The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by miristinovitz, 2019-09-10 06:16:38

עלון קביעותא 479 למייל

‫שבוע ‪ 479‬המשנה היומית ההלכה היומית‬ ‫בס"ד • ביאורים עיונים ומבחנים מביתקביעותא‬
‫שו"ע • או"ח‬ ‫אבות‬ ‫תשע"ט‬
‫במשנה ובהלכה היומית‬
‫יום תאריך פרק משנה סימן סעיף‬
‫לקבלת העלון במייל‪offi[email protected] :‬‬
‫ד כז אב ב ד‪-‬ה תקנט ג‪-‬ה‬

‫ה כח אב ב ו‪-‬ז תקנט ו‪-‬ח‬

‫ו כט אב ב ח‪-‬ט תקנט‪-‬ס ט‪-‬א‬

‫שב"ק ראה ב י‪-‬יא תקס ב‪-‬ד‬

‫א א אלול ב יב‪-‬יג תקס‪-‬א ה‪-‬ב‬

‫ב ב אלול ב יד‪-‬טו תקסא ג‪-‬ה‬

‫ג ג אלול ב‪-‬ג טז‪-‬א תקסב א‪-‬ג‬

‫בפתח השער‬ ‫עיון המשנה‬

‫ִמַּמה נֹו ַב ַעת ָה ֲע ִדיפּות‪...‬‬ ‫שמא לא תיפנה‬

‫ָּב ִעיר ִליוֹוְרנֹו ֶׁשְּב ִאי ַט ְלָיה ָהיּו ִׁש ְב ָעה ַּפְר ָנ ִסים‬ ‫אבות ברק ב' משנה ד'‬
‫ֶׁשִּנ ֲהלּו ֶאת ַח ֵּיי ַה ְּק ִהָּלה ַה ְּיהּו ִדית‪" ,‬ז' טֹו ֵבי ָה ִעיר"‪.‬‬
‫יֹום ֶא ָחד ָקם ַא ַחד ַה ַּפְר ָנ ִסים ְו ֶה ֱע ָלה ַהָּצ ָעה ְל ֵס ֶדר‬ ‫כתב בלחם משנה שלא יאמר האדם לכתחילה אלמד קודם דברים והלכות שנוגעות לו‬
‫ַהּיֹום‪ַ :‬ה ִּמ ְקָואֹות ָּב ִעיר ׁשֹו ְכנֹות ְּב ִמ ְב ִנים ְרעּו ִעים‬ ‫למעשה ורק אחר כך אעסוק גם במה שאינו אליבא דהלכתא אל ידחק לימודו זה כי שמא‬
‫ּו ָמ ִטים ִלּפֹול‪ּ ,‬ו ֵמ ָאז ְּב ִנָּי ָתם ִה ְתַרְּב ָתה ָהאּו ְכלּו ְס ָיה‬ ‫לא יפנה‪ .‬פעמים רבות מזדמנים לו לאדם לעסוק בהלכות או דינים שאינם מצויים ועל כן‬
‫ּו ִמְׁש ָּפחֹות ַרּבֹות נֹו ְספּו‪ְ .‬ו ִע ְנַין ָט ֳהַרת ַה ִּמְׁש ָּפ ָחה ֲהלֹוא‬ ‫אומר בלבו שמא אדחה את לימוד זה ואעסוק בדברים הנוגעים לי למעשה‪ .‬עליו לאמץ‬
‫הּוא ֵמ ִע ָּקֵרי ַהַּבִית ַה ְּיהּו ִדי ּו ִמ ְּיסֹודֹו ָתיו‪ַ ,‬על ֵּכן‪ֵ ,‬יׁש‬ ‫עצמו ולעסוק בהם וכפי שהביאו רבותינו משמו של האריז"ל‪ ,‬שפעמים רבות נופלות‬
‫ִל ְבנֹות ִמ ְקֶוה ָט ֳהָרה ָח ִדיׁש ּו ְמֻׁש ְכ ָלל‪ְ ,‬ר ַחב ָי ַד ִים‪ְ ,‬ו ָי ָפה‬ ‫אצל הפוסק או המרא דאתרא שאלות נדירות ולא שכיחות‪ .‬אין זה אלא כי אותם הלכות‬
‫באו לבקש את עלבונם שאין מי שעוסק ופשפש בהם וכך מסובב כל הסיבות המציא להם‬
‫ָׁש ָעה ַא ַחת קֹ ֶדם!‬
‫הזדמנות שיעסקו בהם‪.‬‬
‫" ִני ָחא"‪ָ ,‬ענּו ַה ַּפְר ָנ ִסים‪ֵ " .‬הי ָכן ִנ ְב ֶנה ֶאת ַה ִּמ ְקֵוה‬
‫ֶה ָח ָדׁש?"‬ ‫כמובן שאין הדברים אמורים אודות לימוד זה שיהיה חלילה על חשבון הזמן של לימוד‬
‫ההלכות המצויות וכדבריו הנודעים בהקדמה לספר המשנה ברורה שכתב‪ :‬והנה לפ"ז‬
‫ָא ַמר‪ְּ" :‬כ ַבר ָחַׁש ְב ִּתי ַעל ָּכְך‪ְ ,‬ו ִא ַּתְר ִּתי ִמ ְגָרׁש‬ ‫נראה בעליל דחלק או"ח הוא היותר מוקדם ללימוד לכל‪ ,‬אף שכל ד' חלקי שו"ע הם‬
‫ׁשֹו ֵמם ְּב ֶמְרַּכז ָה ִעיר‪ָּ ,‬בא ִתי ִּב ְד ָבִרים ִעם ְּב ָע ָליו ְו ָכ ֶזה‬ ‫נצרכים למעשה מ"מ חלק זה הוא מוקדם לכל כי ידיעתו הוא הכרחי בכל יום מימי חייו‬
‫לקיום התורה ובלעדו לא ירים איש הישראלי את ידו ואת רגלו‪ .‬ונוכל לומר שזהו כוונת‬
‫הּוא ְמ ִחירֹו"‪.‬‬ ‫הכתוב ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם כי שמירה זה‬
‫המשנה (כמו שפירש"י בפ' אמור) ומה ילמוד האדם מתחלה אשר יעשה וגו' היינו הלימודים‬
‫ִמ ַּיד ִה ְצ ָטְרפּו ְׁש ַנִים ֵמ ַה ַּפְר ָנ ִסים‪ְ ,‬ו ָּת ְמכּו ַּב ַהָּצ ָעה‪.‬‬
‫ָקם ְנִׂשיא ַהַּו ַעד ְו ָקָרא ְּבֶר ֶגׁש‪ְ " :‬מ ִחיר ֻמ ְפ ַקע הּוא‪,‬‬ ‫הנוגעים למעשה בכל יום מימי חייו‪ .‬עיי"ש‪.‬‬
‫ּו ָממֹון ַה ְּק ִהָּלה ֵאינֹו ֶה ְפ ֵקר! יֹוֵד ַע ֲא ִני ֶׁש ֶּזה ַה ְּמ ִחיר‬
‫ְּב ֶמְרַּכז ָה ִעיר‪ֲ ,‬א ָבל ִמ ְקֵוה ֵיׁש ִל ְבנֹות ְּב ָמקֹום ֶׁש ֵאינֹו‬ ‫מרבה נכסים מרבה דאגה‬
‫ּכֹה ֶמְרָּכ ִזי‪ְ .‬ו ַנְרִוי ַח ְׁש ֵני ְּד ָבִרים‪ַ :‬ה ִּמ ְב ֶנה ָיקּום ְּב ָמקֹום‬
‫ָצנּו ַע ְוָׁש ֵקט‪ּ ,‬ו ְמ ִחיר ַה ִּמ ְגָרׁש ִי ְה ֶיה ָנמּוְך ְּב ַהְרֵּבה! ִהֵּנה‪,‬‬ ‫אבות פרק ב' משנה ז'‬
‫ָּב ֶזה ָהֶר ַגע ָע ָלה ְּב ַּד ְע ִּתי ֶׁש ֵּיׁש ִמ ְגָרׁש ָּפנּוי ְּב ָסמּוְך‬
‫ְלחֹו ַמת ָה ִעיר‪ַ ,‬ו ֲא ִני מּו ָכן ָלבֹוא ִּב ְד ָבִרים ִעם ְּב ָע ָליו!"‬ ‫הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה כתב (ג' ה"ז) שמא תאמר‪ :‬עד שאקבץ ממון ואחזור‬
‫ואקרא‪ ,‬עד שאקנה מה שאני צריך ואפנה מעסקיי ואחזור ואקרא? אם תעלה מחשבה זו‬
‫ִנ ְז ַעק ַה ַּמִּצי ַע ָהִראׁשֹון‪ְ ,‬ו ָט ַען ֶׁש ִּי ְצ ָטְרכּו ָל ֶל ֶכת‬ ‫על ליבך‪ ,‬אין אתה זוכה לכתרה של תורה לעולם‪ ,‬אלא עשה תורתך קבע‪ ,‬ומלאכתך עראי;‬
‫ְּב ִאיׁשֹון ַלְי ָלה ַעד ִל ְק ֵצה ָה ִעיר‪ְ ,‬ו ֵאין ֶזה ָראּוי ְוָרצּוי‪.‬‬
‫ָע ְמדּו ְל ִמ ְנָין‪ַ .‬ה ַּמִּצי ַע ָהִראׁשֹון ָז ָכה ִּב ְת ִמי ַכת ְׁשלֹוָׁשה‬ ‫ואל תאמר לכשאפנה אשנה‪ ,‬שמא לא תיפנה‪.‬‬
‫ֵמ ֲח ֵבָריו‪ְ ,‬ו ַהָּנִׂשיא נֹו ַתר ְּב ִמעּוט‪ֲ .‬א ָבל הּוא ֹלא ָא ַמר‬
‫נֹו ָאׁש‪ָ .‬ה ַלְך ִל ְג ִביִרים ַּב ֲע ֵלי ַהְׁש ָּפ ָעה ַּב ְּק ִהָּלה ְוָדַרׁש‬ ‫בעל האגרות משה כתב (יו"ד ח"ד סי' לו) דכיון שהתורה התירה לאדם להתבטל מן‬
‫ֶׁש ַּי ַע ְמדּו ִלי ִמינֹו‪ְ ,‬ל ַבל ְירֹו ְקנּו ֶאת ֻק ַּפת ַה ְּק ִהָּלה‬ ‫התורה לצורך פרנסתו מותר אף להתעשר ולהרויח יותר מכדי צרכיו ההכרחיים ודייק‬
‫כן מדברי הרמב"ם הנ"ל שמצד הדין מותר לאדם לבקש לעצמו עושר אלא שאם רוצה‬
‫ְו ִי ְתְּבעּו ֵמ ֶהם ְל ַמְּלאֹות ֶאת ֶה ָח ֵסר‪.‬‬ ‫לזכות לכתרה של תורה צריך שיעשה תורתו עיקר ומלאכתו עראי‪ .‬וכ"כ בספרו דברות‬
‫משה (קידושין סי ג "מ' ענף ד) "ומאחר שנתנה תורה רשות להפסיק למלאכתו לא נתנה תורה‬
‫ַּגם ַהַּצד ֶׁשְּכ ֶנ ְגדֹו ָה ַלְך‪ְ ,‬ו ִה ְת ִסיס ֶאת ֲהמֹון ָה ָעם‪:‬‬ ‫גבול ורשאי להפסיק אף למותרות ורק מדרך חסידות צווה שמאי באבות פ"א מט"ו עשה‬
‫"ְראּו‪ַ ,‬הָּנִׂשיא ְמ ַב ֵּקׁש ְל ַהְר ִחיק ֶאת ַה ִּמ ְקֶוה ְל ַפ ֲא ֵתי‬
‫ָה ִעיר‪ָ .‬ה ֲעִׁשיִרים ַי ִּגיעּו ְלָׁשם ְּב ֶמְרְּכבֹו ֵתי ֶהם‪ֲ ,‬א ָבל‬ ‫תורתך קבע‪ ,‬עיי"ש‪.‬‬

‫» המשך בעמוד ג’‬ ‫הלימוד השבוע‬ ‫הלימוד השבוע‬ ‫מערכת‬
‫מוקדש לע"נ‬ ‫מוקדש לע"נ‬ ‫השיעורים‬
‫רץ למשנה‬ ‫הגאון הצדיק המקובל‬ ‫ר' יעקב ב"ר יצחק ז"ל‬ ‫והמבחנים‬
‫חכם אברהם חי‬ ‫הממוחשבת‪:‬‬
‫אשר אמרו בשם האריז"ל כי אשר (בן יעקב)‬ ‫בן שאול ומסעודה ז"ל‬ ‫נלב"ע כ"ח אב‬
‫עומד בפתח גהינום וכל מי שהוא יודע משנה הוא‬ ‫‪072-332-3020‬‬
‫מצילו וזהו 'מאשר שמנה לחמו' שמנה אותיות‬ ‫נלב"ע כ"ט אב תשע"ו‬

‫משנה‪.‬‬
‫(מדבר קדמות לחיד"א)‬

‫להנˆחו˙ ו˙רומו˙ להˆלחה ‡ו לע"נ י˜יריך ה˙˜˘ר ‪˘ 24‬עו˙ ביממה‪072-272-2200 :‬‬

‫קביעותא ללומדי המשנה היומית‬

‫ברם בשו"ת חת"ס (חו"מ סי קסד) כתב "דע כי מן התורה הניתנה לכל ישראל בשווה‬ ‫מבחן שבועי במשנה ‪179 /‬‬
‫מחוייבים לקיים והגית בו יומם ולילה ויהיו עושים רק כדי חיותם יום יום ומוציאים‬
‫שארית היום בעבודת ה' או בזמן מן הזמנים לצורך גופם כגון ביומי ניסן ותשרי ושארי‬ ‫מסכת אבות ב'‪ ,‬ד' – ג'‪ ,‬א'‬
‫הזמנים כולו קודש לה' וממילא אין לו לאדם לבקש מותרות‪ ,‬וכל מה שיהיה פרוש ומסתפק‬
‫א‪ .‬איזה דבר למדים מיוחנן כהן גדול?‬
‫במועט וירויח זמן לתורה ועבודה קדוש יאמר לו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אל תאמין בעצמך עד יום מותך‪.‬‬
‫ונסיים עם דבריו המופלאים של הרה"ק רבי משה מקוברין זצוק"ל שפירש‪ ,‬אל תאמר‬ ‫‪ .2‬אל תפרוש מן הציבור‪.‬‬
‫לכשאפנה אשנה ‪ -‬לכשאפנה מן היצר הרע וממידותיי הרעות ‪ -‬אז אשנה‪ ,‬שמא לא תפנה‬ ‫‪ .3‬הוו זהירים ברשות‪.‬‬
‫‪ -‬כי אולי כל תפקידך בעולם הזה הוא רק לעמול ולעבוד עבודת משא ולעמוד תמיד‬ ‫‪ .4‬חכמים הזהרו בדבריכם‪.‬‬

‫בקשרי מלחמה עם היצר‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מרבה ישיבה מרבה‪...‬‬
‫‪ .1‬צדקה‪.‬‬
‫פרפראות הפרשה‬ ‫‪ .2‬חכמה‪.‬‬
‫‪ .3‬עצה‪.‬‬
‫ַא ֲח ֵרי ֶּד ֶרְך ְמבֹוא ַהֶּ ׁש ֶמׁש (יא‪-‬ל)‬ ‫‪ .4‬תבונה‪.‬‬

‫את הברכה ואת הקללה את השכר ואת העונש יקבל האדם על מעשיו בעתיד‬ ‫ג‪ .‬על מי נאמר "אשרי יולדתו"?‬
‫רק אחרי דרך מבא השמש לאחר שתשקע שמשו וייפטר מן העולם הזה – שכן שכר‬ ‫‪ .1‬רבן יוחנן בן זכאי‪.‬‬
‫‪ .2‬ר' אלעזר בן ערך‪.‬‬
‫מצווה בהאי עלמא ליכא‬
‫‪ .3‬ר' אליעזר בן הורקנוס‪.‬‬
‫(כלי‪-‬יקר)‬ ‫‪ .4‬ר' יהושע בן חנניה‪.‬‬

‫ְו ַצ ְר ָּת ַהֶּכ ֶסף ְּב ָי ְדָך (יד כה)‬ ‫ד‪ .‬הלווה ואינו משלם הוא היפך של ‪...‬‬
‫‪ .1‬עין טובה‪.‬‬
‫אתה תהא צורר וקושר את כספך ושולט בו‪ ,‬ולא שהכסף יהיה צורר וקושר אותך‬ ‫‪ .2‬לב טוב‪.‬‬
‫ושולט בך‬
‫‪ .3‬הרואה את הנולד‪.‬‬
‫(הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זיע"א)‬ ‫‪ .4‬חבר טוב‪.‬‬

‫לשכנו תדרשנו לקראת סדר קודשים‪:‬‬ ‫ה‪ .‬כיצד יגיע ל"יהי כבוד חברך חביב עליך‬
‫כשלך"!‬
‫אי' בגמרא בבא מציעא (קי"ד‪ ):‬אמר ליה (רבה לאליהו הנביא) לאו כהן הוא מר מאי טעמא קאי‬
‫מר בבית הקברות‪ .‬א''ל לא מתני מר טהרות דתניא ר''ש בן יוחאי אומר קבריהן של עובדי כוכבים‬ ‫‪ .1‬כשלא יהיה נוח לכעוס‪.‬‬
‫אין מטמאין שנאמר (יחזקאל לד‪-‬לא) ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם אתם קרויין אדם ואין עובדי‬ ‫‪ .2‬כשיהיה לו לב טוב‪.‬‬
‫כוכבים קרויין אדם‪ .‬אמר ליה בארבעה לא מצינא בשיתא מצינא פרש"י בגירסה דארבעה סדרין‬
‫כגון מועד ישועות נשים שהן נוהגות בזמן הזה כבזמן הבית וקדשים נמי כדכתיב ובכל מקום‬ ‫‪ .3‬כשיתחמם כנגד אורן של חכמים‪.‬‬
‫מוקטר מוגש לשמי ואמרי' (מנחות דף קי‪ ).‬אלו תלמידי חכמים העוסקין בהלכות עבודה בכל מקום‬ ‫‪ .4‬כשיראה את הנולד‪.‬‬

‫מעלה עליהן הכתוב כאילו מקריבין אותן בבית המקדש‪.‬‬ ‫ו‪ .‬אלו דברים מוציאים את האדם מן העולם?‬
‫‪ .1‬עין הרע‪ ,‬לב רע ויצר הרע‪.‬‬
‫ומכאן כתב רבינו בעל החפץ חיים (מאמר ציפית לישועה ד"ה והנה ידעתי) שהסיבה שיש גמרא‬ ‫‪ .2‬חבר רע‪ ,‬לב רע ועין הרע‪.‬‬
‫תלמוד בבלי על סדר על קודשים ואין גמרא על סדר טהרות כי החשיבו הם את הלימוד כאילו‬
‫‪ .3‬עין הרע‪ ,‬יצר הרע ושנאת הבריות‪.‬‬
‫הקריבו קורבנות עיי"ש‪.‬‬ ‫‪ .4‬מידת הכעס‪ ,‬עין הרע ולב רע‪.‬‬

‫ודרך חיים תוכחות מוסר ליקוט מחשיבות המוסר מתוך הקונטרס "דרך חיים"‬ ‫ז‪ .‬מדוע צריך להתקין עצמו ללמוד תורה?‬
‫‪ .1‬כדי שלא ישכחנה‪.‬‬
‫רבינו המהרי"ל דיסקין חי בדחקות נוראה ביתו השברירי היה ערום וחסר כל‪ .‬רק דברים שצורך‬
‫ממשי לחיי הנפש היו קונים אצלו שביתה‪ ,‬ייתר שאר החפצים והמתורות לא היו מורשים כניסה‪.‬‬ ‫‪ .2‬כדי לזכות לעולם הבא‪.‬‬
‫עד כדי כך ההסתפקות במועט הייתה מנת חלקו שגם ספרי קודש היו בודדים ממש ובקושי מילאו‬ ‫‪ .3‬כי התורה אינה עוברת בירושה‪.‬‬
‫מחצית המדף‪ .‬אך מכה מפליא כי לעומת זאת בספרי מוסר לעולם לא הגביל את עצמו ולא עוד‬ ‫‪ .4‬כי התורה מגינה על הלומד אותה‪.‬‬

‫שהיה רבינו משתוקק לרכוש כל ספר חדש שהופיע‪.‬‬ ‫ח‪" .‬אל תהי רשע בפני עצמך"‪ ,‬כיצד מתפרש?‬
‫‪ .1‬אל תעשה דבר שהיום ולמחר תרשיע את‬
‫להפיץ את האור‬ ‫עצמך בו‪.‬‬
‫‪ .2‬אל תחזיק עצמך כרשע‪.‬‬
‫בתרומה של ‪ ₪ 36‬בחודש תזכה להחזיק‬ ‫‪ .3‬אל תפרוש מן הציבור ותעמוד בפני עצמך‪.‬‬
‫‪ .4‬כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫מוקד של עלוני המבחנים השבועיים באיזור‬
‫שתבחר‪ .‬ניתן לתרום במערכת הטלפונית‪:‬‬ ‫ט‪ .‬מנין שבעל הבית דוחק?‬
‫‪ 072-332-3020‬שלוחה ‪ ,6‬וכן בכל עמדות‬ ‫‪ .1‬והגית בו יומם ולילה‪.‬‬

‫נדרים פלוס וקהילות ברחבי הארץ‪.‬‬ ‫‪ .2‬אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים‪.‬‬
‫‪ .3‬כי קרוב אליך הדבר מאד‪.‬‬
‫‪ .4‬למען תלמד ליראה‪.‬‬

‫י‪ .‬המסתכל שעתיד לילך למקום עפר רימה‬
‫ותולעה‪ ,‬ממה הוא ניצול?‬
‫‪ .1‬מהגאוה‪.‬‬

‫‪ .2‬מהתאוה ומחמדת הממון‪.‬‬
‫‪ .3‬מהכעס‪.‬‬

‫‪ .4‬מעין הרע‪.‬‬

‫תשובות למבחנים במערכת הטלפונית‪072-332-3020 :‬‬

‫קביעותא ללומדי ההלכה היומית‬

‫» המשך מעמוד א’‬ ‫עיון בהלכה‬

‫ָה ֲע ִנִּיים ְי ַכ ְּתתּו ַר ְג ֵלי ֶהם ַּב ֹחֶׁשְך‪ִ ,‬יָּנ ְגפּו ְּב ַמ ֲהמּורֹות‬ ‫שיור אמה על אמה‬
‫ּו ְבבֹורֹות ַּב ֶּדֶרְך!"‬
‫הרמב"ם למד שאין מחלוקת בין הברייתות‬ ‫פסק השו"ע‬
‫ֶנ ְח ְל ָקה ַה ְּק ִהָּלה ִלְׁש ֵּתי ִמ ְפ ָלגֹות‪ִ ,‬נׂ ְּשאּו ְנאּו ִמים‬ ‫וכולהו איתנהו וכדרך שנתבאר‪ .‬ולמעשה‬
‫חֹו ְצ ֵבי ַל ֲהבֹות‪ְ ,‬ו ַה ְּד ָבִרים ִה ִּגיעּו ְל ִת ְגרֹות ּו ַמ ֲהלּומֹות!‬ ‫כתב הרמ"א בדרכי משה שהמנהג כהטור‪,‬‬ ‫בשולחן ערוך סי' תקס ס"א משחרב בית‬
‫אבל בשו"ע לא הגיה הרמ"א כלום‪ ,‬אמנם‬ ‫המקדש‪ ,‬תקנו חכמים שהיו באותו הדור‬
‫נֹו ַדע ַלׁ ִּש ְלטֹונֹות ְּד ַבר ַה ְּת ִסי ָסה‪ָ .‬קָרא ַהּמֹוֵׁשל‬ ‫המג"א והמשנ"ב הביאו את דברי הדרכי‬ ‫שאין בונים לעולם בנין מסוייד ומכוייר‬
‫ְלַרב ָה ִעיר ּוְׁש ָאלֹו ַל ֲחַות ַּד ְעּתֹו‪ָ .‬הַרב ָי ַדע ֶׁשִּבְׁש ֵני‬ ‫כבנין המלכים‪ ,‬אלא טח ביתו בטיט וסד‬
‫ַה ַּמ ֲחנֹות ֲא ָנִׁשים ָקִׁשים ְו ִנְר ָג ִנים‪ּ ,‬ו ְל ָכל ַצד ֶׁש ִּיֶּטה ‪-‬‬ ‫משה להלכה‪.‬‬ ‫בסיד ומשייר מקום אמה על אמה כנגד‬
‫ְיעֹוֵרר ָע ָליו ֶאת ֲח ַמת ַהַּצד ָה ַא ֵחר‪ְ ,‬והֹוִדי ַע ֶׁש ֵאינֹו‬
‫ִמ ְת ָעֵרב‪ַ .‬הּמֹוֵׁשל ֹלא ִקֵּבל ֹזאת‪ְ ,‬ו ִהִּטיל ָע ָליו ְל ַהְׁשִּכין‬ ‫טעם שנהגו כן רק אחר חורבן בית שני‬ ‫הפתח בלא סיד‪.‬‬
‫ָׁשלֹום ַּב ְּק ִהָּלה‪ָ .‬ה ַלְך ָהַרב ְלׂשֹו ֵח ַח ִעם ַהָּנִׂשיא‪,‬‬
‫ְו ַהָּלה ָיָרה ִזי ִקים‪ַּ :‬כ ְס ֵּפי ַהּקֹ ֶדׁש‪ֶּ ,‬כ ֶסף ָק ָדִׁשים הּוא‪,‬‬ ‫וכתב החת"ס בחידושיו לב"ב שם‬ ‫ביאור דבריו‬
‫ְו ֵיׁש ִלְׁשמֹור ַעל ִּג ְדֵרי ַהְּצ ִניעּות‪ְּ ,‬ד ָבִרים ְּכ ָדְרָּבנֹות‪.‬‬ ‫שהסיבה שתיקנו כן רק בחורבן בית שני‬
‫ָה ַלְך ַל ַּפְר ָנס ַהׁ ֵּש ִני‪ְ ,‬וָׁש ַמע ׁ ֶּש ֵאין ְּב ַד ְעּתֹו ְלַו ֵּתר ַעל‬ ‫הוא משום דחורבן בית ראשון שנתגלה‬ ‫ומקודם יש לבאר דסיד זהו חומר לבן‬
‫קצו ע' שנים ונתיאשו מלשוב עד סוף הזמן‬ ‫שנוצר מפירוק של אבן גיר שמכניסים‬
‫נֹוחּות ַהּתֹוָׁש ִבים ְוַרְו ָח ָתם!‬ ‫ובין הזמן ההוא לא הי' מקום להתאבל‬ ‫אותה למשרפה בטרמפרטורה של כאלף‬
‫אלא ביום שארעו בו מאורעות לישראל‬ ‫מעלות צלזיוס‪ ,‬וזה חומר מאד איכותי‬
‫ֶנ ֱא ַנח ָהַרב‪ֹ ,‬לא הֹו ִתירּו ְּבָידֹו ְּבֵריָרה‪ָ .‬ה ַלְך ֶאל ַּב ַעל‬ ‫היינו ד' צומות‪ ,‬אך בית שני לא נתגלה‬ ‫לציפוי קירות‪ ,‬וטיט היינו עפר מגובל במים‪.‬‬
‫ַה ִּמ ְגָרׁש ֶׁשְּב ֶמְרַּכז ָה ִעיר‪ְ ,‬וָׁש ַאל ַה ִאם ִּבְרצֹונֹו ְל ָמ ְכרֹו‪,‬‬ ‫קיצו וכל יום שלא נבנה בו כאלו נחרב‬
‫ּו ְב ַכ ָּמה‪ָ ,‬א ַמר ָלַרב‪ְּ ,‬כ ֵמִׂשי ַח ְל ִפי ֻּתּמֹו‪ָ " :‬ה ֱא ֶמת ִהיא‪,‬‬ ‫בו ולכן ראוי להתאבל ע"ז בכל יום ושעה‬ ‫ולשון השו"ע הוא כלשון הרמב"ם‪,‬‬
‫ֶׁש ֲא ִני נֹוֵׂשא ְונֹו ֵתן ַּבִּנּדֹון‪ֲ .‬א ִני ַח ָּיב ֶּכ ֶסף ַרב ִליהּו ִדי‬ ‫וביאר המשנה ברורה דעת השו"ע שיש‬
‫ְּפלֹו ִני‪ְ ,‬ו ֵאין ָי ִדי ַמׂ ֶּש ֶגת ִל ְפ ֹר ַע ֶאת חֹו ִבי‪ִׁ .‬ש ְעַּב ְד ִּתי‬ ‫ולכן תיקנו זכר ששייך כל הזמן‪.‬‬ ‫שני דינים בצביעת הבית ויש בזה ב'‬
‫ִמ ְגַרׁש ֶזה ְלחֹוב‪ּ ,‬ו ַב ַעל חֹו ִבי ָּפ ָנה ְל ַמָּכר ֶׁשּלֹו‪ֶׁ ,‬שהּוא‬ ‫דרכים‪ :‬א]שאסור לצייר ציורים על הקיר‬
‫ַא ַחד ַה ַּפְר ָנ ִסים‪ְּ ,‬כ ֵדי ֶׁש ַה ְּק ִהָּלה ִּת ְק ֵנהּו ִּב ְמ ִחיר ָּגבֹוַּה‬ ‫באיזה אופן אין צריך לשייר אמה על אמה‬ ‫כדרך המלכים‪ ,‬ובלא ציור מותר לסייד‬
‫ְו ָת ִקים ָע ָליו ִמ ְב ֵנה ִצּבּוִרי‪ֵ .‬מ ַהְּסכּום ֶׁש ֲא ַקֵּבל ֶא ְצ ָטֵרְך‬ ‫בכל מיני סיד ובלבד שישייר אמה על אמה‬
‫ְל ַה ְפִריׁש ְּד ֵמי ִּתּוּוְך ִלְׁש ַנִים ֵמ ַה ַּפְר ָנ ִסים‪ֶׁ ,‬שִּב ְת ִמי ָכ ָתם‬ ‫עוד נחלקו הפוסקים באופן שעירב חול‬ ‫כנגד הפתח ב] שלא רק בנין מצויר אסור‪,‬‬
‫ִּת ְת ַא ְפֵׁשר ַה ְּמ ִכיָרה"‪ָ .‬א ַמר ָהַרב ְּב ִלּבֹו‪ַּ :‬כ ֲאֶׁשר ִׁש ַעְר ִּתי‬ ‫בסיד‪ ,‬אם צריך להשאיר אמה על אמה‪,‬‬ ‫אלא אפילו סיד לבד גם כן אסור‪ ,‬אלא‬
‫ולמעשה מצינו בזה ב' גירסאות בר"ן [תענית‬ ‫צריך לטוח בטיט ועליו ימרח סיד וגם בזה‬
‫ֵּכן ָמ ָצא ִתי‪ָ ,‬א ֵכן נֹוַדע ַה ָּד ָבר‪.‬‬ ‫י‪ :‬מדפי הרי"ף] ונחלקו הפוסקים איזה‬
‫גירסא עיקר דדעת הב"ח שצריך להשאיר‬ ‫צריך לשייר אמה על אמה בלא סיד‪.‬‬
‫ִמׁ ָּשם ָה ַלְך ְל ִמְׂשְרֵדי ַה ִּמ ְמָׁשל‪ְ ,‬ו ָח ַקר ִמיהּו ַּב ַעל‬
‫ַה ַּקְר ַקע ְּב ַפ ֲא ֵתי ָה ִעיר‪ .‬נֹוַדע לֹו ֶׁש ַה ִּמ ְגָרׁש ַׁש ָּיְך‬ ‫ודעת המאמר מרדכי שאין צריך להשאיר‪.‬‬ ‫וסיים המשנה ברורה שכל זה לשיטת‬
‫ִליהּו ִדי ֶׁש ִה ֵּגר ְל ָצְר ַפת‪ִׁ .‬ש ֵּגר ֵא ָליו ִמ ְכ ָּתב‪ְ ,‬וָׁש ַאל ַה ִאם‬ ‫השו"ע אבל דעת הטור דמותר לסוד בכל‬
‫ִנ ָּתן ִלְרּ ֹכׁש ֶאת ַה ִּמ ְגָרׁש‪ַ .‬הָּלה ָע ָנה ְּב ִמ ְכ ָּתב‪ֵ ,‬איְך ֹלא‪,‬‬ ‫וכתב המשנה ברורה שבזמנינו הרבה‬ ‫מיני סיד ולצייר כל מיני ציור ובלבד‬
‫ֶׁש ַה ִּמ ְגָרׁש ְמ ֻמְׁשָּכן ִל ְנִׂשיא ַה ְּק ִהָּלה‪ָ ...‬ע ָלה ָהַרב ֶאל‬ ‫לא נהגו לשייר אמה על אמה ואפשר‬
‫ַהּמֹוֵׁשל ִעם ַה ִּמ ְמ ָצ ִאים ֶׁשְּבָי ָדיו‪ְ ,‬ו ַהּמֹוֵׁשל ִה ִּדי ַח ֶאת‬ ‫משום דסומכין על המאמר מרדכי הנ"ל‪,‬‬ ‫שישייר אמה על אמה‪ ,‬וכן המנהג‪.‬‬
‫ועכ"פ תמוה שהרי מלבנין הבתים בסיד‬
‫ָּכל ַה ַּפְר ָנ ִסים‪ְ .‬וָׂשם ֲא ֵחִרים ִּב ְמקֹו ָמם‪.‬‬ ‫לבד‪ ,‬ואפשר דסוברים דדוקא במיני סיד‬ ‫ביאור מחלוקת הרמב"ם והטור‬
‫שהוא לבן ביותר אסור משא"כ סיד שלנו‬
‫ֲע ֵלי ֶהם‪ֵ ,‬יׁש ַּכִּנְר ֶאה ִסּפּוִרים ֲא ֵחִרים‪...‬‬ ‫אך כל זה דוחק וצ"ע על מה נוהגין היתר‪,‬‬ ‫וביאור המחלוקת היא דבב"ב ס‪ :‬מובא‬
‫ג' ברייתות א] אין מסיידין ואין מכיירין‬
‫***‬ ‫ועיי"ע בערוך השולחן סעיף ד'‪.‬‬ ‫ואין מפייחין בזמן הזה‪ .‬ב] לא יסוד אדם‬
‫את ביתו בסיד‪ ,‬ואם עירב בו חול או תבן‬
‫ּו ְנ ַס ֵּים ְּב ִד ְבֵרי ָהַר ְמָּב"ם זיע"א‪ְּ :‬כֵׁשם ֶׁשָּצִריְך‬ ‫אשרי מי שמקיים הלכה זו כתיקונה‬ ‫‪ -‬מותר; ר"י אומר‪ :‬עירב בו חול ‪ -‬הרי‬
‫ַל ֲעׂשֹות ְּתׁשּו ָבה ַעל ֲע ֵברֹות ֶׁש ֵּיׁש ָּב ֶהן ַמ ֲעֵׂשה‪ְּ ,‬כגֹון‬ ‫זה טרכסיד ואסור‪ ,‬תבן ‪ -‬מותר ג] כשחרב‬
‫ֶּג ֶזל ּו ְג ֵנ ָבה‪ָּ ,‬כְך ָצִריְך ָא ָדם ְל ַח ֵּפׂש ְּב ֵדעֹות ָרעֹות ֶׁש ֵּיׁש‬ ‫והכף החיים בסקי"א הביא מספר מועד‬ ‫הבית בשניה‪ ,‬רבו פרושין בישראל שלא‬
‫לֹו ְו ָלׁשּוב ֵמ ֵהן‪ִ .‬מן ַהַּכ ַעס ּו ִמן ָה ֵאי ָבה ּו ִמן ַה ִּק ְנ ָאה‬ ‫לכל חי מהגר"ח פלאגי שכתב שהוא מאד‬ ‫לאכול בשר ושלא לשתות יין‪ .‬אמר להן‬
‫ּו ִמן ַה ַּת ֲחרּות ּו ִמן ַה ִהּתּול ּו ִמן ְרִדי ַפת ַה ָּממֹון ְו ַהָּכבֹוד‬ ‫מצטער על בתי ישראל דאין משיירין אמה‬ ‫רבי יהושע בני‪ ,‬בואו ואומר לכם‪ :‬שלא‬
‫ּו ֵמְרִדי ַפת ַה ַּמ ֲא ָכלֹות ּו ִמַּכּיֹו ֵצא ָּב ֶהן‪ִ ,‬מן ַהּכֹל ָצִריְך‬ ‫על אמה בלא סיד וכתב ששמע ממר אביו‬ ‫להתאבל כל עיקר אי אפשר ‪ -‬שכבר‬
‫ַל ֲחזֹר ִּב ְתׁשּו ָבה‪ְ .‬ו ֵאּלּו ָה ֲעוֹונֹות ָקִׁשים ֵמאֹו ָתן ֶׁש ֵּיׁש‬ ‫ז"ל שזה בדוק אצלו דכל בית דאית ביה‬ ‫נגזרה גזרה‪ ,‬ולהתאבל יותר מדאי אי‬
‫ָּב ֶהן ַמ ֲעֵׂשה‪ֶׁ ,‬שִּב ְז ַמן ֶׁש ָא ָדם ִנְׁש ָקע ְּב ֵאּלּו ָקֶׁשה הּוא‬ ‫אמה על אמה כשיעור כנגד הפתח כדינו‬ ‫אפשר שאין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ‬
‫ִל ְפ ֹרׁש‪ְ .‬ו ֵכן הּוא אֹו ֵמר ַי ֲעזֹוב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְו ִאיׁש‬ ‫ומראה הלבנים נראה מטיט‪ ,‬אותו הבית‬ ‫רוב צבור יכולין לעמוד בה‪ ,‬אלא כך אמרו‬
‫ָאֶון ַמ ְחְׁשבֹו ָתיו‪ּ .‬ו ַמ ְמִׁשיְך ָהַר ְמָּב"ם ז"ל ַּב ֲה ָל ָכה ד'‪,‬‬ ‫חכמים‪ :‬סד אדם את ביתו בסיד‪ ,‬ומשייר‬
‫ֶׁשְּל ַא ַחר ֶׁש ָעָׂשה ְּתׁשּו ָבה ָּכָראּוי ֲהֵרי הּוא ָאהּוב ְו ֶנ ְח ָמד‬ ‫נכון עד העולם וכל הדרים עליה עיי"ש‪.‬‬ ‫בו דבר מועט‪ .‬וכמה אמר רב יוסף אמה‬
‫על אמה‪ .‬אמר רב חסדא כנגד הפתח וכו'‬
‫ִל ְפ ֵני ַהּבֹוֵרא ּו ְכ ִאּלּו ֹלא ָח ָטא ֵמעֹו ָלם!‬ ‫ויש להוסיף עוד שהברייתא מסיימת‬ ‫וכל המתאבל על ירושלים ‪ -‬זוכה ורואה‬
‫ע"ז שכל המתאבל על ירושלים‪ ,‬זוכה‬
‫ְנ ַנֵּצל ָּכ ֵעת ָי ִמים ֵאּלּו ֶׁשׁ ַּש ֲעֵרי ְּתׁשּו ָבה ְּפתּו ִחים‬ ‫ורואה בשמחתה‪ ,‬ויש לציין כאן לדבר‬ ‫בשמחתה וכו'‪.‬‬
‫ּו ְב ַמ ֲא ַמץ ָק ָטן יֹו ֵתר ‪ִ -‬נ ָּתן ְל ִהְׁש ַּת ֵּפר ּו ְל ִה ְת ַעּלֹות‬ ‫נורא שכתב הריטב"א בתענית ל‪ :‬דיש‬
‫ב' זמני תחיה אחד בימות המשיח ובנין‬ ‫והטור הבין שיש מחלוקת בין הברייתות‬
‫ַהְרֵּבה יֹו ֵתר!‬ ‫ביהמ"ק השלישי והשני ביום הדין הגדול‬ ‫והלכה כברייתא ג' ולכן הקשה על הרמב"ם‬
‫והנורא ואלו שהתאבלו על ירושלים יזכו‬ ‫שהביא להלכה את ברייתא א' וג' אמנם‬
‫ַא ּגּו ְטן ַׁשָּבת‪ָ ,‬העֹוֵרְך‬
‫לקום בזמן הראשון‪.‬‬
‫החומר החודשי למבחן בהלכה מס' ‪43‬‬
‫מסימן תקנ"ב סעיף ה'‬
‫עד סימן תקס"ב סעיף ג'‬
‫יופי"ע בעז"ה בגליון ‪480‬‬

‫קביעותא לילדי המשנה וההלכה היומית‬

‫מושגים במשנה ‪ /‬מאת הרב אשר שיק שליט"א‬

‫מח"ס ילקוט ביאורים על ששה סדרי משנה ותלמוד בבלי‬

‫ִּכי ְל ָכְך נֹו ַצ ְרָּת‬

‫ַרָּבן יֹו ָח ָנן ֶּבן ַזַּכאי ִקֵּבל ֵמ ִהֵּלל ּו ִמׁ ַּשַּמאי‪ַ .‬ה ְרֵּבה ַאל ַּת ְח ִזיק אֹו ָתּה ַהּטֹו ָבה ְו ַהּתֹו ָרה ַּת ְלמּוד ָּגדֹול ֶׁש ַה ַּת ְלמּוד ֵמ ִביא ִלי ֵדי ַמ ֲעֵׂשה‪.‬‬

‫הּוא ָה ָיה אֹו ֵמר‪ִ ,‬אם ָל ַמ ְד ָּת ּתֹו ָרה ַה ְרֵּבה‪ַ ,‬אל ְל ַע ְצ ְמָך ְל ַבד‪ֶ ,‬אָּלא ַלֵּמד ּתֹו ָרה ַל ֲא ֵח ִרים‪ִּ ,‬כי ע"כ‪.‬‬

‫ַאְך ִנְׁש ֶא ֶלת ַהׁ ְּש ֵא ָלה‪ִ ,‬אם ָּכל ְּג ֻדָּלתֹו ֶׁשל‬ ‫ַּת ֲח ִזיק טֹו ָבה ְל ַע ְצ ָמְך‪ִּ ,‬כי ְל ָכְך נֹו ָצ ְר ָּת‪( .‬פרק ְל ָכְך נֹו ַצ ְר ָּת ִל ְל ֹמד ּו ְל ַלֵּמד ַל ֲא ֵח ִרים‪ַ ( .‬א ֲה ָבה‬

‫ַה ַּת ְלמּוד ִהיא ָּב ֶזה ֶׁשֵּמ ִביא ִלי ֵדי ַמ ֲעֵׂשה‪ִ ,‬אם‬ ‫ַּב ַּת ֲענּו ִגים ‪ -‬מהר"א ֲאזּו ַלאי)‬ ‫ב' משנה ח')‬

‫ְּבָׁשבּו ַע ֶׁש ָע ַבר ֵּפ ַרְׁשנּו ֶאת ִּד ְב ֵרי ִהֵּלל (ֶּפֶרק ָהעֹו ֶלה ְּב ָי ֵדינּו‪ֶׁ ,‬ש ָה ָא ָדם נֹו ַצר ְּכ ֵדי ִל ְל ֹמד ֵּכן ָה ָיה ַרִּבי ֲע ִקי ָבא ָצ ִריְך ְל ַה ִּסיק ִמָּכְך ְל ֵה ֶפְך‪,‬‬

‫א' ִמְׁש ָנה יד) "ּו ְכֶׁש ֲא ִני ְל ַע ְצ ִמי ַמה ֲא ִני" ִּבְׁש ֵני ּתֹו ָרה‪ִ .‬ל ְלמֹד ּו ְל ַלֵּמד‪ְ .‬ו ַכּמּו ָבן‪ִ ,‬לְׁשמֹור ְו ַל ֲעׂשֹות ֶׁש ַהַּמ ֲעֶׂשה ָּגדֹול?‬

‫ַעל ֶזה עֹו ֶנה ַרִׁש"י‪ֶׁ" :‬ש ַה ַּת ְלמּוד ֵמ ִביא ִלי ֵדי‬ ‫ֵּפרּוִׁשים‪ֵּ :‬פרּוׁש הר"ב‪ְ " :‬ו ֲא ִפילּו ָז ִכי ִתי ְל ַע ְצ ִמי‪ּ ,‬ו ְל ַק ֵּים‪.‬‬

‫ַמה הּוא ַהְּזכּות ַהֶּזה ּו ַבֶּמה ֶנ ְחָׁשב הּוא ְּכ ֶנ ֶגד ּו ְכ ָבר ִנְׁש ֲא ָלה ְׁש ֵא ָלה זֹו ְּב ֵבית ַהִּמ ְד ָרׁש‪ַ :‬מה ַמ ֲעֵׂשה ‪ִ -‬נ ְמ ְצאּו ְׁש ֵני ֶהם ְּב ָידֹו"‪ְּ .‬כלֹו ַמר ִאם‬
‫ַמה ֶׁש ֲא ִני ַח ָּיב ַל ֲעׂשֹות"‪ּ ,‬ו ֵפרּוׁש נֹו ָסף‪ְּ" :‬כֶׁש ֲא ִני ָּגדֹול [ ָחׁשּוב] יֹו ֵתר‪ַ ,‬ה ִאם ִלּמּוד אֹו ַמ ֲעֵׂשה? ַי ֲעסֹק ְּב ִמ ְצ ֹות ְוֹלא ִי ְל ַמד‪ִ ,‬יׁ ָּש ֲארּו ְּב ָידֹו ַרק‬
‫ְל ַע ְצ ִמי" ‪ּ -‬דֹו ֵאג ַרק ְל ַע ְצ ִמי ‪ַ -‬מה ֲא ִני‪.‬‬
‫ְו ָכְך הּוא ְלׁשֹון ַהְּג ָמ ָרא ( ִקּדּוִׁשין ַּדף מ' ע"ב)‪ְ :‬ז ֻכּיֹות ַהִּמ ְצוֹות ֶׁש ָעָׂשה‪ְ ,‬ו ִאּלּו ַהְּז ֻכּיֹות ַהְּגדֹולֹות‬
‫ֶׁשל ִלּמּוד ַהּתֹו ָרה‪ֶׁ ,‬ש ָע ֶלי ָה ֶנ ֱא ַמר " ְו ַת ְלמּוד‬ ‫ְו ִהֵּנה ַּגם ִּד ְב ֵרי ַרָּבן יֹו ָח ָנן ֶּבן ַזַּכאי ַּת ְל ִמידֹו‬
‫ּתֹו ָרה ְּכ ֶנ ֶגד ֻּכָּלם" [ ֵאּלּו ְּד ָב ִרים ֶׁש ָא ָדם אֹו ֵכל‬ ‫ּו ְכ ָבר ָה ָיה ַרִּבי ַט ְרפֹון ּו ְז ֵק ִנים ְמ ֻסִּבין ַּב ֲע ִל ַּית‬ ‫ֶׁשל ִהֵּלל ְי ֹפ ְרׁשּו ִּבְׁש ֵני ֵּפרּוִׁשים ֵמ ֵעין ֵאּלּו‪:‬‬
‫ֵּפרֹו ֵתי ֶהם ָּבעֹו ָלם ַהֶּזה ְו ַה ֶּק ֶרן ַק ֶּי ֶמת לֹו ָלעֹו ָלם‬ ‫ֵּבית ִנ ְּת ָזה ְּבלֹוד ִנְׁש ֲא ָלה ְׁש ֵא ָלה זֹו ִּב ְפ ֵני ֶהם‬
‫ַהָּבא‪ְ ...‬ו ַת ְלמּוד ּתֹו ָרה ְּכ ֶנ ֶגד ֻּכָּלם]‪ְ ,‬ז ֻכּיֹות ֵאּלּו‬ ‫ַּת ְלמּוד ָּגדֹול אֹו ַמ ֲעֵׂשה ָּגדֹול? ַנ ֲע ָנה ַרִּבי‬ ‫ֵּפרּוׁש ֶא ָחד‪ִ " :‬אם ָל ַמ ְד ָּת ּתֹו ָרה ַה ְרֵּבה‪ַ ,‬אל‬
‫ֹלא ִי ְהיּו לֹו‪ַ .‬מה ׁ ֶּש ֵאין ֵּכן ִאם ִי ְל ַמד ּתֹו ָרה‪,‬‬ ‫ַט ְרפֹון ְו ָא ַמר ַמ ֲעֵׂשה ָּגדֹול‪ַ .‬נ ֲע ֶנה ַרִּבי ֲע ִקי ָבא‬ ‫ַּת ְח ִזיק טֹו ָבה ְל ַע ְצ ְמָך" ‪" -‬לֹו ַמר ַה ְרֵּבה ּתֹו ָרה‬
‫ַהִּלּמּוד ְי ִבי ֶאּנּו ִלי ֵדי ַמ ֲעֵׂשה ְו ִנ ְמ ְצאּו ְׁש ֵני ֶהם‬ ‫ְו ָא ַמר ַּת ְלמּוד ָּגדֹול‪ַ .‬נ ֲענּו ֻּכָּלם ְו ָא ְמרּו‬
‫ָל ַמ ְד ִּתי" (הר"ב)‪ַ [ .‬אל ַּת ְחׁ ֹשב‬
‫ֶׁש ָעִׂשי ָת ָּב ֶזה טֹו ָבה ּו ַמִּגי ַע‬
‫ְלָך ִייַׁשר ּ ֹכ ַח ָּגדֹול]‪ִּ" ,‬כי ְל ָכְך מבחן ְּב ָידֹו‪.‬‬
‫במשנה לילדים ‪479 /‬‬ ‫נֹו ַצ ְר ָּת" ‪ְ -‬לֵׁשם ָּכְך ָי ָצא ָת ָל ֲא ִויר‬
‫ָהעֹו ָלם‪ְּ ,‬כ ִד ְכ ִתיב " ַו ְי ִהי ֶע ֶרב ַו ְי ִהי‬
‫ַמֶּס ֶכת ָאבֹות ֶּפ ֶרק ב ִמְׁש ָנה ד ‪ֶּ -‬פ ֶרק ג ִמְׁש ָנה א‬ ‫ּ ֹב ֶקר יֹום ַהׁ ִּשׁ ִּשי"‪ְ ,‬מ ַלֵּמד ֶׁש ִה ְת ָנה‬

‫ו‪ַ .‬רִּבי ֱא ִלי ֶע ֶזר אֹו ֵמר‪ֱ ,‬הֵוי ָז ִהיר ַּב ֲח ָכ ִמים‪ֶׁ ,‬ש ְנִׁשי ָכ ַָתן‬ ‫א‪ֲ .‬עֵׂשה ְרצֹונֹו ִּכְרצֹו ְנָך‪ְּ ,‬כ ֵדי‪...‬‬ ‫הקב"ה ִעם ַמ ֲעֵׂשה ְּב ֵראִׁשית ֶׁש ִאם‬
‫ְנִׁשי ַכת‪...‬‬ ‫‪ֶׁ .1‬ש ַּי ֲעֶׂשה ְרצֹו ְנָך ִּכְרצֹון ֲא ֵחִרים‪.‬‬ ‫ֵאין ְמ ַקְּב ִלין ֶאת ַהּתֹו ָרה ַי ְחזֹר‬

‫‪ׁ .1‬שּו ָעל‪.‬‬ ‫‪ֶׁ .2‬ש ַּי ֲעֶׂשה ְרצֹו ְנָך ִּכְרצֹונֹו‪.‬‬ ‫ָהעֹו ָלם ְלתֹהּו ָו ֹבהּו‪ִ .‬נ ְמ ָצא ַע ְכָׁשו‬
‫‪ַ .2‬ע ְקָרב‪.‬‬ ‫‪ֶׁ .3‬ש ַּי ֲעֶׂשה ְרצֹונֹו ִּכְרצֹון ֲא ֵחִרים‪.‬‬ ‫ֶׁשחֹו ָבה ְּגדֹו ָלה מּו ָטל ָע ָליו ְוֹלא‬

‫‪ֶּ .3‬כ ֶלב‪.‬‬ ‫ב‪ְ .‬וֹלא ַהַּב ְיָׁשן‪ְ ...‬וֹלא ַה ַּקְּפ ָדן‪...‬‬ ‫ְּבטֹו ָבה הּוא עֹוֶׂשה‪ַ( .‬רִׁש"י)‪.‬‬
‫‪ְ .1‬וֹלא ַהַּבְיָׁשן ָל ֵמד‪ְ ,‬וֹלא ַה ַּק ְּפ ָדן ְמ ַל ֵּמד‪.‬‬
‫ז‪ַ .‬רִּבי יֹו ֵסי אֹו ֵמר‪ְ ,‬י ִהי ָממֹון ֲח ֵבְרָך ָח ִביב ָע ֶליָך‪...‬‬ ‫ְו ֵיׁש ְמ ָפ ְרִׁשים‪ִ :‬אם ָל ַמ ְד ָּת ּתֹו ָרה‬

‫‪ְּ .1‬כ ַח ֵּיי ֲח ֵבְרָך‪.‬‬ ‫‪ְ .2‬וֹלא ַהַּבְיָׁשן ְמ ַל ֵּמד‪ְ ,‬וֹלא ַה ַּק ְּפ ָדן ָל ֵמד‪.‬‬

‫‪ְּ .2‬כֶׁשָּלְך‪.‬‬ ‫‪ְ .3‬וֹלא ַהַּבְיָׁשן ָל ֵמד ּו ְמ ַל ֵּמד‪ְ ,‬וֹלא ַה ַּק ְּפ ָדן ָל ֵמד‪.‬‬

‫‪ְּ .3‬כֶׁשל ֶה ְק ֵּדׁש‪.‬‬ ‫ג‪ַ .‬מְרֶּבה ְצ ָד ָקה‪ַ ,‬מְרֶּבה‪...‬‬ ‫הבל פיהם‬
‫ח‪ַ .‬רִּבי ֶא ְל ָע ָזר אֹו ֵמר וכו'‪ְ ,‬ו ַדע ַמה ׁ ֶּש ָּתִׁשיב‪...‬‬
‫‪ַ .1‬ח ִּיים‪.‬‬ ‫חכמת גדולי ישראל בינקותם‬
‫‪ְ .1‬ל ַת ְל ִמי ְדָך‪.‬‬ ‫‪ָ .2‬ח ְכ ָמה‪.‬‬

‫‪ְּ .2‬ב ֵבית ִּדין ֶׁשל ַמ ְע ָלה‪.‬‬ ‫‪ָׁ .3‬שלֹום‪.‬‬ ‫רבי יונתן אייבשיץ זצוק"ל‬
‫‪ַ .3‬ל ָא ִּפיקֹורֹוס‪.‬‬ ‫ילד פלא היה‪ ,‬ושמו נישא‬
‫ד‪ַ .‬על ִמי ִמ ַּת ְל ִמי ָדיו ָא ַמר ַרָּבן יֹו ָח ָנן ֶּבן‬ ‫בהערצה גם בין הגויים‪ .‬ויהי‬
‫ט‪ַ .‬רִּבי ַטְרפֹון אֹו ֵמר‪ַ ,‬הּיֹום ‪ְ ...‬ו ַה ְּמ ָלא ָכה‪...‬‬ ‫ַזַּכאי‪ַ :‬אְׁשֵרי יֹו ַל ְדּתֹו?‬ ‫היום ביקש מלך פראג לתהות על‬

‫‪ַ .1‬הּיֹום ָק ֵצר ְו ַה ְּמ ָלא ָכה ְמֻרָּבה‪.‬‬ ‫‪ַ .1‬רִּבי ֱא ִלי ֶע ֶזר ֶּבן הֹוְר ְקנּוס‪.‬‬
‫‪ַ .2‬הּיֹום ָא ֹרְך ְו ַה ְּמ ָלא ָכה ְמֻרָּבה‪.‬‬ ‫‪ַ .2‬רִּבי ְיהֹוֻׁש ַע ֶּבן ֲח ַנ ְנָיה‪.‬‬

‫‪ַ .3‬הּיֹום ָק ֵצר ְו ַה ְּמ ָלא ָכה מּו ֶע ֶטת‪.‬‬ ‫‪ַ .3‬רִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּבן ֲעָרְך‪.‬‬ ‫קנקנו ולראות בעיניו את הפלא‬

‫י‪ֲ .‬ע ַק ְב ָיא ֶּבן ַמ ֲה ַל ְל ֵאל אֹו ֵמר‪ִ ,‬ה ְס ַּתֵּכל‪...‬‬ ‫ה‪ְ .‬לַרִּבי יֹו ֵסי‪ֵ ,‬איזֹו ִהי ֶּדֶרְך ְיָׁשָרה ֶׁש ִּי ְדַּבק‬ ‫הצעיר‪ .‬רבינו נקרא אל ארמון‬
‫ָּבּה ָה ָא ָדם?‬ ‫המלך‪ ,‬ותכף שנכנס להיכל המלך‬
‫‪ִּ .1‬בְׁשֹלָׁשה ְּד ָבִרים‪ְ ,‬ו ֵאין ַא ָּתה ָּבא ִלי ֵדי ֲע ֵבָרה‪.‬‬ ‫נתקלו עיניו בפסל גדול שניצב לו‬
‫‪ְּ .2‬ב ַאְרָּב ָעה ְּד ָבִרים‪ְ ,‬ו ַא ָּתה ָּבא ִלי ֵדי ֲח ִסידּות‪.‬‬ ‫‪ַ .1‬ע ִין טֹו ָבה‪.‬‬ ‫שם‪ .‬פנה המלך אל רבי יונתן הצעיר‬
‫‪ֵ .2‬לב טֹוב‪.‬‬ ‫ואמר‪ :‬נו‪ ,‬יאמר נא עלם חכים דברי‬
‫‪ַּ .3‬ב ֲח ִמׁ ָּשה ְּד ָבִרים‪ְ ,‬ו ַא ָּתה ָּבא ִלי ֵדי ָח ְכ ָמה‪.‬‬ ‫‪ָׁ .3‬ש ֵכן טֹוב‪.‬‬

‫בהצלחה!‬

‫עיצוב גריד‪ :‬משה פרידמן ‪054-847-3031‬‬ ‫את התשובות ניתן לענות במערכת הטלפונית‪ 072-332-3020 :‬עד יום שישי שאחרי סיום החומר‪,‬‬ ‫שבח לכבודו של הפסל‪ .‬ויען רבי יונתן‬
‫את כללי המבחנים ושמות הזוכים ניתן לשמוע במספר הנ"ל‪.‬‬ ‫בחריפות‪ :‬לימדונו רבותינו 'חכם אינו‬

‫תשובות למבחני המשנה היומית פרשת פנחס‬ ‫מדבר לפני מי שגדול ממנו'‪ ,‬יפתח‬
‫‪ -‬מבחן לילדים מס' ‪- 473‬‬ ‫‪ -‬מבחן שבועי מס’ ‪- 173‬‬ ‫הפסל תחילה‪...‬‬

‫א‪ 2 .‬ב‪ 1 .‬ג‪ 4 .‬ד‪ 3 .‬ה‪ 1 .‬ו‪ 4 .‬ז‪ 3 .‬ח‪ 3 .‬ט‪ 2 .‬י‪ 1 .‬א‪ 3 .‬ב‪ 3 .‬ג‪ 1 .‬ד‪ 2 .‬ה‪ 2 .‬ו‪ 1 .‬ז‪ 2 .‬ח‪ 3 .‬ט‪ 1 .‬י‪1 .‬‬

‫להפקדה בבנק פאג"י סניף ‪ 168‬ח‪-‬ן ‪ | 548-634‬להפקדה בבנק הדואר‬ ‫"קביעותא" ‪ -‬המפעל ללימוד המשנה וההלכה היומית‬
‫להנצחת ששת המיליונים | טלפון‪072-272-0000 :‬‬
‫ח‪-‬ן ‪ | 826-7258‬נא לשמור על קדושת הגליון‪ ,‬לא לקרוא בתפילה וקה"ת‬ ‫פקס‪ | 072-277-2272 :‬ת‪.‬ד‪ 1131 .‬בני ברק | דוא"ל ‪offi[email protected]‬‬

‫שיעורים ומבחנים בטלפון ‪ 24‬שעות‪072-332-30-20 :‬‬


Click to View FlipBook Version
Previous Book
עלון קביעותא 478 למייל
Next Book
Tailormade Magazine Issue 2