The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebooknayok, 2022-05-30 03:42:27

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

5 มิถุนายน

วันสิ่งแวดล้อมโลก

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ่ า น แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
ห้ อ ง ส มุ ด ป ร ะ ช า ช น " เ ฉ ลิ ม ร า ช กุ ม า รี " อำ เ ภ อ อ ง ค รั ก ษ์ จั ง ห วั ด น ค ร น า ย ก

ใ น วั น ที่ 5 มิ ถุ น า ย น ข อ ง ทุ ก ปี นั้ น
เ ป็ น วั น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม โ ล ก ซึ่ ง เ ป็ น วั น ที่
เ ร า ค ว ร จ ะ ทำ อ ะ ไ ร สั ก อ ย่ า ง เ พื่ อ ส ภ า พ

แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง เ ร า ที่ ย่ำ แ ย่ ล ง ทุ ก วั น
สั ง เ ก ต ไ ด้ จ า ก ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ
ทั้ ง หิ ม ะ ขั้ ว โ ล ก เ ห นื อ ล ะ ล า ย น้ำ ท่ ว ม
แ ผ่ น ดิ น ไ ห ว ห รื อ อ า ก า ศ ร้ อ น ขึ้ น
ซึ่ ง ผ ล เ ห ล่ า นี้ ล้ ว น ม า จ า ก ก า ร ที่ ม นุ ษ ย์
เ ป็ น ค น ทำ ล า ย ธ ร ร ม ช า ติ ทำ ล า ย สิ่ ง
แ ว ด ล้ อ ม ดี ๆ นั่ น เ อ ง ทำ ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น
ข อ ง โ ล ก จั ด ตั้ ง วั น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม โ ล ก ขึ้ น

สำหรับจุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day นั้น
จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก จึงมีมติให้จัด
ประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่มีรัฐบาลของ
สวีเดนเป็นเจ้าภาพ โดยเรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อม
ของมนุษย์" หรือ "UN Conference on the Human Environment" ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
ประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน

จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่

ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง เช่น
การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

(UNEP : United Nations Environment Programme)

ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ
ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้นไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศ
ของตน ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้านสิ่ง

แวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี
เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติมีหน้าที่ติดตาม
และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดี และเพื่อให้เป้า
หมายบรรลุผล จึงได้กำหนดวิธีการไว้ ดังนี้

ส ร้ า ง ค ว า ม ตื่ น ตั ว ใ น ก า ร เ รี ย น รู้ เ รื่ อ ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
แ ล ะ ใ ห้ ก า ร ศึ ก ษ า กั บ ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป

ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ เ รื่ อ ง ร า ว เ กี่ ย ว
กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ พื่ อ ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป ใ น
ท า ง ที่ ดี

เ ส ริ ม ส ร้ า ง ใ ห้ ส ถ า บั น แ ล ะ ค น ใ น ส ถ า บั น ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ปั ญ ห า
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

น อ ก จ า ก นั้ น ยั ง มี ข้ อ ต ก ล ง จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ ห้ ม า ดำ เ นิ น ก า ร จั ด ตั้ ง ห น่ ว ย ง า น ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

ขึ้ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ต น ซึ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ก็ ไ ด้ ต ร า พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ รั ก ษ า ส ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

แ ห่ ง ช า ติ พ . ศ . 2 5 1 8 แ ล ะ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง สำ นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ห่ ง ช า ติ ขึ้ น เ มื่ อ วั น ที่ 1 2

กุ ม ภ า พั น ธ์ พ . ศ . 2 5 1 8 อั น เ ป็ น จุ ด เ ริ่ ม ต้ น ที่ สำ คั ญ ข อ ง ก า ร ดำ เ นิ น ง า น ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย โ ด ย ต่ อ ม า ใ น ปี พ . ศ . 2 5 3 5 ก็ ไ ด้ มี ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง สำ นั ก ง า น ค ณ ะ

ก ร ร ม ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ห่ ง ช า ติ เ ป็ น 3 ห น่ ว ย ง า น คื อ 1. กรมควบคุมมลพิษ

2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ใ ช้ พื้ น ที่ นี้ เ พื่ อ ดู เ ค ล็ ด ลั บ คำ แ น ะ นำ
ห รื อ ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ใ ด ๆ ที่ คุ ณ อ า จ มี
ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย ผู้ ค น ใ น ขั้ น ต อ น นี้

ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน K@POOK!
https://hilight.kapook.com/view/24504


Click to View FlipBook Version