The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" หมู่บ้านหนองกระพี้ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nipmediaproduction, 2021-10-21 02:40:42

สรุปผลการดำเนินงาน หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หมู่บ้านหนองกระพี้ จ.นครปฐม

หนังสือสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" หมู่บ้านหนองกระพี้ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

สมเดจ็ พระอรยิ วงศาคตญาณ สมเด็จพระสงั ฆราช สกลมหาสงั ฆปรณิ ายก

สมเดจ็ พระมหารชั มงั คลาจารย

ประธานอำนวยการ โครงการสรา งความปรองดองสมานฉันทโดยใชห ลกั ธรรมทางพระพทุ ธศาสนา
"หมูบา นรักษาศลี ๕"

พระเทพศาสนาภิบาล

เจา คณะภาค ๑๔ เจาอาวาสวดั ไรข ิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
ประธานกรรมการ โครงการสรา งความปรองดองสมานฉันทโดยใชห ลกั ธรรมทางพระพทุ ธศาสนา

"หมบู านรักษาศลี ๕" สวนกลาง

พระเทพมหาเจตยิ าจารย

เจาคณะจงั หวัดนครปฐม รองเจาอาวาสวดั พระปฐมเจดยี  ราชวรมหาวหิ ารหลวงพอทอง และ หลวงพอดำ

วดั หนองกระพี้ ตำบลบา นหลวง อำเภอดอนตูม จงั หวัดนครปฐม

พระครสู มุหประเสริฐ จารธุ มโฺ ม

เจา อาวาสวดั หนองกระพ้ี ตำบลบา นหลวง อำเภอดอนตมู จงั หวัดนครปฐม

ทำเนยี บคณะปกครองภายในชุมชน

หมบู านหนองกระพี้ หมูที่ ๔ และ หมูท่ี ๕ ตำบลบา นหลวง อำเภอดอนตมู จงั หวัดนครปฐม

๑ นายพลกฤต เสนานาญ
ผูใหญบานหมูท่ี ๔ หมบู านหนองกระพี้ ตำบลบา นหลวง อำเภอดอนตมู จังหวดั นครปฐม

๒ นายอาทิตย เฮงวทิ ยา
ผูใหญบ า นหมูท่ี ๕ หมูบานหนองกระพี้ ตำบลบานหลวง อำเภอดอนตูม จังหวดั นครปฐม

๓ พระครสู มหุ ประเสรฐิ จารธุ มฺโม
เจา อาวาสวดั หนองกระพ้ี ตำบลบานหลวง อำเภอดอนตมู จังหวัดนครปฐม

๔ นายสมพงษ ลา บา นหลวง
กำนันตำบลบานหลวง และผูใหญบ านหมทู ี่ ๓ หมบู า นคอกวัว ตำบลบา นหลวง อำเภอดอนตมู จงั หวัดนครปฐม

๕ นายไสว ภจู ำปา
รองนายกองคก ารบรหิ ารสว นตำบลบานหลวง อำเภอดอนตูม จังหวดั นครปฐม

๑ ๒ ๓ ๔๕

คำปรารภ

โครงการสร้้างความปรองดองสมานฉัันท์์ โดยใช้้หลัักธรรมทางพระพุุทธศาสนา
“หมู่บ�่ ้า้ นรักั ษาศีลี ๕” โดยความเห็น็ ชอบของมหาเถรสมาคม เป็น็ นโยบายสำำ�คัญั ของรัฐั ตามแผน
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ ๒๐ ปีี ที่่�จะเสริิมสร้้างความปรองดองสมานฉัันท์์ของคนในชาติิ ให้้เกิิดความ
สามัคั คีกี ลมเกลียี ว มีคี วามสงบร่่มเย็น็ และเพื่อ่� ให้ป้ ระชาชนมีคี ุณุ ภาพชีวี ิติ ที่่ด� ีขี ึ้น�้ โดยยึึดมั่่น� ตาม
หลัักคำ�ำ สอนทางพระพุุทธศาสนา และนำำ�มาประพฤติิปฏิิบััติิในการดำ�ำ เนิินชีีวิิตประจำ�ำ วััน
ภายใต้ห้ ลักั การขัับเคลื่�่อน โดยให้้ทุุกภาคส่่วนได้้ร่่วมมืือกันั
จัังหวััดนครปฐมได้้ดำำ�เนิินการขัับเคลื่�่อนโครงการฯ ภายใต้้การนำำ�ของคณะสงฆ์์
จัังหวััดนครปฐม สำ�ำ นัักงานพระพุทุ ธศาสนาจังั หวัดั นครปฐม หน่่วยงาน องค์ก์ ร อำ�ำ เภอ ตำ�ำ บล
หมู่่�บ้้าน ภาคประชาสัังคม ได้้บููรณาการทำ�ำ งานร่่วมกัันในลัักษณะภาคีีเครืือข่่าย เพื่�่อมุ่่�งหวััง
ให้ป้ ระชาชนในชาติมิ ีคี วามรักั และเทิดิ ทููนสถาบันั ชาติิ ศาสนา พระมหากษัตั รย์์ ซึ่ง่� การขับั เคลื่อ่� น
โครงการฯ ได้ด้ ำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ต้้นจนถึึงการประเมินิ โครงการฯ หมู่�บ่ ้้านรัักษาศีีล ๕ ต้น้ แบบ
ในปััจจุบุ ันั
ดัังนั้้�น เพื่่�อสะท้้อนผลการดำ�ำ เนิินงาน คณะสงฆ์์จัังหวััดนครปฐมร่่วมกัับ
จังั หวัดั นครปฐม โดยมีสี ำำ�นักั งานพระพุทุ ธศาสนาจังั หวัดั นครปฐม ในฐานะเลขานุกุ ารโครงการฯ
เป็น็ ผู้้�ประสานงานกับั หน่่วยงานต่่างๆเพื่อ่� รายงานผลการดำำ�เนินิ โครงการสร้า้ งความปรองดอง
สมานฉันั ท์์ โดยใช้ห้ ลักั ธรรมทางพระพุทุ ธศาสนา “หมู่บ�่ ้า้ นรักั ษาศีลี ๕” โดยได้ต้ รวจเยี่่ย� มหมู่บ�่ ้า้ น
ต้้นแบบในพื้้�นที่่�อำ�ำ เภอดอนตููม และอำ�ำ เภอเมืืองนครปฐม ไว้้รองรัับการตรวจเยี่่�ยม
ของคณะกรรมการ
หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าการดำำ�เนิินการขัับเคลื่�่อนโครงการฯ ของหมู่�่บ้้านทั้้�งสองจะเป็็น
ข้้อมููลรายงานให้้กัับคณะกรรมการตรวจเยี่่�ยมโครงการฯ ได้้ตรวจประเมิินและให้้คำำ�แนะนำำ�
ในการดำ�ำ เนิินงานต่่อไป

คณะสงฆ์์จังั หวัดั นครปฐม
๙ กันั ยายน ๒๕๖๔

สารบัญ หนา�

ทำำ�เนีียบคณะปกครองภายในชุุมชน ๘
คำ�ำ ปรารภ ๙
หลัักเกณฑ์ก์ ารตรวจเยี่่ย� มและประเมิิน “หมู่บ�่ ้้านรัักษาศีีล ๕” ๑๑
ประวััติวิ ััดหนองกระพี้้� ๑๖
ประกาศ ระเบียี บการปกครองคณะสงฆ์์วัดั หนองกระพี้้� ๑๗
วิิถีชี ีีวิติ และความเชื่อ่� “ลาวครั่่�ง” ๑๘
หมวดที่่� ๑ ข้้อมููลพื้้น� ฐาน ๒๐
หมวดที่่� ๒ โครงการและกิจิ กรรมที่่�ดำ�ำ เนิินการ ๓๕
หมวดที่่� ๓ กิจิ กรรมส่่งเสริมิ การรักั ษาศีีล ๕ ๔๔
หมวดที่่� ๔ กิจิ กรรมตามวิิถีีชาวพุทุ ธ ๕๒
หมวดที่่� ๕ กิิจกรรมการบููรณาการกิิจการคณะสงฆ์์ ๖๘
การพััฒนาและสร้า้ งเครืือข่่ายในพื้้�นที่่�
หมวดที่่� ๖ สรุปุ ปััญหา อุปุ สรรค และข้อ้ เสนอแนะ ๘๘
หมวดที่่� ๗ ภาคผนวก ๙๐
“ศีีล ๕ หลัักปฏิบิ ัตั ิิสำำ�คััญของชีวี ิิต” ๙๔

หลกั เกณฑก( ารตรวจเย่ยี มและประเมินการดำเนินการโครงการหมู=บา? นรกั ษาศีล ๕
หมูบ= า? น..........หนองกระพี้............หมู=ที.่ ..........๕............ตำบล........บา. นหลวง........อำเภอ.....ดอนตูม...........
จงั หวดั ......................นครปฐม................วันที่..........๙...........เดือน................กันยายน............พ.ศ. ๒๕๖๔

หมวดท่ี ๑ ข+อมลู พนื้ ฐานหม5บู +าน (๑๐ คะแนน)

ที่ รายการ ข+อมลู /กิจกรรมของหมบู5 า+ น หมายเหตุ

ชื่อหมบ.ู า" น...........หนองกระพ.ี้ ...........หมู.ที่..........๕...............

ประชากรชาย..........๓๐๑.........คน หญิง........๓๓๒...........คน

๑.๑ ขอ" มลู พน้ื ฐานหมบู. า" น รวม...........๖๓๓...........คน จำนวนครวั เรอื น.......๒๐๕........หลัง
ผูใ" หญ.บ"าน หมู.ท่ี ๕ นายอาทติ ยM เฮงวทิ ยา โทร ๐๘๙-๐๙๑-๓๘๙๘

วัดประจำหมบู. า" น วดั .........หนองกระพ้ี..............

เจา" อาวาส พระครูสมุหMประเสริฐ จารธุ มฺโม โทร ๐๘๒-๔๒๒-๘๙๕๕

๑. โครงการหม.ูบา" นสีขาว (ลด ละ เลกิ ยาเสพตดิ /อบายมุข)

๒. โครงการหม.บู "านช.อสะอาด (ความสจุ ริต/โปรง. ใส)

๓. โครงการหม.ูบ"านเศรษฐกิจพอเพยี ง

๔. โครงการหม.บู "านวฒั นธรรม/ชุมชนคุณธรรม

๕. กลมุ. ออมทรพั ย/M กองทนุ หมู.บ"าน/กลุม. สัจจะสะสมทรพั ยM

๖. กลม.ุ /เครือข.ายจติ อาสาพฒั นาสังคม

๗. กลมุ. อนุรกั ษMสง่ิ แวดล"อม/ปcาชุมชน

๑.๒ โครงการ/กจิ กรรมที่หมบู. า" น ๘. โครงการสานพลงั เสริมสวัสดกิ ารและความอย.ูดมี ีสขุ ของผู"สูงวัยตำบล
ดำเนนิ การ (ตอบไดห" ลายขอ" ) บ"านหลวง

๙. โครงการธรรมนูญสขุ ภาวะตำบลบา" นหลวง

๑๐. โครงการซ.อมแซมบา" นพักอาศยั ให"ผยู" ากไร"

๑๑. โครงการแจกของเย่ยี มผป"ู cวยติดเตยี ง และผูย" ากไร"

๑๒. โครงการตง้ั โรงครวั เพ่อื ชว. ยเหลือผูถ" ูกกักตวั

และผู"ตดิ เช้ือไวรัสโควิด-๑๙

๑๓. โครงการศนู ยเM รียนรทู" างการเกษตร ไร. นา สวนผสม

๑๔. โครงการสง. เสริมสัมมาอาชพี บา" นหนองกระพี้ ตำบลบ"านหลวง

๑.๓ รางวัลเกียรตคิ ณุ ทห่ี ม.ูบ"าน ๑.....................................................................................................
ไดร" ับในรอบ ๓ ปg ๒.....................................................................................................
๓.....................................................................................................

๑.๔ ขอ" มูลคดีอาชญากรรมของ ไมม. ี
หมบู. า" นในรอบ ๓ ปg มี จำนวน .................... คดี

๑.๕ ข"อมูลเก่ียวกับยาเสพติดของ ไม.มี
หมู.บา" นในรอบ ๓ ปg มี จำนวน ๑๑ คดี
(ปg ๒๕๖๑ ๗ คด,ี ปg ๒๕๖๒ ๓ คดี, ปg ๒๕๖๓ ๑ คด)ี

๑.๖ ขอ" มูลการทะเลาะวิวาทและ ไมม. ี
กอ. ความไมส. งบสุขในรอบ ๓ ปg การทะเลาะวิวาท จำนวน ........................ ครง้ั
ผ"ยู ุยงใหแ" ตกความสามคั คี .................... คน

ผู"ปวc ยติดเตียง จำนวน ๓ คน

๑.๗ ขอ" มูลเก่ยี วกบั สาธารณสุขของ การตั้งครรภกM .อนวยั อนั ควร จำนวน ๑๗ คน
หมบ.ู "านในรอบ ๓ ปg ผส"ู ูงอายทุ ่อี ยคู. นเดยี ว จำนวน ๓ คน

คนพิการในหม.บู "าน จำนวน ๑๐ คน

หมวดที่ ๒ กจิ กรรมการสง5 เสริมการรักษาศลี ๕ ของหมู5บ+าน (เบญจศีล-เบญจธรรม รวม ๕๐ คะแนน)

ท่ี รายการ ข+อมูล/กิจกรรมของหมบู5 +าน หมายเหตุ

การตั้งคณะกรรมการส.งเสริมความสามคั คีและค"มุ ครองสิทธชิ ุมชน

และหรอื คณะกรรมการรกั ษาความปลอดภยั ของหม.ูบา" น (ขรบ.)

การกำหนดเขตอภัยทานของหม.ูบา" น

๒.๑ กิจกรรมการรักษาศลี ๑ การจดั กจิ กรรมเฝjาระวงั ความรนุ แรงในหมูบ. "าน เช.น กจิ กรรม
(๑๐ คะแนน) คม"ุ ครองสทิ ธิเดก็ และสตรี

การจดั กจิ กรรมสง. เสรมิ จิตตภาวนาเพอ่ื เพม่ิ พนู ความเมตตาตามหลกั

เบญจธรรม

กจิ กรรมการปล.อยนก ปลา ไถ.ชวี ติ โค กระบอื และสัตวMเลีย้ งอืน่ ๆ

อ่ืนๆ เชน. ........................................................................................

การตั้งคณะกรรมการ/ชุดความรกั ษาความปลอดภัยหมู.บ"าน (ขรบ.)

เพ่ือดแู ลทรพั ยสM นิ ในหม.ูบ"าน

๒.๒ กจิ กรรมการรักษาศีล ๒ การตั้งกฎ ระเบยี บในการปjองกันและแกไ" ขปnญหาการลักขโมย
(๑๐ คะแนน) การจดั กจิ กรรมสง. เสริมความสุจรติ โปร.งใสของหม.บู า" น
การจัดกจิ กรรมสง. เสรมิ สัมมาชพี ตามหลกั เบญจธรรม

การตั้งกองทุนการเงนิ /สวัสดกิ ารเพ่อื ส.งเสริมสมั มาชีพ

อ่นื ๆ เชน. ........................................................................................

การตั้งคณะกรรมการการสง. เสริมครอบครวั สัมพนั ธขM องหมูบ. "าน

การจดั กิจกรรมการปjองกนั ความรนุ แรงครอบครัว

๒.๓ กิจกรรมการรกั ษาศลี ๓ การจดั อบรมเยาวชนให"มีความร"ู/ความรับผดิ ชอบพฤติกรรมทางเพศ
(๑๐ คะแนน) การจัดกจิ รรมส.งเสริมสขุ อนามยั ในครอบครัว
การจดั กจิ กรรมสง. เสรมิ ความสัมพันธใM นครอบครัว

อน่ื ๆ เชน. จดั กิจกรรมพร"อมจดั ตง้ั กลุ.มเครือขา. ยรกั ษMผ"สู งู วัย

บรรยายธรรม เรื่อง ความกตัญpูเปนq เคร่อื งหมายของคนดี

การตงั้ คณะกรรมการไกล.เกลยี่ ความขัดแย"งในหมู.บ"าน

การจัดกจิ กรรมปอj งกันการทะเลาะววิ าทและความแตกแยก

กจิ กรรมส.งเสริมการรักษามารยาทการพดู ในชมุ ชนและการใชส" อ่ื ที่

๒.๔ กจิ กรรมการรักษาศลี ๔ เหมาะสม
(๑๐ คะแนน) ปฏญิ าณตนเปqนคนดขี องสงั คม การรกั ษาสจั จะและมิตรภาพตาม

หลกั เบญจธรรมกจิ กรรม

กิจกรรมสง. เสริมความยุติธรรมชมุ ชน/มศี นู ยMยุตธิ รรมชุมชน

อืน่ ๆ

การตั้งคณะกรรมการปอj งกันและแก"ไขยาเสพตดิ ภายในหมบู. "าน

กจิ กรรมลดปจn จัยเส่ียงยาเสพติด เช.น ลานกฬี าชุมชน

๒.๕ กิจกรรมการรักษาศีล ๕ กจิ กรรมงดเหลา" เขา" พรรษา งานบุญปลอดเหลา" /ปลอดเศรา" อบายมุข
(๑๐ คะแนน) กิจกรรมส.งเสรมิ และยกยอ. งบคุ คลต"นแบบในการลด ละ เลกิ สรุ า ยา
เสพติดในหมูบ. "าน

กิจกรรมส.งเสริมการมีสติในการครองตน ครองคน ครองงาน

อน่ื ๆ เชน. โครงการบ"านหลวงน.าอย.ู มงุ. ส.ูชมุ ชนปลอดเหล"า

หมวด ๓ กจิ กรรมการสง5 เสรมิ วถิ วี ฒั นธรรมชาวพุทธ (๑๕ คะแนน)

การจัดกจิ กรรมไหวพ" ระ สวดมนตM ทำบุญตกั บาตร

กิจกรรมส.งเสริมประเพณี ประจำวนั พระ/วนั เสาร/M อาทิตย/M วนั สำคัญทางพระพุทธศาสนา

๓.๑ วัฒนธรรมทาง การจดั กจิ กรรมสง. เสริมประเพณีวฒั นธรรมชาวพทุ ธของหม.บู "าน

พระพุทธศาสนา การจดั กจิ กรรมส.งเสริมวปิ สn สนากรรมฐาน

อ่ืนๆ เช.น........................................................................................

การต้งั คณะกรรมการสง. เสริมและอนรุ กั ษMประเพณวี ฒั นธรรม

การอนรุ กั ษปM ระเพณี การส.งเสริมและอนุรักษปM ระเพณวี ัฒนธรรมของหมบู. า" น

๓.๒ วฒั นธรรมและอัตลกั ษณMของ วัฒนธรรมและประเพณีทโ่ี ดดเด.น พิธแี หห. างธง สรงน้ำพระ

หมบ.ู า" น ภาษาท"องถิ่น การแต.งกายแบบชนลาวครั่ง พธิ ที ำบญุ กลางบา" น

พธื ไี หวผ" บี รรพบรุ ุษ ในวนั พฤหสั บดีแรกของเดอื น ๗ (มถิ นุ ายน)

การตัง้ กลมุ. วิสาหกจิ /กลุ.มพฒั นาผลิตภัณฑMชุมชน

๓.๓ การพัฒนาผลิตภณั ฑMชมุ ชน/ การพัฒนาและส.งเสรมิ สนิ ค"าชุมชน/OTOP
สนิ คา" ชุมชน OTOP ทโ่ี ดดเด.นของหมูบ. "าน น้ำยาลา" งจาน, สบู.
OTOP

อน่ื ๆ เชน. นำ้ พริกแกง ปลารา"

๓.๔ ปราชญทM อ" งถนิ่ หรอื บุคคล ๑. นายชำนาญ เณรบางแก"ว ปราชญMดา" นการทำเกษตร
ตวั อย.างของหมบู. า" น ๒. นายมงคล กองกัลยา ปราชญMด"านการทำเกษตร
๓. นายเสนห. M มะลทิ อง ปราชญดM า" นการทำเกษตร
๔. นายคำไสย สิทธิศกั ดิ์ ปราชญMดา" นการทำเกษตร
๕. นางลำปราง บตุ รพันธM ปราชญดM า" นการทำเกษตร
๖. นายสวัสดิ์ หงสMทอง ผ"ทู รงคุณวฒุ ิประจำหม.บู "าน
๗. นางสมใจ สรอ" ยคำ ผท"ู รงคณุ วุฒปิ ระจำหม.ูบ"าน
๘. นางสิริลกั ษณM หงสMทอง ผูท" รงคณุ วฒุ ิประจำหมบ.ู "าน
๙. นางทองหลาง กองกัลยา ผูท" รงคุณวุฒิประจำหมูบ. า" น
๑๐. นายขวญั เผ.าผาง ผ"ทู รงคณุ วุฒิประจำหมู.บา" น
๑๑. น.ส.ปาณศิ า เทศถมยา ผท"ู รงคณุ วฒุ ปิ ระจำหมูบ. "าน

หมวด ๔ กจิ กรรมการบูรณาการกิจการคณะสงฆแZ ละการพฒั นาเชิงพื้นที่ (๑๕ คะแนน)

กจิ กรรมสง. เสริมโรงเรียนรกั ษา การส.งเสรมิ โรงเรียนรกั ษาศีล ๕
การให"ทนุ การศกึ ษาและพัฒนาการศกึ ษาของเด็กเยาวชน
๔.๑ ศลี ๕ การศกึ ษาและการ การตั้งศนู ยเM รยี นรช"ู มุ ชน/พิพธิ ภัณฑMชุมชน
เรียนรู"ของหม.บู "าน อื่นๆ ระบุ

การจดั กิจกรรมการดูแลสขุ ภาวะของผูส" งู อายุ/ร.ร.ผส"ู ูงอายุ

การเฝjาระวงั ปjองกันและแกไ" ขโรคไวรสั โควดิ -๑๙ และโรคอืน่ ๆ

๔.๒ กจิ กรรมสง. เสริมสขุ ภาพของ การจัดกจิ กรรมสง. เสริมสุขภาพของหม.ูบา" น
หมบ.ู า" น/อสม./รพ.สต. อ่นื ๆ ระบุ การจัดตัง้ โรงครัว เพอ่ื ช.วยเหลอื ผไ"ู ดร" บั ผลกระทบจาก
โรคไวรสั โควดิ -๑๙, รบั เรอื่ งรอ" งเรยี นรับฟnงความคดิ เห็นผ"ูให"บริการและ

ผรู" บั บรกิ ารจาก สปสช.เขต 5 และศูนยปM ระสานงานหลักประกนั สขุ ภาพ

ประชาชนจงั หวดั นครปฐม

การตั้งชมรมจติ อาสาพัฒนาหม.ูบ"านและดูแลสง่ิ แวดล"อม

๔.๓ กจิ กรรมการส.งเสรมิ การ การจัดการขยะและส่ิงแวดล"อม
จัดการสิ่งแวดล"อมของหมบู. า" น การอนุรกั ษทM รพั ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล"อม

อื่นๆ ระบุ โครงการเน้อื นาบุญ

การบรู ณาการกจิ การพระพุทธศาสนาในการพัฒนาพ้นื ที่

๔.๔ การบรู ณาการกิจการคณะสงฆM การส.งเสรมิ การอยูร. ว. มกันในสังคมพหวุ ัฒนธรรม
ในการพัฒนาหมบ.ู "าน/พ้นื ท่ี การส.งเสริมใหห" น.วยงานในพน้ื ท่ีการนำหลกั เบญจศลี -เบญจธรรมไป
ประยุกตMใชใ" นการพัฒนาหนว. ยงาน/องคMกร

อ่นื ๆ ระบุ.......................................................................................

การมสี ว. นรว. มของคณะสงฆM การมีส.วนร.วมของคณะสงฆM ผนู" ำชุมชน ในการพัฒนาพื้นที่

๔.๕ ภาครัฐ สมชั ชาศลี ๕ ในการ การเสริมสรา" งเครอื ข.ายความร.วมมือในการพฒั นาหมูบ. า" น/พ้ืนท่ี
สง. เสรมิ โครงการฯ และการ จำนวนองคกM รที่รว. มมือในการพัฒนาพน้ื ท่ี ๕ องคกM ร

พัฒนาในพน้ื ที่ อนื่ ๆ ระบุ สำนักธรรมนญู สขุ ภาวะตำบลบา" นหลวง

รวม....................................คะแนน

ผปู+ ระเมิน

(พระ..................................................................................)

16รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งาน “หมู่บ่� ้้านรักั ษาศีีล ๕” หมู่่�บ้า้ นหนองกระพี้�้ อำำ�เภอดอนตููม จังั หวัดั นครปฐม

ปวรัดะวหตั ิ นองกระพี้

วัดั หนองกระพี้้� เป็็นวัดั ราษฎร์์ สังั กััดคณะสงฆ์์ฝ่า่ ยมหานิกิ าย ตั้้ง� อยู่บ่� ้า้ นหนองกระพี้้� หมู่ท่� ี่่� ๕ ตำำ�บลบ้า้ นหลวง

อำ�ำ เภอดอนตููม จัังหวัดั นครปฐม พื้้น� ที่่ต� ั้้ง� วััดมีเี นื้อ�้ ที่โ�่ ดยประมาณ ๑๓ ไร่่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา ตามโฉนดเลขที่�่ ๙๐๖๙ ปัจั จุุบันั มีี
พระครููสมุหุ ์์ประเสริฐิ จารุุธมฺฺโม (ใหญ่่มีศี ักั ดิ์์)� ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งเจ้้าอาวาสวััดหนองกระพี้�้
วัดั หนองกระพี้�เ้ ป็็นวััดเก่่าแก่่วัดั หนึ่่�ง สร้้างในสมัยั กรุงุ รััตนโกสิินทร์์ตอนต้น้ จากหลักั ฐานที่เ�่ ป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรและ
บุุคคลที่่�ใกล้้ชิิดเหตุกุ ารณ์์ที่�่บอกเล่่าต่่อ ๆ กันั มา สรุุปได้้ว่่าวััดนี้้�เริ่่ม� ก่่อตั้้�งตรงกัับสมัยั รัชั กาลที่�่ ๑ ประมาณปีพี ุุทธศักั ราช ๒๓๓๗
และอีกี หลัักฐานหนึ่่ง� ที่่�แสดงว่่าวััดนี้้ม� ีีความเก่่าแก่่ ครั้้�นเมื่่�อประมาณ ๔๐ ปีกี ่่อนมีชี าวบ้้านขุดุ พบพระบููชา พระเครื่่อ� ง
เนื้�อ้ กระเบื้้�องดินิ เผาปางต่่าง ๆ เป็็นจำำ�นวนมาก อีกี ทั้้�งที่�่ดินิ บริิเวณนั้้�นมีีเศษอิฐิ หักั เศษกระเบื้อ้� งกรวดทรายกองทัับถมอยู่�ม่ าก
จึึงได้้ก่่อตั้้ง� เป็็นวััดขึ้้น� ในพื้้�นที่ด�่ ัังกล่่าว
ส่่วนชื่่อ� ของวััดหนองกระพี้้� เนื่่�องจากพื้้น� ที่่ต� ิดิ คลองฝั่่ง� ทิิศใต้้ ใกล้้หนองน้ำำ�� ฝั่่�งตรงข้า้ มกัับที่่�ตั้้�งโรงเรีียนบ้า้ นหลวง-
วิิทยาในปัจั จุุบันั บริิเวณนั้้�นมีีต้น้ ไม้ช้ นิดิ หนึ่�่งเรียี กว่่า “ต้น้ กระพี้”้� ขึ้้�นอยู่เ�่ ป็็นจำ�ำ นวนมาก ชาวบ้้านจึึงตั้้ง� ชื่่�อว่่า “วััดหนองกระพี้�”้
อุุโบสถของวััดหนองกระพี้้น� ั้้�น จากคำ�ำ บอกเล่่าในอดีีตได้เ้ ล่่าสืืบต่่อกันั มาว่่า อุโุ บสถหลังั เดิมิ ของวัดั นี้้ส� ร้า้ งด้้วยไม้้
หลัังคามุุงจาก และต่่อมาจึึงได้ท้ ำ�ำ การสร้า้ งเป็็นแบบก่่ออิิฐถืือปููน ด้้วยการบริิจาคของชาวบ้า้ นหนองกระพี้้� ส่่วนอุุโบสถ
หลัังปััจจุบุ ัันนี้้� มีลี ักั ษณะสถาปัตั ยกรรมแบบทรงไทย โครงสร้้างเป็น็ คอนกรีีตเสริิมเหล็ก็ โดยเริ่่ม� สร้้างมาตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ.๒๕๑๖
จนกระทั่่ง� แล้้วเสร็จ็ ในปีี พ.ศ.๒๕๓๖ เจ้้าอาวาสพร้อ้ มคณะกรรมการวััดร่่วมกัันจัดั งานปิดิ ทองฝังั ลููกนิมิ ิติ และทำ�ำ การดููแลรัักษา
ให้้อยู่่ใ� นสภาพที่�ส่ วยงาม จนสำ�ำ เร็จ็ เรียี บร้อ้ ยดีี โดยได้ร้ ัับพระราชทานวิสิ ุุงคามสีีมา ในวัันที่�่ ๒๑ ธันั วาคม พุทุ ธศัักราช ๒๕๓๕
วัดั หนองกระพี้�้ มีีสิ่่�งศัักดิ์์ส� ิิทธิ์์เ� ป็น็ ที่่เ� คารพบููชาของประชาชน ได้แ้ ก่่ หลวงพ่่อทอง เป็น็ พระประธานประดิิษฐาน
ในอุโุ บสถ และหลวงพ่่อดำำ� เป็็นพระพุทุ ธรููปปางสมาธิิ สมัยั สุุโขทัยั ประดิษิ ฐานในวิิหาร

ประกาศวดั หนองกระพ้ี

เร่ือง ระเบยี บการปกครองคณะสงฆว� ดั หนองกระพี้

๑. ใหภ� ิกษุสามเณร ลงอุโบสถ ทำวัตรสวดมนต�อย�างสม่ำเสมอ
๒. ให�ภกิ ษุสามเณร ปฏิบตั ิกิจวตั ร ๑๐ อยา� ง ให�บริบูรณต� ามสมควรแก�สมณสารปู แห�งตน
๓. ให�ภิกษสุ ามเณร รกั ษาความสะอาดบริเวณทอ่ี ย�ูอาศยั ใหเ� รยี บรอ� ย
๔. ให�ภิกษสุ ามเณร รกั ษาความสงบ ไม�พดู คยุ เสยี งดงั เป�ดวิทยุ ทีวี เสยี งดงั เปน� ทรี่ ำคาญต�อผอ�ู นื่
๕. ให�ภกิ ษสุ ามเณร รักษาความสามัคคี ไม�ทะเลาะววิ าทกนั อันเปน� บอ� เกิดแห�งความแตกแยก
๖. ใหภ� กิ ษุสามเณร ร�จู กั เสยี สละ รจู� กั ชว� ยเหลืองานของวัด อยา� ได�สำคัญว�า “ธรุ ะไมใ� ช�”

หรอื สำคญั ว�า “งานใดไม�ได�รับผลประโยชน�ก็จะไมท� ำ”
๗. ใหภ� กิ ษุสามเณร ช�วยกันสอดสอ� งดแู ลรักษาทรพั ยส� นิ ของวดั ไม�ให�เกิดชำรุดสูญหาย
๘. ห�ามบรรพชติ และคฤหัสถ� ซง่ึ มไิ ดร� บั อนุญาตจากเจา� อาวาส เข�ามาอาศยั อยภู� ายในวัด
๙. หา� มบรรพชติ และคฤหัสถ� ใช�สถานทภี่ ายในวัด เปน� ท่ีม่ัวสุม ชมุ นมุ เล�นการพนัน เสพยาเสพตดิ

เคร่ืองดมื่ แอลกอฮอล� เบยี ร� เหลา� ท้งั หา� มขาย จำหนา� ย แจกจา� ยทั้งส�น
๑๐. หา� มมใิ ห�ภิกษุสามเณร สบู บุหรี่ขณะเดนิ บณิ ฑบาตร ฉนั อาหารบนศาลาบำเพ็ญกุศลและตามบา� นฆราวาส
๑๑. เมื่อภิกษสุ ามเณร จะไปคา� งแรมทอ่ี ่นื ใหม� าขออนุญาตลาเจ�าอาวาสก�อนไปทกุ ครง้ั
๑๒. เม่ือภิกษุสามเณร กลบั จากการไปค�างแรมที่อนื่ แลว� ใหม� ารายงานตวั กับเจ�าอาวาสดว� ยทุกครงั้
๑๓. เม่ือเมอ่ื ภกิ ษุสามเณร จะไปทำธุระนอกวัด ให�หม� ผา� จีวรไปดว� ยทุกครั้ง
๑๔. เมอ่ื ภกิ ษุสามเณร ได�รบั กิจนมิ นต�มา ตอ� งแจ�งใหเ� จ�าอาวาสรบั ทราบกอ� นทกุ ครงั้

ไมว� า� เจ�าภาพจะบคุ ลิกมาหรอื ไม�ก็ตาม ไม�อนุญาตใหด� ำเนนิ การจัดกิจนิมนต�เองโดยพลการ
๑๕. เมื่อเจา� ภาพมาติดต�อใช�สถานท่จี ัดงานภายในวัด ต�องใหเ� จ�าภาพมาตดิ ต�อกับเจ�าอาวาส

หรอื ผูท� เ่ี จ�าอาวาสมอบหมายให�ดำเนินการได� ไมอ� นญุ าตให�ภกิ ษสุ ามเณรหรือคฤหัสถ� ตัดสนิ ใจดำเนนิ การเอง
๑๖. ในวันธรรมสวนะ วันสำคัญทางพระพทุ ธศาสนา และในวันท่มี ีการทำบุญตกั บาตร

เลีย้ งพระหมดวดั บนศาลาการเปรียญ หรอื ศาลาบำเพ็ญกุศล ใหภ� กิ ษุสามเณรทไ่ี มม� ีกิจธรุ ะจำเปน� จรงิ ๆ
หรือได�ป�วยหนกั ข้ึนไปบนศาลาเพอ่ื ประกอบศาสนพิธีโดยพรอ� มเพียงกันทั้งหมด
หากมีกิจธุระจำเปน� จรงิ ๆ ตอ� งรายงานเจา� อาวาสให�ทราบกอ� นทกุ รูป

ประกาศ ณ วนั ท่ี ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครสู มุห�ประเสรฐิ จารธุ มโฺ ม
เจา� อาวาสวัดหนองกระพ้ี

ลาวครั่่ง�วิถิ ีชี ีีวิติ และความเชื่่�อ

ตามความเชื่�่อเรื่�่องผีีของชาวลาวครั่�่ง ภายในหมู่่�บ้้านหนองกระพี้�้ ตำ�ำ บลบ้้านหลวง อำำ�เภอดอนตููม
จัังหวััดนครปฐม ชาวลาวครั่�่งมีีความเชื่่�อในเรื่�่องผีีมายาวนานนัับตั้้�งแต่่อาศััยอยู่�่ที่�่ประเทศลาวก่่อนที่่�จะย้้ายถิ่�่นฐานมา
พำำ�นัักอยู่ท่� ี่ป่� ระเทศไทย ความเชื่อ�่ เรื่อ่� งผีจี ึงึ กลายเป็น็ จารีตี ความเชื่อ�่ ท้อ้ งถิ่น�่ ที่ฝ�่ ังั รากแน่่นมาหลายชั่ว่� อายุคุ น แต่่อย่่างไรก็ด็ ีี
เมื่่�อพระพุุทธศาสนาเข้้ามายัังสุุวรรณภููมิิ ชาวลาวครั่่�งก็็นัับถืือพุุทธศาสนาโดยผสมผสานเข้้ากัับความเชื่่�อเรื่�่องผีีจนกลาย
เป็็นเอกภาพแห่่งความหลากหลายทางความเชื่�่อในหมู่่�ชนชาวลาวครั่�่ง ทั้้�งนี้้�ผีีที่่�สำ�ำ คััญของชาวลาวครั่่�งในหมู่�่บ้้านหนอง
กระพี้ �้ ตำ�ำ บลบ้า้ นหลวงนั้้น� มีดี ้ว้ ยกัันสองประเภทคืือผีบี รรพบุรุ ุษุ และผีเี ทวดา ซึ่ง่� มีกี ารปฏิิบััติิบููชาที่ต�่ ่่างกัันออกไป นอกจาก
นี้้�ยัังมีีศาลเจ้้าพ่่อนเรศวร เจ้้าพ่่อโหสิิ ซึ่่�งเป็็นศาลเจ้้าศัักดิ์�สิิทธิ์์�ที่�่หมู่่�ชนชาวลาวครั่�่ง หมู่่�บ้้านหนองกระพี้�้ ให้้ความเคารพ
เป็น็ อย่่างมาก และเป็น็ ศููนย์ร์ วมของการประกอบศาสนกิิจของชาวลาวครั่ง่� ในบ้า้ นหนองกระพี้�้ หมู่ท่� ี่�่ ๔ หมู่ท่� ี่�่ ๕ ตำำ�บลบ้า้ นหลวง
จนกลายเป็น็ อััตลัักษณ์เ์ ฉพาะกลุ่ม� ของชาติิพัันธุ์�กลุ่ม� นี้้ใ� นบ้า้ นหนองกระพี้ ้� ตำ�ำ บลบ้า้ นหลวง อำ�ำ เภอดอนตููม จังั หวััดนครปฐม

พิิธีกี รรมไหว้้ผีีเซ่่นไหว้บ้ รรพบุรุ ุษุ ชาวลาวครั่่ง�

ณ บ้า้ นหนองกระพี้ ้� ตำ�ำ บลบ้า้ นหลวง อำำ�เภอดอนตููม ชาวบ้า้ นได้ก้ ำำ�หนดเอาวัันพฤหััสบดีแี รกของเดืือน ๗

หรืือเดืือนมิิถุนุ ายนของแต่่ละปี ี จะมีีการจััดไหว้ผ้ ีีของชาวลาวครั่ง่� ซึ่�ง่ ยัังคงให้ค้ วามสำ�ำ คััญในการเซ่่นไหว้ผ้ ีี และบรรพบุรุ ุุษ
ซึ่�่งมีีความเชื่่�อว่่าผีีเทวดาที่่�สถิิตย์์อยู่่� คอยคุ้�มครองรัักษาบ้้านเมืืองของตนมาตั้�งแต่่ครั้�งที่�่อยู่่�เมืืองหลวงพระบาง
ส่่วนผีีเจ้้านาย เป็็นผีีของกษััตริิย์์ที่่�เคยปกครองพวกตนมาที่�่เมืืองหลวงพระบาง แต่่ก็็มีีชาวบ้้านบางคนที่�่บอกว่่าผีีเจ้้านาย
เป็็นวิิญญาณของผีบี รรพบุรุ ุุษ
การจััดพิิธีีไหว้้ผีีของชาวลาวครั่่�งในอดีีต ชาวบ้้านในหมู่่�บ้้านจะนำ�ำ หััวหมูู ไก่่สด อาหารหวานคาว เหล้้า
ฯลฯ มาร่่วมถวาย ซึ่�่งการจััดงานเลี้�ยงผีีมีีข้้อห้้ามอยู่�่ว่่าไม่่ให้้ตรงกัับวัันต้้องห้้าม คืือ วัันพระ วัันพุุธ และวัันเสาร์์ ใน
การติิดต่่อกัับวิิญญาณของผีีทั้้�งสองประเภทนี้้� จะต้้องผ่่านบุุคคลที่่�เป็็นผู้�ประกอบพิิธีี ได้้แก่่ คนต้้นหรืือกวน ที่่�มีี
การสืืบทอดมาแล้้วหลายชั่�่วคน ซึ่�่งทำำ�หน้้าที่่�ติิดต่่อกัับผีีเจ้้านาย และผีีเทวดา พ่่อออก คืือผู้�ช่ วยคนต้้นหรืือกวน ทำ�ำ
หน้้าที่่�นำ�ำ สิ่�่งของที่่�คนต้้น หรืือกวนได้้ทำ�ำ พิิธีีกล่่าวมอบแล้้วนำำ�ไปวางที่่�ศาลเจ้้าทุุกศาล คนทรง เป็็นบุุคคลที่�่มีีร่่างกาย
สมบููรณ์์แข็็งแรง ชาวบ้้านเชื่�่อกัันว่่า ผีีเจ้้านายได้้เลืือกไว้้แล้้ว จะเป็็นตระกููลที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้�งสืืบทอดกัันมา
จากการเปลี่ย� นแปลงสภาพทางสัังคมในปัจั จุบุ ััน การเลี้ย� งผีเี จ้า้ นายได้ม้ ีกี ารปรัับเปลี่ย� นให้เ้ ข้า้ กัับยุคุ สมััยในปัจั จุบุ ััน
การนิิมนต์์พระสงฆ์์จากวััดมาประกอบพิิธีีกรรมทางพระพุทุ ธศาสนา การฆ่่าหมูู -ไก่่ ในบริิเวณศาลเจ้้าพ่่อก็ไ็ ด้้ถููกยกเลิิกไป
เพราะไม่่สะดวกด้้วยประการทั้้ง� ปวง

หมวดที่่� ๑

ข้้อมููลพื้น้� ฐาน

21รายงานผลการดำำ�เนินิ งาน “หมู่บ่� ้้านรักั ษาศีลี ๕” หมู่บ�่ ้า้ นหนองกระพี้�้ อำำ�เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม

หมวดที่�่ ๑

ข้้อมููลพื้้�นฐาน

๑.๑ ข้อ้ มูลู พื้้�นฐาน อำำ�เภอดอนตูมู
1.1.๑ ประวัตั ิศิ าสตร์์อำ�ำ เภอดอนตูมู

เดิิมขึ้น� กัับอำำ�เภอกำำ�แพงแสน ต่่อมาได้ร้ ัับการแยกออกมาเป็น็ กิ่ง่� อำ�ำ เภอดอนตููม และตั้ง� เป็น็ อำำ�เภอดอนตููม
ในปััจจุุบัันคำ�ำ ว่่า “ดอน” มาจากทำำ�เลที่�่ตั้�งมีีพื้้�นที่�่อยู่่�ในที่่�สููงไม่่เคยมีีประวััติิถููกน้ำำ�� ท่่วมใหญ่่เลย ซึ่�่งอดีีตเรีียกบริิเวณนี้้�ว่่า
“เมืืองตููม” สัันนิิษฐานว่่าเป็น็ ชื่่�อเมืืองเก่่าแก่่ในสมััยโบราณ ต่่อมาทางราชการจึึงจัดั ตั้ง� อำ�ำ เภอชื่่อ� แรก คืือ อำำ�เภอสามแก้ว้
ต่่อมาเปลี่ย� นเป็น็ อำำ�เภอกำ�ำ แพงแสน ทำ�ำ ให้้ในสมััยนั้้น� อำ�ำ เภอดอนตููม จึึงขึ้น� กัับอำำ�เภอกำำ�แพงแสน
วัันที่่� 1 มกราคม 2509 จััดตั้�ง กิ่่�งอำำ�เภอดอนตููม โดยแยกพื้้น� ที่่�ตำำ�บลสามง่าม ตำำ�บลห้ว้ ยพระ
ตำ�ำ บลลำำ�เหย ตำำ�บลดอนพุุทรา ตำำ�บลบ้า้ นหลวง ตำ�ำ บลดอนรวก
และตำำ�บลห้ว้ ยด้้วน ออกจากอำ�ำ เภอกำำ�แพงแสน
วัันที่่� 1 มีีนาคม 2510 จััดตั้ง� สุขุ าภิิบาลสามง่าม ในท้้องที่่�ตำ�ำ บลสามง่าม
วัันที่่� 1 มีีนาคม 2512 ยกฐานะเป็็น อำำ�เภอดอนตููม
วัันที่่� 15 เมษายน 2525 ตั้้�งตำ�ำ บลลำำ�ลููกบััว แยกออกจากตำำ�บลสามง่าม
วัันที่่� 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุุขาภิิบาลสามง่ามเป็น็ เทศบาลตำำ�บลสามง่าม

1.1.๒ ที่�ต่ ั้้ง� และอาณาเขตของอำ�ำ เภอดอนตูมู

อำำ�เภอดอนตููม ตั้้ง� อยู่ท่� างตอนกลางค่่อนไปทางเหนืือของจัังหวััด มีอี าณาเขตติิดต่่อกัับอำ�ำ เภอต่่าง ๆ
เรีียงตามเข็ม็ นาฬิกิ า ดัังนี้้�
ทิิศเหนืือ ติิดต่่อกัับอำำ�เภอบางเลน
ทิิศตะวัันออก ติิดต่่อกัับอำ�ำ เภอบางเลน
ทิิศใต้้ ติิดต่่อกัับอำ�ำ เภอนครชััยศรีแี ละอำำ�เภอเมืืองนครปฐม
ทิิศตะวัันตก ติิดต่่อกัับอำ�ำ เภอกำำ�แพงแสน
ขนาดพื้้น� ที่อ�่ ำ�ำ เภอดอนตููม ๑๗๑,๓๕๔ ตร.กม. (๖๖.๑๖๐ ตร.ไมล์์)
ประชากร (พ.ศ.๒๕๖๓) ๔๙,๐๐๐ คน
ความหนาแน่่น ๒๘๕.๙๖ คน / ตร.กม.
รหััสไปรษณีีย์ ์ ๗๓๑๕๐
รหััสทางภููมิิศาสตร์์ ๗๓๐๔

22รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งาน “หมู่่�บ้า้ นรักั ษาศีีล ๕” หมู่บ�่ ้้านหนองกระพี้้� อำ�ำ เภอดอนตููม จัังหวัดั นครปฐม

๑.1.๓ การแบ่่งเขตการปกครอง

การปกครองส่่วนภูมู ิิภาค
อำำ�เภอดอนตููมแบ่่งเขตการปกครองออกเป็น็ ๘ ตำำ�บล ๖๙ หมู่�่บ้า้ น ได้้แก่่
๑. สามง่าม (Sam Ngam) ๑๒ หมู่�บ่ ้า้ น
๒. ห้้วยพระ (Huai Phra) ๙ หมู่บ�่ ้้าน
๓. ลำำ�เหย (Lam Hoei) ๑๕ หมู่บ�่ ้า้ น
๔. ดอนพุุทรา (Don Phutsa) ๑๐ หมู่�่บ้้าน
๕. บ้้านหลวง (Ban Luang) ๕ หมู่�บ่ ้้าน
๖. ดอนรวก (Don Ruak) ๕ หมู่บ�่ ้้าน
๗. ห้้วยด้ว้ น (Huai Duan) ๗ หมู่บ�่ ้า้ น
๘. ลำำ�ลููกบ้ว้ (Lam Luk Bua) ๖ หมู่่�บ้้าน
การปกครองส่่วนท้้องถิ่น�่
ท้อ้ งที่่�อำ�ำ เภอดอนตููมประกอบด้้วย องค์์การปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ๗ แห่่ง ได้แ้ ก่่
๑. เทศบาลตำำ�บลสามง่าม ครอบคลุมุ พื้้�นที่่�ตำำ�บลสามง่ามและตำ�ำ บลลำ�ำ ลููกบััวทั้้ง� ตำำ�บล
๒. องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลห้ว้ ยพระ ครอบคลุมุ พื้้�นที่ต่� ำำ�บลห้ว้ ยพระ ทั้้ง� ตำำ�บล
๓. องค์ก์ ารบริิหารส่่วนตำำ�บลลำำ�เหย ครอบคลุมุ พื้้น� ที่ต่� ำำ�บลลำ�ำ เหย ทั้้�งตำำ�บล
๔. องค์์การบริิหารส่่วนตำ�ำ บลดอนพุทุ รา ครอบคลุมุ พื้้น� ที่ต�่ ำำ�บลดอนพุทุ รา ทั้้�งตำำ�บล
๕. องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้า้ นหลวง ครอบคลุมุ พื้้�นที่�่ตำำ�บลบ้้านหลวง ทั้้�งตำำ�บล
๖. องค์ก์ ารบริิหารส่่วนตำำ�บลดอนรวก ครอบคลุุมพื้้น� ที่่�ตำำ�บลดอนรวก ทั้้ง� ตำำ�บล
๗. องค์ก์ ารบริิหารส่่วนตำำ�บลห้ว้ ยด้ว้ น ครอบคลุุมพื้้น� ที่ต�่ ำำ�บลห้ว้ ยด้ว้ น ทั้้�งตำำ�บล
๘. องค์ก์ ารบริิหารส่่วนตำำ�บลลำำ�ลููกบััว ครอบคลุมุ พื้้น� ที่่�ตำำ�บลลำ�ำ ลููกบััว ทั้้ง� ตำำ�บล

๑.๒ ข้้อมูลู พื้น�้ ฐาน ตำ�ำ บลบ้้านหลวง
1.2.๑ ประวัตั ิิศาสตร์์ตำ�ำ บลบ้า้ นหลวง

เป็็นเรื่่�องเล่่าสืืบต่่อ ๆ มาว่่า เดิิมได้้มีีข้้าราชการทหารซึ่�่งเป็็นนายกองได้้อพยพ
ครอบครััวมาจากกรุุงเทพฯ เพื่่�อตั้�งรกรากที่่�หมู่่� 2 ตำำ�บลบ้้านหลวง ในรััชกาลที่�่ 3 และข้้าราชการผู้้�นั้้�นมีี
นามสกุุลว่่า “ทองสาร” และเป็็นผู้�ปกครองลููกบ้้าน ต่่อมาจึึงได้้ตั้�งชื่่�อ ตำ�ำ บลบ้้านหลวง เนื่�่องจากมีีผู้�ปกครอง
ตำ�ำ บลเป็็นข้้าราชการมาแต่่ก่่อน ราษฎรหมู่่�ที่�่ ๒-๕ เป็็นคนไทยเชื้�อสายลาวคั่�่ง เว้้น หมู่�่ที่�่ ๑ เป็็นคนไทยแท้้

1.๒.2 ที่�ต่ ั้้ง� ของหมู่�บ้า้ น/ชุมุ ชน/ตำำ�บล

ตำำ�บลบ้้านหลวงมีีพื้้�นที่�่ 15 ตารางกิิโลเมตร มีีลัักษณะเป็็นที่่�ราบลุ่่�ม เหมาะแก่่การเพาะปลููก
มีีฝนตกต้้องตามฤดููกาลมีีลำ�ำ คลองไหลผ่่าน 3 สาย ราษฎรส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพทำำ�การเกษตรและเลี้�ยงสััตว์์
ตำ�ำ บลบ้้านหลวงตั้ �งอยู่่�ห่่างจากอำ�ำ เภอดอนตููม ประมาณ 11 กิิโลเมตร ห่่างจากตััวเมืืองนครปฐม ประมาณ
20 กิิโลเมตร มีีอาณาเขตติิดกัับตำ�ำ บลข้า้ งเคีียง ดัังนี้้ �

23รายงานผลการดำ�ำ เนิินงาน “หมู่�บ่ ้้านรักั ษาศีีล ๕” หมู่่�บ้า้ นหนองกระพี้�้ อำ�ำ เภอดอนตููม จังั หวััดนครปฐม

ทิิศเหนืือ ติิดต่่อกัับตำ�ำ บลห้ว้ ยด้ว้ น อำ�ำ เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม
ติิดต่่อกัับตำ�ำ บลดอนพุทุ รา อำ�ำ เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม
ทิิศใต้ ้ ติิดต่่อกัับตำ�ำ บลดอนรวก อำำ�เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม
ทิิศตะวัันออก ติิดต่่อกัับตำ�ำ บลบางระกำำ� อำำ�เภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม
ติิดต่่อกัับตำำ�บลบางพระ อำำ�เภอนครชััยศรี ี จัังหวััดนครปฐม
ติิดต่่อกัับตำ�ำ บลวััดละมุุด อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม
ติิดต่่อกัับตำำ�บลแหลมบััว อำำ�เภอนครชััยศรี ี จัังหวััดนครปฐม
ทิิศตะวัันตก ติิดต่่อกัับตำำ�บลดอนรวก อำำ�เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม

โดยมีีพื้้น� ที่�แ่ ยกเป็็นรายหมู่่�บ้้าน ดัังนี้้� เนื้�อ้ ที่่อ� ันั ดับั

หมู่�ที่่� ชื่่อ� หมู่�บ้้าน ๔

๑ บ้า้ นฝั่�งคลอง ๒
๒ บ้้านหลวง ๕
๓ บ้้านคอกวััว ๑
๔ บ้า้ นหนองกระพี้้�
๕ บ้า้ นหนองกระพี้้�

แผนที่�อ่ งค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้า้ นหลวง
อำำ�เภอดอนตูมู จัังหวััดนครปฐม

24รายงานผลการดำ�ำ เนิินงาน “หมู่บ�่ ้้านรัักษาศีีล ๕” หมู่�บ่ ้า้ นหนองกระพี้�้ อำำ�เภอดอนตููม จังั หวัดั นครปฐม

ข้อ้ มูลู เกี่ย� วกัับศัักยภาพขององค์ก์ ารบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้า้ นหลวง

คณะผู้้�บริหิ ารองค์์การบริิหารส่ว่ นตำำ�บลบ้า้ นหลวง
1. นายเทืือง สานแดง นายกองค์ก์ ารบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านหลวง
2. นายไสว ภููจำำ�ปา รองนายกองค์ก์ ารบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านหลวง
3. นายสมชาย สิิทธิิศัักดิ์ � รองนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านหลวง
4. นายสงวน รุ่�งเรืืองบริิบููรณ์์ เลขานุุการนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้า้ นหลวง
โครงสร้้างผู้้�บริิหาร

ข้้อมูลู ด้้านการศึกึ ษาของคณะผู้้�บริหิ าร
นายกองค์ก์ ารบริิหารส่่วนตำำ�บล ระดัับการศึกึ ษา ปริิญญาตรีี

รองนายกองค์ก์ ารบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้า้ นหลวง (๑) ระดัับการศึกึ ษา ปริิญญาตรีี
รองนายกองค์ก์ ารบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านหลวง (๒) ระดัับการศึึกษา มััธมศึกึ ษาตอนปลาย
เลขานุุการนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้า้ นหลวง ระดัับการศึกึ ษา อนุปุ ริิญญา

25รายงานผลการดำำ�เนิินงาน “หมู่บ่� ้้านรักั ษาศีีล ๕” หมู่�่บ้้านหนองกระพี้้� อำ�ำ เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม

รายนาม สมาชิกิ สภาองค์์การบริิหารส่ว่ นตำำ�บลบ้้านหลวง

1. นายวิินััย หงษ์์ราชวงษ สมาชิิกสภา อบต.บ้า้ นหลวง หมู่่ท� ี่ �่ 1

2. นายชลอ เรืืองวิิชา สมาชิิกสภา อบต.บ้า้ นหลวง หมู่่ท� ี่� ่ 1
3. นายจำ�ำ รััส ธััญญกิิตยากุุล สมาชิิกสภา อบต.บ้า้ นหลวง หมู่ท่� ี่่ � 2
4. นางสาววัันเพ็ญ็ พัันที ี สมาชิิกสภา อบต.บ้้านหลวง หมู่่ท� ี่ �่ 2
5. นายบุุญนาค พัันธ์ค์ ง สมาชิิกสภา อบต.บ้้านหลวง หมู่�่ที่่ � 3
6. นางสุรุ ีรี ััตน์ ์ อิินทร์์ใหญ่่ สมาชิิกสภา อบต.บ้้านหลวง หมู่่�ที่่� 3
7. นายสุุริินทร์์ วิิเชีียรณรััตน์์ สมาชิิกสภา อบต.บ้า้ นหลวง หมู่่�ที่่� 4
8. นายลอนดอน พัันธ์ผ์ า สมาชิิกสภา อบต.บ้้านหลวง หมู่่�ที่่ � 4
9. นายพรชััย สิิทธิิศัักดิ์ � สมาชิิกสภา อบต.บ้า้ นหลวง หมู่่ท� ี่่� 5
10. นางสาวศิิริินทร์์ทิิพย์์ กลิ่�่นขจร ~ 6 ~ สมาชิิกสภา อบต.บ้า้ นหลวง หมู่่ท� ี่่ � 5

โครงสร้้างการแบ่ง่ ส่ว่ นราชการ (จำ�ำ นวน 1 สำำ�นััก 2 กอง)

พนกั งานส(วนทอ+ งถิ่น พนักงานจา+ ง
๑. สำนักงานปลัด
(๑.) ปลดั องค-การบรหิ ารส5วนตำบล
(๒.) รองปลดั องคก- ารบริหารสว5 นตำบล - พนกั งานจา< งตามภารกจิ
(๓.) หัวหน<าสำนักปลดั (๑.) ผช<ู 5วยเจ<าพนักงานธรุ การ
(๔.) นกั ทรัพยากรบคุ คล (๒.) พนักงานขับรถยนต-
(๕.) นักวเิ คราะห-นโยบายและแผน (๓.) พนักงานขับเครอื่ งจกั รกลขนาดเบา
(๖.) นิตกิ ร
(๗.) นกั พัฒนาชุมชน - พนกั งานจา< งทวั่ ไป
(๘.) นักวิชาการศกึ ษา (๑.) คนงาน
(๙.) ครู ค.ศ.1 (๒.) ภารโรง
(๑๐.) เจา< พนกั งานธุรการ (๓.) ยาม
(๔.) คนงานประจำรถขยะ
(๑.) ผอ<ู ำนวยการกองคลัง (๕.) ผ<ูดแู ลเด็ก
(๒.) นกั วิชาการเงินและบัญชี
(๓.) เจ<าพนกั งานการเงินและบญั ชี ๒. กองคลงั
(๔.) เจ<าพนกั งานพสั ดุ - พนกั งานจา< งตามภารกจิ
(๕.) เจา< พนกั งานจดั เกบ็ รายได< (๑.) ผชู< 5วยเจ<าพนักงานธรุ การ

(๑.) ผอ<ู ำนวยการกองช5าง ๓. กองช(าง
(๒.) นายช5างโยธา - พนักงานจ<างท่วั ไป
(๓.) เจา< พนกั งานธรุ การ (๑.) คนงาน
(๔.) เจา< พนกั งานประปา

26รายงานผลการดำำ�เนิินงาน “หมู่�บ่ ้า้ นรักั ษาศีีล ๕” หมู่�บ่ ้า้ นหนองกระพี้้� อำ�ำ เภอดอนตููม จัังหวัดั นครปฐม

องค์ก์ ารบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้า้ นหลวง แบ่่งโครงสร้า้ งการบริิหารงานออกเป็น็ 1 สำ�ำ นััก กัับอีกี 2 กอง ทั้้ง� หมด 3 ส่่วน
ราชการ พนัักงานส่่วนท้อ้ งถิ่น่� จำ�ำ นวน ๑3 คน พนัักงานจ้า้ ง จำ�ำ นวน ๑5 คน รวมทั้้ง� สิ้น� 28 คน โดยมีภี ารกิิจการบริิหารงาน ดัังนี้้�
1. สำ�ำ นักั งานปลััด
มีีภาระหน้้าที่�่เกี่�ยวกัับงานธุุรการ สารบรรณ การจััดทำ�ำ แผนพััฒนาท้้องถิ่่�น โครงการต่่างๆ การจััดทำ�ำ ร่่าง
ข้้อบัังคัับ การจััดทำ�ำ ทะเบีียนคณะผู้้�บริิหารสมาชิิก อบต. การดำ�ำ เนิินการตามนโยบายของรััฐบาล แผนพััฒนาเศรษฐกิจ
การให้ค้ ำำ�ปรึกึ ษางานในหน้า้ ที่แ่� ละความรัับผิิดชอบการปกครองพนัักงานส่่วนตำำ�บลและพนัักงานจ้า้ ง การบริิหารงานบุคุ คล
ของ อบต. ทั้้ง� หมด งานด้้านกฎหมาย งานด้้านพััฒนาชุุมชน การดำำ�เนิินการเกี่ย� วกัับการอนุญุ าตต่่างๆ และปฏิิบััติิหน้้าที่�่
อื่่�น ๆ ที่�เ่ กี่�ยวข้อ้ ง แบ่่งส่่วนราชการภายในออกเป็็น 6 งาน คืือ
1.1 งานบริิหารทั่่ว� ไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดีี
1.4 งานสวััสดิิการและพััฒนาชุมุ ชน
1.5 งานส่่งเสริิมการศึกึ ษา ศาสนา และวััฒนธรรม
1.6 งานสาธารณสุุขอนามััยและสิ่�่งแวดล้้อม
2. กองคลััง
มีภี าระหน้้าที่่เ� กี่ย� วกัับการจััดทำำ�บััญชีีและทะเบีียนรัับ - จ่่ายเงินทุุกประเภท งานเกี่ย� วกัับการเงิน การเบิิกจ่่าย
เงิน การเก็็บรัักษาเงิน การนำำ�ส่่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิิติิเงินได้้ประเภทต่่างๆ การเบิิกตััดปีี
การขยายเวลาเบิิกจ่่ายงบประมาณการหัักภาษีีและนำ�ำ ส่่งเงิ นคงเหลืือประจำำ�วััน การรัับและจ่่ายขาดเงิ นสะสมของ
อบต. การยืืมเงิ นทดรองราชการ การจััดหาผลประโยชน์์จากสิ่�่งก่่อสร้้างและทรััพย์์สิินของ อบต. ตรวจสอบงานของ
จัังหวััดและสำำ�นัักงานตรวจเงิ นแผ่่นดิิน การเร่่งรััดใบสำำ�คััญและเงิ นยืืมค้้างชำำ�ระ การจััดเก็็บภาษีี การประเมิินภาษีี
การเร่่งรััดจััดเก็บ็ รายได้้ การพััฒนารายได้้ การออกใบอนุญุ าตและค่่าธรรมเนีียมต่่างๆ และปฏิิบััติิหน้้าที่อ่� ื่่�น ๆ ที่เ�่ กี่�ยวข้้อง
แบ่่งส่่วนราชการภายในออกเป็็น 4 งาน คืือ
2.1 งานการเงิน
2.2 งานบััญชีี
2.3 งานพััฒนาและจัดั เก็็บรายได้้
2.4 งานทะเบียี นทรััพย์์สิินและพััสดุุ
3. กองช่า่ ง
มีีภาระหน้้าที่่�เกี่�ยวกัับการสำำ�รวจออกแบบและจััดทำำ�โครงการ ใช้้จ่่ายเงินของ อบต.การอนุุมััติิ เพื่่�อดำำ�เนิินการ
ตามโครงการที่�่ตั้�งจ่่ายจากเงิ นรายได้้ของ อบต. งานบำำ�รุุงซ่่อมและจััดทำำ�ทะเบีียนสิ่�่งก่่อสร้้าง ที่�่อยู่�่ในความรัับผิิดชอบ
ของ อบต. การให้ค้ ำำ�แนะนำ�ำ ปรึกึ ษา เกี่ย� วกัับการจัดั ทำำ�โครงการ และการออกแบบก่่อสร้้างแก่่ อบต. และหน่่วยงานอื่่�น
ที่�่เกี่�ยวข้้อง งานควบคุุมอาคาร การดููแล ควบคุุม ปรึึกษา ซ่่อมแซม วััสดุุครุุภััณฑ์์ และปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�น ๆ ที่่�เกี่�ยวข้้อง
แบ่่งส่่วนราชการภายในออกเป็็น 2 งาน คืือ
3.1 งานก่่อสร้้างและควบคุุมอาคาร
3.2 งานประสานสาธารณููปโภค

27รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งาน “หมู่บ่� ้้านรัักษาศีีล ๕” หมู่�บ่ ้้านหนองกระพี้้� อำ�ำ เภอดอนตููม จังั หวัดั นครปฐม

๑.๒.๓ ลัักษณะภูมู ิปิ ระเทศ

ลัักษณะเป็็นพื้้�นที่่�ราบ ไม่่มีภี ููเขา และป่่าไม้้ สภาพพื้้�นที่่�ทั่่ว� ไปเป็็นที่ร�่ าบลุ่่ม� มีลี ำำ�ห้้วย คลอง และคลอง
ชลประทาน จึึงเหมาะแก่่การทำำ�การเกษตร

๑.๒.๔ ลัักษณะภูมู ิิอากาศ

สภาพอากาศทั่่�วไปของเขตพื้้น� ที่่�ตำ�ำ บลบ้า้ นหลวงโดยทั่�ว่ ไปจำำ�แนกได้้ดัังนี้้�
- ฤดููร้อ้ นเริ่ม่� ต้้นระหว่่างเดืือนมีนี าคม – มิิถุนุ ายน
- ฤดููฝนเริ่�่มต้น้ ระหว่่างเดืือนมิิถุุนายน - ตุลุ าคม
- ฤดููหนาว เริ่�ม่ ตั้ง� แต่่เดืือนพฤศจิิกายน- กุุมภาพัันธ์์

๑.๒.๕ ลัักษณะของดิิน

ลัักษณะทั่่�วไปเป็็นดิินเหนีียว มีีสีีน้ำ��ำ ตาลปนเทา ระบายน้ำ�ำ�ไม่่ดีี เกิิดจากตะกอนหิินปููนของ
ลำำ�น้ำ�ำ� เก่่า คุุณภาพของดิินเป็็นกรดจััด เหมาะสำำ�หรัับทำ�ำ นา ทำำ�ไร่่ พืืชผัักและไม้้ผล แต่่ต้้องปรัับปรุุงดิินด้้วยปููนมาร์์ล

๑.๓ ด้้านการเมืือง/การปกครอง
๑.๓.1 เขตการปกครององค์ก์ ารบริิหารส่ว่ นตำ�ำ บลบ้า้ นหลวง

ประกอบด้้วยหมู่บ่� ้า้ น 5 หมู่่�บ้า้ นมีดี ัังนี้้�
หมู่ท�่ ี่่� 1 บ้้านฝั่ง� คลอง ผู้�ปกครอง นางจำ�ำ ปีี เล็ก็ มาบแค ผู้�ใหญ่่บ้้าน
หมู่่ท� ี่่ � 2 บ้า้ นหลวง ผู้�ปกครอง นายนวล ยิ้้ม� ไทร ผู้�ใหญ่่บ้้าน
หมู่่�ที่่ � 3 บ้า้ นคอกวััว ผู้�ปกครอง นายสมพงษ์์ ล่่าบ้้านหลวง กำำ�นัันตำำ�บลบ้้านหลวง
หมู่่�ที่่ � 4 บ้า้ นหนองกระพี้้� ผู้�ปกครอง นายพลกฤต เสนานาญ ผู้�ใหญ่่บ้า้ น
หมู่่�ที่่ � 5 บ้้านหนองกระพี้้ � ผู้�ปกครอง นายอาทิิตย์ ์ เฮงวิิทยา ผู้�ใหญ่่บ้า้ น

๑.๓.2 การเลืือกตั้้�ง

จัังหวััดนครปฐม มีีเขตเลืือกตั้�งสมาชิิกสภาผู้�แทนราษฎร 5 เขต (สำ�ำ หรัับการเลืือกตั้�ง
พ.ศ. 2562) และมีีสมาชิิกสภาผู้�แทนราษฎรแบบแบ่่งเขตเลืือกตั้�งได้้ 5 คน จากทั้้�งหมด 350 คนทั่�่วประเทศ
ในสภาผู้ �แทนราษฎรไทย
สภาผู้�แทนราษฎรไทย ประกอบด้้วยสมาชิิกซึ่�่งมาจากการเลืือกตั้�งโดยตรงทั้้�งหมด 500 คน
และแบ่่งการได้้มาออกเป็็นการเลืือกตั้�งแบบแบ่่งเขตเลืือกตั้�งในแต่่ละจัังหวััด จำำ�นวน 350 คน และแบบบััญชีี
รายชื่�่อของพรรคการเมืือง โดยให้้เขตประเทศเป็็นเขตเลืือกตั้�ง จำ�ำ นวน 150 คน ซึ่่�งหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการเลืือก
ตั้�งสมาชิิกสภาผู้�แทนราษฎรตามรููปแบบนี้้� เป็็นไปตามบทบััญญััติิรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช
2560 ทั้้�งนี้้�อายุุของสภาผู้�แทนราษฎรมีีกำ�ำ หนดคราวละ 4 ปีี นัับแต่่วัันเลืือกตั้�งนครปฐม แบ่่งเขตการเลืือก
ตั้�ง ตำ�ำ บลบ้้านหลวง อำ�ำ เภอดอนตููม อยู่�่เขตเลืือกตั้�งที่่� 3 : อำ�ำ เภอดอนตููม, อำ�ำ เภอบางเลน และอำำ�เภอพุุทธมณฑล
โดยคณะกรรมการการเลืือกตั้�งประจำ�ำ จัังหวััดนครปฐม รายงานผลการเลืือกตั้�งสมาชิิกสภาผู้�แทน
ราษฎรเมื่่�อวัันที่�่ 24 มีีนาคม 62 ที่่�ผ่่านมา เขตเลืือกตั้�งที่�่ 3 น.ส.สุุทธวรรณ สุุบรรณ ณ อยุุธยา พรรคอนาคตใหม่่
40,660 คะแนน และเมื่่�อวัันที่่� 24 พฤษภาคม 2562 หมู่�่ที่�่ 4 ตำ�ำ บลบ้้านหลวง อำ�ำ เภอดอนตููม ได้้มีีการคััดเลืือก
ผู้�ใหญ่่บ้้าน มีีผู้�ลงสมััครคััดเลืือกเป็็นผู้�ใหญ่่บ้้าน หมู่่�ที่่� 4 จำำ�นวน 2 คน จำำ�นวนผู้้�มีีสิิทธิ์์�เลืือกตั้�ง ทั้้�งสิ้�นจำ�ำ นวน 619
คน มีีผู้�มาใช้้สิิทธิ์์�เลืือกตั้�งจำ�ำ นวน 566 คน ผลการเลืือกตั้�งผู้�ที่�่ได้้รัับเลืือกเป็็นผู้�ใหญ่่บ้้าน หมู่่�ที่�่ 4 คืือ นายพลกฤต
เสนานาญ ทั้้�งนี้้� ประชาชนในเขตพื้้�นที่่�องค์์การบริิหารส่่วนตำ�ำ บลบ้้านหลวง ให้้ความร่่วมมืือด้้านการเลืือกตั้�งเป็็นอย่่างดีี

28รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งาน “หมู่�่บ้้านรักั ษาศีีล ๕” หมู่บ่� ้า้ นหนองกระพี้้� อำ�ำ เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม

๑.๔ ประชากร
๑.๔.๑ ข้้อมููลเกี่�ยวกับั ประชากร

ประชากร จ�ำ นวน 5 หมู่บา้ น

หมทู่ ี่ ชื่อหมบู่ า้ น จำ�นวนครัวเรือน หญิง(คน) ชาย(คน)
548 505
๑ บา้ นฝั่งคลอง 269 431 356
665 617
๒ บ้านหลวง 286 391 399
332 301
๓ บา้ นคอกวัว 466 2,367 2,๑78

๔ บ้านหนองกระพี้ 202

๕ บ้านหนองกระพ้ี 205

รวมทง้ั สน้ิ 1,428

๑.๔.๒ ช่ว่ งอายุแุ ละจำ�ำ นวนประชากร

ประชากรขององคก์ ารบริหารส่วนตำ�บลบ้านหลวง

ประชากร หญงิ ชาย ชว่ งอายุ

จ�ำ นวนประชากรเยาวชน 362 377 อายุตำ่�กว่า ๑๘ ปี

จ�ำ นวนประชากร 1,310 1,464 อายุ ๑๘ – ๖๐ ปี

จ�ำ นวนประชากรผูส้ งู อายุ 413 337 อายุมากกวา่ ๖๐ ปี

รวม 2,085 2,178 ท้ังสน้ิ 4,545 คน

๑.๕ สภาพทางสังั คม
๑.๕.๑ ด้้านการศึึกษา
ด้้านการศึึกษาในเขตองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้า้ นหลวง มีีการจัดั การด้า้ นการศึกึ ษา ดัังนี้้�

- ศููนย์พ์ ััฒนาเด็ก็ เล็็กก่่อนวััยเรีียน ประจำ�ำ ปีีการศึึกษา ๒๕๖๒

ที่ ชื่อศนู ยพ์ ัฒนาเดก็ เลก็ ที่ตงั้ พ.ศ. 25๖๒
จำ�นวนนกั เรียน

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม

1 ศูนยอ์ บรมเดก็ ก่อนเกณฑว์ ดั บา้ นหลวง 2 21 31 52

2 ศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็กต�ำ บลบา้ นหลวง 2 18 17 35

รวม 39 48 87

*ข้อ้ มููล ณ วัันที่�่ ๑๐ มิิถุุนายน ๒๕๖๒

29รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งาน “หมู่�บ่ ้้านรักั ษาศีลี ๕” หมู่่บ� ้า้ นหนองกระพี้�้ อำ�ำ เภอดอนตููม จัังหวัดั นครปฐม

- ข้อ้ มููลโรงเรีียนสัังกััด สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้น� พื้้�นฐาน (สพฐ.)

ที่ ชื่อโรงเรยี น ที่ตงั้ พ.ศ. 25๖๒
จ�ำ นวนนกั เรียน
1 โรงเรยี นวัดบา้ นหลวง
2 โรงเรียนวัดหนองกระพี้ หมูท่ ี่ ชาย หญิง รวม
3 โรงเรยี นบา้ นหลวงวิทยา
2 208 202 410
รวม
5 39 34 73

2 177 153 330

424 389 813

*ข้อ้ มููล ณ วัันที่�่ ๑๐ มิิถุุนายน ๒๕๖๒

- ศููนย์ก์ ารศึึกษานอกระบบและการศึึกษาตามอััธยาศััยตำำ�บลบ้้านหลวง (กศน.ตำำ�บลบ้า้ นหลวง)
- ที่่อ� ่่านหนัังสืือประจำ�ำ หมู่�่บ้้าน จำ�ำ นวน 5 แห่่งดัังนี้้�
หมู่่�ที่ �่ 1 บ้้านฝั่ง� คลอง
หมู่�ท่ ี่� ่ 2 บ้้านหลวง
หมู่่�ที่� ่ 3 บ้า้ นคอกวััว
หมู่่�ที่� ่ 4 บ้า้ นหนองกระพี้�้
หมู่่�ที่� ่ 5 บ้า้ นหนองกระพี้�้
- สภาเด็ก็ และเยาวชนตำ�ำ บลบ้า้ นหลวง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านหลวง ได้้จััดตั้�งสภาเด็็กและเยาวชนขึ้�น จำ�ำ นวน ๑ แห่่ง เพื่่�อเป็็น
องค์์กรเครืือข่่ายเชื่่�อมโยงกลุ่�มเด็็กและเยาวชนในองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านหลวง ที่�่มีีการดำ�ำ เนิินงานในด้้าน ต่่างๆ
เข้้าด้้วยกัันอย่่างเป็็นระบบ เพื่�่อแสวงหาแนวทางในการส่่งเสริิมและพััฒนาเด็็กและเยาวชนภายในองค์์การบริิหารส่่วน
ตำำ�บลบ้้านหลวง ซึ่�่งในปััจจุุบัันนี้้� สภาเด็็กและเยาวชนเป็็นองค์์กรนิิติิบุุคคล ภายใต้้พระราชบััญญััติิส่่งเสริิมการพััฒนา
เด็็กและเยาวชนแห่่งชาติิ พุุทธศัักราช 2550 และที่�่แก้้ไขเพิ่�่มเติิม (ฉบัับที่�่ 2) พ.ศ. 2560 โดยสภาเด็็กและเยาวชน
มีีสำ�ำ นัักงานตั้�งอยู่�่ที่่� องค์์การบริิหารส่่วนตำ�ำ บลบ้้านหลวง อำ�ำ เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม โดยได้้ดำ�ำ เนิินการแต่่งตั้�ง
คณะกรรมการบริิหารสภาเด็ก็ และเยาวชน เพื่อ�่ ส่่งเสริิม สนัับสนุนุ และประสานงานการดำำ�เนิินการของสภาเด็ก็ และเยาวชน

๑.๕.2 สาธารณสุขุ

- โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพประจำ�ำ ตำำ�บล จำำ�นวน 1 แห่่ง
- สถานพยาบาลสุวุ รรณาและผดุุงครรภ์์ จำ�ำ นวน ๑ แห่่ง
- คลิินิิกหมอสายััณห์์ จำำ�นวน ๑ แห่่ง

30รายงานผลการดำ�ำ เนิินงาน “หมู่บ่� ้้านรัักษาศีีล ๕” หมู่่�บ้้านหนองกระพี้้� อำำ�เภอดอนตููม จัังหวัดั นครปฐม

๑.๕.๓ อาชญากรรม

องค์์การบริิหารส่่วนตำ�ำ บลบ้้านหลวงไม่่มีีเหตุุอาชญากรรมเกิิดขึ้�น ซึ่�่งองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
บ้้านหลวงได้้ดำ�ำ เนิินการป้้องกัันการเกิิดเหตุุดัังกล่่าว จากการสำำ�รวจข้้อมููลพื้้�นฐานพบว่่า ส่่วนมากครััวเรืือนมีี
การป้้องกัันและรัักษาความปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สิิน ปััญหาคืือจากข้้อมููลที่�่สำ�ำ รวจพบว่่ามีีการป้้องกััน
อุุบััติิเหตุุ อาชญากรรม วิิธีีการแก้้ปััญหาขององค์์การบริิหารส่่วนตำ�ำ บลบ้้านหลวง ในปีีงบประมาณ 2561
นั้้�นได้้บรรจุุโครงการติิดตั้�งกล้้องวงจรปิิด ในแผนพััฒนาท้้องถิ่่�นสี่�ปีี 2561-2564 เรีียบร้้อยแล้้ว รวมทั้้�งได้้
ตั้�งจุุดตรวจ จุุดสกััด จุุดบริิการ ในช่่วงเทศกาลที่่�มีีวัันหยุุดหลายวัันเพื่่�ออำ�ำ นวยความสะดวกให้้กัับประชาชน

๑.๕.๔ ยาเสพติิด

ปััญหายาเสพติิดในองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านหลวง พบว่่าในเขตองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
บ้้านหลวงมีีผู้�ที่�่ติิดยาเสพติิด แต่่เมื่�่อเทีียบกัับพื้้�นที่่�อื่�่นถืือว่่าน้้อย และยัังไม่่พบผู้้�ค้้า เหตุุผลก็็เนื่่�องมาจากว่่าได้้รัับความ
ร่่วมมืือกัับทางผู้้�นำำ�ประชาชน หน่่วยงานขององค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านหลวงที่�่ช่่วยสอดส่่องดููแลอยู่�่เป็็นประจำ�ำ
การแก้้ไขปััญหาขององค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านหลวง สามารถทำ�ำ ได้้เฉพาะตามอำำ�นาจหน้้าที่�่เท่่านั้้�น เช่่น
การรณรงค์์ การประชาสััมพัันธ์์ การแจ้้งเบาะแส การฝึึกอบรมให้้ความรู้้� ถ้้านอกเหนืือจากอำำ�นาจหน้้าที่�่ก็็เป็็น
เรื่�่องของอำ�ำ เภอหรืือตำ�ำ รวจแล้้วแต่่กรณีี ทั้้�งนี้้� องค์์การบริิหารส่่วนตำ�ำ บลบ้้านหลวง ให้้ความร่่วมมืือมาโดยตลอด

๑.๕.๕ การสังั คมสัังเคราะห์์

องค์์การบริิหารส่่วนตำ�ำ บลบ้้านหลวง ได้้ดำ�ำ เนิินการด้้านสัังคมสัังเคราะห์์ ดัังนี้้�
(๑) ดำ�ำ เนิินการจ่่ายเบี้้�ยยัังชีีพให้ก้ ัับผู้้�สููงอายุุ ผู้้�พิิการ และผู้้�ป่ว่ ยเอดส์์
(๒) รัับลงทะเบียี นและประสานโครงการเงินอุดุ หนุุนเพื่อ�่ การเลี้ย� งดููเด็็กแรกเกิิด
(๓) ประสานการทำ�ำ บััตรผู้้�พิิการ
(๔) ดำ�ำ เนิินโครงการ การจ้้างนัักเรียี น/นัักศึกึ ษาทำำ�งานช่่วงปิิดภาคเรีียน
(5) ประสานการให้ค้ วามช่่วยเหลืือของจัังหวััด อำำ�เภอ หน่่วยงานต่่างๆ ที่่�ให้้การสนัับสนุุน

31รายงานผลการดำำ�เนินิ งาน “หมู่่�บ้้านรักั ษาศีีล ๕” หมู่บ�่ ้้านหนองกระพี้้� อำำ�เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม

๑.๖ ระบบบริิการพื้น้� ฐาน
๑.๖.1 การคมนาคมขนส่่ง

องค์ก์ ารบริิหารส่่วนตำ�ำ บลบ้า้ นหลวง ไม่่มีรี ถ บขส. แต่่จะเป็น็ เส้น้ ทางที่ร่� ถประจำ�ำ ทางวิ่ง�่ ผ่่านโดยวิ่ง�่ จาก
อำ�ำ เภอดอนตููม ถึึง อำ�ำ เภอเมืือง จัังหวััดนครปฐม

๑.๖.๒ เส้้นทางคมนาคม

การคมนาคมของตำำ�บลบ้้านหลวงมีเี ส้้นทางที่�ส่ ามารถเข้้ามาสู่ต�่ ััวตำ�ำ บลได้้ 1 เส้น้ ทางหลััก ดัังนี้้�
- ถนนทางหลวงหมายเลข 3233 สายดอนตููม-นครชััยศรีี

๑.๖.๓ การไฟฟ้้า

การขยายเขตไฟฟ้้า ปััจจุุบัันมีีไฟฟ้้าใช้้ทุุกครััวเรืือน คิิดเป็็น ๑๐๐ เปอร์์เซ็็นต์์ ปััญหาคืือไฟฟ้้า
ส่่องสว่่างทางหรืือที่�่สาธารณะยัังไม่่สามารถดำ�ำ เนิินการครอบคลุุมพื้้�นที่�่ได้้ทั้้�งหมด เนื่่�องจากพื้้�นที่�่ที่่�
มีีความต้้องการให้้ติิดตั้�งไฟฟ้้าส่่องสว่่างนั้้�นยัังไม่่เป็็นที่่�สาธารณะ องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล จึึงไม่่สามารถ
ดำำ�เนิินการได้้เช่่นเดีียวกัับถนน การแก้้ปััญหาคืือประสานความร่่วมมืือกัันในหลาย ๆ ฝ่่าย เพื่�่อที่�่จะทำ�ำ ความ
เข้้าใจกัับประชาชนในพื้้�นที่่� และวิิธีีการที่่�จะดำำ�เนิินการแก้้ไขอย่่างไรทั้้�งนี้้� องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านหลวง
ตั้� ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ส่่ ว น นี้้� ไว้้ แ ล้้ ว แ ล ะ ไ ด้้ แจ้้ ง ป ร ะ ช า สัั ม พัั น ธ์์ ใ ห้้ ป ร ะ ช า ช น ไ ด้้ รัับทร า บถึึ ง เ ห ตุุ ผ ล
เพื่อ�่ ที่�จ่ ะได้้ช่่วยกัันแก้ไ้ ขปััญหาให้ก้ ัับประชาชน

๑.๖.๔ การประปา

ระบบการประปาหมู่่บ� ้้านในพื้้�นที่่อ� งค์ก์ ารบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านหลวง มีที ั้้ง� หมด 24 บ่่อ

๑.๖.๕ โทรศัพั ท์์

ปััจจุุบัันในพื้้�นที่�่องค์์การบริิหารส่่วนตำ�ำ บลบ้้านหลวง ไม่่มีีโทรศััพท์์สาธารณะ เนื่�่องจาก
ประชาชนได้้นิิยมใช้้โทรศััพท์์ส่่วนบุุคคลแทน ซึ่่�งสามารถติิดต่่อสื่่�อสารได้้รวดเร็็ว และสามารถใช้้ระบบ
อิินเตอร์์เน็็ตได้้ เช่่น โทรศััพท์์มืือถืือ สำำ�หรัับสถานที่่�ราชการ ยัังคงใช้้ระบบโทรศััพท์์พื้้�นฐานในการติิดต่่อสื่่�อสาร

๑.๖.๖ ไปรษณีีย์์/การสื่อ� สาร/การขนส่่งวััสดุุ ครุภุ ัณั ฑ์์

ใ น เข ต พื้้� น ที่่� อ ง ค์์ ก า รบริิ ห า รส่่ ว น ตำ�ำ บ ล บ้้ า น ห ล ว ง มีี ไ ป ร ษ ณีี ย์์ เ อ ก ช น จำำ� น ว น
1 แ ห่่ ง แ ล ะ มีี บริิ ก า ร ไ ป ร ษ ณีี ย์์ ป ร ะ จำำ�อำ�ำ เ ภ อ ด อ น ตูู ม จำำ� น ว น 1 แ ห่่ ง มีี ห อ ก ร ะ จ า ย ข่่ า ว ป ร ะ จำ�ำ
หมู่่�บ้้านครบทั้้�ง 5 หมู่�่บ้้าน และมีีบริิการอิินเตอร์์เน็็ตฟรีี ที่�่สำ�ำ นัักงานองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านหลวง

32รายงานผลการดำ�ำ เนิินงาน “หมู่่�บ้้านรัักษาศีลี ๕” หมู่บ่� ้้านหนองกระพี้้� อำำ�เภอดอนตููม จังั หวัดั นครปฐม

๑.๗ ระบบเศรษฐกิิจ
๑.๗.1 การเกษตร
๑.๗.๑.๑ ข้อ้ มููลพื้น�้ ฐานของหมู่�บ้้านหรืือชุุมชน

- หมู่่�ที่�่ 1 บ้้านฝั่�งคลอง พื้้�นที่่ท� ั้้�งหมด 994 ไร่่
- หมู่่ท� ี่�่ 2 บ้้านหลวง พื้้น� ที่่�ทั้้�งหมด 1,126 ไร่่
- หมู่่�ที่�่ 3 บ้า้ นคอกวััว พื้้น� ที่ท�่ ั้้ง� หมด 2,036 ไร่่
- หมู่่ท� ี่�่ 4 บ้า้ นหนองกระพี้้� พื้้�นที่่ท� ั้้ง� หมด 247 ไร่่
- หมู่่�ที่�่ 5 บ้า้ นหนองกระพี้�้ พื้้�นที่่�ทั้้�งหมด 2,105 ไร่่
๑.๗.๑.๒ ข้อ้ มููลด้า้ นการเกษตร
พื้้�นที่�่การเกษตรทั้้�งหมด 6,090 ไร่่
- ทำำ�นา 2,976 ไร่่
- ทำำ�ไร่่ 356 ไร่่
- ทำำ�สวน (ไม้้ผล/ไม้ป้ ระดัับ) 2,190 ไร่่
พื้้น� ที่่�การประมง 393 ไร่่
พื้้�นที่่�การปศุุสััตว์์ 175 ไร่่
๑.๗.๑.๓ ข้้อมููลด้้านแหล่่งน้ำ�ำ�ทางการเกษตร
- คลองท่่าเรืือ – บางพระ
- คลองชลประทาน
- บ่่อยืืม

๑.๗.2 การประมง

ในเขตองค์ก์ ารบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้า้ นหลวง ไม่่มีีการประมง เป็น็ การจัับปลาตามธรรมชาติิ เพื่อ�่ การ
บริิโภคในครััวเรืือน

๑.๗.3 การปศุุสััตว์์

การปศุุสััตว์์ในเขตองค์์การบริิหารส่่วนตำ�ำ บลบ้้านหลวง เป็็นการประกอบการในลัักษณะเลี้�ยง
ในครััวเรืือนเป็็นอาชีีพหลัักและอาชีีพเสริิม เช่่น การเลี้�ยงไก่่ เป็็ด โค สุุกร กระบืือ เพื่�่อจำ�ำ หน่่ายและบริิโภคเอง
ในครััวเรืือน

๑.๗.๔ การท่อ่ งเที่�ย่ ว

ในเขตพื้้�นที่�่องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านหลวง ไม่่มีีแหล่่งท่่องเที่�่ยว แต่่ได้้ส่่งเสริิมการ
ท่่องเที่่�ยวให้้เกิิดขึ้�นในพื้้�นที่�่ เช่่น การจััดงานประเพณีีต่่างๆ และส่่งเสริิมกิิจกรรมของวััด มีีพระพุุทธรููปศัักดิ์�สิิทธิ์์�
ที่�่ชาวบ้้านเคารพนัับถืือ เป็็นที่�่ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจ มากราบไหว้้ ขอพรเป็็นประจำ�ำ เมื่่�อสมปรารถนาแล้้วก็็จะมาแก้้บน
ด้้วยการ จุุดประทััดบ้้าง หรืือ ฉายภาพยนต์์บ้า้ ง คืือ หลวงพ่่อดำำ� ประดิิษฐานอยู่่�ที่ �่ วััดหนองกระพี้้� เลขที่่� ๕๗ หมู่่ท� ี่่� ๕

33รายงานผลการดำำ�เนินิ งาน “หมู่�่บ้า้ นรักั ษาศีลี ๕” หมู่�บ่ ้า้ นหนองกระพี้้� อำ�ำ เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม

๑.๗.๕ อุตุ สาหกรรม

ในเขตองค์ก์ ารบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้า้ นหลวง มีีโรงงานอุุตสาหกรรม จำ�ำ นวน 4 แห่่ง

๑.๗.๖ การพาณิิชย์/์ กลุ่่�มอาชีีพ

- กลุ่�มน้ำ�ำ� พริิกกึ่ง� สำ�ำ เร็็จรููป
- กลุ่�มวิิสาหกิิจชุุมชน กลุ่ม� สตรีีบ้า้ นหลวงก้า้ วหน้้าอำ�ำ เภอดอนตููม
- กลุ่�มวิิสาหกิิจชุุมชน กลุ่ม� เกษตรชุมุ ชนบ้้านหลวง
- กลุ่�มอาสาพััฒนาสตรีตี ำ�ำ บลบ้้านหลวง
- กลุ่�มวิิสาหกิิจชุุมชนบ้้านฝั่ง� คลอง

๑.๘ ศาสนา
๑.๘.1 ศาสนา

ประชาชนในตำำ�บลบ้้านหลวง นัับถืือศาสนาพุุทธ

๑.๘.2 ประเพณีี

- ประเพณีีวัันขึ้�นปีีใหม่่ ประมาณเดืือน มกราคม
- ประเพณีีวัันสงกรานต์์ ประมาณเดืือน เมษายน
- ประเพณีแี ห่่หางธง ประมาณเดืือน เมษายน
- ประเพณีีลอยกระทง ประมาณเดืือน พฤศจิิกายน
- ประเพณีีวัันเข้้าพรรษา ประมาณเดืือน กรกฎาคม
- ประเพณีีออกพรรษา ประมาณเดืือน ตุลุ าคม

๑.๘.๓ ภูมู ิปิ ััญญา

ภููมิิปััญญาท้อ้ งถิ่่�น เครื่�อ่ งดนตรีีพิิณแคน ภาพยนต์ก์ ลางแปลง
ภาษาถิ่่น� ประชาชนส่่วนใหญ่่พููดภาษากลาง และภาษาลาวครั่�่ง

๑.๘.๔ สิินค้า้ พื้้น� เมืือง

ผลิิตภััณฑ์์ในตำ�ำ บลบ้า้ นหลวง คืือ ขนมปุุยฝ้า้ ย น้ำ�ำ� พริิกแกงกึ่�งสำำ�เร็็จรููป และขนมหวานต่่างๆ

๑.๙ ทรััพยากรธรรมชาติิ
๑.๙.๑ น้ำ�ำ� ที่�ใ่ ช้ใ้ นการอุุปโภค-บริโิ ภค

เป็็นน้ำำ��ที่ไ่� ด้้จากน้ำ�ำ�ฝน และน้ำ��ำ ดิิบจากแม่่น้ำ��ำ คลองท่่าเรืือ-บางพระ ซึ่ง�่ จะต้อ้ งนำำ�มาผ่่านกระบวนการ
ของระบบประปา สำำ�หรัับน้ำ�ำ�ใต้้ดิินมีีปริิมาณน้้อย ไม่่สามารถนำำ�ขึ้้�นมาใช้ใ้ ห้พ้ อเพียี งได้้

๑.๙.๒ ป่่าไม้้

ในเขตพื้้น� ที่่�องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านหลวง ไม่่มีีป่่าไม้ ้ มีคี ้า้ งคาวแม่่ไก่่อาศััยอยู่�่เป็็นจำำ�นวนมาก
บนป่า่ ชุุมชนบนที่่ด� ิินสาธารณะประโยชน์์ หมู่ท�่ ี่�่ 4

๑.๙.๓ ภููเขา

ในเขตพื้้น� ที่�อ่ งค์ก์ ารบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านหลวง ไม่่มีีภููเขา

34รายงานผลการดำำ�เนิินงาน “หมู่�บ่ ้า้ นรักั ษาศีลี ๕” หมู่�บ่ ้า้ นหนองกระพี้้� อำ�ำ เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม

๑.๙.4 ทรัพั ยากรธรรมชาติิที่่�สำ�ำ คัญั

ใ น พื้้� น ที่่� ข อ ง อ ง ค์์ ก า รบริิ ห า รส่่ ว น ตำ�ำ บ ล บ้้ า น ห ล ว ง ส่่ ว น ม า ก เ ป็็ น พื้้� น ที่่� สำ�ำ ห รัับ
เพาะปลููก เป็็นที่่�นาไร่่ สวน ที่่�อยู่�่อาศััย ร้้านค้้า สถานประกอบการ ตามลำ�ำ ดัับ และมีีพื้้�นที่�่เพีียง
เล็็กน้้อยที่่�เป็็นพื้้�นที่�่สาธารณะ ทรััพยากรธรรมชาติิ ในพื้้�นที่�่ ได้้แก่่ ดิิน น้ำำ�� ต้้นไม้้ และอากาศที่่�ไม่่มีีมลพิิษ

หมวดที่�่ ๒

โครงการและกิิจกรรม
ที่่ด� ำำ�เนิินการ

36รายงานผลการดำำ�เนินิ งาน “หมู่่บ� ้า้ นรัักษาศีลี ๕” หมู่่�บ้า้ นหนองกระพี้�้ อำ�ำ เภอดอนตููม จังั หวัดั นครปฐม

#บ้้านหลวงต้อ้ งรอด

จัดั ตั้�ง้ โรงครััวประจำ�ำ หมู่่บ� ้้าน

สืืบเนื่่�องด้ว้ ยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้อ�้ ไวรััสโคโรน่่า ๒๐๑๙ หรืือ โควิดิ -๑๙
ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อประชาชนทั่่�วประเทศทั่่ว� ทุุกหย่่อมหญ้า้ ทำำ�ให้้ในหลาย ๆ พิื้้�น� ที่�น่ ั้้น� เกิดิ กลุ่่�มเสี่่ย� ง
และเกิิดการติดิ เชื้้อ� แพร่่ระบาดภายในชุุมชนเป็็นจำ�ำ นวนมากขึ้้�นในทุุกวันั ทำำ�ให้ต้ ้อ้ งทำำ�การกักั ตัวั
เ พื่่� อ เ ฝ้้ า ดูู อ า ก า ร แ ล ะ รัั ก ษ า ตัั ว อ ยู่�่ ภ า ย ใ น บ้้ า น ห รืื อ เ ดิิ น ท า ง ไ ป รัั ก ษ า ตัั ว ที่่� โ ร ง พ ย า บ า ล ส น า ม
ทำำ�ให้้ไม่่สามารถเดิินทางออกไปสู่่�ภายนอกเพื่่�อซื้้�อข้้าวของเครื่่�องใช้้ในการดำ�ำ รงชีีพเหมืือนปกติิได้้
ตำำ�บลบ้า้ นหลวง อำ�ำ เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม เป็็นหนึ่ง�่ ในพื้�น้ ที่่� ๒๙ จัังหวัดั ของการ
ประกาศเป็็นพื้น�้ ที่ค�่ วบคุุมสููงสุดุ และเข้ม้ งวด เกิิดการแพร่่ระบาดของเชื้�้อไวรัสั ภายในชุมุ ชน เกิดิ กลุ่่ม�
เสี่่ย� งสููงในผู้้�ที่�ไ่ ปสััมผััสใกล้ช้ ิดิ ผู้้�ติดิ เชื้�อ้ จึึงทำ�ำ ให้เ้ กิดิ ความยากลำ�ำ บากในการดำ�ำ รงชีวี ิิตดั่่ง� เช่่นปกติิ
จึึงเกิดิ ปัญั หาการขาดแคลนข้า้ วสารอาหารแห้ง้ อาหารสด น้ำ��ำ ดื่่ม� และสิ่่ง� ของเครื่่อ� งใช้ใ้ นการดำ�ำ รงชีพี
นายกองค์ก์ ารบริหิ ารส่่วนตำำ�บลบ้้านหลวง กำ�ำ นันั ผู้้�ใหญ่่บ้า้ น และหน่่วยงานที่�เ่ กี่่ย� วข้อ้ ง
ภายในตำำ�บลบ้า้ นหลวงไม่่ได้น้ ิ่่ง� นอนใจ จึึงได้ร้ ่่วมกับั วัดั หนองกระพี้�้ จัดั ตั้้ง� โรงครัวั ประจำำ�หมู่บ�่ ้้าน
เพื่่�อบรรเทาทุุกข์์ของประชาชนภายในหมู่่�บ้้านโดยจััดทำ�ำ อาหารสดพร้้อมน้ำำ�� ดื่่�มแจกจ่่าย
ให้ก้ ับั ประชาชนที่ก่� ัักตัวั อยู่ภ�่ ายในบ้้าน จััดส่่งตลอด 3 มื้้อ� พร้อ้ มดููแลให้ค้ วามช่่วยเหลืือตลอดเวลา
เพื่่�อให้้ประชาชนสามารถดำ�ำ รงชีีพต่่อไปในสถานการณ์ด์ ัังกล่่าว

37รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งาน “หมู่่�บ้า้ นรักั ษาศีีล ๕” หมู่่�บ้า้ นหนองกระพี้�้ อำ�ำ เภอดอนตููม จังั หวัดั นครปฐม

โรงเรียี นวัดั หนองกระพี้�้ หน้า้ เสาธง

๕สมาทานศีลี
โรงเรีียนวัดั หนองกระพี้�้ ตั้้�งอยู่�ภ่ ายในเขตธรณีสี งฆ์ข์ องวััดหนองกระพี้้� ตำ�ำ บลบ้า้ นหลวง
อำ�ำ เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม ซึ่�่งดำ�ำ เนิินการจัดั การเรีียนการสอนในระดับั ชั้้น� อนุบุ าล ถึึงชั้้น� ประถม
ศึึกษาปีที ี่่� ๖ ปััจจุบุ ันั นางรัชั นีีวรรณ วงศาเนาว์์ ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนวัดั หนองกระพี้้�
พื้น้� ที่�่หมู่่�ที่่� ๔ และหมู่่ท� ี่่� ๕ ตำำ�บลบ้า้ นหลวง อำำ�เภอดอนตููม จังั หวัดั นครปฐม เป็็นหมู่�บ่ ้้านที่่�
ดำำ�เนิินการภายใต้้โครงการสร้้างความปรองดองสมานฉัันท์์โดยใช้้หลัักธรรมทางพระพุุทธศาสนา
“หมู่�่บ้้านรักั ษาศีลี ๕” โดยการบููรณาการในหลาย ๆ หน่่วยงาน เช่่น บวร (บ้า้ น วัดั โรงเรีียน ราชการ)
จึึ ง ทำ�ำ ใ ห้้ โ ร ง เ รีี ย น วัั ด ห น อ ง ก ร ะ พี้้� ร่่วมกัั บ วัั ด ห น อ ง ก ร ะ พี้้� ใ น ก า ร จัั ดทำำ� โ ค ร ง ก า ร
“สมาทานศีีล ๕ หน้า้ เสาธง” เพื่่อ� ส่่งเสริิมการรักั ษาศีลี ธรรมภายในโรงเรีียน การรัักษาศีลี
และการนำ�ำ ไปปรัับใช้้ปฏิบิ ัตั ิิในชีีวิติ ประจำำ�วันั ของนักั เรีียนและบุุคลากร

38รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งาน “หมู่่�บ้้านรัักษาศีีล ๕” หมู่บ�่ ้้านหนองกระพี้�้ อำ�ำ เภอดอนตููม จัังหวัดั นครปฐม

พุุทธเกษตรกัับเศรษฐกิิจพอเพีียง

ตำำ�บลบ้้านหลวง อำำ�เภอดอนตููม จัังหวัดั นครปฐม มีพี ื้�น้ ที่�่ส่่วนใหญ่ท่ ี่เ�่ ป็็นไร่่สวน ท้อ้ งนา
และประชาชนส่่วนใหญ่ใ่ นหมู่่�บ้้านต่่าง ๆ ประกอบอาชีีพทำ�ำ ไร่่ ทำำ�สวน ทำ�ำ นา ทำำ�ให้ค้ วามรู้้�ความเข้้าใจ
ในการปลููกพืืชผักั ผลไม้น้ ั้้น� มีมี าก และสามารถเก็บ็ ผลผลิติ นำ�ำ ออกจำ�ำ หน่่าย สร้า้ งเสริมิ รายได้เ้ ลี้้ย� งชีพี
โครงการพุุทธเกษตรกัับเศรษฐกิิจพอเพีียงจึึงได้้เกิิดขึ้้�นภายในชุุมชนโดยภายใต้้การจััดตั้้�ง
และการดููแลของวัดั หนองกระพี้�้ นำำ�โดยพระครููสมุุห์์ประเสริิฐ จารุุธมฺฺโม เจ้า้ อาวาสวัดั หนองกระพี้�้
พร้้อมทั้้�งได้้รัับการสนัับสนุุนพื้้�นที่�่ขนาด ๕ ไร่่ จากคุุณหมอฐิิตารััตน์์ สารกองแดง (หมอส้้มเปรี้้�ยว)
เจ้า้ ของสวนในตำำ�บลบ้า้ นหลวง อำำ�เภอดอนตููม จังั หวัดั นครปฐม เพื่่อ� ใช้ใ้ นการดำ�ำ เนินิ โครงการดังั กล่่าว
โครงการพุุทธเกษตรกับั เศรษฐกิจิ พอเพียี ง ดำำ�เนิินการเพาะปลููกพืืชผลหลากหลายชนิิด เช่่น
มะพร้้าว กล้ว้ ย อ้อ้ ย มะม่่วง มะนาว กระท้้อน ตะไคร้้ ดอกรักั มะละกอ มันั สำ�ำ ปะหลััง เป็น็ ต้้น
เมื่่�อออกดอกออกผลโตเต็็มที่�่ ชาวบ้า้ นในชุุมชนมัักจะนำ�ำ พืืชผลเหล่่านี้้�ไปรัับประทานหรืือทำ�ำ อาหาร
ภายในชุุมชน หรืือหากมีงี านมงคลที่่�ต้้องใช้พ้ ันั ธ์ุ�ไม้้ เช่่น ต้้นอ้อ้ ย ต้น้ กล้้วย ก็็สามารถนำำ�ไปใช้้งานได้้
พร้อ้ มทั้้ง� มีกี ารจัดั ทำำ�ป้้าย “พื้�้นที่เ่� ขตอภััยทาน” เพื่่อ� ประชาสััมพัันธ์โ์ ครงการ และการละเว้้นจากการ
ตัดั ไม้ท้ ำ�ำ ลายป่่า

39รายงานผลการดำำ�เนินิ งาน “หมู่่บ� ้า้ นรัักษาศีีล ๕” หมู่�่บ้า้ นหนองกระพี้้� อำำ�เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม

แต่่งตั้้�งคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ระดัับตำำ�บล (พชต.)

ตำ�ำ บลบ้า้ นหลวง อำำ�เภอดอนตููม จังั หวััดนครปฐม

40รายงานผลการดำำ�เนินิ งาน “หมู่�่บ้้านรักั ษาศีลี ๕” หมู่�่บ้้านหนองกระพี้้� อำำ�เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม

แต่่งตั้้�งคณะกรรมการพััฒนาคุณุ ภาพชีีวิติ ระดัับตำำ�บล (พชต.)

ตำ�ำ บลบ้า้ นหลวง อำำ�เภอดอนตููม จังั หวััดนครปฐม

41รายงานผลการดำำ�เนินิ งาน “หมู่่บ� ้า้ นรัักษาศีีล ๕” หมู่�่บ้า้ นหนองกระพี้้� อำำ�เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม

แต่่งตั้้�งคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ระดัับตำำ�บล (พชต.)

ตำ�ำ บลบ้า้ นหลวง อำำ�เภอดอนตููม จังั หวััดนครปฐม

42รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งาน “หมู่�บ่ ้้านรัักษาศีลี ๕” หมู่บ่� ้า้ นหนองกระพี้�้ อำำ�เภอดอนตููม จัังหวัดั นครปฐม

แต่่งตั้้�งคณะกรรมการขัับเคลื่�อ่ นธรรมนููญสุุขภาวะตำ�ำ บลบ้้านหลวง

ตำำ�บลบ้า้ นหลวง อำำ�เภอดอนตููม จังั หวััดนครปฐม

43รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งาน “หมู่�บ่ ้้านรัักษาศีลี ๕” หมู่่�บ้า้ นหนองกระพี้�้ อำำ�เภอดอนตููม จัังหวัดั นครปฐม

แต่่งตั้้�งคณะกรรมการขับั เคลื่�อ่ นธรรมนููญสุุขภาวะตำ�ำ บลบ้้านหลวง

ตำ�ำ บลบ้า้ นหลวง อำำ�เภอดอนตููม จังั หวััดนครปฐม

หมวดที่่� ๓

กิจิ กรรมส่่งเสริิมการรัักษาศีลี ๕

45รายงานผลการดำำ�เนิินงาน “หมู่่บ� ้้านรัักษาศีีล ๕” หมู่�่บ้า้ นหนองกระพี้�้ อำ�ำ เภอดอนตููม จังั หวัดั นครปฐม

หมวดที่่� ๓

กิิจกรรมส่่งเสริิมการรักั ษาศีีล ๕

๓.๑ กิจิ กรรมส่่งเสริมิ ให้ป้ ระชาชนรักั ษาศีีลข้้อที่�่ ๑ การไม่่ฆ่า่ สัตั ว์์ ไม่่เบีียดเบีียนสััตว์์

กิิจ ก รร ม ส่่ ง เ ส ริิ ม ก า ร ป ล่่ อ ย ป ล า คืื น สู่�่ ธ รร ม ช า ติิ ป ล่่ อ ย ชีี วิิ ต สัั ต ว์์ ไ ม่่ เ บีี ย ด เ บีี ย น สัั ต ว์ ์
ลงในลำ�ำ ลองข้้างวััดหนองกระพี้�้ ตำ�ำ บลบ้้านหลวง อำ�ำ เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�เขตอภััยทาน

46รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งาน “หมู่่�บ้า้ นรักั ษาศีลี ๕” หมู่่�บ้้านหนองกระพี้้� อำ�ำ เภอดอนตููม จังั หวััดนครปฐม

๓.๒ กิจิ กรรมส่่งเสริมิ ให้ป้ ระชาชนรักั ษาศีีลข้อ้ ที่�่ ๒ การไม่ล่ ักั ขโมย ไม่ท่ ุุจริิต ไม่ค่ ดโกง

กิิจกรรมส่่งเสริิมอาชีีพ ฝึึกทำำ�ผ้้ามััดย้้อม ทำ�ำ เครื่่�องประดัับ และของใช้้ต่่างๆให้้กัับกลุ่�มแม่่บ้้าน ผู้้�สููงอายุุ
ณ วััดหนองกระพี้ �้ ตำำ�บลบ้า้ นหลวง อำ�ำ เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม

๓.๓ กิิจกรรมส่่งเสริมิ ให้้ประชาชนรัักษาศีีลข้้อที่�่ ๓ การไม่ป่ ระพฤติผิ ิดิ ในกาม

กิิจกรรมการรัักษาอุุโบสถศีีล ปฏิิบััติิธรรมของอุุบาสก อุุบาสิิกา ในวัันธรรมสวณะ ๘ ค่ำำ��, ๑๕ ค่ำ��ำ
ข้้างขึ้น� -ข้า้ งแรม ตลอดทั้้ง� ๓ เดืือน และการสมาทานศีลี ๕ ปฏิิบััติิธรรมในวัันธรรมสวณะ ข้้างขึ้น� -ข้า้ งแรม ๘ ค่ำ��ำ , ๑๕ ค่ำ�ำ�
ตลอดหลัังออกพรรษาแล้้ว ณ ศาลาการเปรีียญ วััดหนองกระพี้้� ตำำ�บลบ้้านหลวง อำ�ำ เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม

47รายงานผลการดำ�ำ เนิินงาน “หมู่่บ� ้้านรัักษาศีีล ๕” หมู่�บ่ ้า้ นหนองกระพี้้� อำ�ำ เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม

๓.๔ กิจิ กรรมส่่งเสริมิ ให้ป้ ระชาชนรักั ษาศีีลข้้อที่�่ ๔ การไม่่หลอกลวง กล่่าวเท็จ็

กิิจกรรมการแสดงตนเป็็นพุุทธมามกะของนิิสิิต-นัักศึึกษา รัับศีีล ฟัังธรรม นั่่�งสมาธิิ และถวายสัังฆทาน
ณ ศาลาการเปรีียญ วััดหนองกระพี้ �้ ตำำ�บลบ้า้ นหลวง อำำ�เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม

๓.๕ กิิจกรรมส่่งเสริมิ ให้้ประชาชนรักั ษาศีีลข้อ้ ที่�่ ๕ การไม่ด่ ื่่�มสุุราเมรััย ของมึึนเมาให้้โทษ

กิิจกรรมการรณรงค์์ ติิดตั้�งป้้ายประชาสััมพัันธ์์ เขตปลอดอบายมุุขภายในวััด และเชิิญชวนประชาชน
ที่่�เดิินทางเข้้ามาร่่วมพิิธีีหรืือกิิจกรรมต่่าง ๆ ภายในวััด งดดื่�่ม เสพ ขาย จำ�ำ หน่่าย จ่่าย แจก การจััดเลี้�ยงสุุรา
ของมึึนเมาทุุกชนิิด ภายในบริิเวณวััด โดยได้้ระบุุพระราชบััญญััติิ ควบคุุมเครื่�่องดื่่�มแอลกอฮอล์์ พุุทธศัักราช
๒๕๕๑ หมวด ๔ การควบคุุมเครืืองดื่�่มแอลกอฮอล์์ และ หมวด ๗ บทกำ�ำ หนดโทษ ไว้้ภายในป้้ายประชาสััมพัันธ์์
ติิดตั้�ง ณ วััดหนองกระพี้้� ตำำ�บลบ้้านหลวง อำำ�เภอดอนตููม จังั หวััดนครปฐม

48รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งาน “หมู่่�บ้้านรักั ษาศีลี ๕” หมู่�่บ้า้ นหนองกระพี้้� อำำ�เภอดอนตููม จังั หวัดั นครปฐม

๓.๖ ไม่ม่ ีีคดีีทำ�ำ ร้า้ ยร่่างกาย และ/หรืือ คดีีฆ่่ากัันตาย ในหมู่�บ้้าน

ข้้อมููลสถิิติิเกี่�ยวกัับคดีีความของประชาชนหมู่่�บ้้านหนองกระพี้้� หมู่่�ที่่� ๕ ตำ�ำ บลบ้้านหลวง อำ�ำ เภอดอนตููม
จัังหวััดนครปฐม ในช่่วงปีีพุุทธศักั ราช 2561 - 2563 ไม่่พบคดีีทำ�ำ ร้้ายร่่างกาย หรืือคดีีฆ่่ากัันตายภายในหมู่่บ� ้า้ น

๓.๗ ไม่ม่ ีีคดีีเกี่�ยวกับั การละเมิิดทรัพั ย์์สินิ ในหมู่�บ้า้ น

ข้้อมููลสถิิติิเกี่�ยวกัับคดีีความของประชาชนหมู่�่บ้้านหนองกระพี้�้ หมู่่�ที่่� ๕ ตำำ�บลบ้้านหลวง อำำ�เภอดอนตููม
จังั หวััดนครปฐม ในช่่วงปีพี ุทุ ธศักั ราช 2561 - 2563
ในปี ี พุุทธศักั ราช 2561 ถึงึ พุทุ ธศัักราช 2561 ไม่่พบคดีเี กี่ย� วกัับการละเมิิดทรััพย์ส์ ิินในหมู่�่บ้า้ น
ในปีี พุทุ ธศักั ราช 2563 พบคดีลี ัักทรััพย์ ์ จำำ�นวน 1 คดีี


Click to View FlipBook Version