The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Siti Anita, 2018-12-28 06:24:15

MYPORTFOLIO PK HEM SKBANDAR UDA 2

MYPORTFOLIO PK HEM SKBANDAR UDA 2

myPortfolio

GURU PENOLONG KANAN
HAL EHWAL MURID

SK BANDAR UDA 2 JOHOR BAHRU

1

myPortfolio

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
SK BANDAR UDA 2, JOHOR BAHRU

BAHAGIAN : SK BANDAR UDA 2
ALAMAT
: JALAN PADI MAHSURI, BANDAR BARU UDA,
81200 JOHOR BAHRU, JOHOR.

NO. TELEFON : 07-2364114
: 07-2346114
NO. FAKS.
: [email protected]
LAMAN
SESAWANG

2

MAKLUMAT PEGAWAI

Nama : SITI ANITA BINTI MISRAN

Gelaran Jawatan : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

Gred Hakiki Jawatan : DG 44

Tarikh Penempatan : 01 NOVEMBER 2016

DILULUSKAN OLEH

Nama : NOORAYU BINTI JAYUS
Gelaran Jawatan : GURU BESAR
Gred Jawatan : DG42
Tarikh : 15 NOVEMBER 2018

3

JADUAL PENGEMASKINIAN

BIL. TARIKH TAJUK TANDATANGAN
1. 01 JANUARI 2019 Penyediaan MyPortfolio PENYELIA

4

KANDUNGAN

PERKARA MUKA SURAT
Carta Organisasi 1-2
Carta Fungsi 3
Aktiviti-aktiviti bagi Fungsi 4-5
Deskripsi Tugas 6-7
Proses Kerja, Carta Alir dan Senarai Semak
Senarai Undang-undang, Peraturan dan Punca Kuasa
Senarai Borang
Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai

5

1. CARTA ORGANISASI
CARTA ORGANISASI SMK BEAUFORT
JPN
PPD
GURU BESAR

PK PENTADBIRAN PK MURID HAL EHWAL PK KOKURIKULUM
MURID M

M

6

1.2 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SK BANDAR UDA 2
PENGETUA

PENOLONG PENOLONG PENOLONG PENOLONG PENOLONG
KANAN PETANG KANAN KANAN HEM KANAN KANAN

PENTADBIRAN KOKURIKULUM TINGKATAN ENAM

7

2. CARTA FUNGSI

PENOLONG KANAN HAL ELWAL MURID

a) Bertanggungjawabdalampeningkatansahsiah
murid
sertamemastikanpelaksanaanselarasdengandasar
KPM

b) Mewujudkan hubungan dua hala dengan
komuniti dan agensi-sgensi luar

c) Mengajar mengikut pekeliling berkuatkuasa

PENGURUSAN PENGOPERASIAN
a) Pengurusan Hal Ehwal Murid
a) PengurusanOrganisasi
b) Pengurusan Pembangunan Sumber

Manusia
c) Pengurusan Perhubungan Luar

8

3. AKTIVITI-AKTIVITI BAGI FUNGSI

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

PENGURUSAN ORGANISASI
a. Membantu merancang dan melaksanakan pengurusan strategik,

pengurusan pengumpulan dan penganalisisan data, pengurusan
mesyuarat, pengurusan aduan, pengurusan perhubungan pelanggan,
pengurusan program dan pengurusan dokumen dan rekod kerajaan
b. Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
c. Membantu merancang dan melaksanakan pembangunan sumber manusia
meliputi latihan personel dan penilaian prestasi bagi guru
d. Membantu merancang dan melaksanakan program lawatan dan hubungan
dengan pihak luar

PENGURUSAN KURIKULUM
a. Melaksanakan PdP mengikut pekeliling berkuatkuasa

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
a. Membantu merancang dan menyelaras pelaksanaan program disiplin

murid
b. Membantu merancang dan memantau perkhidmatan bimbingan dan

kaunseling murid
c. Membantu merancang dan menyelaras pelaksanaan program kesihatan,

kebajikan dan keceriaan sekolah
d. Membantu merancang dan menyelaras pengurusan buku teks
e. Membantu mengawal dan menyelaras perkhidmatan keselamatan dan

kebersihan bangunan dan kawasan
f. Membantu mengawal dan memantau pengurusan kantin dan kedai buku

9

4. DESKRIPSI TUGAS

MAKLUMAT UMUM

GELARAN Penolong Kanan KETUA Ketua Pengarah Pelajaran
JAWATAN Hal Ehwal Murid
RINGKASAN PERKHIDMATAN Malaysia
GELARAN PK HEM
JAWATAN KEDUDUKAN DI
DG44
GRED JAWATAN WARAN Rujuk waran B63

GRED JD PERJAWATAN

STATUS BIDANG UTAMA Pendidikan
JAWATAN
HIRARKI 1 SUB-BIDANG 1. Pengurusan
(BAHAGIAN) 2. Pengoperasian
Tetap DISEDIAKAN SITI ANITA MISRAN
HIRARKI 2 OLEH
(CAWANGAN/ NOORAYU BINTI JAYUS
SEKTOR/UNIT) SK BANDAR UDA DISEMAK OLEH
2

DILULUSKAN NOORAYU BINTI JAYUS
OLEH GURU BESAR

SKIM Pegawai TARIKH 01 JANUARI 2019
PERKHIDMATAN Perkhidmatan DOKUMEN
Pendidikan

TUJUAN PEWUJUDAN JAWATAN

Menbantu merancang dan menyelaras pengurusan organisasi dan pengurusan hal ehwal
murid bagi memastikan berlaku peningkatan kualiti sekolah serta kemenjadian murid yang
seimbang dan menyeluruh.

10

AKAUNTABILITI TUGAS UTAMA

Membantu merancang, 1. Membantu merancang dan melaksanakan pengurusan strategik,
merangka dan pengurusan pengumpulan dan penganalisisan data, pengurusan
menyelaraskan program/ mesyuarat, pengurusan aduan, pengurusan perhubungan
aktiviti pengurusan sekolah pelanggan, pengurusan program dan pengurusan dokumen dan
yang komprehensif bagi rekod kerajaan
memastikan kualiti sekolah
meningkat secara konsisten. 2. Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
3. Membantu merancang dan melaksanakan pembangunan

sumber manusia meliputi latihan personel dan penilaian prestasi
bagi guru
4. Membantu merancang dan melaksanakan program lawatan dan
hubungan dengan pihak luar

Membantu merancang dan 1. Membantu merancang dan menyelaras pelaksanaan program

mentadbir pengurusan hal disiplin murid

ehwal murid bagi 2. Membantu merancang dan memantau perkhidmatan bimbingan

memastikan keselamatan, dan kaunseling murid

kebajikan dan 3. Membantu merancang dan menyelaras pelaksanaan program
kemenjadian murid secara kesihatan, kebajikan dan keceriaan sekolah
menyeluruh 4. Membantu merancang dan menyelaras pengurusan buku teks
5. Membantu mengawal dan menyelaras perkhidmatan

keselamatan dan kebersihan bangunan dan kawasan

5. Membantu mengawal dan memantau pengurusan kantin dan

kedai buku

Melaksanakan PdP bagi 1. Melaksanakan PdP mengikut pekeliling berkuatkuasa

memastikan murid menerima

pembelajaran berdasarkan

dasar kurikulum kebangsaan

11

DIMENSI
 Kategori Sekolah : BANDAR
 Gred Sekolah: A
 Bilangan Sesi Persekolahan: 1
 Bilangan Penolong Kanan: 3
 Bilangan Guru : 70
 Bilangan AKP: 6
 Bilangan Murid: 1083
 Bilangan Kelas: 31
 Kelas PPKI: TIADA

KELAYAKAN AKADEMIK/IKHTISAS
 Ijazah Sarjana Muda Kepujian MATEMATIK yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya; dan
 Sijil Perguruan / Diploma Pendidikan

KOMPETENSI
 Kemahiran kepimpinan
 Kemahiran merancang dan menganalisis
 Kemahiran membuat keputusan
 Kemahiran menyelia

PENGALAMAN
 Berkhidmat dalam pendidikan sekurang-kurangnya 20 tahun
 Berada dalam gred 41 sekurang-kurangnya 5 tahun
 Berada dalam gred 44 sekurang-kurangnya 5 tahun

12

PROSES KERJA

Aktiviti 3.1 : Mengurus disiplin murid

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-UNDANG,
JAWAB LAIN YANG PERATURAN DAN

ADA PUNCA KUASA
HUBUNGAN/

DIRUJUK

1. PGB Melantik guru disiplin PK HEM
2. PGB (dalam kalangan GAB)
sekolah PK HEM
3. GAB
Mengadakan mesyuarat PK HEM
Pengurusan Disiplin

Menyenaraikan kesalahan
disiplin sekolah:

1. Jenayah
2. Buli
3. Rokok
4. Ponteng sekolah
5. Lucah
6. Kurang sopan
7. Tingkah laku

musnah
8. Kelakuan nakal
9. Tidak patuh masa
10. Kekemasan diri

4. GAB Memantau dan PK HEM
5. GAB pemeriksaan bagi PK HEM
6. GAB pencegahan disiplin PKHEM
7 GAB sekolah. PK HEM

8 GAB Merekod kes-kes disiplin PK HEM
dalam sistem

Menganalisis kes-kes
disiplin
Mengambil tindakan
berdasarkan prosedur
ditetapkan bagi kes-kes
disiplin.sekolahsepertimana
garis panduan yang
berkuatkuasa
Melaporkan kes-kes disiplin
sekolah sepertimana garis
panduan yang
berkuatkuasa.

13

CARTA ALIR

Aktiviti 3.1 : Mengurus disiplin murid

Tanggungjawab Mula Proses Kerja Tempoh masa

PGB Melantik guru disiplin sekolah 120 minit
PGB
GAB Mengadakan mesyuarat pengurusan 120 minit
GAB disiplin 390 minit
GAB 1920 minit
GAB Menyenaraikan kesalahan
disiplin sekolah 120 minit
GAB 120 minit
Memantau dan melaksanakan 260hahariri
pemeriksaan pencegahan 480 minit
disiplin sekolah

Merekod kes-kes disiplin
sekolah

Menganalisis kes-kes disiplin sekolah

Mengambil tindakan bagi kes disiplin
berdasarkan garis panduan

GAB Kes Selesai
Tindakan Melapor kes disiplin sekolah

120 minit

Tamat

14

SENARAI SEMAK

Aktiviti 3.1 : Mengurus disiplin murid

BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN

1. Melantik guru disiplin sekolah

2. Mengadakan mesyuarat Pengurusan
disiplin

Menyenaraikan kesalahan disiplin
sekolah:

1. Jenayah
2. Buli
3. Rokok
4. Ponteng sekolah
3 5. Lucah
6. Kurang sopan
7. Tingkah laku

musnah
8. Kelakuan nakal
9. Tidak patuh masa
10. Kekemasan diri

Memantau dan melaksanakan
4. pemeriksaan bagi pencegahan disiplin

sekolah.

5. Merekod kes-kes disiplin dalam sistem SSDM

6. Menganalisis kes-kes disiplin Merujuk kepada
buku peraturan
Mengambil tindakan berdasarkan disiplin sekolah

7. prosedur ditetapkan bagi kes-kes
disiplin.sekolahsepertimana garis

panduan yang berkuatkuasa

Melaporkan kes-kes disiplin sekolah

8. sepertimana garis panduan yang

berkuatkuasa.

15

PROSES KERJA

Aktiviti : 3.3 Mengurus aspek bantuan murid

TANGG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-UNDANG,
BIL. UNG LAIN YANG PERATURAN DAN

JAWAB ADA PUNCA KUASA
HUBUNGAN/
1. PGB Mengarahkan pelaksanaan
pengurusan bantuan DIRUJUK

2. PK HEM Menubuhkan dan melantik PKHEM
jawatankuasa bantuan
PK HEM

Membuat makluman kepada

3. PK HEM ibubapa dan murid tentang

bantuan

Menguruskan permohonan

4. PK HEM bantuan secara manual atau

atas atas talian

Memperakukan murid yang

5. PGB layak menerima bantuan dalam

mesyuarat panel

6. PK HEM Menyediakan senarai murid
yang layak bantuan

Mengesahkan senarai nama

7. PGB murid yang laya menerima

bantuan

Menghantar senarai nama

8. PK HEM murid layak bantuan kepada

JPN/ PPD

9. PK HEM Memastikan murid mendapat
bantuan kebajikan

Menyediakan analisis dan laporan
10. PK HEM penerimaan bantuan

11. PK HEM Membuat pelaporan
12. PK HEM Perekodan dan pembuatan

16

CARTA ALIR

Aktiviti : 3.3 Mengurus aspek bantuan murid

TANGGUNG MULA PROSES KERJA TEMPOH
JAWAB MASA

PGB Keluar arahan pelaksanaan

PK HEM Tubuh dan lantik jawatankuasa bantuan

PK HEM Maklum kepada ibubapa dan murid tentang
PK HEM bantuan
PGB
PK HEM Uruskan permohonan
PGB
PK HEM Peraku murid layak dalam mesyuarat panel
PK HEM
Sedia senarai murid yang layak bantuan
PK HEM
PK HEM Sahkan senarai nama murid yang layak
PK HEM Menghantar senarai nama murid layak
bantuan kepada JPN/ PPD
Memastikan murid mendapat bantuan
kebajikan

Menyediakan analisis dan laporan
penerimaan bantuan

Membuat pelaporan

Perekodan dan pembuatan

17

SENARAI SEMAK

Aktiviti : 3.3 Mengurus aspek bantuan murid

BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN

1. Mengarahkan pelaksanaan
pengurusan bantuan

2. Menubuhkan dan melantik
jawatankuasa bantuan
Membuat makluman kepada

3 ibubapa dan murid tentang
bantuan
Menguruskan permohonan

4. bantuan secara manual atau
atas atas talian
Memperakukan murid yang

5. layak menerima bantuan dalam
mesyuarat panel

6 Menyediakan senarai murid
yang layak bantuan

Mengesahkan senarai nama
7 murid yang laya menerima

bantuan

Menghantar senarai nama murid
8 layak bantuan kepada JPN/

PPD

9 Memastikan murid mendapat
bantuan kebajikan

Menyediakan analisis dan laporan
10 penerimaan bantuan

11
Membuat pelaporan

12 Perekodan dan pembuatan

18

PROSES KERJA

Aktiviti : 3.4 Mengurus aspek kesihatan

TANGG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-UNDANG,
BIL. UNG LAIN YANG PERATURAN DAN

JAWAB ADA PUNCA KUASA
HUBUNGAN/
1. PGB Mengarahkan pelaksanaan
aktiviti kesihatan murid DIRUJUK

PKHEM

2. PGB Menubuhkan dan melantik Guru
jawatankuasa

3. PK Merancang pelaksanaan aktiviti Guru
HEM kesihatan murid PK HEM
Melaksanakan aktiviti kesihatan
4. Guru murid

5. PK Memantau aktiviti kesihatan Guru
HEM murid

6. Guru Membuat analisis dan Guru
pelaporan aktiviti Guru
7. PK Guru
HEM Membuat pelaporan aktiviti

8. Guru Perekodan dan
pendokumentasian

19

CARTA ALIR

Aktiviti : 3.4 Mengurus aspek kesihatan

TANGGUNG MULA PROSES KERJA TEMPOH
JAWAB MASA
Mengarahkan pelaksanaan aktiviti
PGB kesihatan murid

PGB Menubuhkan dan melantik
jawatankuasa
PK HEM
Merancang pelaksanaan aktiviti
Guru kesihatan murid
PK HEM
Guru Melaksanakan aktiviti kesihatan murid
PK HEM
Memantau aktiviti kesihatan murid

Membuat analisis dan pelaporan
aktiviti

Membuat pelaporan aktiviti

Guru Perekodan dan pendokumentasian

TAMAT

20

SENARAI SEMAK

Aktiviti : 3.4 Mengurus aspek kesihatan

BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN

1. Mengarahkan pelaksanaan
aktiviti kesihatan murid

2. Menubuhkan dan melantik
jawatankuasa

3 Merancang pelaksanaan aktiviti
kesihatan murid

4. Melaksanakan aktiviti kesihatan
murid

5. Memantau aktiviti kesihatan
murid

6 Membuat analisis dan pelaporan
aktiviti

7. Membuat pelaporan aktiviti

8. Perekodan dan
pendokumentasian

21

5. PROSES KERJA

Pinjaman Buku Teks PEGAWAI
LAIN YANG
5. PROSES KERJA
ADA
BIL. TANGGUNG PROSES KERJA HUBUNGAN/ UNDANG-UNDANG,
JAWAB PERATURAN DAN
DIRUJUK
PUNCA KUASA
GPK
PINJAMAN BUKU TEKS Hem/Guru
SPBT/Guru
1. PGB Mengeluarkan arahan untuk Kelas
tindakan SPBT yang
selanjutnya setelah Guru
menerima Borang Maklumat SPBT/Guru
Murid (BMM) Kelas

PK HEM Menerima arahan serta GPK Hem
2. menyelaras percetakan BMM
GPK
Guru SPBT/Guru Mengedarkan Borang BMM Hem/Guru
3. Kelas SPBT
kepada murid / waris GPK
Hem/Guru
Guru Kelas Mengumpul Borang BMM SPBT
4. yang telah dilengkapkan
murid / waris Guru Kelas

Guru Kelas Membuat semakan BMM dan GPK Hem
5. dokumen sokongan dan
menyediakan enrolmen yang GPK Hem /
layak Guru Kelas

PGB/ GPK Mengadakan mesyuarat Guru Kelas
jawatankuasa SPBT untuk
6. Hem/Guru SPBT meluluskan murid yang layak Guru SPBT/
Guru Kelas
menerima SPBT GPK Hem /
Guru SPBT /
Guru SPBT / Memaklumkan murid / waris Guru Kelas
7 Guru Kelas tentang kelulusan
permohanan SPBT Guru Kelas

8 Guru SPBT Menyediakan rumusan
enrolmen murid yang layak

9 Guru SPBT Mengisi borang keperluan
SPBT

10 PK HEM Membuat semakan borang
pesanan BTBTR 190 dan
Buku Stok

11 PGB Mengesahkan borang
pesanan BTBTR 190 dan
Buku Stok

PK HEM / Guru Menghantar borang BTBTR
SPBT
12 190 ke Unit SPBT Jabatan
Pendidikan

22

URUSAN PENERIMAAN
BUKU TEKS

Menerima bekalan buku teks
daripada pembekal. Melalui
invois, sila pastikan bahawa

13 a) Kod dan nama sekolah GPK Hem /
Guru SPBT Guru Kelas
betul

b) Judul buku dan bilangan

buku adalah sama seperti
dalam BTBTR Kew. 460

c) Buku yang dibekalkan

dalam keadaan baik

Mengisi invois berdasarkan;

a) Menurunkan tandatangan

dan kad pengenalan

b) Menulis tarikh

penerimaan buku

14 c) Meletakkan cap sekolah PGB/GPK
d) Mengisi buku penerimaan Hem

buku

Guru SPBT / PT e) Menyerahkan invois yang

lengkap kepada

pembekal

f) Menyimpan salinan invois

/ SAP

15 PK HEM / Guru Menghantar pelaporan PGB
SPBT penerimaan buku teks ke Unit
SPBT Jabatan Pendidikan
Negeri

URUSAN PELUPUSAN
BUKU TEKS

16 Mengasing dan mengikat PT
Guru SPBT buku teks yang rosak. Buku
Pendidikan Islam hendaklah
diasingkan.

Menyediakan bilangan

17 Guru SPBT / PT naskah yang telah rosak GPK Hem
menggunakan borang

Kew.300 V

Melaksanakan proses

18 Guru SPBT / PT pelupusan selaras dengan GPK Hem
keperluan Akta Arkib yang

sedang berkuatkuasa.

19 Guru SPBT / PT Mengemaskini rekod dan GPK Hem
dokumentasi.

23

6. CARTA ALIR

Aktiviti 3.4: Mengurus Skim Pinjaman Buku Teks

6. CARTA ALIR

Tanggungjawab Mula Proses Kerja Tempoh masa

TanggungjaPwGBab Mula PINJAMAN BUKU TEKS
A
MePngreolusaerksanKaerarhjaan untuk tindakanTemp3o0hmimnitasa

SPBT seterusnya

PK HEM Mencetak Borang Maklumat Murid 13890 minit
PGB (BMM)
Membuat ketetapan pengurusan 30 minit
GK pMuesnagt esduamrkbaenr BMM kepada murid / 1170 minit
GPM waris
Menyediakan peraturan penggunaan, 390 minit
GK Mpiennjagmumanpudlaknandadnanpemmeumlabnugaatnsebmukaukan 15 minit
BpMusMatysaunmgbteerlah dilengkapkan oleh 30 minit
GPM GK mMuernidge/lwuaarrkisan kad peminjaman buku 5 minit
Mkeepnaydeadimakuarnidsenarai enrolmen murid
PGBG/GPPMK HEM/ G yang layak 158m0inmitinit
SPBT/ GK 60 hari
Merekod buku pinjaman murid 26300hammriinniitt
GPM Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 60 hari
GK SSePmBTakan pemulangan buku pinjaman 3600 mmiinniitt
GPM murid

PGGBS/GPPBKT Memaklumkan murid / waris keputusan
pMeernmgoehluoanraknanSPseBnTarai murid tidak
mematuhi jadual pemulangan buku

Menyediakan rumusan enrolmen murid
Myaennggelaluyaarkkan surat peringatan kepada
murid yang gagal memulangkan buku

GPM G SPBT Mengisi borang keperluan SPBT 6300 mmiinniitt
BTBTR 190

GPK HEM MAneamlibsuisabt islaenmgaaknamn ubroidraynagng tidak 1350 mmiinniitt
BmTeBnTgRem1b9a0likan buku 15 minit
GPM 15 minit
TM1i9ne0dnagkeasnahskuasnulbaonrang BTBTR 1605 mmiinniitt
GPM / PPTGB Merekod dan mendokumentasi

GPK HEM / G SPBT Menghantar borang BTBTR 190
GPM / PT kMeeUrenkitoSdPdBaTn Jmaebnadtaonkumentasi
Pendidikan
GPM / PT
15 minit

Merekod dan mendokumentasi

24

6. CARTA ALIR

Aktiviti 3.4: Mengurus Skim Pinjaman Buku Teks

6. CARTA ALIR

Tanggungjawab A Proses Kerja Tempoh masa

TanggunGgjSaPwBTab Mul URUSAN PENERIMAAN BUKU Te39m0 pmoinhit masa
a TEKS
G SPBT / PT
PGB MPenreorimsea sbeKkaelarnjabuku teks daripada
PK HEM / G
pembekal
GPM SPBT
G SPBT / PT MMeenmgbisuiaint vkoeitceetapan pengurusan pusat 30 minit
sumber 1170 minit
G SPBT / PT
GPM Menghantar pelaporan penerimaan 15 minit
GPGMSPBT /PT
Mbueknuyetedkiaskkaen UpneirtaStuPraBnT pJeanbgagtaunnaan, 60 hari
GPM pPinejnadmidaiknadnaNnedgaenripemulangan buku 2 hari
G SPBT /GPPTM 30 minit
UpMuResUnaSgt esAluuNmaPrbkEearLnUkPaUd SpAemNinBjaUmKaUnTbEuKkuS 60 hari
PGB/GPK
Mkepnagdaasinmgudriadn mengikat buku teks

yang rosak
Merekod buku pinjaman murid
SMeemnyaekdainakpaenmbuilangan bnuaksukaphinyjamngan
mteularhidrosak

MMeelnagkeslaunaarkkaann speronsaerasipmeulurpidustiadnak 180 minit
mematuhi jadual pemulangan buku 5 minit

Mengemaskini rekod dan dokumentasi. 3600 mmiinniitt

Analisis bilangan murid yang tidak 30 minit
mengembalikan buku
TAMAT

25

7. SENARAI SEMAK

Aktiv7i.tiS3.E4:NMAeRngAuIruSsESMkimAKPinjaman Buku Teks

BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN

PINJAMAN BUKU TEKS

1. Mengeluarkan arahan untuk tindakan

SPBT yang selanjutnya.

2. Menerima arahan serta menyelaras
percetakan BMM

3 Mengedarkan Borang BMM kepada
murid / waris

4. Mengumpul Borang BMM yang telah
dilengkapkan murid / waris

Membuat semakan BMM dan
5. dokumen sokongan dan menyediakan

enrolmen yang layak

Mengadakan mesyuarat jawatankuasa
6. SPBT untuk meluluskan murid yang

layak menerima SPBT

7. Memaklumkan murid / waris tentang
kelulusan permohanan SPBT

7. Menyediakan rumusan enrolmen
murid yang layak

8. Mengisi borang keperluan SPBT

9. Membuat semakan borang pesanan
BTBTR 190 dan Buku Stok

10. Mengesahkan borang pesanan
BTBTR 190 dan Buku Stok

Menghantar borang BTBTR 190 ke

Unit SPBT Jabatan Pendidikan
11.

URUSAN PENERIMAAN BUKU
TEKS

a) Menerima bekalan buku teks
daripada pembekal. Melalui invois,
sila pastikan bahawa;

13. b) Kod dan nama sekolah betul
c) Judul buku dan bilangan buku
adalah sama seperti dalam
BTBTR Kew. 460
d) Buku yang dibekalkan dalam
keadaan baik

26

Memastikan invois diisi berdasarkan;
a) Menurunkan tandatangan dan kad

pengenalan
b) Menulis tarikh penerimaan buku
14. c) Meletakkan cap sekolah
d) Mengisi buku penerimaan buku
e) Menyerahkan invois yang lengkap

kepada pembekal
f) Menyimpan salinan invois / SAP

Menghantar pelaporan penerimaan
15. buku teks ke Unit SPBT Jabatan

Pendidikan Negeri
URUSAN PELUPUSAN BUKU TEKS

16. Mengasing dan mengikat buku teks

yang rosak. Buku Pendidikan Islam

hendaklah diasingkan.

Menyediakan bilangan naskah yang
17. telah rosak menggunakan borang

Kew.300 V

Melaksanakan proses pelupusan
18. selaras dengan keperluan Akta Arkib

yang sedang berkuatkuasa.

19. Mengemaskini rekod dan
dokumentasi.

27

8. SENARAI UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA

Aktiviti 3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)
Aktiviti 4: Pengurusan Buku Teks

1. Akta8P.eSnEdiNdiAkaRnA19I 9U6N(ADkAtaN5G50-U) NDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA

2. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025

28

9. SENARAI BORANG

Aktiviti 1:PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ORGANISASI
Aktiviti 1(a)(vi): Pengurusan Program

BIL. 9. SENABROARIABNOGRANG KOD BORANG

Borang Komputer BTBTR 190

Buku Stok BTBTR 460
Borang Komputer Kew.300 V
Borang Pelupusan Kew.300 X
Borang Sijil Pelupusan

29

5. PROSES KERJA

Aktiviti 3.4 : Mengurus Skim Pinjaman Buku Teks PEGAWAI
LAIN YANG
5. PROSES KERJA
ADA
BIL. TANGGUNG PROSES KERJA HUBUNGAN/ UNDANG-UNDANG,
JAWAB PERATURAN DAN
DIRUJUK
PUNCA KUASA
GPK
PINJAMAN BUKU TEKS Hem/Guru
SPBT/Guru
1. PGB Mengeluarkan arahan untuk Kelas
tindakan SPBT yang
selanjutnya setelah Guru
menerima Borang Maklumat SPBT/Guru
Murid (BMM) Kelas

PK HEM Menerima arahan serta GPK Hem
2. menyelaras percetakan BMM
GPK
Guru SPBT/Guru Mengedarkan Borang BMM Hem/Guru
3. Kelas SPBT
kepada murid / waris GPK
Hem/Guru
Guru Kelas Mengumpul Borang BMM SPBT
4. yang telah dilengkapkan
murid / waris Guru Kelas

Guru Kelas Membuat semakan BMM dan GPK Hem
5. dokumen sokongan dan
menyediakan enrolmen yang GPK Hem /
layak Guru Kelas

PGB/ GPK Mengadakan mesyuarat Guru Kelas
jawatankuasa SPBT untuk
6. Hem/Guru SPBT meluluskan murid yang layak Guru SPBT/
Guru Kelas
menerima SPBT GPK Hem /
Guru SPBT /
Guru SPBT / Memaklumkan murid / waris Guru Kelas
7 Guru Kelas tentang kelulusan
permohanan SPBT Guru Kelas

8 Guru SPBT Menyediakan rumusan
enrolmen murid yang layak

9 Guru SPBT Mengisi borang keperluan
SPBT

10 PK HEM Membuat semakan borang
pesanan BTBTR 190 dan
Buku Stok

11 PGB Mengesahkan borang
pesanan BTBTR 190 dan
Buku Stok

PK HEM / Guru Menghantar borang BTBTR
SPBT
12 190 ke Unit SPBT Jabatan
Pendidikan

30

URUSAN PENERIMAAN
BUKU TEKS

Menerima bekalan buku teks
daripada pembekal. Melalui
invois, sila pastikan bahawa

13 d) Kod dan nama sekolah GPK Hem /
Guru SPBT Guru Kelas
betul

e) Judul buku dan bilangan

buku adalah sama seperti
dalam BTBTR Kew. 460

f) Buku yang dibekalkan

dalam keadaan baik

Mengisi invois berdasarkan;

g) Menurunkan tandatangan

dan kad pengenalan

h) Menulis tarikh

penerimaan buku

14 i) Meletakkan cap sekolah PGB/GPK
j) Mengisi buku penerimaan Hem
buku

Guru SPBT / PT k) Menyerahkan invois yang

lengkap kepada

pembekal

l) Menyimpan salinan invois

/ SAP

15 PK HEM / Guru Menghantar pelaporan PGB
SPBT penerimaan buku teks ke Unit
SPBT Jabatan Pendidikan
Negeri

URUSAN PELUPUSAN
BUKU TEKS

16 Mengasing dan mengikat PT
Guru SPBT buku teks yang rosak. Buku
Pendidikan Islam hendaklah
diasingkan.

Menyediakan bilangan

17 Guru SPBT / PT naskah yang telah rosak GPK Hem
menggunakan borang

Kew.300 V

Melaksanakan proses

18 Guru SPBT / PT pelupusan selaras dengan GPK Hem
keperluan Akta Arkib yang

sedang berkuatkuasa.

19 Guru SPBT / PT Mengemaskini rekod dan GPK Hem
dokumentasi.

31

6. CARTA ALIR

Aktiviti 3.4: Mengurus Skim Pinjaman Buku Teks

6. CARTA ALIR

Tanggungjawab Mula Proses Kerja Tempoh masa

TanggungjaPwGBab Mula PINJAMAN BUKU TEKS
A
MePngreolusaerksanKaerarhjaan untuk tindakanTemp3o0hmimnitasa

SPBT seterusnya

PK HEM Mencetak Borang Maklumat Murid 31890 minit
PGB (BMM)
Membuat ketetapan pengurusan 30 minit
GK pMuesnagt esduamrkbaenr BMM kepada murid / 1170 minit
GPM waris
Menyediakan peraturan penggunaan, 390 minit
GK Mpiennjagmumanpudlaknandadnanpemmeumlabnugaatnsebmukaukan 15 minit
BpMusMatysaunmgbteerlah dilengkapkan oleh 30 minit
GPM GK mMuernidge/lwuaarrkisan kad peminjaman buku 5 minit
Mkeepnaydeadimakuarnidsenarai enrolmen murid
PGBG/GPPMK HEM/ G yang layak 518m0inmitinit
SPBT/ GK 60 hari
Merekod buku pinjaman murid 23600hammriinniitt
GPM Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 60 hari
GK SSePmBTakan pemulangan buku pinjaman 3600 mmiinniitt
GPM murid

PGGBS/GPPBKT Memaklumkan murid / waris keputusan
pMeernmgoehluoanraknanSPseBnTarai murid tidak
mematuhi jadual pemulangan buku

Menyediakan rumusan enrolmen murid
Myaennggelaluyaarkkan surat peringatan kepada
murid yang gagal memulangkan buku

GPM G SPBT Mengisi borang keperluan SPBT 3600 mmiinniitt
BTBTR 190

GPK HEM MAneamlibsuisabt islaenmgaaknamn ubroidraynagng tidak 3150 mmiinniitt
BmTeBnTgRem1b9a0likan buku 15 minit
GPM 15 minit
TM1i9ne0dnagkeasnahskuasnulbaonrang BTBTR 1650 mmiinniitt
GPM / PPTGB Merekod dan mendokumentasi

GPK HEM / G SPBT Menghantar borang BTBTR 190
GPM / PT kMeeUrenkitoSdPdBaTn Jmaebnadtaonkumentasi
Pendidikan
GPM / PT
15 minit

Merekod dan mendokumentasi

32

6. CARTA ALIR

Aktiviti 3.4: Mengurus Skim Pinjaman Buku Teks

6. CARTA ALIR

Tanggungjawab A Proses Kerja Tempoh masa

TanggunGgjSaPwBTab Mul URUSAN PENERIMAAN BUKU Te39m0 pmoinhit masa
a TEKS
G SPBT / PT
PGB MPenreorimsea sbeKkaelarnjabuku teks daripada
PK HEM / G
pembekal
GPM SPBT
G SPBT / PT MMeenmgbisuiaint vkoeitceetapan pengurusan pusat 30 minit
sumber 1170 minit
G SPBT / PT
GPM Menghantar pelaporan penerimaan 15 minit
GPGMSPBT /PT
Mbueknuyetedkiaskkaen UpneirtaStuPraBnT pJeanbgagtaunnaan, 60 hari
GPM pPinejnadmidaiknadnaNnedgaenripemulangan buku 2 hari
G SPBT /GPPTM 30 minit
UpMuResUnaSgt esAluuNmaPrbkEearLnUkPaUd SpAemNinBjaUmKaUnTbEuKkuS 60 hari
PGB/GPK
Mkepnagdaasinmgudriadn mengikat buku teks

yang rosak
Merekod buku pinjaman murid
SMeemnyaekdainakpaenmbuilangan bnuaksukaphinyjamngan
mteularhidrosak

MMeelnagkeslaunaarkkaann speronsaerasipmeulurpidustiadnak 180 minit
mematuhi jadual pemulangan buku 5 minit

Mengemaskini rekod dan dokumentasi. 360 minit

Analisis bilangan murid yang tidak 30 minit
mengembalikan buku
TAMAT

33

7. SENARAI SEMAK

Aktiv7i.tiS3.E4:NMAeRngAuIruSsESMkimAKPinjaman Buku Teks

BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN

PINJAMAN BUKU TEKS

1. Mengeluarkan arahan untuk tindakan

SPBT yang selanjutnya.

2. Menerima arahan serta menyelaras
percetakan BMM

3 Mengedarkan Borang BMM kepada
murid / waris

4. Mengumpul Borang BMM yang telah
dilengkapkan murid / waris

Membuat semakan BMM dan
5. dokumen sokongan dan menyediakan

enrolmen yang layak

Mengadakan mesyuarat jawatankuasa
6. SPBT untuk meluluskan murid yang

layak menerima SPBT

7. Memaklumkan murid / waris tentang
kelulusan permohanan SPBT

7. Menyediakan rumusan enrolmen
murid yang layak

8. Mengisi borang keperluan SPBT

9. Membuat semakan borang pesanan
BTBTR 190 dan Buku Stok

10. Mengesahkan borang pesanan
BTBTR 190 dan Buku Stok

Menghantar borang BTBTR 190 ke

Unit SPBT Jabatan Pendidikan
11.

URUSAN PENERIMAAN BUKU
TEKS

e) Menerima bekalan buku teks
daripada pembekal. Melalui invois,
sila pastikan bahawa;

13. f) Kod dan nama sekolah betul
g) Judul buku dan bilangan buku
adalah sama seperti dalam
BTBTR Kew. 460
h) Buku yang dibekalkan dalam
keadaan baik

34

Memastikan invois diisi berdasarkan;
g) Menurunkan tandatangan dan kad

pengenalan
h) Menulis tarikh penerimaan buku
14. i) Meletakkan cap sekolah
j) Mengisi buku penerimaan buku
k) Menyerahkan invois yang lengkap

kepada pembekal
l) Menyimpan salinan invois / SAP

Menghantar pelaporan penerimaan
15. buku teks ke Unit SPBT Jabatan

Pendidikan Negeri
URUSAN PELUPUSAN BUKU TEKS

16. Mengasing dan mengikat buku teks

yang rosak. Buku Pendidikan Islam

hendaklah diasingkan.

Menyediakan bilangan naskah yang
17. telah rosak menggunakan borang

Kew.300 V

Melaksanakan proses pelupusan
18. selaras dengan keperluan Akta Arkib

yang sedang berkuatkuasa.

19. Mengemaskini rekod dan
dokumentasi.

35

8. SENARAI UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN
PUNCA KUASA

Aktiviti 3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)

Aktiviti 4: P8e.nSguErNusAanRBAuIkuUTNekDsANG-UNDANG, PERATURAN DAN
PU3N. CAAktaKPUeAnSdiAdikan 1996 (Akta 550)

4. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025

36

9. SENARAI BORANG

Aktiviti 1:PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ORGANISASI
Aktiviti 1(a)(vi): Pengurusan Program

BIL. 9. SENABROARIABNOGRANG KOD BORANG

Borang Komputer BTBTR 190

Buku Stok BTBTR 460
Borang Komputer Kew.300 V
Borang Pelupusan Kew.300 X
Borang Sijil Pelupusan

37

PROSES KERJA

Aktiviti 3.6: Lawatan Murid.

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI LAIN UNDANG-
JAWAB YANG ADA UNDANG,
HUBUNGAN/ PERATURAN
DIRUJUK DAN PUNCA

PGB KUASA

Menyediakan kertas cadangan IBU BAPA
PK
1. GAB dan mendapatkan kelulusan
daripada Pengetua atau Guru JPN/PPD

Besar GAB
PK
2. GAB Mengedar dan mendapatkan PK
kebenaran daripada waris. HOSPITAL
BALAI POLIS
3. GAB Mengadakan mesyuarat JPN
penyelarasan. PPD

Menyediakan dokumen bagi PK

4. GAB mendapatkan kelulusan aktiviti PK
daripada JPN/PPD (35 Hari
PGB
sebelum tarikh lawatan).
PK
5. PGB Mengesahkan permohonan
lawatan murid

6. GAB Memberi taklimat kepada peserta
lawatan dan waris

7. GAB Menyediakan arahan dan
peraturan secara bertulis.

Memaklumkan pergerakan

kepada hospital/pusat kesihatan,

8. GAB balai polis dan JPN/PPD yang

berhampiran dengan tempat

lawatan.

Memastikan Kotak Pertolongan

9. GAB Cemas diperiksa,peralatan
mencukupi serta sentiasa ada

bersama sepanjang aktiviti

10. GAB Mencatat pergerakan dalam buku
log

Membuat dan menghantar

11. GAB laporan lawatan dan laporan
perbelanjaan secara bertulis

kepada pelulus

12. GAB Perekodan dan

pendokumentasian

38

CARTA ALIR

Aktiviti 3.6: Pengurusan Lawatan murid

Tanggungjawab Proses Kerja Tempoh Masa

GAB Menyediakan kertas cadangan dan 2880 minit
GAB mendapatkan kelulusan daripada PGB
GAB
GAB Mengedar dan mendapatkan kebenaran 1440 minit
daripada waris 120 minit
GAB
Mengadakan mesyuarat penyelarasan
GAB
GAB Menyediakan dokumen bagi mendapatkan 60,480 minit/ 6 minggu
GAB kelulusan aktiviti daripada JPN (35 hari 1440 minit
GAB sebelum tarikh lawatan)

GAB Mengesahkan permohonan lawatan murid
GAB
Memberi taklimat kepadapeserta lawatan
dan waris

Menyediakan arahan dan peraturan secara 20 minit
bertulis 1440 minit
4320 minit
Memaklumkan pergerakan kepada

hospital/pusat kesihatan, balai polis dan

JPN/PPD yang berhampiran dengan tempat

lawatan

Memastikan peti kecemasan diperiksa dan
sentiasa ada bersama sepanjang aktiviti

Mencatat pergerakan dalam buku log 4320 minit

Membuat dan menghantar laporan lawatan 1440 minit
dan laporan perbelanjaan secara bertulis 20 minit
kepada Pengetua atau Guru Besar

Perekodan dan pendokumentasian

39

SENARAI SEMAK

Aktiviti 1: Lawatan murid CATATAN

BIL. TINDAKAN TANDA (/ )
Menyediakan kertas cadangan dan mendapatkan

1. kelulusan daripada PGB

Mengedar dan mendapatkan kebenaran daripada
2. waris

Mengadakan mesyuarat penyelarasan
3.

Menyediakan dokumen bagi mendapatkan kelulusan
4. aktiviti daripada JPN (35 hari sebelum tarikh lawatan)

Mengesahkan permohonan lawatan murid
5.

Memberi taklimat kepada peserta lawatan dan waris
6.

Menyediakan arahan dan peraturan secara bertulis
7.

Memaklumkan pergerakan kepada hospital/pusat
kesihatan, balai polis dan JPN/PPD yang berhampiran
8. dengan tempat lawatan

Memastikan peti kecemasan diperiksa dan sentiasa
9. ada bersama sepanjang aktiviti

Mencatat pergerakan dalam buku log
10.

Membuat dan menghantar laporan lawatan dan
11. laporan perbelanjaan secara bertulis kepada

Pengetua atau Guru Besar

40

Perekodan dan pendokumentasian
12.

41

PROSES KERJA
Aktiviti 3.7 : Pengurusan Pendaftaran Murid

BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN UNDANG-
YANG ADA UNDANG,
HUBUNGAN/ PERATURAN
DIRUJUK DAN PUNCA
PK
PGB KUASA

1. PK HEM/PT Mengenal pasti murid yang yang PK

akan mendaftar masuk Guru Kelas
Guru Kelas
2. PK HEM/ PT Mendapatkan dokumen kelulusan Guru Data
kemasukan murid
PK
Mendapatkan salinan dokumen yang

diperlukan seperti berikut:

1. Salinan surat beranak

2. Salinan kad pengenalan ibu bapa /

3. PK HEM/ PT penjaga

3. Salinan surat nikah

4. Surat hak penjagaan anak (jika

berkaitan)

5. Surat anak angkat (jika berkaitan)

Bil air/letrik/cukai pintu

4. PKP Menetapkan kemasukan murid ke
kelas bersuaian

5. Guru Data Menguruskan pendaftaran murid
masuk melalui sistem APDM

Memastikan data murid yang

6. Guru Kelas lengkap dan tepat melalui sistem

APDM

Menyemak dan mengemaskini

dokumen fail peribadi murid yang

mengandungi:

1. Salinan Keputusan Peperiksaan

Terakhir (jika berkaitan)

2. Buku Rekod Profil Pentaksiran

7. Guru Kelas Sekolah

3. Buku Rekod Kesihatan Murid

4. Kad Rawatan Perkhidmatan

Pergigian

5. Buku Rekod Pencapaian Murid

Program j-Qaf

6. Sijil-sijil Pengiktirafan

8. Guru Kelas Mendaftar murid ke dalam buku PK
PK
daftar rasmi sekolah

9. Guru Kelas /PT Rekod dan dokumentasi

42

CARTA ALIR
Aktiviti 3.7 : Pengurusan Pendaftaran Murid

TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA TEMPOH

PK HEM/PT MULA Mengenal pasti murid yang yang akan 2 Minit
PK HEM/ PT mendaftar masuk 2 Minit
PK HEM/ PT Tidak Mendapatkan dokumen kelulusan 5 Minit
Lengkap? kemasukan murid
PKP Ya 10 Minit
Guru Data Mendapatkan salinan dokumen yang
Guru Kelas TAMAT diperlukan 5 Minit
Guru Kelas 10 Minit
Guru Kelas Menetapkan kemasukan murid ke kelas
Guru Kelas /PT bersuaian

Menguruskan pendaftaran murid masuk
melalui sistem APDM

Memastikan data murid yang lengkap dan
tepat melalui sistem APDM

Menyemak dan mengemaskini dokumen 60 Minit
fail peribadi murid 5 Minit
3 Minit
Mendaftar murid ke dalam buku daftar
rasmi sekolah

Rekod dan dokumentasi

43

SENARAI SEMAK
Aktiviti 3.7 : Pengurusan Pendaftaran Murid

BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN

1. Mengenal pasti murid yang yang akan mendaftar
masuk

2. Mendapatkan dokumen kelulusan kemasukan
murid

Mendapatkan salinan dokumen yang diperlukan
seperti berikut:
1. Salinan surat beranak
3. 2. Salinan kad pengenalan ibu bapa / penjaga
3. Salinan surat nikah
4. Surat hak penjagaan anak (jika berkaitan)
5. Surat anak angkat (jika berkaitan)
6. Bil air/letrik/cukai pintu

4. Menetapkan kemasukan murid ke kelas bersuaian

5. Menguruskan pendaftaran murid masuk melalui
sistem APDM

6. Memastikan data murid yang lengkap dan tepat
melalui sistem APDM

Menyemak dan mengemaskini dokumen fail
peribadi murid yang mengandungi:
1. Salinan Keputusan Peperiksaan Terakhir (jika

berkaitan)
7. 2. Buku Rekod Profil Pentaksiran Sekolah

3. Buku Rekod Kesihatan Murid
4. Kad Rawatan Perkhidmatan Pergigian
5. Buku Rekod Pencapaian Murid Program j-Qaf
6. Sijil-sijil Pengiktirafan

8. Mendaftar murid ke dalam buku daftar rasmi
sekolah

9. Rekod dan dokumentasi

44

PROSES KERJA

Aktiviti 3.8 : Pengurusan Pertukaran Murid

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI LAIN UNDANG-
JAWAB YANG ADA UNDANG,
HUBUNGAN/ PERATURAN
DIRUJUK DAN PUNCA

KUASA

1. PK HEM / Mengenal pasti murid yang akan Guru Kelas
PT bertukar keluar

2. PK HEM / Menyerahkan borang pertukaran Guru Aliran
PT kepada pemohon

3. PK HEM Memastikan borang lengkap diisi PGB
dan maklumat tepat sebanyak 5 PK HEM
/GAB/PT salinan

Mendapatkan salinan dokumen yang

diperlukan seperti berikut:

1. Salinan surat beranak

2. Salinan kad pengenalan ibu bapa /

4. GAB/PT penjaga

3. Salinan surat nikah

4. Surat hak penjagaan anak (jika

berkaitan)

5. Surat anak angkat (jika berkaitan)

6. Bil air/letrik/cukai pintu

5. PGB Mengesahkan permohonan PK HEM
pertukaran murid keluar

6. PK HEM / Menyerahkan dokumen permohonan PK
yang lengkap kepada pemohon untuk
PT proses kelulusan

Selepas Kelulusan PGB
PK HEM /
7. PT Mendapatkan 1 salinan kelulusan

permohonan pertukaran murid

Penyerahan dokumen fail peribadi

murid kepada pemohon yang

mengandungi:

8. PK HEM 7. Salinan Keputusan Peperiksaan Terakhir PK/Guru Aliran
/GAB/PT 8. Buku Rekod Profil Pentaksiran Sekolah
9. Buku Rekod Kesihatan Murid

10. Kad Rawatan Perkhidmatan Pergigian

11. Buku Rekod Pencapaian Murid Program

j-Qaf

12. Sijil-sijil Pengiktirafan

9. Guru data Mengeluarkan data murid dari Guru Kelas
sekolah melalui sistem APDM

10. PT Rekod dan dokumentasi PK HEM

45

CARTA ALIR
Aktiviti 3.8 : Pengurusan Pertukaran Murid

TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA TEMPOH

PK HEM / PT MULA Mengenal pasti murid yang akan bertukar 5 Minit
PK HEM / PT keluar 2 Minit
PK HEM /GAB/PT TAMAT Menyerahkan borang pertukaran kepada 2 Minit
pemohon 3 Minit
GAB/PT
PGB Memastikan borang lengkap diisi dan 2 Minit
maklumat tepat sebanyak 5 salinan 2 Minit
PK HEM / PT
Mendapatkan salinan dokumen yang 2 Minit
PK HEM / PT diperlukan
PK HEM /GAB/PT 10 Minit
Mengesahkan permohonan pertukaran 5 Minit
Guru data murid keluar
PT
Menyerahkan dokumen permohonan yang
lengkap kepada pemohon untuk proses
kelulusan

Selepas Kelulusan
Mendapatkan 1 salinan kelulusan
permohonan pertukaran murid

Penyerahan dokumen fail peribadi murid
kepada pemohon

Mengeluarkan data murid dari sekolah
melalui sistem APDM

Rekod dan dokumentasi 3 Minit

46

SENARAI SEMAK
Aktiviti 3.8 : Pengurusan Pertukaran Murid

BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN

1. Mengenal pasti murid yang akan bertukar
keluar

2. Menyerahkan borang pertukaran kepada
pemohon

3. Memastikan borang lengkap diisi dan
maklumat tepat sebanyak 5 salinan

Mendapatkan salinan dokumen yang
diperlukan seperti berikut:

1. Salinan surat beranak

4. 2. Salinan kad pengenalan ibu bapa / penjaga

3. Salinan surat nikah
4. Surat hak penjagaan anak (jika berkaitan)
5. Surat anak angkat (jika berkaitan)

6. Bil air/letrik/cukai pintu

5. Mengesahkan permohonan pertukaran
murid keluar

Menyerahkan dokumen permohonan yang
6. lengkap kepada pemohon untuk proses

kelulusan

Selepas Kelulusan

7. Mendapatkan 1 salinan kelulusan
permohonan pertukaran murid
Penyerahan dokumen fail peribadi murid
kepada pemohon yang mengandungi:

13. Salinan Keputusan Peperiksaan Terakhir

8. 14. Buku Rekod Profil Pentaksiran Sekolah

15. Buku Rekod Kesihatan Murid
16. Kad Rawatan Perkhidmatan Pergigian
17. Buku Rekod Pencapaian Murid Program j-Qaf

18. Sijil-sijil Pengiktirafan

9. Mengeluarkan data murid dari sekolah
melalui sistem APDM

10. Rekod dan dokumentasi

47


Click to View FlipBook Version