The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by TEKNIK SEPERMAI, 2019-05-21 01:22:28

BAB 6 PERSEDIAAN MEMULAKAN PERNIAGAAN

BAB 6 PERSEDIAAN MEMULAKAN PERNIAGAAN

BAB 6 PERSEDIAAN MEMULAKAN
PERNIAGAAN

A.AKTA BERKAITAN SESEBUAH ENTITI PERNIAGAAN

AKTA PENDAFTARAN AKTA PERKONGSIAN AKTA SYARIKAT 2016
PERNIAGAAN 1956 LIABILITI TERHAD 2012

 Perniagaan yang dijalankan  PLT ialah perniagaan alternatif yang  Dua jenis syarikat berhad menurut

bertujuan untuk mendapatkan yang menggabungkan ciri2 sebuah syer yang boleh ditubuhkan di

keuntungan perlu didaftarkan syarikat dan perkongsian bawah akta ini ialah Syarikat

dengan SSM dan tertakluk di konvensional. Persendirian dan Syarikat Awam

bawah akta ini.

 Cth : Perniagaan Milikan

Tunggal dan Perniagaan

Perkongsian

B. PROSEDUR PENDAFTARAN SESEBUAH ENTITI PERNIAGAAN
1. PROSEDUR PENDAFTARAN PERNIAGAAN MILIKAN TUNGGAL
DAN PERKONGSIAN

1. Mendapat 2. Mengiri Borang 3. Menghantar borang
kelulusan nama Pendaftaran tersebut bersama2
perniagaan yang akan dokumen sokongan
Perniagaan (Borang beserta fi
digunakan A) pendaftaran ke SSM

2. PROSEDUR PEMERBADANAN SYARIKAT PERSENDIRIAN

1. Permohonan 2. Permohonan 3. Notis 4. Perlantikan
carian nama pemerbadanan Pemerbadanan setiausaha
syarikat Syarikat akan syarikat
syarikat dikeluarkan oleh hendaklah
menggunakan
SSM apabila dilakukan dalam
Borang dokumen yang tempoh 30 hari
Pendaftaran
Sesebuah Syarikat diserahkan selepas
(Seksyen 14) di sempurna dan pemerbadanan
bawah Akta sesebuah syarikat
Syarikat 2016 mematuhi
prosedur yang

ditetapkan

3. PROSEDUR PEMERBADANAN SYARIKAT AWAM

1. Permohonan carian 2. Permohonan 3. Notis
nama syarikat pemerbadanan Pemerbadanan
syarikat menggunakan Syarikat akan
Borang Pendaftaran dikeluarkan oleh SSM
Sesebuah Syarikat apabila dokumen yang
(Seksyen 14) di diserahkan sempurna
bawah Akta Syarikat dan mematuhi
prosedur yang
2016
ditetapkan

C. PERBEZAAN ANTARA ENTITI PERNIAGAAN

PERKARA PERNIAGAAN SYARIKAT PLT

Akta yang mengawal selia Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 Akta Syarikat 2016 Akta Perkongsian Liabiliti Terhad
Sumbangan modal Sumbangan pemilik @ pekongsi Sumbangan saham 2012
Sumbangan pekongsi

Pemilik perniagaan Pemilik perniagaan @ rakan kongsi Pemegang saham Pekongsi yang membuat sumbangan
Liabiliti peribadi modal
Liabiliti Tidak terhad Liabiliti terhad Liabiliti terhad

Bilangan pemilik @ pemegang Pemilikan tunggal : seorang Syarikat Persendirian : 2 – 50 orang 2 – tiada had maksimum
saham Perkongsian : 2 – 20 orang
Syarikat Awam : 2 – tiada had
maksimum

Tanggungjawab pengurusan Pemilik perniagaan @ rakan kongsi Lembaga Pengarah Pekongsi
perniagaan

D.TANGGUNGJAWAB YANG PERLU DIPATUHI OLEH USAHAWAN
SETELAH MENDAFTARKAN PERNIAGAAN

 Mempamerkan sijil perakuan pendaftaran dan lesen perniagaan di tempat yang boleh dilihat
dengan jelas

 Mempamerkan papan tanda perniagaan mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak
berkuasa tempatan

 Nama dan nombor pendaftaran perniagaan tertera pada dokumen rasmi perniagaan seperti
resit, invois dan nota serahan

 Memperbaharui sijil perakuan pendaftran bila2 masa sebelum tempoh 30 hari selepas
pemerbadanan sesebuah syarikat

 Mendaftarkan perubahan maklumat dalam masa 30 hari dari tarikh perubahan (jika terdapat
perubahan)

 Menamatkan pendaftaran perniagaan dalam tempoh 30 hari dari tarikh penamatan perniagaan

E. DOKUMEN PERNIAGAAN YANG PERLU DISIMPAN

1. REKOD TRANSAKSI 2. REKOD JUALAN - Bil 3. REKOD PEMBELIAN -
BANK - Penyata bank tunai, resit, invois dan slip Bil tunai, resit, invois, dan

daftar tunai slip daftar tunai

4. REKOD KOS OPERASI 5. REKOD AMBILAN
(KOS SELAIN KOS DAN MODAL - Memo
PEMBELIAN) - bil
pengangkutan, bil

mengepos, bil insurans, gaji
dan utiliti

F. JENIS2 DOKUMEN PERNIAGAAN

1. INVOIS  Dihantar oleh penjual kepada pembeliapabila penjual membenarkan pembelimembeli barang niaga atau aset
2. NOTA KREDIT secarakredit.
3. NOTA DEBIT
 Maklumat yang ada;nama dan alamatpembeli dan penjual, tarikh urus niaga,nombor invois, kuantiti dan harga,
jumlahbelian, syarat serahan dan bayaran dan K.& K. di K.

 Disediakan dalam tiga salinan. Salinan asaldihantar kepada pembeli dan salinanpendua disimpan oleh penjual

 Dihantar oleh penjual kepada pembeliuntuk memberitahu pembeli bahawa hutangnya akan dikurangkan (akaundikreditkan)dihantar
disebabkan oleh;
1.terdapat pulangan barang yang rosak,salah jenama atau tidak berkualiti.
2.bayaran yang dikenakan terlebihdaripada harga sepatutnya.
3. terdapat pulangan bekas kosong yangtelah dikenakan bayaran dalam invois.
4. jumlah hutang terlebih kerana salahpengiraan.
5. pembeli diberi elaun atau komisen.

 Dihantar oleh penjual kepada pembeliapabila bayaran yang dikenakan dalaminvois terkurang.
 Akaun pembeli akan didebitkan untukmenambahkan harga pada invois (hutangbertambah).Digunakan apabila;
1.Ada ketinggalan catatan dalam invois(kos angkutan)
2.Bayaran yang dikenakan terkurang
3.Faedah dikenakan ke atas bayaranlewat oleh pembeli
4.Jumlah hutang terkurang (kesilapanpengiraan)
5.Bayaran tambahan (pertukaranbarang)

F. JENIS2 DOKUMEN PERNIAGAAN

4. RESIT  Dikeluarkan oleh penjual apabila menerimabayaran daripada pembeli.
5. CEK  Bukti penerimaan dan pembayaran yangtelah dibuat.
6. BAUCAR PEMBAYARAN
7. BIL TUNAI / SLIP DAFTAR TUNAI  Cek digunakan untuk membuatpembayaran.
 Keratan cek digunakan sebagai rujukan dansumber rekod.

 Dokumen dalaman yang disediakan olehpeniaga untuk merekodkan segala
jenispembayaran.

 Bukti pembayran telah dibuat
 Dikeluarkan oleh penjual kepada pembelibagi pembayaran untuk belian barang

niagadengan wang tunai atau cek.
 Bukti bagi aset yang dibeli secara tunai atauperkhidmatan yang dibuat secara tunai.

8. MEMO  Digunakan untuk merekod pengeluaran barang niaga atau wang untuk kegunaan
peribadi atau kegunaan perniagaan atau memasukkan modal tambahan
dalamperniagaan.

TAMAT


Click to View FlipBook Version