The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by planrfd5, 2021-09-09 01:30:34

คู่มือประชาชน

การปลูกต้นไม้

Keywords: ต้นไม,tree

คมูกอื ลาไมเ พ่อื ประชาชน

สาํ นกั จดั การทรพั ยากรปา ไมท ่ี 5 (สระบรุ )ี

คมู อื กลา ไมเพ่อื ประชาชน

สารบญั 23

03 หลักเกณฑใ นการขอรบั กลา ไม

ปลกู ตน ไมอะไรดี 25

สกั ,พะยงู ,เทพทาโร,แดง,ไผกิมซงุ ,ไผซ างหมน,ไผตง ขน้ั ตอนการขอรบั กลา ไม
,ไผลวก,ไผหวาน,กระถนิ เทพา,กระถนิ ณรงค,กนั เกรา,
จามจุร,ี จําปาปา,ชงิ ชัน,ตะเคยี นทอง,ประดู,มะคา โมง, 28
มะฮอกกาน,ี ยางนา,สะเดาเทยี ม
การปลูกและบํารงุ รกั ษาตน ไม
24
34
หลักฐานการขอรบั กลาไม
เกรด็ ความรู ปลดลอ คไมห วงหา ม
26

ระเบยี บกรมปา ไมว า ดว ยการ
จายกลา ไม พ.ศ. 2562

32

แบบคําขอรบั กลา ไม

37

หนว ยงานในสงั กดั

หลกั เกณฑใ นการขอรับกลา ไม

• 1. ผขู อรับกลา ไมต อ งยน่ื คาํ ขอ • 4. ประชาชนทว่ั ไปสนใจติดตอ
และมาขอรับกลา ไมด ว ย ขอรบั กลาไมไ ดร ายละไมเ กนิ
ตนเอง (ตามแบบคาํ ขอรบั กลา 1,000 ตน /ปห ากมีโครงการปลกู
ไมพ รอมหลกั ฐาน) ตนไมท ่ไี มมีวตั ถปุ ระสงคเพ่อื
การคา และมีพ้นื ทเ่ี ปา หมาย
• 2. ตรวจสอบชนดิ ไมท ่ตี อ งการ ชัดเจน สามารถขอรับกลา ไมไ ด
นาํ ไปปลูกวา มชี นดิ ไมท่ตี อ งการ มากกวา รายละ1,000 ตน /
หรอื ไม (สกั พะยงู ยางนา ป โดยใหย ่นื หนงั สอื แสดง
มะคาโมง ตะเคียนทอง สะเดา โครงการ พรอ มหลกั ฐาน
พยอม สงั เสลา อินทนิน หวา ประกอบแนบคาํ ขอ
กาสะลอง ฯลฯ)
• 5. ศาสนสถาน หนว ย
• 3. ตดิ ตอ ขอรบั กลาไมไดท ศ่ี นู ย ราชการ รฐั วสิ าหกจิ องคก ร
เพาะชาํ กลาไม สถานเี พาะชาํ เอกชนทว่ั ไป ขอไดห นว ยงานละ
กลา ไม และหนว ยงานท่ไี ดร บั ไมเ กนิ 10,000 ตน /ป แตห าก
มอบหมายใหม หี นา ทแ่ี จกจา ย มโี ครงการปลกู ตน ไมท ่ไี มม ี
กลา ไม โดยไมตองชาํ ระ วตั ถปุ ระสงค เพ่อื การคา และมี
คา ธรรมเนยี มใด ๆ ทง้ั ส้นิ พ้นื ทเ่ี ปาหมายชดั เจน สามารถ
ขอรบั กลาไมไดม ากกวา รายละ
10,000 ตน/ป โดยใหย น่ื
หนงั สอื แสดงโครงการพรอ ม
หลกั ฐานประกอบแนบคาํ ขอ

หลักฐานการขอรบั กลา ไม

• 1. บตั รประชาชน การพจิ ารณา
• 2. สาํ เนาการถือครองทีด่ นิ
• 1. หนวยงานเพาะชํากลาไม เมื่อได
(พ้นื ท่ที ่จี ะปลกู ) รับคาํ ขอจะพิจารณาแจกจา ยกลา ไมไ ด
• 3. ถา เปน โครงการตองแนบ ตามจํานวนท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึง
จํานวนผูยื่นคําขอ ปริมาณกลาไมท่ีมี
รายละเอยี ดโครงการ เอกสาร อยแู ละจาํ นวนพ้นื ทีป่ ลูกเปนหลกั
ทด่ี นิ และแผนทส่ี งั เขป • 2. เจา หนา ที่ผูไดร บั หนงั สอื แสดง

โครงการจะตรวจสอบหลกั ฐาน
เบ้อื งตน กอ น หากเปน โครงการที่
สมควรสนบั สนนุ กลา ไมใ หพจิ ารณา
เสนอความเหน็ เกย่ี วกับจาํ นวนกลา
ไมท ่คี วรสนบั สนนุ โดยคํานงึ ถงึ
เปา หมายของโครงการ จาํ นวนผยู ่นื
โครงการ ปรมิ าณกลาไมท ่ีมี และ
จาํ นวนพืน้ ที่ปลูก เปน หลัก

หมายเหตุ
หนวยงานทแ่ี จกจา ยกลาไมจ ะมกี ารตดิ ตามประเมินผลการจายกลาไมด งั กลาว โดยวิธีสมุ

ตวั อยาง โดยแบงเปน กลมุ ไดแก 50 – 1,000 กลา และมากกวา 1,000 กลา ขึน้ ไป ในแตล ะ
กลมุ ใหสมุ ตัวอยา งไมนอยกวารอ ยละ 5 ของผมู าขอรับกลาไม ตามระเบียบกรมปา ไม พ.ศ. 2562

25

ข้นั ตอนการขอรับ
กลาไม

26

ระเบียบกรมปา ไมว า
ดวยการจายกลาไม

พ.ศ. 2562

27

ระเบียบกรมปา ไมว า
ดวยการจายกลาไม

พ.ศ. 2562

การปลูกและบํารงุ รักษาตน ไม
2. สํารวจพน้ื ท่ีเพอ่ื กาํ หนดเปน ท่ีปลกู
1. กําหนดวตั ถุประสงคทีจ่ ะปลกู และคัดเลอื กชนดิ พันธไุ มท ีจ่ ะปลูก
• ขอคาํ นึงถงึ เบื้องตน ในกรณีทีพ่ ืน้ ที่ รวมท้งั จดั หากลาไม

เตรียมการปลกู เปน ดนิ เหนยี วจดั ควร • การกําหนดพ้ืนท่ีปลูกเมื่อผูปลูกไดตัดสินใจ
เอานํ้ารดใหชมุ เสียกอ นเพ่อื ใหขุดงาย กําหนดวัตถุประสงคของการปลูกตนไมไว
เบาแรงขน้ึ ดนิ ทขี่ ุดข้นึ ควรใชปนู ขาว เรียบรอ ยแลว ส่ิงท่ีจําเปนตอ งกระทาํ ตอ ไปคือ
หรือ สารเคมปี รบั ปรงุ ดนิ บางชนิด เชน การกําหนดพื้นท่ีเพื่อใหมีความเหมาะสมกับ
โดโรไมค ผสมกบั ทรายและปยุ คอก ชนิดพันธไุ มท ่เี ลอื กปลกู หากเลอื กพืน้ ที่ปลกู ไม
หรอื ปุย หมักคลุกเคลา กับเน้ือดินตาก สอดคลองกับชนิดพันธุไมที่ปลูกจะทําใหได
แดดทงิ้ ไวน านประมาณ 1-2 สปั ดาห ประโยชนไมตรงตามวัตถุประสงค โดยทั่วไป
รดนาํ้ เปน ระยะพรอมกบั พรวนดนิ ตาม แลวมีปจจัยท่ีเกี่ยวของนํามาประกอบการ
สมควร จะทําใหด นิ รวนและดีข้นึ พิจารณาดงั นี้
สาํ หรบั พน้ื ท่ีที่ดนิ เปน ดนิ ปนทรายมาก • ปจจัยแรกเก่ียวกับลักษณะของดิน ผูปลูก
การปรับปรงุ ดินจาํ เปน ตอ งใสปนู ขาว ควรพิจารณาสภาพของดินวามีความอุดม
และปยุ คอก เพอ่ื ทําใหดนิ จบั เปน กอน สมบูรณหรือลักษณะดินเปนดินประเภทใด มี
แนน อมุ นาํ้ และมีอาหารพืชมากขน้ึ สภาพความเปนกรดหรือเปนดางอยางไร เปน
ดินเหนียว ดินรว น หรือดนิ รวนปนทราย มีการ
ระบายนํ้าไดดีหรือไมเพียงใด พื้นที่เปนที่ราบ
ลุมหรือมีความลาดเอียง ใกลไกลแหลงนํ้า
เหมาะสมกับพันธุไมชนิดใด นอกจากน้ียังตอ ง
คํานึงถึงสภาพดินฟาอากาศประกอบอีกดวย
ประการตอมาตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอมพ้ืนที่
ทจ่ี ะกาํ หนดปลกู วามีสภาพเปนอยางไร ตองให
มีความปลอดภัยกับตนไม และปจจัยสุดทาย
คือ การกําหนดระยะปลูก ผูปลูกจะตอง
กําหนดระยะปลูกระหวางตนไมใหมีความ
เหมาะสมกับชนิดและขนาดของตนไมที่จะ
ปลูก

การปลูกและบาํ รงุ รักษาตน ไม

3. การเตรยี มพืน้ ทีป่ ลูก 4. จดั หาอปุ กรณและเตรียมวสั ดสุ าํ หรับใช
• การเตรยี มดนิ เปน เรอื่ งสําคญั อยา งยงิ่ ปลูกตน ไม

ของการปลูกตน ไม และจะใหไ ดผลดี • 1. อุปกรณ เครือ่ งมอื เคร่ืองใชใ นการ
จะตอ งมีการเตรยี มการ ปลูกตนไม ควรจดั หาและเตรียมให
ลว งหนา พอสมควร ปรบั ระดบั พืน้ ทีใ่ ห พรอ ม เพื่อความสะดวกใน การปลูก
ไดตามตองการเสยี กอ น และเพ่อื ความ ตนไม มจี อบ เสียม พลว่ั ตักดนิ บุงก๋ี
สวยงามเปน ระเบียบเรียบรอ ย ตลอดจนยานพาหนะลําเลียงขนสง กลา
ผูปลกู ควรไดก าํ หนดแผนผังการปลูก ไมไปยงั จดุ ท่ีเตรยี มหลุมปลูก
ตนไมไ วก อ น ขั้นตอนตอไปเปน เร่อื ง
ปกติไมว าดินจะเปนดินชนิดใดหรอื มี • 2. หนา ดนิ ผสมสาํ หรับกลบหลมุ ปลูก
ทาํ เลเปนอยา งไร ปยุ คอก ปยุ หมกั สาํ หรบั รองกนหลุม
ตลอดจนสารอมุ นํ้า(ถา มี) และใชใน
กรณีปลกู กอนหรอื หลังฤดฝู น

• 3. หลกั คํา้ ยัน ยดึ ตนไม กันลมพัดโยก
และชว ยในการทรงตัวของตน ไมใหต้งั
ตรง เชือกสําหรบั ผกู ยดึ ตน ไมก บั หลกั

การปลูกและบาํ รงุ รกั ษาตนไม

5. การปลูก ภายหลังการปลกู ตน ไมโ ดยปกตคิ วรรดนาํ้
• ตน ไมท ี่นาํ มาปลกู สวนใหญม กั จะบรรจใุ น ติดตอ กันทกุ วนั ในเวลาเยน็ อยางนอ ยวนั ละ 1
คร้งั ตลอด 1 สปั ดาห การรดนํา้ ควรรดนํา้ ใหช ุม
ถงุ พลาสติกใหใชมดี กรดี ถุงออก ควรระวงั คอื ถา ตอ งการทราบวาไดร ดนาํ้ เพียงพอแลว หรอื ไม
อยา ใหรากของตนไมไดร บั ความ ใหทดลองขดุ ดินดวู านํา้ ซึมลงไปถงึ บรเิ วณราก
กระทบกระเทอื นมากนกั เสรจ็ แลววางตน ไม ตนไมห รอื ยงั ถารดน้ํานอ ยไปน้าํ จะซมึ ลงไปไม
ลงในหลุมทข่ี ุดใหร ะดับรอยตอระหวา งลาํ ตน ถงึ บรเิ วณรากตน ไม การพรวนดนิ ใสปยุ และ
กับรากอยเู สมอกบั ระดบั ขอบหลมุ แลว กลบ การกาํ จัดวชั พชื วชั พชื เปน ตวั การทท่ี าํ ใหตน ไม
หลุมดวยดินผสมทเ่ี ตรยี มไวสาํ หรบั ปลกู หรอื เจริญเติบโตชา ควรมกี ารกาํ จัดวชั พืชโดยการ
ใชด ินทข่ี ดุ ขน้ึ จากหลุมทเี่ ปน ดนิ รว นปนทราย ถากถาง และพรวนดนิ รอบโคนตน ไมใ นรศั มี 1
หรือดินที่มคี วามรวนซยุ ดี อยา ใชด ินเหนยี วที่ เมตร ปล ะ 2 คร้งั ในขณะพรวนดนิ ถา มีปุย
แนน หรอื ดนิ ท่มี ีกรวดหนิ มาก ๆ กลบหลุม วทิ ยาศาสตรจ ะโรยรอบ ๆ โคนตน ประมาณ 1-2
เพราะจะเปน ปญหาทาํ ใหรากตน ไม ชอนโตะ แลวรดนา้ํ หรือใสปยุ คอกเพ่มิ เตมิ กไ็ ด
เจริญเตบิ โตไดไ มด ี เมื่อกลบหลุมเสร็จแลว ใช
เทา เหยียบดินใหแ นน พอประมาณ นาํ เศษ
ใบไมหญา หรอื ฟางมาคลมุ รอบโคนตน เพ่อื
รกั ษาความช้ืนและปองกนั การกัดเซาะของนาํ้
ในขณะรดนํา้ ตน ไม หาไมหลักซ่งึ มีความสงู
มากกวา ตน ไมพอประมาณมาปก ขาง ๆ ผกู
เชือกยดึ กับตนไมอ ยา งหลวม ๆ เพ่อื ชว ยใน
การทรงตัวของตน ไมแ ละปองกนั ลมพดั โยก
เม่อื ปลูกเสร็จรดนํ้าใหช ุมและถาเปนไปไดค วร
รดน้าํ วนั ละคร้งั จนตน ไมตัง้ ตวั ได กรณที ป่ี ลูก
เปน พนื้ ทีม่ ากๆ ควรปลูกในชว งฤดฝู น ขณะ
ฝนตกหรือหลังฝนตกใหม ๆ เพือ่ ประหยดั
คา ใชจา ยในการรดนํา้ ตน ไม

การปลูกและบาํ รงุ รักษาตน ไม
• – ภายหลงั การปลูกตนไมโ ดยปกติควรรดน้าํ
6. การดแู ลบาํ รงุ รักษา ติดตอ กันทกุ วนั ในเวลาเยน็ อยางนอยวันละ 1 ครัง้
• หลงั จากไดปลกู ตนไมแ ลวผปู ลูกควร ตลอด 1 สปั ดาห หลงั จากน้นั อาจใหล ดลงเปน วนั
เวน วัน หรอื 2 วนั คร้งั จนสงั เกตเหน็ ตนไมต ง้ั ตวั
คาํ นงึ ถึงอนั ตรายทอี่ าจจะเกิดกบั ตนไม ได
ในระยะเร่มิ แรกท่มี ีขนาดเล็กยังต้งั ตัว
ไมได เชน อนั ตรายจากสตั วเ ลี้ยง • การพรวนดินใสปยุ และการกาํ จัดวชั พืช
ยานพาหนะตาง ๆ หากปลูกจํานวน วัชพชื เปนตวั การที่ทําใหตน ไมเจรญิ เตบิ โตชา ควร
นอ ยอาจทาํ คอกปอ งกนั หรอื อาจทาํ รว้ั มีการกาํ จัดวัชพชื โดยการ ถากถาง และพรวนดนิ
ก้ันเปนแนวไวได สําหรับตนไมบ างชนิด รอบโคนตน ไมในรัศมี 1 เมตร ปละ 2 ครั้ง
ที่ตอ งการความเอาใจใสม ากตง้ั ตัวได ในขณะพรวนดินถา มปี ุยวทิ ยาศาสตรจะโรยรอบ
ยากควรจะมกี ารบังแดดใหใ นระยะ ๆ โคนตนประมาณ 1-2 ชอนโตะ แลวรดนํ้าหรือ
ที่ตั้งตวั ไมไ ด อยา งไรกต็ ามการปลูก ใสป ุย คอกเพมิ่ เตมิ กไ็ ด
ตน ไมใ หส ามารถเจริญเติบโตไดด ี
จาํ เปนตอ งไดร บั การเอาใจใสดแู ล • การตรวจดแู ลตนไมแ ละฉดี ยาปองกัน
บาํ รุงรักษาทดี่ ีจากผปู ลกู มาก กาํ จัดโรคและแมลง ตลอดจนระวังไฟ โดยปกติ
พอสมควร ตน ไมเปนสิ่งมชี วี ิตเหมอื นกบั มนษุ ยย อ มถกู แมลง
โรค เหด็ รา รบกวนเปนธรรมดา การเจรญิ เตบิ โต
ของตนไมโ ดยธรรมชาตมิ คี วามแข็งแรงอยูในตวั
พอสามารถสตู านทานกับโรค แมลงและเห็ดรา
ตา ง ๆ ไดด ีพอสมควร หากผูป ลูกชวยบํารงุ รกั ษา
ตน ไมใ หถูกวธิ ี ตนไมจ ะเจริญเติบโตไดร วดเร็วมี
ความสมบรู ณเพียงพอท่จี ะตอตานอันตรายจาก
สิง่ เหลา นไ้ี ดใ นระดบั หน่ึง โดยเฉพาะการหม่ัน
ตรวจตราดแู ลโรค แมลงทเี่ กดิ กบั ตน ไม และใชยา
ฉีดกาํ จัดไดทนั เหตกุ ารณในกรณีทีป่ ลกู เปน แปลง
ใหญ ๆ จะตองมกี ารระวังไฟ ควรมกี ารแผว ถาง
วัชพชื ปล ะ 2 ครั้งเปนอยางนอย และทําแนว
ปอ งกนั ไฟลอ มรอบ ถาหากปลกู เปนแนวยาว เชน
ตามแนวถนนตอ งกาํ จดั วัชพืชท่ีจะเปน เชอ้ื เพลงิ
ในชวงปลายฤดฝู น หรอื กอ นเขา ฤดูแลงตลอด
แนวทาง การดูแลบํารงุ รักษาตนไมอยา งเอาใจใส
และการปลกู ตน ไมจ ะสาํ เร็จหรือไมก ็อยูท ่กี าร
ปอ งกนั ใหตนไมพน จากอันตรายจากไฟและ
อันตรายจากส่งิ แวดลอมท้งั ปวง

เกรด็ ความรู

เกรด็ ความรู

เกรด็ ความรู

หนว ยงาน /โครงการ ในความรับผดิ ชอบ

หนว ยงาน/โครงการ ตาํ บล อาํ เภอ จงั หวัด

ศนู ยปา ไมสระบรุ ี ปากเพรยี ว เมือง สระบุรี
สถานีวนวฒั นวิจยั พระฉาย หนองปลาไหล เมือง สระบุรี
สถานเี พาะชาํ กลา ไมม วกเหลก็ จังหวัดสระบรุ ี มติ รภาพ มวกเหล็ก สระบุรี
สถานเี มลด็ พนั ธไุ มส ระบรุ ี มติ รภาพ มวกเหล็ก สระบุรี
หนว ยปอ งกนั รกั ษาปา ท่ี สบ.2 (ลาํ พญากลาง) ลาํ พญากลาง มวกเหลก็ สระบุรี
หนว ยปองกนั และพัฒนาปาไมมวกเหลก็ มวกเหล็ก มวกเหลก็ สระบรุ ี
ศูนยว ิจัยพลงั งานจากไมจ งั หวดั สระบุรี พแุ ค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
ศนู ยส งเสริมวนศาสตรชมุ ชนที่ 11 (สระบรุ )ี พุแค เฉลมิ พระเกียรติ สระบรุ ี
สถานเี พาะชาํ กลา ไมจงั หวัดสระบรุ ี พแุ ค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
สถานวี นวฒั นวจิ ยั พแุ ค พุแค เฉลิมพระเกยี รติ สระบุรี

ศูนยป า ไมลพบุรี ทะเลชุบศร เมือง ลพบรุ ี
เมือง ลพบุรี
สถานเี พาะชํากลา ไมจ ังหวดั ลพบุรี นคิ มสรางตนเอง ชยั บาดาล ลพบรุ ี
ชัยบาดาล ลพบรุ ี
หนว ยปอ งกนั รักษาปาท่ี ลบ.1 (หว ยหิน) เขาแหลม
ทา หลวง ลพบุรี
หนวยปองกันและพฒั นาปา ไมช ยั บาดาล เขาแหลม ลาํ สนธิ ลพบรุ ี
โครงการอนรุ ักษพนั ธกุ รรมพืชอนั เน่อื งมาจากพระราชดําริ ซับจาํ ปา
จงั หวัดลพบรุ ี ลําสนธิ ลพบรุ ี

โครงการปรับปรุงปา สงวนแหง ชาติ ปาซับลังกา กุตตาเพชร
โครงการอนรุ กั ษแ ละฟน ฟเู ขาซบั แกงไกอนั เนื่องมาจาก เขานอย
พระราชดําริ จังหวดั ลพบรุ ี

หนวยงาน /โครงการ ในความรบั ผดิ ชอบ

หนวยงาน/โครงการ ตาํ บล อําเภอ จงั หวดั

ศูนยปาไมส งิ หบ ุรี โพธเ์ิ กา ตน เมือง สิงหบ รุ ี
สถานีเพาะชํากลา ไมจ ังหวดั สิงหบ ุรี หว ยชัน อินทรบรุ ี
ศูนยปาไมช ยั นาท ในเมอื ง เมือง สิงหบ รุ ี
สถานเี พาะชาํ กลาไมจังหวัดชยั นาท บางหลวง สรรพยา
ชยั นาท
ศนู ยปา ไมพ ระนครศรีอยธุ ยา คลองสวนพลู พระนครศรอี ยุธยา
โครงการพระบรมราชานุสาวรียพ ระนเรศวรมหาราชและ ชัยนาท
โครงการสมเด็จพระศรสี ุริโยทัย พระนครศรอี ยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรี
อยธุ ยา
สถานีเพาะชาํ กลา ไมจ ังหวดั พระนครศรอี ยุธยา บางพระครู นครหลวง พระนครศรี
อยุธยา
พระนครศรี
อยุธยา

ศนู ยปาไมอา งทอง ปางวิ้ เมอื ง อางทอง
สถานีเพาะชาํ กลา ไมจงั หวดั อา งทอง บางเจา ฉา โพธทิ์ อง อางทอง
โครงการฟารมตวั อยา งตามพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์ สีบัวทอง แสวงหา อางทอง
พระบรมราชินนี าถ (ดานปาไม) จงั หวดั อางทอง

ศนู ยป าไมปทุมธานี บา นฉาง เมอื ง ปทุมธานี
สถานีเพาะชาํ กลาไมก รงุ เทพฯ หนา ไม ลาดหลุมแกว ปทมุ ธานี

ศูนยป าไมนนทบุรี บางกระสอ เมอื ง นนทบุรี
สถานีเพาะชํากลา ไมจ ังหวดั นนทบุรี คลองขอ ย ปากเกรด็ นนทบรุ ี

เอกสารอางองิ

1. กรมปา ไม. หลกั เกณฑในการขอรบั กลาไม [ออนไลน] แหลง ท่มี า
: https://www.forest.go.th/nursery/การติดตอ ขอรบั กลาไม/ [10 พฤษภาคม 2564]
2. กรมปา ไม. ปลดลอ็ ค ไมหวงหา มบนทดี่ นิ กรรมสิทธ์ิ [ออนไลน] แหลง ท่ีมา
: https://www.forest.go.th/suratthani11/wp-content/uploads/sites/46/2019/08/
QAปลดลอ็ คไมห วงหา ม.pdf [10 พฤษภาคม 2564]
3. กรมปา ไม. พื้นทปี่ ลกู ไมม ีคา [ออนไลน] แหลง ท่ีมา
: https://site-matching.forest.go.th/ [10 พฤษภาคม 2564]

กรมปา ไม
สํานักจดั การทรัพยากรปาไมท ี่ 5 (สระบรุ )ี

สวนอํานวยการ ฝายแผนงานตดิ ตาม และประเมนิ ผล

สว นสงเสริมการปลกู ปา
สว นปอ งกนั รักษาปา และควบคุมไฟปา
สวนจดั การท่ีดินปาไม
สว นจดั การปาชมุ ชน

กนั ยายน 2564


Click to View FlipBook Version
Previous Book
TheEdge 090921
Next Book
PC Magazine