The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by TEKNIK SEPERMAI, 2019-05-21 01:20:03

BAB 4 – PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN

BAB 4 – PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN

BAB 4
PENYATA KEWANGAN

PERNIAGAAN

DEFINISI PENYATA KEWANGAN:

• Satu bentuk laporan yang menunjukkan kedudukan
kewangan ssebuah perniagaan bagui sesuati tempoh.
Laporan kewangan ini mengandungi maklumat
keuntungan/kerugian perniagaan @ kedudukan nilai aset,
liabiliti dan ekuiti sesebuah perniagaan.

• A. PENYATA PENDAPATAN : Penyata pendapatan terdiri daripada akaun
perdagangan (ada julan bersih dan kos jualan) dan akaun untung rugi (ada hasil
dan belanja).• B. KUNCI KIRA2 : Penyata kedudukan kewangan menunjukkan harta dan hutang
perniagaan. Ada butiran ASET (Aset Semasa dan Aset Bukan Semasa), LIABILITI
(Liabiliti Semasa dan Liabiliti Bukan Semasa) dan EKUITI PEMILIK• C. PENYATA ALIRAN TUNAI : Menunjukkan -

• punca perolehan dan penggunaan dana/tunai bagi suatu tempoh tertentu.

• Ia melaporkan kegiatan aliran tunai perniagaan khususnya kegiatan operasi,
pelaburan dan kewangan.

• Menunjukkan keupayaan perniagaan untuk menjelaskan liabiliti semasa seperti
bayaran kepada pembekal dan gaji pekerja

BIL. BUTIRAN 1. BUTIRAN DALAM PENYATA
1 JUALAN BERSIH PENDAPATAN
2 KOS JUALAN
3 BELIAN BERSIH HURAIAN
4 KOS BELIAN  Jumlah jualan ditolak dengan pulangan jualan
 Jualan Bersih = Jualan – Pulangan Jualan
5 BELANJA  Kos dan belanja untuk membeli barang niaga
6 UNTUNG KASAR  Cth : inventori, belian, pulangan belian dan angkutan masuk
 Jumlah perbezaan antara jumlah belian dengan pulangan belian
7 UNTUNG BERSIH  Belian Bersih = Belian – Pulangan Belian
 Jumlah kos barang dibeli setelah ditolak dengan pulangan belian dan ditambahkan dengan

belanja atas belian iaitu angkutan masuk, upah atas belian, insurans atas belian dan duti
import
 Kos Belian = Belian – Pulangan Belian + Belanja Atas Belian

 Kos yang dibayar dalam perniagaan
 Cth : bayaran insurans, gaji, sewa bangunan
 Jumlah untung yang diperoleh selepas mengambil kira belanja dan hasil yang berkaitan

dengan aktiviti utama perniagaan
 Untung kasar = Jualan bersih – Kos Jualan
 Jumlah pendapatan (hasil) melebihi jumlah perbelanjaan (kos) dalam sesuatu tempoh

perakaunan
 Untung Bersih = Untung Kasar + Hasil - Belanja

BIL BUTIRAN 2. BUTIRAN DALAM PENYATA KUNCI
1 ASET BUKAN SEMASA KIRA-KIRA

2 ASET SEMASA HURAIAN
 Aset perniagaan yang mempunyai tempoh hayat penggunaan melebihi setahun dan
3 EKUITI PEMILIK
4 LIABILITI BUKAN SEMASA tahap kecairan rendah
 Cth : Kenderaan, mesin dan kelengkapan pejabat
5 LIABILITI SEMASA
6 AMBILAN  Aset perniagaan yang bersifat tidak tahan lama dan mempunyai tempoh penggunaan
kurang dari setahun dan tahap kecairan yang tinggi

 Cth : Inventori, tunai di tangan, deposit semasa dan akaun belum terima

 Modal yang dilaburkan untuk memulakan perniagaan
 Cth : Modal Awal

 Hutang perniagaan jangka panjang yang memerlukan tempoh melebihi satu tahun
kewangan untuk menjelaskannya

 Cth : Pinjaman bank, gadai janji dan pinjaman kerajaan

 Hutang perniagaan jangka pendek
 Cth : Akaun Belum Bayar dan overdraf Bank
 Pemilik mengambil aset perniagaan (barang @ tunai) untuk kegunaan peribadi
 Cth : Ambilan brang, aset @ tunai

3. BUTIRAN DALAM PENYATA ALIRAN
TUNAI

BIL. BUTIRAN HURAIAN
1 BAKI B/B  Jumlah tunai @ simpanan yang dimiliki oleh sesebuah perniagaan dalam bank @ di

2 PENERIMAAN tangan pada permulaan @ awal tempoh tertentu
 Cth : Modal permulaan dan terbitan saham
3 PEMBAYARAN
 Jumlah pendapatan dan sumber wang yang diterima dalam sesuatu bulan
4 LEBIHAN/ (KURANGAN)  Cth : Jualan tunai, pinjaman dan penerimaan daripada penghutang

5 BAKI H/B  Jumlah perbelanjaan dan sumber wang yang digunakan @ dibayar dalam sesuatu
bulan tertentu

 Cth: Kos Jualan, gaji, faedah dan sewa

 Lebihan berlaku apabila jumlah penerimaan melebihi jumlah pembayaran
 Kurangan berlaku apabila jumlah pembayaran melebihi jumlah penerimaan

 Jumlah keseluruhan tunai di tangan dan di bank pada akhir tempoh tertentu
 Cth : Baki h/b = (Baki b/b + jumlah penerimaan) – Jumlah Pembayaran

4. KOS-KOS PENGELUARAN

KOS TETAP KOS BERUBAH

 Kos yg tidak berubah mengikut  Kos yang berubah mengikut tingkat
perubahan tingkat pengeluaran pengeluaran

 Jumlah kos tetap adalah sentiasa sama  Cth: kos bahan mentah. Kos buruh
wp pengeluaran bertambah @ langsung seperti upah, duti atas bahan
berkurangan mentah

 Cth : sewa, insurans dan bayaran balik
pinjaman

E. TITIK PULANG MODAL (TPM)

• DEFINISI TPM : Satu kaedah @ teknik yang digunakan
untuk merancang dan mengetahui hasil yang
diperolehi bersamaan dengan jumlah kos yang
ditanggung.


• TPM unit = Kos Tetap
• Harga – Kos berubah seunit

PIHAK BERKEPENTINGAN F. PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
1. PEMEGANG SAHAM/PEMILIK KEPADA PENYATA KEWANGAN
SESEBUAH PERNIAGAAN
2. PELABUR
3. PIHAK PENGURUSAN KEGUNAAN

 Boleh mengetahui kedudukan kewangan dan menentukan
hala tuju perniagaan

 Dapat meyakinkan pelabur untuk melabur dalam
perniagaan

 Menilai prestasi perniagaan
 Membuat pertimbangan untuk pemberian ganjaran seperti

bonus dan dividen

4. PEMBIAYA/INSTITUSI KEWANGAN  Mengetahui kemampuan perniagaan membayar hutang
5. PEMBEKAL/VENDOR
 Menilai keupayaan dan kecekapan pengurusan hutang
sebelum memberi kemudahan kredit

G. MENGANALISIS KEPENTINGAN

PENYATA KEWANGAN TERHADAP

OPERASI KEWANGAN SESEBUAH

PERNIAGAAN

• Analisis dibuat terhadap penyata pendapatan dapat
membantu usahawan mengukur prestasi perniagaan dan
meningkatkan jumlah keuntungan

• Analisis bagi kunci kira-kira membantu usahawan
mengetahui kedudukan aset dan liabiliti serta membuat
penilaian untuk perancangan masa hadapan

• Analisis terhadap TPM sebagai salah satu cara untuk
membuat analisis terhadap operasi perniagaan

H. MENTAFSIR PENYATA KEWANGAN
MENGGUNAKAN NISBAH ASAS

A. ANALISIS NISBAH UNTUNG Mengukur kadar untung @ pulangan yang diperloh perniagaan

(I) PERATUSAN MARGIN UNTUNG  Mengukur keuntungan setiap ringgit jualan bersih
KASAR  Semakin tinggi margin, semakin baik kedudukan syarikat
Formula : Untung kasar X 100%

Jualan Bersih

(II) PERATUSAN MARGIN UNTUNG  Mengukur keuntungan setiap ringgit jualan bersih
BERSIH  Semakin tinggi margin, semakin cekap pengurusan operasi
Formula : Untung Bersih X 100%

Jualan Bersih

(III) PERATUSAN UNTUNG TOKOKAN  Keberkesanan perniagaan mengawal harga jualan dan kos untuk memaksimumkan
keuntungan
(IV) PERATUSAN PULANGAN ATAS
MODAL  Jika peratusan lebih tinggi, maka harga jualan yang dikenakan adalah lebih baik dari
syarikat lain

Formula : Untung Kasar X 100%
Kos Jualan

 Mengukur pulangan atas setiap ringgit modal yang dilabur
 Nilai peratusan yang tinggi menunjukkan pelaburan yang baik
Formula : Untung Bersih X 100%

Modal Awal

H. MENTAFSIR PENYATA KEWANGAN
MENGGUNAKAN NISBAH ASAS

B. ANALISIS NISBAH KECAIRAN  Keupayaan aset dengan mudah dalam bentuk tunai tanpa
menjejaskan nilai aset.

 Ia menunjukkan keupayaan syarikat untuk menukarkan ke
dalam bentuk tunai untuk tempoh yang singkat.

 Kecairan yang tinggi menunjukkan kemampuan perniagaan
mendapatkan tunai untuk membayar hutang dalam tempoh
yang singkat

(I) NISBAH SEMASA  Mengukur kemampuan syarikat untuk membayar pinjaman
jangka pendek dengan menggunakan aset semasa
Formula : Aset Semasa
Liabiliti Semasa

H. MENTAFSIR PENYATA KEWANGAN
MENGGUNAKAN NISBAH ASAS

C. ANALISIS NISBAH KECEKAPAN  Menentukan kecekapan pihak pengurusan mengendalikan stok untuk
(I) PUSING GANTI STOK menjana keuntungan

 Menggambarkan kekerapan pusingan stok dalam setahun
 Mengukur keupayaan firma menjual barangan dalam tempoh tertentu
 Lagi tinggi kadarnya, maka lebih cekap pengurusan stok
Formula : Kos Jualan Barangan

Stok Purata

(II) PUSING GANTI ASET  Kecekapan perniagaan dalam menggunakan aset untuk menjana jualan.
 Nisbah yang lebih tinggi adalah baik kerana kecekapan pengurusan aset
Formula : Jualan Bersih

Jumlah Aset

TAMAT


Click to View FlipBook Version