The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ-6-เดือน-รองอ๋อง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อมรรัตน์ กองไธสง, 2021-11-23 03:01:28

สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ-6-เดือน-รองอ๋อง

สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ-6-เดือน-รองอ๋องคำนำ

เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง
ใหด้ ำรงตำแหนง่ ผู้บริหารสถานศึกษา เปน็ ไปตามข้อตกลงในการปฏิบัตงิ านในหน้าที่ ซง่ึ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน
ตามลักษณะงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งข้าพเจ้าได้รวบรวมผล
การปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนหลัง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี
เพอื่ ดำเนนิ การประเมนิ ตามองค์ประกอบ ตวั ช้ีวดั และคะแนนการประเมิน ต่อไป

นายเจษฎา มงั่ มูล
ผู้รายงานสารบัญ หน้า

คำนำ ก

สารบญั 1
1
ตอนท่ี 1 ขอ้ มลู ทวั่ ไป 1
1
ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานท่เี กิดจากการปฏบิ ัติหนา้ ที่ 2

1. ดา้ นการบรหิ ารจัดการสถานศึกษาทม่ี ีประสิทธภิ าพ ๓
- การบริหารงานวิชาการ 3
- การบรหิ ารงบประมาณ การระดมทรพั ยากรและการระดมทุนเพือ่ การศกึ ษา
- การบริหารงานบุคคล การสง่ เสริมวินัย การรักษาวนิ ัย จรรยาบรรณทาง ๔
วิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพ ๖
- การบรหิ ารงานท่วั ไปและการมีส่วนร่วมของสถานศกึ ษากับผ้ปู กครองและชมุ ชน

2. ผลการดำเนนิ งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรอื สำนกั งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้นื ฐาน

3. ผลงานทเ่ี กดิ จากการบริหารจัดการของผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา

ภาคผนวกสรุปผลการปฏบิ ตั งิ านในรอบ ๖ เดือน (ครง้ั ที่ ๒)
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหน้าที่เพือ่ พัฒนาการศกึ ษา
ตำแหน่ง รองผอู้ ำนวยการสถานศึกษา สังกดั สำนกั บรหิ ารงานการศกึ ษาพเิ ศษ

สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน

ตอนท่ี ๑ ข้อมลู ทั่วไป

ช่ือ นายเจษฎา นามสกลุ มง่ั มูล อายุ ๔๒ ปี

ตำแหนง่ รองผู้อำนวยการสถานศกึ ษา วทิ ยฐานะ รองผอู้ ำนวยการชำนาญการพิเศษ

เงนิ เดือน ๓๔,๓๒๐ บาท

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศกึ ษา

ปรญิ ญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบรหิ ารการศกึ ษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยี รตจิ ังหวดั ลพบุรี

ปรญิ ญาตรี ครุศาสตรบณั ฑติ สาขา การศึกษาพิเศษ สถาบันราชภฏั เชยี งใหม่

ตอนท่ี ๒ ผลการปฏบิ ตั งิ านท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนา้ ท่ี
๑. ด้านการบริหารจดั การสถานศกึ ษาทม่ี ีประสทิ ธิภาพ

๑) การบริหารงานวชิ าการ

๑) ข้าพเจ้าได้มีการส่งเสริม สนับนุนกิจกรรมทางวิชาการ ดังนี้ มีการประชุม
ทบทวน และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ เพื่อวางแผนในการดำเนิน
โครงการด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี
พร้อมทั้งติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา อำนวยการให้มกี ารประชมุ จัดทำหลักสูตรการศกึ ษาปฐมวยั สำหรับเด็กที่มคี วามต้องการจำเป็น
พิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบรุ ี พุทธศักราช ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔)
มุ่งพัฒนาเด็กท้ังดา้ นรา่ งกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะจำเปน็ พิเศษเฉพาะคนพิการ ซึ่งสอดคล้อง
ตามความต้องการจำเปน็ ของผู้เรยี น โดยกำหนดใหค้ รูทุกคนจดั ทำแผนการจัดการศกึ ษาเฉพาะบคุ คล แผนการ
สอนเฉพาะบุคคล หน่วยการเรียนรู้ แนวทางการวัดผลประเมินผล เครื่องมือวัดผลที่หลากหลายมีมาตรฐาน
การทำวิจัยในชั้นเรียน รวมไปถึงการผลิตสื่อ นวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้
การประเมนิ ผลการจดั การเรยี นรู้ และรายงานผลความก้าวหนา้ ในการจัดการเรยี นรู้เป็นประจำ อกี ทงั้ มีการจัด
กิจกรรมในการพัฒนาครู รวมถึงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเดก็ พิการ โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสำหรับคนพิการ โครงการอาหารกลางวนั โครงการโรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ. โครงการสัตว์บำบัด
รวมไปถงึ กจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น มีการทดสอบและประเมินผลการเรยี นร้ดู ว้ ยเครอ่ื งมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธีและรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจน
ในรูปแบบของคณะกรรมการ จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามแผนการจดั การศกึ ษาเฉพาะบคุ คล ร้อยละ ๑๐๐

ในส่วนของปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด - 19) ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบทางไกล ในรปู แบบ On – Hand การออกเยี่ยมบ้าน การเรยี นที่บ้านดว้ ยเอกสาร เชน่ แบบฝึกหัด
ใบงาน และรูปแบบ On - demand การเรยี นผ่านแอปพลเิ คช่นั ต่าง ๆ (เอกสารอ้างองิ หน้า ๘ - ๙)

๒) การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย
ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนสร้างความตระหนักแก่ครู โดยมกี ารจัดกิจกรรมเชงิ ปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กิจกรรมการอบรมวิจัยด้านการศึกษาพิเศษ การจัดกิจกรรม PLC
การศึกษาดูงาน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน ร่วมกับ
การผลติ สือ่ นวตั กรรมเฉพาะบุคคล ซ่งึ มกี ารนิเทศตดิ ตามและรายงานผลอย่างตอ่ เน่อื ง โดยผา่ นระบบ Zoom
Meeting ของทางศูนยก์ ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ ะบาด
ของโรคตดิ ตอ่ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ - 19) (เอกสารอ้างอิงหนา้ ๙)

๒) การบริหารงบประมาณ การระดมทรัพยากร และการระดมทนุ เพ่ือการศึกษา

๑) มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงบประมาณ โดยการจัดทำ
คู่มือกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายงาน
การจัดรายละเอียดคำเสนอขอตั้งงบประมาณ คู่มือการเงิน การบัญชี เป็นแผนการบริหารงบประมาณ
และมีการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ โดยมีคู่มือพัสดุและสินทรัพย์ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการจัดทำรายงานทางการเงิน
ของสถานศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา อีกทั้งยังจัดให้มีระบบการควบคุมภายในควบคู่
กับการปฏิบัติงาน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้กับต้นสังกัด ส่งผลให้
การดำเนนิ กิจกรรมเปน็ ไปตามปฏิทิน และเกดิ ประโยชน์สูงสุดตอ่ ทางราชการ (เอกสารอา้ งองิ หน้า ๙)

๒) มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการดำเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา โดยมีแผนในการระดมทรัพยากรหลากหลายช่องทาง เช่น การรับบริจาคในโอกาสต่าง ๆ
การเสนอโครงการเพือ่ ของบประมาณในการทำกิจกรรม จากสำนักงานพฒั นาสงั คมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลพบุรี การจัดตั้งหน่วยบริการที่ได้รับความอนุเคราะหจ์ ากสำนกั งานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
วัด เทศบาล ที่ว่าการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพิ่มขึ้น ทำให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี สามารถจัดกิจกรรม และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างประหยัด คุ้มค่า และ
มีประสทิ ธภิ าพ (เอกสารอ้างอิงหนา้ ๑๐)๓) การบริหารงานบคุ คล การสง่ เสรมิ วนิ ัย การรกั ษาวินัย จรรยาบรรณทางวิชาชพี และการพฒั นา
ทางวิชาชีพ

๑) มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานบุคคล โดยมีการจัดทำ
คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ การบริหารอัตรากำลัง
และมอบหมายหน้าที่บุคลากรเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ตำแหน่งและความถนัดของแต่ละบุคคล
มีการแต่งต้ังบคุ ลากรในการปฏบิ ัติหนา้ ท่ี รวมไปถึงการนิเทศตดิ ตามการดำเนินงานกลมุ่ บรหิ ารงานบคุ คล และ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ชี้แนะแนวทางการดำเนนิ งานอย่างต่อเนือ่ ง ทำให้บุคลากรดำเนินงานได้อย่างเตม็
กำลังความสามารถ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา มีแผนการพัฒนาบุคลากร มีการประชุม
ประจำเดือนเป็นประจำ โดยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานการเสริมสร้างวินัย และการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนาทางวิชาชีพ
โดยผ้บู ริหาร ครูและบคุ ลากรทีม่ ีความสามารถด้านตา่ ง ๆ มีการสบั เปลย่ี นเวียนหน้าทกี่ นั ในการเปน็ วทิ ยากรให้
ความรู้ นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ตามโครงการพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริม
ให้บุคลากร เข้ารบั การพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกดั และหนว่ ยงานภายนอก โดยผา่ นระบบ Zoom Meeting
ของทางศูนยก์ ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบรุ ี (เอกสารอา้ งอิงหนา้ ๑๑)

๒) มีการสง่ เสรมิ สนับสนุน ให้มกี ารดำเนินกิจกรรมสง่ เสริมให้ครู และบุคลากรทางการศกึ ษา
ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ ซึ่งกำหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องตามความ
ต้องการจำเปน็ มีการแลกเปล่ียนเรยี นรู้เพ่ือขยายผล ติดตามประเมนิ ผลการพัฒนา และนำความรู้มาใช้ในการ
จดั การเรยี นการสอน และปฏบิ ัติงานในหน้าท่ี และมีการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบตั งิ านของครูและ
บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ คิดเป็น
รอ้ ยละ ๑๐๐ (เอกสารอา้ งอิงหน้า ๑๑)

๔) การบริหารงานทวั่ ไป และการมสี ว่ นรว่ มของสถานศึกษากับผปู้ กครองและชุมชน

๑) มีการส่งเสรมิ สนับสนนุ ใหม้ ีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานท่วั ไป โดยการจัดทำคู่มือ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป และการดำเนินงานตามแผน โดยมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน
โดยผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ตามโครงสร้างการบริหารงานในด้านการบริหารงานธุรการ
ได้กำหนดใหม้ กี ารควบคมุ การดำเนินงาน การทำทะเบียนคุม และการจัดเกบ็ เอกสารให้เป็นระบบ การเสนอ
หนงั สอื ราชการ ท้งั หนังสอื ราชการภายใน และหนงั สือราชการภายนอก จะตอ้ งผา่ นการตรวจสอบจากหัวหน้า
กลุ่มบริหารงานท่ัวไป และรองผู้อำนวยการก่อนเสมอ ส่งผลให้ผู้อำนวยการมีข้อมูล และเกษียณหนังสือ
ได้อย่างเหมาะสม ในด้านการกำหนดแผนการใช้อาคารสถานที่ โดยมีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ การสร้าง
แหล่งเรียนรู้ ได้กำหนดแผนการใช้อาคารสถานที่อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด ให้สามารถใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ และมีทัศนียภาพท่ดี ี ส่งผลใหผ้ ู้เรยี นมีความสขุ (เอกสารอ้างองิ หนา้ ๑๒)


๒) มีการดำเนินการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน โดยมีการส่งเสริม
สนบั สนนุ ใหม้ ีการประชุมผู้ปกครอง อย่างนอ้ ยภาคเรียนละ ๑ ครง้ั ซึง่ มีการตดิ ต่อ ประสานงานกับผู้ปกครอง
ผ่านช่องทางไลน์ ในการสื่อสาร ให้คำปรึกษา แนวทางในการแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีโครงการรว่ มกบั ชุมชน เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ โครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ดแู ลคนพิการ
โครงการสง่ เสริมให้ความรูด้ ้านการศกึ ษาพิเศษแกภ่ าคีเครือขา่ ย โครงการปรบั บา้ นเป็นหอ้ งเรียน เปลีย่ นพ่อแม่
เป็นครู โครงการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ สัญจร โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
การเรียนรขู้ องผเู้ รยี น และมกี ารรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานตน้ สงั กัด (เอกสารอ้างอิงหน้า ๑๒)

๒. ผลการดำเนนิ การตามนโยบายกระทรวงศกึ ษาธกิ ารและหรอื สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขน้ั พืน้ ฐาน

๑) มีการวางแผนกระบวนการทำงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ โดยในการจัดทำแผนพฒั นาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ ๒) แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกับนโยบาย
ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน สำนักบริหารงานการศึกษาพเิ ศษ และ
นโยบายของจังหวัด เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
เปน็ ไปตามนโยบายของต้นสังกดั (เอกสารอา้ งอิงหน้า ๑๓)

๒) มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์
ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยขับเคลื่อน JETSADA MODEL ซึ่งเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการ
บรหิ ารและดำเนนิ งานอันจะส่งผลต่อการยกระดบั คุณภาพการศึกษาดงั น้ี

เมื่อข้าพเจ้าดำเนินการตามวงจรบริหารที่มีคุณภาพ JETSADA MODEL ส่งผลให้มีการขับเคลื่อนท่มี ี
ประสทิ ธิภาพ ทง้ั ต่อตนเอง ผูเ้ รียน และสถานศึกษา ตามผลงานท่เี กดิ จากการบรหิ ารสถานศึกษานอกจากนี้ยังได้รับโอกาสเป็นคณะทำงานของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน
คณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พืน้ ฐาน ดงั นี้

๑. การประชุม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานวชิ าชีพครูการศกึ ษาการศึกษาพเิ ศษ และแนวทางกำหนด
(ร่าง) มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยใชแ้ อปพลเิ คชนั้ ZOOM

๒. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการพิจารณาสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนรู้ เพื่อบรรจุลงในคู่มือ
รายการสง่ิ อำนวยความสะดวก ฯ ระหว่างวนั ท่ี ๑๖ – ๑๙ สงิ หาคม ๒๕๖๔

๓. การประชมุ คณะอนุกรรมการพิจารณาให้คนพกิ ารไดร้ ับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา (ครั้งที่ ๒) ใน
วันจันทรท์ ่ี ๖ กนั ยายน ๒๕๖๔

๔. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ. และรอง ผอ.) และผูอ้ ำนวยการกลมุ่ สงั กดั สำนกั บรหิ ารงาน
การศึกษาพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์
จนิ ดา รองเลขาธิการ กพฐ. เปน็ ประธานในการประชุม

๕. การประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ ๑ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
ประเภทศูนย์การศกึ ษาพเิ ศษ จากสำนกั งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึ ษา (สมศ.) ผ่านระบบ
สื่ออเิ ลก็ ทรอนกิ ส์โดยใช้แอปพลเิ คชัน ZOOM

๖. รับชมการถ่ายทอดสด “การประชุมผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๔” ผา่ นทาง OBEC CHANEL ณ หอ้ งประชุมศูนย์การศึกษาพเิ ศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวดั ลพบุรี

๗. รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี นายนพิ นท์ นนธิ ผอู้ ำนวยการ
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรุ ี เขต ๑ , นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนกั งาน
เขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศึกษาลพบรุ ี เขต ๑ , นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ และ นางสาวกาญจนา
บุญไว ศกึ ษานิเทศก์ ใหค้ ำแนะนำในการจดั กิจกรรมการเรยี นการสอนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุข

๘. การประชุมออนไลน์การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของสถานศึกษาสังกัดสำนัก
บริหารงานการศกึ ษาพิเศษ ให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) โดยมีนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชี้แจงการประชุมใน
ครั้งนี้ และดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นประธานการประชมุ ผา่ น
ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนกิ ส์ โดยใช้แอปพลิเคช่นั ZOOM

๙. การประชุมออนไลน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยมี นายสิทธิพงษ์
พฤกษอาภรณ์ ศกึ ษาธกิ ารจงั หวัดลพบรุ ี เปน็ ประธาน

๑๐. การประชุมผา่ นระบบ Zoom Meeting พิจารณาโครงการตามประเดน็ ยุทธศาสตรใ์ นแผนการใช้
จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ โดยมีท่าน
ภทั ริยาวรรณ พนั ธุ์นอ้ ย ผู้อำนวยการสำนักบรหิ ารงานการศกึ ษาพเิ ศษ เปน็ ประธานการประชุม๓. ผลงานที่เกิดจากการบริหารจดั การของผู้บริหารสถานศึกษา

ขา้ พเจ้า มีการบริหารจัดการสถานศกึ ษา ภายใตส้ ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ ไวรสั
โคโรนา 2019 โดยไดม้ กี ารมีส่วนร่วมจากการทำพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดลพบุรี การทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลพบุรี
การมสี ่วนรว่ มในการให้ข้อเสนอแนะในการทำแผนพฒั นาท้องถ่ินของเทศบาลตำบลปา่ ตาล รวมถึงแผนพัฒนา
อนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาคนพิการจังหวัดลพบุรี รวมถึงแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี มีการเปิดโอกาสให้หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดทำผ่านคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานสถานศึกษา เพื่อให้แผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน
ดำเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ มีการรายงานผล การปฏิบัติงาน
มกี ารปรับปรงุ แกไ้ ข และพฒั นา เพอื่ ใหเ้ ปน็ แผนท่เี กิดประสทิ ธิภาพสูงสุด จากการดำเนินการตามแผน ส่งผลให้
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี มีผลการดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ มีการเผยแพร่
ผลงาน ประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านทางสื่อมลั ติมเี ดียและวารสารประชาสัมพันธ์ในการประชุมหวั หนา้ ราชการ
จงั หวดั ลพบุรี ผลงานท่เี ป็นแบบอยา่ งทเี่ กดิ จากการบริหารจดั การของผบู้ ริหารสถานศกึ ษา ดงั นี้ (เอกสารอา้ งองิ
หน้า ๑๔-๑๕)

ท่ี รายการ รางวลั

๑ สถานศกึ ษา ๑. รางวัลระดับทอง ระบบการดูแลช่วยเหลอื นกั เรียน ระดบั กลุ่มสถานศกึ ษา

สงั กัดสถานศกึ ษาสงั กดั สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ กล่มุ ๒

๒ ผ้บู ริหาร ๑. รางวัลรองชนะเลิศอับดบั ท่ี ๒ เหรียญทองระดบั ภาค รางวัลทรงคุณคา่ สพฐ.

สถานศกึ ษา (OBEC AWARDS) โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผมู้ ผี ลงานดีเดน่

ประสพผลสำเรจ็ เป็นที่ประจกั ษ์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓

๒. รางวัลยกยอ่ งเชิดชเู กยี รติ ประจำปี ๒๕๖๔ กลุ่มสถานศกึ ษาสังกัดสำนกั บรหิ ารงาน

การศกึ ษาพิเศษ กลุม่ ๒

๓. รางวัลยกย่องเชิดชเู กียรติให้เปน็ ข้าราชการพลเรือนดเี ด่น ระดับจงั หวัด ประจำปี

พทุ ธศักราช ๒๕๖๓

๔. รางวัลผู้บรหิ ารท่ีมวี ธิ ปี ฏบิ ตั ิทีเ่ ป็นเลศิ (Best Practices) ระดบั ดีมาก

ดา้ นการบริหารจดั การศกึ ษาระดับปฐมวยั ระดบั จังหวดั ลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๔

๓ รอง ๑. รางวลั ยกยอ่ งเชดิ ชูเกยี รติ ประจำปี ๒๕๖๔ กลมุ่ สถานศกึ ษาสังกัดสำนักบริหารงาน

ผู้อำนวยการ การศึกษาพเิ ศษ กลุ่ม ๒

สถานศึกษาท่ี รายการ รางวลั

๔ ครู ๑. รางวลั ระดบั ภาค รางวัลทรงคณุ คา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) โครงการประกวด

รางวัลหนว่ ยงานและผมู้ ีผลงานดเี ด่นประสพผลสำเรจ็ เป็นท่ปี ระจกั ษ์ ครัง้ ที่ ๑๐

ประจำปี ๒๕๖๓

- รางวัลชนะเลศิ เหรยี ญทอง ๑ รางวัล

- รางวัลรองชนะเลิศอบั ดับท่ี ๑ เหรยี ญทอง ๑ รางวัล

- รางวัลรองชนะเลิศอบั ดับที่ ๒ เหรยี ญทอง ๑ รางวลั

- รางวัลเหรียญทอง ๑ รางวลั

- รางวลั เหรียญเงิน ๒ รางวลั

๒. รางวลั ชนะเลิศระดับทอง ครูตน้ แบบการจดั การเรยี นรบู้ ูรณาการทกั ษะชีวิต ๑

รางวัล

๓. รางวลั ยกย่องเชดิ ชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๔ กลมุ่ สถานศึกษาสงั กัดสำนกั บริหารงาน

การศกึ ษาพเิ ศษ กลุ่ม ๒

- ประเภท ขา้ ราชการดเี ดน่ ๑๔ รางวัล

- ประเภท พนักงานราชการ ๔ รางวลั

- ประเภท ครอู ัตราจ้าง ๑ รางวลั

ขา้ พเจ้าขอรบั รองวา่ ข้อความและเอกสารหลักฐานดงั กล่าวข้างต้นเป็นความจรงิ ทุกประการ

ลงชอ่ื ผรู้ ายงาน
(นายเจษฎา มั่งมูล)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศกึ ษา
ศูนยก์ ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จงั หวัดลพบรุ ี

วันที่ ๕ เดอื น ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

คำรบั รองของผู้บรหิ ารสถานศึกษา
ไดต้ รวจสอบแล้ว ขอรับรองวา่ ขอ้ ความเอกสารหลักฐานดงั กลา่ วข้างต้นเปน็ ความจริงทุกประการ

ลงชอื่ ผ้รู บั รอง

(นายชยั พร พันธนุ์ ้อย)
ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการ ศูนย์การศกึ ษาพเิ ศษ เขตการศึกษา ๖

จังหวัดลพบุรี
วันที่ ๕ เดอื น ตลุ าคม พ.ศ.๒๕๖๔ภาคผนวก


องค์ประกอบท่ี ๑.๑ การบรหิ ารจัดการสถานศึกษาทีม่ ีประสทิ ธภิ าพ
๑.๑.๑ การบรหิ ารงานวชิ าการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

มาตราการการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ โควิด – 19

การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ โควดิ – 19การจดั การเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ โควดิ – 19

มรี ะบบนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมนิ และรายงานผลการดำเนนิ งานทีช่ ดั เจน

๑.๑.๒ การบริหารงบประมาณ การระดมทรพั ยากรและการลงทนุ เพือ่ การศกึ ษา

การบริหารงบประมาณ ได้มีการจัดทำแผนบริหารงบประมาณ แผนปฏิบัติการ รายงานการจัดทำ
รายละเอียดการคำเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และดำเนิน
ตามแผนกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศกึ ษา ๖ จังหวดั ลพบุรี

๑๐

มีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดทำรายงานการเงินของสถานศึกษา
มกี ารดำเนนิ การตามระเบียบพัสดแุ ละการดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศกึ ษา

มีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดทำรายงานการเงินของสถานศึกษา
มีการดำเนนิ การตามระเบยี บพสั ดุและการดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศกึ ษา

ด้านการระดมทรพั ยากรไดจ้ ดั ทำกจิ กรรมและดำเนนิ กิจกรรมระดมทรพั ยากรอย่างหลากหลาย
เช่น การรับบริจาค และการขอความอนเุ คราะหท์ รัพยากรจากภาคีเครอื ขา่ ย

๑๑
๑.๑.๓ การบริหารงานบคุ คล การส่งเสริมวนิ ยั การรักษาวนิ ัย จรรยาบรรณวชิ าชีพ และการพัฒนา
ทางวิชาชพี

๑. มีการดำเนนิ กิจกรรมการบริหารงานบคุ คล การส่งเสรมิ วินัยและการรักษาวินัย จรรยาบรรณ
วชิ าชีพ จัดทำแผนและดำเนินการตามแผน

๒. มีการดำเนินกิจกรรมการสง่ เสรมิ ให้ครูและบุคลากรทางการศกึ ษาไดร้ ับการพัฒนาทางวิชาชีพ
.

การประชุมเชิงปฏบิ ตั กิ าร CHAIYAPORN MODEL สู่การปฏิบัติ

การอบรมให้ความรู้งานประกนั คณุ ภาพการศึกษาใหแ้ ก่ครู และบคุ ลากร

การอบรมให้ความรูห้ ลักสตู รสถานศกึ ษา ประจำปี ๒๕๖๔

๑๒
๑.๑.๔ การบริหารงานทว่ั ไป และการมีสว่ นรว่ มของสถานศกึ ษากบั ผู้ปกครอง

ด้านการบริหารงานทัว่ ไป มีการจัดให้มี แผนปฏิบัติงาน คู่มือ โครงการในบริหารงานทั่วไป และงาน
ธรุ การ งานอาคารสถานที่ มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ เพือ่ ใหใ้ ช้งานไดอ้ ยู่เสมออกี ทั้งมี ภูมิทัศน์ท่ีเอ้ือ
ต่องานอาคารสถานทีแ่ ละดำเนินตามแผนกลุ่มบริหารงานท่วั ไป โดยคณะกรรมการบรหิ ารศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศกึ ษา ๖ จังหวัดลพบรุ ี รวมถึงการตดิ ตอ่ กับผูป้ กครองผา่ นชอ่ งทางไลน์

ใช้อาคารสถานท่ีอย่างมีประสิทธภิ าพเกดิ ประโยชนส์ ูงสดุ

แผนผังศนู ยก์ ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวดั ลพบุรี

สถานศึกษามโี ครงการที่ปฏบิ ตั งิ านร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนและปฏบิ ตั ิงานร่วมกัน

๑๓
องคป์ ระกอบที่ ๑.๒
ผลการดำเนนิ งานตามนโยบายกระทรวงศกึ ษาธกิ าร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมหลกั สตู รพเี่ ล้ียงเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากมหาวทิ ยาลยั สวนดสุ ติ ร่วมกับสำนกั บรหิ ารงานการศึกษาพิเศษ
โดยศนู ยก์ ารศึกษาพิเศษ เขตการศกึ ษา ๖ จังหวดั ลพบรุ ี

นำเสนอผลงานทางวชิ าการ "การศึกษาสภาพปัจจบุ ันและสภาพทพี่ งึ ประสงคใ์ นการบรหิ ารจัดการศกึ ษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศกึ ษา ๖ จังหวดั
ลพบุร“ี ตามโครงการศูนยว์ ิจยั และพฒั นานวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษ ผา่ นการประชุมออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชนั Zoom

เขา้ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพจิ ารณาใหค้ นพิการไดร้ บั สิทธิช่วยเหลอื ทางการศึกษา (ครง้ั ที่ ๑) : พจิ ารณารายการสง่ิ อำนวยความสะดวกและ
สอ่ื การเรียนรู้ บัญชี ข. และบัญชี ค. เพ่ือบรรจุลงในคู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สอื่ บริการ และความชว่ ยเหลอื อื่นใดทางการศึกษา

๑๔

องคป์ ระกอบที่ ๑.๓ ผลงานท่เี กดิ จากการบรหิ ารจัดการของผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา
สถานศึกษา

รางวัลระดบั ทอง ระบบการดแู ลช่วยเหลือ
นกั เรียน ระดบั กลุ่มสถานศกึ ษาสงั กัด

สถานศึกษาสังกดั สำนักบริหาร

การศกึ ษาพเิ ศษ กลุ่ม ๒

(รา่ ง) ผลการประเมินภายนอก จาก สมศ. ได้
ระดบั ดีเยยี่ มทงั้ ๓ มาตรฐาน

ผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา

รางวลั ระดับภาค รางวัลทรงคณุ ค่า สพฐ. (OBEC รางวัล ผบู้ รหิ ารท่ีมวี ธิ ีปฏบิ ตั ทิ ่ีเปน็ เลศิ (Best Practices)
AWARDS) โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มี ระดบั ดมี าก ดา้ นการบรหิ ารจัดการศึกษาระดบั ปฐมวัย
ผลงานดีเดน่ ประสพผลสำเรจ็ เป็นทีป่ ระจกั ษ์ ครง้ั ท่ี ๑๐
ระดบั จงั หวดั ลพบรุ ี ประจำปี ๒๕๖๔
ประจำปี ๒๕๖๓

๑๕

ครแู ละบุคลากร

รางวัลระดบั ภาค รางวลั ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) โครงการประกวดรางวัลหนว่ ยงานและผู้มผี ลงานดีเด่น
ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ คร้งั ท่ี ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รางวลั

รางวลั ชนะเลิศระดบั ทอง ครตู น้ แบบการจดั การเรยี นรบู้ ูรณาการทกั ษะชวี ติ
ประจำปี ๒๕๖๔


Click to View FlipBook Version