The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Rancangan Pelajaran Tahunan KSSM Bahasa Melayu Tingkatan 2 SMK Kuala Kubu Bharu 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Suhaini Samsudin, 2019-12-25 02:32:43

RPT BM TG 2 SM3KB 2020

Rancangan Pelajaran Tahunan KSSM Bahasa Melayu Tingkatan 2 SMK Kuala Kubu Bharu 2020

Keywords: RPT

RPT BM TINGKATAN 2/2020

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
BAHASA MELAYU TINGKATAN 2
TAHUN 2020

PANITIA BAHASA MELAYU SMK KUALA KUBU BHARU

1

RPT BM TINGKATAN 2/2020

Standard Kandungan

Minggu Tema Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

1 1.1 Mendengar, mengenal 1.1.1 Mendengar,mengenal Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
02.01.2020 dan menyebut perkataan, murid dapat:  Prinsip 5P
rangkai kata, istilah dan pasti dan menyebut 1) Mendengar dan KBAT:
– ungkapan serta intonasi ayat  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
03.01.2020 dalam pelbagai ujaran. perkataan, rangkai kata, istilah mengenal sebutan Masalah Lembaran pengurusan
sekurang-kurangnya enam grafik
2.1Membaca secara dan ungkapan dalam perkataan dan rangkai  Didik hibur Peta minda
mekanis pelbagai bahan kata dalam pelbagai 6 topi pemikiran
prosa dan puisi pelbagai ujaran dengan betul ujaran.  Pembentangan CoRT 1
CoRT 4
dan tepat. 2) Mengenal pasti sekurang-  Koperatif
kurangnya enam sebutan 2. Peta I-think
KESIHATAN DAN KEBERSIHAN 2.1.1 Membaca surat perkataan dan rangkai  Bimbingan berfokus Peta bulatan
kiriman rasmi, surat kiriman kata dengan betul dan Peta buih
tidak rasmi dan teks tepat. EMK: Peta buih berganda
pengacaraan dengan  Bahasa Peta dakap
sebutan dan intonasi yang Pada akhir pelajaran,  Keusahawan Peta titi
betul serta mengenal pasti murid-murid dapat:  Keselamatan jalan Peta pokok
maksud tersurat dan tersirat 1) Membaca surat kiriman raya Peta alir
 Sains dan teknologi Peta pelbagai alir
rasmi dengan intonasi  Kreativiti &inovasi
yang betul.  Kelestarian global 3. Aras Berfikir
 Pendidikan Mengaplikasi
kewangan Menganalisis
 TMK Menilai
 patriotisme Mencipta
 Nilai Murni
SISTEM BAHASA: Sebutan
KOMSAS: CERPEN dan intonasi
Modul HEBAT Bacaan –
Kesihatan PENTAKSIRAN
Teknik Bacaan Latihan bertulis
:KWLH,SQ4R, Kuiz
5W1H Pembentangan
*Strategi p&p dan Elemen Forum
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. POLA PENGAJARAN
Guru-guru boleh TERBEZA
menggunakan :P1/P2/P3/P4/P5/P6
strategi/EMK yang

2

RPT BM TINGKATAN 2/2020

berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

2 1.1 Mendengar, mengenal dan 1.1.2 Mendengar, mengenal Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
menyebut perkataan, rangkai pasti dan menuturkan ayat murid dapat:  Prinsip 5P KOMSAS –pantun 1
6.01.2020 kata, istilah dan ungkapan dalam pelbagai ujaran dengan PKJR TEMA :1
– serta intonasi ayat dalam intonasi yang betul 1) Mengenal pasti dan  Penyelesaian PENGGUNAAN JALAN
pelbagai ujaran. menuturkan sekurang- Masalah RAYA
10.01.2020 2.1.1 Membaca surat kiriman kurangnya enam ayat KBAT:
2.1Membaca secara mekanis rasmi, surat kiriman tidak rasmi dengan pelbagai  Didik hibur 1. Alat Berfikir
KESIHATAN DAN KEBERSIHAN pelbagai bahan prosa dan dan teks pengacaraan ujaran dengan Lembaran pengurusan
puisi dengan sebutan dan intonasi intonasi yang betul.  Pembentangan grafik
yang betul serta mengenal Peta minda
3.1 Menulis untuk menerangkan pasti maksud tersurat dan Pada akhir pelajaran, murid-  Koperatif 6 topi pemikiran
makna kata dan istilah; maksud tersirat murid dapat: CoRT 1/CoRT 4
rangkai kata, ungkapan dan 3.1.1Menulis untuk menyatakan 2) Membaca surat kiriman  Bimbingan 2. Peta I-think
ayat makna kata, rangkai kata, berfokus Peta bulatan
istilah dan ungkapan serta rasmi dengan intonasi Peta buih
4.1 Memahami dan menggunakannya dengan yang betul. EMK: Peta buih berganda
mengapresiasi karya sastera betul mengikut konteks  Bahasa Peta dakap
dengan memberikan respons Pada akhir pelajaran, murid-  Keusahawan Peta titi
peribadi 4.1.2 Memahami dan murid dapat:  Keselamatan jalan Peta pokok
menghayati karya puisi dengan 1) Mengenal pasti lima raya Peta alir
memberikan penekanan  Sains dan teknologi Peta pelbagai alir
kepada aspek maksud, tema, perkataan sukar .  Kreativiti &inovasi
persoalan, nilai dan  Kelestarian global 3. Aras Berfikir
pengajaran dengan betul. 2) Menulis lima makna  Pendidikan Mengaplikasi
rangkai kata dengan kewangan Menganalisis
betul.  TMK Menilai
 patriotisme Mencipta
Pada akhir pelajaran, murid-  Nilai Murni SISTEM BAHASA:
murid dapat: Sebutan dan intonasi
1. Mendeklamasikan puisi Modul HEBAT Bacaan –
dengan penuh penghayatan Teknik Bacaan PENTAKSIRAN
:KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
2.Menyatakan maksud dan 5W1H
tema puisi

3

RPT BM TINGKATAN 2/2020

*Strategi p&p dan Kuiz
Elemen Merentas Pembentangan
Kurikulum(EMK) Forum
hanyalah cadangan. POLA PENGAJARAN
Guru-guru boleh TERBEZA
menggunakan :P1/P2/P3/P4/P5/P6
strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan
1.1 Mendengar, mengenal 1.1.2 Mendengar, Pada akhir pelajaran, Strategi p&p: Buku Teks
3 dan menyebut perkataan, mengenal pasti dan murid-murid dapat: KOMSAS –Cerpen 1
13.01.2020 rangkai kata, istilah dan menuturkan ayat dalam 1.Mengenal pasti dan  Prinsip 5P KBAT:
ungkapan serta intonasi pelbagai ujaran dengan menuturkan sekurang- 1. Alat Berfikir
- ayat dalam pelbagai intonasi yang betul kurangnya enam ayat  Penyelesaian Lembaran pengurusan
17.01.2020 ujaran. dengan pelbagai ujaran Masalah grafik
2.1.1 Membaca surat dengan intonasi yang betul. Peta minda
2.1Membaca secara kiriman rasmi, surat kiriman  Didik hibur 6 topi pemikiran
mekanis pelbagai bahan tidak rasmi dan teks Pada akhir pelajaran, CoRT 1
prosa dan puisi pengacaraan dengan murid-murid dapat:  Pembentangan CoRT 4
sebutan dan intonasi yang 1. Membaca teks
3.1 Menulis untuk menerangkan betul serta mengenal pasti pengacaraan dengan  Koperatif 2. Peta I-think
makna kata dan istilah; maksud maksud tersurat dan tersirat intonasi yang betul. Peta bulatan
MENIMBA ILMU rangkai kata, ungkapan dan 3.1.1Menulis untuk menyatakan  Bimbingan Peta buih
ayat makna kata, rangkai kata, Pada akhir pelajaran, murid- berfokus Peta buih berganda
istilah dan ungkapan serta murid dapat: Peta dakap
4.1 Memahami dan menggunakannya dengan 3) Mengenal pasti lima EMK: Bahasa Peta titi
mengapresiasi karya sastera betul mengikut konteks  Keusahawan Peta pokok
dengan memberikan respons perkataan sukar .  Keselamatan Peta alir
peribadi 4.1.1 Memahami dan  jalan raya Peta pelbagai alir
mengapresiasi karya prosa dari 4) Menulis lima makna Sains dan 3. Aras Berfikir
aspek sinopsis, tema, rangkai kata dengan  teknologi Mengaplikasi
persoalan, nilai dan betul. Kreativiti Menganalisis
pengajaran, watak dan  &inovasi Menilai
Pada akhir pelajaran, murid- Kelestarian Mencipta
murid dapat:  global
1) Menceritakan sinopsis Pendidikan SISTEM BAHASA:
 kewangan Sebutan dan intonasi
cerpen TMK
 patriotisme
 Nilai Murni


4

RPT BM TINGKATAN 2/2020

perwatakan dengan 2) Mengenal pasti , tema Modul HEBAT Bacaan – PENTAKSIRAN
memberikan respons yang dan tiga persoalan dalam Teknik Bacaan Latihan bertulis
betul dan rasional. cerpen) :KWLH,SQ4R, Kuiz
5W1H Pembentangan
3) Melengkapkan Lembaran *Strategi p&p dan Elemen Forum
Kerja CHATT Merentas Kurikulum(EMK) POLA PENGAJARAN
hanyalah cadangan. TERBEZA
Guru-guru boleh :P1/P2/P3/P4/P5/P6
menggunakan
strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan
4 1.2 Mendengar dan 1.2.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
memahami perkataan, rangkai memahami perkataan, murid dapat: PEND.SIVIK
20.01.2020 kata, istilah, ungkapan dan rangkai kata, istilah dan 1) Menyatakan secara lisan  Prinsip 5P TEMA KASIH SAYANG
ayat dalam pelbagai ujaran. ungkapan serta KOMSAS –Syair
22.01.2020 menggunakannya dalam sekurang-kurangnya enam  Penyelesaian KBAT:
2.1 Membaca secara mekanis pelbagai ujaran dengan rangkai kata, perkataan, Masalah 1. Alat Berfikir
23.01.2020 pelbagai bahan prosa dan betul dan tepat mengikut istilah dan ungkapan Lembaran
& puisi konteks secara bertatasusila. dalam bentuk ayat.  Didik hibur pengurusan
grafik
24.01.2020 3.2 Menulis untuk 2.1.2 Membaca syair dan Pada akhir pelajaran, murid-  Pembentangan Peta minda
CUTI TAHUN mengemukakan maklumat dan sajak secara mekanis dengan murid dapat: 6 topi pemikiran
BARU CINA MENIMBA ILMU pandangan tentang sesuatu sebutan dan intonasi yang 1) Membaca syair dengan  Koperatif CoRT 1
perkara. betul serta mengenal pasti CoRT 4
maksud tersurat dan tersirat. sebutan dan intonasi yang  Bimbingan
betul berfokus 2. Peta I-think
3.2.1 Menulis untuk Peta bulatan
menyatakan maklumat yang 2) Menyatakan maksud EMK: Bahasa Peta buih
betul dengan mengaitkan tersurat dan tersirat syair  Keusahawan Peta buih berganda
pengetahuan sedia ada  Keselamatan jalan Peta dakap
daripada pelbagai sumber Pada akhir pelajaran,murid-  raya Peta titi
menggunakan ayat yang murid dapat: Sains dan Peta pokok
gramatis. 1) Menulis sekurang-  teknologi Peta alir
Kreativiti &inovasi Peta pelbagai alir
kurangnya lima ayat  Kelestarian global
daripada situasi yang  Pendidikan 3. Aras Berfikir
dibaca, didengar dan  kewangan Mengaplikasi
ditonton menggunakan TMK Menganalisis
ayat yang betul, tepat 

5

RPT BM TINGKATAN 2/2020

dan gramatis.  patriotisme Menilai
 Nilai Murni Mencipta
Pada akhir pelajaran, murid-
5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan murid dapat: Modul HEBAT Bacaan – SISTEM BAHASA:
menggunakan perkataan menggunakan kata ganti 1) Menyatakan contoh kata Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Sebutan dan intonasi
daripada pelbagai golongan nama dan akronim dengan ganti nama dan akronim yang 5W1H
kata dalam pelbagai ayat. tepat mengikut konteks. terdapat dalam petikan. *Strategi p&p dan Elemen PENTAKSIRAN
Merentas Kurikulum(EMK) Latihan bertulis
hanyalah cadangan. Guru- Kuiz
guru boleh menggunakan Pembentangan
strategi/EMK yang berbeza Forum
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar. POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan
5 1.2 Mendengar dan 1.2.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
memahami perkataan, rangkai memahami ayat majmuk murid dapat: KOMSAS –Cerpen 2
27.01.2020 kata, istilah, ungkapan dan serta menggunakannya  Prinsip 5P KBAT:
ayat dalam pelbagai ujaran. dalam pelbagai ujaran 1) Menyatakan maksud 1. Alat Berfikir
31.01.2020 dengan betul dan tepat kata majmuk  Penyelesaian Lembaran
2.2 Membaca untuk mengikut konteks. Masalah pengurusan
memahami makna perkataan, 2) Menulis tiga ayat grafik
KERJAYA KE MERCU IMPIAN rangkai kata, istilah, serta 2.2.1 Membaca untuk majmuk dengan ayat  Didik hibur Peta minda
maksud ungkapan dan ayat memahami makna rangkai yang gramatis. 6 topi pemikiran
dalam pelbagai bahan. kata yang terdapat dalam  Pembentangan CoRT 1
pelbagai bahan Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 4
3.3 Menulis untuk menggunakan glosari dan murid dapat:  Koperatif
melengkapkan maklumat kamus dengan betul dan 1. Menyatakan maksud rangkai 2. Peta I-think
dalam pelbagai bahan. tepat. kata dengan merujuk kamus  Bimbingan Peta bulatan
berfokus Peta buih
3.3.1 Menulis untuk 2. Membina ayat yang betul Peta buih berganda
melengkapkan maklumat diri berdasarkan rangkai kata EMK: Bahasa Peta dakap
dan ayat dalam pelbagai dalam petikan.  Keusahawan Peta titi
bahan dengan betul dan  Keselamatan jalan Peta pokok
tepat. Pada akhir pelajaran, murid-  raya Peta alir
murid dapat: Sains dan Peta pelbagai alir
 teknologi
1) Melengkapkan Kreativiti &inovasi 3. Aras Berfikir
biodata diri  Kelestarian global Mengaplikasi
 Pendidikan Menganalisis
2) Menyusun maklumat  kewangan Menilai

6

RPT BM TINGKATAN 2/2020

4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan diri dengan tepat  TMK Mencipta
mengapresiasi karya sastera mengapresiasi karya prosa  patriotisme
dengan memberikan respons dari aspek sinopsis, tema, Pada akhir pelajaran, murid-  Nilai Murni SISTEM BAHASA:
peribadi persoalan, nilai dan murid dapat: Sebutan dan intonasi
pengajaran, watak dan 4) Menceritakan sinopsis
perwatakan dengan Modul HEBAT Bacaan – PENTAKSIRAN
memberikan respons yang cerpen Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
betul dan rasional. 5W1H Kuiz
5) Mengenal pasti , tema *Strategi p&p dan Elemen Pembentangan
dan tiga persoalan dalam Merentas Kurikulum(EMK) Forum
cerpen) hanyalah cadangan. Guru- POLA PENGAJARAN
guru boleh menggunakan TERBEZA
6) Melengkapkan Lembaran strategi/EMK yang berbeza :P1/P2/P3/P4/P5/P6
Kerja CHATT mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan
6
1.2 Mendengar dan memahami 1.2.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Strategi p&p: Buku Teks
3.02.2020 perkataan, rangkai kata, istilah, memahami ayat dapat:  Prinsip 5P KOMSAS Pantun 2
7.02.2020 ungkapan dan ayat dalam majmuk serta 1. Menyatakan maksud kata majmuk KBAT:
KERJAYA KE MERCU IMPIAN pelbagai ujaran. menggunakannya  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
dalam pelbagai ujaran 2. Menulis tiga ayat majmuk dengan Masalah Lembaran
2.2 Membaca untuk memahami dengan betul dan tepat ayat yang gramatis. pengurusan
makna perkataan, rangkai kata, mengikut konteks.  Didik hibur grafik
istilah, serta maksud ungkapan Pada akhir pelajaran, murid-murid Peta minda
dan ayat dalam pelbagai 2.2.1 Membaca untuk dapat:  Pembentangan 6 topi pemikiran
bahan. memahami makna 1. Menyatakan maksud rangkai kata CoRT 1/CoRT 4
rangkai kata yang dengan merujuk kamus  Koperatif
terdapat dalam 2. Peta I-think
pelbagai bahan 2. Membina ayat yang betul  Bimbingan Peta bulatan
menggunakan glosari berdasarkan rangkai kata dalam berfokus Peta buih
dan kamus dengan petikan. Peta buih
betul dan tepat. EMK: berganda
Pada akhir pelajaran, murid-murid  Peta dakap
3.3 Menulis untuk 3.3.1 Menulis untuk dapat:  Bahasa Peta titi
melengkapkan maklumat melengkapkan  Keusahawan Peta pokok
dalam pelbagai bahan. maklumat diri dan ayat Keselamatan jalan Peta alir
raya

7

RPT BM TINGKATAN 2/2020

dalam pelbagai bahan 1. Melengkapkan biodata diri  Sains dan teknologi Peta pelbagai alir
dengan betul dan tepat.  Kreativiti &inovasi
2.Menyusun maklumat diri dengan  Kelestarian global 3. Aras Berfikir
tepat  Pendidikan Mengaplikasi
Menganalisis
4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid kewangan Menilai
mengapresiasi karya sastera menghayati karya puisi dapat:  TMK Mencipta
dengan memberikan respons dengan memberikan 1. Mendeklamasikan puisi dengan  patriotisme
peribadi penekanan kepada penuh penghayatan  Nilai Murni SISTEM BAHASA:
aspek maksud, tema, Puisi -1 Sebutan dan
persoalan, nilai dan 2.Menyatakan maksud dan tema Modul HEBAT Bacaan – intonasi
pengajaran dengan puisi Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
betul. 5W1H PENTAKSIRAN
*Strategi p&p dan Elemen Latihan bertulis
Merentas Kurikulum(EMK) Kuiz
hanyalah cadangan. Guru- Pembentangan
guru boleh menggunakan Forum
strategi/EMK yang berbeza POLA
mengikut kesesuaian murid PENGAJARAN
dan tema yang diajar. TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

7 INTEGRITI AMALAN KITA 1.2 Mendengar dan memahami 1.2.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Strategi p&p: Buku Teks
10.02.2020 perkataan, rangkai kata, istilah, memahami ayat dapat:  Prinsip 5P PKJR TEMA 2
ungkapan dan ayat dalam majmuk serta 1. Menyatakan maksud kata majmuk Faktor manusia dan
- pelbagai ujaran. menggunakannya  Penyelesaian pelanggaran
14.02.2020 dalam pelbagai ujaran 2. Menulis tiga ayat majmuk dengan Masalah
2.2 Membaca untuk memahami dengan betul dan tepat ayat yang gramatis. KBAT:
makna perkataan, rangkai kata, mengikut konteks.  Didik hibur 1. Alat Berfikir
istilah, serta maksud ungkapan Pada akhir pelajaran, murid-murid Lembaran pengurusan
dan ayat dalam pelbagai 2.2.1 Membaca untuk dapat:  Pembentangan grafik
bahan. memahami makna 1. Menyatakan maksud rangkai kata Peta minda
rangkai kata yang dengan merujuk kamus  Koperatif 6 topi pemikiran
terdapat dalam CoRT 1
pelbagai bahan 2. Membina ayat yang betul  Bimbingan CoRT 4
menggunakan glosari berdasarkan rangkai kata dalam berfokus
dan kamus dengan 2. Peta I-think
betul dan tepat.

8

RPT BM TINGKATAN 2/2020

3.5 Menulis untuk meringkaskan 3.5.1 Menulis ringkasan petikan. EMK: Bahasa Peta bulatan
dan merumuskan pelbagai dan merumus pelbagai  Keusahawan Peta buih
bahan prosa. bahan prosa dengan Pada akhir pelajaran, murid-murid  Keselamatan jalan Peta buih berganda
betul menggunakan dapat:  raya Peta dakap
ayat yang gramatis. Sains dan teknologi Peta titi
1.menulis ringkasan tidak lebih 100  Kreativiti &inovasi Peta pokok
5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan patah perkataan dengan  Kelestarian global Peta alir
menggunakan perkataan menggunakan kata menggunakan ayat yang gramatis  Pendidikan Peta pelbagai alir
daripada pelbagai golongan adjektif jarak, dan penanda wacana yang sesuai.  kewangan
kata dalam pelbagai ayat. pancaindera, ukuran TMK 3. Aras Berfikir
dan sifatan dengan Pada akhir pelajaran, murid-murid  patriotisme Mengaplikasi
betul mengikut konteks. dapat:  Nilai Murni Menganalisis
1. mengenal pasti contoh kata  Menilai
adjektif jarak, ukuran dan sifatan Mencipta
2. membina ayat berdasarkan Puisi -2
contoh kata adjektif tersebut. Modul HEBAT Bacaan – SISTEM BAHASA:
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Sebutan dan intonasi
5W1H
*Strategi p&p dan Elemen PENTAKSIRAN
Merentas Kurikulum(EMK) Latihan bertulis
hanyalah cadangan. Guru- Kuiz
guru boleh menggunakan Pembentangan
strategi/EMK yang berbeza Forum
mengikut kesesuaian murid POLA PENGAJARAN
dan tema yang diajar. TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

8 INTEGRITI AMALAN KITA 1.3 Mendengar dan memahami 1.3.1 mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Strategi p&p: Buku Teks
17.02.2020 maklumat, fakta, idea dan mengenal pasti dapat:  Prinsip 5P
hujah dalam pelbagai wacana maklumat dalam 1. menerangkan tiga idea utama KBAT:
- dan memberikan respons. pelbagai wacana yang didengari  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
21.02.2020 dengan memberikan 2. menghuraikan contoh daripada Masalah Lembaran pengurusan
2.2 Membaca untuk memahami respons secara lisan maklumat yang didengari. grafik
makna perkataan, rangkai kata, dengan betul, tepat dan  Didik hibur Peta minda
istilah, serta maksud ungkapan bermakna. Pada akhir pelajaran, murid-murid 6 topi pemikiran
dan ayat dalam pelbagai dapat:  Pembentangan CoRT 1
bahan. 2.2.2 Membaca untuk 1) Menerangkan tiga idea utama CoRT 4
memahami dan  Koperatif
menaakul maklumat yang didengari 2. Peta I-think
berbentuk pesanan  Bimbingan Peta bulatan
daripada pelbagai 2) Menghuraikan tiga contoh berfokus Peta buih
bahan dengan daripada maklumat yang Peta buih berganda
memberikan respons

9

RPT BM TINGKATAN 2/2020

yang betul. didengari. EMK: Peta dakap
 Peta titi
3.5 Menulis untuk meringkaskan 3.5.1 Menulis ringkasan Pada akhir pelajaran, murid-murid  Bahasa Peta pokok
dan merumuskan pelbagai dan merumus pelbagai dapat:  Keusahawan Peta alir
bahan prosa. bahan prosa dengan Keselamatan jalan Peta pelbagai alir
betul menggunakan 1.menulis ringkasan tidak lebih 100  raya 3. Aras Berfikir
ayat yang gramatis. patah perkataan dengan  Sains dan teknologi Mengaplikasi
menggunakan ayat yang gramatis  Kreativiti &inovasi Menganalisis
5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan dan penanda wacana yang sesuai.  Kelestarian global Menilai
menggunakan perkataan menggunakan kata Pendidikan Mencipta
daripada pelbagai golongan adjektif jarak, Pada akhir pelajaran, murid-murid  kewangan
kata dalam pelbagai ayat. pancaindera, ukuran dapat:  TMK SISTEM BAHASA:
dan sifatan dengan 1. mengenal pasti contoh kata  patriotisme Sebutan dan intonasi
betul mengikut konteks. adjektif jarak, ukuran dan sifatan Nilai Murni
2. membina ayat berdasarkan
contoh kata adjektif tersebut. Modul HEBAT Bacaan – PENTAKSIRAN
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
5W1H Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK) Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan POLA PENGAJARAN
strategi/EMK yang berbeza TERBEZA
mengikut kesesuaian murid :P1/P2/P3/P4/P5/P6
dan tema yang diajar.

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

9 MENIMBA ILMU 1.3 Mendengar dan memahami 1.3.1 mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Strategi p&p: Buku Teks
maklumat, fakta, idea dan mengenal pasti dapat:  Prinsip 5P KOMSAS –Sajak 1
24.02.2020 hujah dalam pelbagai wacana maklumat dalam 1. menerangkan tiga idea utama PSK –NILAI HORMAT-
- dan memberikan respons. pelbagai wacana yang didengari  Penyelesaian MENGHORMATI
dengan memberikan 2. menghuraikan contoh daripada Masalah KBAT:
28.02.2020 2.2 Membaca untuk memahami respons secara lisan maklumat yang didengari. 1. Alat Berfikir
makna perkataan, rangkai kata, dengan betul, tepat dan  Didik hibur Lembaran pengurusan
istilah, serta maksud ungkapan bermakna. Pada akhir pelajaran, murid-murid grafik
dan ayat dalam pelbagai dapat:  Pembentangan Peta minda
bahan. 2.2.2 Membaca untuk 3) Menerangkan tiga idea utama 6 topi pemikiran
memahami dan  Koperatif CoRT 1
menaakul maklumat yang didengari CoRT 4
berbentuk pesanan  Bimbingan
daripada pelbagai 4) Menghuraikan tiga contoh berfokus 2. Peta I-think
bahan dengan daripada maklumat yang Peta bulatan
memberikan respons Peta buih
yang betul.

10

RPT BM TINGKATAN 2/2020

didengari. EMK: Peta buih berganda
 Peta dakap
3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.1 Membina kerangka Pada akhir pelajaran, murid-murid  Bahasa Peta titi
prosa secara terancang. karangan dalam bentuk dapat:  Keusahawan Peta pokok
rafik secara terancang. 1) Menyenaraikan isi -isi bagi dua Keselamatan jalan Peta alir
 raya Peta pelbagai alir
buah karangan  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi 3. Aras Berfikir
2) Menghubungkaitkan kerangka  Kelestarian global Mengaplikasi
dengan pengembangan isi Pendidikan Menganalisis
 kewangan Menilai
 TMK Mencipta
 patriotisme
Nilai Murni SISTEM BAHASA:
Sebutan dan intonasi
4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Modul HEBAT Bacaan –
mengapresiasi karya sastera menghayati karya puisi dapat: Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, PENTAKSIRAN
dengan memberikan respons dengan memberikan 1. Mendeklamasikan puisi dengan 5W1H Latihan bertulis
peribadi penekanan kepada penuh penghayatan *Strategi p&p dan Elemen Kuiz
aspek maksud, tema, Merentas Kurikulum(EMK) Pembentangan
persoalan, nilai dan 2.Menyatakan maksud dan tema hanyalah cadangan. Guru- Forum
pengajaran dengan puisi guru boleh menggunakan
betul. strategi/EMK yang berbeza POLA PENGAJARAN
mengikut kesesuaian murid TERBEZA
dan tema yang diajar. :P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

11 UJIAN BULANAN PERTAMA 2020

09.03.2020
-

13.03.2020

11

RPT BM TINGKATAN 2/2020

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

10 INTEGRITI 1.3 Mendengar dan memahami 1.3.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Strategi p&p: Buku Teks
AMALAN KITA maklumat, fakta, idea dan menyusun panduan, dapat:  Prinsip 5P PKJR : TEMA ALAT
02.03.2020 hujah dalam pelbagai wacana tunjuk cara dan arahan PERLINDUNGAN
- dan memberikan respons. dengan memberikan 1) menyusun panduan yang  Penyelesaian KOMSAS –Pantun 1
respons yang sesuai dan didengar dan memberi Masalah KBAT:
06.03.2020 2.2 Membaca untk memahami bermakna. respons yang bermakna 1. Alat Berfikir
makna perkataan, rangkai kata,  Didik hibur Lembaran pengurusan
istilah serta maksud ungkapan 2.2.3 Membaca secara Pada akhir pelajaran, murid-murid grafik
dan ayat dalam pelbagai luncuran dan imbasan dapat:  Pembentangan Peta minda
untuk memahami serta 6 topi pemikiran
meneroka maksud 1) Menceritakan secara
ringkas maksud keseluruhan

12

RPT BM TINGKATAN 2/2020

bahan. keseluruhan daripada bahan yang dibaca.  Koperatif CoRT 1
pelbagai bahan CoRT 4

 Bimbingan 2. Peta I-think
berfokus Peta bulatan
Peta buih
3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.1 Membina kerangka Pada akhir pelajaran, murid-murid EMK: Bahasa Peta buih berganda
prosa secara terancang. karangan dalam bentuk dapat:  Keusahawan Peta dakap
rafik secara terancang. 3) Menyenaraikan isi -isi bagi dua  Keselamatan jalan Peta titi
 raya Peta pokok
buah karangan Sains dan teknologi Peta alir
 Kreativiti &inovasi Peta pelbagai alir
4) Menghubungkaitkan kerangka  Kelestarian global
dengan pengembangan isi  Pendidikan 3. Aras Berfikir
 kewangan Mengaplikasi
4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid TMK Menganalisis
mengapresiasi karya sastera menghayati karya puisi dapat:  patriotisme Menilai
dengan memberikan respons dengan memberikan 1. Mendeklamasikan puisi dengan  Nilai Murni Mencipta
peribadi penekanan kepada penuh penghayatan 
aspek maksud, tema,
persoalan, nilai dan 2.Menyatakan maksud dan tema Modul HEBAT Bacaan – SISTEM BAHASA:
pengajaran dengan puisi Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Sebutan dan intonasi
betul. 5W1H
*Strategi p&p dan Elemen PENTAKSIRAN
Merentas Kurikulum(EMK) Latihan bertulis
hanyalah cadangan. Guru- Kuiz
guru boleh menggunakan Pembentangan
strategi/EMK yang berbeza Forum
mengikut kesesuaian murid POLA PENGAJARAN
dan tema yang diajar. TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

16.03.2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
-
13
20.03.2020

RPT BM TINGKATAN 2/2020

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

12 INTEGRITI 1.3 Mendengar dan memahami 1.3.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
AMALAN KITA maklumat, fakta, idea dan menyusun panduan, tunjuk murid dapat:  Prinsip 5P PSK NILAI
23.03.2020 hujah dalam pelbagai wacana cara dan arahan dengan 1.menyusun panduan yang BERTANGGUNGJAWAB
- dan memberikan respons. memberikan respons yang didengar dan memberi respons  Penyelesaian KOMSAS -SYAIR
sesuai dan bermakna. yang bermakna Masalah KBAT:
27.03.2020 1. Alat Berfikir
Pada akhir pelajaran, murid-  Didik hibur Lembaran pengurusan
2.2 Membaca untk memahami 2.2.3 Membaca secara murid dapat: grafik
23.03.2020 makna perkataan, rangkai kata, luncuran dan imbasan untuk Peta minda
istilah serta maksud ungkapan memahami serta meneroka

14

RPT BM TINGKATAN 2/2020

cuti israk dan ayat dalam pelbagai maksud keseluruhan daripada 1.Menceritakan secara ringkas  Pembentangan 6 topi pemikiran
mikraj bahan. pelbagai bahan maksud keseluruhan bahan  Koperatif CoRT 1
yang dibaca. CoRT 4

 Bimbingan 2. Peta I-think
berfokus Peta bulatan
Peta buih
3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.2 Menulis perenggan isi Pada akhir pelajaran, murid- EMK: Bahasa Peta buih berganda
perenggan dan karangan dengan membina pelbagai murid dapat:  Keusahawan Peta dakap
secara terancang. ayat topik, ayat huraian, ayat  Keselamatan jalan Peta titi
contoh dan ayat penegas 1) Menulis satu  raya Peta pokok
secara terancang. perenggan isi terdiri Sains dan teknologi Peta alir
daripada ayat topik,  Kreativiti &inovasi Peta pelbagai alir
ayat huraian, ayat  Kelestarian global
contoh dan ayat  Pendidikan 3. Aras Berfikir
penegas  kewangan Mengaplikasi
TMK Menganalisis
(teknik ICKPPP)  patriotisme Menilai
 Nilai Murni Mencipta
5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- 
menggunakan perkataan menggunakan kata prafrasa murid dapat: SISTEM BAHASA:
daripada pelbagai golonngan iaitu, kata bantu, kata Modul HEBAT Bacaan – Sebutan dan intonasi
kata dalam pelbagai ayat. penguat, kata penegas, kata 1) Menulis ayat dengan Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
nafi, kata pemeri, kata arah menggunakan kata prafrasa 5W1H PENTAKSIRAN
dan kata bilangan serta kata dengan betul *Strategi p&p dan Elemen Latihan bertulis
pascakata iaitu kata Merentas Kurikulum(EMK) Kuiz
penekanan dan kata 2)Menulis tiga ayat bagi setiap hanyalah cadangan. Guru- Pembentangan
pembenda dengan betul jenis kata tersebut. guru boleh menggunakan Forum
mengikut konteks. strategi/EMK yang berbeza POLA PENGAJARAN
mengikut kesesuaian murid TERBEZA
dan tema yang diajar. :P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

13 BAHA 1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.1 Berbual dengan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
SA perkara dalam pelbagai situasi menerangkan sesuatu isu murid dapat:  Prinsip 5P NOVEL MENITI IMPIAN
30.03.2020 DAN formal dan tidak formal yang berkaitan komuniti KBAT:
- menggunakan sebutan yang 1) Bersoal jawab tentang  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
SASTE betul dalam situasi tidak tentang diri tiga orang Lembaran pengurusan
RA

15

RPT BM TINGKATAN 2/2020

03.04.2020 formal secara bertatasusila murid dengan Masalah grafik
menggunakan sebutan Peta minda
dan intonasi yang betul  Didik hibur 6 topi pemikiran
secara santun. CoRT 1
 Pembentangan CoRT 4
Pada akhir pelajaran, murid-
2.2 Membaca untk memahami 2.2.3 Membaca secara murid dapat:  Koperatif 2. Peta I-think
makna perkataan, rangkai kata, luncuran dan imbasan untuk 1.Menceritakan secara ringkas Peta bulatan
istilah serta maksud ungkapan memahami serta meneroka maksud keseluruhan bahan  Bimbingan Peta buih
dan ayat dalam pelbagai maksud keseluruhan daripada yang dibaca. berfokus Peta buih berganda
bahan. pelbagai bahan Peta dakap
Pada akhir pelajaran, murid- Peta titi
3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.2 Menulis perenggan isi murid dapat: EMK: Bahasa Peta pokok
perenggan dan karangan dengan membina pelbagai 1.Menulis satu perenggan isi  Keusahawan Peta alir
secara terancang. ayat topik, ayat huraian, ayat terdiri daripada ayat topik, ayat  Keselamatan jalan Peta pelbagai alir
contoh dan ayat penegas huraian, ayat contoh dan ayat  raya
secara terancang. penegas Sains dan teknologi 3. Aras Berfikir
 Kreativiti &inovasi Mengaplikasi
5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan (teknik ICKPPP)  Kelestarian global Menganalisis
menggunakan perkataan menggunakan kata prafrasa  Pendidikan Menilai
daripada pelbagai golonngan iaitu, kata bantu, kata Pada akhir pelajaran, murid-  kewangan Mencipta
kata dalam pelbagai ayat. penguat, kata penegas, kata murid dapat: TMK
nafi, kata pemeri, kata arah  patriotisme SISTEM BAHASA:
dan kata bilangan serta kata 1) Menulis ayat dengan  Nilai Murni Sebutan dan intonasi
pascakata iaitu kata menggunakan kata prafrasa 
penekanan dan kata dengan betul PENTAKSIRAN
pembenda dengan betul Modul HEBAT Bacaan – Latihan bertulis
mengikut konteks. 2)Menulis tiga ayat bagi setiap Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Kuiz
jenis kata tersebut. 5W1H Pembentangan
*Strategi p&p dan Elemen Forum
Merentas Kurikulum(EMK) POLA PENGAJARAN
hanyalah cadangan. Guru- TERBEZA
guru boleh menggunakan :P1/P2/P3/P4/P5/P6
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

16

RPT BM TINGKATAN 2/2020

14 1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.1 Berbual dengan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
perkara dalam pelbagai situasi menerangkan sesuatu isu murid dapat:  Prinsip 5P
06.04.2020 formal dan tidak formal yang berkaitan komuniti PKJR TEMA PERJALAN
- menggunakan sebutan yang 1.Bersoal jawab tentang  Penyelesaian KAKI
2.3 Membaca untuk memproses betul dalam situasi tidak tentang diri tiga orang murid Masalah KBAT:
10.04.2020 maklumat daripada pelbagai formal secara bertatasusila dengan menggunakan sebutan 1. Alat Berfikir
bahan. dan intonasi yang betul secara  Didik hibur Lembaran pengurusan
2.3.1 Membaca untuk santun. grafik
3.4 Menulis untuk menghasilkan mengenal pasti idea utama  Pembentangan Peta minda
perenggan dan karangan dan idea sampingan dengan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran
secara terancang. betul dan tepat. murid dapat:  Koperatif CoRT 1
CoRT 4
5.1 Memahami dan 3.4.3 Menulis perenggan 1) Membaca untuk  Bimbingan
menggunakan perkataan pendahuluan dan kesimpulan mengenal pasti idea berfokus 2. Peta I-think
daripada pelbagai golonngan karangan menggunakan utama dan idea Peta bulatan
BAHASA DAN SASTERA kata dalam pelbagai ayat. bahasa yang gramatis. sampingan dengan EMK: Bahasa Peta buih
betul  Keusahawan Peta buih berganda
5.1.3 Memahami dan  Keselamatan jalan Peta dakap
menggunakan kata prafrasa Pada akhir pelajaran, murid-  raya Peta titi
iaitu, kata bantu, kata murid dapat: Sains dan teknologi Peta pokok
penguat, kata penegas, kata  Kreativiti &inovasi Peta alir
nafi, kata pemeri, kata arah 1) Membina empat ayat  Kelestarian global Peta pelbagai alir
dan kata bilangan serta kata dengan  Pendidikan
pascakata iaitu kata menggunakan bahasa  kewangan 3. Aras Berfikir
penekanan dan kata yang gramatis dalam TMK Mengaplikasi
pembenda dengan betul satu perenggan  patriotisme Menganalisis
mengikut konteks. pengenalan  Nilai Murni Menilai
 Mencipta
Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat: Modul HEBAT Bacaan – SISTEM BAHASA:
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Sebutan dan intonasi
1) Menulis ayat dengan 5W1H
menggunakan kata prafrasa *Strategi p&p dan Elemen PENTAKSIRAN
dengan betul Merentas Kurikulum(EMK) Latihan bertulis
hanyalah cadangan. Guru- Kuiz
2)Menulis tiga ayat bagi setiap guru boleh menggunakan Pembentangan
jenis kata tersebut. strategi/EMK yang berbeza Forum
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar. POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

17

RPT BM TINGKATAN 2/2020

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

15 1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.2 Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
perkara dalam pelbagai situasi memohon dan memberi murid dapat:  Prinsip 5P Novel Meniti Impian
13.04.2020 formal dan tidak formal. kemaafan terhadap KBAT:
- seseorang dalam situasi 1.berbicara untuk memberi  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
2.3 Membaca untuk memproses formal secara bertatasusila. kemaafan terhadap seseorang Masalah Lembaran pengurusan
17.04.2020 maklumat daripada pelbagai dengan menggunakan bahasa grafik
bahan. 2.3.1 Membaca untuk dan sebutan yang betul. Peta minda
mengenal pasti idea utama  Didik hibur 6 topi pemikiran
3.4 Menulis untuk menghasilkan dan idea sampingan dengan Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 1
perenggan dan karangan betul dan tepat. murid dapat:  Pembentangan CoRT 4
secara terancang. 1. membaca untuk mengenal
3.4.3 Menulis perenggan pasti idea utama dengan tepat  Koperatif 2. Peta I-think
4.2 Memahami dan pendahuluan dan kesimpulan Peta bulatan
BAHASA DAN SASTERA menggunakan bandingan karangan menggunakan Pada akhir pelajaran, murid-  Bimbingan Peta buih
semacam, peribahasa, kata- bahasa yang gramatis. murid dapat: berfokus Peta buih berganda
kata hikmat, kiasan madah Peta dakap
pujangga, dan bahasa 4.2.1 2) Membina empat ayat EMK: Bahasa Peta titi
berirama dalam komunikasi dan Memahami, menerangkan dengan  Keusahawan Peta pokok
penulisan. makna dan menggunakan menggunakan bahasa  Keselamatan jalan Peta alir
kata-kata hikmat dan bahasa yang gramatis dalam  raya Peta pelbagai alir
berirama dengan betul dan satu perenggan Sains dan teknologi
mengikut konteks. pengenalan  Kreativiti &inovasi 3. Aras Berfikir
 Kelestarian global Mengaplikasi
Pada akhir pelajaran, murid-  Pendidikan Menganalisis
murid dapat:  kewangan Menilai
TMK Mencipta
1. Menyatakan maksud  patriotisme
bahan dengan betul  Nilai Murni SISTEM BAHASA:
 Sebutan dan intonasi

Modul HEBAT Bacaan – PENTAKSIRAN
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
5W1H Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK) Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan POLA PENGAJARAN
strategi/EMK yang berbeza TERBEZA
mengikut kesesuaian murid :P1/P2/P3/P4/P5/P6
dan tema yang diajar.

18

RPT BM TINGKATAN 2/2020

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan
16
1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.2 Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
20.04.2020 perkara dalam pelbagai situasi memohon dan memberi murid dapat:  Prinsip 5P Novel Meniti Impian
24.04.2020 formal dan tidak formal. kemaafan terhadap PSK NILAI
seseorang dalam situasi 1.berbicara untuk memberi KEGEMBIRAAN
formal secara bertatasusila. kemaafan terhadap seseorang  Penyelesaian KBAT:
dengan menggunakan bahasa Masalah 1. Alat Berfikir
dan sebutan yang betul. Lembaran pengurusan
 Didik hibur grafik
Peta minda
 Pembentangan 6 topi pemikiran
CoRT 1
2.3 Membaca untuk memproses 2.3.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid-  Koperatif CoRT 4
maklumat daripada pelbagai mengenal pasti idea utama murid dapat: 2. Peta I-think
bahan. dan idea sampingan dengan 1.Membaca untuk mengenal Peta bulatan
betul dan tepat. Peta buih
BAHASA DAN SASTERA pasti idea utama dan idea  Bimbingan Peta buih berganda
berfokus Peta dakap
sampingan dengan betul Peta titi
Peta pokok
3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.4 Menulis karangan Pada akhir pelajaran, murid- EMK: Bahasa Peta alir
perenggan dan karangan menggunakan ejaan yang murid dapat:  Keusahawan Peta pelbagai alir
secara terancang. betul dan bahasa yang tepat,  Keselamatan jalan
indah serta menarik. 1) Menulis satu karangan  raya 3. Aras Berfikir
lengkap dengan ejaan yang Sains dan teknologi Mengaplikasi
betul, bahasa indah dan  Kreativiti &inovasi Menganalisis
menarik.  Kelestarian global Menilai
 Pendidikan Mencipta
4.2 Memahami dan 4.2.1 Pada akhir pelajaran, murid-  kewangan
menggunakan bandingan Memahami, menerangkan murid dapat: TMK SISTEM BAHASA:
semacam, peribahasa, kata- makna dan menggunakan  patriotisme Sebutan dan intonasi
kata hikmat, kiasan madah kata-kata hikmat dan bahasa 2. Menyatakan maksud  Nilai Murni
pujangga, dan bahasa berirama dengan betul dan bahan dengan betul  PENTAKSIRAN
berirama dalam komunikasi dan mengikut konteks. Latihan bertulis
penulisan. Kuiz
Modul HEBAT Bacaan – Pembentangan
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Forum
5W1H POLA PENGAJARAN
*Strategi p&p dan Elemen
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan

19

RPT BM TINGKATAN 2/2020

strategi/EMK yang berbeza TERBEZA
mengikut kesesuaian murid :P1/P2/P3/P4/P5/P6
dan tema yang diajar.

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan
17 1.4
Berbicara tentang sesuatu 1.4.3 Menceritakan peristiwa Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
27.04.2020 perkara dalam pelbagai situasi yang didengar dan dilihat murid dapat:  Prinsip 5P KOMSAS -PROSA
- formal dan tidak formal dalam situasi formal dan tidak KBAT:
formal dengan sebutan dan 1) Berbual tentang  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
30.04.2020 2.4 Membaca secara ekstensif intonasi yang betul secara pengalaman diri dan Masalah Lembaran pengurusan
pelbagai bahan untuk bertatasusila. keluarga berkaitan grafik
01.05.2020 TELADANI SEJARAH HARGAI WARISAN mengukuhkan penguasaan kebudayaan kaum di  Didik hibur Peta minda
CUTI Hari bahasa dan meluaskan 2.4.1 Membaca secara Malaysia secara 6 topi pemikiran
pengetahuan bagi ekstensif pelbagai bahan bertatasusila.  Pembentangan CoRT 1
Buruh pembangunan diri. fiksyen dan bukan fiksyen CoRT 4
untuk meneroka maklumat Pada akhir pelajaran, murid-  Koperatif
3.4 Menulis untuk menghasilkan baharu. murid dapat: 2. Peta I-think
perenggan dan karangan 1) Membaca teks prosa dengan  Bimbingan Peta bulatan
secara terancang. 3.4.4 Menulis karangan intonasi yang betul. berfokus Peta buih
menggunakan ejaan yang Peta buih berganda
5.1 Memahami dan betul dan bahasa yang tepat, 2) Menjelaskan maklumat EMK: Bahasa Peta dakap
menggunakan perkataan indah serta menarik. baharu berdasarkan bahan  Keusahawan Peta titi
daripada pelbagai golonngan prosa  Keselamatan jalan Peta pokok
kata dalam pelbagai ayat. 5.1.3 Memahami dan  raya Peta alir
menggunakan kata prafrasa Pada akhir pelajaran, murid- Sains dan teknologi Peta pelbagai alir
iaitu, kata bantu, kata murid dapat:  Kreativiti &inovasi
penguat, kata penegas, kata  Kelestarian global 3. Aras Berfikir
nafi, kata pemeri, kata arah 1) Menulis satu karangan  Pendidikan Mengaplikasi
dan kata bilangan serta kata lengkap dengan ejaan yang  kewangan Menganalisis
betul, bahasa indah dan TMK Menilai
menarik.  patriotisme Mencipta
 Nilai Murni
Pada akhir pelajaran, murid-  SISTEM BAHASA:
murid dapat: Sebutan dan intonasi
Modul HEBAT Bacaan –
1) Menulis ayat dengan Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, PENTAKSIRAN
menggunakan kata prafrasa 5W1H Latihan bertulis
Kuiz

20

RPT BM TINGKATAN 2/2020

pascakata iaitu kata dengan betul *Strategi p&p dan Elemen Pembentangan
penekanan dan kata Merentas Kurikulum(EMK) Forum
pembenda dengan betul 2)Menulis tiga ayat bagi setiap hanyalah cadangan. Guru-
mengikut konteks. jenis kata tersebut. guru boleh menggunakan POLA PENGAJARAN
strategi/EMK yang berbeza TERBEZA
mengikut kesesuaian murid :P1/P2/P3/P4/P5/P6
dan tema yang diajar.

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

19
11.05.2020

-
15.05.2020

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2020
TINGKATAN 1-3

21

RPT BM TINGKATAN 2/2020

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

22

RPT BM TINGKATAN 2/2020

18 Strategi p&p: Buku Teks
 Prinsip 5P
04.05.2020 KBAT:
- ULANG KAJI  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
Masalah Lembaran pengurusan
08.05.2020 23 grafik
 Didik hibur Peta minda
07.05.2020 6 topi pemikiran
Cuti Hari  Pembentangan CoRT 1
Wesak CoRT 4
 Koperatif
2. Peta I-think
 Bimbingan Peta bulatan
berfokus Peta buih
Peta buih berganda
EMK: Bahasa Peta dakap
 Keusahawan Peta titi
 Keselamatan jalan Peta pokok
 raya Peta alir
Sains dan teknologi Peta pelbagai alir
 Kreativiti &inovasi
 Kelestarian global 3. Aras Berfikir
 Pendidikan Mengaplikasi
 kewangan Menganalisis
TMK Menilai
 patriotisme Mencipta
 Nilai Murni
 SISTEM BAHASA:
Sebutan dan intonasi

Modul HEBAT Bacaan – PENTAKSIRAN
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
5W1H Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK) Forum
hanyalah cadangan. Guru- POLA PENGAJARAN
guru boleh menggunakan TERBEZA
strategi/EMK yang berbeza :P1/P2/P3/P4/P5/P6
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.

RPT BM TINGKATAN 2/2020
24

RPT BM TINGKATAN 2/2020

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

23.05.2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL DAN HARI RAYA AIDILFITRI
- 23 MEI 2020 -7 JUN 2020

07.06.2020 Hari Raya AidilFitri 24 & 25 Mei 2020

25

RPT BM TINGKATAN 2/2020

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

20 1.4 1.4.3 Menceritakan peristiwa Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
18.05.2020 Berbicara tentang sesuatu yang didengar dan dilihat murid dapat:  Prinsip 5P KOMSAS PROSA
perkara dalam pelbagai situasi dalam situasi formal dan tidak 1.Berbual tentang pengalaman KBAT:
- formal dan tidak formal formal dengan sebutan dan diri dan keluarga berkaitan  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
22.05.2020 intonasi yang betul secara kebudayaan kaum di Malaysia Masalah Lembaran pengurusan
2.4 Membaca secara ekstensif bertatasusila. secara bertatasusila. grafik
pelbagai bahan untuk  Didik hibur Peta minda
mengukuhkan penguasaan 2.4.1 Membaca secara Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran
bahasa dan meluaskan ekstensif pelbagai bahan murid dapat:  Pembentangan CoRT 1
pengetahuan bagi fiksyen dan bukan fiksyen 1) Membaca teks prosa dengan CoRT 4
TELADANI SEJARAH HARGAI WARISAN pembangunan diri. untuk meneroka maklumat intonasi yang betul.  Koperatif
baharu. 2. Peta I-think
3.4 Menulis untuk menghasilkan 2) Menjelaskan maklumat  Bimbingan Peta bulatan
perenggan dan karangan 3.4.4 Menulis karangan baharu berdasarkan bahan berfokus Peta buih
secara terancang. menggunakan ejaan yang prosa Peta buih berganda
betul dan bahasa yang tepat, EMK: Bahasa Peta dakap
4.3 indah serta menarik. Pada akhir pelajaran, murid-  Keusahawan Peta titi
Menghasilkan karya fiksyen dan murid dapat:  Keselamatan jalan Peta pokok
puisi secara terancang 4.3.1 Menghasilkan papan 1) Menulis satu karangan  raya Peta alir
cerita berasaskan idea dan lengkap dengan ejaan yang Sains dan teknologi Peta pelbagai alir
tema yang mudah betul, bahasa indah dan  Kreativiti &inovasi
menggunakan bahasa yang menarik.  Kelestarian global 3. Aras Berfikir
betul.  Pendidikan Mengaplikasi
Pada akhir pelajaran, murid-  kewangan Menganalisis
murid dapat: TMK Menilai
 patriotisme Mencipta
1.menulis satu papan cerita  Nilai Murni
berasaskan tema yang mudah  SISTEM BAHASA:
Sebutan dan intonasi
Modul HEBAT Bacaan –
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
*Strategi p&p dan Elemen Kuiz
Merentas Kurikulum(EMK) Pembentangan
hanyalah cadangan. Guru- Forum
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza POLA PENGAJARAN
mengikut kesesuaian murid TERBEZA
dan tema yang diajar. :P1/P2/P3/P4/P5/P6

26

RPT BM TINGKATAN 2/2020

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan
21
1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.1 Mengemukakan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
08.06.2020 sesuatu perkara soalan bercapah untuk murid dapat:  Prinsip 5P KOMSAS –Cerpen 3
12.06.2020 menggunakan pelbagai mencungkil pendapat 1) Membina soalan yang PKJR TEMA 6 PEMANDU
soalan, dan yang sesuai secara  Penyelesaian DAN PENUMPANG
mengemukakan jawapan. bertatasusila. sesuai untuk Masalah KBAT:
memperoleh maklumat 1. Alat Berfikir
2.4 Membaca secara ekstensif 2.4.1 Membaca secara secara bertatasusila.  Didik hibur Lembaran pengurusan
pelbagai bahan untuk ekstensif pelbagai bahan grafik
mengukuhkan penguasaan fiksyen dan bukan fiksyen Pada akhir pelajaran, murid-  Pembentangan Peta minda
bahasa dan meluaskan untuk meneroka maklumat murid dapat: 6 topi pemikiran
pengetahuan bagi baharu. 1) Membaca teks prosa dengan  Koperatif CoRT 1
pembangunan diri. intonasi yang betul. CoRT 4
INDAH SENI GAH BUDAYA 3.4.4 Menulis karangan  Bimbingan
3.4 Menulis untuk menghasilkan menggunakan ejaan yang 2) Menjelaskan maklumat berfokus 2. Peta I-think
perenggan dan karangan betul dan bahasa yang tepat, baharu berdasarkan bahan Peta bulatan
secara terancang. indah serta menarik. prosa EMK: Bahasa Peta buih
 Keusahawan Peta buih berganda
5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-  Keselamatan jalan Peta dakap
menggunakan perkataan menggunakan kata kerja murid dapat:  raya Peta titi
daripada pelbagai golongan transitif dengan betul Sains dan teknologi Peta pokok
kata dalam pelbagai ayat. mengikut konteks. 1) Menulis satu karangan  Kreativiti &inovasi Peta alir
lengkap dengan ejaan yang  Kelestarian global Peta pelbagai alir
betul, bahasa indah dan  Pendidikan
menarik.  kewangan 3. Aras Berfikir
TMK Mengaplikasi
Pada akhir pelajaran, murid-  patriotisme Menganalisis
murid dapat:  Nilai Murni Menilai
 Mencipta
1) Mengenal pasti tiga kata
kerja transitif Modul HEBAT Bacaan – SISTEM BAHASA:
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Sebutan dan intonasi
2) Menulis tiga ayat daripada 5W1H
kata kerja transitif yang *Strategi p&p dan Elemen PENTAKSIRAN
diperoleh. Merentas Kurikulum(EMK) Latihan bertulis
hanyalah cadangan. Guru- Kuiz
guru boleh menggunakan Pembentangan
strategi/EMK yang berbeza Forum
mengikut kesesuaian murid
POLA PENGAJARAN

27

RPT BM TINGKATAN 2/2020

dan tema yang diajar. TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

22 1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.1 Mengemukakan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
sesuatu perkara soalan bercapah untuk murid dapat:  Prinsip 5P KOMSAS –Sajak 2
15.06.2020 menggunakan pelbagai mencungkil pendapat 1.Membina soalan yang KBAT:
- soalan, dan yang sesuai secara sesuai untuk memperoleh  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
mengemukakan jawapan. bertatasusila. maklumat secara Masalah Lembaran pengurusan
19.06.2020 bertatasusila. grafik
Peta minda
INDAH SENI GAH BUDAYA Pada akhir pelajaran, murid-  Didik hibur 6 topi pemikiran
murid dapat: CoRT 1
1) Membaca teks prosa dengan  Pembentangan CoRT 4
intonasi yang betul. 2. Peta I-think
2.4 Membaca secara ekstensif 2.4.1 Membaca secara  Koperatif Peta bulatan
pelbagai bahan untuk ekstensif pelbagai bahan 2) Menjelaskan maklumat Peta buih
mengukuhkan penguasaan fiksyen dan bukan fiksyen baharu berdasarkan bahan  Bimbingan Peta buih berganda
bahasa dan meluaskan untuk meneroka maklumat prosa berfokus Peta dakap
pengetahuan bagi baharu. Peta titi
pembangunan diri. Pada akhir pelajaran, murid- Peta pokok
murid dapat: EMK: Peta alir
3.5 Menulis untuk meringkaskan 3.5.1 Menulis ringkasan dan  Bahasa Peta pelbagai alir
dan merumuskan pelbagai merumus pelbagai bahan 1.menulis ringkasan tidak lebih  Keusahawan
bahan prosa. prosa dengan betul 100 patah perkataan dengan  Keselamatan jalan 3. Aras Berfikir
menggunakan ayat yang menggunakan ayat yang raya Mengaplikasi
gramatis. gramatis dan penanda wacana  Sains dan teknologi Menganalisis
yang sesuai.  Kreativiti &inovasi Menilai
 Kelestarian global Mencipta
 Pendidikan
kewangan SISTEM BAHASA:
 TMK
 patriotisme

28

RPT BM TINGKATAN 2/2020

Pada akhir pelajaran, murid-  Nilai Murni Sebutan dan intonasi
murid dapat:
5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan Modul HEBAT Bacaan – PENTAKSIRAN
menggunakan perkataan menggunakan kata kerja 1.Mengenal pasti tiga kata Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
daripada pelbagai golongan transitif dengan betul kerja transitif 5W1H Kuiz
kata dalam pelbagai ayat. mengikut konteks. *Strategi p&p dan Elemen Pembentangan
2.Menulis tiga ayat daripada Merentas Kurikulum(EMK) Forum
kata kerja transitif yang hanyalah cadangan. Guru-
diperoleh. guru boleh menggunakan POLA PENGAJARAN
strategi/EMK yang berbeza TERBEZA
mengikut kesesuaian murid :P1/P2/P3/P4/P5/P6
dan tema yang diajar.

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

23 1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.2 Memberikan jawapan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
sesuatu perkara menggunakan dengan pelbagai murid dapat:  Prinsip 5P KOMSAS –sajak 3
22.06.2020 pelbagai soalan dan penyelesaian masalah KBAT:
- mengemukakan jawapan. tentang sesuatu perkara 1) Menyatakan dua  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
dengan betul, tepat dan langkah untuk Masalah Lembaran pengurusan
26.06.2020 2.1 Membaca secara mekanis secara bertatasusila. mengatasi masalah grafik
pelbagai bahan prosa dan puisi dengan tepat Peta minda
INDAH SENI GAH BUDAYA 2.1.2 Membaca syair dan  Didik hibur 6 topi pemikiran
3.6 Menulis untuk mengolah sajak secara mekanis dengan 2) Mengaplikasi kata CoRT 1
maklumat bagi menghasilkan sebutan dan intonasi yang Tanya dengan betul  Pembentangan CoRT 4
pelbagai bentuk penulisan dan betul serta mengenal pasti
grafik maksud tersurat dan tersirat. Pada akhir pelajaran, murid-  Koperatif 2. Peta I-think
murid dapat: Peta bulatan
3.6.1 Menulis dan mengolah 1.Membaca sajak dengan  Bimbingan Peta buih
maklumat daripada bahan sebutan dan intonasi yang betul berfokus Peta buih berganda
dialog dan bahan prosa Peta dakap
kepada puisi menggunakan 2.Menyatakan maksud tersurat EMK: Bahasa Peta titi
ayat yang gramatis. dan tersirat sajak  Keusahawan Peta pokok
 Keselamatan jalan Peta alir
Pada akhir pelajaran, murid-  raya Peta pelbagai alir
murid dapat: Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi 3. Aras Berfikir
1) Menulis dua rangkap  Kelestarian global Mengaplikasi
puisi berdasarkan  Pendidikan Menganalisis
maklumat daripada  kewangan Menilai
bahan dialog TMK Mencipta
 patriotisme


29

RPT BM TINGKATAN 2/2020

 Nilai Murni SISTEM BAHASA:
Sebutan dan intonasi
5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Modul HEBAT Bacaan –
menggunakan kata ganda menggunakan kata ganda murid dapat: Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, PENTAKSIRAN
dalam pelbagai ayat. separa tunggal dan separa 1) Menyenaraikan kata 5W1H Latihan bertulis
berimbuhan dalam pelbagai *Strategi p&p dan Elemen Kuiz
ayat. ganda separa tunggal dan Merentas Kurikulum(EMK) Pembentangan
separa berimbuhan yang hanyalah cadangan. Guru- Forum
terdapat dalam petikan. guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza POLA PENGAJARAN
2) Membina ayat yang betul mengikut kesesuaian murid TERBEZA
berdasarkan kata ganda dan tema yang diajar. :P1/P2/P3/P4/P5/P6
separa dan separa
berimbuhan yang
diperoleh.

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

24 1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.2 Memberikan jawapan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
sesuatu perkara menggunakan dengan pelbagai murid dapat:  Prinsip 5P PSK NILAI HORMAT
29.06.2020 pelbagai soalan dan penyelesaian masalah 1.Menyatakan dua langkah MENGHORMATI
- SUKAN DAN REKREASI mengemukakan jawapan. tentang sesuatu perkara untuk mengatasi masalah  Penyelesaian KOMSAS –Sajak 4
dengan betul, tepat dan dengan tepat Masalah KBAT:
02.07.2020 secara bertatasusila. 1. Alat Berfikir
2.Mengaplikasi kata Tanya Lembaran pengurusan
dengan betul  Didik hibur grafik
Peta minda
Pada akhir pelajaran, murid-  Pembentangan 6 topi pemikiran
murid dapat: CoRT 1
2.2 Membaca untuk memahami 2.2.1 Membaca untuk 1. Menyatakan maksud rangkai  Koperatif CoRT 4
makna perkataan, rangkai kata, memahami makna rangkai kata dengan merujuk kamus 2. Peta I-think
istilah, serta maksud ungkapan kata yang terdapat dalam  Bimbingan Peta bulatan
dan ayat dalam pelbagai pelbagai bahan 2. Membina ayat yang betul berfokus Peta buih
bahan. menggunakan glosari dan berdasarkan rangkai kata Peta buih berganda
kamus dengan betul dan dalam petikan. Peta dakap
tepat. EMK: Bahasa Peta titi
 Keusahawan Peta pokok
 Keselamatan jalan


30

RPT BM TINGKATAN 2/2020

3.6 Menulis untuk mengolah 3.6.1 Menulis dan mengolah Pada akhir pelajaran, murid- raya Peta alir
maklumat bagi menghasilkan maklumat daripada bahan murid dapat:  Sains dan teknologi Peta pelbagai alir
pelbagai bentuk penulisan dan dialog dan bahan prosa 1.Menulis dua rangkap puisi  Kreativiti &inovasi
grafik kepada puisi menggunakan  Kelestarian global 3. Aras Berfikir
ayat yang gramatis. berdasarkan maklumat  Pendidikan Mengaplikasi
Menganalisis
daripada bahan dialog kewangan Menilai
 TMK Mencipta
4.3 Menghasilkan karya fiksyen 4.3.2 Menghasilkan sajak Pada akhir pelajaran, murid-  patriotisme
dan puisi secara terancang. daripada bahan rangsangan murid dapat:  Nilai Murni SISTEM BAHASA:
dan tema yang diberi 1.Menghasilkan dua rangkap Sebutan dan intonasi
berdasarkan pengalaman sajak berdasarkan gambar Modul HEBAT Bacaan –
murid secara kreatif. rangsangan Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
*Strategi p&p dan Elemen Kuiz
Merentas Kurikulum(EMK) Pembentangan
hanyalah cadangan. Guru- Forum
guru boleh menggunakan POLA PENGAJARAN
strategi/EMK yang berbeza TERBEZA
mengikut kesesuaian murid :P1/P2/P3/P4/P5/P6
dan tema yang diajar.

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

25 UTAMAKAN KESELAMATAN 1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.3 Bersoal jawab dengan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
sesuatu perkara menggunakan menggunakan soalan murid dapat:  Prinsip 5P PKJR TEMA 1
06.07.2020 pelbagai soalan, dan bercapah dalam 1) Membina sekurang- PENGGUNAAN JALAN
- mengemukakan jawapan. perbincangan dan  Penyelesaian RAYA
memberikan jawapan yang kurangnya lima ayat tanya Masalah KBAT:
10.07.2020 sesuai dan betul secara untuk memperoleh 1. Alat Berfikir
bertatasusila. jawapan yang dikehendaki  Didik hibur Lembaran pengurusan
grafik
 Pembentangan Peta minda
6 topi pemikiran
2.2 Membaca untuk memahami 2.2.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid-  Koperatif CoRT 1
makna perkataan, rangkai kata, memahami makna rangkai murid dapat: CoRT 4
istilah, serta maksud ungkapan kata yang terdapat dalam 1. Menyatakan maksud rangkai  Bimbingan 2. Peta I-think
dan ayat dalam pelbagai pelbagai bahan kata dengan merujuk kamus berfokus Peta bulatan
bahan. menggunakan glosari dan Peta buih
kamus dengan betul dan 2. Membina ayat yang betul EMK: Peta buih berganda
 Bahasa Peta dakap

31

RPT BM TINGKATAN 2/2020

3.7 Mengedit dan memurnikan tepat. berdasarkan rangkai kata  Keusahawan Peta titi
pelbagai teks. dalam petikan.  Keselamatan jalan Peta pokok
3.7.1 Mengedit ejaan, tanda Peta alir
4.4 Menghasilkan karya fiksyen baca dan kesalahan nahu Pada akhir pelajaran, murid- raya Peta pelbagai alir
dan puisi secara terancang. yang mudah dengan betul murid dapat:  Sains dan teknologi
tanpa mengubah maksud 1) Mengenal pasti kesalahan  Kreativiti &inovasi 3. Aras Berfikir
asal dalam perenggan.  Kelestarian global Mengaplikasi
ejaan, tanda baca dan  Pendidikan Menganalisis
4.4.1 Mempersembahkan kesalahan nahu yang Menilai
karya prosa secara kreatif terdapat dalam petikan kewangan Mencipta
tanpa mengubah maksud.  TMK SISTEM BAHASA:
 patriotisme Sebutan dan intonasi
Pada akhir pelajaran, murid-  Nilai Murni PENTAKSIRAN
murid dapat: Latihan bertulis
1.Menghasilkan persembahan Modul HEBAT Bacaan – Kuiz
kreatif berdasarkan bahan Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Pembentangan
prosa yang telah dibaca 5W1H Forum
*Strategi p&p dan Elemen POLA PENGAJARAN
Merentas Kurikulum(EMK) TERBEZA
hanyalah cadangan. Guru- :P1/P2/P3/P4/P5/P6
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

26 UTAMAKAN 1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.3 Bersoal jawab Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
13.07.2020 KESELAMAT sesuatu perkara dengan menggunakan murid dapat:  Prinsip 5P KOMSAS - Drama
17.07.2020 menggunakan pelbagai soalan bercapah dalam 1.Membina sekurang- KBAT:
AN soalan, dan perbincangan dan  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
mengemukakan jawapan. memberikan jawapan kurangnya lima ayat tanya Masalah Lembaran pengurusan
yang sesuai dan betul untuk memperoleh jawapan grafik
secara bertatasusila. yang dikehendaki  Didik hibur Peta minda
6 topi pemikiran

32

RPT BM TINGKATAN 2/2020

2.2 Membaca untuk memahami 2.2.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid-  Pembentangan CoRT 1/CoRT 4
makna perkataan, rangkai kata, memahami makna rangkai murid dapat: 2. Peta I-think
istilah, serta maksud ungkapan kata yang terdapat dalam 1. Menyatakan maksud rangkai  Koperatif Peta bulatan
dan ayat dalam pelbagai pelbagai bahan kata dengan merujuk kamus Peta buih
bahan. menggunakan glosari dan  Bimbingan Peta buih berganda
kamus dengan betul dan 2. Membina ayat yang betul berfokus Peta dakap
tepat. berdasarkan rangkai kata Peta titi
dalam petikan. EMK: Peta pokok
3.7 Mengedit dan memurnikan 3.7.1 Mengedit ejaan, tanda  Bahasa Peta alir
pelbagai teks. baca dan kesalahan nahu Pada akhir pelajaran, murid-  Keusahawan Peta pelbagai alir
yang mudah dengan betul murid dapat:  Keselamatan jalan 3. Aras Berfikir
tanpa mengubah maksud 1.Mengenal pasti kesalahan raya Mengaplikasi
asal dalam perenggan. ejaan, tanda baca dan  Sains dan teknologi Menganalisis
kesalahan nahu yang terdapat  Kreativiti &inovasi Menilai
4.4 Menghasilkan karya fiksyen 4.4.1 Mempersembahkan dalam petikan tanpa  Kelestarian global Mencipta
dan puisi secara terancang. karya prosa secara kreatif mengubah maksud.  Pendidikan SISTEM BAHASA:
kewangan Sebutan dan intonasi
Pada akhir pelajaran, murid-  TMK PENTAKSIRAN
murid dapat:  patriotisme Latihan bertulis
1.Menghasilkan persembahan  Nilai Murni Kuiz
kreatif berdasarkan bahan Pembentangan
prosa yang telah dibaca Modul HEBAT Bacaan – Forum
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, POLA PENGAJARAN
5W1H TERBEZA
*Strategi p&p dan Elemen :P1/P2/P3/P4/P5/P6
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang
berbezamengikut
kesesuaian murid dan tema
yang diajar.

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

27 UTA1.6 Menyampaikan maklumat 1.6.1 Menyaring dan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
20.07.2020 MAK tentang sesuatu perkara dalam menyampaikan maklumat murid dapat:  Prinsip 5P KOMSAS - Drama
AN pelbagai situasi yang tepat dan PSK NILAI
KESE menggunakan ayat yang 1) Mengenal pasti tiga  Penyelesaian BERTANGGUNGJAWAB
LAM idea utama daripada
ATAN

33

RPT BM TINGKATAN 2/2020

- gramatis. bahan grafik . Masalah KBAT:
24.08.2020 1. Alat Berfikir
2) Menyenaraikan tiga isi  Didik hibur Lembaran pengurusan
tersirat daripada grafik
bahan grafik.  Pembentangan Peta minda
6 topi pemikiran
Pada akhir pelajaran, murid-  Koperatif CoRT 1
murid dapat: CoRT 4
2.2 Membaca untuk memahami 2.2.2 Membaca untuk 1.Menerangkan tiga idea  Bimbingan
makna perkataan, rangkai kata, memahami dan menaakul utama yang didengari berfokus 2. Peta I-think
istilah, serta maksud ungkapan maklumat berbentuk pesanan Peta bulatan
dan ayat dalam pelbagai daripada pelbagai bahan 2.Menghuraikan tiga contoh EMK: Bahasa Peta buih
bahan. dengan memberikan respons daripada maklumat yang  Keusahawan Peta buih berganda
yang betul. didengari.  Keselamatan jalan Peta dakap
 raya Peta titi
3.2 Menulis untuk 3.2.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran,murid- Sains dan teknologi Peta pokok
mengemukakan maklumat dan menyatakan maklumat yang murid dapat:  Kreativiti &inovasi Peta alir
pandangan tentang sesuatu betul dengan mengaitkan 2) Menulis sekurang-  Kelestarian global Peta pelbagai alir
perkara. pengetahuan sedia ada  Pendidikan
daripada pelbagai sumber kurangnya lima ayat  kewangan 3. Aras Berfikir
menggunakan ayat yang daripada situasi yang TMK Mengaplikasi
gramatis. dibaca, didengar dan  patriotisme Menganalisis
ditonton menggunakan  Nilai Murni Menilai
ayat yang betul, tepat dan  Mencipta
gramatis. SISTEM BAHASA:
5.3 5.3.1 Modul HEBAT Bacaan – Sebutan dan intonasi
Memahami dan menggunakan Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, PENTAKSIRAN
kata terbitan dalam pelbagai menggunakan awalan dan murid dapat: 5W1H Latihan bertulis
ayat akhiran bagi kata nama *Strategi p&p dan Elemen Kuiz
dengan betul mengikut 1) Menulis lima ayat Merentas Kurikulum(EMK) Pembentangan
konteks. menggunakan kata hanyalah cadangan. Guru- Forum
nama yang guru boleh menggunakan POLA PENGAJARAN
mempunyai awalan strategi/EMK yang berbeza TERBEZA
dan imbuhan akhiran mengikut kesesuaian murid :P1/P2/P3/P4/P5/P6
dan tema yang diajar.

34

RPT BM TINGKATAN 2/2020

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

25.07.2020
02.08.2020

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
DAN

HARI RAYA AIDIL ADHA

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

35

RPT BM TINGKATAN 2/2020

28 1.6 Menyampaikan 1.6.1 Menyaring dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Strategi p&p: Buku Teks
maklumat tentang sesuatu menyampaikan maklumat yang dapat:  Prinsip 5P KOMSAS – pantun 3
03.08.2020 perkara dalam pelbagai tepat dan menggunakan ayat 1.Mengenal pasti tiga idea utama  Penyelesaian KBAT:
- situasi yang gramatis. daripada bahan grafik . 1. Alat Berfikir
Masalah Lembaran pengurusan
07.08.2020 2.Menyenaraikan tiga isi tersirat  Didik hibur grafik
daripada bahan grafik.  Pembentangan Peta minda
 Koperatif 6 topi pemikiran
SELAMAT DATANG KE MALAYSIA 2.2 Membaca untuk 2.2.2 Membaca untuk memahami Pada akhir pelajaran, murid-murid  Bimbingan berfokus CoRT 1
memahami makna dan menaakul maklumat dapat: EMK: CoRT 4
perkataan, rangkai kata, berbentuk pesanan daripada 1.Menerangkan tiga idea utama  Bahasa
istilah, serta maksud pelbagai bahan dengan yang didengari  Keusahawan 2. Peta I-think
ungkapan dan ayat dalam memberikan respons yang betul.  Keselamatan jalan Peta bulatan
pelbagai bahan. 2.Menghuraikan tiga contoh Peta buih
daripada maklumat yang raya Peta buih berganda
didengari.  Sains dan teknologi Peta dakap
 Kreativiti &inovasi Peta titi
3.3 Menulis untuk 3.3.1 Menulis untuk melengkapkan Pada akhir pelajaran, murid-murid  Kelestarian global Peta pokok
melengkapkan maklumat maklumat diri dan ayat dalam dapat:  Pendidikan Peta alir
dalam pelbagai bahan. pelbagai bahan dengan betul dan 1.Melengkapkan biodata diri Peta pelbagai alir
tepat. kewangan
2.Menyusun maklumat diri dengan  TMK 3. Aras Berfikir
tepat  Patriotism Mengaplikasi
 Nilai Murni Menganalisis
5.3 5.3.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Modul HEBAT Bacaan – Menilai
Memahami dan Memahami dan menggunakan dapat: Teknik Bacaan Mencipta
menggunakan kata awalan dan akhiran bagi kata 1.Menulis lima ayat menggunakan :KWLH,SQ4R,
terbitan dalam pelbagai nama dengan betul mengikut 5W1H SISTEM BAHASA:
ayat konteks. kata nama yang mempunyai *Strategi p&p dan Sebutan dan intonasi
Elemen Merentas
awalan dan imbuhan akhiran Kurikulum(EMK) hanyalah PENTAKSIRAN
cadangan. Guru-guru Latihan bertulis
boleh menggunakan Kuiz
strategi/EMK yang Pembentangan
berbeza mengikut Forum
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

36

RPT BM TINGKATAN 2/2020

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

29 1.6 Menyampaikan maklumat 1.6.2 Menjana dan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
tentangsesuatu perkara dalam menyampaikan maklumat murid dapat:  Prinsip 5P PKJR TEMA 2 FAKTOR
10.08.2020 pelbagaisituasi. dalam bentuk panduan dan 1) menjelaskan maklumat  Penyelesaian Masalah MANUSIA DALAM
- pesanan denganbetul dan panduan dengan betul dan  Didik hibur PELANGGARAN
2.3 Membaca untuk memproses jelas, intonasi yang sesuai dan menggunakan intonasi yang  Pembentangan KBAT:
14.08.2020 maklumat daripada pelbagai berkesan menggunakan ayat berkesan  Koperatif 1. Alat Berfikir
bahan. yang gramatis.  Bimbingan berfokus Lembaran pengurusan
Pada akhir pelajaran, murid- EMK: grafik
2.3.1 Membaca untuk murid dapat:  Bahasa Peta minda
mengenal pasti idea utama 1.Membaca untuk mengenal  Keusahawan 6 topi pemikiran
dan idea sampingan dengan pasti idea utama dan idea  Keselamatan jalan raya CoRT 1
betul dan tepat. sampingan dengan betul  Sains dan teknologi CoRT 4
 Kreativiti &inovasi 2. Peta I-think
PERPADUAN 3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.4 Menulis karangan Pada akhir pelajaran, murid-  Kelestarian global Peta bulatan
perenggan dan karangan menggunakan ejaan yang murid dapat:  Pendidikan kewangan Peta buih
secara terancang. betul dan bahasa yang tepat,  TMK Peta buih berganda
indah serta menarik. 1) Menulis satu karangan  Patriotism Peta dakap
lengkap dengan ejaan yang  Nilai Murni Peta titi
betul, bahasa indah dan Modul HEBAT Bacaan – Peta pokok
menarik. Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Peta alir
5W1H Peta pelbagai alir
4.4 Mempersembahkan 4.4.2 Mempersembahkan Pada akhir pelajaran, murid- *Strategi p&p dan Elemen
pelbagai prosa, puisi dan pantun dengan sebutan, murid dapat: Merentas Kurikulum(EMK) 3. Aras Berfikir
karya kreatif lain. intonasi dan nada secara 1) Mempersembahan dua hanyalah cadangan. Guru- Mengaplikasi
kreatif guru boleh menggunakan Menganalisis
rangkap pantun dengan strategi/EMK yang berbeza Menilai
mengikut kesesuaian murid Mencipta
sebutan, intonasi dan nada dan tema yang diajar. SISTEM BAHASA:
Sebutan dan intonasi
secara kreatif

PENTAKSIRAN
Latihan bertulis
Kuiz
Pembentangan
Forum
POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

37

RPT BM TINGKATAN 2/2020

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

30 1.6 Menyampaikan maklumat 1.6.2 Menjana dan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
17.08.2020 tentangsesuatu perkara dalam menyampaikan maklumat murid dapat:  Prinsip 5P KOMSAS –Pantun 4
pelbagaisituasi. dalam bentuk panduan dan 1) menjelaskan maklumat  Penyelesaian Masalah KBAT:
- pesanan denganbetul dan panduan dengan betul dan  Didik hibur 1. Alat Berfikir
2.3 Membaca untuk memproses jelas, intonasi yang sesuai dan menggunakan intonasi yang  Pembentangan Lembaran pengurusan
21.08.2020 maklumat daripada pelbagai berkesan menggunakan ayat berkesan  Koperatif grafik
bahan. yang gramatis.  Bimbingan berfokus Peta minda
20 .08.2020 Pada akhir pelajaran, murid- EMK: 6 topi pemikiran
CUTI AWAL 3.5 Menulis untuk meringkaskan 2.3.1 Membaca untuk murid dapat:  Bahasa CoRT 1CoRT 4
MUHARAM dan merumuskan pelbagai mengenal pasti idea utama 1.Membaca untuk mengenal  Keusahawan 2. Peta I-think
bahan prosa. dan idea sampingan dengan pasti idea utama dan idea  Keselamatan jalan raya Peta bulatan
BERBUDI KEPADA ALAM betul dan tepat. sampingan dengan betul  Sains dan teknologi Peta buih
5.4 Memahami dan  Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
menggunakan frasa dalam 3.5.1 Menulis ringkasan dan Pada akhir pelajaran, murid-  Kelestarian global Peta dakap
pelbagai ayat. merumus pelbagai bahan murid dapat:  Pendidikan kewangan Peta titi
prosa dengan betul  TMK Peta pokok
menggunakan ayat yang 1.menulis ringkasan tidak lebih  Patriotism Peta alir
gramatis. 100 patah perkataan dengan  Nilai Murni Peta pelbagai alir
menggunakan ayat yang Modul HEBAT Bacaan –
5.4.1 Memahami dan gramatis dan penanda wacana Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, 3. Aras Berfikir
menggunakan pelbagai frasa yang sesuai. 5W1H Mengaplikasi
adjektif dengan betul dan *Strategi p&p dan Elemen Menganalisis
tepat mengikut konteks. Pada akhir pelajaran, murid- Merentas Kurikulum(EMK) Menilai
murid dapat: hanyalah cadangan. Guru- Mencipta
1.Membina ayat daripada guru boleh menggunakan SISTEM BAHASA:
pelbagai frasa adjektif dengan strategi/EMK yang berbeza Sebutan dan intonasi
betul mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar. PENTAKSIRAN
2. Menggunakan sekurang- Latihan bertulis
kurangnya tiga frasa adjektif Kuiz
mengikut konteks Pembentangan
Forum
POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

38

RPT BM TINGKATAN 2/2020

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

31 1.7 Berbincang dan berunding 1.7.1 Berbincang tentang Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
tentang sesuatu perkara. sesuatu perkara untuk murid dapat:  Prinsip 5P PSK NILAI
24.08.2020 memberikan dan 1) Menjelaskan sesuatu  Penyelesaian Masalah KEGEMBIRAAN
- 2.1Membaca secara mendapatkan penjelasan  Didik hibur
mekanis pelbagai bahan secara rasional dengan ayat perkara dengan rasional  Pembentangan KBAT:
28.08.2020 prosa dan puisi yang gramatis dan bahasa dan ayat yang gramatis  Koperatif 1. Alat Berfikir
yang santun.  Bimbingan berfokus Lembaran pengurusan
NEGARAKU JATI DIRIKU 3.1 Menulis untuk menerangkan Pada akhir pelajaran, murid- EMK: grafik
makna kata dan istilah; maksud 2.1.1 Membaca surat murid dapat:  Bahasa Peta minda
rangkai kata, ungkapan dan kiriman rasmi, surat kiriman 1. Membaca teks  Keusahawan 6 topi pemikiran
ayat tidak rasmi dan teks pengacaraan dengan  Keselamatan jalan raya CoRT 1
pengacaraan dengan intonasi yang betul.  Sains dan teknologi CoRT 4
5.4 Memahami dan sebutan dan intonasi yang  Kreativiti &inovasi
menggunakan frasa dalam betul serta mengenal pasti Pada akhir pelajaran, murid-  Kelestarian global 2. Peta I-think
pelbagai ayat. maksud tersurat dan murid dapat:  Pendidikan kewangan Peta bulatan
tersirat 1.Mengenal pasti lima  TMK Peta buih
3.1.1Menulis untuk perkataan sukar .  Patriotism Peta buih berganda
menyatakan makna kata,  Nilai Murni Peta dakap
rangkai kata, istilah dan 2.Menulis lima makna rangkai Modul HEBAT Bacaan – Peta titi
ungkapan serta kata dengan betul. Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Peta pokok
menggunakannya dengan 5W1H Peta alir
betul mengikut konteks Pada akhir pelajaran, murid- *Strategi p&p dan Elemen Peta pelbagai alir
murid dapat: Merentas Kurikulum(EMK)
5.4.1 Memahami dan 1.Membina ayat daripada hanyalah cadangan. Guru- 3. Aras Berfikir
menggunakan pelbagai frasa pelbagai frasa adjektif dengan guru boleh menggunakan Mengaplikasi
adjektif dengan betul dan betul strategi/EMK yang berbeza Menganalisis
tepat mengikut konteks. mengikut kesesuaian murid Menilai
2. Menggunakan sekurang- dan tema yang diajar. Mencipta
kurangnya tiga frasa adjektif
mengikut konteks SISTEM BAHASA:
Sebutan dan intonasi

PENTAKSIRAN
Latihan bertulis
Kuiz
Pembentangan
Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

39

RPT BM TINGKATAN 2/2020

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

32 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berunding untuk Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
01.09.2020 berunding tentang sesuatu mendapatkan persetujuan murid dapat:  Prinsip 5P KOMSAS –Pantun 4
perkara. tentang sesuatu perkara 1) menyatakan persetujuan  Penyelesaian Masalah KBAT:
- secara rasional dengan berkaitan sesuatu secara  Didik hibur 1. Alat Berfikir
2.1Membaca secara ayat yang gramatis dan rasional dengan ayat yang  Pembentangan Lembaran pengurusan
04.09.2020 mekanis pelbagai bahan bahasa yang santun.  Koperatif grafik
prosa dan puisi gramatis  Bimbingan berfokus Peta minda
31.08.2020 EMK: 6 topi pemikiran
3.2 Menulis untuk 2.1.1 Membaca surat Pada akhir pelajaran, murid-  Bahasa CoRT 1
CUTI HARI mengemukakan maklumat dan kiriman rasmi, surat kiriman murid dapat:  Keusahawan CoRT 4
KEBANGSAAN pandangan tentang sesuatu tidak rasmi dan teks 1. Membaca teks  Keselamatan jalan raya 2. Peta I-think
perkara. pengacaraan dengan pengacaraan dengan  Sains dan teknologi Peta bulatan
NEGARAKU JATI DIRIKU sebutan dan intonasi yang intonasi yang betul.  Kreativiti &inovasi Peta buih
4.4 Mempersembahkan betul serta mengenal pasti  Kelestarian global Peta buih berganda
pelbagai prosa, puisi dan karya maksud tersurat dan Pada akhir pelajaran,murid-  Pendidikan kewangan Peta dakap
kreatif lain. tersirat murid dapat:  TMK Peta titi
3.2.1 Menulis untuk 1.Menulis sekurang-kurangnya  Patriotism Peta pokok
menyatakan maklumat yang lima ayat daripada situasi yang  Nilai Murni Peta alir
betul dengan mengaitkan dibaca, didengar dan ditonton Modul HEBAT Bacaan – Peta pelbagai alir
pengetahuan sedia ada menggunakan ayat yang betul, Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, 3. Aras Berfikir
daripada pelbagai sumber tepat dan gramatis. 5W1H Mengaplikasi
menggunakan ayat yang *Strategi p&p dan Elemen Menganalisis
gramatis. Merentas Kurikulum(EMK) Menilai
hanyalah cadangan. Guru- Mencipta
4.4.3 Mempersembahkan iklan Pada akhir pelajaran, murid- guru boleh menggunakan SISTEM BAHASA:
dan promosi melalui teknik murid dapat: strategi/EMK yang berbeza Sebutan dan intonasi
yang menarik dan berkesan. mengikut kesesuaian murid
1. Mempersembahkan dan tema yang diajar. PENTAKSIRAN
iklan dengan baik dan Latihan bertulis
berkesan. Kuiz
Pembentangan
Forum
POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

40

RPT BM TINGKATAN 2/2020

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

33 1.8 Mengulas sesuatu perkara 1.8.1 Menghuraikan sesuatu Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
07.09.2020 dan isu. perkara dengan bernas dan murid dapat:  Prinsip 5P PKJR TEMA 3
kritis secara jelas  Penyelesaian Masalah ALAT PERLINDUNGAN
- 2.2 Membaca untuk memahami menggunakan ayat yang 1. Menghuraikan pendapat  Didik hibur
11.09.2020 makna perkataan, rangkai kata, betul, tepat dan gramatis. yang bernas dan kritis dengan  Pembentangan KBAT:
istilah, serta maksud ungkapan menggunakan ayat yang betul  Koperatif 1. Alat Berfikir
EKONOMI dan ayat dalam pelbagai 2.2.2 Membaca untuk  Bimbingan berfokus Lembaran pengurusan
bahan. memahami dan menaakul 2. mengulas sesuatu perkara EMK: grafik
maklumat berbentuk pesanan dengan ayat yang gramatis.  Bahasa Peta minda
3.5 Menulis untuk meringkaskan daripada pelbagai bahan  Keusahawan 6 topi pemikiran
dan merumuskan pelbagai dengan memberikan respons Pada akhir pelajaran, murid-  Keselamatan jalan raya CoRT 1
bahan prosa. yang betul. murid dapat:  Sains dan teknologi CoRT 4
1.Menerangkan tiga idea  Kreativiti &inovasi
4.4 Mempersembahkan 3.5.1 Menulis ringkasan dan utama yang didengari  Kelestarian global 2. Peta I-think
pelbagai prosa, puisi dan karya merumus pelbagai bahan  Pendidikan kewangan Peta bulatan
kreatif lain. prosa dengan betul 2.Menghuraikan tiga contoh  TMK Peta buih
menggunakan ayat yang daripada maklumat yang  Patriotism Peta buih berganda
gramatis. didengari.  Nilai Murni Peta dakap
Modul HEBAT Bacaan – Peta alir
4.4.3 Mempersembahkan iklan Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Peta pelbagai alir
dan promosi melalui teknik murid dapat: 5W1H
yang menarik dan berkesan. *Strategi p&p dan Elemen 3. Aras Berfikir
1.menulis ringkasan tidak lebih Merentas Kurikulum(EMK) Mengaplikasi
100 patah perkataan dengan hanyalah cadangan. Guru- Menganalisis
menggunakan ayat yang guru boleh menggunakan Menilai
gramatis dan penanda wacana strategi/EMK yang berbeza Mencipta
yang sesuai. mengikut kesesuaian murid SISTEM BAHASA:
dan tema yang diajar. Sebutan dan intonasi
Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat: PENTAKSIRAN
1.Mempersembahkan iklan Latihan bertulis
dengan baik dan berkesan. Kuiz
Pembentangan
Forum
POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

41

RPT BM TINGKATAN 2/2020

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

34 1.8 Mengulas sesuatu 1.8.2 Mengulas bahan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
14.09.2020 perkara dan isu grafik dengan murid dapat:  Prinsip 5P
menyatakan maklumat  Penyelesaian Masalah KBAT:
- tersurat dan tersirat 1) Mengulas bahan  Didik hibur 1. Alat Berfikir
dengan jelas dan bernas grafik dengan  Pembentangan Lembaran pengurusan
18.09.2020 menggunakan ayat yang menggunakan ayat  Koperatif grafik
gramatis. yang gramatis  Bimbingan berfokus Peta minda
SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI EMK: 6 topi pemikiran
2.3 Membaca untuk memproses 2.3.1 Membaca untuk 2) Menjelaskan  Bahasa CoRT 1
maklumat daripada pelbagai mengenal pasti idea utama maklumat tersurat  Keusahawan CoRT 4
bahan. dan idea sampingan dengan dan tersirat dengan  Keselamatan jalan raya
betul dan tepat. jelas dan bernas  Sains dan teknologi 2. Peta I-think
 Kreativiti &inovasi Peta bulatan
3.5 Menulis untuk meringkaskan 3.5.1 Menulis ringkasan dan Pada akhir pelajaran, murid-  Kelestarian global Peta buih
dan merumuskan pelbagai merumus pelbagai bahan murid dapat:  Pendidikan kewangan Peta buih berganda
bahan prosa. prosa dengan betul 1.Membaca untuk mengenal  TMK Peta dakap
menggunakan ayat yang pasti idea utama dan idea  Patriotism Peta titi
gramatis. sampingan dengan betul  Nilai Murni Peta pokok
Modul HEBAT Bacaan – Peta alir
Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Peta pelbagai alir
murid dapat: 5W1H
*Strategi p&p dan Elemen 3. Aras Berfikir
1.menulis ringkasan tidak lebih Merentas Kurikulum(EMK) Mengaplikasi
100 patah perkataan dengan hanyalah cadangan. Guru- Menganalisis
menggunakan ayat yang guru boleh menggunakan Menilai
gramatis dan penanda wacana strategi/EMK yang berbeza Mencipta
yang sesuai. mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar. SISTEM BAHASA:
Sebutan dan intonasi

42

RPT BM TINGKATAN 2/2020

5.5 5.5.1 Pada akhir pelajaran, murid- PENTAKSIRAN
Memahami dan membina Memahami dan membina murid dapat: Latihan bertulis
pelbagai ayat ayat berdasarkan pola ayat Kuiz
inti dengan betul dan tepat 1) Menulis lima ayat Pembentangan
mengikut konteks. Forum
menggunakan pola
POLA PENGAJARAN
ayat FN+FS TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

35 1.7 Berbincang dan berunding 1.7.1 Berbincang tentang Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
tentang sesuatu perkara. sesuatu perkara untuk murid dapat:  Prinsip 5P
memberikan dan 2) Menjelaskan sesuatu  Penyelesaian Masalah KBAT:
21.09.2020 mendapatkan penjelasan  Didik hibur 1. Alat Berfikir
- secara rasional dengan ayat perkara dengan rasional  Pembentangan Lembaran pengurusan
yang gramatis dan bahasa dan ayat yang gramatis  Koperatif grafik
25.09.2020 yang santun.  Bimbingan berfokus Peta minda
EMK: 6 topi pemikiran
ULANGKAJI 2.3 Membaca untuk memproses 2.3.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid-  Bahasa CoRT 1
PELESTARIAN ALAM maklumat daripada pelbagai mengenal pasti idea utama murid dapat:  Keusahawan CoRT 4
bahan. dan idea sampingan dengan 1.Membaca untuk mengenal  Keselamatan jalan raya
betul dan tepat.  Sains dan teknologi 2. Peta I-think
pasti idea utama dan idea  Kreativiti &inovasi Peta bulatan
 Kelestarian global Peta buih
sampingan dengan betul  Pendidikan kewangan Peta buih berganda
 TMK Peta dakap
3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.4 Menulis karangan Pada akhir pelajaran, murid-  Patriotism Peta titi
perenggan dan karangan menggunakan ejaan yang murid dapat:  Nilai Murni Peta pokok
secara terancang. betul dan bahasa yang tepat, Modul HEBAT Bacaan – Peta alir
indah serta menarik. 1) Menulis satu karangan Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Peta pelbagai alir
lengkap dengan ejaan yang 5W1H
betul, bahasa indah dan *Strategi p&p dan Elemen 3. Aras Berfikir
menarik. Merentas Kurikulum(EMK) Mengaplikasi
hanyalah cadangan. Guru- Menganalisis

43

RPT BM TINGKATAN 2/2020

5.5 5.5.1 Pada akhir pelajaran, murid- guru boleh menggunakan Menilai
Memahami dan membina Memahami dan membina murid dapat: strategi/EMK yang berbeza Mencipta
pelbagai ayat ayat berdasarkan pola ayat mengikut kesesuaian murid
inti dengan betul dan tepat 2) Menulis lima ayat dan tema yang diajar. SISTEM BAHASA:
mengikut konteks. Sebutan dan intonasi
menggunakan pola
PENTAKSIRAN
ayat FN+FS Latihan bertulis
Kuiz
Pembentangan
Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

36 ULANGKAJI 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berunding untuk Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
ERA BAHARU INDUSTRI berunding tentang sesuatu mendapatkan persetujuan murid dapat:  Prinsip 5P Novel Meniti Impian
28.09.2020 perkara. tentang sesuatu perkara 1) menyatakan persetujuan  Penyelesaian Masalah KBAT:
- secara rasional dengan berkaitan sesuatu secara  Didik hibur 1. Alat Berfikir
ayat yang gramatis dan rasional dengan ayat yang  Pembentangan Lembaran pengurusan
02.10.2020 bahasa yang santun. gramatis  Koperatif grafik
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.2 Membaca untuk memahami 2.2.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid- EMK: 6 topi pemikiran
makna perkataan, rangkai kata, memahami makna rangkai murid dapat:  Bahasa CoRT 1
istilah, serta maksud ungkapan kata yang terdapat dalam 1. Menyatakan maksud rangkai  Keusahawan CoRT 4
dan ayat dalam pelbagai pelbagai bahan kata dengan merujuk kamus  Keselamatan jalan raya
bahan. menggunakan glosari dan  Sains dan teknologi 2. Peta I-think
kamus dengan betul dan 2. Membina ayat yang betul  Kreativiti &inovasi Peta bulatan
tepat. berdasarkan rangkai kata  Kelestarian global Peta buih
dalam petikan.  Pendidikan kewangan Peta buih berganda
 TMK Peta dakap
 Patriotism Peta titi
 Nilai Murni Peta pokok

44

RPT BM TINGKATAN 2/2020

3.5 Menulis untuk meringkaskan 3.5.1 Menulis ringkasan dan Pada akhir pelajaran, murid- Modul HEBAT Bacaan – Peta alir
dan merumuskan pelbagai merumus pelbagai bahan murid dapat: Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Peta pelbagai alir
bahan prosa. prosa dengan betul 5W1H
menggunakan ayat yang 1.menulis ringkasan tidak lebih *Strategi p&p dan Elemen 3. Aras Berfikir
gramatis. 100 patah perkataan dengan Merentas Kurikulum(EMK) Mengaplikasi
menggunakan ayat yang hanyalah cadangan. Guru- Menganalisis
4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan gramatis dan penanda wacana guru boleh menggunakan Menilai
mengapresiasi karya sastera mengapresiasi karya prosa yang sesuai. strategi/EMK yang berbeza Mencipta
dengan memberikan respons dari aspek sinopsis, tema, mengikut kesesuaian murid
peribadi persoalan, nilai dan Pada akhir pelajaran, murid- dan tema yang diajar. SISTEM BAHASA:
pengajaran, watak dan murid dapat: Sebutan dan intonasi
perwatakan dengan 1.Menceritakan sinopsis cerpen
memberikan respons yang PENTAKSIRAN
betul dan rasional. 2.Mengenal pasti , tema dan Latihan bertulis
tiga persoalan dalam cerpen) Kuiz
3.Melengkapkan Lembaran Pembentangan
Kerja CHATT Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

38 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2020
12.10.2020 TINGKATAN 1 & 2

-

16.10.2020

45

RPT BM TINGKATAN 2/2020

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

37 ULANGKAJI 1.8 Mengulas sesuatu perkara 1.8.1 Menghuraikan sesuatu Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: Buku Teks
PENTADBIRAN DAN POLITIK dan isu. perkara dengan bernas dan murid dapat:  Prinsip 5P
05.10.2020 kritis secara jelas  Penyelesaian Masalah KBAT:
- menggunakan ayat yang 1. Menghuraikan pendapat  Didik hibur 1. Alat Berfikir
betul, tepat dan gramatis. yang bernas dan kritis dengan  Pembentangan Lembaran pengurusan
09.10.2020 menggunakan ayat yang betul  Koperatif grafik
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.3 Membaca untuk memproses 2.3.1 Membaca untuk 2. mengulas sesuatu perkara EMK: 6 topi pemikiran
maklumat daripada pelbagai mengenal pasti idea utama dengan ayat yang gramatis.  Bahasa CoRT 1
bahan. dan idea sampingan dengan  Keusahawan CoRT 4
betul dan tepat. Pada akhir pelajaran, murid-  Keselamatan jalan raya
murid dapat:  Sains dan teknologi 2. Peta I-think
1.Membaca untuk mengenal  Kreativiti &inovasi Peta bulatan
pasti idea utama dan idea  Kelestarian global Peta buih
sampingan dengan betul  Pendidikan kewangan Peta buih berganda
 TMK Peta dakap

46

RPT BM TINGKATAN 2/2020

3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.4 Menulis karangan Pada akhir pelajaran, murid-  Patriotism Peta titi
perenggan dan karangan menggunakan ejaan yang murid dapat:  Nilai Murni Peta pokok
secara terancang. betul dan bahasa yang tepat, Modul HEBAT Bacaan – Peta alir
indah serta menarik. 1) Menulis satu karangan Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Peta pelbagai alir
lengkap dengan ejaan yang 5W1H
betul, bahasa indah dan *Strategi p&p dan Elemen 3. Aras Berfikir
menarik. Merentas Kurikulum(EMK) Mengaplikasi
hanyalah cadangan. Guru- Menganalisis
5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- guru boleh menggunakan Menilai
menggunakan perkataan menggunakan kata prafrasa murid dapat: strategi/EMK yang berbeza Mencipta
daripada pelbagai golonngan iaitu, kata bantu, kata mengikut kesesuaian murid
kata dalam pelbagai ayat. penguat, kata penegas, kata 1) Menulis ayat dengan dan tema yang diajar. SISTEM BAHASA:
nafi, kata pemeri, kata arah menggunakan kata prafrasa Sebutan dan intonasi
dan kata bilangan serta kata dengan betul
pascakata iaitu kata PENTAKSIRAN
penekanan dan kata 2)Menulis tiga ayat bagi setiap Latihan bertulis
pembenda dengan betul jenis kata tersebut. Kuiz
mengikut konteks. Pembentangan
Forum

POLA PENGAJARAN
TERBEZA
:P1/P2/P3/P4/P5/P6

Minggu Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

39 PERBINCANGAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2020
19.10.2020
DAN
-
23.10.2020

PELAKSANAAN DAN KEMASKINI PENCAPAIAN PBD

40 PELAKSANAAN DAN KEMASKINI PENCAPAIAN PBD
26.10.2020 PSK : HORMAT MENGHORMATI

- 47

30.10.2020 RPT BM TINGKATAN 2/2020

41 PELAKSANAAN DAN KEMASKINI PENCAPAIAN PBD

02.11.2020 PELAKSANAAN DAN KEMASKINI PENCAPAIAN PBD
- PKJR TEMA :5 PENUNGGANG BASIKAL DAN MOTORSIKAL

06.11.2020 PELAKSANAAN DAN KEMASKINI PENCAPAIAN PBD
PSK NILAI TERAS BERTANGGUNGJAWAB
42 CUTI SEMPENA PERAYAAN DEEPAVALI
09.11.2020
 TARIKH TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN
-
12.11.2020

43
16.11.2020

-
20.11.2020

48


Click to View FlipBook Version