The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่พัฒนาและแผนธุรกิจ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Jongjin Tangtunda, 2022-09-04 10:55:40

ภูมิปัญญาผ้าไทยบ้านใหม่พัฒนา

กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่พัฒนาและแผนธุรกิจ

Keywords: ผ้าไทย

แบบบันทกึ ภมู ปิ ญั ญาทอ้ งถ่นิ

จังหวัดปราจนี บรุ ี

ภูมปิ ัญญาท้องถ่ิน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
1. ผลิตภัณฑ์

ภูมิปญั ญาท้องถ่ิน บ้านใหม่พฒั นา

1.1 ประวัติความเปน็ มา
ตำบลสำพนั ตา อยู่อำเภอนาดี เป็นอำเภอท่อี ยู่ใกลเ้ ข่อื นนฤบดินทรจนิ ดาและถอื วา่ เปน็ เอกลักษณ์ของ

อำเภอนาดี มีจุดเด่นเป็นสายน้ำ และหยดน้ำ ป่า ปลา ซ่ึงเข้ากับความเป็นอยู่ของชุมชนเราจึงดึงเอาสายน้ำ และ
หยดน้ำมาแสดงออกเป็นความเป็นมา และได้รวบรวมสร้างกลุ่มผ้าทอตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าโดยมีผู้สูงอายุเกิดจากภูมิ
ปญั ญาชาวบ้านที่ได้ทำมาเป็นเวลานานจากย่า ยาย เกดิ จากการสะสมประสบการณ์ถ่ายทอดจนมโี ครงการไทยนิยม
ย่ังยืนปี พ.ศ. 2560 คนสมัยเก่ากับคนสมัยใหม่ยุคปัจจุบันรุ่นสู่รุ่น เป็นการทอ ย้อมผ้า มีเครือข่าย กศน. เข้ามา
ส่งเสริมการตลาด และพัฒนาชุมชนจงั หวัดปราจีนบรุ ี ส่งเสรมิ งบประมาณบรรจุภัณฑ์ เพิ่มพนู ประสบการณ์ มีผา้ ซิ่น
ผา้ โสร่ง ผ้าขาวม้า จนพัฒนาเป็นลายสายนำ้ หยุด

ภมู ิปัญญาทอ้ งถิ่น กรมการพัฒนาชมุ ชน กระทรวงมหาดไทย
1. ผลิตภัณฑ์

1.2 อตั ลักษณ(์ เอกลักษณ)์ /จดุ เด่นของผลติ ภณั ฑ์
1. เส้นดา้ ยเล็กละเอียด
2. ทอผา้ ดว้ ยมอื
3. ลายสายน้ำหยดุ

1.3 มาตรฐานและรางวลั ทไี่ ดร้ ับ
1. มบี รรจภุ ัณฑ์ของกลุม่

[รูปภาพของประกาศนยี บตั ร หรือโลร่ างวัล พร้อมภาพประกอบอยา่ งละ 1 ภาพ]
1.4 ความสัมพันธก์ บั ชุมชน

เป็นแรงงานจากฝีมือคนในชุมชน พ่ึงพาอาศัยกันและกันมีความละเอื้อเพื้อต่อกัน สร้างรายได้ใน
ชุมชน เป็นของที่ระลึก (นายอำเภอนาดี) จำหน่ายเป็นของฝากท่ีรักและเคารพเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน การทอผ้า
ภมู ิปัญญาทอ้ งถ่นิ

[การมีสว่ นร่วมของชุมชนตอ่ ผลติ ภณั ฑใ์ นด้านตา่ งๆ]

ภมู ปิ ัญญาท้องถ่นิ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

2. กระบวนการผลติ 6. ทง
7. ท่เี ดินดา้ ย
2.1 วัตถดุ บิ และส่วนประกอบ 8. ม้าม้วน
1. ทที่ อผ้า 9. ด้ายตะกอ
2. หลอด 10. ดา้ ยมัดหม่ี
3. กะสวย
4. ด้ายทอ
5. หลาปัน่ ด้าย

[วัตถดุ บิ , ส่วนประกอบ หรือส่วนผสม, สตู รการผลติ ]

2.2 ขัน้ ตอนการผลติ

1. ป่นั ด้าย 6. ปนั่ ดา้ ยพงุ้

2. เดนิ ดา้ ยยนื 7. พงุ่ -เป็นหลอดในกะสวย

3. หวี 8. จบั ลายเสน้ ดา้ ยใหเ้ ปน็ ลาย

4. สบื ด้าย 9. กระดกุ แลว้ ตำผา้ 1-2 ครง้ั

5. เก็บด้ายตะกอ

[ภาพประกอบทุกขัน้ ตอนการผลติ อย่างละ 1 ภาพ]

2.3 เทคนคิ /เคลด็ ลบั ในการผลิต
1. รักในสิง่ ท่ที อ
2. ใจเยน็
3. มีความประณตี -ละเอยี ด
4. ผา้ ใสส่ บาย-นมุ่ ราคายอ่ มเยา

[เทคนคิ , เคล็ดลบั , ภูมปิ ัญญาเฉพาะถ่นิ ที่ใชใ้ นการผลิต , การควบคมุ คณุ ภาพ]

ภูมปิ ัญญาท้องถนิ่ กรมการพฒั นาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

3. ผ้ผู ลติ ผู้ประกอบการ

3.1 กลมุ่ ผผู้ ลติ ผู้ประกอบการ

52 หมู่9 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี นางยาณีย์ ตันสาร

โทร 085-2871970

[กลุ่มผู้ผลติ , สถานท่ผี ลติ , ประธานกลมุ่ ผู้ผลติ , สถานที่ตงั้ กลุ่มผผู้ ลติ พรอ้ มเส้นทางคมนาคม]
3.2 เสน้ ทางคมนาคม

เริ่มเข้าถนนอำเภอนาดีถึงหมู่6 บ้านโคกกระจง แยกซ้ายถึงวัดโคกสว่างถึงศูนย์โรงพยาบาลชุมชนโคก
กระจง เลี้ยวซา้ ยอยูจ่ ดุ กงึ่ กลาง 3 แยก ศนู ย์ผปู้ ระกอบการกลุม่ ทอผ้าบ้านใหมพ่ ัฒนา

[เส้นทางการเดนิ ทาง]

3.3 แหล่งจำหนา่ ยผลิตภณั ฑ์ ช่องทางการจดั จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ

1. Facebook 4. กลมุ่ เครอื ขา่ ย

2. Line 5. ออกบูธท่ัวไป

3. ขายตามบา้ น 6. เครือข่ายพัฒนาชมุ ชน

กลมุ่ ทอผ้าบ้านใหมพ่ ฒั นา

[ช่องทางการจัดจำหน่าย/ตลาด ท้งั ภายในประเทศและต่างประเทศ]

แบบฟอรม์ แผนธุรกจิ แบบยอ่

สว่ นที่ 1 สรุปความเปน็ มาของธรุ กิจ / ผบู้ ริหารโครงการ
สรุปความเปน็ มาของธุรกจิ
1. ชือ่ เจา้ ของกิจการ : นางยาณยี ์ ตันสาร
2. ท่ีตง้ั ของสถานท่ีประกอบการ : 52 หมู่9 บา้ นใหม่พฒั นา ตำบลสำพนั ตา อำเภอนาดี จงั หวดั ปราจีนบรุ ี
3. ประเภทสินค้าหรอื บรกิ าร : สนิ คา้ และบรกิ าร
4. มูลเหตุจูงใจ หรือแรงบันดาลใจ ที่ทาให้ประกอบธุรกิจ หรือขยายกิจการ : อยากพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งข้ึน
อนุรักษ์ รักษา ยง่ั ยนื และถา่ ยทอดใหค้ นรุ่นหลงั สืบตอ่ ไป
5. ระยะเวลาการก่อตง้ั

เปน็ ผู้ประกอบการใหม่ ไมเ่ คยทาธุรกิจมากอ่ น
คาดวา่ จะเร่มิ ดาเนนิ การ ประเมนิ เดือน.................................. ป.ี ..........................
ดาเนินธรุ กิจมาแล้วไมเ่ กิน 1 ปี
 ดาเนนิ ธรุ กิจมาแลว้ มากกว่า 1 ปี

วัตถปุ ระสงค์และวงเงนิ การขอสนิ เชอ่ื (กยู้ มื เงิน)
เพอื่ การลงทุนในการประกอบธุรกจิ
เพื่อขยายธรุ กจิ ปรับปรุงกิจการ
เพอื่ เป็นเงนิ ทนุ หมุนเวยี นในการดาเนนิ การ
เพ่อื ชาระหน้อี นื่

 อนื่ ๆ ระบุ) ..........................................................................................................................

สว่ นท่ี 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
การวเิ คราะหจ์ ุดแข็ง จดุ อ่อน โอกาส และอุปสรรค - ภาครวมของทัง้ บรษิ ทั

จุดแขง็ ปจั จยั ภายในองคก์ รทีท่ าใหก้ ิจการมีความได้เปรียบคู่แข่ง
1. ชว่ ยเหลือกันและกนั
2. มีเครอื ยข่ายองค์กรทางภาครฐั สนบั สนุน
3. กลุ่มดำเนินการได้อยา่ งตอ่ เน่อื ง
4. สนิ คา้ เราเปน็ เอกลักษณจ์ ุดเด่น

จดุ ออ่ น ปัจจัยภายในองค์กรทที่ าให้กิจการเสยี เปรยี บคแู่ ข่งขัน
1. เพมิ่ เรม่ิ ต้นค่อยเปน็ คอ่ ยไป
2. หาคนท่ีจะมาทำยาก (คนร่นุ ใหม่ท่สี นใจน้อย)

โอกาส (เป็นปจั จัยภายนอกที่จะสง่ เสรมิ หรือสนบั สนุนใหก้ ิจการเตบิ โตได้ในอนาคต)
- มกี ารบริการ ทางออนไลน์ เพ่ือเผยแพร่ให้แก่ผทู้ ส่ี นใจไดเ้ ขา้ ถึงมากยง่ิ ขน้ึ

อปุ สรรค (เป็นปจั จัยภายนอกทจ่ี ะทาใหก้ จิ การไม่รุ่งเรือง เติบโตชา้ เป็นอปุ สรรคต่อการดาเนนิ ธรุ กิจ)

ปัจจัยภายนอกองค์กร โอกาส อุปสรรค

1. อตุ สาหกรรมมีแนวโนม้ ขยายตวั  ใช่ ไม่ใช่

2. จานวนคแู่ ขง่ ขันมแี นวโน้มลดลง  ใช่  ไม่ใช่

3. ธรุ กจิ ไดร้ ับการสนบั สนุนจากภาครฐั  ใช่ ไม่ใช่

4. ................................................................................ ใช่ ไม่ใช่

5. ................................................................................ ใช่ ไมใ่ ช่

* ปัจจัยภายนอก เช่น สภาพตลาด ภาวะเศรษฐกจิ สงั คม กฎหมาย การเมือง วัฒนธรรม คา่ นยิ ม ความกว้าง

หนา้ ทางเทคโนโลยี และเครือขา่ ยธรุ กจิ

สว่ นที่ 3 กลยุทธ์การบรหิ าร

แผนการตลาด และการวิเคราะหค์ ู่แข่งขนั
1. คู่แข่ง (ระบุชอ่ื คู่แขง่ ขัน ขอ้ ได้เปรียบ และข้อเสยี เปรยี บของกิจการท่ีมตี ่อคู่แข่งขนั )

ค่แู ข่งขนั ท่ีสำคัญและมีผลต่อกิจการ จำนวน - ราย

ชือ่ คู่แข่งขันทางตรง : ไมม่ คี ู่แขง่ เราจะพัฒนารปู แบบของเราในกลมุ่ ใหเ้ ข้มแข็ง
ช่ือคู่แขง่ ขันทางออ้ ม -
2. การเปรียบเทียบกบั คู่แข่งขัน

คณุ สมบัติของ เปรยี บเทียบกับค่แู ข่งขัน หมายเหตุ
สินค้า / บริการ / อาชพี ดีกวา่ ใกลเ้ คียง ดอ้ ยกวา่
1. ราคา
2. ทำเลทต่ี ั้งกบั กลุ่มลกู คา้ 
3. ลักษณะสินค้า/บริการ/อาชพี 
(รูปร่างบรรจุภัณฑ)์
4. คณุ ภาพสนิ คา้ / บรกิ าร / อาชีพ 
5. ชอ่ื เสยี งของสินค้า / บรกิ าร
6. ยอดขายสินคา้ / บริการ / อาชพี 
3. ตลาดของสนิ ค้า/บริการ 


ตลาดท้องถ่นิ / ในจงั หวดั ตลาดตา่ งจังหวดั ตลาดตา่ งประเทศ
อ่ืน ๆ (ระบุ) : ทวั่ ไป
4. ลักษณะของผู้ซอื้

มลี ูกคา้ ประจา / แน่นอน / ตลาดเปิด มผี ซู้ ้ือเฉพาะกลมุ่ / ตลาดแคบ
เป็นลูกคา้ ขาจร ไมแ่ นน่ อน อน่ื ๆ (ระบุ).............................................................
5. กลมุ่ ลกู คา้ เป้าหมายทซี่ อ้ื สินค้า / บรกิ าร (ควรระบุรายช่อื ลกู คา้ ให้ได้มากทส่ี ดุ )

1. พ่อคา้ แมค่ า้
2. ประชาชนทวั่ ไป
3. ขา้ ราชการ
6. การสง่ เสรมิ การตลาด (เช่น การโฆษณา ประชาสมั พนั ธ์ การลด แลก แจก แถม เปน็ ตน้ )
 มแี ละดาเนินการต่อเนอ่ื ง โดยวธิ ี ประชาสมั พนั ธ์ โฆษณา
มแี ละไมไ่ ดด้ าเนนิ การตอ่ เน่ือง โดยวธิ .ี .............................................................................................
ไมม่ ี

7. การกาหนดราคาขาย
7.1 ราคาสนิ คา้ / บรกิ าร กาหนดจาก
ตน้ ทนุ สนิ คา้ / บรกิ าร ความตอ้ งการของลกู ค้า

เปรียบเทยี บราคากับค่แู ข่ง อน่ื ๆ (ระบ)ุ ...........................................................
7.2 ราคาขาย 400 - 600 บาท
7.3 ราคาขายของคแู่ ขง่ ขัน - บาท
8. ช่องทางการจาหนา่ ย (เลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ)

ขายตรง ขายปลีก ขายส่ง ขายฝาก
รบั จ้างผลติ อ่ืน ๆ (ระบุ)..........................................

แผนการผลิต/การใหบ้ รกิ าร

1. กระบวนการผลติ /การใหบ้ รกิ าร (อธบิ ายข้นั ตอนการผลติ สนิ คา้ หรือการให้บริการใหล้ ะเอยี ด)

การผลิต

- เตรยี มอปุ กรณ์ให้ครบตายรายละเอยี ดข้างต้น

- เริม่ ทอ

- แกไ้ ข หาทางออกหากเกดิ ปญั หาระหว่างทอผา้

- ขาย จำหนา่ ย

- บันทกึ เก็บข้อมูลกลุ่ม วางแผนอนาคต และเรียนรู้เพิ่มเติม

การให้บรกิ าร

- ผลิตสนิ คา้ ใหไ้ ด้มาตรฐาน

- หากลุม่ ตลาดลกู ค้า

- หาช่องทางโฆษณา และประชาสมั พันธ์

- อบรม หาความร้เู พม่ิ เตมิ

- วางแผนการตลาด คแู่ ข่ง

- ศึกษาข้อมูลความต้องการของลูกคา้

- พัฒนาสนิ คา้ ให้พัฒนาอยู่ตลอดเวลา

2. แผนผังท่งี ตัง้ กจิ การ (อธิบายใหล้ ะเอยี ด หรอื วาดเป็นแผนที่ ระบุทีต่ ้งั ใหช้ ดั เจน)
สถานที่จัดต้ัง

3. แหล่งวัตถุดบิ (ส่ังซ้ือจากใคร ระบชุ อ่ื ผู้จำหน่ายวัตถุดบิ ให้ชดั เจน)
โรงงานกรงุ เทพฯ

4. การซอื้ วตั ถุดบิ และเงื่อนไขการซือ้
ซอื้ เป็นเงินสด 100 %
ซอื้ เป็นเงนิ เชอื่ - % มกี ำหนดชำระเงนิ ภายใน - วนั

แผนการจดั การ
1. โครงสร้างองคก์ ร (แสดงแผนภูมอิ งค์กร และระบชุ ือ่ ,หนา้ ท่ีความรับผดิ ชอบของแต่ละบุคคลตามแผนภูม)ิ

2. การจา้ งงาน
กิจการมีพนักงาน ณ ปัจจบุ ัน รวม 15 คน คา่ จา้ งรวม - บาทต่อเดอื น
หลงั ขยายกิจการ หรือลงทุนเพม่ิ คาดว่าจะรับพนกั งานเพิ่มอกี - คน คา่ จา้ ง - บาทตอ่ เดือน
รวมค่าจา้ งทั้งส้นิ หลงั ขยายกจิ การ หรอื ลงทนุ เพ่มิ - บาทต่อเดือน (มเี งินทนุ 20,000 บาท)

แผนการเงนิ
1. ปัจจบุ นั มเี งินกู้ยมื - บาท เจ้าหน้าคอื -
ชาระหนส้ี นิ เดอื นละ - บาท คาดวา่ จะชาระหนสี้ นิ หมดภายใน - ปี - เดือน
2. อนาคต จะลงทุนในโครงการหรือขยายกจิ การ ต้องการใชเ้ งนิ ทง้ั ส้นิ รวม บาท
เปน็ เงนิ ที่ตอ้ งก้ยู มื - บาท และเงนิ ทนุ ส่วนตวั 10,000 บาท
สัดส่วน เงนิ ก้ยู มื ตอ่ เงนิ ทนุ ส่วนตวั เท่ากับ - ตอ่ -
3. หลักประกันเงนิ กู้ คอื -

4. เงนิ ลงทุน จะลงทุนในโครงการหรือกจิ การ ตามข้อ 2. จะนำไปใชใ้ นการลงทนุ ดังนี้

เป็นเงินทุนหมนุ เวียน 22,000 บาท

ค่าที่ดนิ /ปรบั ปรงุ ทด่ี ิน ..................................................... บาท

คา่ กอ่ นสรา้ ง ปรับปรงุ ตกแต่งสถานที่ ............................... บาท

ค่าเครือ่ งจักร วสั ดุอุปกรณ์ ...................................... บาท

คา่ ยานพาหนะ (ถ้ามี) .................................................... บาท

อืน่ ๆ ...................................................... บาท

4. ประมาณการรายรบั และรายจา่ ยในการประกอบการ

รายการ ระยะเวลาด าเนินการเดอื น / ปี (จ านวนเงิน)

เดือน เดือน เดือน เดอื น เดอื น เดือน เดือน เดอื น

ม.ค.62 มี.ค.62 เม.ย. 62 พ.ค.63 ก.ค.63 ธ.ค.63

รายรับ (บาท)

- ยอดขาย 4,849 3,520 6,600 2,200 2,640 4,400

- รายไดอ้ ืน่

รายจา่ ย (บาท)

- คา่ เชา่ สถานที่

- ค่าสินคา้ / วัตถดุ ิบ / วสั ดุเพอ่ื ผลิต/บรกิ าร

- คา่ แรงงาน จำนวน.......... คน เจา้ ของ

กจิ การ (เดือนละ................บาท)

พนักงาน...... คน (เดอื นละ..............บาท)

- คา่ สาธารณูปโภค (ค่าน้ำ / คา่ ไฟฟา้ / คา่ โทรศพั ท)์

- คา่ ใช้จ่ายอ่นื ๆ (ดอกเบย้ี /คนื เงินก้/ู ประชาสัมพันธ)์

- ภาษี

กำไรสุทธิ (บาท)

ลงชอื่ นางยาณีย์ ตันสาร เจา้ ของโครงการ
(..............................................................)


Click to View FlipBook Version