The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ขั้นตอนการประกอบคอมพิวเตอร์1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ปวเรศ เดชเรือง, 2019-11-26 20:46:31

ขั้นตอนการประกอบคอมพิวเตอร์ง่ายๆ

ขั้นตอนการประกอบคอมพิวเตอร์1

ขั้นตอนการประกอบคอมพิวเตอร์

จัดทาโดย
นายปวเรศ เดชเรือง
สาขาคอมพิวเตอรธ์ รุ กจิ ปวช1/2 เลขท่1ี 3

สารบัญ

เรอื่ ง หนา้

เครอื่ งมอื การประกอบคอมพิวเตอร์ 1
อุปกรณ์ 1-2
ขั้นตอนการประกอบคอมพิวเตอร์ 2-9

1.เครอื่ งมือการประกอบคอมพิวเตอร์
ขั้นแรกให้เตรยี มอุปกรณท์ จี่ าเปน็ สาหรบั การประกอบเครื่องคอมพวิ เตอร์ เชน่ ไขควงสี่แฉก

กล่องสาหรับใสน่ ็อต ค่มู อื เมนบอร์ด คมี ปากจิง้ จก

2.อุปกรณ์
1.เมนบอร์ด (Mainboard)

2.ซีพยี ู (CPU)
3.แรม (RAM)
4.ฮาร์ดดิสก์ (hard disk)

5.ฟลอปป้ีดสิ ก์ (floppy disk)

6.ซดี รี อม (CD-Rom)
7.การ์ดจอ(Graphic Card)

8.ซาวด์ การด์ (Sound Card)

3.ข้ันตอนการประกอบคอมพิวเตอร์
1.เร่มิ จากการติดต้ังซพี ยี ูกอ่ น โดยง้างขาลอ็ คของซ็อกเก็ตขึ้นมาจากนั้นนาซพี ียูมาใสล่ งไปในซอ็ กเกต็
โดยให้วางตาแหน่งขาท่ี1ของซีพยี แู ละซอ็ กเกต็ ให้ตรงกัน โดยสงั เกตว่าที่ขาที่ 1ของซพี ียจู ะทา
เครื่องหมายเป็นจดุ เลก็ ไว้ทมี่ มุ ดา้ นบนของซพี ียู

2.เม่อื วางซีพียูตรงลอ็ คกับซ็อกเก็ตแลว้ จากนนั้ ให้กดขาล็อกลงไปเหมอื นเดมิ แล้วนาซลิ โิ คน
มาทาตรงบรเิ วณคอร(์ แกน)ของซพี ยี ู และไมค่ วรทาซิลโิ คนให้หนา หากเห็นว่าหนาเกนิ ไปให้ใช้
กระดาษหรอื แผน่ พลาสติกมาปาดออกเสียบ้าง

3.ติดตัง้ ฮที ซงิ ค์และพดั ลมลงไปบนคอร์ของซพี ียู ติดลอ็ กให้เรียบรอ้ ยในข้ันตอนนม้ี จี ดุ ทตี่ ้อง
ระวังอย่2ู จุดคือ การตดิ ต้ังฮที ซงิ คข์ องพดั ลมจะต้องแนบสนิทกับคอรข์ องซีพยี ู อยา่ พยายามกดแรงไป
บางทคี อร์ของซพี ียูอาจบ่ินได้ สว่ นขาสปรงิ ท่ยี ึดพดั ลมบางทีมันแข็งเกินไป บางคนใชไ้ ขควงพยามยาม
กดขาสปริงใหเ้ ขา้ ล็อก ซ่ึงอาจทาใหพ้ ลาดไปขูดเอาลายปร้นิ บนเมนบอร์ดขาดทาให้เมนบอรด์ อาจ
เสียหายได้

4.เสยี บสายไฟของพัดลมเข้ากับข้ัว CPU FAN โดยดจู ากคู่มือเมนบอร์ด

5.นาแรมมาเสียบเข้ากบั ซ็อกเก็ตแรมโดยใหต้ รงกับร่องของซอ็ กเก็ต จากน้ันจึงกดลงไปจน
ดา้ นลอ็ กทง้ั 2 ดา้ นดดี ข้ึนมา (บางเมนบอรด์ ตัวล็อกทงั้ สองด้านอาจไม่จาเปน็ ตอ้ งดีดข้ึนมากไ็ ดใ้ หด้ ูวา่
เข้าลอ็ กกนั ก็พอ)

6.ขันแท่นรองน็อตเขา้ กบั เคส

7.นาเมนบอร์ดที่ไดต้ ดิ ตัง้ ซีพียูและแรมวางลงไปบนเคส จากนั้นขนั น็อตยดึ เมนบอร์ดเข้ากบั
ตัวเคสใหค้ รบทุกตวั

8.เสียบการด์ แสดงผลลงไปในสล็อต AGP เสรจ็ แล้วขันน็อตยึดตดิ กบั เคส

9.เสียบการ์ดเสียงลงไปในสลอ็ ต PCI เสร็จแลว้ ขันนอ็ ตยดึ ตดิ กับเคส

10.เสียบสายเพาเวอร์ซัพพลายเข้ากบั ขั้วต่อบนเมนบอร์ด โดยควรเสียบใหป้ ล๊ักของสาย
เพาเวอร์ซัพพลายตรงล็อกกบั ขว้ั ต่อบนเมนบอร์ด

11.สอดไดรฟซ์ ดี รี อมเขา้ กบั ชอ่ งว่างหนา้ เคส แล้วขนั นอ็ ตยึดกบั ตวั เคสให้แน่น

12.เสียบสาย IDE เข้ากบั ไดรฟ์ซีดรี อมโดยใหแ้ ถบสีแดงตรงกับขาท่ี 1หรอื ด้านที่ติดกับขัว้
สายไฟ จากน้ันจึงเสียบสายไฟและสายสัญญาณเสยี งเข้าไปดว้ ย

13.เสียบสาย IDE อีกดา้ นเข้ากับข้วั ต่อ Secondary IDE บนเมนบอร์ดโดยแถบสแี ดงตรงกบั
ขาที่ 1 ของขวั้ ตอ่ ดว้ ย

14.สอดฮารด์ ดสิ ก์เขา้ กับช่องติดตัง้ แล้วขันน็อตยดึ กับตัวเคสให้แนน่

15.เสียบสาย IDE เขา้ กับฮาร์ดดสิ ก์โดยใหแ้ ถบสแี ดงตรงกบั ขาท่ี 1 หรอื ดา้ นท่ีตดิ กับขั้วสายไฟ
จากน้ันจงึ เสียบสายไฟเขา้ ไปด้วย

16.เสยี บสาย IDE อีกด้านเข้ากบั ข้ัวตอ่ Primary IDE บนเมนบอรด์ โดยแถบสีแดงตรงกบั ขาท่ี
1 ของขว้ั ตอ่ ดว้ ย

17.สอดไดรฟ์ฟล็อบป้ีดิสกเ์ ขา้ ไปในชอ่ งติดต้ัง แลว้ ขันน็อตยดึ กับตัวเคสใหแ้ นน่

18.เสยี บสายไฟเขา้ กบั ขั้วตอ่ สายไฟของฟลอ็ บปด้ี ิสก์ ให้สังเกตสายไฟของฟล็อบป้ีดิสก์จะมีหวั
ขนาดเล็กกวา่ สายไฟของซีดรี อมและฮารด์ ดิสก์

19.เสียบสายแพขนาด 34 เสน้ (เสน้ เล็กกว่าสายแพของฮารด์ ดิสก์และซีดรี อม) ใหด้ ้านทม่ี ีการ
ไขวส้ ายเขา้ กับขวั้ ต่อไดรฟ์ฟลอ็ บป้ดี สิ ก์ โดยแถบสีแดงของสายแพตอ้ งตรงกับขาท่ี 1 ของข้ัวต่อด้วย
หากใส่ผิดด้านไฟของไดรฟ์ฟล็อบปดี้ ิสก์จะตดิ ตลอด วิธแี ก้ไขคือใหห้ ันสายแพกลับด้านเพราะ
ไดรฟ์ฟล็อบปด้ี สิ กบ์ างยห่ี ้ออาจตอ้ งใสส่ ลบั ดา้ นกนั

20.เสียบสายแพอีกดา้ นเขา้ กบั ขว้ั ต่อฟลอ็ บปี้ดสิ ก์บนเมนบอรด์ โดยใหส้ ายสแี ดงตรงกบั ขาที่ 1
หรือ pin1 ของขัว้ ต่อด้วย

21.เสยี บสายสัญญาณตา่ งๆ จากเคส เชน่ สวิตช์เปิดปดิ เคร่ือง ไฟบอกสถานะเปดิ เครื่อง ไฟ
บอกสถานะฮารด์ ดสิ ก ปมุ่ Reset ลาโพง ลงบนเมนบอรด์ ควรดูคมู่ อื เมนบอรด์ ประกอบด้วย โดยตอ้ ง
เสยี บขั้วใหถ้ ูกหากผดิ ขว้ั คอมพวิ เตอรจ์ ะไม่ติดหรอื มีไฟค้างตลอดเวลา วิธแี ก้ไขคอื ให้เราลองสลับข้วั
และเปิดเครื่องข้ึนมาใหม่

22.เมอ่ื เสรจ็ เรยี บรอ้ ยแลว้ ใหเ้ ราลองสารวจดวู า่ มีน็อตหรอื อุปกรณอ์ ่ืนๆตกค้างอยู่บนเมนบอร์ด
หรอื ไม่ เพราะอาจทาใหเ้ กดิ กระแสไฟลัดวงจรจนเกดิ ความเสียหายต่อเมนบอร์ดและอปุ กรณต์ า่ งๆ บน
เมนบอรด์ ได้ นอกจากนค้ี วรตรวจสอบการตดิ ต้ังท้ังหมดวา่ เรยี บร้อยดีแล้ว เช่น การด์ ต่างๆ หรือ
สายสญั ญาณเสยี บแนน่ หนาดหี รือยัง โดยเฉพาะฮที ซงิ คแ์ ละพดั ลมตอ้ งแนบสนิทกบั ซพี ียู พร้อมทั้งล็
อกติดกนั อย่างแน่นหนา

23.เมือ่ เรียบรอ้ ยดแี ลว้ ปดิ ฝาเคสและขนั นอ็ ตใหเ้ รยี บรอ้ ย ก็เป็นอันเสร็จสน้ิ ข้ันตอนการประกอบเครอ่ื ง
อย่างถกู ตอ้ งและสมบูรณแ์ บบแลว้


Click to View FlipBook Version