The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Panduan Pengajaran KSSR Pendidikan Seni Visual Tahun 6

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fatinsuhilah, 2019-01-11 00:37:46

Panduan Pengajaran KSSR Pendidikan Seni Visual Tahun 6

Panduan Pengajaran KSSR Pendidikan Seni Visual Tahun 6

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN
SENI VISUAL

TAHUN 6

Terbitan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2015

Cetakan Pertama 2015
© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,
ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua
sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

RUKUN NEGARA MUKA SURAT
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vi
KATA ALU-ALUAN vii
PENDAHULUAN viii
OBJEKTIF ix
ORGANISASI KANDUNGAN x
MODUL AKTIVITI TAHUN 6 xi
xiii
MENGGAMBAR
15
LUKISAN - GOSOKAN DAN KOLAJ
18
CATAN - MONTAJ DAN CETAKAN
21
POSTER - MONTAJ DAN KOLAJ
24
CETAKAN - MOZEK DAN STENSILAN

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN 27
30
PUALAMAN - TIUPAN SERTA LIPATAN DAN GUNTINGAN 33
IKATAN DAN CELUPAN - RESIS DAN MOZEK
RENJISAN DAN PERCIKAN - STENSILAN DAN CAPAN

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 36
39
MOBAIL - LUKISAN DAN ORIGAMI 42
DIORAMA - MODEL DAN CATAN
STABAIL - MOZEK DAN BONEKA

MENGENAL KRAF TRADISIONAL 45
48
ALAT PERTAHANAN DIRI - UKIRAN DAN TEKAT
ALAT DOMESTIK - BATIK DAN ANYAMAN

PENGURUSAN PAMERAN 51

vRUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
memelihara satu cara hidup demokratik;

mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat
dinikmati bersama secara adil dan saksama;

menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;
membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan

teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan

usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
 KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

 KELUHURAN PERLEMBAGAAN
 KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
 KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vi

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi

dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii

KATA ALU - ALUAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Dalam usaha melaksanakan transformasi pendidikan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual
juga turut melalui transformasi dan sejajar dengan itu, mata pelajaran ini diletakkan dalam
teras tema kurikulum. Mata pelajaran ini ia berada di bawah tunjang perkembangan fizikal dan
estetika dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Menerusi mata pelajaran ini,
murid diberi peluang untuk menghasilkan karya melalui empat bidang iaitu menggambar,
membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional.
Keempat-empat bidang tersebut disusun berasaskan empat standard kandungan iaitu persepsi
estetik, aplikasi seni, ekpresi kreatif dan apresiasi seni.

Sehubungan dengan itu, bagi menyediakan murid dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran
bahasa seni, kurikulum digubal adalah selaras dengan hasrat untuk melahirkan modal insan
yang menghargai sejarah seni visual serta memberi sumbangan kepada perkembangan seni
dan memelihara warisan seni Negara.

Justeru itu, Buku Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual ini disediakan untuk membantu
guru mencapai matlamat Kurikulum Standard Pendidikan Seni Visual. Panduan yang
disediakan ini diharapkan agar guru boleh membina modul untuk melaksanakan aktiviti bagi
keempat-empat bidang pengajaran dan pembelajaran.

Akhir kata, BPK merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua
yang terlibat dalam penyediaan buku panduan pengajaran ini. Semoga buku ini dapat
dimanfaatkan oleh semua guru Pendidikan Seni demi mencapai hasrat Kementerian
Pendidikan Malaysia yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara.

Dr. Sariah Binti Abdul Jalil
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia

viii

PENDAHULUAN

Buku Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) ini memperjelaskan cara
melaksanakan standard kandungan dan standard pembelajaran dalam aktiviti
pengajaran dan pembelajaran (PdP) bagi merealisasikan hasrat Pendidikan Seni
Visual. Guru perlu melaksanakan standard kandungan dalam PdP mengikut urutan
bermula dengan persepsi estetik, aplikasi seni, ekspresi kreatif, dan apresiasi seni
bagi memastikan setiap murid menguasai keempat-empat standard kandungan
dalam penghasilan karya.

Buku Panduan Pengajaran PSV memberikan cadangan aktiviti untuk guru
melaksanakan PdP. Guru boleh menggunakan kreativiti sendiri untuk mengubah suai
aktiviti mengikut kesesuaian dan kebolehan murid. Setiap aktiviti yang dicadangkan
adalah berpusatkan murid untuk menggalakkan murid berfikir secara kreatif dan
inovatif yang boleh dilaksanakan dalam tempoh satu hingga tiga minggu.

Kandungan buku ini diorganisasi berasaskan empat modul iaitu Menggambar,
Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan, dan Mengenal Kraf
Tradisional. Keseluruhan modul ini mempunyai 12 aktiviti. Setiap aktiviti disusun
berasaskan 3 komponen. Komponen Satu ialah penerangan awal berhubung dengan
aktiviti yang hendak dijalankan, Komponen Dua ialah standard kandungan dan
standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid, dan Komponen Tiga ialah
cadangan pelaksanaan PdP dan ilustrasi yang perlu dilaksanakan.

Buku panduan ini diharapkan dapat membantu guru untuk menjana idea melalui
penggunaan pelbagai media dan teknik pengajaran bagi melaksanakan PdP yang
lebih menyeronokan, bermakna dan efektif untuk mencapai matlamat dan objektif
PSV.

ix

OBJEKTIF

1. Buku Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru:
2. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui

Pendidikan Seni Visual.
3. mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan melalui

aktiviti didik hibur sesuai dengan fitrah kanak-kanak. meningkatkan keyakinan diri
dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif .
4. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni
Visual.
5. mengendalikan pentaksiran secara tepat dan jelas.
6. menghayati warisan budaya bangsa untuk meningkatkan semangat patriotisme.
7. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah
pembentukan modal insan
8. membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih bermakna.
9. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran.

x

ORGANISASI KANDUNGAN

Kandungan buku ini diorganisasi berasaskan empat modul yang mempunyai 12 aktiviti

(muka surat xiii) Setiap modul disusun berasaskan 3 komponen.

Komponen Satu
Butiran umum penyataan tentang modul, aktitviti, tema, tajuk, masa, media, bahan

bantu mengajar dan EMK.
Komponen Dua

Pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh
murid iaitu persepsi estetik, aplikasi seni, ekspresi kreatif dan apresiasi seni.
Komponen Tiga
Cadangan pelaksanaan PdP dan ilustrasi.

xi

xiiiMENGGAMBAR

KOMPONEN SATU : Menggambar

Modul 1 : Lukisan
Aktiviti
Gabungan teknik : Kolaj dan gosokan
Tema
Tajuk : Alam Semulajadi
Masa
Media : Adik Ku
: 120 Minit
Bahan Bantu Mengajar
EMK : Alat : Permukaan yang berjalinan, gunting atau alatan lain
yang sesuai

Bahan : kertas lukisan, pensel warna, kertas warna, gam atau
bahan lain yang sesuai

: Contoh hasil lukisan, kolaj dan gosokan
: Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan, jalinan, warna dan bentuk

serta kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan
manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan dengan gabungan aktiviti kolaj dan
gosokan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan lukisan dengan gabungan aktiviti kolaj dan gosokan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan lukisan dengan
gabungan aktiviti kolaj dan gosokan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni
dan budaya

15

KOMPONEN TIGA ILUSTRASI AKTIVITI

STANDARD PEMBELAJARAN

Persepsi Estetik
 Guru menunjukkan gambar dan contoh

lukisan, kolaj dan gosokan

 Guru menyatakan definisi lukisan, kolaj
dan gosokan

 Guru bersoal jawab tentang bahasa seni
visual yang ada pada karya lukisan, kolaj
dan gosokan

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Aplikasi Seni
 Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang

akan digunakan.
 Guru menunjuk cara melakar gambar portrait mudah

dengan memberikan penekanan pada komposisi.
 Guru menunjuk cara menghasilkan lukisan dengan

gabungan aktiviti kolaj dan gosokan.

16

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI

Ekspresi Kreatif
 Murid melakar dan menghasilkan karya lukisan

dengan bimbingan guru.
 Murid menghasilkan karya mengikut kreativiti

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Apresiasi Seni
 Murid mempamerkan karya.
 Murid menceritakan pengalaman proses

penghasilan karya.
 Memberi ulasan karya

17

MENGGAMBAR

KOMPONEN SATU : Menggambar

Modul 1 : Catan
Aktiviti : Montaj dan cetakan
Gabungan teknik : Alam Semula Jadi
Tema : Hidupan dasar Laut
Tajuk : 120 Minit
Masa
Media : Alat : berus lukisan, blok cetakan, gunting, palet atau
alatan lain yang sesuai
Bahan Bantu Mengajar
EMK Bahan: kertas lukisan, majalah, cat air atau cat poster atau cat
tempera, gam atau bahan lain yang sesuai

: Contoh hasil catan, montaj, dan cetakan
: Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, jalinan, warna, ,

imbangan dan penegasan yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia
dan karya seni dalam penghasilan catan dengan gabungan aktiviti montaj dan cetakan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan catan dengan gabungan aktiviti montaj dan cetakan.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan catan dengan
gabungan aktiviti montaj dan cetakan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni
dan budaya.

18

KOMPONEN TIGA ILUSTRASI AKTIVITI

STANDARD PEMBELAJARAN

Persepsi Estetik
 Guru menunjukkan gambar dan contoh catan, montaj

dan cetakan.
 Guru menyatakan definisi catan, montaj dan cetakan.
 Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang

ada pada karya catan,
montaj dan cetakan.

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Aplikasi Seni
 Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang

akan digunakan.
 Guru menunjuk cara melakar gambar hidupan dasar

laut dengan memberikan penegasan pada hal benda.
 Guru menunjuk cara mewarna lakaran menggunakan

teknik basah atas kering.

19

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI

Ekspresi Kreatif

 Murid menghasilkan catan mengikut
kreativiti dengan bimbingan guru.

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Apresiasi Seni
 Murid mempamerkan karya.
 Murid menceritakan pengalaman proses

penghasilan karya.
 Memberi ulasan karya

20

MENGGAMBAR

KOMPONEN SATU : Menggambar
: Poster
Modul 1 : Montaj dan kolaj
Aktiviti : Alam Semula Jadi
Gabungan teknik : Hargai Kehidupan
Tema : 120 Minit
Tajuk
Masa

Media : Alat : berus lukisan, palet, gunting atau alatan yang
sesuai
Bahan Bantu Mengajar
EMK Bahan : kertas lukisan, kertas warna, majalah, cat
poster, gam atau bahan lain yang sesuai

: Contoh hasil poster, montaj dan kolaj
: Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, jalinan, warna, bentuk,

penegasan, imbangan, dan kontra yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan
manusia, dan karya seni dalam penghasilan poster dengan gabungan aktiviti montaj dan
kolaj.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti menghasilkan poster dengan gabungan aktiviti montaj dan kolaj.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan poster dengan
gabungan aktiviti montaj dan kolaj.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni
dan budaya.

21

KOMPONEN TIGA ILUSTRASI AKTIVITI

STANDARD PEMBELAJARAN

Persepsi Estetik
 Guru menunjukkan contoh poster,

montaj dan kolaj.
 Guru menyatakan definisi poster

montaj dan kolaj.
 Guru bersoal jawab tentang bahasa

seni visual yang ada pada contoh
poster, montaj dan kolaj.

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Aplikasi Seni
 Guru memperkenalkan media yang digunakan.
 Guru menunjuk cara menghasilkan latar belakang

bagi menunjukkan unsur ruang.
 Guru menunjuk cara menghasilkan poster dengan

gabungan aktiviti montaj dan kolaj.

22

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI

Ekspresi Kreatif
 Murid menghasilkan poster mengikut

kreativiti dengan bimbingan guru.

ILUSTRASI AKTIVITI

STANDARD PEMBELAJARAN

Apresiasi Seni
 Murid mempamerkan karya.
 Murid menceritakan pengalaman proses

penghasilan karya.
 Memberi ulasan karya

23

MENGGAMBAR

KOMPONEN SATU : Menggambar
: Cetakan
Modul 1 : Mozek dan Stensilan
Aktiviti : Alam Semula Jadi
Gabungan teknik : Burung Raja Udang
Tema : 120 Minit
Tajuk
Masa

Media : Alat : blok cetakan, stensil, gunting atau alatan lain
yang sesuai
Bahan Bantu Mengajar
EMK Bahan : kertas lukisan, oil pastel, cat air, gam atau
bahan lain yang sesuai

: Contoh hasil cetakan, mozek dan stensilan
: Keusahawanan, TMK, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan, rupa, jalinan, kesatuan,
kontra, dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia
dan karya seni dalam penghasilan gambar teknik cetakan dengan gabungan aktiviti mozek
dan stensilan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan gambar teknik cetakan dengan gabungan aktiviti mozek dan
stensilan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan gambar teknik
cetakan dengan gabungan aktiviti mozek dan stensilan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni
dan budaya.

24

KOMPONEN TIGA ILUSTRASI AKTIVITI

STANDARD PEMBELAJARAN

Persepsi Estetik
 Guru menunjukkan contoh cetakan,

mozek serta stensilan.
 Guru menyatakan definisi cetakan,

mozek serta stensilan.

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Aplikasi Seni
 Guru memperkenalkan media yang digunakan.
 Guru meminta murid menyatakan media lain

yang boleh digunakan.
 Guru menunjuk cara menghasilkan cetakan,

mozek serta stensilan.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI

Ekspresi Kreatif
 Murid menghasilkan karya pualaman

mengikut kreativiti dengan bimbingan

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Apresiasi Seni
 Murid mempamerkan karya.
 Murid menceritakan pengalaman proses

penghasilan karya serta memberi ulasan.

26

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

KOMPONEN SATU : Membuat Corak dan Rekaan
: Pualaman
Modul 2 : Tiupan serta lipatan dan guntingan
Aktiviti : Objek Buatan Manusia
Gabungan teknik : Pasu Hiasan
Tema : 120 Minit
Tajuk
Masa

Media : Alat : gunting, besin atau alatan lain yang sesuai

Bahan Bantu Mengajar Bahan : Kertas lukisan, cat kilat, gam atau bahan lain yang
EMK sesuai

: Contoh hasil pualaman, tiupan lipatan dan guntingan
: Keusahawanan, TMK, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, jalinan, warna, kontra serta ritma
dan pegerakan yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan corak dan rekaan pada pualaman dengan gabungan aktiviti tiupan
serta lipatan dan guntingan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak dan rekaan pada pualaman.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak dan rekaan
pada pualaman.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni
dan budaya.

27

KOMPONEN TIGA ILUSTRASI AKTIVITI

STANDARD PEMBELAJARAN

Persepsi Estetik
 Guru menunjukkan contoh pualaman,

tiupan serta lipatan dan guntingan.
 Guru menyatakan definisi cetakan

pualaman, tiupan serta lipatan dan
guntingan

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Aplikasi Seni
 Guru memperkenalkan media yang digunakan.
 Guru meminta murid menyatakan media lain

yang boleh digunakan.
 Guru menunjuk cara menghasilkan corak

pualaman.
 Guru menunjuk cara menghasilkan pualaman

28

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI

Ekspresi Kreatif
 Murid menghasilkan karya pualaman

mengikut kreativiti dengan bimbingan
guru.

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Apresiasi Seni
 Murid mempamerkan karya.
 Murid menceritakan pengalaman proses

penghasilan karya serta memberi ulasan.

29

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

KOMPONEN SATU : Membuat Corak dan Rekaan
: Ikatan dan celupan
Modul 2 : Resis dan mozek
Aktiviti : Objek Buatan Manusia
Gabungan teknik : Cekak Hiasan
Tema : 120 Minit
Tajuk
Masa

Media : Alat : gelang getah, batu atau alatan lain yang sesuai
Bahan : kain kapas putih, pewarna kain, manik, lilin atau bahan
Bahan Bantu Mengajar lain yang sesuai
EMK
: Contoh hasil ikatan dan celupan, resis dan mozek
: Keusahawanan, TMK, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, jalinan, warna, kepelbagaian
serta ritma dan pegerakan yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia
dan karya seni dalam penghasilan corak dan rekaan pada ikatan dan celupan dengan
gabungan aktiviti resis dan mozek.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak dan rekaan pada ikatan dan celupan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak dan rekaan
pada ikatan dan celupan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni
dan budaya.

30

KOMPONEN TIGA ILUSTRASI AKTIVITI

STANDARD PEMBELAJARAN

Persepsi Estetik
 Guru menunjukkan contoh ikatan

dan celupan, resis dan mozek.
 Guru meminta murid menyatakan

bahasa seni visual yang ada pada
contoh ikatan dan celupan, resis dan
mozek.

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Aplikasi Seni
 Guru memperkenalkan media yang digunakan.
 Guru menunjuk cara menghasilkan corak ikatan

dan celupan.
 Guru menunjuk cara menghasilkan ikatan dan

celupan dengan gabungan aktiviti resis dan
mozek.

31

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI

Ekspresi kreatif
 Murid menghasilkan karya ikatan dan celupan

dengan gabungan aktiviti resis dan mozek
dengan bimbingan guru.

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Apresiasi Seni
 Murid mempamerkan karya.
 Murid menceritakan pengalaman proses

penghasilan karya serta memberi ulasan.

32

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

KOMPONEN SATU : Membuat Corak dan Rekaan
: Renjisan dan percikan
Modul 2 : Stensilan dan capan
Aktiviti : Alam Semula Jadi
Gabungan teknik : Beg kertas
Tema : 120 Minit
Tajuk
Masa

Media : Alat : berus lukisan, palet, stensil, daun atau alatan lain yang
sesuai
Bahan Bantu Mengajar
EMK Bahan : kertas lukisan, cat air atau bahan lain yang sesuai
: Contoh hasil renjisan dan percikan, stensilan serta capan
: Keusahawanan, TMK, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, jalinan, warna, Imbangan,
kesatuan dan kontra yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan
karya seni dalam penghasilan corak dan rekaan pada renjisan dan percikan dengan
gabungan aktiviti stensilan dan capan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak dan rekaan pada renjisan dan percikan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak dan rekaan
pada renjisan dan percikan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni
dan budaya.

33

KOMPONEN TIGA ILUSTRASI AKTIVITI

STANDARD PEMBELAJARAN

Persepsi Estetik
 Guru menunjukkan contoh renjisan dan

percikan, stensilan dan capan.
 Guru meminta murid menyatakan bahasa

seni visual yang ada pada contoh
renjisan dan percikan, stensilan dan
capan.

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Aplikasi Seni
 Guru menunjuk cara menghasilkan

corak renjisan dan percikan.
 Guru menunjuk cara menghasilkan

renjisan dan percikan dengan
gabungan aktiviti stensilan dan
capan.

34

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI

Ekspresi Kreatif
 Murid menghasilkan karya

Renjisan dan percikan dengan
gabungan aktiviti Stensilan dan
capan dengan bimbingan guru.

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Apresiasi Seni
 Murid mempamerkan karya.
 Murid menceritakan pengalaman proses

penghasilan karya serta memberi ulasan.

35

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

KOMPONEN SATU : Membentuk dan Membuat Binaan
: Mobail
Modul 3 : Lukisan dan origami
Aktiviti : Alam Semula Jadi
Gabungan teknik : Rama - rama
Tema : 120 Minit
Tajuk
Masa : Alat : gunting, pembaris atau alatan lain yang sesuai
Bahan : kertas, pensel warna, tali, dawai atau bahan lain yang
Media sesuai

Bahan Bantu Mengajar : Contoh hasil mobail, lukisan dan origami
EMK : Keusahawanan, TMK, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan, ruang, Imbangan serta
ritma dan pegerakan yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan
karya seni dalam penghasilan mobail dengan gabungan aktiviti lukisan dan origami.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan mobail.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan mobail.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah

seni dan budaya.

36

KOMPONEN TIGA ILUSTRASI AKTIVITI

STANDARD PEMBELAJARAN

Persepsi Estetik
 Guru menunjukkan contoh mobail,

lukisan dan origami.
 Guru bersoal jawab tentang bahasa

seni visual yang ada pada contoh
mobail, lukisan dan origami.
 Guru menyatakan definisi mobail,
lukisan dan origami.

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Aplikasi seni
 Guru memperkenalkan media yang

digunakan.
 Guru meminta murid menyatakan media lain

yang boleh digunakan.

37

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI

Ekspresi Kreatif
 Murid menghasilkan karya mobail

mengikut kreativiti dengan bimbingan
guru.

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Apresiasi Seni
 Murid mempamerkan karya.
 Murid menceritakan pengalaman proses

penghasilan karya.
 Memberi ulasan karya

38

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

KOMPONEN SATU : Membentuk dan Membuat Binaan
: Diorama
Modul 3 : Model dan catan
Aktiviti : Objek Buatan Manusia
Gabungan teknik : Kota Metropolitan
Tema : 120 Minit
Tajuk
Masa : Alat : gunting, berus lukisan atau alatan lain yang sesuai
Bahan : kertas lukisan, cat poster, gam, kotak atau bahan lain
Media yang sesuai.

Bahan Bantu Mengajar : Contoh hasil diorama, model dan catan
EMK : Keusahawanan, TMK, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan, ruang, penegasan
serta kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan
manusia dan karya seni dalam penghasilan diorama dengan gabungan aktiviti model dan
catan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan diorama.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan diorama.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni

dan budaya

39

KOMPONEN TIGA ILUSTRASI AKTIVITI

STANDARD PEMBELAJARAN

Persepsi Estetik
 Guru menunjukkan contoh diorama,

model dan catan.
 Guru bersoal jawab tentang bahasa

seni visual yang ada pada contoh
diorama, model dan catan.
 Guru menyatakan definisi diorama,
model dan catan.

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Aplikasi Seni
 Guru memperkenalkan media yang

digunakan.
 Guru meminta murid menyatakan media

lain yang boleh digunakan.
 Guru menunjuk cara menghasilkan diorama

dengan gabungan aktiviti model dan catan.

40

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI

Ekspresi Kreatif
 Murid menghasilkan karya diorama

mengikut kreativiti dengan bimbingan
guru.

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Apresiasi Seni
 Murid mempamerkan karya.
 Murid menceritakan pengalaman proses

penghasilan karya.
 Memberi ulasan karya

41

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

KOMPONEN SATU : Membentuk dan Membuat Binaan
: Stabail
Modul 3 : Mozek dan boneka
Aktiviti : Objek Buatan Manusia
Gabungan teknik : Boneka
Tema : 120 Minit
Tajuk
Masa

Media : Alat : gunting atau alatan lain yang sesuai
Bahan : bahan kutipan atau bahan lain yang sesuai
Bahan Bantu Mengajar
EMK : Contoh hasil stabail, mozek dan boneka
: Keusahawanan, TMK, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan, ruang, imbangan,
kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi, objek
buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail dengan gabungan aktiviti
mozek dan boneka.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan stabail.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan stabail.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni

dan budaya.

42

KOMPONEN TIGA ILUSTRASI AKTIVITI

STANDARD PEMBELAJARAN

Persepsi Estetik
 Guru menunjukkan contoh stabail,

mozek dan boneka.
 Guru bersoal jawab tentang bahasa

seni visual yang ada pada contoh
stabail, mozek dan boneka.
 Guru menyatakan definisi stabail,
mozek dan boneka.

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Aplikasi Seni
 Guru memperkenalkan media yang

digunakan.
 Guru meminta murid menyatakan media lain

yang boleh digunakan.
 Guru menunjuk cara menghasilkan stabail

dengan gabungan aktiviti mozek dan boneka.

43

ILUSTRASI AKTIVITI

STANDARD PEMBELAJARAN

Ekspresi Kreatif
 Murid menghasilkan stabail mengikut

kreativiti dengan bimbingan guru.

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Apresiasi Seni
 Murid mempamerkan karya.
 Murid menceritakan pengalaman proses

penghasilan karya.
 Memberi ulasan karya

44

MENGENAL KRAF TRADISIONAL

KOMPONEN SATU : Mengenal Kraf Tradisional
: Alat pertahanan diri
Modul 4 : Ukiran dan tekat
Aktiviti : Objek Buatan Manusia
Gabungan teknik : Terabai
Tema : 120 Minit
Tajuk
Masa : Alat : gunting atau alatan lain yang sesuai
Bahan : kayu atau kad board atau mounting board, benang
Media atau bahan lain yang sesuai

Bahan Bantu Mengajar : Contoh hasil alat pertahanan diri serta ukiran dan tekat
EMK : Keusahawanan, TMK, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan, rupa, warna, kontra dan
harmoni yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni
dalam penghasilan stabail dengan gabungan aktiviti ukiran dan tekat.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan alat pertahanan
diri.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni
dan budaya.

45

KOMPONEN TIGA ILUSTRASI AKTIVITI

STANDARD PEMBELAJARAN

Persepsi Estetik
 Guru menunjukkan contoh alat

pertahanan diri, ukiran dan
tekat.
 Guru bersoal jawab tentang
bahasa seni visual yang ada
pada contoh alat pertahanan
diri, ukiran dan tekat.
 Guru menyatakan definisi alat
pertahanan diri, ukiran dan
tekat

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Aplikasi Seni
 Guru memperkenalkan media yang digunakan.
 Guru meminta murid menyatakan media lain

yang boleh digunakan.
 Guru menunjuk cara menghasilkan alat

pertahanan diri, ukiran dan tekat.

46

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI

Ekspresi Kreatif
 Murid menghasilkan alat pertahanan diri

mengikut kreativiti dengan bimbingan guru.

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Apresiasi Seni
 Murid mempamerkan karya.
 Murid menceritakan pengalaman proses

penghasilan karya.
 Memberi ulasan karya

47

MENGENAL KRAF TRADISIONAL

KOMPONEN SATU : Mengenal Kraf Tradisional
: Alat domestik
Modul 4 : Batik dan anyaman
Aktiviti : Objek Buatan Manusia
Gabungan teknik : Tudung Saji
Tema : 120 Minit
Tajuk
Masa

Media : Alat : berus, palet, gunting atau alatan lain yang sesuai
Bahan : kertas warna, gam atau bahan lain yang sesuai
Bahan Bantu Mengajar
EMK : Contoh hasil alat domestik batik dan anyaman
: Keusahawanan, TMK, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan, bentuk, jalinan, imbangan dan
kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni
dalam penghasilan alat domestik dengan gabungan aktiviti batik dan anyaman.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan alat domestik.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan alat domestik.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni

dan budaya.

48

KOMPONEN TIGA ILUSTRASI AKTIVITI

STANDARD PEMBELAJARAN

Persepsi Estetik
 Guru menunjukkan contoh alat

domestik, batik dan anyaman.
 Guru bersoal jawab tentang bahasa

seni visual yang ada pada contoh
alat domestik, batik dan anyaman.
 Guru menyatakan definisi alat
domestik, batik dan anyaman.

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Aplikasi Seni
 Guru memperkenalkan media yang digunakan.
 Guru meminta murid menyatakan media lain

yang boleh digunakan.
 Guru menunjuk cara menghasilkan alat

domestik dengan gabungan aktiviti batik dan
anyaman.

49

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI

Ekspresi Kreatif
 Murid menghasilkan alat domestik

mengikut kreativiti dengan bimbingan
guru.

ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARAN

Apresiasi Seni
 Murid mempamerkan karya.
 Murid menceritakan pengalaman proses

penghasilan karya.
 Memberi ulasan karya

50


Click to View FlipBook Version