The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

01_AnnualReport_61

01_AnnualReport_61

รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 1

รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 2

รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 3

สารจากสหกรณจ์ ังหวดั หนองบวั ลาภู

ริเร่ิมสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ เป็นค่านิยมท่ีชาวสานักงานสหกรณ์หนองบัวลาภู
ยึดถือในการทางาน การดาเนินงานของสานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลาภู ในรอบปี2561 สานักงาน
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลาภู ได้จัดทารายงานฉบับน้ีข้ึนเพ่ือรายงานผลการดาเนินงานปี 2561 ให้บุคลากร
ผทู้ ส่ี นใจและหน่วยงานทเี่ ก่ียวข้อง ได้ทราบถึงผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ของสานักงานสหกรณ์จังหวัด
หนองบวั ลาภู ว่ามีความกา้ วหนา้ และมีการพฒั นาสหกรณแ์ ละกลมุ่ สหกรณ์อยา่ งต่อเน่ือง

คณะผู้จัดทา ได้ประมวลผลการดาเนินงานของสานักงานฯ จากการทุ่มเทการปฏิบัติงานของ
ทีมงานสานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลาภู จนสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสาเร็จทุกแผนงาน/โครงการ
อย่างมีประสิทธภิ าพและประสทิ ธผิ ล

ทีมงานสานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลาภู มีความมุ่งม่ันท่ีจะทุ่มเทการทางาน
เพื่อพัฒนางานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลาภู ให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นท่ีพึ่งของ
มวลสมาชิก และเพ่ือความอยู่ดีกินดี มีสันติสุขของพี่น้องประชาชนท่ัวไป นับว่าเป็นภารกิจที่มีความสาคัญ
ที่เราจะมุ่งม่ันทาต่อไป จึงขอขอบคุณทีมงานทุกท่านท่ีช่วยกันทางานอย่างเต็มความสามารถ และขอขอบคุณ
คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกท่านท่ีให้กาลังใจ ให้แนวคิด และสนับสนุนการทางานในทุกๆ ด้าน
ตลอดมา จนทาให้งานทุกอยา่ งประสบความสาเร็จได้ดว้ ยดี

ลายเซน็ ………............………..……………..
(นายกฤษฎา วรสถิตย์)

ตาแหนง่ สหกรณ์จงั หวดั หนองบวั ลาภู
23 มกราคม 2562

รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 4

บทสรปุ ผ้บู ริหาร
(Executive Summary)

สานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลาภู เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์

สังกัด กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์และ

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลาภู

ให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เก่ียวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่

บุคลากรสหกรณ์ พร้อมท้ังปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นท่ีปรึกษามืออาชีพด้านระบบสหกรณ์” ได้ดาเนินการตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว

และมีโครงสรา้ งการบรหิ ารงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบรหิ ารทว่ั ไป กลมุ่ จัดตั้งและส่งเสรมิ สหกรณ์ กลุ่ม

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ กลุ่ม

ตรวจการสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสรมิ สหกรณ์ 1– 2

สานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลาภู มีบุคลากรประกอบด้วย ข้าราชการจานวน 22 คน

พนักงานราชการจานวน 18 คน ลูกจ้างประจาจานวน 4 คน และจ้างเหมาบริการ จานวน 5 คน รวมท้ังสิ้น

49 คน ด้านงบประมาณ ได้รับจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 44,676,822.94 บาท

แยกเป็น งบประมาณรายจ่ายประจาปี จานวน 6,877,782.94 บาท กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 25,000,000

บาท กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 12,488,000 บาท งบประมาณจังหวัด 311,040 บาท มีสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ท่ีมีสถานะดาเนินการ โดยแยกเป็น สหกรณ์จานวน 45 แห่ง กลุ่ม

เกษตรกรจานวน 44 แห่ง มีจานวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งส้ิน 80,011 คน จานวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งส้ัน

4,028 คน มีปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ จานวน 4,378 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร

จานวน 129 ล้านบาท ผลการดาเนนิ งานของสหกรณ์ มีผลกาไร จานวน 49 แห่ง กาไร 297.182 ลา้ นบาท

สหกรณ์ท่ีขาดทุน จานวน 19 แห่ง ขาดทุน 9.218 ล้านบาท ผลการดาเนินงานของกล่มุ เกษตรกร มีผลกาไร

จานวน 45 แห่ง กาไร 1.452 ลา้ นบาท กลุ่มเกษตรกรท่ีขาดทุน จานวน 10 แห่ง ขาดทุน 0.756 ล้านบาท

การจัดทารายงานประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ในรอบปีที่ผ่านมา บุคลากรของ

สานักงานสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลาภู ได้เสียสละ แรงกายและแรงใจร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจ

การส่งเสริมงานสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถ

เป็นท่ีพ่ึงแก่สมาชิกสหกรณ์ได้อย่างย่ังยืน จากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา สานักงานสหกรณ์จังหวัด

หนองบัวลาภู จึงรวบรวมผลงานท่ีสาคัญไว้ในรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ให้ผ้ทู ี่สนใจได้รับทราบถึงโครงการและกิจกรรมที่ได้ขับเคลื่อนการพฒั นางานการสง่ เสรมิ สหกรณแ์ ละ กลุ่ม

เกษตรกรในปงี บประมาณ 2561 ท่ีส่งผลทาให้สหกรณแ์ ละกลุ่มเกษตรกรในจงั หวดั หนองบวั ลาภู มีการ

ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ของสานักงานสหกรณ์จังหวัด

หนองบัวลาภู มีผลการประเมนิ การปฏิบตั งิ านอยู่ในระดบั มาตรฐาน

สุดท้ายบทสรุปน้ีการดาเนินงานของสานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลาภู ในรอบปี

ทีผ่านมา จะประสบผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากการมีทีมงานที่ดี

มีการวางแผนงานที่ดี ส่ิงหน่ึงท่ีทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ นั่นคือ การประชาสัมพันธ์งานต่างๆ

อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจ เช่ือม่ัน ไว้วางใจ อีกท้ังการให้ความร่วมมือของ

กลุ่มเป้าหมายตอ่ ไปจะเพ่มิ มากข้ึน

รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 5

สารบญั

บทสรุปผบู้ รหิ าร 4
ส่วนท่ี 1 ขอ้ มูลภาพรวมของหนว่ ยงาน 6
7
1.1 วสิ ัยทัศน์ พนั ธกิจ และอานาจหนา้ ท่ีสานักงานสหกรณ์จงั หวดั หนองบวั ลาภู 11
1.2 โครงสร้างและอตั รากาลงั ของสานักงานสหกรณจ์ งั หวัดหนองบวั ลาภู 22
1.3 แผนปฏบิ ตั งิ านและงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 25
1.4 สรุปขอ้ มูลสหกรณแ์ ละกลมุ่ เกษตรกร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 33
ส่วนท่ี 2 ผลการดาเนินงาน 34
2.1. สรุปผลการปฏบิ ัตงิ านและผลเบกิ จา่ ยงบประมาณ ตามแผนปฏิบตั ิงานและ
37
งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561
2.2 สรปุ ผลสาเรจ็ จากการปฏิบตั ิงานตามแนวทางการขับเคลื่อน 43

Smart Agricultural Curve ของกรมสง่ เสริมสหกรณ์ ประจาปี 2561 68
2.3 ผลการปฏิบัตงิ านสง่ เสรมิ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจาปีงบประมาณ 88
97
พ.ศ. 2561
2.4 ผลการปฏิบัตงิ าน/โครงการตามแผนปฏบิ ัติงานและงบประมาณรายจา่ ย 101
102
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 103
1) งาน/โครงการตามภารกจิ 104
2) โครงการตามนโยบายสาคัญ (Agenda) 108
3) โครงการไทยนยิ ม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 113

(งบประมาณเพิม่ เตมิ ปี 2561) (ถา้ ม)ี
ส่วนท่ี 3 รายงานการเงิน

3.1 งบแสดงฐานะการเงนิ
3.2 งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงนิ
3.3 หมายเหตปุ ระกอบงบการเงนิ
ส่วนท่ี 4 กจิ กรรมของสานักงานสหกรณจ์ ังหวดั หนองบวั ลาภู
บรรณานกุ รม

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 6

สว่ นที่ 1
ขอ้ มูลภาพรวม
ของหน่วยงาน

รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 7

วิสยั ทัศน์ พนั ธกจิ และอานาจหนา้ ที่ของหนว่ ยงาน

“หนองบัวลาภู เมืองน่าอยู่ น่าเทยี่ ว”

1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวี ิต
2. สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ และสังคมใหค้ นทุกกลุม่ ในสังคม
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอานวยความสะดวกเพื่อให้จังหวัดหนองบัวลาภู เป็นเมืองน่าอยู่

น่าเทย่ี ว
4. จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้นื ฟูและปอ้ งกนั การทาลายทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิง่ แวดล้อม

เปา้ ประสงค์ (Goal)

เพื่อใหจ้ งั หวัดหนองบวั ลาภูเป็นเมอื งนา่ อยู่ นา่ เที่ยว ภายใต้คณุ ภาพชีวติ ทด่ี ี ส่งเสรมิ ภูมปิ ัญญา
ประเพณวี ฒั นธรรม และเพิ่มมลู คา่ ทางเศรษฐกิจ การจดั การทรพั ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม
อย่างย่ังยืน

ประเดน็ ยุทธศาสตร์

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มคี ุณภาพชีวิตท่ดี ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสง่ เสรมิ และเพิ่มมลู ค่าสนิ ค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสง่ เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการ
ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจดั การทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดลอ้ มอย่างย่ังยืน
ประเด็นยทุ ธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมนั่ คงเพื่อความสงบสขุ

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 8

ความหมาย

๑. ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เม่ือ พ.ศ. 2117 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช ได้ยกกองทัพไปตีกรุงศรีสัตตนาคนหุต อาณาจักรล้านช้างในการศึกคร้ังนั้นสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชไดย้ กพลมาพกั บรเิ วณริมหนองบัวอยู่ระยะหนง่ึ จนเกดิ ประชวรเปน็ ไขท้ รพษิ จงึ

เสด็จยกทพั กลบั ชาวหนองบัวลาภไู ด้รว่ มใจกนั สรา้ งศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไวส้ กั การะ

๒. พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซ่ึงความจริงน้ันทรงประทับยืนอยู่ภายในศาล พระหัตถ์ซ้าย

ทรงพระแสงดาบ ภายในดวงตราที่ออกแบบให้ประทับยืนอยู่หน้าศาล เพื่อจะเน้นให้เห็นรูปเด่นชัด เป็น

ประธานของดวงตรา โดยมศี าลอย่ขู ้างหลัง

๓. หนองบวั เพือ่ แสดงใหเ้ หน็ วา่ ศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ ตั้งอยูร่ ิมฝง่ั หนองบวั

๔. ภูพาน ภูเขา เป็นจังหวัดท่ีมีภูเขาและป่าไม้ อันได้แก่ เทือกเขาภูพาน ซ่ึงมีธรรมชาติท่ีสวยงาม

หนองบวั ลาภู นน้ั เดิมช่อื หนองบวั ลมุ่ ภู คอื เปน็ หนองบวั ทีอ่ ยใู่ นลุ่มแต่อยู่บนทสี่ งู เชิงเขา

๕. ช่ือจังหวัดบนผืนผ้า หมายถึง จังหวัดท่ีมีหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองเป็นหลัก ส่วนชายท้ังสองข้างท่ีผูก

เปน็ ปมหมายถึง ความสามคั คีผูกพนั แน่นแฟ้น ของชาวจังหวดั หนองบัวลาภู

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 9

แผนที่

ทศิ เหนือ ตดิ ตอ่ กับ อาเภอน้าโสม อาเภอบา้ นผอื จังหวดั อุดรธานี
ทิศใต้ ตดิ ต่อกับ อาเภอสีชมพู กงิ่ อาเภอหนองนาคา จงั หวดั ขอนแกน่
ทศิ ตะวันออก ตดิ ต่อกับ อาเภอบ้านผอื อาเภอกดุ จับ อาเภอหนองวัวซอ จงั หวดั อุดรธานี
ทิศตะวนั ตก ตดิ ตอ่ กับ อาเภอภูกระดึง อาเภอวังสะพุง อาเภอผาขาว อาเภอเอราวณั จงั หวัดเลย

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 10

วสิ ยั ทศั น์ พันธกจิ ยทุ ธศาสตร์ของหน่วยงาน

วสิ ัยทัศน์ (Vision)

เปน็ องค์กรทม่ี ุ่งเน้นการเรยี นรู้ พัฒนาคน พัฒนางาน ก้าวทนั เทคโนโลยีเพ่ือนาไปสกู่ ารพัฒนา
สถาบันเกษตรกรทยี่ ่ังยืน

พันธกจิ (Mission)

1. สง่ เสรมิ การเรียนรขู้ องบุคลากรในสานกั งานสหกรณจ์ งั หวัด
2. สง่ เสรมิ การเรียนรขู้ องบุคลากรในสถาบนั เกษตรกร
3. ส่งเสริมและพฒั นาสถาบนั เกษตรกรให้เป็นทีพ่ ง่ึ แกม่ วลสมาชกิ อย่างยงั่ ยืน

ยทุ ธศาสตรข์ องหน่วยงาน

สหกรณ์ในความสง่ เสรมิ สามารถพง่ึ พาตนเอง และเป็นที่พึ่งของมวลสมาชกิ ได้

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 11

โครงสรา้ งและอัตรากาลงั ของสานกั งานสหกรณจ์ งั หวัดหนองบวั ลาภู

 โครงสรา้ งสานักงานสหกรณจ์ งั หวดั หนองบวั ลาภู

สหกรณ์จังหวัด
หนองบวั ลำภู

ฝำ่ ยบริหำร กลมุ่ จดั ตัง้ กลมุ่ สง่ เสรมิ กล่มุ สง่ เสริม กลุ่มตรวจกำร กลมุ่ กลมุ่
ทว่ั ไป และสง่ เสรมิ และพฒั นำ และพฒั นำกำร สหกรณ์ ส่งเสรมิ ส่งเสริม
สหกรณ์ 1 สหกรณ์ 2
สหกรณ์ ธุรกจิ บรหิ ำรกำร
สหกรณ์ จดั กำรสหกรณ์

สหกรณจ์ งั หวัดหนองบัวลาภู

ช่ือ – สกุล นายกฤษฎา วรสถิตย์
ตาแหน่ง สหกรณจ์ งั หวดั หนองบัวลาภู
ดารงตาแหนง่ ต้ังแต่วนั ท่ี 29 พฤศจิกายน 2560
ถงึ ปจั จบุ นั

บคุ ลากรของสานกั งานสหกรณ์จงั หวัดหนองบวั ลาภู

ฝ่ายบริหารทั่วไป

๑. ฝ่ายบรหิ ารทว่ั ไป จานวน ๑6 ราย แยกเปน็

• ข้าราชการ จานวน 2 ราย

• ลกู จ้างประจา จานวน 4 ราย

• พนักงานราชการ จานวน 6 ราย

• พนกั งานจา้ งเหมา จานวน 4 ราย

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 12

ขา้ ราชการ
ชือ่ – สกุล นายประสทิ ธิ์ เทพมูณี
ตาแหนง่ หวั หน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป
การศกึ ษา ปริญญาตรี
โทรศพั ท์ 08 0750 4661
E-Mail [email protected]
ชอ่ื – สกลุ นายชิณวัฒน์ ถริ โสตถนิ านนท์
ตาแหนง่ นักวิชาการสหกรณป์ ฏบิ ตั กิ าร
การศกึ ษา ปริญญาโท
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail -

ลกู จา้ งประจา
ชอ่ื – สกุล นายสาคร ดาทุมมา
ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 3
การศกึ ษา ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail [email protected]
ชื่อ – สกลุ นายวจิ ิตร บูระพนั ธ์
ตาแหน่ง พนกั งานขบั รถยนต์ ส 1
การศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี ๓
โทรศพั ท์ 0 4231 6701
E-Mail [email protected]

ชื่อ – สกุล นายสทุ ธิชัย ถาวะโร
ตาแหนง่ พนกั งานขบั รถยนต์ ส 1
การศกึ ษา มธั ยมศึกษาปีท่ี ๖
โทรศพั ท์ 0 4231 6701
E-Mail [email protected]
ชื่อ – สกลุ นายสมคดิ งามดี
ตาแหนง่ พนักงานขบั รถยนต์ ส 1
การศึกษา ปวช.
โทรศพั ท์ ๐ ๔๒๓๕ ๓๗๘๖
E-Mail [email protected]

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 13

พนักงานราชการ
ช่ือ – สกุล นางสาวชอ่ เพชร ศรีบุญเรือง
ตาแหนง่ นักวิเคราะหน์ โยบายและแผน
การศกึ ษา ปรญิ ญาตรี
โทรศพั ท์ 0 4231 6701
E-Mail [email protected]

ชอื่ – สกุล นายธรี โชติ มะลวิ นั
ตาแหนง่ นักจดั การงานทั่วไป
การศึกษา ปรญิ ญาตรี
โทรศพั ท์ 0 4231 6701
E-Mail -
ชอ่ื – สกลุ นางสาวภาวนิ ี บญุ สุด
ตาแหน่ง นกั วชิ าการเงินและบญั ชี
การศึกษา ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail [email protected]

ชอ่ื – สกุล นางสาวศริ ริ ตั น์ จันทร์จอ้ ย
ตาแหนง่ เจ้าพนักงานการเงินและบญั ชี
การศึกษา ปรญิ ญาตรี
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail [email protected]

ชื่อ – สกุล นางสาวรุ่งนภา ขาวชา
ตาแหนง่ เจ้าพนกั งานธุรการ
การศึกษา ปรญิ ญาตรี
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail [email protected]

ช่ือ – สกลุ นางสาววชิ ุดาวดี ศรสี ุทัศน์
ตาแหนง่ เจ้าพนักงานธุรการ
การศึกษา ปริญญาตรี
โทรศพั ท์ 0 4231 6701
E-Mail -

ลกู จา้ งเหมาบรกิ าร
ชอื่ – สกลุ นายเกษม ปัจชัยโย
ตาแหน่ง พนกั งานขบั รถยนต์
การศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี ๓
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail -

2. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 14
• ข้าราชการ
• พนกั งานราชการ ชื่อ – สกุล นายพรเทพ เปยี ซอื่
ตาแหน่ง พนกั งานขับรถยนต์
การศกึ ษา มธั ยมศึกษาปีท่ี 6
โทรศพั ท์ 0 4231 6701
E-Mail -
ชือ่ – สกุล นายสง่า แกว้ อาด
ตาแหน่ง รักษาความปลอดภยั
การศกึ ษา มัธยมศึกษาปีท่ี ๖
โทรศพั ท์ 0 4231 6701
E-Mail -

ช่อื – สกุล นางนิภาพร จนั ทร์มาลา
ตาแหน่ง พนักงานทาความสะอาด
การศกึ ษา -
โทรศพั ท์ 0 4231 6701
E-Mail -

จานวน 5 ราย แยกเป็น
จานวน 4 ราย
จานวน 1 ราย

ขา้ ราชการ
ชื่อ – สกุล นายสมเด็จ บุญเดช
ตาแหนง่ ผู้อานวยการกลุ่มสง่ เสริมสหกรณ์ 2
การศึกษา ปรญิ ญาโท
โทรศพั ท์ ๐ ๔๒๓๕ ๓๗๘๖
E-Mail [email protected]
ชื่อ – สกลุ นายพยนต์ ร่งุ ศรี
ตาแหนง่ เจา้ พนกั งานสง่ เสรมิ สหกรณช์ านาญงาน
การศึกษา ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail [email protected]

ชอ่ื – สกลุ นางสาวสริ ิเนตร โพระกัน
ตาแหนง่ นกั วิชาการสหกรณ์ปฏบิ ตั ิการ
การศึกษา ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail -

รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 15

ช่อื – สกุล นางสาวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์
ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัตกิ าร
การศึกษา ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail -

พนกั งานราชการ

ชอ่ื – สกุล นางสาวสุมาลอี ินทวหิ ค
ตาแหนง่ นักวิชาการสหกรณ์
การศกึ ษา ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail -

3. กลุ่มสง่ เสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จานวน 4 ราย แยกเปน็

• ข้าราชการ จานวน 3 ราย

• พนกั งานราชการ จานวน 1 ราย

ขา้ ราชการ

ช่ือ – สกลุ นายสุชาติ งามพพิ ฒั นกลุ

ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณช์ านาญการ

การศกึ ษา ปรญิ ญาโท

โทรศัพท์ 0 4231 6701

E-Mail [email protected]

ชือ่ – สกลุ นางสาวทิพวรรณ ทองดี
ตาแหน่ง นกั วชิ าการสหกรณป์ ฏบิ ตั ิการ
การศกึ ษา ปริญญาโท
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail -

ชอ่ื – สกุล นายยอดมนญู ก้อนมณี
ตาแหนง่ นกั วชิ าการสหกรณ์ปฏิบัตกิ าร
การศึกษา ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail -

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 16

พนกั งานราชการ
ชือ่ – สกลุ นางสาวนลิ วรรณ ศรหี ลง
ตาแหน่ง นกั วิชาการมาตรสินค้า
การศึกษา ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail [email protected]

4. กลมุ่ สง่ เสรมิ และพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จานวน 5 ราย แยกเปน็

• ข้าราชการ จานวน 3 ราย

• พนักงานราชการ จานวน 2 ราย

ขา้ ราชการ

ช่ือ – สกุล นางพรสถิตย์ กาไรทอง

ตาแหนง่ ผู้อานวยการกลมุ่ ส่งเสรมิ และพฒั นาการบริหาร

การจดั การสหกรณ์

การศึกษา ปริญญาโท

โทรศพั ท์ 0 4231 6701

E-Mail

ชอื่ – สกลุ นางสาวพิสมยั แสงโทโพธ์ิ

ตาแหนง่ นักวชิ าการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศกึ ษา ปริญญาโท

โทรศพั ท์ 0 4231 6701

E-Mail -

ช่อื – สกลุ นายดุจบดนิ ทร์ ลงั กาฟ้า
ตาแหนง่ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศกึ ษา ปรญิ ญาตรี
โทรศพั ท์ 0 4231 6701
E-Mail -

พนกั งานราชการ

ชื่อ – สกลุ นางสาวอัมพิกา ฉิมมา
ตาแหน่ง นักวชิ าการสหกรณ์
การศึกษา ปรญิ ญาตรี
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail -

5. กลุม่ ตรวจการสหกรณ์ รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 17
• ข้าราชการ
• พนักงานราชการ ช่ือ – สกุล นางศรีสุนนั ท์ วงค์พนั ธ์ุ
ตาแหน่ง นกั วิชาการสหกรณ์
การศึกษา ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail [email protected]

จานวน 5 ราย แยกเป็น
จานวน 3 ราย
จานวน 2 ราย

ข้าราชการ
ชอ่ื – สกุล นายวสนั ต์ สุขสมบัติ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
การศกึ ษา ปรญิ ญาตรี
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail -
ช่อื – สกลุ นายวสนั ต์ สุขสมบตั ิ
ตาแหนง่ นติ กิ รปฏบิ ตั กิ าร
การศึกษา ปรญิ ญาตรี
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail -
ชอื่ – สกลุ นางสาวอษั ฎาพร พิบลู ย์
ตาแหน่ง นักวชิ าการสหกรณ์ปฏิบตั กิ าร
การศกึ ษา ปริญญาตรี
โทรศพั ท์ 0 4231 6701
E-Mail -

พนักงานราชการ

ชอ่ื – สกลุ นางสาวจันทรเ์ พญ็ ศรีลุนชา่ ง
ตาแหน่ง นักวชิ าการสหกรณ์
การศกึ ษา ปรญิ ญาตรี
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail [email protected]

6. กลุม่ ส่งเสรมิ สหกรณ์ 1 รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 18
• ขา้ ราชการ
• พนักงานราชการ ช่ือ – สกุล นายภานพุ งษ์ เกตุไทย
ตาแหน่ง นิตกิ ร
การศกึ ษา ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail [email protected]

จานวน 7 ราย แยกเปน็
จานวน 4 ราย
จานวน 3 ราย

ขา้ ราชการ
ชอ่ื – สกุล นายขบวน ทองดี
ตาแหน่ง ผ้อู านวยการกลุ่มสง่ เสรมิ สหกรณ์ 1
การศึกษา ปริญญาตรี
โทรศพั ท์ 0 4231 6701
E-Mail [email protected]
ชอื่ – สกลุ นายทวี ขวัญใจ
ตาแหนง่ เจา้ พนักงานส่งเสรมิ สหกรณ์อาวโุ ส
การศกึ ษา ปริญญาโท
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail [email protected]
ช่ือ – สกลุ นายประวัติ หวานนอก
ตาแหน่ง เจ้าพนกั งานสง่ เสริมสหกรณ์ชานาญงาน
การศกึ ษา ประกาศณยี บัตรวชิ าการสหกรณ์
โทรศพั ท์ 0 4231 6701
E-Mail [email protected]
ชอ่ื – สกุล นางสาวเรณกุ า จะมพี นั ธ์
ตาแหนง่ นักวิชาการสหกรณป์ ฏิบัติการ
การศึกษา ปรญิ ญาตรี
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail -

พนักงานราชการ

ช่อื – สกุล นางสาวปวณี าชัชวาลย์
ตาแหนง่ นักวชิ าการสหกรณ์
การศกึ ษา ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail -

7. กล่มุ สง่ เสรมิ สหกรณ์ 2 รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 19
• ข้าราชการ
• พนกั งานราชการ ช่ือ – สกุล นางสาวรัดดาวรรณ ไชยชว่ ย
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสง่ เสรมิ สหกรณ์
การศกึ ษา ปวส. การบญั ชี
โทรศพั ท์ 0 4231 6701
E-Mail [email protected]
ชอ่ื – สกลุ นางสาวฐิตาภรณ์ สอนเต็ม
ตาแหนง่ เจ้าพนกั งานสง่ เสริมสหกรณ์
การศกึ ษา บธ.บ. การจัดการท่วั ไป
โทรศพั ท์ 0 4231 6701
E-Mail [email protected]

จานวน 6 ราย แยกเป็น
จานวน 2 ราย
จานวน 3 ราย

ข้าราชการ
ชื่อ – สกลุ นายจิตณรงค์ ลอยลม
ตาแหน่ง นักวชิ าการสหกรณช์ านาญการ
การศึกษา ปรญิ ญาตรี
โทรศพั ท์ 0 4231 6701
E-Mail [email protected]

ชอื่ – สกลุ นางสาวญาณนิ ท์ สวุ รรณโค
ตาแหนง่ นกั วิชาการสหกรณ์ชานาญการ
การศึกษา ปรญิ ญาโท
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail [email protected]

พนักงานราชการ

ชื่อ – สกลุ นางสาวศศิธร จนั ทรส์ มัคร
ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
การศกึ ษา ปรญิ ญาตรี
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๕ ๓๗๘๖
E-Mail [email protected]

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 20

ชื่อ – สกลุ นางสาวอรอุมาแพงพงษ์
ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
การศกึ ษา ปริญญาตรี
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๕ ๓๗๘๖
E-Mail -

ชอื่ – สกลุ นางสาวเจนจริ า สวุ รรณพิมพ์
ตาแหน่ง เจ้าพนกั งานสง่ เสรมิ สหกรณ์
การศกึ ษา ปรญิ ญาตรี
โทรศัพท์ 0 4231 6701
E-Mail -

รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 21

 อัตรากาลงั ของสานักงานสหกรณจ์ ังหวัดหนองบวั ลาภู

9% 45% ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
รวม พนักงำนรำชกำร
48 ลูกจำ้ งเหมำบริกำร
38% คน

8%

ประเภทอัตรำกำลัง ชำย หน่วย : คน
ขำ้ รำชกำร 14 หญิง รวม
ลกู จำ้ งประจำ 4 8 22
พนักงำนรำชกำร 2
ลกู จ้ำงเหมำบริกำร 3 -4
23 16 18
รวม 14
25 48

*** ข้อมูล ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2561

รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 22

แผนปฏิบัตงิ านและงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 แผนปฏิบตั งิ าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. แผนงาน บุคลากรภาครฐั
ผลผลติ /โครงการ รายการบคุ ลากรภาครัฐ
กจิ กรรมหลกั ค่าใชจ้ า่ ยบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสรมิ สหกรณ์
กจิ กรรมรอง บคุ ลากรภาครฐั กรมส่งเสรมิ สหกรณจ์ านวน 4,387,200 บาท

2. แผนงาน พืน้ ฐานด้านแกไ้ ขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมลา้ และสร้างการเตบิ โตจากภายใน
ผลผลติ /โครงการ สหกรณแ์ ละกลุ่มเกษตรกรไดร้ ับการแนะนา ส่งเสริม และกากับ
กจิ กรรมหลัก ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์และกล่มุ เกษตรกร
กิจกรรมรอง สง่ เสรมิ สหกรณ์และกลมุ่ เกษตรกร(อานวยการ) จานวน 2,573,820 บาท
กิจกรรมรอง ส่งเสรมิ สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรตามระบบ CPS จานวน 1,097,200 บาท
กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทนุ สาหรับครุภัณฑแ์ ละสิง่ กอ่ สรา้ ง จานวน 371,900 บาท

3. แผนงาน ยทุ ธศาสตร์การสง่ เสรมิ การดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง
ผลผลติ /โครงการ สง่ เสริมการดาเนนิ งานอนั เน่ืองมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมหลกั พัฒนาสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรในพนื้ ที่โครงการอันเน่อื งมาจากพระราชดาริ
กจิ กรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อนั เนื่องมาจากพระราชดาริ(สง่ เสริมสหกรณต์ ามพระราชดาริ)

จานวน 109,400 บาท
4. แผนงานบูรณาการ

- พฒั นาเศรษฐกิจฐานรากและชมุ ชนเขม้ แข็ง
ผลผลติ /โครงการ พฒั นากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพ่มิ ในสงั กดั สถาบันเกษตรกร

กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัยปี 2559/60
จานวน 5,300 บาท

กิจกรรมหลัก พักชาระหนี้ต้นเงินและดอกเบ้ียให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกข้าวปีการผลิต
2559/60 จานวน 1,808,662.94 บาท

กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชพี สร้างมูลค่าเพ่ิมในสงั กัดสถาบนั เกษตรกร
กจิ กรรมรอง พัฒนากลมุ่ อาชีพในสถาบนั เกษตรกรเพอ่ื สร้างมลู ค่าเพม่ิ จานวน 37,600 บาท
- จดั การปัญหาทด่ี ินทากิน
ผลผลติ /โครงการ ส่งเสรมิ และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปญั หาทีด่ ินทากนิ ของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล
จานวน 43,200 บาท
- การพฒั นาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ผลผลิต/โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลกั สนบั สนนุ การดาเนินการบรหิ ารจดั การเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์
จานวน 170,900 บาท
ผลผลติ /โครงการ ศนู ยเ์ รยี นรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กจิ กรรมหลกั พฒั นาศนู ยเ์ รียนร้กู ารเพม่ิ ประสิทธภิ าพการผลิตสนิ คา้ เกษตร
กิจกรรมรอง พัฒนาศนู ยเ์ รยี นรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิ ค้าเกษตร จานวน 54,800 บาท

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 23

ผลผลติ /โครงการ พฒั นาความเขม้ แข็งสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
กจิ กรรมหลกั เสริมสร้างความเข้มแขง็ ภาคการเกษตร 1 อาเภอ 1 สหกรณ์ 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า
กิจกรรมรอง เสริมสร้างความเขม้ แข็งภาคการเกษตร 1 อาเภอ 1 สหกรณ์ จานวน 49,350 บาท
กิจกรรมรอง เสรมิ สร้างความเขม้ แขง็ ภาคการเกษตร 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า จานวน 49,350 บาท

ผลผลิต/โครงการ สนบั สนนุ การพฒั นาระบบเกษตรกรรมย่ังยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กจิ กรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จานวน 506,300 บาท

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 24

 งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

แผนภูมิแสดงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59- ๒๕๖1
จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ลา้ นบาท เงนิ อดุ หนุน งบรำยจ่ำยอื่น
5
4
3
2
1
0
งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทุน

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ประเภทงบรายจ่าย ปี 2559 ปี 2560 หนว่ ย : ล้านบาท

รวมทั้งสน้ิ 8.777 8.413 ปี 2561
งบบคุ ลากร 2.998 3.313
งบดาเนนิ งาน 4.707 4.387 8.751
งบลงทุน 0.951 0.436 4.387
เงินอุดหนนุ 0.121 0.277 1.726
งบรายจ่ายอนื่ (ถา้ ม)ี 0.000 0.000 0.465
2.173
0.000

รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 25

สรปุ ขอ้ มลู สหกรณ์และกล่มุ เกษตรกร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ขอ้ มูลสถติ ขิ องสหกรณ์ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2561

จานวนสหกรณ์และจานวนสมาชกิ สหกรณ์ จานวนสหกรณ์ จานวนสมาชิกสหกรณ์
(แหง่ ) (คน)
ประเภทสหกรณ์
52 68,780
1. สหกรณ์การเกษตร 1 30
2. สหกรณป์ ระมง - -
3. สหกรณน์ คิ ม 5
4. สหกรณ์ออมทรพั ย์ 2 7,115
5. สหกรณร์ า้ นคา้ 3 -
6. สหกรณบ์ ริการ 5
7. สหกรณเ์ ครดติ ยเู นย่ี น 230
68 3,856
รวม
80,011

ท่ีมา : (ฝา่ ยบรหิ ารท่วั ไป, กลมุ่ จดั ตัง้ และสง่ เสริมสหกรณ์)

สถานะสหกรณ์

จานวนสหกรณ์ (แหง่ ) จานวนสหกรณ์
ท้ังหมด
ประเภทสหกรณ์ ดาเนินงาน/ หยดุ ดาเนินงาน/ เลิก จัดต้งั ใหม่
ธรุ กจิ ธุรกจิ /ชาระบัญชี (1) + (2) +
1. สหกรณก์ ารเกษตร (1) (2) (4) (3) + (4)
2. สหกรณป์ ระมง (3) -
3. สหกรณน์ ิคม 34 3 - 52
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 - 15 - 1
5. สหกรณร์ ้านค้า - - - 1 -
6. สหกรณ์บริการ 3 - - - 5
7. สหกรณเ์ ครดติ ยเู น่ยี น - - 1 - 2
2 - 2 - 3
5 - 1 5
- 1
68
รวม 45 3 19

ทมี่ า : (ฝา่ ยบรหิ ารท่ัวไป, กลุม่ จดั ตง้ั และสง่ เสริมสหกรณ์)

รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 26

ปรมิ าณธุรกจิ ของสหกรณใ์ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปริมาณ ปริมาณธรุ กจิ แยกตามประเภทการให้บรกิ าร (ล้านบาท)
ธุรกจิ
ประเภทสหกรณ์ ของ รบั ฝากเงนิ ใหเ้ งินกู้ จดั หา รวบรวม บรกิ าร รวมทง้ั ส้ิน
สหกรณ์ สินค้ามา ผลผลติ และอนื่ ๆ
1. สหกรณ์การเกษตร (แหง่ ) จาหนา่ ย และแปร
2. สหกรณ์ประมง
3. สหกรณ์นิคม 52 รปู
4. สหกรณอ์ อมทรัพย์ 1
5. สหกรณ์รา้ นค้า 86.339 483.752 174.972 202.833 2.824 950.721
6. สหกรณบ์ รกิ าร -
7. สหกรณ์เครดิต 0.000 0.160 0.000 0.000 0.000 0.160
ยูเนยี น 5
- - - -- -
รวมทงั้ ส้ิน 2
3 706.155 2,696.868 0.000 0.000 0.000 3,403.024

5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

49,056.29 163,033.96 0.000 0.000 0.000 0.212

6.256 17.995 0.000 0.000 0.000 24.251

68 798.799 3,198.939 174.972 202.833 2.824 4,378.370

ท่มี า : (กลมุ่ ส่งเสรมิ และพฒั นาธรุ กิจสหกรณ์)

ผลการดาเนินงานของสหกรณ์

ผลการดาเนนิ งานปลี า่ สดุ ที่มกี ารปดิ บญั ชใี นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กาไร
(ขาดทนุ )
ผลการดาเนนิ งานในภาพรวม การดาเนนิ งานมผี ลกาไร - ขาดทนุ
สุทธิ
(1) (2) (3) สหกรณ์ท่มี ผี ลกาไร สหกรณ์ทข่ี าดทนุ ในภาพรวม
(ล้านบาท)
จานวน รายได้ คา่ ใช้จ่าย (4) (5) (6) (7) (5) – (7)

ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์ (ลา้ นบาท) (ล้านบาท) จาน กาไร จานวน ขาดทนุ -0.227
(แหง่ ) 0.017
1. สหกรณ์การเกษตร วน (ล้านบาท) สหกรณ์ (ล้าน 0.000
2. สหกรณป์ ระมง 289.967
3. สหกรณน์ ิคม สหก (แห่ง) บาท) 0.000
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ รณ์ 0.047
5. สหกรณร์ ้านค้า (แห่ 0.160
6. สหกรณ์บรกิ าร ง)
7. สหกรณ์เครดิต 287.964
ยูเนี่ยน 52 468.735 468.962 35 8.183 17 -8.411
1 0.104 0.086
รวมทง้ั สิน้ - 0.000 0.000 1 0.017 - 0.000
5 658.653 370.686
2 0.000 0.000 - 0.000 - 0.000
3 0.089 0.042
5 3.333 3.173 5 287.967 - 0.000

68 1,130.916 842.951 2 0.000 - 0.000

3 0.047 - 0.000

3 0.967 2 -0.807

49 297.182 19 -9.218

ท่ีมา : (กล่มุ ส่งเสรมิ และพฒั นาธรุ กิจสหกรณ,์ กลมุ่ จดั ตั้งและสง่ เสรมิ สหกรณ,์ กลุ่มสง่ เสรมิ และพัฒนาการบรหิ ารการจดั การ
สหกรณ์, กลมุ่ สง่ เสรมิ สหกรณ์ 1, กล่มุ สง่ เสรมิ สหกรณ์ 2)

ผลการดาเนนิ งานของสหกรณ์ ในรอบปบี ญั ชลี ่าสุด ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 27
สานกั งานสหกรณจ์ งั หวัดจงั หวัดหนองบวั ลาภู
 ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ในรอบปบี ญั ชีล่าสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถานะทว่ั ไปของสหกรณ์ ปลี า่ สดุ ทมี่ ีการปดิ บญั ชีในปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 (บาท) ปริมาณธรุ กจิ แยกตามประเภทการใหบ้ ริการ (บาท)

สหกรณ์ ผลการจดั ทนุ ดาเนินงาน กาไร/(ขาดทนุ ) ปี กาไร/(ขาดทนุ ) ปี รวมปรมิ าณธรุ กจิ ปี ปรมิ าณธรุ กจิ ปบี ญั ชี
ปบี ญั ชี จานวนสมาชิก มาตรฐาน สถานะสหกรณ์ บญั ชีลา่ สดุ บญั ชีกอ่ นหน้า ลา่ สดุ (พ.ศ. 2561) กอ่ นหนา้ (พ.ศ.
สหกรณ์ ทนุ เรือนหนุ้ สนิ ทรพั ย์ รายได้ คา่ ใช้จา่ ย รบั ฝากเงิน ใหเ้ งินกู้ จดั หาสนิ คา้ มา รวบรวมผลผลติ บริการและอน่ื ๆ 2560)
สหกรณ์การเกษตร (คน) ประจาปี 2561 หนสี้ นิ ทนุ ของสหกรณ์ จาหนา่ ย และแปรรปู
1. ชุมนุมสหกรณก์ ารเกษตรจังหวดั หนองบวั ลาภู จากดั
2. สหกรณโ์ คเน้ือคณุ ภาพหนองบัวลาภู จากดั รวม 80,011 3,030,028,880.00 10,825,776,520.71 6,873,118,682.95 6,183,122,185.80 1,130,916,151.32 842,951,876.98 287,964,274.34 276,923,270.35 798,799,879.58 3,198,939,856.55 174,972,063.37 202,833,453.18 2,824,895.27 4,378,370,147.95 4,242,617,956.51
3. สหกรณก์ องทนุ สวนยางดงมะไฟ จากดั รวม 68,780
4. สหกรณก์ องทนุ สวนยางโนนทนั ยางทอง จากดั 31 ต.ค. 60 26 (แห่ง) ไมผ่ า่ น 235,482,665.00 921,668,729.55 642,161,589.25 282,264,118.34 468,735,009.99 468,962,950.77 -227,940.78 7,631,688.35 86,338,999.33 483,752,026.64 174,972,063.37 202,833,453.18 2,824,895.27 950,721,437.79 821,583,544.74
5. สหกรณก์ องทุนสวนยางนามะเฟอื ง จากดั 30 พ.ย. 60
6. สหกรณก์ องทุนสวนยางสามพลังยางทอง จากดั 28 ก.พ. 61 427 น้อยกวา่ 2 ปี ดาเนินงาน 2,917,500.00 6,925,300.15 5,983,115.55 942,184.60 4,957,456.36 6,384,377.27 -1,426,920.91 -183,353.60 3,669,477.03 1,656,483.43 4,080,429.50 0.00 0.00 9,406,389.96 6,536,726.44
7. สหกรณบ์ ุญทนั รวมยางพฒั นา จากดั 28 ก.พ. 61 209 B ดาเนินงาน
8. สหกรณก์ ารเกษตรนากลาง จากดั 28 ก.พ. 61 127 B ดาเนินงาน 433,500.00 488,621.91 0.00 488,621.91 992,581.56 937,459.65 55,121.91 0.00 0.00 0.00 69,325.40 0.00 0.00 69,325.40 199,643.00
9. สหกรณก์ ารเกษตรบ้านกกคอ้ จากดั 28 ก.พ. 61 155 B ดาเนินงาน
10. สหกรณก์ ารเกษตรศภุ นิมติ หนองบวั ลาภู จากดั 28 ก.พ. 61 200 B ดาเนินงาน 590,510.00 1,010,934.97 186,663.56 824,271.41 27,994,222.10 27,953,745.23 40,476.87 107,354.88 154,530.00 1,500,000.00 119,720.00 27,874,502.10 0.00 29,648,752.10 32,044,348.81
11. สหกรณก์ ารเกษตรเพอ่ื การตลาดลกู คา้ ธ.ก.ส.หนองบัวลาภู จากดั 31 ม.ี ค. 61 53 น้อยกวา่ 2 ปี ดาเนินงาน
12. สหกรณก์ ารเกษตร สกอ.ตาบลบ้านโคก จากดั 31 ม.ี ค. 61 2,395 A ดาเนินงาน 279,537.00 1,361,872.76 567,393.03 794,479.73 1,010,082.90 1,116,559.54 -106,476.64 26,019.75 61,074.56 0.00 842,612.50 0.00 0.00 903,687.06 450,000.00
13. สหกรณก์ ารเกษตร สกอ.สวุ รรณคหู า จากดั 31 ม.ี ค. 61 53 B ดาเนินงาน
14. สหกรณบ์ ุญทันยางพาราการเกษตร จากดั 31 ม.ี ค. 61 847 B ดาเนินงาน 199,710.00 469,303.82 36,261.88 433,041.94 6,234,194.82 6,124,675.36 109,519.46 58,188.46 32,214.00 1,310,000.00 0.00 5,947,703.63 0.00 7,289,917.63 5,540,146.42
15. สหกรณส์ ่งเสริมการเกษตรและปศสุ ตั วห์ นองบัวลาภู จากดั 31 ม.ี ค. 61 43,397 B ดาเนินงาน
16. สหกรณก์ ารเกษตรเมอื งหนองบัวลาภู จากดั 31 ม.ี ค. 61 108 B ดาเนินงาน 343,350.00 733,722.33 68,640.10 665,082.23 10,136,844.64 10,027,059.87 109,784.77 95,753.95 61,140.10 1,539,000.00 47,750.00 9,656,793.00 0.00 11,304,683.10 10,961,627.00
17. สหกรณก์ ารเกษตรหนองภยั ศนู ย์ จากดั 31 ม.ี ค. 61 117 ไมผ่ ่าน ดาเนินงาน
18. สหกรณก์ ารเกษตรสวุ รรณคหู า จากดั 30 เม.ย. 61 144 น้อยกวา่ 2 ปี ดาเนินงาน 53,000.00 90,715.60 380.78 90,334.82 11,441,166.69 11,416,929.00 24,237.69 38,078.91 0.00 0.00 0.00 11,069,624.00 0.00 11,069,624.00 13,154,636.00
19. สหกรณก์ องทนุ สวนยางนากลาง จากดั 30 ม.ิ ย. 61 114 ไมผ่ ่าน ดาเนินงาน
20. สหกรณก์ ารเกษตรช่นื อทุ ัย จากดั 30 ม.ิ ย. 61 8,093 A ดาเนินงาน 27,555,120.00 92,069,574.49 63,774,302.71 28,295,271.78 19,498,358.68 19,034,065.90 464,292.78 117,474.20 9,395,595.20 35,495,610.00 13,762,558.38 0.00 0.00 58,653,763.58 67,579,221.82
21. สหกรณส์ วนปา่ ภาคเอกชนหนองบัวลาภู จากดั 30 ม.ิ ย. 61 26 B ดาเนินงาน
22. สหกรณก์ ารเกษตรโนนเมอื ง จากดั 29 ก.พ. 59 1,420 B ดาเนินงาน 222,210.00 777,036.59 261,103.92 515,932.67 80,480.68 16,229.94 64,250.74 -64,339.73 162,819.75 779,550.00 0.00 0.00 0.00 942,369.75 1,002,884.00
23. สหกรณก์ ารเกษตรบา้ นกดุ ดนิ จ่ี-ดงสวรรค์ จากดั 30 ม.ิ ย. 58 33 หยุดดาเนินงาน ดาเนินงาน
24. สหกรณก์ ารเกษตรบา้ นเพก็ เฟอ้ื ย-ห้วยเตย จากดั - 27 หยุดดาเนินงาน หยุดดาเนินงาน 5,718,990.00 10,731,061.55 2,183,597.40 8,547,464.15 1,884,698.40 2,067,925.11 -183,226.71 10,483.85 2,275,540.29 5,060,343.00 546,023.00 0.00 0.00 7,881,906.29 6,789,715.26
25. สหกรณก์ ารเกษตรผลติ ปยุ๋ อนิ ทรียค์ ลองเจริญ จากดั - หยุดดาเนินงาน
26. สหกรณก์ ารเกษตรมหาชนสวุ รรณคหู า จากดั - 0 เลกิ 21,154,790.00 71,166,502.77 41,293,942.53 29,872,560.24 110,709,551.18 114,664,268.80 -3,954,717.62 656,353.22 0.00 0.00 53,021,800.66 53,924,710.85 2,467,497.27 109,414,008.78 130,385,398.58
27. สหกรณก์ ารเกษตรอนุรักษธ์ รรมชาติ จากดั - 0 เลกิ เลกิ
28. สหกรณก์ ารเกษตรผายาสามคั คี จากดั - 0 เลกิ เลิก 846,820.00 3,440,451.19 2,015,729.29 1,424,721.90 194,347.46 138,435.21 55,912.25 130,571.76 293,985.99 2,724,380.50 0.00 0.00 0.00 3,018,366.49 1,180,672.01
29. สหกรณผ์ ูใ้ ช้น้าโคกนกสาริกา จากดั - 0 เลกิ เลิก
30. สหกรณผ์ ู้ใชน้ ้าเพอื่ การเกษตรบา้ นโนนงาม จากดั - 0 เลกิ เลกิ 167,030.00 155,492.52 116,667.03 38,825.49 64,849.57 304,549.55 -239,699.98 -2,354.11 0.00 113,450.00 38,450.00 0.00 0.00 151,900.00 125,060.00
31. สหกรณผ์ ู้ใช้น้าบา้ นสมสนุก จากดั - 0 เลิก เลกิ
32. สหกรณผ์ ้ใู ชน้ ้าบา้ นหนองผอื ทา่ ปากเปง่ จากดั - 0 เลิก เลกิ 90,210.00 310,015.15 1,760.00 308,255.15 28,059,166.97 27,884,103.45 175,063.52 175,926.63 0.00 0.00 0.00 27,289,768.10 0.00 27,289,768.10 29,491,384.40
33. สหกรณผ์ ้ใู ชน้ ้าสถานีสบู น้าดว้ ยไฟฟา้ บา้ นโนนสาราญ จากดั 31 ธ.ค. 61 0 เลิก เลิก
34. สหกรณผ์ ใู้ ชน้ ้าสถานีสูบน้าดว้ ยไฟฟา้ บ้านโคกมว่ งชุม จากดั 31 ธ.ค. 61 0 เลกิ เลิก 2,345,190.00 7,429,982.76 4,050,647.05 3,379,335.71 377,288.57 355,537.52 21,751.05 302,051.23 48,923.00 7,040,800.00 0.00 0.00 0.00 7,089,723.00 7,870,436.00
35. สหกรณก์ องทนุ สวนยางสงเคราะหน์ าวงั จากดั 31 ธ.ค. 61 101 C เลกิ
36. สหกรณก์ องทนุ สวนยางโนนสัง จากดั 31 ธ.ค. 61 90 C ดาเนินงาน 57,393,010.00 304,203,572.76 222,953,491.01 81,250,081.75 38,121,345.51 34,484,653.85 3,636,691.66 2,187,929.55 27,540,478.04 259,096,933.74 2,673,552.76 5,490,643.00 0.00 294,801,607.54 160,488,972.38
37. สหกรณก์ องทนุ สวนยางยางหล่อ จากดั 31 เม.ย. 61 65 ไมผ่ า่ น ดาเนินงาน
38. สหกรณโ์ คนมในเขตปฏิรูปทดี่ นิ หนองบวั ลาภู จากดั 28 ก.พ. 61 439 ไมผ่ า่ น ดาเนินงาน 239,400.00 1,983,583.91 1,740,594.00 242,989.91 276,606.00 296,702.65 -20,096.65 20,907.84 56,780.61 875,000.00 203,205.00 0.00 0.00 1,134,985.61 690,607.11
39. สหกรณก์ ารเกษตรศรีบญุ เรือง จากดั 28 ก.พ. 61 262 ไมผ่ ่าน ดาเนินงาน
40. สหกรณผ์ ใู้ ช้น้าสถานีสูบน้าดว้ ยไฟฟา้ บ้านทรายมลู กดุ แข้ จากดั 28 ก.พ. 61 148 ไมผ่ ่าน ดาเนินงาน 8,128,620.00 19,630,047.68 22,802,418.54 -3,172,370.86 12,380,164.04 13,325,922.97 -945,758.93 83,825.83 7,100,180.74 15,733,765.11 10,835,815.40 0.00 0.00 33,669,761.25 23,603,407.15
41. สหกรณก์ ารเกษตรกดุ ดู่ จากดั 31 ม.ี ค. 61 243 B ดาเนินงาน
42. สหกรณข์ า้ วฮางงอกหนองบัวลาภู จากดั 31 ม.ี ค. 61 73 B ดาเนินงาน 54,950.00 234,837.82 2,932,826.84 58,989.02 43,349.95 48,457.95 -5,108.00 -2,097.97 0.00 188,993.00 0.00 0.00 0.00 188,993.00 447,000.00
43. สหกรณก์ ารเกษตรตาบลโนนมว่ ง ยางหล่อ หนองกงุ แกว้ จากดั 31 ม.ี ค. 61 53 C ดาเนินงาน
44. สหกรณก์ ารเกษตรโนนสงั จากดั 31 ม.ี ค. 61 2,657 A ดาเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,405.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. สหกรณผ์ ูใ้ ชน้ ้าสถานีสูบน้าดว้ ยไฟฟา้ บ้านหนองเหมอื ดแอ่ จากดั 30 เม.ย. 61 492 ไมผ่ า่ น ดาเนินงาน
46. สหกรณก์ ารเกษตรถ้าทองผาจันได จากดั 30 พ.ค. 61 1,390 B ดาเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47. สหกรณก์ ารเกษตรนาวงั จากดั 30 ม.ิ ย. 61 110 B ดาเนินงาน
48. สหกรณก์ ารเกษตรนากอกพฒั นา จากดั 30 ม.ิ ย. 61 751 A ดาเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. สหกรณก์ ารเกษตรโอทอปศรีบญุ เรือง จากดั 31 พ.ค. 59 3,561 A ดาเนินงาน
50. สหกรณก์ ารเกษตรสร้างสรรคศ์ รีบุญเรือง จากดั - 200 ไมผ่ า่ น ดาเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51. สหกรณผ์ เู้ ลย้ี งสกุ รศรีบญุ เรือง จากดั - 200 หยดุ ดาเนินงาน ดาเนินงาน
52. สหกรณผ์ ้ใู ช้น้าบ้านโนนข่าแกทา่ วารี จากดั - 0 เลกิ หยดุ ดาเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0 เลกิ เลกิ
- 0 เลิก เลกิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0 เลิก เลิก
0 เลิก เลกิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 เลิก เลิก
เลกิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19,960.00 93,204.56 1,118.28 92,086.28 22,870.31 25,655.58 -2,785.27 8,951.05 0.00 0.00 0.00 0.00 22,260.00 22,260.00 61,740.00

96,860.00 651,832.52 510,506.96 141,325.56 58,538.86 39,087.76 19,451.10 -17,306.57 0.00 500,000.00 0.00 0.00 34,900.00 534,900.00 309,400.00

10,900.00 47,087.38 3,308.00 43,779.38 13,858.10 19,385.00 -5,526.90 -6,520.64 0.00 0.00 0.00 0.00 12,450.00 12,450.00 11,100.00

315,310.00 307,125.13 381,658.23 -74,533.10 57,537.84 163,940.60 -106,402.76 -87,116.84 0.00 569,942.60 145,894.00 0.00 55,600.00 771,436.60 577,950.00

547,940.00 3,384,956.03 2,232,121.56 1,152,834.47 1,370,722.54 1,464,884.09 -94,161.55 -123,959.31 0.00 2,250,000.00 1,148,490.00 0.00 111,688.00 3,510,178.00 2,625,803.00

86,100.00 443,761.72 1,008,029.69 -564,267.97 1,830,523.28 2,588,911.88 -758,388.60 38,752.04 0.00 730,000.00 0.00 1,768,963.00 0.00 2,498,963.00 4,986,266.00

682,710.00 1,602,018.79 669,498.85 932,519.94 771,900.00 727,184.60 44,715.40 9,307.27 0.00 0.00 771,900.00 0.00 0.00 771,900.00 3,531,899.61

17,300.00 1,447,805.13 934,671.01 513,134.12 7,523,243.00 7,447,096.34 76,146.66 82,370.80 0.00 0.00 315,000.00 7,208,243.00 0.00 7,523,243.00 9,392,499.78

893,760.00 11,567,265.76 6,750,308.44 4,816,957.32 66,128,693.95 66,271,418.13 -142,724.18 -123,755.94 0.00 0.00 22,261,500.45 42,764,810.10 0.00 65,026,310.55 57,252,664.61

34,995,060.00 157,711,149.61 119,520,653.73 38,190,495.88 48,625,855.56 47,747,466.93 878,388.63 876,340.28 22,730,559.54 112,224,366.26 33,384,307.41 4,656,868.40 0.00 172,996,101.61 136,946,743.35

450,500.00 451,204.08 76,656.28 374,547.80 227,181.24 318,954.04 -91,772.80 60,129.06 0.00 333,000.00 174,650.00 0.00 0.00 507,650.00 228,900.00

16,487,360.00 55,801,388.46 47,147,277.20 8,654,111.26 23,238,209.53 23,401,198.88 -162,989.35 205,611.78 9,966,060.43 27,414,596.00 0.00 3,358,044.00 0.00 40,738,700.43 50,978,724.39

128,178.00 725,760.43 528,465.55 197,294.88 110,059.03 95,444.42 14,614.61 11,283.19 23,684.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 523,684.00 633,404.00

3,040,260.00 15,008,188.00 11,787,904.25 3,220,283.75 3,522,430.40 3,686,714.24 -164,283.84 554,884.57 2,765,956.05 5,962,856.00 2,006,987.00 273,600.00 0.00 11,009,399.05 19,923,695.98

48,900,790.00 148,978,983.85 79,562,711.20 69,416,272.65 40,634,830.86 38,277,921.17 2,356,909.69 2,859,470.90 0.00 0.00 28,522,091.91 1,549,180.00 0.00 30,071,271.91 35,490,067.64

76,230.00 234,367.37 77,164.80 157,202.57 141,799.41 106,028.29 35,771.12 36,625.89 0.00 152,957.00 0.00 0.00 120,500.00 273,457.00 90,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -531,559.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ผลการดาเนนิ งานของสหกรณ์ ในรอบปบี ญั ชลี ่าสุด ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561
สานกั งานสหกรณจ์ งั หวดั จงั หวดั หนองบวั ลาภู

สถานะทวั่ ไปของสหกรณ์ ปลี า่ สดุ ทม่ี ีการปดิ บญั ชีในปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 (บาท) ปรมิ าณธรุ กจิ แยกตามประเภทการใหบ้ รกิ าร (บาท)

สหกรณ์ ผลการจดั ทนุ ดาเนินงาน กาไร/(ขาดทนุ ) ปี กาไร/(ขาดทนุ ) ปี รวมปริมาณธรุ กจิ ปี ปรมิ าณธรุ กจิ ปบี ญั ชี
ปบี ญั ชี จานวนสมาชิก มาตรฐาน สถานะสหกรณ์ บริการและอน่ื ๆ ลา่ สดุ (พ.ศ. 2561) กอ่ นหน้า (พ.ศ.
ทนุ เรือนหนุ้ สนิ ทรพั ย์ รายได้ คา่ ใช้จา่ ย บญั ชีลา่ สดุ บญั ชีกอ่ นหนา้ รบั ฝากเงิน ใหเ้ งินกู้ จดั หาสนิ คา้ มา รวบรวมผลผลติ 2560)
(คน) ประจาปี 2561 หนสี้ นิ ทนุ ของสหกรณ์ จาหนา่ ย และแปรรูป

สหกรณ์ รวม 80,011 3,030,028,880.00 10,825,776,520.71 6,873,118,682.95 6,183,122,185.80 1,130,916,151.32 842,951,876.98 287,964,274.34 276,923,270.35 798,799,879.58 3,198,939,856.55 174,972,063.37 202,833,453.18 2,824,895.27 4,378,370,147.95 4,242,617,956.51
สหกรณ์ประมง รวม 30
1. สหกรณผ์ ู้เพาะเลีย้ งสตั วน์ ้าหนองบัวลาภู จากดั 31 ธ.ค. 60 30 489,870.00 1,046,914.94 183.36 1,046,731.58 104,200.00 86,411.76 17,788.24 18,335.83 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 320,000.00
สหกรณน์ ิคม รวม 0
- B ดาเนินงาน 489,870.00 1,046,914.94 183.36 1,046,731.58 104,200.00 86,411.76 17,788.24 18,335.83 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 320,000.00
สหกรณอ์ อมทรพั ย์ รวม
1. สหกรณอ์ อมทรัพย์ครูหนองบัวลาภู จากดั 30 ก.ย. 61 ดาเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. สหกรณอ์ อมทรัพยต์ ารวจภูธรจังหวดั หนองบัวลาภู จากดั 30 ก.ย. 61 ดาเนินงาน
3. สหกรณอ์ อมทรัพย์สาธารณสขุ จังหวดั หนองบวั ลาภู จากดั 30 ก.ย. 60 ดาเนินงาน 0.00 0.00 รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 28
4. สหกรณอ์ อมทรัพยอ์ งคก์ รปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดั หนองบัวลาภู จากดั สหกรณต์ งั้ ใหม่
5. สหกรณอ์ อมทรัพย์พนักงานฝา่ ยปกครองอาเภอนากลาง จากดั - 7,115 2,775,969,885.00 9,870,947,177.61 6,217,815,604.86 5,880,838,942.75 658,653,798.60 370,686,797.95 287,967,000.65 271,247,628.19 706,155,664.24 2,696,868,988.56 0.00 0.00 0.00 3,403,024,652.80 3,408,775,329.65
สหกรณ์ร้านคา้ - 5,089 A เลกิ
1. ร้านสหกรณโ์ นนสัง จากดั รวม 2,011,730,310.00 8,103,911,263.66 5,366,209,248.47 2,737,702,015.19 540,856,190.99 320,148,037.43 220,708,153.56 201,117,040.93 423,952,255.40 2,021,389,506.00 0.00 0.00 0.00 2,445,341,761.40 2,675,148,504.60
2. ร้านสหกรณอ์ าเภอศรีบญุ เรือง จากดั - 770 A เลิก
สหกรณ์บริการ - 1,204 A เลิก 202,074,055.00 469,771,450.34 222,248,404.02 2,475,230,416.32 32,986,094.47 16,941,652.92 16,044,441.55 17,343,766.95 9,543,591.91 460,316,831.60 0.00 0.00 0.00 469,860,423.51 194,190,043.02
1. สหกรณบ์ ริการเดนิ รถหนองบวั ลาภู จากดั รวม
2. สหกรณบ์ ริการชมุ ชนบา้ นเออื้ อาทรหนองบัวลาภู จากดั 31 ธ.ค. 60 52 น้อยกวา่ 2 ปี ดาเนินงาน 562,165,520.00 1,297,264,463.61 629,357,952.37 667,906,511.24 84,811,513.14 33,597,107.60 51,214,405.54 52,786,820.31 272,659,816.93 215,007,650.96 0.00 0.00 0.00 487,667,467.89 539,436,782.03
3. สหกรณบ์ ้านมนั่ คงโนนสูงเปลอื ย จากดั - 0 เลกิ เลิก
สหกรณ์เครดติ ยเู นียน 31 ธ.ค. 60 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,000.00 0.00 0.00 0.00 155,000.00 0.00
1. สหกรณเ์ ครดติ ยูเนย่ี นนาไร่ จากดั รวม 0 เลิก ดาเนินงาน
2. สหกรณเ์ ครดติ ยเู น่ียนผากงั วานสามคั คี จากดั 31 ธ.ค. 60 0 เลิก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. สหกรณเ์ ครดติ ยเู นี่ยนโนนสงา่ สามคั คี จากดั 31 ธ.ค. 60 230 ดาเนินงาน
4. สหกรณเ์ ครดติ ยเู นี่ยนสุวรรณคหู า จากดั 31 ธ.ค. 60 114 B ดาเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. สหกรณเ์ ครดติ ยเู นย่ี นผาซอ่ นมน่ั คง จากดั 31 ม.ค. 61 0 เลิก ดาเนินงาน
31 ม.ค. 59 116 น้อยกวา่ 2 ปี ดาเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,856 ดาเนินงาน
783 ไมผ่ ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
782 C
471 B 259,000.00 2,831,456.07 2,399,719.17 431,736.90 89,835.62 42,532.88 47,302.74 2,676.20 49,056.29 163,033.96 0.00 0.00 0.00 212,090.25 214,210.25
1,486 ไมผ่ า่ น
334 ไมผ่ ่าน 163,000.00 388,628.19 52,891.29 335,736.90 89,835.62 42,532.88 47,302.74 2,676.20 49,056.29 163,033.96 0.00 0.00 0.00 212,090.25 214,210.25

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

96,000.00 2,442,827.88 2,346,827.88 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17,827,460.00 29,282,242.54 10,741,586.31 18,540,656.23 3,333,307.11 3,173,183.62 160,123.49 -1,977,058.22 6,256,159.72 17,995,807.39 0.00 0.00 0.00 24,251,967.11 11,724,871.87

2,569,290.00 5,011,710.55 2,144,569.88 2,867,140.67 610,337.38 1,125,914.98 -515,577.60 -23,455.10 1,375,839.01 2,408,361.45 0.00 0.00 0.00 3,784,200.46 1,403,005.46

4,530,600.00 5,280,241.00 2,642,303.69 2,637,937.31 784,082.64 1,075,518.35 -291,435.71 -1,813,913.78 1,336,725.00 4,237,139.50 0.00 0.00 0.00 5,573,864.50 5,480,841.96

1,118,830.00 1,669,788.77 125,867.10 1,543,921.67 100,442.33 55,887.70 44,554.63 78,443.69 82,696.21 1,030,243.64 0.00 0.00 0.00 1,112,939.85 1,030,454.95

8,862,160.00 15,789,329.88 5,444,694.37 10,344,635.51 1,666,725.60 875,090.17 791,635.43 -286,128.78 3,441,252.03 9,935,271.80 0.00 0.00 0.00 13,376,523.83 3,660,971.66

746,580.00 1,531,172.34 384,151.27 1,147,021.07 171,719.16 40,772.42 130,946.74 67,995.75 19,647.47 384,791.00 0.00 0.00 0.00 404,438.47 149,597.84

รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 29

 ขอ้ มลู สถติ ขิ องกลมุ่ เกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จานวนกลุ่มเกษตรกรและจานวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

ประเภทกลมุ่ เกษตรกร จานวนกลุ่มเกษตรกร จานวนสมาชกิ กลมุ่ เกษตรกร
(แห่ง) (คน)

1. กลุ่มเกษตรกรทานา 12 1,383
2. กลุ่มเกษตรกรทาสวน 12 892
3. กลมุ่ เกษตรกรเล้ยี งสัตว์ 31 1,753
4. กลมุ่ เกษตรกรทาไร่ -
5. กลมุ่ เกษตรกรทาประมง - -
6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ (ระบุ) - -
-
รวม 55
4,028

ทม่ี า : (ฝ่ายบริหารท่วั ไป, กลุม่ จดั ต้งั และสง่ เสริมสหกรณ์)

สถานะกล่มุ เกษตรกร

จานวนกลุม่ เกษตรกร (แห่ง) จานวนกล่มุ
เกษตรกรทงั้ หมด
ประเภทกลุ่มเกษตรกร ดาเนินงาน/ หยุด เลกิ จัดตง้ั ใหม่
ธุรกจิ ดาเนินงาน/ /ชาระบัญชี (1) + (2) +
1. กลมุ่ เกษตรกรทานา (4) (3) + (4)
2. กลุ่มเกษตรกรทาสวน (1) ธรุ กจิ (3) -
3. กลมุ่ เกษตรกรเลี้ยงสตั ว์ 10 (2) - 1 12
4. กลมุ่ เกษตรกรทาไร่ 10 - - 12
5. กลมุ่ เกษตรกรทาประมง 24 2 4 - 31
6. กลมุ่ เกษตรกรอ่ืน ๆ - - - -
(ระบุ) - 1 - - -
- - -
รวม 3 1
55
-

-

-

44 6 4

ทีม่ า : (ฝ่ายบรหิ ารทวั่ ไป, กลุ่มจดั ตง้ั และส่งเสรมิ สหกรณ์)

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 30

ปรมิ าณธุรกิจของกลมุ่ เกษตรกรในปงี บประมาณ พ.ศ. 2561

ปริมาณ ปรมิ าณธุรกจิ แยกตามประเภทการใหบ้ ริการ (ลา้ นบาท)
ธุรกิจ
ประเภท ของกลุ่ม รบั ฝาก ให้เงนิ กู้ จัดหาสนิ ค้า รวบรวม บรกิ าร รวมท้งั สิน้
กลมุ่ เกษตรกร เกษตรกร เงนิ มาจาหนา่ ย ผลผลติ และ และอ่ืน ๆ
(แหง่ )
1. กลุ่มเกษตรกรทานา แปรรูป
2. กลุ่มเกษตรกรทาสวน 12
3. กลมุ่ เกษตรกรเลีย้ งสตั ว์ 12 0.059 3.048 0.684 0.000 0.000 3.792
4. กลุ่มเกษตรกรทาไร่ 31 0.000 0.000 0.747 111.861 0.000 112.608
5. กล่มุ เกษตรกรทา - 0.296 12.377 0.206 0.000 0.050 12.931
ประมง - -- --
6. กล่มุ เกษตรกรอ่นื ๆ -- -- --
- --
รวมทง้ั สิ้น
55 -- - - - -

0.355 15.425 1.638 111.861 0.050 129.331

ทม่ี า : (กลุ่มส่งเสรมิ และพฒั นาธรุ กิจสหกรณ์)

ผลการดาเนินงานของกลมุ่ เกษตรกร

ผลการดาเนนิ งานปีล่าสุดทีม่ กี ารปดิ บญั ชีในปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 กาไร
(ขาดทนุ )
ผลการดาเนนิ งานในภาพรวม การดาเนนิ งานมผี ลกาไร - ขาดทนุ
สุทธิ
(1) (2) (3) กลุม่ เกษตรกร กลุม่ เกษตรกร ในภาพรวม
(ล้านบาท)
ประเภท จานว รายได้ คา่ ใชจ้ ่าย ที่มผี ลกาไร ท่ขี าดทนุ (5) – (7)
กลุ่มเกษตรกร
นกล่มุ (ลา้ นบาท) (ลา้ นบาท) (4) (5) (6) (7) 0.151
1. กลุม่ เกษตรกรทานา 0.604
2. กลุม่ เกษตรกรทาสวน เกษตร จานว กาไร จานวน ขาดทนุ -0.060
3. กล่มุ เกษตรกรเลย้ี งสตั ว์ กร นกล่มุ (ล้าน กลุ่ม (ล้าน -
4. กลุม่ เกษตรกรทาไร่ (แหง่ ) เกษตร บาท) เกษตรก บาท) -
5. กลุ่มเกษตรกรทา
ประมง กร ร (แหง่ ) -
6. กลุ่มเกษตรกรอ่นื ๆ
(ระบุ) (แห่ง) 0.695

รวมทงั้ ส้นิ 12 1.063 0.911 10 0.188 2 -0.036

12 119.080 118.475 12 0.604 - 0.000

31 1.139 1.199 23 0.659 8 -0.720

- 0.000 0.000 - 0.000 - 0.000

- 0.000 0.000 - 0.000 - 0.000

- 0.000 0.000 - 0.000 - 0.000

55 121.282 120.587 45 1.452 10 -0.756

ท่ีมา : (กลมุ่ สง่ เสรมิ และพัฒนาธรุ กจิ สหกรณ,์ กลมุ่ จัดต้งั และสง่ เสรมิ สหกรณ์, กลมุ่ ส่งเสรมิ และพัฒนาการบริหารการจดั การ
สหกรณ,์ กลมุ่ ส่งเสรมิ สหกรณ์ 1, กลุ่มสง่ เสรมิ สหกรณ์ 2)

ผลการดาเนนิ งานของกลุ่มเกษตรกร ในรอบปบี ญั ชลี ่าสุด ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 31
สานกั งานสหกรณจ์ งั หวัดหนองบวั ลาภู
 ผลการดาเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ในรอบปีบัญชลี า่ สดุ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561
สถานะทว่ั ไปของกลมุ่ เกษตรกร ปลี า่ สดุ ทมี่ ีการปดิ บญั ชีในปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 (บาท) ปรมิ าณธรุ กจิ แยกตามประเภทการใหบ้ ริการ (บาท)

ผลการจดั ทนุ ดาเนินงาน กาไร/(ขาดทนุ ) ปี กาไร/(ขาดทนุ ) ปี รวมปรมิ าณธรุ กจิ ปี ปริมาณธรุ กจิ ปี
ปบี ญั ชี จานวนสมาชิก มาตรฐาน สถานะกลมุ่ เกษตรกร บญั ชีลา่ สดุ บญั ชีกอ่ นหนา้ บรกิ ารและ ลา่ สดุ (พ.ศ. 2561) บญั ชีกอ่ นหนา้
กลมุ่ เกษตรกร (คน) ประจาปี 2561 ทนุ เรือนหนุ้ สนิ ทรัพย์ รายได้ คา่ ใช้จา่ ย รบั ฝากเงิน ใหเ้ งินกู้ จดั หาสนิ คา้ มา รวบรวมผลผลติ (พ.ศ. 2560)
อน่ื ๆ
กลุ่มเกษตรกร หนส้ี นิ ทนุ ของกลมุ่ จาหน่าย และแปรรปู
กลมุ่ เกษตรกรทานา เกษตรกร
1. กล่มุ เกษตรกรทานานามะเฟอื งใหม่
2. กลุ่มเกษตรกรทานากดุ จิก รวม 4,028 3,249,112.00 20,001,783.24 10,674,034.57 9,351,500.11 121,282,885.87 120,587,396.92 695,488.95 1,112,780.51 355,734.18 15,425,987.30 1,638,860.13 111,861,187.20 50,000.00 129,331,768.81 109,690,988.68
3. กลุ่มเกษตรกรทานาโนนขมน้ิ รวม 1,383 151,482.78 140,395.20
4. กลมุ่ เกษตรกรทานาหนองภัยศนู ย์ 28 ก.พ. 61 159 ผ่านมาตรฐาน 803,042.00 5,965,383.67 2,738,015.77 3,227,368.16 1,063,306.78 911,824.00 14,732.22 59,445.87 3,048,000.00 684,755.63 0.00 0.00 3,792,201.50 5,882,134.48
5. กลุ่มเกษตรกรทานาเกา่ กลอย 31 ม.ี ค. 61 253 ผา่ นมาตรฐาน 9,936.58 3,237.34
6. กลุ่มเกษตรกรทานาหนองหวา้ 31 ม.ี ค. 61 110 ผ่านมาตรฐาน ดาเนินงาน 32,400.00 1,087,674.49 450,900.65 636,773.84 549,107.41 539,170.83 7,523.53 5,416.33 0.00 400,000.00 513,702.00 0.00 0.00 913,702.00 810,130.00
7. กลมุ่ เกษตรกรทานาวงั ปลาป้อม 31 ม.ี ค. 61 112 ผา่ นมาตรฐาน ดาเนินงาน -5,260.76 59,093.27
8. กล่มุ เกษตรกรทานาตาบลหันนางาม 31 ม.ี ค. 61 171 ผา่ นมาตรฐาน ดาเนินงาน 48,600.00 463,358.15 325,881.74 137,476.41 13,102.12 5,578.59 67,841.30 50,527.20 0.00 260,000.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00 260,000.00
9. กลมุ่ เกษตรกรทานาหนองแก 31 ม.ี ค. 60 105 หยุดดาเนินงาน ดาเนินงาน 41,408.99 -40,593.38
10. กลุ่มเกษตรกรทานาโนนสงั 31 ม.ี ค. 61 155 ผ่านมาตรฐาน ดาเนินงาน 114,680.00 255,727.00 75,537.00 180,190.26 11,591.24 16,852.00 7,515.94 0.00 75,000.00 6,703.63 0.00 0.00 81,703.63 568,000.00
11. กลุม่ เกษตรกรทานาหนองทงุ่ มน 31 ม.ี ค. 61 หยุดดาเนินงาน 26.03 -2,404.13
12. กล่มุ เกษตรกรทานาโคกมว่ ง 31 ม.ี ค. 61 35 ผา่ นมาตรฐาน ดาเนินงาน 395,300.00 1,016,114.63 106,701.72 909,412.91 168,508.43 100,667.13 14,487.21 26,709.43 26,701.72 803,000.00 75,640.00 0.00 0.00 905,341.72 1,671,440.00
กลมุ่ เกษตรกรทาสวน 31 ม.ี ค. 61 42 ผา่ นมาตรฐาน ดาเนินงาน 18,144.29 10,175.89
1. กลมุ่ เกษตรกรสวนยางสามคั คตี าบลโนนทัน 30 เม.ย. 61 122 ผ่านมาตรฐาน ดาเนินงาน 86,650.00 1,111,192.33 425,777.07 685,415.26 196,450.95 155,041.96 18,098.51 18,623.91 0.00 367,500.00 87,010.00 0.00 0.00 454,510.00 1,050,000.00
2. กลมุ่ เกษตรกรพฒั นาสวนยางพาราตาบลบญุ ทนั 31 ม.ี ค. 61 35 ผ่านมาตรฐาน ดาเนินงาน 1,039.54 -12,638.82
3. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางกดุ จิก-เกา่ กลอย รวม 84 หยุดดาเนินงาน ดาเนินงาน 7,000.00 78,914.45 13,972.89 64,941.56 2,443.93 2,417.90 9,621.45 395,345.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. กลุม่ เกษตรกรชาวสวนยางพาราหนองศาลา ภูเกา้ 31 ม.ค. 61 892 หยดุ ดาเนินงาน -31,383.89 33,196.35
5. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราบา้ นเซิน ตาบลนาดี 28 ก.พ. 61 38 ผา่ นมาตรฐาน 30,450.00 177,548.32 103,501.82 74,046.50 19,108.61 4,621.40 604,672.03 45,247.94 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 205,329.19
6. กล่มุ เกษตรกรชาวสวนยางพาราดงสวรรค์ 28 ก.พ. 61 77 ผ่านมาตรฐาน ดาเนินงาน 27,038.93 27,619.00
7. กลุม่ เกษตรกรชาวสวนยางกอ้ นถ้วยตาบลโนนทนั 28 ก.พ. 61 52 ผ่านมาตรฐาน ดาเนินงาน 7,300.00 75,851.57 1,268.00 74,583.57 28,174.29 10,030.00 70,130.33 69,650.50 0.00 62,500.00 0.00 0.00 0.00 62,500.00 30,865.87
8. กลมุ่ เกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านโนนมว่ ง 28 ก.พ. 61 95 ผา่ นมาตรฐาน ดาเนินงาน 51,249.90 26,998.47
9. กลุม่ เกษตรกรทาสวนหนองภัยศนู ย์กา้ วหน้า 28 ก.พ. 61 114 ผ่านมาตรฐาน ดาเนินงาน 33,262.00 785,051.20 545,297.15 239,754.05 36,783.64 18,685.13 87,113.72 51,764.00 32,744.15 400,000.00 0.00 0.00 0.00 432,744.15 645,629.42
10. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราหนองทงุ่ มน 28 ก.พ. 61 55 ผ่านมาตรฐาน ดาเนินงาน 25,515.58 0.00
11. กลุ่มเกษตรกรฝายหนิ ยางพารา - 105 ไมเ่ กนิ 1 ปี ดาเนินงาน 24,150.00 136,577.97 83,886.00 52,691.97 5,587.54 4,548.00 49,421.89 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 109,000.00
12. กลมุ่ เกษตรกรชาวสวนยางพารากดุ สะเทยี น 31 ม.ี ค. 59 58 ไมเ่ กนิ 1 ปี ดาเนินงาน 95,701.70 -13,688.84
31 ม.ค. 61 62 หยดุ ดาเนินงาน กลมุ่ เกษตรกรตงั้ ใหม่ 16,200.00 724,040.26 546,931.73 177,108.53 14,670.21 5,048.76 44,336.00 0.00 500,000.00 1,700.00 0.00 0.00 501,700.00 531,740.00
28 ก.พ. 61 52 ผา่ นมาตรฐาน หยดุ ดาเนินงาน 0.00 110,222.00
28 ก.พ. 61 82 ผ่านมาตรฐาน ดาเนินงาน 7,050.00 53,333.30 58,360.00 -5,026.70 17,778.41 49,162.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 ไมเ่ กนิ 1 ปี ดาเนินงาน 28,935.89
ดาเนินงาน 615,240.00 1,890,791.31 314,699.39 1,576,091.92 119,080,543.53 118,475,871.50 50,970.21 0.00 0.00 747,369.50 111,861,187.20 0.00 112,608,556.70 90,789,003.00
118,593.88
62,200.00 112,932.28 0.00 112,932.28 3,160,568.63 3,133,529.70 0.00 0.00 40,042.00 0.00 0.00 40,042.00 4,845,968.60

141,700.00 576,620.75 268,288.82 308,331.93 15,669,286.09 15,599,155.76 0.00 0.00 26,400.00 15,225,582.90 0.00 15,251,982.90 12,163,412.00

24,990.00 103,858.90 2,624.00 101,234.90 13,275,585.40 13,224,335.50 0.00 0.00 0.00 12,852,764.50 0.00 12,852,764.50 14,130,536.00

163,100.00 282,700.22 0.00 282,700.22 13,116,506.47 13,029,392.75 0.00 0.00 224,867.50 12,451,430.00 0.00 12,676,297.50 12,359,714.00

57,650.00 105,649.05 0.00 105,649.05 11,030,351.77 11,004,836.19 0.00 0.00 66,160.00 10,713,570.80 0.00 10,779,730.80 14,791,823.40

37,800.00 117,405.89 0.00 117,405.89 11,997,934.89 11,948,513.00 0.00 0.00 89,700.00 11,629,341.00 0.00 11,719,041.00 14,864,728.00

31,500.00 127,201.70 0.00 127,201.70 19,831,585.70 19,735,884.00 0.00 0.00 83,500.00 19,207,513.00 0.00 19,291,013.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26,000.00 94,198.43 0.00 94,198.43 10,169,549.89 10,140,614.00 0.00 0.00 83,250.00 9,765,725.00 0.00 9,848,975.00 7,075,432.00

40,000.00 209,972.21 32,428.57 177,543.64 11,188,432.81 11,137,462.60 0.00 0.00 133,450.00 10,766,793.00 0.00 10,900,243.00 10,557,389.00

30,300.00 160,251.88 11,358.00 148,893.88 9,640,741.88 9,522,148.00 0.00 0.00 0.00 9,248,467.00 0.00 9,248,467.00 0.00

ผลการดาเนนิ งานของกลุ่มเกษตรกร ในรอบปบี ญั ชลี ่าสุด ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561
สานกั งานสหกรณจ์ งั หวดั หนองบวั ลาภู

สถานะทวั่ ไปของกลมุ่ เกษตรกร ปลี า่ สดุ ทมี่ ีการปดิ บญั ชีในปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 (บาท) ปรมิ าณธรุ กจิ แยกตามประเภทการใหบ้ รกิ าร (บาท)

ผลการจดั ทนุ ดาเนินงาน กาไร/(ขาดทนุ ) ปี กาไร/(ขาดทนุ ) ปี รวมปริมาณธรุ กจิ ปี ปรมิ าณธรุ กจิ ปี
ปบี ญั ชี จานวนสมาชิก มาตรฐาน สถานะกลมุ่ เกษตรกร บญั ชีลา่ สดุ บญั ชีกอ่ นหนา้ บรกิ ารและ ลา่ สดุ (พ.ศ. 2561) บญั ชีกอ่ นหน้า
กลมุ่ เกษตรกร (คน) ประจาปี 2561 ทนุ เรือนหนุ้ สนิ ทรัพย์ รายได้ คา่ ใช้จา่ ย รับฝากเงิน ใหเ้ งินกู้ จดั หาสนิ คา้ มา รวบรวมผลผลติ (พ.ศ. 2560)
อนื่ ๆ
กลุ่มเกษตรกร หนส้ี นิ ทนุ ของกลมุ่ จาหน่าย และแปรรปู
กลมุ่ เกษตรกรเลย้ี งสตั ว์ เกษตรกร
1. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวห์ นองภยั ศนู ย์
2. กลุม่ เกษตรกรเลยี้ งสัตวด์ า่ นช้าง รวม 4,028 3,249,112.00 20,001,783.24 10,674,034.57 9,351,500.11 121,282,885.87 120,587,396.92 695,488.95 1,112,780.51 355,734.18 15,425,987.30 1,638,860.13 111,861,187.20 50,000.00 129,331,768.81 109,690,988.68
3. กลมุ่ เกษตรกรเล้ยี งสัตวน์ ากลาง รวม 1,753 -60,665.86 577,039.89
4. กลุ่มเกษตรกรเล้ยี งสัตวก์ ดุ แห่ 28 ก.พ. 61 1,830,830.00 12,145,608.26 7,621,319.41 4,548,040.03 1,139,035.56 1,199,701.42 12,724.26 3.24 296,288.31 12,377,987.30 206,735.00 0.00 50,000.00 12,931,010.61 13,019,851.20
5. กลุ่มเกษตรกรเล้ยี งสตั วฝ์ ่งั แดง 28 ก.พ. 61 33 ผา่ นมาตรฐาน -3,344.99 10,906.51
6. กล่มุ เกษตรกรเล้ียงสัตวอ์ ทุ ยั สวรรค์ 28 ก.พ. 61 100 ตา่ กวา่ มาตรฐาน ดาเนินงาน 5,600.00 15,477.92 7,020.00 8,457.92 98.26 -12,626.00 8,288.01 7,020.00 11,996.00 0.00 0.00 0.00 19,016.00 0.00
7. กลุ่มเกษตรกรเล้ยี งสัตวก์ ดุ ดนิ จี่ 31 ม.ี ค. 61 37 ผา่ นมาตรฐาน ดาเนินงาน 8,688.61 587.84
8. กล่มุ เกษตรกรเลีย้ งสัตวเ์ กา่ กลอย 31 ม.ี ค. 61 98 ผ่านมาตรฐาน ดาเนินงาน 22,900.00 148,854.72 79,112.10 69,742.62 7,874.18 11,219.17 15,209.69 7,489.96 0.00 7,000.00 6,735.00 0.00 0.00 13,735.00 284,705.00
9. กลมุ่ เกษตรกรเลีย้ งสัตวโ์ นนเมอื งนากลาง 31 ม.ี ค. 61 128 ผา่ นมาตรฐาน ดาเนินงาน 12,876.61 4,265.12
10. กลุ่มเกษตรกรเลย้ี งสัตวด์ งสวรรค์ 31 ม.ี ค. 61 113 ต่ากวา่ มาตรฐาน ดาเนินงาน 63,350.00 184,428.75 77,951.01 106,477.74 18,147.33 9,458.72 -40,574.97 42,915.89 26,395.70 59,400.00 0.00 0.00 0.00 85,795.70 151,304.00
11. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคตาบลโนนขมน้ิ 31 ม.ี ค. 61 100 ผา่ นมาตรฐาน ดาเนินงาน 47,083.97 60,986.19
12. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงโคเน้ือปางกู่ 30 เม.ย. 61 95 ผ่านมาตรฐาน ดาเนินงาน 97,100.00 333,025.92 67,861.87 265,164.05 37,063.85 21,854.16 79,719.54 27,706.24 0.00 308,850.61 0.00 0.00 0.00 308,850.61 302,000.00
13. กลุม่ เกษตรกรเลย้ี งโคเนอ้ื โคกใหญ่ 30 เม.ย. 61 53 ผา่ นมาตรฐาน ดาเนินงาน 31,315.91 40,393.54
14. กลุม่ เกษตรกรเลีย้ งโคเนือ้ หนั นางาม 30 ม.ิ ย. 61 114 ผ่านมาตรฐาน ดาเนินงาน 13,600.00 247,262.75 190,000.00 57,262.75 12,971.58 94.97 78,553.64 97,973.99 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 230,000.00
15. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงโคเนอื้ ยางหลอ่ 31 ม.ค. 61 80 ผ่านมาตรฐาน ดาเนินงาน 71,942.45 42,294.69
16. กลมุ่ เกษตรกรเล้ยี งโคเนอ้ื เมอื งใหม่ 31 ม.ค. 61 48 ผ่านมาตรฐาน ดาเนินงาน 28,800.00 251,646.51 61,956.37 189,690.14 44,505.56 85,080.53 64,902.41 11,461.29 2,870.00 239,524.65 0.00 0.00 0.00 242,394.65 25,000.00
17. กลุม่ เกษตรกรเล้ียงสตั วห์ นองบวั ใต้ 31 ม.ค. 61 93 ผ่านมาตรฐาน ดาเนินงาน 40,907.10 21,768.21
18. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสตั วเ์ มอื งใหม่ 31 ม.ี ค. 61 31 ต่ากวา่ มาตรฐาน ดาเนินงาน 224,000.00 1,184,869.59 316,398.94 868,470.65 208,576.00 161,492.03 -25,828.20 94,918.87 123,840.00 900,000.00 200,000.00 0.00 50,000.00 1,273,840.00 1,559,270.00
19. กลุ่มเกษตรกรเลย้ี งสตั วจ์ อมทอง 31 ม.ี ค. 61 70 ผ่านมาตรฐาน ดาเนินงาน 67,826.18 34,110.51
20. กล่มุ เกษตรกรเลีย้ งโคเน้ือวงั ทอง 31 ม.ี ค. 60 31 ผ่านมาตรฐาน ดาเนินงาน 242,300.00 730,643.32 163,951.57 566,691.75 92,315.74 12,596.20 25,944.78 10,399.47 60,751.74 1,424,683.84 0.00 0.00 0.00 1,485,435.58 1,293,076.96
21. กลมุ่ เกษตรกรเลี้ยงโคเนือ้ ตาบลนิคมพฒั นา 31 ม.ี ค. 61 52 ตา่ กวา่ มาตรฐาน ดาเนินงาน 46,129.59
22. กลุม่ เกษตรกรเลี้ยงโคเนอื้ โนนเมอื ง 31 ม.ี ค. 61 37 ผา่ นมาตรฐาน ดาเนินงาน 91,300.00 553,525.43 352,831.71 200,693.72 44,594.98 13,279.07 0.00 6,134.82 2,831.71 545,000.00 0.00 0.00 0.00 547,831.71 344,062.36
23. กลุ่มเกษตรกรเล้ยี งโคเนอื้ หนองเรือ 31 ม.ี ค. 61 44 ผ่านมาตรฐาน ดาเนินงาน 69,280.84 7,132.30
24. กลุ่มเกษตรกรเลีย้ งโคเนอ้ื โนนมว่ ง 31 ม.ี ค. 61 51 ผ่านมาตรฐาน ดาเนินงาน 190,800.00 592,000.54 82,022.52 509,978.02 105,422.87 26,869.23 8,680.43 24,110.97 17,574.02 133,422.20 0.00 0.00 0.00 150,996.22 942,617.94 รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 32
25. กลุ่มเกษตรกรเลย้ี งโคเนือ้ โนนสะอาด 31 ม.ี ค. 61 38 ตา่ กวา่ มาตรฐาน ดาเนินงาน 13,032.47 17,413.55
26. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนือ้ นากอก 31 ม.ี ค. 61 30 ต่ากวา่ มาตรฐาน ดาเนินงาน 239,100.00 1,980,673.92 1,254,550.67 726,123.25 98,802.19 26,859.74 -28,005.86 18,541.68 0.00 3,219,900.00 0.00 0.00 0.00 3,219,900.00 3,365,979.66
27. กลุ่มเกษตรกรเลีย้ งโคเนือ้ โคกมว่ ง 31 ม.ี ค. 61 31 ต่ากวา่ มาตรฐาน ดาเนินงาน -563,766.14 -25,554.37
28. กลมุ่ เกษตรกรเลยี้ งสัตวน์ าคาไฮ 31 ม.ี ค. 61 47 ตา่ กวา่ มาตรฐาน ดาเนินงาน 89,950.00 1,557,743.88 1,265,839.92 291,903.96 88,467.00 23,564.59 -1,729.20 0.00 33,985.14 1,442,570.00 0.00 0.00 0.00 1,476,555.14 1,391,700.44
29. กลมุ่ เกษตรกรเลีย้ งโคเน้ือบ้านคอ้ 31 ม.ี ค. 61 74 หยุดดาเนินงาน ดาเนินงาน -55,813.45 -20,699.40
30. กลมุ่ เกษตรกรเล้ยี งโคเน้ือบา้ นถนิ่ 30 เม.ย. 61 64 หยุดดาเนินงาน หยุดดาเนินงาน 9,400.00 828,858.73 718,542.00 110,316.73 51,629.58 10,722.48 -12,638.82 0.00 456,000.00 0.00 0.00 0.00 456,000.00 430,000.00
31. กลุ่มเกษตรกรเลยี้ งสตั วน์ าแก - 61 หยุดดาเนินงาน หยดุ ดาเนินงาน 0.00 0.00
กลมุ่ เกษตรกรทาไร่ - หยดุ ดาเนินงาน 4,800.00 478,078.82 425,649.32 52,429.50 23,239.52 49,067.72 -992.18 0.00 7,920.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 257,920.00 400,000.00
- - 0 เลกิ 10,700.24 0.00
กลมุ่ เกษตรกรทาประมง - 0 เลิก เลิก 107,310.00 816,681.09 332,070.96 484,610.13 72,637.13 4,810.95 0.00 0.00 998,150.00 0.00 0.00 0.00 998,150.00 514,050.84
- รวม 0 เลิก เลกิ 0.00 0.00
กลมุ่ เกษตรกรอน่ื ๆ (ระบ)ุ ……… 0 เลิก เลิก 56,600.00 341,986.41 162,211.06 179,775.35 27,456.71 1,511.93 0.00 0.00 713,000.00 0.00 0.00 0.00 713,000.00 766,000.00
- รวม 0 เลกิ 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00
รวม 0 0.00 0.00
200,380.00 512,976.69 105,580.00 407,396.69 73,306.90 4,026.06 0.00 0.00 1,088,000.00 0.00 0.00 0.00 1,088,000.00 303,020.00
0 0.00
13,400.00 132,412.56 100,000.00 32,412.56 8,851.43 171.00 0.00 0.00 119,000.00 0.00 0.00 0.00 119,000.00 83,000.00
0.00
27,550.00 206,680.17 151,001.00 55,679.17 13,847.04 814.57 0.00 0.00 182,000.00 0.00 0.00 0.00 182,000.00 107,500.00

13,940.00 397,036.34 310,758.22 86,278.12 40,591.36 68,597.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287,064.00

31,500.00 63,161.88 622,051.23 -558,889.35 43,470.79 607,236.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,500.00

11,400.00 237,509.18 220,930.00 16,579.18 4,132.80 5,862.00 13,100.00 18,819.00 0.00 0.00 0.00 31,919.00 9,000.00

24,200.00 203,831.88 246,382.00 -42,550.12 3,490.70 59,304.15 0.00 30,671.00 0.00 0.00 0.00 30,671.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,450.00 4,796.85 153,326.94 -148,530.09 7,903.82 8,896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,100.00 141,444.41 153,320.00 11,875.59 9,638.24 -1,062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 33

สว่ นท่ี 2
ผลการดาเนนิ งาน

รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 34

สรปุ ผลการปฏิบตั ิงานและผลเบกิ จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัตงิ านและ
งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน/ผลผลิต/กจิ กรรม เป้าหมาย ผลการดาเนนิ งาน งบประมาณ ผลการเบกิ จา่ ย หมายเหตุ
(หน่วยนับ) หนว่ ยนับ รอ้ ยละ ที่ไดร้ ับ บาท รอ้ ยละ ประกอบ
(อธบิ าย)
จัดสรร+โอนเพมิ่

บาท

แผนงาน บุคลากรภาครฐั

ผลผลติ /โครงการ รายการบุคลากรภาครฐั

กจิ กรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครฐั กรมส่งเสริมสหกรณ์

กจิ กรรมรอง บุคลากรภาครัฐ ราย 18 100 4,387,200.00 4,387,200.00 100

กรมสง่ เสริมสหกรณ์ 100
100
แผนงาน พื้นฐานด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้าและสรา้ งการเติบโตจากภายใน 100

ผลผลิต/โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รบั การแนะนา สง่ เสริม และกากับ 100

กจิ กรรมหลกั สง่ เสริมและพฒั นาสหกรณ์และกลมุ่ เกษตรกร 100
100
กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ/์ 67/55 100 2,573,820.00 2,573,820.00

และกล่มุ เกษตรกร(อานวยการ) กลมุ่

กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ/์ 67/55 100 1,097,200.00 1,097,200.00

และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ กลุ่ม

CPS

กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อ แหง่ 1 100 371,900.00 371,900.00

การลงทุนสาหรับครุภัณฑ์และ

ส่ิงกอ่ สรา้ ง

แผนงาน ยทุ ธศาสตร์การสง่ เสรมิ การดาเนินงานตามแนวทางหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลผลิต/โครงการ สง่ เสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

กจิ กรรมหลัก พัฒนาสหกรณ/์ กลุ่มเกษตรกรในพืน้ ทโ่ี ครงการอันเนอ่ื งมาจากพระราชดาริ

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและ โรงเรียน 3 100 109,400.00 109,400.00

พัฒนาสหกรณ์อันเน่ืองมาจาก

พระราชดาริ(ส่งเสริมสหกรณ์

ตามพระราชดาริ)

แผนงาน บูรณาการ - พัฒนาเศรษฐกจิ ฐานรากและชุมชนเข้มแขง็

ผลผลิต/โครงการ พฒั นากลุ่มอาชพี สรา้ งมลู คา่ เพม่ิ ในสงั กดั สถาบนั เกษตรกร

กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้าน สหกรณ์ 1 100 5,300.00 5,300.00

ห น้ี สิ น ส ม า ชิ ก ส ห ก ร ณ์ / ก ลุ่ ม

เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี

2559/60

กจิ กรรมหลกั พกั ชาระหนต้ี ้น ราย 20 100 1,808,662.94 1,808,662.94

เงินและดอกเบ้ียให้สมาชิกกลุ่ม

เกษตรกรที่ปลูกข้าวปีการผลิต

2559/60

รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 35

กิจกรรมหลัก พฒั นากลมุ่ อาชีพสรา้ งมลู ค่าเพมิ่ ในสงั กดั สถาบันเกษตรกร

กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่ม แห่ง/ราย 1/20 100 37,600.00 37,600.00 100
100
อาชีพในสถาบันเกษตรกรเพ่ือ 100

สร้างมลู คา่ เพมิ่ 100
100
แผนงาน บรู ณาการ - จัดการปญั หาทีด่ นิ ทากิน 100
100
ผลผลติ /โครงการ ส่งเสริมและพฒั นาอาชพี เพ่อื แกไ้ ขปัญหาทดี่ นิ ทากนิ ของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและ ราย 130 100 43,200.00 43,200.00

พัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัด

ที่ดินตามนโยบายรฐั บาล

แผนงาน บูรณาการ - การพฒั นาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

ผลผลิต/โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมหลัก สนับสนุนการ ราย 914 100 170,900.00 170,900.00

ดาเนินการบริหารจัดการเกษตร

แ บ บ แ ป ล ง ใ ห ญ่ ใ น รู ป แ บ บ

สหกรณ์

ผลผลติ /โครงการ ศนู ยเ์ รียนร้กู ารเพมิ่ ประสทิ ธิภาพการผลิตสินคา้ เกษตร

กจิ กรรมหลกั พัฒนาศนู ยเ์ รียนร้กู ารเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการผลิตสนิ ค้าเกษตร

กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์ แห่ง 6 100 54,800.00 54,800.00

เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิ าพการ

ผลิตสินคา้ เกษตร

ผลผลิต/โครงการ พฒั นาความเขม้ แขง็ สหกรณแ์ ละกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลกั เสรมิ สรา้ งความเข้มแขง็ ภาคการเกษตร 1 อาเภอ 1 สหกรณ์ 1 สหกรณ์ 1 หอการคา้

กจิ กรรมรอง เสริมสร้างความ ราย 110 100 49,350.00 49,350.00

เ ข้ ม แ ข็ ง ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร

1 อาเภอ 1 สหกรณ์

กจิ กรรมรอง เสรมิ สร้างความ ราย 70 100 49,350.00 49,350.00

เ ข้ ม แ ข็ ง ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร

1 สหกรณ์ 1 หอการคา้

ผลผลติ /โครงการ สนับสนนุ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยนื ในสหกรณแ์ ละกลมุ่ เกษตรกร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตร ราย 50 100 506,300.00 506,300.00

ผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร

ขอ้ มลู ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2561
ทม่ี า : ฝ่ายบรหิ ารทว่ั ไป

รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 36

แผนงาน/ผลผลติ /กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดาเนนิ งาน งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
(หน่วยนับ) หนว่ ยนับ รอ้ ยละ ท่ีได้รับ บาท ร้อยละ ประกอบ
(อธิบาย)
จัดสรร+โอนเพมิ่
……
บาท

แผนงาน แผนปฏิบัตริ าชการจังหวดั

ผลผลิต/โครงการ โครงการยกระดบั มาตรฐานสนิ คา้ เกษตร

กิจกรรมหลักส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกล่มุ สหกรณ์ การผลิตและการตลาด

กิ จ ก ร ร ม ร อ ง โ ค ร ง ก า ร คน 600 100 311,040.00 311,040.00 100

ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 - จัดอบรมบรรยาย

หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการ

สหกรณ์ ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึง

ประโยชน์การรวมกลุ่มสมาชิก

และเข้าใจหลักเกณฑ์การจัดต้ัง

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และ

ร ะ บ บ กา ร บ ริ ห า ร งา น ข อ ง

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และมี

ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ น า ไ ป

ป ฏิ บั ติ เ พ่ื อ พั ฒ น า อ า ชี พ ด้ า น

การเกษตรตามแนวทางปรัชญา

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง แ ล ะ เ พื่ อ

พั ฒ น า สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร ใ ห้ มี

มู ล ค่ า เ พ่ิ ม ใ ห้ มี ก า ร

ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของ

จังหวัดหนองบัวลาภู เพ่ือให้

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดย

ดาเนินการจัดอบรม 6 อาเภอ

อาเภอละ 1 รนุ่ รุ่นละ 100 คน

(อาเภอละ 100 คน)

ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2561
ทีม่ า : ฝ่ายบรหิ ารทว่ั ไป

รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 37

สรปุ ผลสาเรจ็ จากการปฏิบัตงิ านตามแนวทางการขบั เคลื่อน
Smart Agricultural Curve ของกรมส่งเสรมิ สหกรณ์ ประจาปี 2561

สานักงานสหกรณจ์ ังหวดั หนองบวั ลาภู ไดด้ าเนนิ การแต่งตัง้ คณะทางานตามแนวทางขับเคลอื่ น Smart
Agricultural Curve ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจาปี 2561 ซึ่งแบ่งการดาเนินการตามแผนงานและ
งบประมาณในความรับผดิ ชอบ โดยมที ง้ั หมด 4 แนวทาง ดงั น้ี

แนวทางที่ 1 : สรา้ งความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ภารกิจสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยดาเนินการภายใต้ 5 มาตรการ

ตามแผนพฒั นาความเขม้ แขง็ ของสหกรณ์ คือ
1. การสรา้ งความเขม้ แขง็ ของสมาชิกใหเ้ ป็นฐานรากทีม่ นั่ คงของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. เพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจแบบสหกรณ์
3. พัฒนาการบรหิ ารจดั การและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
4. มาตรการในการกากับและตรวจสอบ
5. มาตรการสนบั สนุน เชน่ การพฒั นาบุคลากร การนาเทคโนโลยีมาใชใ้ นการพัฒนาระบบฐานขอ้ มูล เปน็ ตน้

ซึ่งสานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลาภูมีหน้าท่ีพัฒนาให้สหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลัก
ระดับอาเภอ ส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสมาชิก ส่งเสริมให้ สหกรณ์
ภาคการเกษตรขายปัจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ และเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตเกษตรจากสมาชิก พร้อมท้ัง
เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ แนะนาส่งเสริมให้สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีความม่ันคงทางการเงิน
แก้ปัญหาหน้ีสินของสมาชิกได้ พัฒนาให้สหกรณ์นอกภาคการเกษตรให้เป็นสถาบันการเงิน/สวัสดิการ
ระดับชุมชน กากับ ดูแล สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
หากสหกรณห์ รือกลุ่มเกษตรกร มีข้อบกพรอ่ งและปญั หา ใหร้ บี ดาเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน

ผลการปฏิบตั งิ านตามตามแนวทางที่ 1 สรา้ งความเข้มแข็งของสหกรณแ์ ละกลมุ่ เกษตรกร มดี ังน้ี
1. สหกรณ์ไดร้ ับการตรวจสอบอยา่ งเข้มข้น โดยทมี ตรวจการณส์ หกรณ์

1.1 เขา้ ตรวจสอบระหวา่ งปีงบประมาณ 2559-2560 จานวน 40 แห่ง
1.2 เขา้ ตรวจสอบในปีงบประมาณ 2561 จานวน 15 แห่ง
2. ผลการตรวจสอบสหกรณ์
2.1 ไมพ่ บข้อบกพรอ่ งในสหกรณ์ จานวน 16 แห่ง
2.2 พบขอ้ บกพรอ่ งในสหกรณ์ จานวน 1 แหง่ คือ สหกรณก์ องทนุ สวนยางสงเคราะห์นาวงั จากัด
3. ผลการแก้ไขขอ้ บกพร่องของสหกรณ์
3.1 แกไ้ ขแลว้ เสร็จสมบูรณ์ จานวน 1 แห่ง คอื สหกรณก์ องทุนสวนยางสงเคราะห์นาวงั จากดั

แนวทางที่ 2 : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทขบั เคลอื่ นนโยบายรัฐ
ภารกิจส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทขับเคล่ือนนโยบายรัฐ/ยกกระดาษ A4 โดยยึด

นโยบายสาคัญ 15 โครงการหลัก รวมทั้งนโยบายรัฐอื่นๆ ท่ีอาจมีเพิ่มขึ้นในภายหน้า ซึ่งสานักงานสหกรณ์
จังหวัดหนองบัวลาภูมีหน้าท่ีขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐในจังหวัดหนองบัวลาภู ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งในและนอกกระทรวงเพือ่ ขบั เคล่ือนนโยบายดังกล่าว

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 38

ผลการปฏิบัติงานตามตามแนวทางที่ 2 ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทขับเคล่ือน

นโยบายรฐั มีดงั น้ี

1. โครงการการพฒั นาสถาบันเกษตรกรรปู แบบประชารฐั

1.1 สหกรณม์ คี วามรว่ มมอื กบั ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสหกรณ์

มีความร่วมมือ 3 ด้าน คือ ด้านองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิต และด้านการตลาด

โดยมีสหกรณ์การเกษตรโนนสัง จากัด และสหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จากัด ร่วมมือกับสานักงานพัฒนา

ชุมชน, สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอนแก่น และสานักงานพาณิชย์ โดยสหกรณ์การเกษตรโนนสัง

จากัด มผี ลผลติ คือการแปรรูปปลา สว่ นสหกรณ์การเกษตรศรีบญุ เรือง จากัด มผี ลผลติ คอื ขา้ วสาร

1.2 มลู ค่าปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ท่เี ข้ารว่ มโครงการ (เฉพาะธรุ กิจทเี่ กดิ ความรว่ มมือประชารัฐ)

สหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรอื ง จากดั มีปรมิ าณธุรกจิ ก่อนดาเนินโครงการ (1 ต.ค. 59 - 31 ก.ค.

60) มูลค่า 659,366.07 บาท และมีปริมาณธุรกิจหลังดาเนินโครงการ (1 ต.ค. 60 - 31 ก.ค. 61)

มูลคา่ 996,430 บาท

2. โครงการการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (อุทกภัย ปี 2559-2560, พักหน้ี

ผู้ปลกู ขา้ ว ปี 2559-2560)

สหกรณ์การเกษตรศรีบญุ เรือง จากัด มีสมาชกิ ท่ไี ดร้ ับการช่วยเหลอื จานวน 20 ราย

3. โครงการระบบสง่ เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ผลผลิต ขา้ ว, ยางพารา, มนั สาปะหลงั , ขา้ วโพด, ปาลม์ นา้ มัน

, โคนม, โคเน้ือ, ผลไม,้ ผัก และอืน่ ๆ)

จานวนเกษตรกรในพ้นื ทแี่ ปลงใหญ่ที่ซอ้ื /ขาย ผลผลติ หรือ ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลติ จากสหกรณ์

รวม 40 ราย แยกเป็น สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปท่ีดินหนองบัวลาภู จากัด จานวน 32 ราย สหกรณ์

การเกษตรศรีบญุ เรอื ง จากดั จานวน 8 ราย

สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินหนองบัวลาภู จากัด ได้รับการรับรองเป็นแปลงใหญ่ จานวน 1 แปลง

โดยมีการรวบรวม/รับซื้อผลผลิต น้านม ปริมาณ 13,437.79 ตัน มูลค่า 27,585,469.08 บาท และ

มกี ารสนับสนุนปัจจยั การผลิตแกส่ มาชกิ แปลงใหญ่ คอื อาหารสัตว์ ปรมิ าณ 1,422 ตัน มลู ค่า

17,002,963.37 บาท

สหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จากดั มกี ารรวบรวม/รบั ซอื้ ผลผลติ ขา้ ว ปริมาณ 16.12 ตนั มลู ค่า

157,489.08 บาท และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่สมาชิกแปลงใหญ่ คือปุ๋ย ปริมาณ 0.5 ตัน มูลค่า

8,025 บาท

4. โครงการศนู ยเ์ รยี นร้กู ารเพิ่มประสิทธภิ าพการผลติ สนิ ค้าเกษตร (ศพก.)

คณะทางานแนวทางที่ 2 ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทขับเคล่ือนนโยบายรัฐ

ยกกระดาษ A4 (Agenda) ของสรุปการดาเนินโครงการประชมุ เชิงปฏบิ ตั กิ ารเพือ่ พฒั นาการมสี ว่ นร่วม ของ

เกษตรกรใน ศพก. ปี 2561 รายละเอียดดังนี้

วตั ถปุ ระสงค์

1. เพื่อให้ศูนย์เรียนร้กู ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้ เกษตร (ศพก.) ได้รับการพัฒนาการ

ผลิตสินค้าเกษตร เพ่ิมปริมาณผลผลิต การลดต้นทุน และการพัฒนาคุณภาพสินค้า และ การปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการผลิตท่เี หมาะสมกับศกั ยภาพพ้ืนท่ี

2. เพ่ือให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สร้างเครือข่ายกับ

ศูนย์เรยี นรดู้ ้านสหกรณ์ให้มกี ารเชอื่ มโยงการผลติ สนิ คา้ เกษตรกร สง่ เสริมการร่วมกล่มุ รปู แบบสหกรณ์

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 39

3. เพื่อให้เกษตรกรเครือข่าย ศพก. แต่ละตาบล แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การผลิตสินค้าเกษตร
เพ่อื พัฒนาสนิ ค้าเกษตรให้มปี ระสิทธิภาพ มคี ณุ ภาพยิง่ ขึ้น

เปา้ หมายผู้เขา้ รบั การอบรม จานวน 60 ราย ในศูนย์เรยี นรู้การเพ่ิมประสทิ ธภิ าพการผลิตสนิ คา้ เกษตร
(ศพก.) อาเภอเมือง จานวน 30 ราย และอาเภอสุวรรณคหู า จานวน 30 ราย

อน่ึง คณะทางานแนวทางท่ี 2 ฯ ได้ดาเนินการไป แล้ว 2 ศูนย์ คงเหลือศูนย์ฯ อาเภอโนนสัง
จานวน 30 ราย ซึ่งจะดาเนินโครงการฯ ในเดอื นเมษายน 2561

งบประมาณ ท่ใี ช้จ่ายในการจดั อบรม จานวน 20,190.00 บาท (สองหมื่นหน่ึงร้อยเก้าสบิ บาทถ้วน)
ผลลพั ธ์ที่ได้จาการดาเนนิ โครงการฯ

1. สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ได้รับความรู้เรื่อง
การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ิมปริมาณผลผลิต การลดต้นทุน และการพัฒนาคุณภาพสินค้า และ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิตท่ีเหมาะสมกับศักยภาพพื้นท่ีจากวิทยากรสานักงานเกษตรจังหวัด
หนองบวั ลาภู

2. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ได้สร้างเครือข่ายกับศูนย์
เรียนรู้ด้านสหกรณ์ให้มีการเชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตรกร และได้ส่งเสริมการร่วมกลุ่มรูปแบบสหกรณ์กับ
สหกรณก์ ารเกษตรเพือ่ การตลาดลูกคา้ ธกส.หนองบัวลาภู จากัด

3. เกษตรกรหรือผู้แทนเครือข่าย ศพก. แต่ละตาบล ได้แลกเปล่ียน เรียนรู้ การผลิตสินค้า
เกษตร และไดพ้ ฒั นาสนิ คา้ เกษตรใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพ มคี ุณภาพยิ่งขนึ้
5. โครงการการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

สหกรณ์การเกษตรตาบลโนนม่วง ยางหล่อ หนองกุงแก้ว จากัด มีสมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ
ผ่านคณุ สมบัติและเปน็ Smart Farmer จานวน 65 ราย
6. โครงการการสง่ เสริมเกษตรทฤษฎใี หม่

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองบัวลาภู จากัด มีเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ สมัครเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์/กลมุ่ เกษตรกร จานวน 8 ราย

สหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จากัด มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร จานวน 1 ราย
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชพี ภายใต้โครงการจดั ท่ีดินตามนโยบายรฐั บาล ปี 2561

วตั ถปุ ระสงคโ์ ครงการ
1. เพอ่ื สง่ เสรมิ การพฒั นาอาชีพหลักใหแ้ กส่ มาชิกในพ้นื ที่กรมป่าไม/้ พื้นที่ สป.ก.
2. ให้สหกรณ์เป็นองค์กรบริหารจัดการประโยชน์ของสมาชิกในพื้นที่กรมป่าไม้/พ้ืนที่สป.ก. รวมไปถึง
ให้สหกรณ์ในพื้นท่ีสร้างเครือข่ายสหกรณ์ไว้ในพื้นที่ที่ดินทากิน, มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ซ่ึงกันและกัน และ
ให้สหกรณ์ชว่ ยเหลอื ในการรวบรวมผลผลติ ของสมาชกิ
วนั เวลา สถานท่ี และ เปา้ หมายโครงการฯ
เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม จานวน 130 ราย ในพื้นที่ตาบลโนนสะอาด อาเภอศรีบุญเรือง
จานวน 85 ราย และ พื้นท่ีตาบลนากอก อาเภอศรบี ญุ เรือง จานวน 45 ราย ดังรายละเอยี ดต่อไปนี้
1. จัดอบรมสมาชิกตาบลโนนสะอาด อาเภอศรีบุญเรือง ณ ที่ศาลากกลางบ้านศรีภูทอง
ตาบลโนนสะอาด อาเภอศรีบุญเรือง จังหวดั หนองบวั ลาภู ในวันท่ี 26 เดือนธนั วาคม 2560
2. จัดอบรมสมาชิกตาบลนากอด อาเภอศรีบุญเรือง ณ ท่ีศาลากกลางบ้านสระแก้ว ตาบลนากอก
อาเภอศรบี ญุ เรอื ง จังหวัดหนองบวั ลาภู ในวนั ท่ี 4 เดอื นมกราคม 2561

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 40

งบประมาณที่ใชจ้ ่ายในการจัดอบรม จานวน 37,900.00 บาท (สามหมนื่ เจ็ดพันเก้ารอ้ ยบาทถว้ น)
ผลลพั ธ์ทไ่ี ดจ้ าการดาเนนิ โครงการฯ
1. สหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จากัด ในพื้นท่ีอาเภอศรีบุญเรือง ได้สร้างผู้นาเครือข่ายกลุ่มไว้กับ
สมาชิกในพื้นท่ีที่ดินตามนโยบายรฐั บาลเพ่ือติดต่อประสานงานในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกในแปลงใหญ่
และมสี ว่ นรว่ มในการช่วยเหลือซง่ึ กันและกัน (วัสดกุ ารเกษตร, สินคา้ การเกษตร เป็นตน้ )
2. สมาชิกในพ้ืนที่ท่ีดินตามนโยบายรัฐบาลได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการรวมกลุ่ม , การจัดต้ัง
เป็นกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ รวมไปถึง หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ โดยวิทยากรจากสหกรณ์
การเกษตรศรีบญุ เรือง จากัด อาเภอศรีบุญเรือง ที่ให้ความร้เู กย่ี วกับเรอ่ื งดงั กลา่ ว
3. สมาชกิ ในพื้นท่ีที่ดินตามนโยบายรัฐบาลได้รับความร้เู กย่ี วกับการผลติ ขา้ ว , ออ้ ย และมนั สาปะหลัง
ให้มีประสิทธภิ าพ และชว่ ยลดตน้ ทนุ การผลิตในการทา ขา้ ว , ออ้ ย และมันสาปะหลัง ในปตี ่อๆไป โดยวิทยากร
จากเกษตรจังหวดั เกษตรอาเภอ เกษตรตาบล ใหค้ วามรูเ้ กย่ี วกับเรื่องดงั กลา่ ว
ปญั หาและอปุ สรรคในการดาเนินงานระหวา่ งแปลงใหญ่ กับ สหกรณ์
1.สมาชิกในพื้นที่ที่ดินตามนโยบายรัฐบาลส่วนมากนาผลผลิต ข้าว, อ้อย และมันสาปะหลัง ขายให้
พ่อค้าคนกลาง เน่ืองจากมีจุดรับชื่อท่ีใกล้กับหมู่บ้าน ซ่ึงสมาชิกบางรายไม่มีรถขนไปขายให้กับสหกรณ์ ทาให้
สหกรณไ์ ม่สามารถรับชอ้ื ผลิตกบั สมาชิกในพ้ืนทท่ี ่ีดินตามนโยบายรัฐบาลได้
2. สมาชิกในพ้ืนที่ท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล บางรายผลิตข้าวน้อย ผลิตเพ่ือไว้กินในครัวเรือนเท่าน้ัน
ทาให้ไม่มผี ลผลติ มาขายให้กับสหกรณ์
3. สมาชิกในพ้ืนท่ีท่ีดินตามนโยบายรัฐบาลบางรายยังขาดความรู้ความเข้าใจกับ การรวมกลุ่ม
รวมไปถึงไมเ่ ขา้ ใจกบั คาว่าสหกรณ์
แนวทางแก้ไข
1. สหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จากัด ให้สมาชิกในพื้นที่ท่ีดินตามนโยบายรัฐบาลรวบรวมผลิต
ไวท้ จ่ี ุด ณ ตรงเดยี วกนั เพ่อื ทส่ี หกรณจ์ ะนารถไปรับช่ือทีห่ มู่บา้ น เพ่อื บริการความสะดวกในการรับชือ้ ผลผลิต
2.หากมีการอบรมสมาชิกในพื้นท่ีที่ดินตามนโยบายรัฐบาลหรือ หน่วยงานอ่ืนที่มีการอบรมสมาชิก
ในพนื้ ท่ีทีด่ ินตามนโยบายรฐั บาลทางสหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จากดั ที่จะเขา้ ไปมีส่วนร่วมในการให้ความรู้
การรวมกลุ่ม หลักการ อดุ มการณ์ วิธกี ารสหกรณ์ เพอื่ ส่งเสริมใหส้ มาชิกแปลงใหญ่ไดร้ บั ความรู้ดังกลา่ ว

แนวทางที่ 3 : ยกระดบั คุณภาพและมาตรฐานสินคา้ /สรา้ งมูลค่าเพ่ิมสินคา้ เกษตร
ภารกิจยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ได้แก่ การส่งเสริมสมาชิก

ผลิตสินค้ามาตรฐาน (GAP เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์) การสนับสนุนการแปรรูป การตลาด การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ซง่ึ สานกั งานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลาภูมหี น้าทยี่ กระดับคุณภาพและมาตรฐานสนิ คา้ ของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ให้มีมาตรฐานและคุณภาพสูงสุด จัดหาตลาดเพ่ือกระจายสินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ส่ตู ลาดอน่ื ๆ

กลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลาภู จากัด ได้เข้าร่วมโครงการนี้ มีผลิตภัณฑ์ คือ
ขนมทองม้วน ได้รับมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา(อย.) และ สมส. สหกรณก์ ารเกษตรเมืองหนองบัวลาภู
จากัด มีมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้าในบัญชีล่าสุด จานวน 37,000 บาท โดยได้รับการพัฒนาและ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยวิธกี ารแปรรูป และมีช่องทางการจาหน่ายสินค้าทางไลน์, เฟสบุ๊ค, ตลาดที่หนว่ ยงานภาครัฐ
กาหนด เช่น มหกรรมสินค้าระดับภาค ระดับจงั หวดั และตลาดประชารัฐ

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 41

แนวทางที่ 4 : พัฒนาคน
สานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลาภู ได้ดาเนินการจัดการเรียน การสอนแบบ CPD Unit School

ข้นึ ภายในหน่วยงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการปฏบิ ัติงานทจี่ าเป็นแก่บุคลากร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองจนสามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ
ท่ีจาเปน็ ในตาแหนง่ งานใหบ้ รรลผุ ลสาเรจ็ ของงานได้อย่างดี

4.1 เปา้ หมาย
4.1.1 ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดจัดให้มีการเรียนการสอนภายในหน่วยงานในรูปแบบ CPD

Unit School
4.1.2 ให้บุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ

CPD Unit School
4.2 วตั ถุประสงค์
4.2.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนในหน่วยงานเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเตรียมพร้อม

บุคลากรทกุ ระดบั ใหส้ ามารถปฏิบัตงิ านตามบทบาทภารกจิ ได้อย่างมีประสทิ ธภิ าพ
4.2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรแก่บุคลากรในหน่วยงาน แผนการ

เรียนการสอน CPD Unit School ภายในหน่วยงาน
4.3 สานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลาภู ได้จัดแผนการเรียนการสอน CPD Unit School ภายใน

หนว่ ยงาน ระหวา่ งเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดังน้ี
4.3.1 การเลิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดการเรียนการสอนในวันท่ี 31 มกราคม 2561

จานวนผเู้ รยี น 45 คน ผสู้ อนแนะคือ นายวสันต์ สุขสมบตั ิ ตาแหน่ง ผอู้ านวยการกลมุ่ ตรวจการสหกรณ์
- ผลสัมฤทธท์ิ ไี่ ด้รบั จากการเรียนการสอน
ผู้เรียนสามารถแนะนาวา่ จะปฏบิ ัตอิ ยา่ งไรให้ถกู ตอ้ ง เมอ่ื จะเลกิ สหกรณ์/กล่มุ เกษตรกร และ การ

จัดเตรียมเอกสารเกย่ี วกับการเลกิ สหกรณ/์ กลุม่ เกษตรกร
4.3.2 งานขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ยกกระดาษ A4 จัดการเรียนการสอนผ่านทาง Video

Conference ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 จานวนผู้เรียน 45 คน ผู้สอนแนะคือบุคลากรจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์

- ผลสมั ฤทธ์ิทไ่ี ด้รบั จากการเรยี นการสอน
ผู้เรียนมีความรู้ในงานตามนโยบายรัฐท่ีสาคัญที่ต้องน้อมนาไปดาเนินการมี 9 เร่ือง 13 แผนงาน
อาทิ ศพก. แปลงใหญ่ Zoning by Agri-Map มาตรฐานสินค้า เกษตรอินทรีย์ เกษตร GAP เกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรผสมผสาน ธนาคารสินค้าเกษตร แผนผลิตข้าวครบวงจร จัดหาที่ดินทากิน (ส.ป.ก. ยึดคืนที่ดิน) ระบบ
ส่งน้า/กระจายน้า เป็นต้น โดยขับเคล่ือนบูรณาการงานตาม Agenda และ Area Based น้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีข้ึน
เกษตรกรมคี วามภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร มรี ายไดเ้ พิม่ ข้นึ หนี้สินลดลง
4.3.3 ระเบียบงานสารบรรณ จัดการเรียนการสอน ในวันที่ 4 เมษายน 2561 จานวนผู้เรียน
44 คน ผสู้ อนแนะคือนายกฤษฎา วรสถิตย์ ตาแหน่ง สหกรณจ์ ังหวัดหนองบัวลาภู และ นายประสิทธ์ิ เทพมณู ี
ตาแหน่ง นกั จดั การงานท่วั ไปชานาญการ
- ผลสมั ฤทธิ์ทีไ่ ด้รบั จากการเรยี นการสอน
ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจงานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดทา การรับ
การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับหนังสือและ

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 42

เอกสารต่างๆ ของทางราชการให้เปน็ ระบบตามระเบยี บงานสารบรรณท่ีกาหนด ทาให้มีมาตรฐานในการทางาน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นสื่อในการติดต่อประสานงานหรือทาความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน
หรือบคุ คล

4.3.4 การใชอ้ านาจนายทะเบียนสหกรณ์/กลมุ่ เกษตรกร จดั การเรยี นการสอนในวนั ท่ี 31
กรกฎาคม 2561 จานวนผู้เรียน 40 คน ผู้สอนแนะคือนายวสันต์ สุขสมบัติ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่ม
ตรวจการสหกรณ์

- ผลสัมฤทธท์ิ ่ีได้รับจากการเรยี นการสอน
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองอานาจนายทะเบียนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เมื่อสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร มปี ัญหา นายทะเบยี นสามารถใช้อานาจได้ตามอานาจหน้าท่ี
4.3.5 การจัดตัง้ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดการเรียนการสอนในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561
จานวนผู้เรียน 45 คน ผู้สอนแนะคือนายสมเด็จ บุญเดช ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มจัดตัง้ และส่งเสริมสหกรณ์
และนายพยนต์ รุ่งศรี ตาแหน่ง เจ้าพนกั งานส่งเสริมสหกรณ์ชานาญงาน
- ผลสัมฤทธ์ิที่ไดร้ บั จากการเรียนการสอน
ผ้เู รยี นมีความรู้ในขั้นตอนการจดั ตง้ั สหกรณ์ ประกอบดว้ ย 7 ขั้นตอน ดังน้ี

1. เตรียมการเบ้อื งต้น
2. การประสานงานและฝึกอบรม
3. ประชมุ ผู้ซง่ึ ประสงคจ์ ะเปน็ สมาชิกสหกรณ์
4. ประชุมคณะผจู้ ัดต้ังสหกรณ์
5. ประชุมผู้ซึง่ จะเป็นสมาชิกสหกรณ์
6. ยน่ื เอกสารขอจดทะเบยี นสหกรณ์
7. พิจารณารบั จดทะเบียนสหกรณ์

รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 43

ผลการปฏิบตั ิงานส่งเสริมสหกรณ์และกลมุ่ เกษตรกร
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561

อาเภอเมอื งหนองบวั ลาภู

ประกอบดว้ ย สหกรณ์ 16 แห่ง สมาชกิ 60,642 คน กล่มุ เกษตรกร 12 แหง่ สมาชิก 1,204 คน

สหกรณ์ กลมุ่ เกษตรกร

1. ชมุ นมุ สหกรณก์ ารเกษตรจังหวดั หนองบวั ลาภู จากดั 1. กลมุ่ เกษตรกรทานานามะเฟืองใหม่

2. สหกรณโ์ คเน้อื คณุ ภาพหนองบวั ลาภู จากัด 2. กลมุ่ เกษตรกรทานากุดจกิ

3. สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนทันยางทอง จากัด 3. กล่มุ เกษตรกรทานาโนนขมิ้น

4. สหกรณ์กองทุนสวนยางนามะเฟือง จากัด 4. กลมุ่ เกษตรกรทานาหนองภยั ศนู ย์

5. สหกรณ์กองทนุ สวนยางสามพลงั ยางทอง จากัด 5. กลุ่มเกษตรกรทานาหนองหว้า

6. สหกรณก์ ารเกษตรศุภนมิ ิตหนองบวั ลาภู จากัด 6. กลุ่มเกษตรกรสวนยางสามคั คตี าบลโนนทนั

7. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกู คา้ ธ.ก.ส.หนองบวั ลาภู จากัด 7. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางกุดจกิ -เก่ากลอย

8. สหกรณ์ส่งเสรมิ การเกษตรและปศสุ ตั วห์ นองบวั ลาภู จากัด 8. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราหนองศาลา ภูเกา้

9. สหกรณ์การเกษตรเมอื งหนองบวั ลาภู จากดั 9. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางกอ้ นถว้ ยตาบลโนนทนั

10. สหกรณ์การเกษตรหนองภยั ศูนย์ จากดั 10. กลุ่มเกษตรกรทาสวนหนองภยั ศนู ย์ก้าวหน้า

11. สหกรณก์ ารเกษตรชน่ื อทุ ัย จากัด 11. กลมุ่ เกษตรกรเล้ยี งสตั ว์หนองภยั ศนู ย์

12. สหกรณ์ออมทรพั ยค์ รูหนองบวั ลาภู จากัด 12. กล่มุ เกษตรกรเลยี้ งโคตาบลโนนขมิ้น

13. สหกรณ์ออมทรพั ย์ตารวจภธู รจงั หวัดหนองบวั ลาภู จากดั

14. สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสขุ จังหวัดหนองบวั ลาภู จากดั

15. สหกรณ์ออมทรัพย์องคก์ รปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบวั ลาภู จากัด

16. สหกรณบ์ ริการเดินรถหนองบวั ลาภู จากดั

 ผลการเข้าแนะนา สง่ เสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ผลการของการเข้าไปแนะสาส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ของอาเภอเมืองหนองบัวลาภู

ซ่ึงประกอบด้วยสหกรณ์ จานวน 16 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จานวน 12 แห่ง สถานะของสหกรณ์คือดาเนินงาน
จานวน 14 แห่ง หยุดดาเนินงาน จานวน 1 แห่ง และจดั ตั้งใหม่ จานวน 1 แห่ง ส่วนสถานะของกลุ่มเกษตรกร
คือดาเนินงาน จานวน 10 แห่ง หยุดดาเนินงาน จานวน 2 แห่ง ซ่ึงกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้เข้าแนะนา
ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ดาเนินงานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก จากการที่กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าไปแนะนา ผลการจัดมาตรฐานของสหกรณ์มีผลดังนี้ สหกรณ์ผ่านมาตรฐาน
จานวน 11 แห่ง และไม่ผ่านมาตรฐานจานวน 2 แห่ง อีก 2 แห่ง ไม่นามาจัดมาตรฐานเพราะเป็นสหกรณ์ท่ี
จัดต้ังขึ้นมาใหม่และระยะเวลาดาเนินงานไม่ถึง 2 ปี ผลการดาเนินงานของกลุ่มเกษตรกร คือผ่านมาตรฐาน
จานวน 9 แห่ง และไม่นามาจัดมาตรฐาน จานวน 1 แห่ง คือกลุ่มเกษตรกรท่ีต้ังข้ึนมาใหม่และระยะเวลา
ดาเนนิ งานไม่ถงึ 1 ปี

 ปญั หา/อปุ สรรคในการดาเนนิ งานของสหกรณ/์ กลุม่ เกษตรกร
มอี ยู่ 2 แห่ง คอื

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 44

1. สหกรณก์ ารเกษตรเมอื งหนองบวั ลาภู จากัด
ประเด็นข้อบกพร่อง คือ สินค้าขาดบัญชี อดีตผู้จัดการสหกรณ์ ได้นาข้าวเปลือกของสหกรณ์ไปขาย

ให้กับโรงสีอุดรเลี่ยงฮ่งไถ่ (1992) จากัด โดยไม่ผ่านระบบบัญชี ของสหกรณ์แล้วไม่ได้รับเงินขายข้าว
เปน็ เงินสด คิดเปน็ เงนิ 2,096,319 บาท ตรวจสอบพบจากการตรวจนบั สินคา้ คงเหลือของสหกรณ์ ณ
วนั ท่ี 30 ม.ิ ย.51

ผลการแก้ไขขอ้ บกพร่อง สหกรณ์ได้รับชาระเงนิ จากลูกหน้ีสินค้าขาดบัญชี ทอี่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของ
นายนาวา ใจสะอาด อดีตผู้จัดการจานวน 5,000 บาท คงเหลือมูลค่าความเสียหาย 162,192 บาท
ชาระครัง้ ล่าสุดวนั ที่ 31 สงิ หาคม 2561

มูลคา่ ความเสยี หาย 2,096,319 บาท รบั ชาระแล้ว 1,964,127 บาท คงเหลอื 132,192 บาท

2. สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภธู รจงั หวดั หนองบัวลาภู จากดั
ประเดน็ ขอ้ บกพรอ่ ง คือ ทุจรติ ยกั ยอกทรัพย์ รายละเอยี ดดังต่อไปน้ี
1) สหกรณ์ ได้เขียนเช็คสั่งจ่าย ให้ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จานวน 10,000,000

บาท เพ่ือชาระหน้ี ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การเงินชาระหน้ีบางส่วนยักยอกเงินสดไปใช้
ประมาณ 6 ลา้ นบาท

2) เจา้ หนา้ ทีก่ ารเงินได้นาเงนิ สดในมือไปใชส้ ่วนตัวประมาณ 1.3 ล้านบาท
3) มลี กู หนป้ี ฏเิ สธหน้ปี ระมาณ 12 ลา้ นบาท
4) เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินฝากจากสมาชิกแล้วไม่ลงบัญชี และถอนเงินฝากจากบัญชีสมาชิก
ไปประมาณ 6 ล้านบาท
ผลการแกไ้ ขข้อบกพร่อง
1) สหกรณ์ฯได้ดาเนินคดีล้มละลายกับนางอันนา พัฒนปรีชาเถียร ต่อศาลละลายกลาง
เรียบร้อยแล้ว มีมูลหน้ี จานวน 18,970,255.79 บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนเจด็ หมื่นสองร้อยห้าสิบห้าบาท
เจ็ดสบิ เก้าสตางค์) ศาลไดไ้ ต่สวนและรับฟ้องแล้ว ศาลได้มคี าสั่งพิทักษท์ รัพย์เด็ดขาดและสหกรณ์ได้ยื่นหนังสือ
ขอรับชาระหนีจ้ ากเจ้าพนกั งานพทิ ักษ์ทรัพยแ์ ลว้ ปจั จุบนั มีเจ้าหน้ขี อเฉลย่ี ทรพั ย์ จานวน 1 ราย และ อยู่
ระหวา่ งรอเจ้าพนักงานพิทกั ษท์ รัพย์จะได้เชิญสหกรณ์เขา้ ร่วมประชมุ เก่ียวกับหน้สี นิ
2) สหกรณ์ฯรายงานผลความคืบหน้าการประชุมคร้ังแรกปรากฏว่า เจ้าหนี้ท่ี 1 บ.กรุงไทย
จากัด ไม่มา และจาเลยนางอันนา ไม่มา รายงานออกหมายจับและขอให้พิพากษาให้จาเลยล้มละลาย
โดยงดการไตส่ วนจาเลยโดยเปดิ เผยไวก้ อ่ น
มูลค่าความเสียหาย 18,970,255.79 บาท ฟ้องลม้ ละลาย 18,970,255.79 บาท

3. ชมุ นุมสหกรณก์ ารเกษตรจงั หวดั หนองบัวลาภู จากดั
ประเด็นขอ้ บกพร่อง คือ มีพฤตกิ รรมก่อใหเ้ กิดความเสียหาย
1) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู จากัด ได้รับเงินกู้จากสานักงานสหกรณ์

จังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่งสหกรณ์ได้ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จานวน 8 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อจัดหา
สินค้ามาจาหน่ายให้สหกรณ์สมาชิก กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้รายงานผล
การตรวจสอบการใช้เงินกู้ตามหนังสือท่ี นภ 0010.4/82 ลงวันท่ี 28 พ.ค.58 ปรากฏว่า ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจงั หวดั หนองบวั ลาภู จากดั ใหเ้ งนิ กู้ผิดวัตถปุ ระสงค์

รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 45

2) สานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลาภูแจ้งขอบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู จากัด ได้นาเงินกู้ใช้ผิดวัตถุประสงค์ซ่ึงไม่ตรง
ตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู้โดยนาเงินการกู้เงินไปจ่ายเงินกู้ให้แก่สหกรณ์สมาชิกซึ่งถือว่าเป็นการผิดสัญญาข้อ 2
จึงให้ชุมนุมสหกรณ์ฯชาระต้นเงิน จานวน 8 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น
ภายใน 7 วัน

ผลการแกไ้ ขขอ้ บกพร่อง
1) สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลาภู ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทน

นายทะเบียนสหกรณ์ ใช้อานาจตามความในมาตรา 22 (1) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
ออกคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ (นภ) 10/2559 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการชุมนมุ สหกรณ์ฯ แก้ไขขอ้ บกพรอ่ งดังกล่าว

2) ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ฯได้ดาเนินการไม่ครบตามคาส่ังดังกล่าวทาให้เกิดความเสียหายหรือ
เสื่อมประโยชน์ต่อชุมนุมสหกรณฯ์ หรอื สหกรณ์สมาชกิ

3) สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลาภู ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทน
นายทะเบยี นสหกรณ์ ใชอ้ านาจตามความในมาตรา 22 (1) แหง่ พระราชบญั ญตั สิ หกรณ์ พ.ศ.2542

4) ปัจจบุ ันอยใู่ นชั้นอยั การ
มูลค่าความเสยี หาย 23,440.43 บาท รบั ชาระ 23,440.43 บาท

 ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ขปัญหา
1. ให้คาปรึกษา แนะนา ติดตาม การดาเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อบกพร่องของสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร ตามทีร่ องนายทะเบียนสหกรณว์ ินิจฉยั ส่ังการ
2. ให้คาปรึกษา แนะนา ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และ

กฎหมายอื่นทเี่ กย่ี วขอ้ ง
3. ให้การส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนา การดาเนินการเก่ียวกับการจัดตั้งสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร ให้ดาเนินงานได้ภายหลังการจัดตั้ง รวมถึงการส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนาในการ
ควบสหกรณ์ การแยกสหกรณ์ และการเลกิ สหกรณ์

4. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์กลุ่มอาชีพ และ
กลุ่มลักษณะอ่ืน ๆ ในการดาเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้องค์กรเข้มแข็งพึ่งตนเองได้และ
เปน็ ท่พี ึง่ ของมวลสมาชิกไดอ้ ย่างแทจ้ รงิ

5. ส่งเสริม แนะนา เรง่ รดั การดาเนินงานของสหกรณ์ กล่มุ เกษตรกร ให้เปน็ ไปตามกฎหมาย ขอ้ บงั คบั
ระเบียบ ข้อกาหนดตา่ ง ๆ คาสงั่ นายทะเบียนสหกรณ์ นโยบาย มติทีป่ ระชุมใหญ่และมติทปี่ ระชมุ คณะกรรมการ
รวมทั้งการแนะนาส่งเสริมให้กรรมการกากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ขอ้ บังคบั ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการโดยมีแนวทางการปฏิบัติงาน เช่น แนะนา
ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรส่งสาเนารายงานการประชุมใหญ่หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการให้กลุ่ม
ส่งเสรมิ สหกรณ์ทราบ เปน็ ต้น

6. ส่งเสริม แนะนา การปฏิบัติงาน การบริหารงาน การเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร
เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เป็นการป้องปรามและป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดข้ึน เช่นแนะนาให้สหกรณ์
บันทึกรายการในบัญชีเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน การสอบทานหน้ีสิน การสอบ
ทานหนุ้ และเงินฝากของสมาชิกอย่างน้อยปีละ๑ครงั้ รวมทงั้ การแนะนาใหก้ รรมการสหกรณไ์ ด้ตรวจนับเงินสด
อย่างสม่าเสมอ เป็นตน้

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 46

7. ปฏบิ ัตงิ านร่วมวางแผน ร่วมคดิ กับสหกรณ์ กลมุ่ เกษตรกร ในการกาหนดแนวทางการพัฒนารว่ มกัน
ตามขนั้ ตอนดงั น้ี

7.๑ จัดให้มีการประชุมเสวนากับสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร คณะกรรมการ และ
ฝ่ายจดั การ เพ่อื ค้นหาความตอ้ งการ สภาพปญั หาของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในเบื้องตน้

7.๒ วิเคราะห์ความต้องการ สภาพปัญหา แยกแยะและจัดกลุ่มของความต้องการ
สภาพปัญหาให้ชัดเจน โดยดาเนินการร่วมกับกลุ่มงานทางวิชาการของสานักงานสหกรณ์จังหวัดตามภารกิจ
ท่ีเก่ียวข้องของแต่ละกลุ่มงาน เพ่ือกาหนดแนวทางในการส่งเสริมงานสหกรณ์โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ
ประกอบการพจิ ารณาด้วย เชน่ รายงานผู้สอบบัญชี รายงานการตรวจการ แผนกลยทุ ธร์ ายงานการประชมุ ใหญ่
และแฟ้ม ๑๙ รายการของสหกรณ์ เป็นต้น

7.๓ นาแนวทางในการส่งเสริมงานสหกรณ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 7.๒ เข้าร่วมเสวนา
กับคณะกรรมการ หรือฝ่ายจัดการ เพ่ือกาหนดแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือเพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติงานสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ประจาปี (Bottom up)

7.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มงานทางวิชาการของสานักงานสหกรณ์จังหวัดในการพิจารณา
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปีของกรม จงั หวัด เพ่ือนาข้อมลู ท่เี กยี่ วข้องให้สหกรณ์ใช้ประกอบ
ในการจัดทาแผนปฏบิ ตั ิงานประจาปีของสหกรณ์ (Top Down)

7.๕ นาแนวทางการปฏิบัติในข้อ๓) และ๔) เพ่ือจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของกรม จังหวัด รวมท้ังสนองความต้องการของสหกรณ์
กลุม่ เกษตรกรในพื้นท่ี

8. ให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีจัดต้ังขึ้นมาให้มีการดาเนินการ
ทางด้านธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม โดยถ้ามีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เกดิ ข้นึ จะต้องส่งเสรมิ และสนบั สนุนด้านการตลาดแก่สหกรณ์และกลมุ่ ต่างๆ เหลา่ น้ันดว้ ย

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สะท้อนผลสาเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจ ของ สสจ./สสพ.
ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2561

สหกรณ์/กลมุ่ เกษตรกร สหกรณ์การเกษตรเมอื งหนองบวั ลาภู จากัด

ผลงำน/ควำมสำเรจ็ ของสหกรณ/์ กลุ่มเกษตรกร

ประเภท : สหกรณก์ ารเกษตร
เปน็ สหกรณ์ทไี่ ดร้ ับเลอื กให้เปน็ องคก์ รหลักระดบั อาเภอ
ดา้ นบุคลากร (Man) สมาชิก/คณะกรรมการ/ฝา่ ยจัดการและเจา้ หน้าท่ี

1. คณะกรรมการดาเนินการ จานวน 15 คน
2. สมาชิก จานวน 8,093 คน สมาชิกรว่ มทาธุรกิจกับสหกรณ์
3. สหกรณม์ ีฝา่ ยจดั การ จานวน 28 คน
ดา้ นการบริหารเงนิ ทุน (Money)
สหกรณ์มีทุนดาเนินงานท้ังสิน้ จานวน 285,423,767.99บาท ประกอบด้วย
1. ทนุ ภายในสหกรณ์ 93,096,295.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.62
2. ทุนภายนอก 192,327,472.22 บาท คิดเปน็ ร้อยละ 67.38 ประกอบด้วย

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 47

2.1 เงินกูย้ มื ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ ารเกษตร 146,780,000.00 บาท
2.2 เงนิ รับฝากสหกรณอ์ ่นื 20,532,495.13 บาท
2.3 สว่ นของหนสี้ ินไม่หมนุ เวียนถึงกาหนดชะระ 775,000.00 บาท
2.4 หนสี้ ินหมุนเวยี นอืน่ 150453.32 บาท
2.5 หนีส้ นิ ไมห่ มนุ เวยี น 24,089,523.77 บาท
ด้านวัตถดุ บิ (Material) เคร่ืองจกั รและอปุ กรณ์ (Machine)
สหกรณม์ ีอุปกรณ์การตลาด เพ่อื ใชใ้ นการรวบรวมผลผลิตจากสมาชกิ และเกษตรกรท่วั ไป
ดา้ นการบรหิ ารการจดั การ (Management) และการดาเนินธรุ กิจ (Method)
1. สหกรณ์กาหนดขอ้ บงั คบั เปน็ ไปตามพระราชบญั ญตั ิสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพมิ่ เตมิ 2553
2. สหกรณ์กาหนดระเบียบข้ึนถอื ใช้ครอบคลมุ การดาเนนิ ธรุ กิจของสหกรณ์
3. การดาเนนิ ธุรกิจสหกรณด์ าเนินธรุ กจิ 3 ดา้ นประกอบดว้ ย
3.1 ธรุ กิจจดั หาสนิ ค้ามาจาหนา่ ย
3.2 ธรุ กิจรวบรวมผลผลติ
3.3 ธุรกจิ สนิ เชื่อ

ปัจจัยแหง่ ความสาเรจ็ (เพอื่ เป็นกรณีศึกษาตัวอยา่ งทด่ี หี รอื แนวทางในการสง่ เสรมิ )
1. ส่งเสริม แนะนา เร่งรัด การดาเนินงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

ข้อกาหนดต่าง ๆ คาส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ นโยบาย มติที่ประชุมใหญ่และมตทิ ี่ประชุมคณะกรรมการ รวมทั้ง
การแนะนาส่งเสริมให้กรรมการกากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มตทิ ่ีประชมุ ใหญ่ หรอื มติท่ีประชุมคณะกรรมการโดยมีแนวทางการปฏบิ ัตงิ าน เช่น แนะนาใหส้ หกรณ์
สง่ สาเนารายงานการประชุมใหญ่หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการให้กลุ่มสง่ เสริมสหกรณ์ทราบ เป็นตน้

2. ส่งเสริม แนะนา การปฏบิ ตั งิ าน การบริหารงาน การเงนิ และการบญั ชีแกส่ หกรณ์ เพอ่ื ใหป้ ฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง เป็นการป้องปรามและป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น แนะนาให้สหกรณ์บันทึกรายการ
ในบัญชีเอกสารทางการเงินใหถ้ ูกตอ้ งครบถ้วน และเปน็ ปจั จุบัน การสอบทานหนี้สิน การสอบทานหุ้น และเงิน
ฝากของสมาชกิ อย่างน้อยปีละ ๑ ครง้ั รวมทัง้ การแนะนาให้กรรมการสหกรณ์ได้ตรวจนบั เงินสดอย่างสมา่ เสมอ
เปน็ ตน้

3. ปฏบิ ตั งิ านรว่ มวางแผน รว่ มคดิ กบั สหกรณ์ ในการกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกนั ดงั นี้
3.1 จัดให้มีการประชุมเสวนากับสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อค้นหา

ความต้องการ สภาพปัญหาของสหกรณ์ในเบ้อื งต้น
3.2 วิเคราะห์ความต้องการ สภาพปัญหา แยกแยะและจัดกลุ่มของความต้องการสภาพ

ปัญหาให้ชัดเจน โดยดาเนินการร่วมกับกลุ่มงานทางวิชาการของสานักงานสหกรณ์จังหวัดตามภารกิจ
ท่ีเกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อกาหนดแนวทางในการส่งเสริมงานสหกรณ์โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ
ประกอบการพิจารณาด้วย เชน่ รายงานผสู้ อบบญั ชี รายงานการตรวจการ แผนกลยุทธร์ ายงานการประชมุ ใหญ่
และแฟม้ ๑๙รายการของสหกรณ์ เปน็ ตน้

3.3 เข้าร่วมเสวนากับคณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการ เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนา
สหกรณ์ หรอื เพ่อื จัดทาแผนปฏบิ ตั งิ านสหกรณ์ประจาปี

รูปแบบการจดั ทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 48

3.4 ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มงานทางวิชาการของสานักงานสหกรณ์จังหวัดในการพิจารณา
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิงานประจาปีของกรม จังหวัด เพ่ือนาข้อมลู ที่เกีย่ วข้องให้สหกรณ์ใช้ประกอบ
ในการจัดทาแผนปฏบิ ัตงิ านประจาปขี องสหกรณ์

3.5 จัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ภารกจิ ของกรม จังหวัด รวมทง้ั สนองความตอ้ งการของสหกรณ์ในพืน้ ที่

4. ใหค้ าปรึกษา แนะนา เกีย่ วกับการพฒั นาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์ใหม้ ีการดาเนนิ การ
ทางด้านธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่ม โดยส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดแก่
สหกรณด์ ้วย

อาเภอนากลาง

ประกอบด้วย สหกรณ์ 3 แห่ง สมาชิก 2,481 คน กลุ่มเกษตรกร 12 แหง่ สมาชกิ 1,122 คน

สหกรณ์ กล่มุ เกษตรกร

1. สหกรณ์การเกษตรนากลาง จากดั 1. กล่มุ เกษตรกรทานาเก่ากลอย

2. สหกรณก์ ารเกษตรบา้ นกกค้อ จากดั 2. กล่มุ เกษตรกรชาวสวนยางพาราดงสวรรค์

3. สหกรณก์ องทุนสวนยางนากลาง จากดั 3. กล่มุ เกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านโนนม่วง

4. กลมุ่ เกษตรกรเลย้ี งสัตวด์ า่ นชา้ ง

5. กลมุ่ เกษตรกรเลี้ยงสัตวน์ ากลาง

6. กลมุ่ เกษตรกรเลี้ยงสัตว์กดุ แห่

7. กลุ่มเกษตรกรเลย้ี งสัตวฝ์ ่งั แดง

8. กลมุ่ เกษตรกรเลย้ี งสตั ว์อทุ ยั สวรรค์

9. กลมุ่ เกษตรกรเลย้ี งสตั ว์กดุ ดินจี่

10. กลมุ่ เกษตรกรเลยี้ งสตั วเ์ กา่ กลอย

11. กลุ่มเกษตรกรเลย้ี งสัตวโ์ นนเมืองนากลาง

12. กล่มุ เกษตรกรเลยี้ งสตั วด์ งสวรรค์

 ผลการเขา้ แนะนา ส่งเสริมสหกรณ์และกล่มุ เกษตรกร
ผลการของการเข้าไปแนะสาส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ของอาเภอนากลาง ซึ่งประกอบด้วย

สหกรณ์ จานวน 3 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จานวน 12 แห่ง สถานะของสหกรณ์คือดาเนินงาน จานวน 2 แห่ง
หยุดดาเนินงาน จานวน 1 แห่ง ส่วนสถานะของกลุ่มเกษตรกรคือดาเนินงาน จานวน 11 แห่ง จัดตั้งใหม่
จานวน 1 แห่ง ซ่ึงกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้เข้าแนะนาส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ดาเนินงานและเกิด
ประโยชนส์ งู สดุ แก่มวลสมาชิก จากการที่กล่มุ สง่ เสริมสหกรณ์ 1 เข้าไปแนะนา ผลการจดั มาตรฐานของสหกรณ์
มีผลดังนี้ สหกรณ์ผ่านมาตรฐาน จานวน 2 แห่ง ผลการดาเนินงานของกลุ่มเกษตรกร คือผ่านมาตรฐาน
จานวน 9 แห่ง ต่ากว่ามาตรฐาน จานวน 2 แห่ง และไม่นามาจัดมาตรฐาน จานวน 1 แห่ง คือกลุ่มเกษตรกร
ทตี่ ั้งขึน้ มาใหมแ่ ละระยะเวลาดาเนินงานไมถ่ ึง 1 ปี

 ปญั หา/อุปสรรคในการดาเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพนื้ ท่ีอาเภอนากลาง

 ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา

รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 49

1. ให้คาปรึกษา แนะนา ติดตาม การดาเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อบกพร่องของสหกรณ์
กลุม่ เกษตรกร ตามที่รองนายทะเบียนสหกรณว์ นิ จิ ฉยั ส่ังการ

2. ให้คาปรึกษา แนะนา ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และ
กฎหมายอืน่ ทเี่ กีย่ วขอ้ ง

3. ให้การส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนา การดาเนินการเก่ียวกับการจัดต้ังสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร ให้ดาเนินงานได้ภายหลังการจัดต้ัง รวมถึงการส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนา
ในการควบสหกรณ์ การแยกสหกรณ์ และการเลิกสหกรณ์

4. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์กลุ่มอาชีพ และ
กลุ่มลักษณะอ่ืน ๆ ในการดาเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้องค์กรเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้และ
เป็นทพ่ี ่ึงของมวลสมาชิกได้อย่างแท้จรงิ

5. ส่งเสริม แนะนา เรง่ รัด การดาเนินงานของสหกรณ์ กล่มุ เกษตรกร ใหเ้ ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ บังคบั
ระเบียบ ข้อกาหนดตา่ ง ๆ คาสงั่ นายทะเบียนสหกรณ์ นโยบาย มติท่ปี ระชุมใหญแ่ ละมติท่ีประชมุ คณะกรรมการ
รวมท้ังการแนะนาส่งเสริมให้กรรมการกากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ขอ้ บังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมใหญ่ หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการโดยมีแนวทางการปฏิบัติงาน เช่น แนะนา
ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรส่งสาเนารายงานการประชุมใหญ่หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณท์ ราบ เป็นตน้

6. ส่งเสริม แนะนา การปฏิบัติงาน การบริหารงาน การเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร
เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เป็นการป้องปรามและป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดข้ึน เช่นแนะนาให้สหกรณ์
บันทึกรายการในบัญชีเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน การสอบทานหน้ีสิน การสอบ
ทานหุน้ และเงนิ ฝากของสมาชกิ อย่างน้อยปีละ๑คร้งั รวมทง้ั การแนะนาให้กรรมการสหกรณไ์ ด้ตรวจนบั เงนิ สด
อย่างสมา่ เสมอ เปน็ ตน้

7. ปฏบิ ัตงิ านร่วมวางแผน ร่วมคดิ กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ในการกาหนดแนวทางการพัฒนารว่ มกัน
ตามขน้ั ตอนดงั น้ี

7.๑ จัดให้มีการประชุมเสวนากับสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร คณะกรรมการ และ
ฝ่ายจดั การ เพือ่ ค้นหาความต้องการ สภาพปญั หาของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในเบ้อื งต้น

7.๒ วิเคราะห์ความต้องการ สภาพปัญหา แยกแยะและจัดกลุ่มของความต้องการ
สภาพปัญหาให้ชัดเจน โดยดาเนินการร่วมกับกลุ่มงานทางวิชาการของสานักงานสหกรณ์จังหวัดตามภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่มงาน เพ่ือกาหนดแนวทางในการส่งเสริมงานสหกรณ์โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ
ประกอบการพิจารณาด้วย เช่น รายงานผสู้ อบบัญชี รายงานการตรวจการ แผนกลยุทธร์ ายงานการประชมุ ใหญ่
และแฟม้ ๑๙ รายการของสหกรณ์ เป็นต้น

7.๓ นาแนวทางในการส่งเสริมงานสหกรณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 7.๒ เข้าร่วมเสวนา
กับคณะกรรมการ หรือฝ่ายจัดการ เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือเพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติงานสหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร ประจาปี (Bottom up)

7.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มงานทางวิชาการของสานักงานสหกรณ์จังหวัดในการพิจารณา
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปีของกรม จงั หวัด เพื่อนาข้อมลู ท่ีเก่ียวข้องให้สหกรณ์ใช้ประกอบ
ในการจดั ทาแผนปฏิบัตงิ านประจาปขี องสหกรณ์ (Top Down)

รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี 2561 (Annual Report) | 50

7.๕ นาแนวทางการปฏิบัติในข้อ๓) และ๔) เพ่ือจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของกรม จังหวัด รวมท้ังสนองความต้องการของสหกรณ์
กลมุ่ เกษตรกรในพ้ืนที่

8. ให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอื่นๆ ที่จัดต้ังขึ้นมาให้มีการดาเนิน การ
ทางด้านธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม โดยถ้ามีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เกดิ ขึ้น จะต้องสง่ เสรมิ และสนับสนนุ ดา้ นการตลาดแกส่ หกรณแ์ ละกลุ่มต่างๆ เหลา่ น้นั ดว้ ย

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีสะท้อนผลสาเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจ ของ สสจ./สสพ.
ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2561

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สหกรณก์ ารเกษตรนากลาง จากดั

ผลงำน/ควำมสำเรจ็ ของสหกรณ/์ กลุ่มเกษตรกร

ประเภท : สหกรณก์ ารเกษตร

เป็นสหกรณท์ ่ีไดร้ ับเลือกใหเ้ ป็นองค์กรหลกั ระดบั อาเภอ

ดา้ นบุคลากร (Man) สมาชกิ / คณะกรรมการ / ฝา่ ยจดั การและเจา้ หน้าที่

มีคณะกรรมการดาเนนิ การสหกรณ์ จานวน 15 คน

มีฝา่ ยจัดการสหกรณ์ จานวน 10 คน

มีประธานกลมุ่ จานวน 73 กลุ่ม

ดา้ นการบรหิ ารเงนิ ทุน (Money)

ทนุ ภายในสหกรณ์ จานวน 28,295,271.78 บาท คิดเปน็ 30.73%

ทนุ ภายนอกสหกรณ์ จานวน 63,774,302.71 บาท คดิ เป็น 69.26%

มอี ัตราหน้ีสนิ ตอ่ ทุน 2.25 เทา่

ด้านวตั ถดุ บิ (Material) เคร่อื งจกั รและอุปกรณ์ (Machine)

การบริหารวัสดุครุภัณฑ์ในการดาเนินงาน ว่าจะทาอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์

สงู สุด

ทด่ี ิน จานวน 111,000.00 บาท

สง่ิ ปลกู สร้างและป๊ัมน้ามนั จานวน 4,238,959.50 บาท

อุปกรณ์สานักงาน จานวน 467,090.00 บาท

ฉางขนาด 500 ตัน ลานตากขนาด 2,000 ตัน เคร่ืองช่ังขนาด 40 ตัน ราคารวม 2,090,000

บาท (บ้านโคกสกี า)

ด้านการบรหิ ารการจัดการ (Management) และการดาเนินธรุ กิจ(Method)
การจัดการหรือกระบวนการบริหารควบคุมเพ่ือให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล มีการกาหนดระเบียบข้อบังคับ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานสหกรณ์ มีการมอบหมาย
งานให้กรรมการดาเนินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ตามข้อบังของสหกรณ์กาหนด มีการมอบหมายให้
เจา้ หนา้ ท่ีปฏิบัตงิ านตามอานาจหนา้ ท่ีของแต่ละตาแหน่งอย่างชดั เจน


Click to View FlipBook Version