The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Halász Géza, 2019-12-06 15:33:58

POLVAX-könyv_demo

POLVAX-könyv_demo

SZENTIRMAY LÁSZLÓ

POLVAX

H-1953
1

I.  Polvax az „Ókorban”

impresszum

Kiadó IR-MA SZAMIZDAT KIADÓ

Felelős kiadó A PROMO DATA Kft. ügyvezetője

Arculatterv, tipográfia Séra Attila

Borító Deák Kázmér és a szerző

Lektor Domány András

Fotók Fáth Péter, Fülöp Gábor, Halász Géza,
Jávor István, Kincses Gyula,
Konkoly-Thege György, Lugosi Lugo László,
Szolcsánszky Szilvia, T. Balogh László,
Urbán Tamás, Váradi Tamás,
Várady-Brenner Ildikó,
valamint a Közgáz Klub tagjai,
a Rajk Archívum és mások

Karikatúrák Deák Kázmér és Halász Géza

Dokumentumok ÁBTL (Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára),
Klub Közlöny, Közgazdász

A könyv kiadását támogatta Dataneum Ingatlan Kft.
FreeSoft Kft.
Pek-Snack Kft.
Rév és Társa Kereskedelmi Zrt.
Summa Artium Alapítvány

Médiapartner Klubrádió

Nyomta és kötötte Dürer Nyomda Kft., Gyula
Felelős vezető Aggod István ügyvezető

ISBN 978-615-00-3978-7

© Szentirmay László, 2018 Minden jog fenntartva

A könyv anyagának bármilyen más célú felhasználásához
a kiadó írásbeli hozzájárulása szükséges
2

Szentirmay László

P OLVA X

CIVILKURAZSI

Egy politikai klub
a Kádár- és az Orbán-korban

2018 3

Előszó

E könyv a civil világ kicsiny szabad köreiről és azokat A budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye-
számtalan disznószemével figyelő hatalomról szól. Két tem a hatvanas évek közepétől, a gazdasági reformra ké-
korszakról. Az egyikben a kádári hatalom leépüléséről és szülve, az egyik legfontosabb elitképző egyetemmé vált.
az egyetemi klubvilág fölépüléséről, a másikban az orbáni A  hatalom egyik szárnya, Nyers Rezsővel, Fehér Lajossal,
hatalom kiépüléséről és a civil világ megfojtásáról szól a Fock Jenővel és Aczél Györggyel megértette, hogy iskolá-
mese. Visszatekintve, az 1970-es és 80-as évek hősi kor- zott gazdasági vezetők nélkül a gazdaság válságra van ítél-
nak tűnnek, a 2010-es évek pedig szánalmas és alantas ve. De a rendszer alapszabályát nem szeghették meg: 56-
világnak. Szentirmay László egybegyűjtötte egy hajdani os vagy radikális reformer (a „reformtól Nyugatra” Bródy
legendás, közgázos klub dokumentumait, és nagy szorga- András iróniája szerint) nem taníthatott az egyetemen.
lommal átvilágította a megfigyelőket, hogy ebből megírja Így Bródy András, Jánossy Ferenc, Kopátsy Sándor, Kornai
egy tisztességes és bátor vállalkozás, a közgazdász diák János, Liska Tibor, Nagy Tamás, Tardos Márton az első nagy
szabadságharc történetét. nemzedékből, Antal László, Bauer Tamás, Juhász Pál, Laki
Mihály, Soós Károly Attila a másodikból, nem lehettek az
A  kádári hatalom az 1956-os forradalomból, és ezen egyetem tanárai. Csinálhattak reformtervezeteket, de nem
belül az egyetemi diákmozgalmakból levonta maga szá- ronthatták meg a diákokat. Az egyetemnek a kádári közép-
mára a legfontosabb következtetéseket: 1. a rendszerre utas, mérsékelt reformizmust kellett képviselnie.
két veszélyes társadalmi csoport jelent igazi kockázatot:
a nagyüzemi munkásság és az egyetemi diákság. Min- Az első rést a hatalom falán nem a közgazdászok, ha-
den eszközzel meg kell akadályozni, hogy e két „veszé- nem a bölcsészek ütötték, amikor a Lukács-iskola filozó-
lyes elem” érintkezzen, továbbá az egyetemeken meg kell fusai és az újdonságként megjelenő szociológia irányába
nyerni és támogatni a velünk rokonszenvezőket, tűrni és tájékozódtak a hatvanas években. 1968-ra már létezett
engedni kell a szakmával foglalkozókat, tiltani és távol egy kicsiny, balos diákmozgalom, amelyen a rendszer
tartani szükséges a rendszerrel ellenségeseket. 2. A rend- példát is statuált. A  prágai tavasz télbe fordításával csak
szer nem a Sztálin–Rákosi-elv mentén halad – az osz- idő kérdése volt, hogy mikor és milyen formában végez
tályharc éleződik, egyre kevesebb méz a madzagra, egy- a hatalom az éppen megindult gazdasági reformmal
re nagyobb bunkó a kézben –, hanem a Kádár-elven: aki és az engedetlen filozófusokkal és szociológusokkal.
nincs ellenünk, velünk van, több mézet a madzagra, kisebb A „filozófus-perrel” leszámoltak a bölcsész mozgolódással,
ütéseket a fejekre. Az erős csoportokkal kiegyezni, és nem ugyanakkor megteremtették a demokratikus ellenzék
harcolni akarunk. Az egyetemistákat, különösen a fővá- alapjait. A diákmozgalmi súlypont átkerült az MKKE-re, a
rosi elitegyetemek diákjait magunknak neveljük, elvadíta- reform átmeneti szabadságát megízlelő oktatók és diákok
ni nem célunk. 3. A rendszer urai többet tudnak meg az mozgolódni kezdtek. A Rajk László Szakkollégium, majd a
egyes társadalmi csoportokról fehér asztalok mellett, mint POLVAX Klub és a többi egyetemi szakkollégium egyszerre
a titkosszolgálati jelentésekből, a politikusok találkoznak tükrözte a tanárok egy részének és a diákoknak a politikai
egyetemi tanárokkal és diákokkal, az erőszakhatalom csak és szakmai szabadságvágyát.
mindennek kiegészítő eszköze. Ez nem KGB-, Stasi-, Secu-
ritate-állam, a titkosszolgálatokban kevésbé bízunk, mint Először a közgazdászok is folytatták a bölcsészeknél ki-
a diákokban és a tanárokban. alakult eszmei vonalvezetést: vissza Marxhoz. Szembesítsük
a Rajkban, Marx Tőkéjének szeminarizálásával a hatalmat:

4

nem azt teszi, amit az eredeti marxizmus mond. A szakmai húzzák meg. Végül, a szakszolgálati tisztektől, hogy fenye-
fordulatot Kornai Hiányának befogadása jelentette, majd gessenek és édesgessenek. (Szentirmay László érdeme, hogy
az új, liberális reformeszmék kiérlelése a nyolcvanas évek- az ügynökök mellett, inkább a szakszolgálati, a tartótisztek-
ben. A  POLVAX a nyolcvanas évek klubhálózatának egyik ről beszél, a rendszer igazi kutyáiról.) 1989 a bizonyítéka,
katalizátora. Azok az értelmiségiek, akik ekkor a hivatalos hogy a civil világ nyert, az ancien régime veszített. Akkor…
egyetemi oktatásból személyükkel vagy témájukkal kiszo-
rultak, ebben a klubban próbálhatták ki a diákokon, hogy Itt be is fejezhetném előszavamat, ha 2010 után nem
mit ér szakmai teljesítményük és politikai bátorságuk. tér vissza a régi-új, új-régi világ, ha nem következik egy
A könyv, nagyon helyesen, leírja a röpülő egyetemek het- tekintélyi hatalom berendezkedése. „Irma” második kí-
venes évek végi próbálkozásait is. De éppen a dokumentu- sérlete, a POLVAX és vele a klubok szabad világának
mokból látjuk, hogy itt nagyon kevés diáknak, nagyon kor- feltámasztása csak ideig-óráig sikerült. Az orbáni rezsim
látozott szellemi élményben lehetett része: inkább a bátor gépezete nemcsak az új POLVAXot darálta le, hanem va-
részvétel volt a fontos, mint a mondanivaló. A POLVAX, akár lamennyi alkotmányos ellensúlyt és autonóm szervezetet.
a Rajk, majd a Bibó, valódi szellemi kihívás volt előadónak A könyvből jól látszik, hogy mennyi remény és reményte-
és hallgatóinak egyaránt. Itt újat, jól alá támasztott érvelést lenség fűződik egy civil kísérlethez az elmúlt évtizedben.
és világos előadásmódot kellett nyújtani. A diákok értő és Az előadók már magányosak, tisztességesen csak magukat
kíváncsi közönség voltak. Megméredzkedtünk. A  szereplés képviselik. A hallgatók többé már nem egyetemi hallgatók.
leválogatta az előadókat. Akit itt elismertek, annak az or- A hatalom képviselői már nem kívánják megnyerni az ér-
szág valamennyi klubjában volt hitele. A jó előadók évekre, telmiség lelkét – megtaposni akarják és tudják. Gyanítom,
talán évtizedre hagytak maguk után emlékeket. hogy már ügynökök sincsenek a teremben, hogy följelent-
senek. A hatalom mindent tud, mi nem érdekeljük.
Mind az elődók, mind a szervezők egy virtuális csapat
tagjai voltunk. Pontosan ismertük, hogy ki mire képes, mit Őszológusok lettünk: „egy őszológus félcipőbe jár
mond, hol folytassuk a mondanivalóját. Közösek voltak az csak / meg félkabátban fél s negyed ballonban / a túrt
értékeink. Közös a nyelvünk. A  POLVAX „Irmával”, a Rak- avar a pizsama alá csap / és meztelen bokán nyalintja
part Klub Horváth Misivel, a 405-ös Kör Diczházy Bercivel nyomban / az őszológiában egy a napszak / s e délután
pontosan a bibói „szabadság kis körei” voltak. A megfigye- és este közti sávban / a szívig ér az édes megrohadt szag
lők megfigyelhettek, a betiltók betilthattak, de a klubok és / hol andalog a lélek elmúlásan / az ember felnő felnő és
körök éltek. Itt nevelődtek, lettek naggyá a „Dimitrov téri lelappa / még rá se lép e gyűrött irkalapra / már kucorod-
fiúk”, ahogy Kornai nevezte szelíd gúnnyal a reformereket. hat össze mindhiában / kezében ernyő fején nyúlkalapja / s
A kádári hatalom pontosan tudta, hogy harc folyik a lelke- a kórházkert a nedves kurta mappa / reá csukódik lassúdan
kért, amelyben bevetette mindhárom fegyverét. Ha maga és puhádan” – ahogy Parti Nagy Lajos írja.
Kádár el is utasította, hogy az egyetemeken megjelenjen,
elvárta, hogy politikusai Aczéltól Nyersig, Pozsgaytól Hor- És mégis… Kérdik, kiben bíznál? Bennük, akik akkor és
váth Istvánig elmenjenek és állják a sarat a diákokkal szem- ott, szervezték a szabadságot. Megtennék ma is, holnap
ben. A rendszer elvárta az egyetemi párt- és KISZ-vezeté- is. Olyanok ők, mint a republikánusok Stendhal regényei-
sektől, hogy a tiltás, tűrés és támogatás határait pontosan ben. Ketten-hárman élnek egy kisvárosban, néhány százan
egy nagyban. De miattuk érdemes egy kisvárosban vagy a
százszor szent, százszor elátkozott Budapesten élni.

Lengyel László

5

Tartalom

4 Lengyel László – ELŐSZÓ

9 I.  POLVAX AZ „ÓKORBAN” (1976-1984)

9 REBELLIS KÖZGÁZOSOK 1968 UTÁN – diákmozgolódás a bürokrácia ellen
14 KOLLÉGIUMOK, KLUBOK ÉS KÖRÖK – a közéleti klubmozgalom elterjedése
20 A Rajk – úttörő diák-önkormányzatiság („szegény Laci, ha itt lenne, de közénk lövetne…”)
26 A REPÜLŐ EGYETEMEK – ellenzéki lakásszemináriumok és a Hétfői Szabadegyetem
41 A KÖZGÁZ KLUB – hogyan vált pár év alatt a legnépszerűbb egyetemi klubbá
53 A POLVAX – közéleti teaházból kétszer betiltott politikai klub
TUDÓSÍTÁSOK AZ „ÓKORI” KLUBESTEKRŐL
59 n  Knopp András  –  a másként gondolkodókról, az ellenzékről
61 n  Arday Lajos  –  külföldi magyarok – Trianon és következményei
62 n  Horváth István  –  belügyeink – „az ellenzék a belső bomlasztást segíti”
63 n  Németh Jenő  –  tájékoztatáspolitika – a tájékoztatás megcsúfolása
64 n  Alexa Károly – Berkovits György – Reményi József Tamás:  –  a Mozgó Világ hattyúdala
66 n  Bauer Tamás – Sárközy Tamás  –  a reform jövője – „radikális és kormányzati reform kéne”
67 n  Horn Gyula a kelet-nyugati kapcsolatok, Bősről, vita Ceausescuval, II. János Pál pápáról
69 n  Bródy János – feLugossy László – Széky János  – a beat hullámai – „a helyzet reménytelen, de nem komoly”
71 n  Hegedűs András  – társadalmi reform – „gazdasági reform nincs politikai reform nélkül”
72 n  Hankiss Elemér  –  működési zavarok a társadalomban – a társadalmi szerződés torzulásai
74 n  Lengyel László  –  gazdasági reform és demokrácia – „más fórumot nem kapunk…”
76 n Gombár Csaba  –  politikai kultúra – alattvalói, jogtudat nélküli, sérelmi, borúlátó
78 n  Vargha János – Zsuffa Ervin  –  a Dunai Vízlépcső – gazdasági, környezetvédelmi, politikai problémák
80 n  Schmitt Pál  – a los angelesi olimpia bojkottja – a sportvezető mellébeszélése és hazudozása
83 n  Nyers Rezső – a reform lehetőségei – „szükség van nagy lépésekre és radikálisokra is”
86 A BEFŐT – a bíztató egyetemközi összefogás durva elfojtása
91 A klubosok – a „bőrös-kulcsos menedékháztól” az 1981-es BEFŐT és Illés koncert szervezéséig

99 II. TITKAINK (ügynökök és informátorok a Közgázon - jelentések a POLVAX-ról)

101 Titkaink – iratok és dossziék gyűjtése és ipari méretű megsemmisítése
103 Bűnös vagy áldozat...? – nem az aláírás a döntő
105 Fátylat rá? – a diabolizálástól a felmentésig
107 Zsarolással kényszerítve – az ávótól a kádári III/III ismert ügynökeiig
110 ’Társaimról jelentem…’ – a Kögáz besúgói 1968 után
113 A beszervezés – alapos többhavi környezettanulmány után
116 A fő bűnösök: a tartótisztek és főnökeik
121 A Közgáz K-283-as szigorúan titkos (SZT) tisztje – a ’nemzetközis’ ügynökök kerítője
126 Nem teljesen önkéntes segítők – a „hivatalos-”, a „társadalmi-” és az „alkalmi operatív kapcsolatok”
128 KÖZGÁZOS BESZERVEZÉSI KÍSÉRLETEK NYOM NÉLKÜL
128 Halász József: Mézesmadzag az előfelvételisnek
129 Mihályi Péter: Találkozás a belügyi (bal) összekötővel a Terv presszóban
130 N.N.: Három (per három) a magyar ’igazság’
130 Sas István: A visszautasítás stigmája
131 Menyus: Amerika helyett pár korsó sör
132 Z.Z.: Balos megfigyeltből beszervezett
134 „JÚDÁS-FACEBOOK” - A CÉG KÖZGÁZOS EMBEREINEK DOSSZIÉI
134 „Hajnal Attila” fedőnevű titkos megbízott
136 „Szabolcs” fn. informátor, majd „Széplaki” fn. titkos munkatárs
136 „Riporter” fn. tmb.
141 „Csikós” fn. tmb.
143 „Lantos” fn. tmb.
149 „Kiri” („Kovács Margit”) fn. tmb, majd tmt.
149 „Sajósi” fn. társadalmi kapcsolat
150 „Hartmann László” fn. tmb.
152 Oktatóink I.: „Kerny” fn.- és „Bézi” fn. tmt.
155 Oktatóink II.: „Történész” fn.- és „B.T.I.” fn. társadalmi kapcsolat
159 A Titkaink irodalomjegyzéke

161 III  POLVAX AZ „ÚJKORBAN” (2011-2016)

163 Bródy János ’Ezek ugyanazok’
164 Dobszay János ’Pokolbéli víg napjaink’ – a két rendszer összehasonlítása
166 Halász Géza Orbániáda (karikatúrák)
168 Déja vu  –  összefoglaló a klubestekről
171 Újra itt van  –  ismét indul a POLVAX
172 n  Bokros Lajos  –  fehérek közt egy európai parlamenti képviselő
174 n  Kéri László  –  szórakoztatva gondolkoztatott – a 2010-es választások után…
176 n  Oszkó Péter  –  herfli és gazdasági jövőkép
178 Tavaszi összefoglaló
179 n  Surányi György  –  éllovasból sereghajtó – vastaps Tininek és a jegybank volt elnökének
181 n  Dénes Balázs – Istvánffy András – Juhász Péter  –  civilek a pályán
183 n  Bajnai Gordon  –  a politikusok között egy európai – Haza és Haladás
185 n  Sárközy Tamás  –  a régi polvaxok sikeres vendégének új könyve
188 n  Békesi László  –  Ványadt bácsi után pártkatonákról és gazdasági szélhámosokról
190 n  Szőnyei Tamás  –  irodalmi életünk besúgói kétezer oldalon
192 n  Petschnig Zita  –  zsákutcában a gazdaság
194 n  Parti Nagy Lajos  –  (fülkér) vastaps a Fülkeforr és vidékének
196 n  Balázs Péter  –  „az úri klubban nem illik a padlóra köpni” – helyzetünk a világban
198 Szolcsánszky Szilvia A POLVAX közönségéről
199 n  Iványi Gábor  –  eljött hozzánk a Mikulás – az egyházak szerepe
202 n  Szénási Sándor Egy este a nyóckerben, ahol megjelent a karácsony szelleme
203 n  Simor András  –  a jegybankelnök búcsúja – mi lesz a független MNB-vel?
205 n  Lengyel László  –  egy független értelmiségi  – leváltható-e a rendszer?
207 n  Pokorni Zoltán  –  aki félreállt a Fideszben – bentről változtatni?
209 n  Várszegi Asztrik  –  „bízom Ferencben, a puritán jezsuitában”
211 Búcsú Szilvitől
212 n  Heller Ágnes – a nagy tudású örök kritikus optimista
214 n  Mesterházy Attila  – egy amatőr optimista
216 n  Konrád György  –  a pártállam nem vadonatúj jelenség
219 n  Király Júlia  –  ’király’ volt a klubest – a bezárkózó gazdaságpolitika veszélyeiről
221 n  Bauer Tamás – Karácsony Gergely  – együttműködés vagy további agonizálás?
224 n  Magyar Bálint  – a maffiaállam polipvadásza – a szervezett felvilág
226 n Pusztai Erzsébet – Herényi Károly –  hontalan jobboldal – a nem populista jobboldaliak
228 n  Vadai Ágnes  – a jövő női politikusa? – az országgyűlési választás előtt
230 n  Bokros Lajos (+ Demszky Gábor – Atkári János) – az összefogás embere a főpolgármester-jelölt
232 n Gyurcsány Ferenc  –  „bukjon Orbán, de ne túl gyorsan!” – a személyiséghiányos ballib oldalról
235 n  André Goodfriend  – amerikai jóbarátunk „kiváló dolgozó” kitüntetést kapott
238 n  Kuncze Gábor  –  hiteles demokratikus vezető nélkül nem megy – a G-gate után…
241 n  Kovács Zoltán – Murányi Marcell  –  az új ember Kovácsa – a G-nap hatása a médiára
243 n  Spiró György  – spirodalom óra: világmegváltók és a megváltatlan világ
246 n  Bodnár Zoltán  – a liberális bankár: nem szárnyal az illiberális gazdaság
247 n  Dr. Hajdu Nóra – Tarjányi Péter  – migránsok vagy menekültek?
249 n  Majtényi László  –  NER: „tényárnyaló tányérnyalók”
251 n  Bojár Gábor  –  „csak a független vállalkozók lehetnek bátrak?”

254 Kéri László – Utószó „Három az egyben”

Mellékletek:

256 Rostoványi Zsolt rektor ajánlása
257 Lánczi András rektor ajánlása
258 Az 103 ‚ókori’ és a 35 ‚újkori’ klubest jegyzéke
262 „Hajnal Attila” előfelvételis besúgó jelentése Horváth honvéd kirúgásáról
263 „EX-KATEDRA” – Kovács János Mátyás kritikus cikke a Közgazdászban 1969 elején
264 Széles Adolf K-283-as SZT tiszt jellemzése
266 Klub Közlöny 1983 április: előzetes kérdések Horváth István belügyminiszterhez
267 Az Élet és Irodalom cikkjegyzéke az állambiztonsági iratnyilvánosságról (1998-2006)
268 Az AIESEC és a KISZ válasza a bírálatokra
269 Egy egykori KISZ-titkár a POLVAX-ról
270 Bokros Lajos interjúja a 70-es és 80-as évekről
272 A szerző köszönete az együttműködőknek
273 A könyv kiadásának támogatói

Utószó

Három az egyben

Igen, mert három különböző történetet, háromféle Ma- szeretne nyilvánosan tanakodni, amelyek hivatalosan nem
gyarország-leletet kaphat az, aki ezt a könyvet egyszer kérdések, ezért válaszokat sem lehetne rájuk adni. Nos,
végig olvassa. Először is megismerkedhet a középső- és a eme képtelenül ostoba rutinok széttörésében a hetvenes
korakéső-Kádár-korszak fölöttébb összetett és igencsak évek végén megszerveződő, majd a nyolcvanas években
sokszínű világának nagyon fontos metszetével: az alterna- egyre megerősödő klubmozgalmak, alternatív körök tu-
tív nyilvánosság kialakulását megalapozó folyamatokkal. catjai, majd százai vettek részt, és játszottak mára már
Másodszor páratlanul pontos képet nyerhet a mára már méltánytalanul és teljesen elfeledett szerepeket. Pedig e
legendákkal és mítoszokkal körbefont besúgói világ kora- mozgalmak voltak a nyolcvanas évek végén berobbanó
beli mindennapjairól. Harmadszor pedig meg észhez térítő többpártrendszer bölcsői, óvodái és általános iskolái.
leckét kaphat a legújabb kori Magyarország demokrácia-
gyakorlási esélyeinek lehetőségeiről és nehézségeiről. Ha Szentirmay László könyve páratlanul alapos és sokré-
mind a három szóbahozott metszet tanulságait kissé rész- tű képet ad e fejlődéstörténet első évtizedéről. Már csak
letesebben megnézzük, akkor jó okunk lehet arra, hogy azért is fontos ezen emlékek észben tartása, mert a későb-
újból az agyunkba véssük a legfontosabb tanulságokat. biekben teljesen elfogadott dogmaként sikerült elhitetni
azt a giccset, miszerint „a többpártrendszer és a békés
1976–1984 között a korabeli Magyarország egyik leg- átmenet” kizárólagosan elitalkuk szüleménye volt. Hát,
izgalmasabb és legszabadabb helye a budapesti közgaz- nem… Az előkészítésükben részt vevő és cselekvő sokezrek
dasági egyetem volt. Létezett és működött már a Rajk- csak később, 1990 után maradtak ki (lettek kihagyva…) az
szakkollégium, egyetemi klubélete évtizedes tekintélynek Új Világ felépítéséből.
és népszerűségnek örvendett, és itt virágozhatott ki a kor-
szakra olyannyira jellemző „második nyilvánosság” egyik A könyv másik története a korabeli hatalom végtele-
leghíresebb és leghírhettebb intézménye, a POLVAX. E há- nül sunyi és kisszerű jellegzetességeinek állít emlékmű-
rom kör ugyanazon intézmény keretei között kereste a le- vet. Kicsit romos, kicsit nevetséges s nem is kicsit kárté-
hetséges megoldást ugyanazon kihívásra: hogyan lehet- kony ez az emlékmű – de a miénk. S legfőképpen azért
séges beszélni és gondolkodni mindarról nyilvánosan is, még mindig a miénk, mert a rendszerváltás utáni politikai
amiről tudjuk, hogy hivatalosan nem lehet. osztály vezérlő csoportjai versengve állták útját annak,
hogy a valaha volt ügynök- és besúgói világ teljességgel
A különböző szerveződésű és szervezettségű körök kö- megismerhető legyen. Megelégedtek azzal, ha időnként
zül a POLVAX eleve nagyobb figyelmet kellett hogy kelt- a másik oldal valamely ismertebb tagját diszkreditálni
sen, mert az adott kor keretei között hihetetlenül feltűnő lehetett, így azután az EGÉSZ RENDSZER működése to-
egy olyan esemény, egy olyan rendezvény, amely több vábbra is homályban maradt. Szentirmay László szak-
száz embert vonz. Eleve gyanús. Többszörösen is gyanús, kutatókat megszégyenítő alapossággal mutatja be ne-
ha deklaráltan politikai kérdésekkel szeretne foglalkozni. künk legalább egyetlen területen ezt a mechanizmust:
És százszorosan is gyanús, ha olyan politikai kérdésekről az egyetemi/alternatív világ megfigyelésére szakosodott

254

kisüzem helyét a nagyüzem egészén belül. Megtudhatjuk velük történik. Egyfelől hallatlanul izgalmas végig követni
a beszervezések százféle trükkjét, olvashatjuk a bornírt azt az ébredési folyamatot, ahogyan az egykori klubhar-
és fontoskodó jelentések szövegeit, megismerhetjük a cosok három és fél évtized elmúltával rájönnek az egykori
rejtett jutalmazások, a júdáspénzek formáit és későb- „második nyilvánosság” újbóli feltámasztásának kénysze-
bi karriereket megalapozó mivoltukat. Egy rendszerről rű igényére. Másfelől viszont az is észhez térítő jellegű
nemcsak a nyilvános arca mond el mindent; éppen ez felismerés lehet, miszerint a „második nyilvánosság” és
volt az a rendszer, amelynek lényegéről a titkolt arc, a a szabad, szóbeli fórumok újrateremtésének lehetőségei
lefátyolozott élet még árulkodóbb, mint amit magáról milyen mértékben korlátozottak – huszonvalahány év-
elhitetni szeretett volna. Jó-jó, tudjuk, hogy a modern vel a rendszerváltó fordulat után. Is. Azt hihetnénk, hogy
korokban mindenféle elhárító és titkosszolgálati munka egy olyan generáció tagjai, amely okkal-joggal tarthatná
elengedhetetlen része a legelemibb biztonságnak, ezt magát beérkezettnek, különleges kapcsolatok birtokosai-
talán vitatni sem érdemes. Ám az már valami egészen nak, biztosan képesek gördülékenyen elintézni egy ilyen
másfajta moralitásról tanúskodó összetevő, ha eme jo- jellegű, infrastruktúrateremtő feladatot. Hát… nem. Az
gos biztonságigénnyel visszaélve egy hatalmi szisztéma egyetem már nem ugyanaz a félig nyitott világ, mint egy-
naponta avatkozik bele a védtelen és gyanútlan emberek koron, a hallgatói bátorság sem az, a kollégiumban pedig
mindennapi magánéletébe, s az onnét megszerzett in- erősebb az újból kereszténnyé avanzsálódó szellemiség
formációkat ellenük és az ő kárukra használja fel. Ilyen kompromisszum-kényszere, és így tovább. Végül az egész
rendszert kiépíteni, működtetni és évtizedszámra fenn- vállalkozás ott találhatja magát, ahol az Igazi, a szociális
tartani csak az emberek legalapvetőbb jogait semmibe periféria egész nap létezik, s nem csupán ünnepi alkal-
véve lehetséges. Továbbá úgy, ha a rendszer fenntartá- makkor. Jó hely az a Dankó utca, legalább arra is lehe-
sához rendszeresen megtalálják az erkölcsileg sebezhe- tőség, hogy a kétféle periféria, a szellemi és a szociális
tő partnereket. Utólag már látni, hogy ez is a „sok hűhó érzékelhesse egymást. Így legalább arra is lehetőség ada-
semmiért” esete volt, de azt is érdemes észben tartanunk, tik, hogy előbb-utóbb ráébredjenek kölcsönös egymásra-
hogy ez a végeredmény, azaz a „semmi” nem éppen a utaltságukra.
rendszernek volt köszönhető. (Az, hogy mindebből nem
lett bajunk, azt nem nekik köszönhetjük, ők végül is min- A szerző sokszínű és számtalan tanulságot szolgáltató
den tőlük telhetőt megtettek – értünk/ellenünk…) munkájából egyelőre hiányzik a negyedik metszet. Az,
hogy a jelenleg regnáló hatalom vajon hogyan viszonyul
Végül az olvasó kaphat egy meglehetősen aktuális, eme újbóli, nyilvánosságteremtő/korrigáló kísérletekhez.
mondhatnánk naprakész és egyre fontosabb leckét arról Unokáink majd biztosan ezt is megtudhatják. Egyszer.
is, hogy mi a helyzet a 2010 utáni Magyarországon azzal a Addig is olvasgassuk a Múltat, a múltunkat – hátha ab-
félországgal, amelynek egyre kevésbé tetszik mindaz, ami ból megtanulhatjuk azt is, amit a Jelenből még nem tu-
a gránitszilárdságú kétharmad foszlékony uralma idején dunk…

Kéri László

255Halász Géza webgrafikái

itt ez csak minta, ez a belív
1. oldala

E könyv a civil világ kicsiny szabad köreiről és azokat 1976–1984 között a korabeli Magyarország egyik
számtalan disznószemével figyelő hatalomról szól. legizgalmasabb és legszabadabb helye a budapesti
Két korszakról. Az egyikben a kádári hatalom leépü- közgazdasági egyetem volt. Létezett és működött már
léséről és az egyetemi klubvilág fölépüléséről, a má- a Rajk-szakkollégium, egyetemi klubélete évtizedes
sikban az orbáni hatalom kiépüléséről és a civil világ tekintélynek és népszerűségnek örvendett, és itt virá-
megfojtásáról szól a mese. Visszatekintve, az 1970-es gozhatott ki a korszakra olyannyira jellemző „második
és 80-as évek hősi kornak tűnnek, a 2010-es évek pe- nyilvánosság” egyik leghíresebb és leghírhedtebb in-
dig szánalmas és alantas világnak. Szentirmay László tézménye, a POLVAX. E három kör ugyanazon intéz-
egybegyűjtötte egy hajdani legendás, közgázos klub mény keretei között kereste a lehetséges megoldást
dokumentumait, és nagy szorgalommal átvilágította ugyanazon kihívásra: hogyan lehetséges beszélni és
a megfigyelőket, hogy ebből megírja egy tisztességes gondolkodni mindarról nyilvánosan is, amiről tudjuk,
és bátor vállalkozás, a közgazdász diák szabadság- hogy hivatalosan nem lehet.
harc történetét. Szentirmay László szakkutatókat megszégyenítő ala-
A hetvenes években a diákmozgalmi súlypont át- possággal mutatja be nekünk legalább egyetlen te-
került az MKKE-re, a reform átmeneti szabadságát rületen ezt a mechanizmust: az egyetemi/alternatív
megízlelő oktatók és diákok mozgolódni kezdtek. A világ megfigyelésére szakosodott kisüzem helyét a
Rajk László Szakkollégium, majd a POLVAX Klub és nagyüzem egészén belül. Megtudhatjuk a beszerve-
a többi egyetemi szakkollégium egyszerre tükrözte a zések százféle trükkjét, olvashatjuk a bornírt és fon-
tanárok egy részének és a diákoknak a politikai és toskodó jelentések szövegeit, megismerhetjük a rej-
szakmai szabadságvágyát. tett jutalmazások, a júdáspénzek formáit és későbbi
Az orbáni rezsim gépezete nemcsak az új POLVAXot karriereket megalapozó mivoltukat.
darálta le, hanem valamennyi alkotmányos ellensúlyt Végül az olvasó kaphat egy meglehetősen aktuális,
és autonóm szervezetet. A könyvből jól látszik, hogy mondhatnánk naprakész és egyre fontosabb leckét ar-
mennyi remény és reménytelenség fűződik egy civil ról is, hogy mi a helyzet a 2010 utáni Magyarországon
kísérlethez az elmúlt évtizedben. azzal a félországgal, amelynek egyre kevésbé tetszik
mindaz, ami a gránitszilárdságú kétharmad foszlé-
LENGYEL LÁSZLÓ előszavából kony uralma idején velük történik. Egyfelől hallatla-
nul izgalmas végig követni azt az ébredési folyamatot,
ahogyan az egykori klubharcosok három és fél évtized
elmúltával rájönnek az egykori „második nyilvános-
ság” újbóli feltámasztásának kényszerű igényére.

KÉRI LÁSZLÓ utószavából


Click to View FlipBook Version