The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fatinsuhilah, 2019-01-11 00:32:21

RPT (MT) Tahun 4, 2019-converted

RPT (MT) Tahun 4, 2019-converted

SEKOLAH KEBANGSAAN GUAR PERAHU
KUBANG SEMANG
PULAU PINANG

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2019

MATEMATIK
TAHUN 4

FATINSUHILAH BTAWALUDDIN

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1. NOMBOR BULAT HINGGA 100 000

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN TAFSIRAN KURIKULUM

1.1 Nilai nombor. (i) Membaca, menyebut dan menulis KREATIVITI DAN INOVASI:
sebarang nombor hingga 100 000
1.2 Anggaran bagi yang diberi dalam perkataan dan Menyatakan sebarang nombor hingga Membuat perbandingan melalui
sesuatu kuantiti. angka. 1 100 000. pemerhatian dan menyusun
mengikut kriteria.
(ii) Menamakan nilai tempat dan nilai
digit bagi sebarang nombor. Menghubungkait, menyusun

(iii) Mencerakinkan sebarang nombor maklumat serta membuat
mengikut nilai tempat dan nilai digit.
penghampiran dan membina
(iv) Menentukan nilai nombor hingga
100 000 dengan menyusun nombor pemahaman melalui alat yang
mengikut tertib menaik dan tertib
menurun. 2 Menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi bersesuaian dan pemerhatian

(i) Menganggar bilangan objek dengan sebarang nombor hingga 100 000. situasi sekeliling.
menyatakan kuantiti yang munasabah
berdasarkan set rujukan yang diberi. NILAI MURNI DAN SIKAP

M1 – M2 KEUSAHAWANAN:

2– 11 Menganggar dan membundarkan sebarang Bekerjasama dalam kumpulan
JAN dan berani menyatakan idea,
3 kepada puluh, ratus, ribu dan puluh ribu
yakin

yang terdekat. TMK:

Murid menggunakan abakus

bagi

mewakilkan nombor

1.3 Nombor dalam (i) Mengelaskan pola bagi urutan nombor 4 Mengelas dan melengkapkan pola nombor. BBB:
bentuk pola. yang diberi.
Guli, kad gambar, kad nombor,
(ii) Melengkapkan pola nombor yang
diberi. garis nombor dan lembaran

kerja

1.4 Aplikasi (i) Membundarkan sebarang nombor 5 Menyelesaikan masalah yang rutin bagi i-THINK
sebarang hingga puluh ribu terdekat.
sebarang nombor dengan pelbagai strategi. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,

Peta Dakap, Peta Alir, Peta

nombor. (ii) Mengenal pasti nombor yang boleh Pelbagai Alir, Peta Titi
mewakili suatu nombor yang telah
dibundarkan hingga puluh ribu Menyelesaikan masalah harian yang bukan KEM. ABAD KE-21
terdekat.
6 rutin bagi sebarang nombor dengan kreatif Kemahiran Komunikasi,

dan inovatif. Belajar sepanjang hayat

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 2. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
M3 ̶ M4 (i) Menambah sebarang dua, tiga,
4 – 22 2.1 Penambahan empat nombor hingga lima digit hasil 1 Mengenal pasti anu dan menulis ayat KREATIVITI DAN INOVASI:
JAN sebarang dua tambahnya hingga 100 000 dengan Matematik. Menghasilkan idea daripada
hingga empat menggunakan pelbagai strategi pemerhatian, praktikkan
nombor. termasuk membuat anggaran. Menambah sebarang dua hingga empat proses kreatif untuk
2 nombor hingga lima digit tanpa menghasilkan idea secara
2.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian berterusan. Membuat simulasi,
masalah. melibatkan penambahan hingga tiga mengumpul semula. membuat perkaitan dan
nombor dengan menggunakan mengubah suai idea
2.3 Penggunaan pelbagai strategi.
anu dalam TMK:
penambahan (i) Mengenal pasti anu yang melibatkan Penggunaan power point bagi
penambahan dua nombor. penambahan, kalkulator

(ii) Membentuk ayat Matematik yang Menambah sebarang dua hingga empat NILAI MURNI DAN SIKAP
melibatkan penambahan dua nombor. 3 nombor hingga lima digit dengan KEUSAHAWANAN:
Kesungguhan, yakin diri dan
mengumpul semula. sifat tidak putus asa, yakin,
ketelitian,

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin BBB:
melibatkan penambahan hingga tiga Kad nombor, kad gambar

nombor. lembaran kerja

i-THINK

Menyelesaikan masalah harian yang rutin Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
5 melibatkan penambahan dengan pelbagai Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
strategi. Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian yang KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 bukan rutin melibatkan penambahan Kemampuan menyesuaikan
diri, keluwesan
secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 000

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

3.1 Penolakan (i) Menolak sebarang dua nombor hingga 1 Mengenal pasti anu dan menulis ayat KREATIVITI DAN INOVASI:
sebarang dua 100 000 dengan menggunakan matematik. Mengimbas kembali idea
nombor. pelbagai strategi. praktikkan proses kreatif untuk
2 Menolak sebarang dua nombor hingga menghasilkan idea secara
3.2 Penolakan (i) Menolak berturut-turut dua nombor 100 000. berterusan, Membuat simulasi,
berturut-turut daripada sebarang nombor hingga membuat pemerhatian dan
dua nombor 100 000 menggunakan pelbagai analisis idea untuk
daripada strategi. mengenalpasti masalah dan
sebarang menyelesaikannya.
nombor. (i) Menyelesaikan masalah harian
M4 & M5 melibatkan penolakan dua nombor TMK:
3.3 Penyelesaian dengan menggunakan pelbagai
23 JAN masalah. strategi. Menolak berturut-turut dua nombor Penggunaan power point dan
– 3 daripada sebarang nombor hingga kalkulator
(i) Mengenal pasti anu yang melibatkan
15 FEB penolakan dua nombor. 100 000. NILAI MURNI DAN SIKAP

(ii) Membentuk ayat matematik yang KEUSAHAWANAN:
melibatkan penolakan dua nombor.
Kesungguhan, ketelitian dan

sabar, Mengaitkan penolakan

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin dalam aktiviti jual beli barang,
berani mencuba, sifat tidak
melibatkan penolakan dua nombor. putus asa.

3.4 Penggunaan BBB:
anu dalam
penolakan. Kad nombor, kad gambar dan

Menyelesaikan masalah harian yang rutin lembaran kerja

5 melibatkan penolakan dengan pelbagai

strategi. i-THINK

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta

Buih Berganda, Peta Pokok,

Menyelesaikan masalah harian yang Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

6 bukan rutin melibatkan penolakan secara

kreatif dan inovatif. KEMAHIRAN ABAD KE-21

Kepimpinan, Menaakul

M6 CUTI TAHUN BARU CINA

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 4. DARAB HINGGA 100 000

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

4.1 Pendaraban (i) Mendarab sebarang nombor hingga Mendarab sebarang nombor hingga empat KREATIVITI DAN INOVASI:
dua nombor. empat digit dengan nombor satu digit Menghasilkan idea dari
dan hasil darabnya hingga 100 000. 1 digit dengan satu digit tanpa mengumpul pemerhatian, menilai idea
M7 & M8
11 – 22 (ii) Mendarab sebarang nombor hingga semula. secara kritis, fenomena dapatan
tiga digit dengan nombor dua digit
FEB dan hasil darabnya hingga 100 000. makna.

(iii) Mendarab sebarang nombor dengan Mendarab sebarang nombor hingga empat TMK:
100 dan 1000, hasil darabnya hingga Penggunaan power point,
100 000 2 digit dengan satu digit dengan mengumpul

(iv) Mendarab sebarang nombor dengan semula. kalkulator
nombor hingga dua digit, 100 dan
1000 dan hasil darabnya hingga 3 Mendarab sebarang nombor hingga tiga NILAI MURNI DAN SIKAP
100 000 dengan pelbagai strategi digit dengan dua digit, 100 dan. 1000. KEUSAHAWANAN:
termasuk membuat anggaran. Rajin, teliti, berusaha,
bekerjasama, yakin

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin BBB:
melibatkan pendaraban dua nombor Pensel, gula-gula, daun, kad
simbol dan lembaran kerja.

4.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
masalah. melibatkan pendaraban dua nombor melibatkan pendaraban dengan pelbagai Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
dengan menggunakan pelbagai Buih Berganda, Peta Pokok,
strategi.
Peta Dakap, Peta Alir, Peta

strategi. Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian yang KEMAHIRAN ABAD KE-21
Kritis, Penyelesaian masalah
6 bukan rutin melibatkan pendaraban secara

kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 5. BAHAGI HINGGA 100 000

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN KURIKULUM

KREATIVITI DAN INOVASI:

5.1 Pembahagian (i) Membahagi sebarang nombor hingga 1 Membahagi sebarang nombor hingga Menghasilkan idea dari
dua nombor. 100 000 dengan nombor satu digit, 100 000 dengan satu digit tanpa baki. pemerhatian, menilai idea
dua digit, 100 dan 1000 secara kritis, fenomena
5.2 Penyelesaian menggunakan pelbagai strategi
masalah. pengiraan. dapatan makna, Mengimbas

M9 (i) Menyelesaikan masalah harian kembali idea, membuat
25 FEB- melibatkan pembahagian dua nombor
1 MAC dengan menggunakan pelbagai 2 Membahagi sebarang nombor hingga perkaitan, mengubahsuai idea
strategi. 100 000 dengan satu digit dan berbaki. TMK:

. penggunaan Power Point,

Membahagi sebarang nombor hingga kalkulator

3 100 000 dengan nombor dua digit, 100 NILAI MURNI DAN SIKAP
dan 1000. KEUSAHAWANAN:

Kerjasama, tolong-menolong,

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin rajin, yakin, adil, fokus

melibatkan pembahagian dua nombor. BBB:

Kad soalan, guli, kotak,

Menyelesaikan masalah harian yang rutin pensel, straw, gula-gula dan
lembaran kerja
5 melibatkan pembahagian dengan pelbagai

strategi. i-THINK

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta

Buih Berganda, Peta Pokok,

Peta Dakap, Peta Alir, Peta

Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian yang KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 bukan rutin melibatkan pembahagian Membuat keputusan,
Bekerjasama
secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 6. OPERASI BERGABUNG

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

Operasi bergabung tambah dan tolak KREATIVITI DAN INOVASI:
Menghasilkan idea melalui
6.1 Penambahan (i) Menambah dan menolak sebarang 1 tanpa mengumpul semula, darab dan pemerhatian, dan menyatakan
dan nombor dalam lingkungan 100 000. bahagi sebarang nombor dengan satu idea secara lisan,
penolakan. Mengimbas kembali idea
digit tanpa baki dalam lingkungan praktikkan proses kreatif untuk

100 000.

6.2 Pendaraban (i) Mendarab dan membahagi sebarang Operasi bergabung tambah dan tolak menghasilkan idea secara
berterusan
dan nombor dengan nombor satu digit 2 dengan mengumpul semula, darab dan
bahagi sebarang nombor dengan satu TMK:
pembahagian dan dua digit dalam lingkungan 100 Penggunaan power point,

. 000. digit berbaki dalam lingkungan 100 000.

6.3 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian Operasi bergabung tambah dan tolak kalkulator
masalah. melibatkan penambahan dan
penolakan dengan menggunakan tanpa dan dengan mengumpul semula, NILAI MURNI DAN SIKAP
M11 – M12 pelbagai strategi. 3 darab dan bahagi sebarang nombor KEUSAHAWANAN:
Kesungguhan, ketelitian, dan
11 – 22 (ii) Menyelesaikan masalah harian dengan nombor hingga dua digit tanpa sabar. Mengaitkan penolakan
MAC melibatkan pendaraban dan dan berbaki dalam lingkungan 100 000.
pembahagian dengan menggunakan
pelbagai strategi. dalam aktiviti jual beli barang

Menyelesaikan masalah harian yang rutin

4 melibatkan operasi bergabung tambah BBB:

dan tolak, darab dan bahagi. Kad nombor, bahan maujud
dan lembaran kerja

Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
melibatkan operasi bergabung tambah
5 dan tolak, darab dan bahagi dengan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,

pelbagai strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta

Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian yang

bukan rutin melibatkan operasi bergabung KEMAHIRAN ABAD KE-21

6 tambah dan tolak, darab dan bahagi Berinisiatif dan terarah kendiri,
secara kreatif dan inovatif. Bekerjsama

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 7. PECAHAN

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

7.1 Pecahan tak (i) Mengenal, menamakan dan menulis 1 Menyatakan pecahan tak wajar dan KREATIVITI DAN INOVASI:
wajar dan pecahan tak wajar dan nombor nombor bercampur penyebutnya hingga Kenal pasti ciri, menterjemah
nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10. idea, mnghubung kait dan
bercampur. 10 dengan menggunakan : menganalisis persamaan dan
(a) Objek perbezaan
(b) gambar rajah.
Menukar pecahan tak wajar penyebutnya TMK:
(ii) Menukar pecahan tak wajar 2 hingga 10 kepada nombor bercampur dan Penggunaan power point
penyebutnya hingga 10 kepada
nombor bercampur dan sebaliknya. sebaliknya. NILAI MURNI DAN SIKAP

7.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga pecahan Menambah hingga tiga pecahan wajar, KEUSAHAWANAN:
menolak hingga dua pecahan dan Kesungguhan, ketelitian, dan
sabar., Menghubungkait,

M13 – M14 pecahan. wajar : 3 melakukan operasi bergabung tambah bekerjasama, adil, prihatin,
dan tolak melibatkan penyebut sama menghargai masa
(a) penyebut sama, hingga 10. dan tolong-menolong

1-12 (b) penyebut tak sama, Menambah hingga tiga pecahan wajar,
menolak hingga dua pecahan dan
APRIL hingga 10 dengan menggunakan 4 melakukan operasi bergabung tambah BBB:
Kertas A4, pensel warna,
pelbagai strategi. buah-buahan, kad pecahan,

7.3 Penolakan (i) Menolak sehingga dua pecahan dan tolak melibatkan penyebut tak sama gunting, kertas dan lembaran
pecahan. wajar daripada satu pecahan wajar : hingga 10. kerja
(a) penyebut sama,
(b) penyebut tak sama, 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
hingga 10 dengan menggunakan melibatkan pecahan dengan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
pelbagai strategi. Buih Berganda, Peta Pokok,
menggunakan pelbagai strategi.
Peta Dakap, Peta Alir, Peta

Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian yang KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 bukan rutin melibatkan pecahan secara Menaakul, Penyelesaian
masalah
kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 7. PECAHAN

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

7.4 Penambahan i) Menambah dan menolak pecahan 1 Menyatakan pecahan tak wajar dan KREATIVITI DAN INOVASI:
dan penolakan wajar : nombor bercampur penyebutnya hingga Kenal pasti ciri, menterjemah
pecahan.. (a) penyebut sama, 10. idea, mnghubung kait dan
(b) penyebut tak sama, menganalisis persamaan dan
hingga 10 dengan menggunakan perbezaan
pelbagai strategi.
Menukar pecahan tak wajar penyebutnya TMK:
2 hingga 10 kepada nombor bercampur dan Penggunaan power point

7.5 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian sebaliknya. NILAI MURNI DAN SIKAP
masalah melibatkan penambahan dan
melibatkan penolakan dua pecahan wajar Menambah hingga tiga pecahan wajar, KEUSAHAWANAN:
pecahan. dengan menggunakan pelbagai menolak hingga dua pecahan dan Kesungguhan, ketelitian, dan
sabar., Menghubungkait,

M15 3 melakukan operasi bergabung tambah bekerjasama, adil, prihatin,
dan tolak melibatkan penyebut sama menghargai masa
15 – 19 hingga 10. dan tolong-menolong
APRIL
Menambah hingga tiga pecahan wajar, BBB:
menolak hingga dua pecahan dan Kertas A4, pensel warna,
4 melakukan operasi bergabung tambah buah-buahan, kad pecahan,

dan tolak melibatkan penyebut tak sama gunting, kertas dan lembaran
hingga 10. kerja

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
melibatkan pecahan dengan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
menggunakan pelbagai strategi.
Peta Dakap, Peta Alir, Peta

Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian yang KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 bukan rutin melibatkan pecahan secara Menaakul, Penyelesaian
masalah
kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 8. PERPULUHAN

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN TAFSIRAN KURIKULUM

8.1 Nombor (i) Mengenal, menamakan dan menulis Menyatakan sebarang nombor perpuluhan
perpuluhan perpuluhan menggunakan gambar
hingga tiga rajah. 1 berdasarkan bahan konkrit dan gambar KREATIVITI DAN INOVASI:
tempat
perpuluhan. (ii) Menyebut dan menulis nombor rajah. Mengimbas kembali idea,
perpuluhan sehingga tiga tempat
perpuluhan dalam perkataan dan menghubungkait dan
angka.
menganalisis, menghasilkan
(i) Menukar pecahan perseribu kepada
perpuluhan dan sebaliknya. 2 Menukar pecahan perseribu kepada idea melalui pemerhatian, dan
perpuluhan dan sebaliknya. menyatakan idea secara lisan.
(ii) Membandingkan nilai dua nombor
8.2 Nilai nombor perpuluhan hingga tiga tempat TMK:
perpuluhan. perpuluhan.
Penggunaan power point
(i) Menambah dua nombor perpuluhan
hingga tiga tempat perpuluhan. Menambah, menolak hingga tiga tempat

M16 – M17 (i) Menolak dua nombor perpuluhan 3 perpuluhan dan mendarab, membahagi NILAI MURNI DAN SIKAP
hingga tiga tempat perpuluhan. dengan satu digit, 10, 100 dan 1000, KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama,teliti,yakin,
(i) Mendarab nombor perpuluhan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.
dengan nombor satu digit dan berani membuat keputusan
22 APRIL hasilnya hingga tiga tempat
– 3 MEI 8.3 Penambahan perpuluhan. Menyelesaikan masalah harian yang rutin
nombor
perpuluhan. (ii) Mendarab nombor perpuluhan tiga melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga BBB:
tempat perpuluhan dengan 10, 100
8.4 Penolakan dan 1000. 4 tempat perpuluhan dalam penambahan, Garis nombor, Kad Nombor,
nombor penolakan, pendaraban dan buku teks, gambarajah. dan
perpuluhan. pembahagian. Lembaran kerja

Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
5 melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga Buih Berganda, Peta Pokok,
tempat perpuluhan dengan menggunakan Peta Dakap, Peta Alir, Peta
8.5 Pendaraban
nombor pelbagai strategi. Pelbagai Alir, Peta Titi
perpuluhan.
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Menyelesaikan masalah harian yang
Kemahiran komunikasi,
bukan rutin melibatkan nombor
6 perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan Kepimpinan

secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 8. PERPULUHAN

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN
(i) Membahagi nombor perpuluhan TP TAFSIRAN KURIKULUM
dengan nombor satu digit dan
8.6 Pembahagian hasilnya hingga tiga tempat 1 Menyatakan sebarang nombor perpuluhan KREATIVITI DAN INOVASI:
nombor perpuluhan. berdasarkan bahan konkrit dan gambar Mengimbas kembali idea,
perpuluhan. rajah. menghubungkait dan
(ii) Membahagi nombor perpuluhan menganalisis, menghasilkan
dengan 10, 100 dan 1000, hasilnya
hingga tiga tempat perpuluhan. idea melalui pemerhatian, dan

(i) Menyelesaikan masalah harian 2 Menukar pecahan perseribu kepada menyatakan idea secara lisan.
melibatkan penambahan, penolakan, perpuluhan dan sebaliknya.
pendaraban dan pembahagian.
TMK:

Menambah, menolak hingga tiga tempat Penggunaan power point

8.7 Penyelesaian 3 perpuluhan dan mendarab, membahagi NILAI MURNI DAN SIKAP
dengan satu digit, 10, 100 dan 1000, KEUSAHAWANAN:
M16 – M17 masalah
nombor hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan. Bekerjasama,teliti,yakin,

22 APRIL perpuluhan. Menyelesaikan masalah harian yang rutin berani membuat keputusan
– 3 MEI
melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga BBB:
Garis nombor, Kad Nombor,
4 tempat perpuluhan dalam penambahan, buku teks, gambarajah. dan
penolakan, pendaraban dan

pembahagian. Lembaran kerja

Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
5 melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga Buih Berganda, Peta Pokok,
tempat perpuluhan dengan menggunakan Peta Dakap, Peta Alir, Peta
pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang Pelbagai Alir, Peta Titi

6 bukan rutin melibatkan nombor KEMAHIRAN ABAD KE-21
perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan Kemahiran komunikasi,

secara kreatif dan inovatif. Kepimpinan

M18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
M19
MENYEMAK KERTAS PEPERIKSAAN
PERBINCANGAN JAWAPAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 9. PERATUS

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN KURIKULUM
(i) Menukar perpuluhan hingga dua TP TAFSIRAN
tempat perpuluhan kepada peratus KREATIVITI DAN INOVASI:
9.1 Nilai peratus. dan sebaliknya. 1 Menyatakan perpuluhan dan peratus Menghasilkan idea melalui
berdasarkan bahan konkrit dan gambar pemerhatian dan menyatakan
idea secara lisan.
rajah.

2 Menukar peratus kepada perpuluhan. TMK:
Penggunaan power point

3 Menentukan perpuluhan hingga dua NILAI MURNI DAN SIKAP
tempat perpuluhan kepada peratus. KEUSAHAWANAN:
M20 Bekerjasama dalam kumpulan,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin Berani membuat keputusan
20 – 24 4 melibatkan penukaran perpuluhan kepada
MEI BBB:
peratus dan sebaliknya. Petak seratus, kad peratus,
buku teks dan lembaran kerja
Menyelesaikan masalah harian yang rutin .

5 melibatkan penukaran perpuluhan kepada i-THINK
peratus dan sebaliknya dengan pelbagai Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian yang
KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 bukan rutin melibatkan penukaran Belajar sepanjang hayat,
perpuluhan kepada peratus dan Keusahawanan, Kritis

sebaliknya secara kreatif dan inovatif.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 10. WANG HINGGA RM100 000

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN KURIKULUM
(i) Menyatakan gabungan wang dengan TP TAFSIRAN
10.1 Nilai wang nilai hingga RM100 000 berdasarkan KREATIVITI DAN INOVASI:
hingga situasi harian. Menyatakan Mengenalpasti ciri,
RM100 000 (a) mata wang negara-negara ASEAN dan mewakilkan gabungan wang
(ii) Membundarkan wang kepada ringgit 1 mata wang negara utama dunia, yang pelbagai untuk
terdekat. (b) instrumen pembayaran, membentuk satu nilai yang
(c) nilai wang RM1 dengan nilai mata wang sama, menterjemah idea,
menghubungkait dan
negara lain. menganalisis

10.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga nilai wang dan 2 Menyatakan sebarang nilai gabungan wang TMK:
hingga RM100 000. Penggunaan Power Point,
nilai wang. jumlahnya tidak melebihi RM100 000. kalkulator

10.3 Penolakan (i) Menolak hingga dua nilai wang Melakukan NILAI MURNI DAN SIKAP
nilai wang. daripada sebarang nilai wang hingga KEUSAHAWANAN:
RM100 000. (a) penambahan hingga tiga nilai wang, Bekerjasama, jimat cermat,
10.4 Penambahan teliti, jujur, amanah, dan
dan penolakan (i) Menambah dan menolak nilai wang hasil jumlah hingga RM100 000, penggunaan wang dalam
nilai wang. hingga 100 000. aktiviti jual beli.
M21 – M22 (b) penolakan hingga dua nilai daripada
BBB:
10 – 21 3 sebarang nilai wang hingga Kad wang, Catalog barang,
JUN RM100 000, Lembaran kerja.

(c) pendaraban dan pembahagian nilai i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
wang hingga dua digit, 100 dan 1000 Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
(d) operasi bergabung tambah dan tolak Pelbagai Alir, Peta Titi

10.5 Pendaraban (i) Mendarab nilai wang dengan nombor nilai wang hingga RM100 000.
nilai wang. hingga dua digit, 100 dan 1000 dalam
lingkungan RM100 000. Menyelesaikan masalah harian yang rutin
4 melibatkan penambahan, penolakan,

pendaraban dan pembahagian wang.

10.6 Pembahagian (i) Membahagi nilai wang dengan Menyelesaikan masalah harian yang rutin
nilai wang. nombor hingga dua digit, 100 dan
1000 dalam lingkungan RM100 000.
5 melibatkan penambahan, penolakan,
pendaraban dan pembahagian wang dengan

pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin KEMAHIRAN ABAD KE-21

6 melibatkan penambahan, penolakan, Keusahawanan, Kemahiran
pendaraban dan pembahagian wang secara komunikasi, Keluwesan

kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 10. WANG HINGGA RM100 000

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN TAFSIRAN KURIKULUM

10.7 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian Menyatakan KREATIVITI DAN INOVASI:
masalah. termasuk transaksi barangan dan (a) mata wang negara-negara ASEAN dan Mengenalpasti ciri,
perkhidmatan yang melibatkan 1 mata wang negara utama dunia, mewakilkan gabungan wang
penambahan, penolakan, pendaraban (b) instrumen pembayaran, yang pelbagai untuk
dan pembahagian wang. (c) nilai wang RM1 dengan nilai mata wang membentuk satu nilai yang
sama, menterjemah idea,
negara lain. menghubungkait dan
menganalisis
10.8 Mata wang (i) Mengenal mata wang negara-negara 2 Menyatakan sebarang nilai gabungan wang
asing. ASEAN dan mata negara utama dunia. hingga RM100 000. TMK:
Penggunaan Power Point,
(ii) Menyatakan nilai wang RM1 dengan Melakukan kalkulator
nilai mata wang negara lain.
(a) penambahan hingga tiga nilai wang, NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
10.9 Instrumen (i) Mengenal pelbagai instrumen hasil jumlah hingga RM100 000, Bekerjasama, jimat cermat,
teliti, jujur, amanah, dan
pembayaran. pembayaran. (b) penolakan hingga dua nilai daripada penggunaan wang dalam
aktiviti jual beli.
M23 - M24 3 sebarang nilai wang hingga
RM100 000,

24 JUN (c) pendaraban dan pembahagian nilai
– 5 JUL
wang hingga dua digit, 100 dan 1000

(d) operasi bergabung tambah dan tolak

nilai wang hingga RM100 000.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin BBB:
4 melibatkan penambahan, penolakan, Kad wang, Catalog barang,
Lembaran kerja,
pendaraban dan pembahagian wang.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
5 melibatkan penambahan, penolakan, Buih Berganda, Peta Pokok,
pendaraban dan pembahagian wang dengan Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin

melibatkan penambahan, penolakan, KEMAHIRAN ABAD KE-21

6 pendaraban dan pembahagian wang secara Keusahawanan, Kemampuan

kreatif dan inovatif. menyesuaikan diri.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 11. MASA DAN WAKTU

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

(i) Menyatakan perkaitan antara unit masa

11.1 Perkaitan dalam melibatkan 1
Menyatakan perkaitan antara unit masa.
masa. (a) hari dan jam, KREATIVITI DAN INOVASI:
Menambah, menolak, mendarab dan Mengenalpasti ciri dan situasi,
(b) minggu dan hari, 2 membahagi melibatkan unit masa tanpa menghasilkan idea melalui
pemerhatian, dan menjana
(c) tahun dan bulan. penukaran unit. idea serta membuat sekuen.

11.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: TMK:
melibatkan (a) hari dan jam, Paparan Power Point,
masa. (b) minggu dan hari, kalkulator
(c) tahun dan bulan,
M25 – M26 tanpa dan dengan penukaran unit. Menambah, menolak, mendarab dan NILAI MURNI DAN SIKAP
3 membahagi melibatkan unit masa dengan KEUSAHAWANAN:
8 – 19 11.3 Penolakan (i) Menolak hingga dua masa daripada satu Menghargai masa, disiplin,
JUL melibatkan masa melibatkan: penukaran unit. berdaya saing, menghormati
masa. (a) hari dan jam, orang tua dan melakukan kerja
(b) minggu dan hari, yang berfaedah.
8 JUL (c) tahun dan bulan, 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
Cuti Berganti tanpa dan dengan penukaran unit. melibatkan unit masa. BBB:
Kad gambar, Petikan Teks,
Penang (i) Mendarab melibatkan:
Heritage 11.4 Pendaraban (a) hari dan jam,
melibatkan (b) minggu dan hari,
masa. (c) tahun dan bulan, Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
dengan nombor satu digit tanpa dan 5 melibatkan unit masa dengan menggunakan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
dengan penukaran unit. Buih Berganda, Peta Pokok,
pelbagai strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
(i) Membahagi melibatkan: Pelbagai Alir, Peta Titi
(a) hari dan jam,
(b) minggu dan hari, KEMAHIRAN ABAD KE-21
(c) tahun dan bulan,
11.5 Pembahagian dengan nombor satu digit tanpa dan Belajar sepanjang hayat,
melibatkan dengan penukaran unit.
masa. 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin Kemampuan menyesuaikan
melibatkan unit masa secara kreatif dan inovatif. diri

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 11. MASA DAN WAKTU

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN TAFSIRAN KURIKULUM

11.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 1
masalah melibatkan penambahan, penolakan, Menyatakan perkaitan antara unit masa.
melibatkan pendaraban dan pembahagian masa dan
masa dan waktu. KREATIVITI DAN INOVASI:
waktu. Mengenalpasti ciri dan situasi,
menghasilkan idea melalui
Menambah, menolak, mendarab dan pemerhatian, dan menjana
2 membahagi melibatkan unit masa tanpa idea serta membuat sekuen.

penukaran unit. TMK:
Paparan Power Point,
Menambah, menolak, mendarab dan kalkulator
3 membahagi melibatkan unit masa dengan
NILAI MURNI DAN SIKAP
penukaran unit. KEUSAHAWANAN:
Menghargai masa, disiplin,
M27 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin berdaya saing, menghormati
melibatkan unit masa. orang tua dan melakukan kerja
22 – 26 yang berfaedah.
JUL
BBB:
Kad gambar, Petikan Teks,

Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
5 melibatkan unit masa dengan menggunakan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
pelbagai strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin KEMAHIRAN ABAD KE-21
melibatkan unit masa secara kreatif dan inovatif. Belajar sepanjang hayat,

Kemampuan menyesuaikan
6 diri

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 12. PANJANG

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

12.1 Unit panjang. (i) Mengenal unit panjang: 1 KREATIVITI DAN INOVASI:
(a) milimeter (mm), Menyatakan perkaitan antara unit panjang. Membuat perbandingan,
(b) kilometer. membuat pemerhatian dengan
menggunakan alat dan
(ii) Menyatakan hubungan melibatkan: prosedur tertentu
(a) sentimeter dan milimeter,
(b) kilometer dan meter, 2 (a) Mengukur objek dalam unit milimeter. TMK:
dan sebaliknya. (b) Menganggar jarak dalam kilometer. Paparan Power Point serta
murid membuat latihan Power
Point dan Word, kalkulator

12.2 Mengukur dan (i) Mengukur objek dalam unit milimeter. Menambah, menolak, mendarab dan NILAI MURNI DAN SIKAP
menganggar (ii) Menganggar jarak dalam kilometer. membahagi melibatkan unit panjang. KEUSAHAWANAN:
panjang. Bekerjasama,teliti, berani,
bekerjasama dalam kumpulan
3
BBB:
M28 – M29 12.3 Penambahan (i) Menambah hingga tiga ukuran Pembaris, pita ukur, dan
panjang. panjang melibatkan: lembaran kerja
29 JUL (a) sentimeter dan milimeter,
– 9 OGOS (b) kilometer dan meter, Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
tanpa dan dengan penukaran unit. melibatkan unit panjang. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
4 Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
12.4 Penolakan (i) Menolak dua ukuran panjang Pelbagai Alir, Peta Titi
panjang. daripada satu ukuran panjang
melibatkan: KEMAHIRAN ABAD KE-21
(a) sentimeter dan milimeter, Menyelesaikan masalah harian yang rutin Kepimpinan, Menaakul,
(b) kilometer dan meter, 5 melibatkan unit panjang dengan Penyelesaian masalah
tanpa dan dengan penukaran unit.
menggunakan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan
6 rutin melibatkan unit panjang secara kreatif

dan inovatif.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 12. PANJANG

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

12.5 Pendaraban (i) Mendarab ukuran panjang 1 KREATIVITI DAN INOVASI:
panjang. melibatkan: Menyatakan perkaitan antara unit panjang. Membuat perbandingan,
(a) sentimeter dan milimeter, membuat pemerhatian dengan
(b) kilometer dan meter, 2 (a) Mengukur objek dalam unit milimeter. menggunakan alat dan
dengan nombor satu digit tanpa dan (b) Menganggar jarak dalam kilometer. prosedur tertentu, menjana
dengan penukaran unit. idea dan menghubungkait idea
dengan pengetahuan sedia
12.6 Pembahagian (i) Membahagi panjang melibatkan: ada.

panjang. (a) sentimeter dan milimeter, TMK:
Paparan Power Point serta
(b) kilometer dan meter, murid membuat latihan Power
Point dan Word, kalkulator
dengan nombor satu digit tanpa dan 3 Menambah, menolak, mendarab dan
membahagi melibatkan unit panjang. NILAI MURNI DAN SIKAP
M28 – M29 dengan penukaran unit. KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama,teliti, berani,
29 JUL 12.7 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian bekerjasama dalam kumpulan
– 9 OGOS
masalah melibatkan penambahan, penolakan, Menyelesaikan masalah harian yang rutin BBB:
melibatkan unit panjang. Pembaris, pita ukur, dan
melibatkan pendaraban dan pembahagian 4 lembaran kerja

panjang. panjang.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
5 melibatkan unit panjang dengan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
menggunakan pelbagai strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian yang bukan KEMAHIRAN ABAD KE-21

6 rutin melibatkan unit panjang secara kreatif Bekerjasama, Keluwesan,
Membuat keputusan
dan inovatif.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 13. JISIM

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN KURIKULUM

KREATIVITI DAN INOVASI:

13.1 Operasi (i) Menambah dan menolak jisim 1 Menambah, menolak, mendarab dan Membuat pemerhatian,
bergabung melibatkan kilogram dan gram, tanpa menghubungkait idea dengan
melibatkan dan dengan penukaran unit.
jisim. membahagi melibatkan jisim pengetahuan sedia ada,
(ii) Mendarab dan membahagi jisim
13.2 Penyelesaian melibatkan kilogram dan gram, tanpa mempraktikkan penyelesaian
masalah dan dengan penukaran unit.
melibatkan masalah dan membuat
jisim. (i) Menyelesaikan masalah harian
melibatkan operasi bergabung keputusan tentang sintesis
berkaitan jisim.
Melakukan operasi bergabung tambah dan akhir.

2 tolak, darab dan bahagi melibatkan kilogram

dan gram tanpa penukaran unit. TMK:

Paparan Power Point serta

murid membuat latihan Power

Point dan Word, kalkulator

Melakukan operasi bergabung tambah dan

M30 3 tolak, darab dan bahagi melibatkan kilogram NILAI MURNI DAN SIKAP

19 – 23 dan gram dengan penukaran unit. KEUSAHAWANAN:
OGOS
Jujur dan berhati-hati,
ketelitian,

Menyelesaikan masalah harian yang rutin Bekerjasama, ketepatan,
4 melibatkan operasi bergabung berkaitan bertanggungjawab

jisim. BBB:

Alat penimbang, objek

Menyelesaikan masalah harian yang rutin berlainan berat dan lembaran
kerja
5 melibatkan operasi bergabung berkaitan
jisim dengan menggunakan pelbagai i-THINK

strategi. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,

Peta Dakap, Peta Alir, Peta

Menyelesaikan masalah harian yang bukan Pelbagai Alir, Peta Titi

6 rutin melibatkan operasi bergabung KEMAHIRAN ABAD KE-21
berkaitan jisim secara kreatif dan inovatif Menaakul, Keusahawanan,

Kemahiran komunikasi

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 14. ISI PADU CECAIR

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN KURIKULUM

KREATIVITI DAN INOVASI:

14.1 Operasi (i) Menambah dan menolak isi padu cecair 1 Menambah, menolak, mendarab dan Membuat pemerhatian,
bergabung melibatkan liter dan mililiter, tanpa dan menghubungkait idea dengan
melibatkan dengan penukaran unit.
isi padu cecair. membahagi melibatkan isi padu cecair. pengetahuan sedia ada,
(ii) Mendarab dan membahagi isi padu cecair
14. 2 Penyelesaian melibatkan liter dan mililiter, tanpa dan mempraktikkan penyelesaian
masalah dengan penukaran unit.
melibatkan masalah dan membuat
isi padu cecair. (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan
operasi bergabung berkaitan isi padu keputusan tentang sintesis
cecair.
Operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan akhir.

2 bahagi melibatkan liter dan mililiter tanpa TMK:
penukaran unit. Paparan Power Point serta

murid membuat latihan Power

Point dan Word, kalkulator
Operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan

M31 3 bahagi melibatkan liter dan mililiter dengan NILAI MURNI DAN SIKAP

26 – 30 penukaran unit. KEUSAHAWANAN:
OGOS Jujur dan berhati-hati, ketelitian,

Bekerjasama, ketepatan,

Menyelesaikan masalah harian yang rutin bertanggungjawab

4 melibatkan operasi bergabung berkaitan BBB:
isi padu cecair. Kad imbasan, botol air pelbagai

saiz, gelas, baldi, cawan, bikar,

Menyelesaikan masalah harian yang rutin silinder penyukat dan lembaran
kerja

5 melibatkan operasi bergabung berkaitan i-THINK
isi padu cecair dengan menggunakan pelbagai Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
strategi.

Peta Dakap, Peta Alir, Peta

Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin

6 melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu KEMAHIRAN ABAD KE-21

cecair secara kreatif dan inovatif Inovatif, Menaakul, Keluwesan,
Kemampuan menyesuaikan diri

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 15. RUANG

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

15.1 Sudut. (i) Mengenal dan menamakan sudut 1 Menyatakan jenis-jenis sudut dan garis- KREATIVITI DAN INOVASI:
tegak, sudut tirus dan sudut cakah garis pada bentuk dua dimensi. Mengenalpasti ciri, mengimbas
pada bentuk segiempat tepat, kembali idea, beri pelbagai
segiempat sama dan segitiga contoh, mempraktikkan proses
kreatif untuk menghasilkan
idea secara spontan.

15.2 Garis selari (i) Mengenal dan menamakan : 2 Menyatakan maksud perimeter, luas dan isi TMK:
dan garis (a) garis selari, padu dengan menggunakan rumus. Jangka lukis, jangka sudut,
serenjang. (b) garis serenjang, dan bentuk 2D dengan
pada bentuk asas dua dimensi.
menggunakan perisian Word.

15.3 Perimeter dan (i) Menentukan perimeter segiempat NILAI MURNI DAN SIKAP
tepat, segiempat sama, segitiga dan KEUSAHAWANAN:
M32 – M33 luas. poligon. 3 Menghitung perimeter, luas dan isi padu. Kreatif, berani mencuba, tidak
putus asa, peka terhadap
2 – 13 (ii) Menentukan luas segiempat tepat, persekitaran.
SEPT segiempat sama, dan segitiga
menggunakan petak segiempat sama Menyelesaikan masalah harian yang rutin BBB:
dan rumus. 4 melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan Kad imbasan, objek 2D dan
3D, kad gambar dan lembaran
isi padu.
kerja

15.4 Isi padu (i) Menentukan isi padu kubus dan i-THINK
pepejal. kuboid menggunakan kubis unit 1
sentimeter padu dan rumus. Menyelesaikan masalah harian yang rutin Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
5 melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan Peta Dakap, Peta Alir, Peta
isi padu dengan pelbagai strategi. Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Menyelesaikan masalah harian yang bukan Penyelesaian masalah, Kritis,
6 rutin melibatkan garis, perimeter, luas dan Menaakul

isipadu secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 16. KOORDINAT

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN TAFSIRAN KURIKULUM

Menyatakan perbendaharaan kata KREATIVITI DAN INOVASI:
berkaitan paksi mengufuk dan paksi
16.1 Koordinat (i) Menyatakan perbendaharaan kata 1 Membuat perbandingan,
pada sukuan bagi menjelaskan maksud paksi membuat pemerhatian dengan
pertama. mengufuk dan paksi mencancang. mencancang. menggunakan prosedur
tertentu, menjana idea dan
(ii) Menamakan objek berdasakan
kedudukan pada paksi mengufuk dan 2 Menyatakan objek berdasarkan kedudukan menghubungkait idea dengan
paksi mencancang di atas kertas objek pada paksi mengufuk dan paksi pengetahuan sedia ada.
berpetak. mencancang.
TMK:

(iii) Menentukan dan menyatakan Menggunakan perisian Excel

M34 kedudukan objek pada paksi 3 Menentukan kedudukan objek pada paksi NILAI MURNI DAN SIKAP
mengufuk dan paksi mencancang di mengufuk dan paksi mencancang. KEUSAHAWANAN:
16 – 20 atas kertas berpetak. Bekerjasama,teliti, berani,
SEPT
bekerjasama dalam kumpulan

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin BBB:
melibatkan koordinat. Kertas berpetak, komputer dan
lembaran kerja

Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
5 melibatkan koordinat dengan menggunakan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
pelbagai strategi.
Buih Berganda, Peta Pokok,

Peta Dakap, Peta Alir, Peta

Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian yang bukan KEMAHIRAN ABAD KE-21

6 rutin melibatkan koordinat secara kreatif Keluwesan, Kepimpinan,
Keusahawanan
dan inovatif.

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 17. NISBAH DAN KADARAN

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

17.1 Kadaran. (i) Menentukan suatu nilai 1 Menyatakan maksud unitari. KREATIVITI DAN INOVASI:
menggunakan kaedah unitari dalam 2 Membanding nilai untuk satu unit. Menghasilkan idea dari
situasi harian. pemerhatian, menilai idea
secara kritis, fenomena
dapatan makna, Mengimbas
kembali idea, membuat
perkaitan, mengubahsuai idea

TMK:

penggunaan Power Point

3 Mencari nilai menggunakan kaedah unitari.

NILAI MURNI DAN SIKAP

M35 KEUSAHAWANAN:

22 – 27 Kerjasama, tolong-menolong,
SEPT
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin rajin, yakin, adil, fokus
melibatkan kaedah unitari. BBB:

Kad soalan, guli, kotak,

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin pensel, straw, dan lembaran
melibatkan kaedah unitari menggunakan kerja

pelbagai strategi. i-THINK

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta

Buih Berganda, Peta Pokok,

Peta Dakap, Peta Alir, Peta

Menyelesaikan masalah harian yang bukan Pelbagai Alir, Peta Titi

6 rutin melibatkan kaedah unitari secara KEMAHIRAN ABAD KE-21
kreatif dan inovatif. Keluwesan, Membuat

keputusan, Kritis

BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 18. PERWAKILAN DATA

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI PENISIAN
KANDUNGAN TAFSIRAN KURIKULUM

18.1 Data. (i) Membaca dan mendapat maklumat 1 Menamakan piktograf, carta palang dan KREATIVITI DAN INOVASI
daripada : carta pai. Membuat pemerhatian,
M36 (a) piktograf, menghubungkait maklumat
30 SEPT (b) carta palang, 2 Menyatakan maklumat daripada piktograf, dengan pengetahuan sedia
(c) carta pai. carta palang dan carta pai. ada, Kreatif mengelas dan
̶ membuat perbandingan
4 OKT (ii) Membandingkan maklumat daripada : 3 Membandingkan maklumat daripada
(a)piktograf, piktograf atau carta palang atau carta pai. TMK:
(b)carta palang, Perisian Power Point dan
(c) carta pai. Excel, kalkulator

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin NILAI MURNI DAN SIKAP
melibatkan perwakilan data. KEUSAHAWANAN
Bekerjasama, ketelitian, berani
Menyelesaikan masalah harian yang rutin mencuba, tidak putus asa
5 melibatkan perwakilan data menggunakan BBB
Kad gambar, Slaid Power
pelbagai strategi. point, lembaran kerja

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian yang bukan KEMAHIRAN ABAD KE-21

6 rutin yang melibatkan perwakilan data Belajar sepanjang hayat,

secara kreatif dan inovatif. inovatif, penyelesaian masalah

MINGGU 37 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
7-11 OKTOBER 2019
PERBINCANGAN PKSR 2
MINGGU 38
14-18 OKTOBER 2019 PEMULANGAN PEMINJAMAN BUKU TEKS
HARI KANAK-KANAK
MINGGU 39
21-31 OKTOBER 2019 HARI ANUGERAH CEMERLANG

MINGGU 40-42
4-22 NOVEMBER 2019


Click to View FlipBook Version