The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รู้จักกริยา 3 ช่องกับครู Yiwa

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รู้จักกริยา 3 ช่องกับครู Yiwa

รู้จักกริยา 3 ช่องกับครู Yiwa

1

รูจ้ ัก “กรยิ า 3 ช่อง”

กบั Kru Yiwa

Khukhan School

Secondary Educational Service Area Office 28

Office of the Basic Education Commission: OBEC
Ministry of Education

1ร้จู ักกริยา 3 ชอ่ ง :

มารจู้ ัก “กรยิ า 3 ชอ่ ง” กนั เถอะ!

ริยา 3 ช่อง คือ คากริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง ใช้บ่งบอก

กเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในอดีต
หรือในอนาคต หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นคาท่ีทาหน้าท่ีเป็นตัวช่วยคากริยาใน
ประโยค หากประโยคน้ันขาดคากริยา อาจทาให้ความหมายผิดเพ้ียนได้ และทาให้
ไม่สามารถทราบเหตุการณ์ อดตี หรือปัจจุบัน หรืออนาคตได้ ซึ่งกริยา 3 ช่องน้ีแบง่ ออก
ได้ 2 ชนิด คือ 1. กริยาอปกติ (Irregular Verb) และ 2. กริยาปกติ (Regular Verb)
1. กรยิ าอปกติ (IRREGULAR VERB)
เป็นกริยาทผี่ ันรูปร่างต่างกันทั้ง 3 ช่องบา้ ง หรอื ตา่ งกันแค่ 2 ชอ่ งบ้าง หรือไม่
ต่างกนั เลยก็มี

No Present (V1) Past (V2) Part Participle (V3) Meaning

1 be = is, am, are was, were been เปน็ อยู่ คอื

2 become became become กลายเป็น

3 begin began begun เริ่มตน้

4 bet bet bet พนนั

5 bite bit bitten (or bit) กัด

6 bleed bled bled เลอื ดออก

7 blow blew blown พดั เป่า ตี

8 break broke broken แตก

9 bring brought brought นามา เอามา

10 build built built สร้าง

11 burst burst burst ระเบิด

12 buy bought bought ซื้อ

13 catch caught caught จับ ขน้ึ รถ

14 choose chose chosen เลือก

15 come came come มา

2รู้จักกริยา 3 ชอ่ ง :

No Present (V1) Past (V2) Part Participle (V3) Meaning
16 cost
17 cut cost cost มีราคา
18 dig
19 dive cut cut ตัด
20 do
21 draw dug dug ขุด
22 drink
23 drive dived (or dove) dived ดาน้า
24 eat
25 fall did done ทา
26 feel
27 fight drew drawn ลาก วาด เขียน
28 find
29 fly drank drunk ดื่ม
30 forbid
31 forget drove driven ขับ(รถ)
32 freeze
33 get ate eaten กนิ
34 give
35 go fell fallen ตก หล่น
36 grind
37 grow felt felt รสู้ ึก
38 hang (pictures)
39 hang (people) fought fought ตอ่ สู้
40 have
41 hear found found พบ

flew flown บนิ

forbade forbidden ห้าม

forgot forgotten ลมื

froze frozen แขง็ ตวั หนาว

got got เอา ได้รบั

gave given ให้

went gone ไป

ground ground บด ลับ

grew grown เติบโต ปลูก

hung hung แขวน ห้อย

hanged hanged แขวนคอ

had had มี

heard heard ไดย้ นิ

3รจู้ กั กริยา 3 ช่อง :

No Present (V1) Past (V2) Part Participle (V3) Meaning
42 hide
43 hurt hid hidden ซอ่ น
44 know
45 lay hurt hurt เจบ็ ทาใหบ้ าดเจ็บ
46 lead
47 learn knew known รู้
48 leave
49 lend laid laid วาง ออกไข่
50 lie
51 light led led นา
52 lose
53 make learnt learnt เรียนรู้
54 meet
55 mistake left left ละท้งิ จากไป
56 pay
57 put lent lent ใหย้ มื
58 quit
59 read lay lain นอน
60 ride
61 ring lit lit จุดไฟ
62 rise
63 run lost lost แพ้ ทาหาย
64 say
65 see made made ทา
66 seek
67 sell met met พบ

mistook mistaken ทาผดิ

paid paid จา่ ย

put put วาง

quitted (or quit) quit เลกิ

read read อ่าน

rode ridden ขี่

rang rung ส่นั (กระดิง่ )

rose risen ขึ้น ลกุ ข้ึน

ran run วง่ิ

said said พดู

saw seen เห็น

sought sought คน้ หา

sold sold ขาย

4รู้จกั กรยิ า 3 ช่อง :

No Present (V1) Past (V2) Part Participle (V3) Meaning
68 set set
69 shake shook set จัด
70 shine shone
71 shrink shrank shaken เขยา่ สั่น
72 sing sang
73 sink sank shone สอ่ งแสง
74 sit sat
75 slide slid shrunk หดลง สั้นลง
76 sleep slept ส
77 speak spoke sung ร้องเพลง
78 spin spun
79 split split sunk จม ถอยลง
80 spring sprang
81 sting stung sat นงั่
82 stink stank
83 strike struck slid ล่นื ไถล, เลอื่ นไป
84 string strung
85 swear swore slept นอนหลบั
86 swell swelled
87 swim swam spoken พดู
88 swing swung
89 take took spun มว้ น กรอ ป่นั ฝ้าย
90 teach taught
91 tear tore split แตก แยก
92 tell told
93 think thought sprung โดดอย่างเร็ว เดง้

stung ต่อย แทง

stunk สง่ กล่ินเหม็น

struck ตี ต่อย กระทบ

strung ผกู เชือก ขงึ สาย

sworn สาบาน ปฏญิ าณ

swollen โตขนึ้ หนาข้ึน

swum ว่ายน้า

swung แกว่ง เหว่ียง

taken เอา พาไป

taught สอน

torn ฉีก ขาด

told บอก

thought คิด

5รจู้ ักกริยา 3 ช่อง :

No Present (V1) Past (V2) Part Participle (V3) Meaning
94 throw threw
95 wake woke thrown เหว่ยี ง ขวา้ ง
96 wear wore
97 weave wove waken ต่นื ปลกุ
98 weep wept
99 win won worn สวม ใส่
100 write wrote
woven ทอผ้า สาน

wept รอ้ งไห้

won ชนะ

written เขียน

2. กรยิ าปกติ (REGULAR VERB)
เปน็ กริยาท่ีเติมเพยี ง –ed ท่ีทา้ ยคา

No Present (V1) Past (V2) Part Participle (V3) Meaning

1 answer answered answered ตอบ (คาถาม)
รับ (โทรศัพท์)

2 arrive arrived arrived มาถงึ ไปถึง
3 attend attended
4 beg begged attended (เข้ารว่ ม) ประชุม
5 call called
6 change changed begged ขอ
7 clean cleaned
8 cook cooked called เรียก โทรหา
9 cry cried
10 dance danced changed เปล่ียน
11 die died
12 end ended cleaned ทาความสะอาด
13 enjoy enjoyed
14 fix fixed cooked ทาอาหาร

cried ร้องไห้

danced เต้นรา

died ตาย

ended จบ

enjoyed สนุก ชอบ

fixed ซ่อม

6รูจ้ ักกรยิ า 3 ชอ่ ง :

No Present (V1) Past (V2) Part Participle (V3) Meaning
15 hate hated
16 help helped hated เกลียด
17 kiss kissed
18 lift lifted helped ชว่ ย
19 like liked
20 listen listened kissed จบู
21 live lived
22 look looked lifted ยก
23 love loved
24 move moved liked ชอบ
25 need needed
26 paint painted listened ฟงั
27 plan planned
28 play played lived อาศัยอยู่
29 rain rained
30 return returned looked มอง
31 serve served
32 shop shopped loved รัก
33 smoke smoked
34 sneeze sneezed moved ยา้ ย ขยับ
35 snow snowed
36 stay stayed needed ต้องการ
37 stop stopped
38 study studied painted วาดภาพ ระบายสี
39 talk talked
40 travel traveled planned วางแผน

played เล่น

rained ฝนตก

returned กลับคนื

served เสริ ฟ์

shopped จา่ ยตลาด

smoked สบู บุหรี่

sneezed จาม

snowed หมิ ะตก

stayed พักอาศัย

stopped หยดุ

studied เรยี น

talked สนทนา

traveled ทอ่ งเทีย่ ว

7รู้จกั กรยิ า 3 ช่อง :

No Present (V1) Past (V2) Part Participle (V3) Meaning
41 visit visited
42 wait waited visited เยี่ยม เท่ียว
43 walk walked
44 want wanted waited รอ
45 wash washed
46 watch watched walked เดนิ
47 work worked
wanted ต้องการ

washed ล้าง

watched ดู

worked ทางาน

กริยา 3 ชอ่ ง ทใ่ี ชบ้ อ่ ย ๆ มีเพยี งเทา่ นี้ ถา้ เข้าใจหลักพ้ืนฐานเบ้อื งต้นแล้วรับรองว่า
คากริยาจะมาในรูปแบบใด เราก็จะสามารถบอกได้ว่ามันคือคากริยาช่องไหน หรือ
สามารถนาไปใช้ใหถ้ กู กบั ประโยคทเ่ี ราต้องการใช้นะคะ

By Kru Yiwa

ยหิ วา ผุดผา พิฉนิ ทธารี


Click to View FlipBook Version