The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

RPT MODULAR MATEMATIK TAHUN 5 2019-converted

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fatinsuhilah, 2019-01-11 00:33:50

RPT MODULAR MATEMATIK TAHUN 5 2019-converted

RPT MODULAR MATEMATIK TAHUN 5 2019-converted

SEKOLAH KEBANGSAAN GUAR PERAHU
14400 KUBANG SEMANG

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
MATEMATIK
TAHUN 5

FATIN SUHILAH BT AWALUDDIN
5 UTM
2019

27

28

29

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1. NOMBOR BULAT HINGGA 1 000 000

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN

1.1 Nilai nombor. (i) Membaca, menyebut dan menulis KREATIVITI DAN INOVASI:
sebarang nombor hingga 1 000 000
yang diberi dalam perkataan dan 1 Menyatakan sebarang nombor hingga Membuat perbandingan melalui
angka. pemerhatian dan menyusun

(ii) Menamakan nilai tempat dan nilai 1 000 000. mengikut kriteria.
digit bagi sebarang nombor.
Menghubungkait, menyusun
(iii) Mencerakinkan sebarang nombor
mengikut nilai tempat dan nilai digit. maklumat serta membuat

(iv) Menyusun nombor hingga penghampiran dan membina
1 000 000 mengikut tertib menaik dan
tertib menurun. pemahaman melalui alat yang

2 Menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi bersesuaian dan pemerhatian

M1 &M 2 sebarang nombor hingga 1 000 000 situasi sekeliling.

(2 – 11) NILAI MURNI DAN SIKAP
Jan
KEUSAHAWANAN:

Bekerjasama dalam kumpulan

1.2 Anggaran bagi (i) Menganggar bilangan objek dengan 3 Menganggar dan membundarkan sebarang dan berani menyatakan idea,
yakin
nombor hingga ratus ribu yang terdekat.
sesuatu kuantiti. menyatakan kuantiti yang munasabah
TMK:
berdasarkan set rujukan yang diberi. Murid menggunakan abakus
bagi
1.3 Nombor dalam (i) Mengelaskan pola bagi urutan nombor mewakilkan nombor
bentuk pola. genap dan nombor ganjil.
4 Mengelas dan melengkapkan pola nombor. BBB:
(ii) Melengkapkan pola bagi nombor
Guli, kad gambar, kad nombor,
garis nombor dan lembaran

30

1.4 Aplikasi genap dan nombor ganjil. Menyelesaikan masalah harian yang rutin kerja
sebarang 5 bagi sebarang nombor dengan pelbagai
nombor. (i) Membundarkan sebarang nombor i-THINK
hingga ratus ribu yang terdekat. strategi. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
(ii) Mengenal pasti nombor yang boleh Peta Dakap, Peta Alir, Peta
mewakili suatu nombor yang telah Pelbagai Alir, Peta Titi
dibundarkan hingga ratus ribu
terdekat. Menyelesaikan masalah harian yang bukan KEM. ABAD KE-21

6 rutin bagi sebarang nombor dengan kreatif Kemahiran Komunikasi,

dan inovatif. Belajar sepanjang hayat

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 2. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1 000 000

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

KREATIVITI DAN INOVASI:

2.1 Penambahan (i) Menambah sebarang dua, tiga, 1 Membaca ayat matematik dan menambah Menghasilkan idea daripada
sebarang dua empat dan lima nombor hingga enam sebarang dua nombor tanpa mengumpul pemerhatian, praktikkan
hingga lima digit hasil tambahnya hingga proses kreatif untuk
nombor. 1 000 000 termasuk membuat semula.
anggaran. menghasilkan idea secara

(ii) Menyelesaikan ayat matematik yang berterusan. Membuat simulasi,
melibatkan anu dalam penambahan
hingga tiga nombor. membuat perkaitan dan

M3 2 Menyatakan bilangan digit yang mungkin mengubah suai idea
14 – 18 untuk hasil tambah.
TMK:
Jan
Penggunaan power point bagi

2.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian penambahan, kalkulator
masalah. melibatkan penambahan hingga tiga
nombor. Menambah sebarang dua, tiga, empat

dan lima nombor hingga enam digit hasil NILAI MURNI DAN SIKAP

3 tambahnya hingga 1 000 000, termasuk KEUSAHAWANAN:
melibatkan anu dan menentukan Kesungguhan, yakin diri dan
kewajaran jawapan. sifat tidak putus asa, yakin,
ketelitian,

31

NOMBOR DAN OPERASI

2. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1 000 000

BBB:

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin Kad nombor, kad gambar

melibatkan penambahan. lembaran kerja

i-THINK

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta

Menyelesaikan masalah harian yang rutin Buih Berganda, Peta Pokok,
5 Peta Dakap, Peta Alir, Peta
melibatkan penambahan dengan pelbagai Pelbagai Alir, Peta Titi
strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 bukan rutin melibatkan penambahan Kemampuan menyesuaikan
diri, keluwesan
secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1 000 000

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
(i) Menolak sebarang dua nombor hingga KREATIVITI DAN INOVASI:
3.1 Penolakan 1 000 000 termasuk membuat 1 Membaca ayat matematik dan menolak Mengimbas kembali idea
sebarang dua anggaran. dua nombor tanpa mengumpul semula. praktikkan proses kreatif untuk
nombor. menghasilkan idea secara
(ii) Menentukan nilai anu bagi ayat berterusan, Membuat simulasi,
M4 matematik yang melibatkan penolakan 2 Menyatakan bilangan digit yang mungkin membuat pemerhatian dan
21 – 25 dua nombor. untuk baki. analisis idea untuk
3.2 Penolakan mengenalpasti masalah dan
Jan berturut-turut (i) Menolak berturut-turut dua nombor menyelesaikannya.
dua nombor daripada sebarang nombor hingga
daripada 1 000 000 termasuk membuat Menolak sehingga dua nombor daripada TMK:
sebarang anggaran. Penggunaan power point dan
nombor. satu nombor hingga 1 000 000, termasuk kalkulator
3 melibatkan anu dan menentukan
NILAI MURNI DAN SIKAP
kewajaran jawapan. KEUSAHAWANAN:
Kesungguhan, ketelitian dan
sabar, Mengaitkan penolakan

32

dalam aktiviti jual beli barang,

3.3 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian berani mencuba, sifat tidak
masalah. melibatkan penolakan.
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin putus asa.
melibatkan penolakan.
BBB:

Kad nombor, kad gambar dan

lembaran kerja

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
melibatkan penolakan dengan pelbagai Peta Bulatan, Peta Buih, Peta

strategi. Buih Berganda, Peta Pokok,

Peta Dakap, Peta Alir, Peta

Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian yang
6 bukan rutin melibatkan penolakan secara KEMAHIRAN ABAD KE-21
Kepimpinan, Menaakul
kreatif dan inovatif.

❖ 21Jan 2019 - Cuti Thaipusam

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 4. DARAB HINGGA 1 000 000

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

4.1 Pendaraban (i) Mendarab sebarang nombor dengan 1 Membaca ayat matematik dan mendarab KREATIVITI DAN INOVASI:
dua nombor. nombor hingga dua digit, 100 dan sebarang nombor dengan nombor satu Menghasilkan idea dari
1000 dan hasil darabnya hingga pemerhatian, menilai idea
1 000 000 termasuk membuat digit tanpa mengumpul semula.
anggaran. secara kritis, fenomena dapatan

makna.

2 Menyatakan bilangan digit yang mungkin TMK:
untuk hasil darab. Penggunaan power point,
(i) Menyelesaikan masalah harian
4.2 Penyelesaian melibatkan pendaraban dua nombor. kalkulator
masalah.
(i) Mengenal pasti anu yang melibatkan Mendarab sebarang nombor dengan NILAI MURNI DAN SIKAP
pendaraban dua nombor. nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 KEUSAHAWANAN:

M5 & M6 4.3 Penggunaan (ii) Membentuk ayat matematik yang 3 dan hasil darabnya hingga 1 000 000, Rajin, teliti, berusaha,
anu dalam melibatkan situasi harian pendaraban
28 Jan pendaraban. termasuk melibatkan anu dan menentukan bekerjasama, yakin
1 – 15
kewajaran jawapan. BBB:

33

Feb dua nombor. Pensel, gula-gula, daun, kad

(iii) Menyelesaikan ayat matematik yang 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin simbol dan lembaran kerja.
melibatkan anu dalam pendaraban
melibatkan pendaraban dua nombor i-THINK

dua nombor. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta

Menyelesaikan masalah harian yang rutin Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
5 melibatkan pendaraban dengan pelbagai Pelbagai Alir, Peta Titi
strategi.

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Menyelesaikan masalah harian yang Kritis, Penyelesaian masalah

bukan rutin melibatkan pendaraban secara

kreatif dan inovatif.
6

BIDANG : NO❖MB4O–R8DFAeNb O20P1E9RA- STI ahun Baharu Cina dan Cuti Sempena Tahun Baharu Cina TAJUK : 5. BAHAGI HINGGA 1 000 000

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
(i) Membahagi sebarang nombor hingga
5.1 Pembahagian 1 000 000 dengan nombor satu digit, 1 Membaca ayat matematik dan membahagi KREATIVITI DAN INOVASI:
nombor. dua digit, 100 dan 1000 termasuk Menghasilkan idea dari
membuat anggaran. sebarang nombor dengan nombor satu
pemerhatian, menilai idea
(i) Menyelesaikan masalah harian
melibatkan pembahagian dua digit tanpa mengumpul semula. secara kritis, fenomena
nombor.
dapatan makna, Mengimbas
(i) Mengenal pasti anu yang melibatkan
M6 & M7 pembahagian dua nombor. kembali idea, membuat
11 – 22
2 Menyatakan bilangan digit yang mungkin perkaitan, mengubahsuai idea
Feb untuk bahagi.
5.2 Penyelesaian
masalah. TMK:

5.3 Penggunaan 3 Membahagi sebarang nombor hingga 1 penggunaan Power Point,
anu dalam 000 000 dengan nombor satu digit, dua kalkulator
digit, 100 dan 1000, termasuk melibatkan
NILAI MURNI DAN SIKAP

anu dan menentukan kewajaran jawapan. KEUSAHAWANAN:

34

pembahagian. (ii) Membentuk ayat matematik yang Kerjasama, tolong-menolong,
melibatkan situasi harian
pembahagian dua nombor. 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin rajin, yakin, adil, fokus

(ii) Menentukan nilai anu bagi ayat melibatkan pembahagian dua nombor. BBB:
matematik yang melibatkan
pembahagian dua nombor. Kad soalan, guli, kotak,

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin pensel, straw, gula-gula dan
melibatkan pembahagian dengan pelbagai lembaran kerja

strategi. i-THINK

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta

Buih Berganda, Peta Pokok,

Peta Dakap, Peta Alir, Peta

Menyelesaikan masalah harian yang Pelbagai Alir, Peta Titi

6 bukan rutin melibatkan pembahagian KEMAHIRAN ABAD KE-21
secara kreatif dan inovatif. Membuat keputusan,

Bekerjasama

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 6. OPERASI BERGABUNG

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
M8 & M9 6.1 0perasi (i) Mengira bagi operasi bergabung: 1 Menyatakan urutan operasi bergabung. Menghasilkan idea melalui
25 Feb – bergabung. (a) Menambah dan mendarab, 2 Mengira operasi bergabung. pemerhatian, dan menyatakan
(b) Menolak dan mendarab, idea secara lisan,
1 Mac (c)Menambah dan membahagi, Mengimbas kembali idea
4 – 8 Mac (d) Menolak dan membahagi praktikkan proses kreatif untuk
hasilnya dalam lingkungan 1 000 000. menghasilkan idea secara
berterusan
6.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian yang
TMK:

35

masalah. melibatkan operasi bergabung dan Penggunaan power point,
hasilnya dalam lingkungan 1 000 000.
3 Menentukan kewajaran jawapan operasi kalkulator
bergabung. NILAI MURNI DAN SIKAP
6.3 Operasi (i) Menyelesaikan ayat matematik
bergabung operasi bergabung termasuk yang KEUSAHAWANAN:
melibatkan melibatkan tanda kurung hasilnya
tanda kurung. dalam lingkungan 1 000 000. Kesungguhan, ketelitian, dan

Menyelesaikan masalah harian yang rutin sabar. Mengaitkan penolakan
melibatkan operasi bergabung.
4 dalam aktiviti jual beli barang

BBB:

Kad nombor, bahan maujud

Menyelesaikan masalah harian yang rutin dan lembaran kerja

5 melibatkan operasi bergabung dengan i-THINK
pelbagai strategi. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta

Buih Berganda, Peta Pokok,

Peta Dakap, Peta Alir, Peta

Menyelesaikan masalah harian yang Pelbagai Alir, Peta Titi

6 bukan rutin melibatkan operasi bergabung KEMAHIRAN ABAD KE-21

secara kreatif dan inovatif. Berinisiatif dan terarah kendiri,

Bekerjsama

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 7. PECAHAN

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
M11 &M12 (i) Menambah hingga tiga nombor
18 -22 7.1 Penambahan melibatkan nombor bulat, pecahan 1 Membaca ayat matematik pecahan dan KREATIVITI DAN INOVASI:
Mac pecahan. wajar dan nombor bercampur yang menyatakan maksud ‘daripada’ dalam Kenal pasti ciri, menterjemah
pecahan. idea, mnghubung kait dan
1 – 5 April menganalisis persamaan dan
perbezaan

36

penyebutnya hingga 10.

7.2 Penolakan (i) Menolak sebarang dua nombor 2 Menyatakan langkah-langkah TMK:
pecahan. melibatkan nombor bulat, pecahan penyelesaian melibatkan pecahan. Penggunaan power point
wajar dan nombor bercampur yang
penyebutnya hingga 10. NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
(ii) Menolak sebarang dua nombor 3 Menyelesaikan ayat matematik yang Kesungguhan, ketelitian, dan
daripada satu nombor melibatkan melibatkan pecahan. sabar., Menghubungkait,
nombor bulat, pecahan wajar dan bekerjasama, adil, prihatin,
nombor bercampur yang penyebutnya menghargai masa
hingga 10. dan tolong-menolong

7.3 Penambahan (i) Menambah dan menolak nombor Menentukan kewajaran jawapan bagi BBB:
4 penyelesaian ayat matematik yang Kertas A4, pensel warna,
buah-buahan, kad pecahan,
melibatkan pecahan. gunting, kertas dan lembaran
kerja
dan penolakan melibatkan nombor bulat, pecahan

pecahan. wajar dan nombor bercampur yang Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK

penyebutnya hingga 10. 5 melibatkan pecahan dengan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta

menggunakan pelbagai strategi. Buih Berganda, Peta Pokok,

7.4 Konsep (i) Menentukan nilai bagi pecahan wajar Peta Dakap, Peta Alir, Peta
‛daripada’ dan nombor bercampur daripada
sesuatu kuantiti. Pelbagai Alir, Peta Titi
dalam
Menyelesaikan masalah harian yang KEMAHIRAN ABAD KE-21
pecahan. 6 bukan rutin melibatkan pecahan secara Menaakul, Penyelesaian
masalah
kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOM❖❖BO2MR51D–0A(3N111OM- P1aE4cRM2A0aS1cI 92–10C9u)t-i Pentaksiran Penggal 1 TAJUK : 8. PERPULUHAN
Pertengahan

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
8.1 Penambahan (i) Menambah tiga nombor 1 Membaca ayat matematik dan Mengimbas kembali idea,
perpuluhan. perpuluhan hingga tiga tempat menyelesaikan operasi asas melibatkan menghubungkait dan
perpuluhan. perpuluhan tanpa mengumpul semula. menganalisis, menghasilkan

37

M13- M14 10.1 Penambahan (i) Menambah hingga lima nilai 1 Membaca ayat matematik melibatkan idea melalui pemerhatian, dan
8 – 19 nilai wang. wang melibatkan ringgit dan wang dan menerangkan langkah- menyatakan idea secara lisan.
sen. langkah penyelesaianya.
April TMK:
(ii) Menolak berturut-turut dua nombor Penggunaan power point
daripada sebarang nombor hingga
8.2 Penolakan tiga tempat perpuluhan. 2 Menyelesaikan ayat matematik melibatkan NILAI MURNI DAN SIKAP
perpuluhan. perpuluhan. KEUSAHAWANAN:
(i) Menolak hingga dua nilai wang
daripada sebarang nilai wang Bekerjasama,teliti,yakin,
melibatkan ringgit dan sen.
berani membuat keputusan

10.2 Penolakan 2 Menyelesaikan ayat matemaik BBB:
nilai wang. melibatkan wang. Garis nombor, Kad Nombor,
buku teks, gambarajah. dan
Lembaran kerja

8.3 Penambahan (i) Menambah dan menolak nombor 3 Menyelesaikan ayat matematik melibatkan i-THINK
dan penolakan perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dan menentukan kewajaran Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
perpuluhan. perpuluhan.
jawapan Buih Berganda, Peta Pokok,

Peta Dakap, Peta Alir, Peta

Pelbagai Alir, Peta Titi

10.3 Penambahan (i) Menambah dan menolak nilai Menentukan kewajaran jawapan bagi KEMAHIRAN ABAD KE-21
dan wang melibatkan ringgit dan 3 penyelesaian ayat matematik Kemahiran komunikasi,
penolakan sen. Kepimpinan
nilai wang. melibatkan wang.

❖ 11 – 15 April – Penyemakan Buku Latihan Murid Penggal 1 TAJUK : 8. PERPULUHAN
❖ 13 April 2019 – Sukan Tahunan
BIDANG : NOMBO❖R D1A5NAOprPilER20A1S9I – Cuti Peristiwa 1


MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN

38

(i) Mendarab nombor perpuluhan hingga 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin KREATIVITI DAN INOVASI:
tiga tempat perpuluhan dengan nombor melibatkan nombor perpuluhan hingga Mengimbas kembali idea,
hingga dua digit, 100 dan 1000.
8.4 Pendaraban tiga tempat perpuluhan. menghubungkait dan
perpuluhan. (ii)Mendarab nilai wang dengan nombor
hingga dua digit, 100 dan 1000 menganalisis, menghasilkan
10.4 Pendaraban melibatkan ringgit dan sen.
nilai wang. idea melalui pemerhatian, dan

4 Menyelesaikan masalah harian yang menyatakan idea secara lisan.
rutin melibatkan wang. TMK:

Penggunaan power point

(i) Membahagi nombor dengan Menyelesaikan masalah harian yang rutin NILAI MURNI DAN SIKAP
nombor hingga dua digit,100,
M13- M14 1000 dan hasilnya hingga tiga 5 melibatkan nombor perpuluhan hingga KEUSAHAWANAN:
8 – 19 tempat perpuluhan. tiga tempat perpuluhan dengan Bekerjasama,teliti,yakin,

April 8.5 Pembahagian menggunakan pelbagai strategi. berani membuat keputusan
perpuluhan.
BBB:
10.5 Pembahagian (i) Membahagi nilai wang dengan Menyelesaikan masalah harian yang Garis nombor, Kad Nombor,
nilai wang. nombor hingga dua digit, 100 rutin melibatkan wang dengan buku teks, gambarajah. dan
dan 1000 melibatkan ringgit 5 pelbagai strategi. Lembaran kerja
dan sen.
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

8.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian Menyelesaikan masalah harian yang KEMAHIRAN ABAD KE-21
masalah melibatkan perpuluhan dan Kemahiran komunikasi,
hasilnya hingga tiga tempat bukan rutin melibatkan nombor Kepimpinan
perpuluhan. 6 perpuluhan hingga tiga tempat

perpuluhan secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 9. PERATUS

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
39

KANDUNGAN TP TAFSIRAN

9.1 Nilai peratus. (i) Menukar peratus kepada pecahan 1 Menerangkan langkah-langkah KREATIVITI DAN INOVASI:
dan sebaliknya. penyelesaian yang melibatkan peratus. Menghasilkan idea melalui
9.2 Penyelesaian pemerhatian dan menyatakan
masalah (ii) Menukar nombor bercampur kepada
peratus dan sebaliknya. idea secara lisan.

(iii) Mengira peratus daripada suatu Menukar pecahan dan nombor bercampur
kuantiti.
2 kepada peratus dan sebaliknya serta TMK:
(i) Menyelesaikan masalah harian
melibatkan peratus. mengira peratus daripada suatu kuantiti. Penggunaan power point

M15 & 3 Menentukan kewajaran jawapan yang NILAI MURNI DAN SIKAP
M16 melibatkan peratus. KEUSAHAWANAN:
22 - 30 Bekerjasama dalam kumpulan,
April
Berani membuat keputusan
1-3 Mei
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin BBB:
melibatkan peratus.
Petak seratus, kad peratus,

buku teks dan lembaran kerja

Menyelesaikan masalah harian yang rutin .
5 melibatkan peratus dengan pelbagai

strategi. i-THINK

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta

Buih Berganda, Peta Pokok,

Menyelesaikan masalah harian yang Peta Dakap, Peta Alir, Peta
6 bukan rutin melibatkan peratus secara Pelbagai Alir, Peta Titi

kreatif dan inovatif. KEMAHIRAN ABAD KE-21

Belajar sepanjang hayat,

Keusahawanan, Kritis

❖ M17 (6 – 10 Mei 2019) – Ulangkaji PKSR 1
❖ M18 (13 – 17 Mei 2019 ) – PKSR 1

40

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 10. WANG HINGGA RM1 000 000

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

KREATIVITI DAN INOVASI:

10.1 Penambahan (i) Menambah hingga lima nilai wang 1 Membaca ayat matematik melibatkan wang Mengenalpasti ciri,

nilai wang. melibatkan ringgit dan sen. dan menerangkan langkah-langkah mewakilkan gabungan wang

penyelesaianya. yang pelbagai untuk

10.2 Penolakan (i) Menolak hingga dua nilai wang membentuk satu nilai yang
nilai wang. daripada sebarang nilai wang
melibatkan ringgit dan sen. sama, menterjemah idea,

2 Menyelesaikan ayat matemaik melibatkan menghubungkait dan
wang. menganalisis

10.3 Penambahan (i) Menambah dan menolak nilai wang TMK:
Penggunaan Power Point,
M19 dan penolakan melibatkan ringgit dan sen. kalkulator
20 - 24
nilai wang. NILAI MURNI DAN SIKAP
Mei KEUSAHAWANAN:
10.4 Pendaraban (i) Mendarab nilai wang dengan nombor Menentukan kewajaran jawapan bagi Bekerjasama, jimat cermat,
M20 nilai wang. hingga dua digit, 100 dan 1000 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan teliti, jujur, amanah, dan
9 – 14 melibatkan ringgit dan sen. penggunaan wang dalam
wang. aktiviti jual beli.
Jun
BBB:
10.5 Pembahagian (i) Membahagi nilai wang dengan 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin Kad wang, Catalog barang,
nilai wang. nombor hingga dua digit, 100 dan melibatkan wang. Lembaran kerja.
1000 melibatkan ringgit dan sen.

10.6 Pendaraban (i) Mendarab dan membahagi nilai wang Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
dan melibatkan ringgit dan sen. melibatkan wang dengan pelbagai strategi. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
pembahagian
nilai wang. 5

Buih Berganda, Peta Pokok,

Peta Dakap, Peta Alir, Peta

Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian yang bukan KEMAHIRAN ABAD KE-21
Keusahawanan, Kemahiran
6 rutin melibatkan wang secara kreatif dan komunikasi, Keluwesan
inovatif.

27

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 10. WANG HINGGA RM1 000 000

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
10.7 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 1 Membaca ayat matematik melibatkan wang Mengenalpasti ciri,
masalah termasuk menggunakan pelbagai 2 dan menerangkan langkah-langkah mewakilkan gabungan wang
melibatkan instrumen pembayaran yang penyelesaianya. yang pelbagai untuk
wang. melibatkan penambahan, penolakan, membentuk satu nilai yang
pendaraban, pembahagian, gabungan Menyelesaikan ayat matemaik melibatkan sama, menterjemah idea,
M19 operasi tambah dan tolak, gabungan wang. menghubungkait dan
20 - 24 operasi darab dan bahagi nilai wang. menganalisis
Menentukan kewajaran jawapan bagi
Mei 10.8 Faedah. (i) Menyatakan keperluan memahami 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan TMK:
faedah mudah dan faedah kompaun 4 wang. Penggunaan Power Point,
M20 dalam simpanan. 5 kalkulator
10 – 14 6 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
(ii) Merancang bajet harian, mingguan melibatkan wang. NILAI MURNI DAN SIKAP
Jun dan bulanan bagi mencapai matlamat KEUSAHAWANAN:
kewangan jangka pendek. Menyelesaikan masalah harian yang rutin Bekerjasama, jimat cermat,
melibatkan wang dengan pelbagai strategi. teliti, jujur, amanah, dan
10.9 Pelan (i) Menyediakan rekod kewangan bagi penggunaan wang dalam
Menyelesaikan masalah harian yang bukan aktiviti jual beli.
perbelanjaan mencapai matlamat kewangan. rutin melibatkan wang secara kreatif dan
inovatif. BBB:
dan simpanan. Kad wang, Catalog barang,
Lembaran kerja,
❖ 20 Mei 2019 – Cuti Sempena Hari Wesak
❖ 22 Mei 2019 – Cuti Nuzul Quran i-THINK
❖ 25 – 31 Mei & 1 – 10 Jun Cuti Pertengahan Pertama Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21
Keusahawanan, Kemampuan
menyesuaikan diri.

28

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 11. MASA DAN WAKTU

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN

11.1 Perkaitan dalam (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa 1
Menyatakan perkaitan antara unit masa.
masa. melibatkan tahun, dekad dan abad. KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenalpasti ciri dan situasi,
M20 &M21 11.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: menghasilkan idea melalui
(a) tahun dan dekad, pemerhatian, dan menjana
10 – 21 Jun masa. (b) tahun dan abad. idea serta membuat sekuen.

11.3 Penolakan (i) Menolak hingga dua masa daripada satu 2 Menerangkan langkah-langkah menyelesaikan TMK:
masa. masa melibatkan: ayat matematik melibatkan unit masa. Paparan Power Point,
(a) tahun dan dekad,
(b) tahun dan abad. kalkulator

11.4 Pendaraban (i) Mendarab melibatkan: Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
masa. (a) tahun dan dekad, 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan unit KEUSAHAWANAN:
(b) tahun dan abad, Menghargai masa, disiplin,
dengan nombor hingga dua digit. masa. berdaya saing, menghormati
orang tua dan melakukan kerja
11.5 Pembahagian (i) Membahagi melibatkan: 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin yang berfaedah.
masa. (a) tahun dan dekad, melibatkan unit masa.
(b) tahun dan abad, BBB:
dengan nombor hingga dua digit. Kad gambar, Petikan Teks,

11.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
masalah melibatkan penambahan, penolakan, 5 melibatkan unit masa dengan menggunakan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
melibatkan pendaraban dan pembahagian masa. Buih Berganda, Peta Pokok,
masa. pelbagai strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Belajar sepanjang hayat,

❖ 25 – 31 Mei Cuti Penggal Pertama 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin Kemampuan menyesuaikan
melibatkan unit masa secara kreatif dan inovatif. diri
1 Jun – 10 Jun

❖ 5 & 6 Jun 2019 - Hari Raya Aidilfitri

29

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 12. PANJANG

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN

12.1 Penukaran (i) Menukar unit ukuran panjang 1 Menukar unit ukuran panjang dalam KREATIVITI DAN INOVASI:
unit panjang melibatkan: perpuluhan dan pecahan Membuat perbandingan,
dalam (a) milimeter dan sentimeter, membuat pemerhatian dengan
M22 , M23 perpuluhan (b) sentimeter dan meter, menggunakan alat dan
& M24 dan pecahan. (c)meter dan kilometer prosedur tertentu
24 - 28 dalam perpuluhan hingga tiga tempat
Jun 12.2 Penambahan perpuluhan. TMK:
panjang. Paparan Power Point serta
1 – 12 (ii) Menukar unit ukuran panjang murid membuat latihan Power
Julai melibatkan: Point dan Word, kalkulator
(a) milimeter dan sentimeter,
(b) sentimeter dan meter, 2 Menerangkan langkah-langkah menyelesaikan NILAI MURNI DAN SIKAP
(c)meter dan kilometer ayat matematik melibatkan unit panjang. KEUSAHAWANAN:
dalam pecahan. Bekerjasama,teliti, berani,
Menentukan kewajaran jawapan bagi bekerjasama dalam kumpulan
(i) Menambah hingga tiga ukuran 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan unit
panjang melibatkan perpuluhan dan BBB:
pecahan dengan tanpa dan panjang cecair. Pembaris, pita ukur, dan
penukaran unit. lembaran kerja

13.2 2 Menerangkan langkah-langkah menyelesaikan i-THINK
ayat matematik melibatkan unit jisim. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Penambahan (i) Menambah hingga tiga jisim dalam Buih Berganda, Peta Pokok,
jisim. perpuluhan dan pecahan tanpa dan Menentukan kewajaran jawapan bagi Peta Dakap, Peta Alir, Peta
dengan penukaran unit. Pelbagai Alir, Peta Titi
3 penyelesaian ayat matematik melibatkan unit
jisim. KEMAHIRAN ABAD KE-21

30

2 Menerangkan langkah-langkah menyelesaikan Kepimpinan, Menaakul,
ayat matematik melibatkan unit isi padu cecair Penyelesaian masalah

14.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga isi padu Menentukan kewajaran jawapan bagi
isi padu cecair dalam perpuluhan dan 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan unit isi
cecair. pecahan tanpa dan dengan
penukaran unit. padu cecair.

31

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 12. PANJANG

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat perbandingan,
Menerangkan langkah-langkah membuat pemerhatian dengan
2 menyelesaikan ayat matematik melibatkan menggunakan alat dan
prosedur tertentu
unit panjang.

12.3 Penolakan (i) Menolak dua ukuran panjang dari
panjang. satu ukuran panjang melibatkan
perpuluhan dan pecahan tanpa dan
dengan penukaran unit. Menentukan kewajaran jawapan bagi TMK:
3 penyelesaian ayat matematik melibatkan Paparan Power Point serta
murid membuat latihan Power
unit panjang. Point dan Word, kalkulator

M22 , M23 NILAI MURNI DAN SIKAP
& M24
24 - 28 KEUSAHAWANAN:
Jun
13.3 Penolakan (i) Menolak hingga dua jisim dari Menerangkan langkah-langkah Bekerjasama,teliti, berani,
jisim. satu jisim dalam perpuluhan dan
pecahan tanpa dan dengan 2 menyelesaikan ayat matematik melibatkan bekerjasama dalam kumpulan
penukaran unit. unit jisim. BBB:
1 – 12
Julai Pembaris, pita ukur, dan

lembaran kerja

3 Menentukan kewajaran jawapan bagi i-THINK
penyelesaian ayat matematik melibatkan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
unit jisim. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
14.3 Penolakan isi (i) Menolak hingga dua isi padu Menerangkan langkah-langkah
padu cecair. cecair daripada satu isi padu
cecair dalam perpuluhan dan
pecahan tanpa dan dengan menyelesaikan ayat matematik melibatkan KEMAHIRAN ABAD KE-21
penukaran unit. unit isi padu cecair. Kepimpinan, Menaakul,
Penyelesaian masalah

Menentukan kewajaran jawapan bagi

penyelesaian ayat matematik melibatkan

3 unit isi padu cecair.

32

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 12. PANJANG

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
12.4 Pendaraban (i) Mendarab ukuran panjang melibatkan 2 Menerangkan langkah-langkah Membuat perbandingan,
panjang. perpuluhan dan pecahan dengan menyelesaikan ayat matematik melibatkan membuat pemerhatian dengan
nombor satu digit, dua digit, 100 dan menggunakan alat dan
1000 tanpa dan dengan penukaran unit panjang. prosedur tertentu, menjana
unit. idea dan menghubungkait
Menentukan kewajaran jawapan bagi idea dengan pengetahuan
3 penyelesaian ayat matematik melibatkan sedia ada.

unit panjang. TMK:
Paparan Power Point serta
13.4 (i) Mendarab jisim dalam perpuluhan Menerangkan langkah-langkah murid membuat latihan Power
Pendaraban dan pecahan dengan nombor satu Point dan Word, kalkulator
M22 , M23 jisim digit, dua digit, 100 dan 1000 tanpa 2 menyelesaikan ayat matematik melibatkan
& M24 dan dengan penukaran unit hingga NILAI MURNI DAN SIKAP
24 - 28 tiga tempat perpuluhan. unit jisim. KEUSAHAWANAN:
Jun Bekerjasama,teliti, berani,
(i) Mendarab isi padu cecair dalam Menentukan kewajaran jawapan bagi bekerjasama dalam kumpulan
perpuluhan dan pecahan dengan
1 – 12 nombor satu digit, dua digit, 100 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan BBB:
Julai dan 1000 tanpa dan dengan unit jisim. Pembaris, pita ukur, dan
penukaran unit. lembaran kerja
14.4 Pendaraban Menerangkan langkah-langkah
isi padu 2 menyelesaikan ayat matematik melibatkan i-THINK
cecair. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
unit isi padu cecair. Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Menentukan kewajaran jawapan bagi Pelbagai Alir, Peta Titi
penyelesaian ayat matematik melibatkan
unit isi padu cecair.

3 KEMAHIRAN ABAD KE-21

Bekerjasama, Keluwesan,
Membuat keputusan

33

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 12. PANJANG

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN

12.5 Pembahagian (i) Membahagi ukuran panjang 2 Menerangkan langkah-langkah KREATIVITI DAN INOVASI:
panjang. melibatkan perpuluhan dan pecahan menyelesaikan ayat matematik melibatkan Membuat perbandingan,
dengan nombor satu digit, dua digit, membuat pemerhatian dengan
100 dan 1000 tanpa dan dengan unit panjang. menggunakan alat dan
penukaran unit. prosedur tertentu, menjana
Menentukan kewajaran jawapan bagi idea dan menghubungkait idea
3 penyelesaian ayat matematik melibatkan dengan pengetahuan sedia
ada.
unit panjang.
TMK:
M22 , M23 13.5 (i) Membahagi jisim dalam perpuluhan Menerangkan langkah-langkah Paparan Power Point serta
& M24 Pembahagian dan pecahan dengan nombor satu 2 menyelesaikan ayat matematik melibatkan murid membuat latihan Power
24 - 28 jisim. digit, dua digit, 100 dan 1000 tanpa Point dan Word, kalkulator
Jun dan dengan penukaran unit. unit jisim.
NILAI MURNI DAN SIKAP
1 – 12 Menentukan kewajaran jawapan bagi KEUSAHAWANAN:
Julai 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan Bekerjasama,teliti, berani,
bekerjasama dalam kumpulan
unit jisim.
BBB:
14.5 Pembahagian (i) 2 Menerangkan langkah-langkah Pembaris, pita ukur, dan
isi padu Membahagi isi padu cecair dalam menyelesaikan ayat matematik melibatkan lembaran kerja
cecair. perpuluhan dan pecahan dengan
nombor satu digit, dua digit, 100 dan unit isi padu cecair. i-THINK
1000 tanpa dan dengan penukaran unit. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Menentukan kewajaran jawapan bagi Peta Dakap, Peta Alir, Peta
3 penyelesaian ayat matematik melibatkan Pelbagai Alir, Peta Titi

unit isi padu cecair. KEMAHIRAN ABAD KE-21
Bekerjasama, Keluwesan,
Membuat keputusan

34

35

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 12. PANJANG

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
(i) TP TAFSIRAN
Menyelesaikan masalah harian
12.6 Penyelesaian melibatkan penambahan, 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin KREATIVITI DAN INOVASI:
masalah penolakan, pendaraban dan melibatkan unit panjang. Membuat perbandingan,
melibatkan pembahagian panjang dalam membuat pemerhatian dengan
panjang. perpuluhan dan pecahan. Menyelesaikan masalah harian yang rutin menggunakan alat dan
prosedur tertentu, menjana
5 melibatkan unit panjang dengan idea dan menghubungkait idea

menggunakan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan dengan pengetahuan sedia

6 rutin melibatkan unit panjang secara kreatif ada.

dan inovatif. TMK:
Paparan Power Point serta
13.6 (i) 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin murid membuat latihan Power
Penyelesaian Menyelesaikan masalah harian melibatkan unit jisim. Point dan Word, kalkulator
masalah melibatkan penambahan,
M22 , M23 melibatkan penolakan, pendaraban dan Menyelesaikan masalah harian yang rutin
& M24 jisim. pembahagian jisim dalam
24 - 28 perpuluhan dan pecahan. 5 melibatkan unit jisim dengan menggunakan
Jun
pelbagai strategi. NILAI MURNI DAN SIKAP
1 – 12
Julai 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan KEUSAHAWANAN:
rutin melibatkan unit jisim secara kreatif dan Bekerjasama,teliti, berani,
bekerjasama dalam kumpulan
inovatif.

14.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin BBB:
masalah melibatkan penambahan, melibatkan unit isi padu. Pembaris, pita ukur, dan
melibatkan isi penolakan, pendaraban, dan lembaran kerja
padu cecair. pembahagian isi padu cecair yang
melibatkan perpuluhan dan Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
pecahan. 5 melibatkan unit isi padu dengan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
menggunakan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan Peta Dakap, Peta Alir, Peta

rutin melibatkan unit isi padu secara kreatif Pelbagai Alir, Peta Titi

6 dan inovatif. KEMAHIRAN ABAD KE-21

Bekerjasama, Keluwesan,

Membuat keputusan

❖ 8 Julai 2019 - Cuti Sempena Bandar Waris Dunia 36

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 13. JISIM

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

KREATIVITI DAN INOVASI:

13.1 Penukaran (i) Menukar unit gram dan kilogram Menukar unit jisim dalam perpuluhan dan Membuat pemerhatian,
unit jisim dalam dalam perpuluhan dan pecahan. menghubungkait idea dengan
perpuluhan dan
pecahan. 1 pecahan. pengetahuan sedia ada,
mempraktikkan penyelesaian

masalah dan membuat

keputusan tentang sintesis

13.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga jisim dalam Menerangkan langkah-langkah akhir.
jisim. perpuluhan dan pecahan tanpa dan
dengan penukaran unit. 2 menyelesaikan ayat matematik melibatkan TMK:

(ii) Menolak hingga dua jisim dari satu unit jisim. Paparan Power Point serta
jisim dalam perpuluhan dan pecahan
tanpa dan dengan penukaran unit. murid membuat latihan Power

M25 & M26 13.3 Penolakan (ii) Mendarab jisim dalam perpuluhan Point dan Word, kalkulator
dan pecahan dengan nombor satu
15 – 26 jisim. digit, dua digit, 100 dan 1000 tanpa Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
dan dengan penukaran unit hingga 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan KEUSAHAWANAN:
Julai tiga tempat perpuluhan. Jujur dan berhati-hati,
unit jisim. ketelitian,
(ii) Membahagi jisim dalam
13.4 Pendaraban perpuluhan dan pecahan Bekerjasama, ketepatan,
jisim. dengan nombor satu digit,
dua digit, 100 dan 1000 bertanggungjawab
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin BBB:
melibatkan unit jisim.

Alat penimbang, objek

berlainan berat dan lembaran

13.5 Pembahagian Menyelesaikan masalah harian yang rutin kerja
jisim.
5 melibatkan unit jisim dengan menggunakan i-THINK

pelbagai strategi. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,

37

13.6 Penyelesaian 6tanpa dan dengan Peta Dakap, Peta Alir, Peta
masalah penukaran unit. Pelbagai Alir, Peta Titi
melibatkan
jisim. (i) Menyelesaikan masalah harian 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan KEMAHIRAN ABAD KE-21
melibatkan penambahan, penolakan, rutin melibatkan unit jisim secara kreatif dan Menaakul, Keusahawanan,
pendaraban dan pembahagian jisim
dalam perpuluhan dan pecahan. inovatif Kemahiran komunikasi

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 14. ISI PADU CECAIR

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
14.1 Penukaran unit (i) Menukar unit mililiter dan liter dalam 1 Menukar unit isi padu dalam perpuluhan Membuat pemerhatian,
dan pecahan. menghubungkait idea dengan
isi padu cecair perpuluhan dan pecahan. pengetahuan sedia ada,
mempraktikkan penyelesaian
dalam masalah dan membuat
keputusan tentang sintesis
perpuluhan dan akhir.

pecahan. Menerangkan langkah-langkah TMK:
2 menyelesaikan ayat matematik melibatkan Paparan Power Point serta
M27 & M28 14.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga isi padu murid membuat latihan Power
29 – 31 isi padu cecair. cecair dalam perpuluhan dan unit isi padu cecair. Point dan Word, kalkulator
pecahan tanpa dan dengan
Julai 14.3 Penolakan isi penukaran unit. Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
1 – 9 Ogos padu cecair. 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan KEUSAHAWANAN:
(i) Menolak hingga dua isi padu cecair Jujur dan berhati-hati, ketelitian,
daripada satu isi padu cecair dalam unit isi padu cecair. Bekerjasama, ketepatan,
perpuluhan dan pecahan tanpa dan bertanggungjawab
14.4 Pendaraban isi dengan penukaran unit. 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
padu cecair. melibatkan unit isi padu. BBB:
(ii) Mendarab isi padu cecair dalam Kad imbasan, botol air pelbagai
saiz, gelas, baldi, cawan, bikar,

38

perpuluhan dan pecahan dengan silinder penyukat dan lembaran
nombor satu digit, dua digit, 100 dan
1000 tanpa dan dengan penukaran Menyelesaikan masalah harian yang rutin kerja
unit.
14.5 Pembahagian 5 melibatkan unit isi padu dengan i-THINK
isi padu cecair. menggunakan pelbagai strategi. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta

Buih Berganda, Peta Pokok,

(i) Membahagi isi padu cecair dalam Peta Dakap, Peta Alir, Peta
perpuluhan dan pecahan dengan
nombor satu digit, dua digit, 100 dan Pelbagai Alir, Peta Titi
1000 tanpa dan dengan penukaran
unit. Menyelesaikan masalah harian yang bukan

6 rutin melibatkan unit isi padu secara kreatif KEMAHIRAN ABAD KE-21

dan inovatif. Inovatif, Menaakul,

Keluwesan, Kemampuan

menyesuaikan diri

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 14. ISI PADU CECAIR

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
14.6 (ii) Menyelesaikan masalah harian 1 Menukar unit isi padu dalam perpuluhan Membuat pemerhatian,
Penyelesaian melibatkan penambahan, penolakan, dan pecahan. menghubungkait idea dengan
masalah melibatkan pendaraban, dan pembahagian isi pengetahuan sedia ada,
isi padu cecair. padu cecair yang melibatkan 2 Menerangkan langkah-langkah mempraktikkan penyelesaian
perpuluhan dan pecahan. menyelesaikan ayat matematik melibatkan masalah dan membuat
keputusan tentang sintesis
M27 & M28 unit isi padu cecair. akhir.
29 – 31
Menentukan kewajaran jawapan bagi TMK:
Julai 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan Paparan Power Point serta
1 – 9 Ogos murid membuat latihan Power
unit isi padu cecair. Point dan Word, kalkulator

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin NILAI MURNI DAN SIKAP
melibatkan unit isi padu. KEUSAHAWANAN:
Jujur dan berhati-hati, ketelitian,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin Bekerjasama, ketepatan,
bertanggungjawab

39

5 melibatkan unit isi padu dengan BBB:
menggunakan pelbagai strategi. Kad imbasan, botol air pelbagai

saiz, gelas, baldi, cawan, bikar,

Menyelesaikan masalah harian yang bukan silinder penyukat dan lembaran

6 rutin melibatkan unit isi padu secara kreatif kerja
dan inovatif. i-THINK

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta

Buih Berganda, Peta Pokok,

Peta Dakap, Peta Alir, Peta

Pelbagai Alir, Peta Titi

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 15. RUANG

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

15.1 Perimeter, luas (i) Menentukan perimeter gabungan dua 1 KREATIVITI DAN INOVASI:
dan isipadu. bentuk: segiempat tepat, segiempat Mengenal dan menggunakan alat ukuran. Mengenalpasti ciri, mengimbas
sama dan segitiga. kembali idea, beri pelbagai
M29 &M30 contoh, mempraktikkan proses
19 - 30 (ii) Menentukan luas gabungan dua kreatif untuk menghasilkan
Ogos bentuk: segiempat tepat, segiempat idea secara spontan.
sama dan segitiga.
2 (i) Menerangkan langkah-langkah TMK:
(iii) Menentukan isi padu gabungan dua menentukan perimeter, luas dan isi padu Jangka lukis, jangka sudut,
bentuk, kubus dan kuboid. gabungan dua bentuk. dan bentuk 2D dengan

(ii) Mengukur sudut pada poligon. menggunakan perisian Word.

15.2 Sudut (i) Mengukur sudut pada poligon hingga NILAI MURNI DAN SIKAP
lapan sisi.
(i) Menghitung perimeter, luas dan isi padu. KEUSAHAWANAN:
3 (ii) Melukis garis selari dan garis serenjang. Kreatif, berani mencuba, tidak
putus asa, peka terhadap
15.3 Garis selari (i) Melukis garis selari dan garis
persekitaran.

40

dan garis serenjang.
serenjang.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin BBB:
4 melibatkan garis, perimeter, luas dan isi Kad imbasan, objek 2D dan
3D, kad gambar dan lembaran
padu. kerja

Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
5 melibatkan garis, perimeter, luas dan isi Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
padu dengan pelbagai strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Menyelesaikan masalah harian yang bukan Penyelesaian masalah, Kritis,
6 rutin melibatkan garis, perimeter, luas dan Menaakul

isipadu secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 16. KOORDINAT

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
M31 KREATIVITI DAN INOVASI:
2–6 16.1 Koordinat (i) Mengenal paksi-x, paksi-y dan asalan 1 Mengenal paksi-x, paksi-y dan asalan. Membuat perbandingan,
September pada sukuan (0). membuat pemerhatian dengan
pertama. Menerangkan langkah-langkah membaca menggunakan prosedur
(ii) Menentukan koordinat bagi sesuatu 2 koordinat titik dan menanda titik pada tertentu, menjana idea dan
titik pada sukuan pertama. menghubungkait idea dengan
sukuan pertama. pengetahuan sedia ada.
(iii) Menanda titik pada sukuan pertama
diberi koordinatnya. TMK:
Menggunakan perisian Excel
3 Membaca koordinat titik dan menanda titik
diberi koordinat pada sukuan pertama. NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama,teliti, berani,

41

bekerjasama dalam kumpulan

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin BBB:
melibatkan koordinat. Kertas berpetak, komputer dan
lembaran kerja

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
melibatkan koordinat dengan menggunakan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta

pelbagai strategi. Buih Berganda, Peta Pokok,

Peta Dakap, Peta Alir, Peta

Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian yang bukan

rutin melibatkan koordinat secara kreatif KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 dan inovatif. Keluwesan, Kepimpinan,

Keusahawanan

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 17. NISBAH DAN KADARAN

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

KREATIVITI DAN INOVASI:

17.1 Nisbah. (i) Menentukan suatu nilai 1 Membaca notasi nisbah dan menyatakan Menghasilkan idea dari
berdasarkan nisbah 1:1 hingga maksudnya. pemerhatian, menilai idea
M32 1:10, 1:100 dan 1:1000. secara kritis, fenomena
9 – 13
September dapatan makna, Mengimbas

kembali idea, membuat

2 Menerangkan langkah-langkah menentukan perkaitan, mengubahsuai idea
nilai berdasarkan nisbah yang diberi.

TMK:

penggunaan Power Point

3 Menentukan suatu nilai berdasarkan nisbah NILAI MURNI DAN SIKAP
diberi.
KEUSAHAWANAN:

Kerjasama, tolong-menolong,

42

rajin, yakin, adil, fokus

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin BBB:
melibatkan nisbah. Kad soalan, guli, kotak,

pensel, straw, dan lembaran

Menyelesaikan masalah harian yang rutin kerja

5 melibatkan nisbah menggunakan pelbagai i-THINK
strategi.
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta

Buih Berganda, Peta Pokok,

Peta Dakap, Peta Alir, Peta

Menyelesaikan masalah harian yang bukan Pelbagai Alir, Peta Titi

6 rutin melibatkan nisbah secara kreatif dan KEMAHIRAN ABAD KE-21
inovatif. Keluwesan, Membuat

keputusan, Kritis

❖ 9 September 2019 – Hari Keputeraan Yang Dipertuan Agong

BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 18. PENGURUSAN DATA

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN

18.1 Mod, median (i) Mengenal mod, median, min dan julat 1 Menyatakan maksud mod, median, min, KREATIVITI DAN INOVASI
min dan julat. daripada data yang diberi. julat piktograf dan carta palang. Membuat pemerhatian,
menghubungkait maklumat
M33 (ii) Menentukan mod, median , min dan
17– 20 julat hingga 10 data yang diberi. dengan pengetahuan sedia
September 18.2 Data.
(i) Membina piktograf dan carta palang. 2 Menerangkan langkah-langkah membina ada, Kreatif mengelas dan
piktograf dan carta palang. membuat perbandingan

TMK:

Menentukan mod, median, min dan julat Perisian Power Point dan

3 daripada data yang diberi dan menentukan Excel, kalkulator
kewajaran jawapan serta membina piktograf NILAI MURNI DAN SIKAP
dan carta palang.

43

KEUSAHAWANAN

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin Bekerjasama, ketelitian, berani
melibatkan perwakilan data. mencuba, tidak putus asa
BBB

Kad gambar, Slaid Power

Menyelesaikan masalah harian yang rutin point, lembaran kerja

5 melibatkan perwakilan data menggunakan i-THINK
pelbagai strategi. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta

Buih Berganda, Peta Pokok,

Peta Dakap, Peta Alir, Peta

Menyelesaikan masalah harian yang bukan Pelbagai Alir, Peta Titi

6 rutin yang melibatkan perwakilan data

secara kreatif dan inovatif. KEMAHIRAN ABAD KE-21
Belajar sepanjang hayat,

inovatif, penyelesaian masalah

M34 & M35 23 – 31 September 2019 Ulangkaji PKSR 2
M36 1 – 4 Oktober 2019
M37 7 – 11 Oktober 2019 PKSR 2
M38 –M39
M40 – M42 14 – 18 Oktober 2019 Perbincangan PKSR 2

21– 31 Oktober 2019 Kutipan buku teks
7 .10. 2019 (Khamis) – Hari Kanak – kanak
4 – 22 November 2019 14.10.2019 (Khamis) – Hari Anugerah Kecemerlangan /Cuti Peristiwa 4

44

2. KEMAHIRAN DAN PROSES MATEMATIK
a. Penyelesaian Masalah

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Boleh menyatakan langkah-langkah penyelesaian masalah tanpa melakukan proses penyelesaian.

2 Boleh menyelesaikan masalah rutin yang diberi dengan bimbingan.

3 Boleh menyelesaikan masalah rutin yang melibatkan satu langkah pengiraan tanpa bimbingan.

45

4 Boleh menyelesaikan masalah rutin yang lebih kompleks.
5 Boleh menyelesaikan masalah rutin yang lebih kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi.
6 Boleh menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

b. Penaakulan

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Boleh memberikan justifikasi bagi aktiviti matematik secara logik dengan bimbingan.

2 Boleh memberikan justifikasi bagi aktiviti matematik secara logik tanpa bimbingan.

3 Boleh menunjukkan justifikasi yang tepat bagi aktiviti matematik yang melibatkan satu pengiraan.

4 Boleh menunjukkan justifikasi yang tepat bagi aktiviti matematik melibatkan lebih daripada satu pengiraan.

5 Boleh menunjukkan justifikasi yang tepat bagi aktiviti matematik melibatkan penyelesaian masalah rutin.

6 Boleh menjelaskan justifikasi yang tepat bagi aktiviti matematik melibatkan penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.
c. Membuat Perkaitan

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Boleh membuat perkaitan kemahiran yang dipelajari dengan tajuk lain dan kehidupan harian dengan bimbingan.

2 Boleh membuat perkaitan kemahiran yang dipelajari dengan tajuk lain dan kehidupan harian tanpa bimbingan.

3 Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan ayat matematik.

46

4 Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.
5 Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin dengan menggunakan pelbagai strategi.
6 Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

d. Membuat Perwakilan

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Boleh menggunakan perwakilan dengan bimbingan.

2 Boleh menggunakan perwakilan bagi menunjukkan kefahaman matematik tanpa bimbingan.

3 Boleh menjelaskan konsep dan prosedur matematik dengan menggunakan perwakilan.

4 Menggunakan perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.

5 Menggunakan pelbagai perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin dengan pelbagai strategi.

6 Menggunakan perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

e. Komunikasi

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Boleh menyatakan idea matematik secara lisan atau penulisan menggunakan simbol matematik atau perwakilan visual.

47

2 Boleh menerangkan idea matematik secara lisan atau penulisan menggunakan simbol matematik atau perwakilan visual.

3 Boleh menggunakan laras bahasa, simbol matematik atau perwakilan visual yang betul.

4 Boleh menjelaskan idea matematik secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa, simbol matematik atau perwakilan visual
yang betul.

5 Boleh menjelaskan idea matematik secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa, simbol matematik atau perwakilan visual
yang betul bagi penyelesaian masalah yang rutin.

6 Boleh menjelaskan idea matematik secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa, simbol matematik atau perwakilan visual
yang betul bagi penyelesaian masalah yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

f. Kemahiran Berfikir

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Boleh menyatakan pengetahuan dan kemahiran matematik.

2 Boleh menerangkan pengetahuan dan kemahiran matematik.

3 Boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara.

4 Boleh mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian
berkenaan.

5 Boleh membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran serta memberi justifikasi.

6 Boleh menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif.
g. Kemahiran Insaniah

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

48

1 Menunjukkan minat dan mahu belajar.
2 Berusaha untuk memahami sesuatu masalah.
3 Boleh berkomunikasi dan berminat dengan pembelajaran.
4 Boleh bekerjasama dalam pasukan bagi menyelesaikan masalah.
5 Mampu memimpin dan membimbing rakan sebaya.
6 Mampu menjadi pembimbing dan teladan kepada rakan sebaya.

h. Kemahiran Menggunakan Teknologi

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Kenal dan boleh menyatakan alat matematik.

2 Berkebolehan mengguna dan mengendalikan alat matematik yang asas.

3 Boleh mengguna dan mengendali alat matematik, membentuk dan memahami konsep matematik serta meneroka idea matematik.

4 Boleh menggunakan alat matematik bagi menyelesaikan masalah yang rutin.

5 Boleh menggunakan alat matematik bagi menyelesaikan masalah yang rutin dengan menggunakan pelbagai strategi.

6 Boleh menggunakan alat matematik bagi menyelesaikan masalah yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

3. SIKAP DAN NILAI DALAM MATEMATIK
Sikap Dan Nilai

49

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Murid dapat menyatakan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam Matematik dengan bimbingan guru.

2 Murid menjelaskan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam matematik dengan memberikan contoh yang munasabah.

3 Murid menunjukkan sikap dan nilai dalam matematik bagi sesuatu situasi dengan bimbingan guru.

4 Murid dapat mendemostrasikan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam pelbagai situasi.

5 Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

6 Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai yang positif berkaitan Matematik dalam kehidupan seharian serta menjadi pembimbing dan
teladan kepada rakan lain.

50


Click to View FlipBook Version