The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คัดสำเนาคำสั่งSP ปี 63

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nudchanad pornsatja, 2020-02-19 02:19:01

คัดสำเนาคำสั่งSP ปี 63

คัดสำเนาคำสั่งSP ปี 63

สำเนำ

คำสง่ั กระทรวงสำธำรณสขุ
ที่ 114/ 2563

เรอื่ ง แตง่ ตัง้ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบบรกิ ำรสุขภำพ (Service Plan) ปงี บประมำณ พ.ศ. 2563

โดยที่เป็นกำรสมควร มีนโยบำยกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) ที่มีคุณภำพ
ได้มำตรฐำน มีศักยภำพ โดยมีเป้ำหมำย เพ่ือลดอัตรำป่วย อัตรำตำย และลดระยะเวลำรอคอย ซึ่งได้
มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) เพ่ือรับผิดชอบดำเนินกำร นั้น เน่ืองจำก
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรรมกำรหลำยท่ำนได้มีกำรปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้ำที่และมีกำรเปลี่ยนแปลง
สำขำตำมควำมเหมำะสม เพ่ือให้กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) มีควำมต่อเน่ือง มีประสิทธิภำพ
เกดิ ผลเปน็ รปู ธรรม

อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 21 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพมิ่ เติม ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงออกคำสงั่ แตง่ ตงั้ คณะกรรมกำรพฒั นำระบบบริกำร

สุขภำพ (Service Plan) โดยมอี งค์ประกอบ หน้ำท่ีและอำนำจ ดงั นี้

1. คณะกรรมกำรกำกับทิศทำงกำรพฒั นำระบบบริกำร

1.1 องค์ประกอบ

(1) ปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ ประธำน

(2) รองปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ รองประธำน

หวั หน้ำกลุ่มภำรกิจดำ้ นพัฒนำกำรแพทย์

(3) รองปลดั กรงุ เทพมหำนครที่ได้รบั มอบหมำย รองประธำน

(4) เลขำธิกำรสำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรอดุ มศึกษำ รองประธำน

(5) ประธำนรำชวิทยำลยั อำยุรแพทย์แห่งประเทศไทย กรรมกำร

(6) ประธำนรำชวิทยำลยั ทันตแพทยแ์ หง่ ประเทศไทย กรรมกำร

(7) ประธำนรำชวิทยำลยั สูตนิ รีแพทยแ์ หง่ ประเทศไทย กรรมกำร

(8) ประธำนรำชวทิ ยำลัยกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย กรรมกำร

(9) ประธำนรำชวิทยำลัยจกั ษุแพทยแ์ หง่ ประเทศไทย กรรมกำร

(10) ประธำนรำชวิทยำลัยรังสีแพทยแ์ ห่งประเทศไทย กรรมกำร

(11) ประธำนรำชวิทยำลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย กรรมกำร

(12) ประธำนรำชวทิ ยำลยั วิสญั ญีแพทย์แหง่ ประเทศไทย กรรมกำร

(13) ประธำนรำชวทิ ยำลยั พยำธิแพทย์แห่งประเทศไทย กรรมกำร

(14) ประธำนรำชวิทยำลยั แพทย์ออรโ์ ธปิดิกส์แหง่ ประเทศไทย กรรมกำร

(15) ประธำนรำชวทิ ยำลัยแพทยเ์ วชศำสตร์ฟนื้ ฟูแห่งประเทศไทย กรรมกำร

(16) ประธำน...

-2-

(16) ประธำนรำชวิทยำลัยประสำทศลั ยแพทย์แห่งประเทศไทย กรรมกำร
(17) ประธำนรำชวิทยำลยั จิตแพทย์แหง่ ประเทศไทย กรรมกำร
(18) ประธำนรำชวทิ ยำลยั โสต ศอ นำสิกแพทย์แห่งประเทศไทย กรรมกำร
(19) ประธำนรำชวิทยำลยั แพทย์เวชศำสตรค์ รอบครัวแห่งประเทศไทย กรรมกำร
(20) ประธำนวิทยำลยั แพทยฉ์ ุกเฉินแหง่ ประเทศไทย กรรมกำร
(21) ประธำนอำนวยกำรเครือข่ำยโรงพยำบำล กรรมกำร

กลุ่มสถำบันแพทยศำสตรแ์ ห่งประเทศไทย (UHosNet) กรรมกำร
(22) เจ้ำกรมแพทยท์ หำรบก กระทรวงกลำโหม หรือผู้แทน กรรมกำร
(23) เจ้ำกรมแพทย์ทหำรอำกำศ กระทรวงกลำโหม หรือผ้แู ทน กรรมกำร
(24) เจ้ำกรมแพทย์ทหำรเรือ กระทรวงกลำโหม หรือผู้แทน กรรมกำร
(25) นำยแพทย์ใหญ่ (สบ8) โรงพยำบำลตำรวจ หรอื ผ้แู ทน กรรมกำร
(26) นำยกสมำคมโรงพยำบำลเอกชน กรรมกำร
(27) อธบิ ดีกรมกำรแพทย์ กรรมกำร
(28) อธบิ ดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กรรมกำร
(29) อธบิ ดีกรมควบคุมโรค กรรมกำร
(30) อธบิ ดีกรมวทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์ กรรมกำร
(31) อธบิ ดีกรมสนบั สนุนบริกำรสุขภำพ กรรมกำร
(32) อธบิ ดีกรมสุขภำพจติ กรรมกำร
(33) อธิบดีกรมอนำมัย กรรมกำร
(34) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กรรมกำร
(35) หวั หน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสขุ กรรมกำร
(36) ผตู้ รวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสขุ เขตสขุ ภำพท่ี ๑-๑๓ กรรมกำร
(37) เลขำธกิ ำรสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กรรมกำร
(38) เลขำธิกำรสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ กรรมกำร
(39) ผอู้ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน
กรรมกำร
สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร
(40) อธิกำรบดสี ถำบนั พระบรมรำชชนก
(41) ผู้อำนวยกำรสำนกั งำนบรหิ ำรโครงกำรร่วมผลิตแพทย์เพ่ิม กรรมกำร

เพื่อชำวชนบท สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ กรรมกำร
(42) ผู้อำนวยกำรกองเศรษฐกิจสุขภำพและหลกั ประกันสุขภำพ
กรรมกำร
สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ
(43) ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขฉุกเฉนิ

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
(44) ผูอ้ ำนวยกำรกองบรหิ ำรทรัพยำกรบุคคล

สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

(45) ผอู้ ำนวยกำร...

-3-

(45) ผ้อู ำนวยกำรกองตรวจรำชกำร กรรมกำร

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ

(46) ผอู้ ำนวยกำรกองกำรพยำบำล กรรมกำร

สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

(47) ผอู้ ำนวยกำรสำนักสนบั สนุนระบบสุขภำพปฐมภูมิ กรรมกำร

สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

(48) ประธำนคณะกรรมกำรพฒั นำระบบบริกำรสขุ ภำพ กรรมกำร

(Service Plan) ระดบั กระทรวงสำธำรณสขุ 20 สำขำ

(49) ผอู้ ำนวยกำรกองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ กรรมกำร

สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข และเลขำนุกำร

(50) นำยรักษ์พงศ์ เวยี งเจริญ กรรมกำร

รองผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรสำธำรณสุข และผชู้ ่วยเลขำนกุ ำร

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ

(51) นำยสทิ ธลิ ักษณ์ วงษว์ นั ทนีย์ กรรมกำร

รองผูอ้ ำนวยกำรกองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ และผ้ชู ่วยเลขำนุกำร

สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

(52) นำงเกวลนิ ช่นื เจรญิ สุข กรรมกำร

รองผ้อู ำนวยกำรกองบริหำรกำรสำธำรณสุข และผ้ชู ว่ ยเลขำนุกำร

สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข

1.2 หนำ้ ท่แี ละอำนำจ

(๑) กำหนดกรอบและแนวทำงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) ท่ีตอบสนอง

ต่อปญั หำสุขภำพทีส่ ำคัญทั้งในระดบั ประเทศ และกระทรวงสำธำรณสุข

(๒) กำหนดกรอบและแนวทำงกำรวำงแผนกำรพฒั นำระบบบริกำรทั้งในสว่ นของแผนงบประมำณ

แผนงบลงทุน และแผนกำลงั คน

(๓) กำกับ ติดตำม ประเมินผล กำรดำเนินงำนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ รวมท้ังแก้ไข

ปัญหำ อปุ สรรค เพื่อให้ผลกำรดำเนนิ กำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์

(4) แต่งตัง้ คณะอนกุ รรมกำร และคณะทำงำนได้ตำมควำมเหมำะสม

(๕) ปฏบิ ัตหิ นำ้ ท่ีอนื่ ๆ ตำมทไี่ ด้รบั มอบหมำย

2. คณะกรรมกำรพฒั นำระบบบริกำร สำขำโรคหวั ใจ ที่ปรกึ ษำ
2.1 องค์ประกอบ
(1) นำงจำดศรี ประจวบเหมำะ ทีป่ รกึ ษำ
ผู้ทรงคุณวฒุ ดิ ้ำนโรคหวั ใจ ที่ปรกึ ษำ
(2) ประธำนรำชวิทยำลยั อำยรุ แพทย์แหง่ ประเทศไทย
(3) นำยกสมำคมแพทยโ์ รคหวั ใจแหง่ ประเทศไทย (4) นำยกสมำคม...
ในพระรำชปู ถมั ภ์

-4-

(4) นำยกสมำคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย ทป่ี รึกษำ
(5) นำยกสมำคมมณั ฑนำกรหวั ใจและหลอดเลือดแหง่ ประเทศไทย ที่ปรึกษำ
(6) พลอำกำศโท กัมปนำท วรี ะกุล ท่ปี รกึ ษำ
ที่ปรึกษำ
ผู้ทรงคุณวฒุ ดิ ้ำนโรคหัวใจ ทีป่ รึกษำ
ประธำน
(7) นำยจติ ติ โฆษติ ชยั วฒั น์ ประธำนรว่ ม
ผทู้ รงคุณวฒุ ิดำ้ นโรคหวั ใจ
รองประธำน
(8) นำยสขุ มุ กำญจนพมิ ำย กรรมกำร
ปลดั กระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร
กรรมกำร
(9) นำยชุติเดช ตำบ-องครกั ษ์ กรรมกำร
ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสมี ำ กรรมกำร
กรรมกำร
(10) นำยเอนก กนกศิลป์ กรรมกำร
ผอู้ ำนวยกำรสถำบันโรคทรวงอก กรรมกำร
กรมกำรแพทย์ กรรมกำร
กรรมกำร
(11) นำยชำญชยั จันทร์วรชยั กุล
โรงพยำบำลขอนแก่น

(12) ผู้อำนวยกำรสำนักสนับสนุนระบบบริกำรทตุ ยิ ภูมแิ ละตติยภูมิ
สำนกั งำนหลกั ประกนั สุขภำพแหง่ ชำติ

(13) อธกิ ำรบดสี ถำบันพระบรมรำชชนก
(14) ประธำนคณะกรรมกำรพฒั นำระบบบริกำรสุขภำพ

สำขำโรคหวั ใจ เขตสขุ ภำพที่ ๑-๑๓
(15) นำยสุรกจิ นำฑสี ุวรรณ

คณะเภสัชศำสตร์ มหำวทิ ยำลยั มหดิ ล
(16) นำยโตมร ทองศรี

โรงพยำบำลพทุ ธชินรำช พษิ ณโุ ลก
(17) นำยคมพจน์ จิระจรสั

โรงพยำบำลสรุ ำษฎร์ธำนี
(18) นำยวรวิทย์ ตนั ติศิรวิ ัฒน์

โรงพยำบำลชลบรุ ี
(19) นำยสมชำย ไวยกิตตพิ งษ์

โรงพยำบำลยะลำ
(20) นำยชูศักดิ์ เกษมศำนต์

สถำบนั โรคทรวงอก กรมกำรแพทย์
(21) นำยธรี พล เกำะเทียน

โรงพยำบำลสรรพสทิ ธิประสงค์

(22) นำยภรำดร...

-5- กรรมกำร
กรรมกำร
(22) นำยภรำดร เจด็ วรรณะ กรรมกำร
กรรมกำร
โรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี กรรมกำร
กรรมกำร
(23) นำยณัฐพล อำรยวฒุ กิ ลุ กรรมกำร
กรรมกำร
โรงพยำบำลลำปำง กรรมกำร
กรรมกำร
(24) นำยไพโรจน์ ปณิ จเี สคิกลุ กรรมกำร
กรรมกำร
โรงพยำบำลเจ้ำพระยำยมรำช กรรมกำร
(25) นำยวฒั นำ วงศ์เทพเตยี น กรรมกำร
กรรมกำร
โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์ กรรมกำร
(26) นำยพิธำ พรหมลขิ ิตชัย กรรมกำร

โรงพยำบำลสระบุรี (39) นำงสำวนชั ชำ...
(27) นำยวีระ มหำวนำกลู

โรงพยำบำลสรรพสทิ ธปิ ระสงค์
(28) นำยมงคล มะระประเสรฐิ ศกั ดิ์

โรงพยำบำลแพร่
(29) นำยสุมน ตง้ั สุนทรวิวัฒน์

โรงพยำบำลอุดรธำนี
(30) ว่ำที่รอ้ ยตำรวจโทหญิงนภำ ศริ ิวฒั นำกุล

โรงพยำบำลรำชวถิ ี กรมกำรแพทย์
(31) นำยเอกอนันต์ อนันตฐำนิต

โรงพยำบำลหำดใหญ่
(32) นำงสำวกมลรตั น์ ทองปลงั่

โรงพยำบำลนครปฐม
(33) นำยสุทธิเทพ ดวงศร

โรงพยำบำลขอนแกน่
(34) นำยธรรมรัฐ ฉนั ทแดนสวุ รรณ

สถำบนั โรคทรวงอก กรมกำรแพทย์
(35) นำยพลพรรธน์ อยู่สวัสดิ์

โรงพยำบำลหัวหนิ
(36) นำงสุภำรตั น์ วฒั นสมบัติ

โรงพยำบำลเชยี งรำยประชำนุเครำะห์
(37) นำยวัชรพล พรกิ สี

โรงพยำบำลชลบุรี
(38) นำงสำวปนัดดำ อินทรลำวลั ย์

โรงพยำบำลเชยี งรำยประชำนุเครำะห์

-6-

(39) นำงสำวนัชชำ สุนทรสวสั ดิ์ กรรมกำร
โรงพยำบำลหำดใหญ่
กรรมกำร
(40) นำงสำวอบุ ลวรรณ สะพู
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสมี ำ กรรมกำร

(41) นำงสำวนภิ ำพร จนั ทรำทิพย์ กรรมกำร
โรงพยำบำลสรุ ำษฎรธ์ ำนี
กรรมกำร
(42) นำงอัญชลี คงสมบญุ
โรงพยำบำลพระนครศรีอยธุ ยำ กรรมกำร
และเลขำนุกำร
(43) นำงสำวสมจิตต์ วงศ์สวุ รรณสิริ
กองกำรพยำบำล สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ กรรมกำร
และเลขำนุกำรร่วม
(44) นำยสิทธิลกั ษณ์ วงษว์ นั ทนยี ์
รองผ้อู ำนวยกำรกองบริหำรกำรสำธำรณสขุ กรรมกำร
สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ และผ้ชู ่วยเลขำนกุ ำร

(45) นำยบัญชำ สขุ อนันตชยั กรรมกำร
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ และผู้ชว่ ยเลขำนุกำร

(46) นำงสำวธนติ ำ บุณยพิพัฒน์ กรรมกำร
โรงพยำบำลลำปำง และผู้ช่วยเลขำนุกำร

(47) นำงสำวอรวรรณ อนไุ พรวรรณ กรรมกำร
สถำบนั โรคทรวงอก กรมกำรแพทย์ และผชู้ ว่ ยเลขำนกุ ำร

(48) นำงยภุ ำ คงกลิน่ สุคนธ์
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข

(49) นำยบำรเมษฐ์ ผมคำ
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข
สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

3. คณะกรรมกำรพฒั นำระบบบรกิ ำร สำขำโรคมะเรง็ ที่ปรึกษำ
3.1 องค์ประกอบ ทีป่ รกึ ษำ
(1) ประธำนรำชวิทยำลยั พยำธแิ พทย์แหง่ ประเทศไทย ทป่ี รกึ ษำ
(2) ประธำนรำชวทิ ยำลยั รงั สีแพทย์แหง่ ประเทศไทย ทป่ี รึกษำ
(3) นำยกสมำคมรังสรี ักษำและมะเรง็ วทิ ยำแหง่ ประเทศไทย
(4) นำยกมะเร็งวทิ ยำสมำคมแหง่ ประเทศไทย ที่ปรึกษำ
ท่ปี รกึ ษำ
(5) ประธำนชมรมศัลยแพทยม์ ะเร็ง (ประเทศไทย)
(6) นำยธรี วฒุ ิ คูหะเปรมะ

ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลวฒั โนสถ

(7) นำยชุติเดช...

-7- ประธำน

(7) นำยชุตเิ ดช ตำบ-องครกั ษ์ ประธำนรว่ ม
ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสมี ำ รองประธำน

(8) ผ้อู ำนวยกำรสถำบนั มะเร็งแห่งชำติ กรรมกำร

(9) นำงโศรยำ ธรรมรกั ษ์ กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลเพชรบูรณ์ กรรมกำร

(10) นำงปฐมพร ศิรประภำศิริ กรรมกำร
ทปี่ รึกษำกรมกำรแพทย์
กรรมกำร
(11) อธกิ ำรบดีสถำบนั พระบรมรำชชนก
(12) ผอู้ ำนวยกำรสำนักสนับสนนุ ระบบสขุ ภำพปฐมภมู ิ กรรมกำร
กรรมกำร
สำนักงำนหลกั ประกนั สขุ ภำพแห่งชำติ กรรมกำร
(13) ผอู้ ำนวยกำรสำนกั สนับสนุนเครือข่ำยระบบบริกำรทตุ ิยภมู ิ กรรมกำร
กรรมกำร
และตติยภมู ิ สำนกั งำนหลักประกนั สุขภำพแห่งชำติ กรรมกำร
(14) ผ้อู ำนวยกำรสำนกั บรหิ ำรกำรจดั สรรและชดเชยค่ำบริกำร กรรมกำร
กรรมกำร
สำนักงำนหลักประกนั สขุ ภำพแหง่ ชำติ
(15) ผ้อู ำนวยกำรโรงพยำบำลมะเร็งชลบุรี กรรมกำร
(16) ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลมะเร็งลพบรุ ี
(17) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลมะเร็งลำปำง กรรมกำร
(18) ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลมะเร็งสุรำษฎรธ์ ำนี
กรรมกำร
(19) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลมะเร็งอดุ รธำนี
(20) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลมะเร็งอุบลรำชธำนี กรรมกำร
(21) ผ้อู ำนวยกำรโรงพยำบำลมหำวชิรำลงกรณธญั บุรี
(22) ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบรกิ ำรสุขภำพ กรรมกำร

สำขำโรคมะเร็ง เขตสุขภำพที่ ๑-๑๓ กรรมกำร
(23) นำงสนุ ยี ์ ณศี ะนันท์
(29) นำยสรุ วุฒิ...
โรงพยำบำลสวรรคป์ ระชำรกั ษ์
(24) นำงนงนชุ มีเสถยี ร

โรงพยำบำลสวรรคป์ ระชำรกั ษ์
(25) นำยประกอบ ลอื ชำเกียรติศักดิ์

โรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี
(26) นำงชนญิ ญำ พัฒนศักดิ์ภิญโญ

โรงพยำบำลสวรรค์ประชำรกั ษ์
(27) นำงกนกวรรณ ม่ิงขวญั

โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์
(28) นำยชวลติ หลักดี

โรงพยำบำลพุทธชนิ รำช พษิ ณโุ ลก

-8- กรรมกำร
กรรมกำร
(29) นำยสรุ วฒุ ิ เจริญขจรชยั กรรมกำร
โรงพยำบำลชลบรุ ี กรรมกำร
กรรมกำร
(30) นำยจมุ พล สิงห์หริ ัญนุสรณ์ กรรมกำร
สถำบนั มะเร็งแหง่ ชำติ กรมกำรแพทย์ กรรมกำร
กรรมกำร
(31) นำยสมชำย ธนะสทิ ธชิ ยั กรรมกำร
สถำบนั มะเร็งแห่งชำติ กรมกำรแพทย์ กรรมกำร
กรรมกำร
(32) นำยนพวัชร์ สมำนคติวัฒน์ กรรมกำร
โรงพยำบำลรำชบรุ ี กรรมกำร
กรรมกำร
(33) นำงสำวบษุ บำ จนิ ดำวจิ ักษณ์ กรรมกำร
คณะเภสชั ศำสตร์ มหำวทิ ยำลัยมหิดล กรรมกำร
กรรมกำร
(34) นำงสำวศลุ ีพร แสงกระจำ่ ง กรรมกำร
สถำบันมะเร็งแห่งชำติ กรมกำรแพทย์
(47) นำยสิทธลิ กั ษณ์...
(35) นำงรงั สยิ ำ บวั ส้ม
สถำบนั มะเร็งแห่งชำติ กรมกำรแพทย์

(36) นำยพรเทพ ใจดี
โรงพยำบำลรำชบรุ ี

(37) นำงอรวรรณ เหล่ำอำรีย์
โรงพยำบำลมะเร็งชลบรุ ี กรมกำรแพทย์

(38) นำงสำววิจติ รำ นพสทิ ธ์ิ
โรงพยำบำลชลบรุ ี

(39) นำงรงุ่ รัตน์ เนตรโสภำ
โรงพยำบำลรอ้ ยเอ็ด

(40) นำงทววี รรณ์ ประเสรฐิ ศลิ ป์
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ

(41) นำงจนั ทรำ พรมจรรย์
โรงพยำบำลสรรพสทิ ธิประสงค์

(42) นำงพอหทัย จวิ ำรตั น์
โรงพยำบำลสรุ ำษฎรธ์ ำนี

(43) นำงอดุ มลักษณ์ รังสยิ ำภรณ์รัตน์
โรงพยำบำลอดุ รธำนี

(44) นำงสำวนริ มล พจนด์ ้วง
สถำบันมะเร็งแหง่ ชำติ กรมกำรแพทย์

(45) นำงสำวอลิสำ ชว่ งอรณุ
สถำบันมะเร็งแหง่ ชำติ กรมกำรแพทย์

(46) นำงสำวสมจิตต์ วงศส์ ุวรรณสิริ
กองกำรพยำบำล สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

-9-

(47) นำยสิทธลิ กั ษณ์ วงษว์ ันทนยี ์ กรรมกำร
รองผ้อู ำนวยกำรกองบริหำรกำรสำธำรณสขุ และเลขำนุกำร
สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข
กรรมกำร
(48) นำยธรี ะชัย ทรงเกยี รติกวิน และเลขำนุกำรร่วม
โรงพยำบำลหำดใหญ่
กรรมกำร
(49) นำยศภุ กร มะลขิ ำว และเลขำนุกำรร่วม
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสมี ำ
กรรมกำร
(50) นำงยุภำ คงกลิ่นสคุ นธ์ และผชู้ ่วยเลขำนกุ ำร
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข
สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร
และผู้ช่วยเลขำนกุ ำร
(51) นำยบำรเมษฐ์ ผมคำ
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ

4. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำร สำขำอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน ทป่ี รกึ ษำ
4.1 องคป์ ระกอบ ท่ีปรกึ ษำ
(1) เลขำธกิ ำรสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ ท่ีปรกึ ษำ
(2) ประธำนรำชวิทยำลยั ประสำทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ปรกึ ษำ
(3) นำยกสมำคมแพทยอ์ ุบตั เิ หตุแห่งประเทศไทย
(4) นำยณรงค์ อภิกุลวณิช ประธำน
รองอธิบดีกรมกำรแพทย์
(5) นำยนำพล แดนพิพัฒน์ ประธำนร่วม
ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจำ้ พระยำอภยั ภูเบศร ประธำนร่วม
(6) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลรำชวิถี
(7) ประธำนวทิ ยำลัยแพทยฉ์ ุกเฉินแหง่ ประเทศไทย กรรมกำร
(8) ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์นเรนทร์ โชตริ สนริ มิต
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยั เชียงใหม่ กรรมกำร
(9) นำงนฤมล สวรรค์ปญั ญำเลิศ
ผู้ทรงคณุ วุฒิ กรมกำรแพทย์ กรรมกำร
(10) ผอู้ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฉุกเฉนิ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ กรรมกำร
(11) ผูอ้ ำนวยกำรสำนกั งำนบรหิ ำรโครงกำรรว่ มผลิตแพทย์
เพิม่ เพอื่ ชำวชนบท กรรมกำร
(12) อธิกำรบดีสถำบนั พระบรมรำชชนก กรรมกำร
(13) นำยณรงค์ ธำดำเดช
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลอุดรธำนี

(14) นำยศักดช์ิ ัย...

-10- กรรมกำร
กรรมกำร
(14) นำยศักดชิ์ ัย ตง้ั จิตวทิ ยำ กรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลสงขลำ กรรมกำร
กรรมกำร
(15) นำยพงษน์ รนิ ทร์ ชำติรังสรรค์ กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลเจำ้ พระยำยมรำช กรรมกำร
กรรมกำร
(16) นำยธิติ แสวงธรรม กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลบำ้ นโปง่ กรรมกำร
กรรมกำร
(17) ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบรกิ ำรสุขภำพ กรรมกำร
สำขำอบุ ัติเหตุและฉุกเฉิน เขตสขุ ภำพท่ี 1-13 กรรมกำร

(18) นำยกลุ พฒั น์ วีรสำร กรรมกำร
สถำบันประสำทวิทยำ กรมกำรแพทย์ กรรมกำร
กรรมกำร
(19) นำยไพโรจน์ เครอื กำญจนำ กรรมกำร
โรงพยำบำลรำชวิถี กรมกำรแพทย์
(31) นำงอนั ธิกำ...
(20) นำยธรี ชัย ยงชัยตระกูล
โรงพยำบำลเลดิ สนิ กรมกำรแพทย์

(21) นำยสัจจะ ชลติ ำภรณ์
โรงพยำบำลนพรตั นรำชธำนี กรมกำรแพทย์

(22) นำยกติ ตวิ ัฒน์ มะโนจันทร์
โรงพยำบำลนพรตั นรำชธำนี กรมกำรแพทย์

(23) นำยอนรุ กั ษ์ อมรเพชรสถำพร
โรงพยำบำลสวรรคป์ ระชำรกั ษ์

(24) นำยประดษิ ฐ์ ไชยบุตร
โรงพยำบำลรำชบุรี

(25) นำยธวัชชัย อิม่ พูล
โรงพยำบำลขอนแกน่

(26) นำยรฐั พงษ์ บุรีวงษ์
กองควบคมุ โรคและภยั สุขภำพในภำวะฉุกเฉนิ
กรมควบคุมโรค

(27) นำงจินตนำ คำภกั ดี
โรงพยำบำลวำรินชำรำบ

(28) นำยภมุ รินทร์ แซ่ลมิ้
วิทยำลยั วิทยำศำสตรก์ ำรแพทยเ์ จ้ำฟำ้ จุฬำภรณ์

(29) นำงสำวอรรถยำ อมรพรหมภักดี
กองกำรพยำบำล สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข

(30) นำงสุนันท์ เกียรตชิ ัยพิพฒั น์
โรงพยำบำลรำชบรุ ี

-11-

(31) นำงอนั ธิกำ คะระวำนชิ กรรมกำร
โรงพยำบำลตรำด
กรรมกำร
(32) นำงกลุ ภัสส์ จติ ศรทั ธำ
โรงพยำบำลสระบรุ ี กรรมกำร

(33) นำงสำวศิลปส์ ภุ ำ ล้มิ พงศำนุรกั ษ์ กรรมกำร
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ และเลขำนุกำร

(34) นำงเกวลนิ ช่นื เจริญสขุ กรรมกำร
รองผอู้ ำนวยกำรกองบริหำรกำรสำธำรณสขุ และเลขำนุกำรร่วม
สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข
กรรมกำร
(35) นำยสมประสงค์ ทองมีสี และเลขำนุกำรร่วม
โรงพยำบำลชลบุรี
กรรมกำร
(36) นำยชำตชิ ำย คลำ้ ยสบุ รรณ และผู้ชว่ ยเลขำนกุ ำร
โรงพยำบำลเจำ้ พระยำอภัยภูเบศร
กรรมกำร
(37) นำงณฏั ฐิณำ รงั สนิ ธ์ุ และผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

(38) นำงอัมภำภรณ์ ยนตส์ ุข
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข
สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ

5. คณะกรรมกำรพฒั นำระบบบริกำร สำขำทำรกแรกเกิด ทีป่ รึกษำ
5.1 องคป์ ระกอบ
(1) เลขำนุกำรมลู นธิ เิ ดก็ โรคหวั ใจในพระอปุ ถัมภ์ ท่ีปรึกษำ
ของสมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอเจ้ำฟำ้ กลั ยำณวิ ฒั นำฯ ที่ปรึกษำ
(2) ประธำนรำชวิทยำลยั สตู นิ รแี พทยแ์ หง่ ประเทศไทย ทป่ี รึกษำ
(3) ประธำนรำชวทิ ยำลยั กมุ ำรแพทยแ์ หง่ ประเทศไทย ท่ปี รึกษำ
(4) ประธำนชมรมเวชศำสตร์ทำรกแรกเกดิ แห่งประเทศไทย
(5) ศำสตรำจำรย์คลินิกอไุ รวรรณ โชติเกียรติ ทป่ี รึกษำ
ทีป่ รึกษำสถำบันสขุ ภำพเดก็ แหง่ ชำติมหำรำชนิ ี
(6) รองศำสตรำจำรยว์ รำภรณ์ แสงทวีสนิ ที่ปรึกษำ
ทปี่ รึกษำสถำบันสขุ ภำพเดก็ แห่งชำตมิ หำรำชินี
(7) ศำสตรำจำรย์คลินิกศิรำภรณ์ สวัสดิวร ประธำน
ทปี่ รึกษำสถำบนั สุขภำพเด็กแหง่ ชำตมิ หำรำชินี
(8) นำยสวรรค์ ขวญั ใจพำนชิ ประธำนร่วม
ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลชลบุรี
(9) ผู้อำนวยกำรสถำบันสขุ ภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี

(10) ผ้ชู ่วย...

-12- รองประธำน
กรรมกำร
(10) ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์วิบลู ย์ กำญจนพฒั นกลุ กรรมกำร
สถำบันสขุ ภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี กรมกำรแพทย์ กรรมกำร
กรรมกำร
(11) อธิกำรบดีสถำบันพระบรมรำชชนก กรรมกำร
(12) ประธำนคณะกรรมกำรพฒั นำระบบบริกำรสขุ ภำพ กรรมกำร
กรรมกำร
สำขำทำรกแรกเกิด เขตสุขภำพท่ี ๑-๑๓ กรรมกำร
(13) นำงสำวปฐั มำลักษณ์ เผอื กผ่อง กรรมกำร
กรรมกำร
โรงพยำบำลนครพิงค์ กรรมกำร
(14) นำงสำวนำ้ ทพิ ย์ อนิ ทบั กรรมกำร
กรรมกำร
โรงพยำบำลพทุ ธชินรำช พษิ ณุโลก กรรมกำร
(15) นำยกติ ติชยั อุรุวรรณกลุ กรรมกำร
กรรมกำร
โรงพยำบำลอทุ ัยธำนี กรรมกำร
(16) นำงสำวนรศิ รำ แสงปัดสำ
และเลขำนุกำร
โรงพยำบำลบำ้ นโป่ง
(17) นำงมณวี รรณ แชม่ ประเสรฐิ (28) นำงฐำนดั ดำ...

โรงพยำบำลเจำ้ พระยำยมรำช
(18) นำงสำวอรอนงค์ ต้ังตรงจิตต์

โรงพยำบำลพทุ ธโสธร
(19) นำงสำววรนำฏ จนั ทรข์ จร

โรงพยำบำลขอนแกน่
(20) นำงสำวสดุ ำรตั น์ ศริ ิชยั พรศักดิ์

โรงพยำบำลสกลนคร
(21) นำยชเู กียรติ เพิ่มทองชูชยั

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสมี ำ
(22) นำงสำวยุพเยำว์ สิงหอ์ ำจ

โรงพยำบำลสรรพสทิ ธิประสงค์
(23) นำงสำวณัฐกำ รจุ รี ไพบูลย์

โรงพยำบำลทงุ่ สง
(24) นำงสำวสิตำภำ ภำษี

โรงพยำบำลวชริ ะภูเก็ต
(25) นำงนภวรรณ เจียรพรี พงศ์

โรงพยำบำลพุทธชนิ รำช พิษณโุ ลก
(26) นำงสำวพชั รีย์ กลัดจอมพงษ์

กองกำรพยำบำล สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข
(27) นำงเกวลนิ ช่ืนเจรญิ สุข

รองผอู้ ำนวยกำรกองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ
สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

-13-

(28) นำงฐำนดั ดำ ศริ ิพร กรรมกำร
โรงพยำบำลชลบุรี และเลขำนุกำรร่วม

(29) นำยศุภวชั ร บุญกษดิ เ์ิ ดช กรรมกำร
สถำบนั สุขภำพเด็กแหง่ ชำติมหำรำชินี กรมกำรแพทย์ และเลขำนุกำรร่วม

(30) นำงสำวรงุ่ ทิวำ อศั วนิ ำนนท์ กรรมกำร
และผู้ช่วยเลขำนกุ ำร
สถำบนั สุขภำพเด็กแหง่ ชำตมิ หำรำชินี กรมกำรแพทย์
(31) นำงณฏั ฐิณำ รังสนิ ธุ์ กรรมกำร
และผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข
กรรมกำร
สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ และผูช้ ว่ ยเลขำนกุ ำร
(32) นำงสำวสุธิศำ เงินกลน่ั

กองบริหำรกำรสำธำรณสขุ

สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข

6. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบบรกิ ำร สำขำสุขภำพจิตและจติ เวช ทป่ี รึกษำ
6.1 องคป์ ระกอบ
(1) หมอ่ มหลวงสมชำย จกั รพันธ์ ท่ปี รกึ ษำ
ประธำนคณะท่ีปรึกษำรฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ที่ปรึกษำ
(2) อธบิ ดกี รมสขุ ภำพจิต
(3) นำยบญุ ชยั นวมงคลวัฒนำ ที่ปรกึ ษำ
ทป่ี รกึ ษำอำวโุ ส กรมสขุ ภำพจิต
ประธำน
(4) นำงวนิ ดั ดำ ปยิ ะศลิ ป์
ผ้ทู รงคุณวุฒสิ ถำบนั สขุ ภำพเดก็ แห่งชำตมิ หำรำชนิ ี ประธำนรว่ ม

(5) นำยทวศี ิลป์ วษิ ณุโยธนิ รองประธำน
สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสขุ ภำพที่ 10
กรรมกำร
(6) นำยสมัย ศริ ิทองถำวร
รองอธิบดีกรมสขุ ภำพจติ กรรมกำร

(7) นำยธรณินทร์ กองสุข กรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ กรรมกำร
กรรมกำร
(8) นำยดุสติ ลิขนะพิชิตกุล กรรมกำร
ผทู้ รงคณุ วุฒิ กรมสขุ ภำพจติ

(9) ประธำนคณะกรรมกำรพฒั นำระบบบริกำรสุขภำพ
สำขำสุขภำพจิตและจิตเวช เขตสุขภำพท่ี ๑-๑๓

(10) อธกิ ำรบดีสถำบนั พระบรมรำชชนก
(11) ประธำนรำชวิทยำลัยจิตแพทยแ์ ห่งประเทศไทย
(12) นำยกสมำคมนักจิตวทิ ยำคลินิกไทย หรือผู้แทน
(13) รองศำสตรำจำรยจ์ ินตนำ ยูนพิ นั ธุ์ สภำกำรพยำบำล

(14) ผ้อู ำนวยกำร...

-14-

(14) ผอู้ ำนวยกำรสถำบนั สุขภำพจิตเดก็ และวยั รุน่ รำชนครินทร์ กรรมกำร
กรรมกำร
(15) ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลจติ เวชขอนแกน่ รำชนครินทร์ กรรมกำร
(16) นำงสำวบุญศริ ิ จันศิริมงคล
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลจติ เวชสงขลำรำชนครนิ ทร์ กรรมกำร
(17) ผอู้ ำนวยกำรศนู ยส์ ขุ ภำพจิตที่ 7 กรมสุขภำพจิต กรรมกำร
กรรมกำร
(18) ผอู้ ำนวยกำรกองสง่ เสรมิ และพฒั นำสุขภำพจิต กรมสขุ ภำพจิต กรรมกำร
(19) ผู้อำนวยกำรกองยทุ ธศำสตร์และแผนงำน กรมสุขภำพจิต
(20) ผ้อู ำนวยกำรโรงพยำบำลธัญญำรักษ์ขอนแก่น กรรมกำร
(21) ผู้อำนวยกำรสถำบันบำบัดรกั ษำและฟนื้ ฟูผูต้ ิดยำเสพติดแห่งชำติ
กรรมกำร
บรมรำชชนนี
(22) นำยวญิ ญู ชะนะกลุ กรรมกำร

สถำบันจิตเวชศำสตรส์ มเด็จเจำ้ พระยำ กรรมกำร
(23) นำยชลอวัฒน์ อนิ ปำ
กรรมกำร
ศนู ย์อำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
กระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร
(24) นำยสกล ด่ำนภักดี
โรงพยำบำลชยั ภมู ิ กรรมกำร
(25) นำงกนกกำญจน์ วิโรจน์อไุ รเรือง
โรงพยำบำลพระศรมี หำโพธ์ิ กรรมกำร
(26) นำงอนญั ญำ สินรัชตำนนั ท์
โรงพยำบำลยุวประสำทไวทโยปถัมภ์ กรรมกำร
(27) นำงเนตรนภำ ภมะรำภำ
โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ กรรมกำร
(28) นำงภำรณี ชวำลวฒุ ิ
โรงพยำบำลสวนปรุง กรรมกำร
(29) นำยดำรง แวอำลี
โรงพยำบำลยะลำ กรรมกำร
(30) นำยสุเมธ ฉำยศิริกุล
โรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี
(31) นำงศภุ มำศ บำรงุ รตั น์
โรงพยำบำลระยอง
(32) นำงสำวนทั ธมนต์ ฉิมสุข
โรงพยำบำลหนองฉำง
(33) นำยวิชัย ลิขสิทธิ์ดำรงกลุ
โรงพยำบำลจิตเวชสงขลำรำชนครินทร์

(34) นำงสำวพัชร.ี ..

-15-

(34) นำงสำวพชั รี เนยี มศรี กรรมกำร
กองกำรพยำบำล สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ
กรรมกำร
(35) นำยบรุ ินทร์ สรุ อรณุ สัมฤทธิ์ และเลขำนุกำร
ผอู้ ำนวยกำรกองบริหำรระบบบรกิ ำรสุขภำพจิต
กรมสขุ ภำพจติ กรรมกำร
และเลขำนุกำรรว่ ม
(36) นำยทัปปณ สมั ปทณรักษ์
รองผู้อำนวยกำรกองบรหิ ำรกำรสำธำรณสุข กรรมกำร
สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ และผู้ชว่ ยเลขำนุกำร

(37) นำงณัฏฐณิ ำ รังสินธ์ุ กรรมกำร
กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ และผชู้ ว่ ยเลขำนุกำร
สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ
ประธำน
(38) นำงสำวธนวรรณ น้อยเกษม
กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสุข ประธำนร่วม
สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประธำนร่วม
รองประธำน
7. คณะกรรมกำรพฒั นำระบบบรกิ ำร สำขำแม่และเด็ก
7.1 องค์ประกอบ รองประธำน
(1) นำยวโิ รจน์ รัตนอมรสกุล กรรมกำร
นำยแพทย์สำธำรณสุขจงั หวดั นครนำยก กรรมกำร
(2) ประธำนรำชวทิ ยำลยั สูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย กรรมกำร

(3) ประธำนรำชวิทยำลัยกุมำรแพทย์แหง่ ประเทศไทย กรรมกำร
(4) นำยเกรียงศักดิ์ คำอิ่ม
กรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพธำรำม กรรมกำร
(5) ผู้อำนวยกำรสถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำตมิ หำรำชนิ ี
(6) ประธำนรำชวทิ ยำลยั วสิ ัญญีแพทย์แหง่ ประเทศไทย กรรมกำร

(7) ประธำนชมรมวิสัญญีพยำบำลแหง่ ประเทศไทย (13) นำยจิรรุจน์ ...
(8) ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ

สำขำสูติ-นรีเวชกรรม เขตสุขภำพที่ 1-13
(9) ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ

สำขำกุมำรเวชกรรม เขตสุขภำพท่ี 1-13
(10) อธิกำรบดสี ถำบันพระบรมรำชชนก
(11) รองศำสตรำจำรย์สรุ ศักดิ์ จันทรแ์ สงอรำ่ ม

โรงพยำบำลรำชวถิ ี กรมกำรแพทย์
(12) ผชู้ ่วยศำสตรำจำรย์วบิ ลู ย์ กำญจนพัฒนกลุ

สถำบันสุขภำพเด็กแหง่ ชำติมหำรำชนิ ี กรมกำรแพทย์

-16- กรรมกำร

(13) นำยจริ รจุ น์ ชมเชย กรรมกำร
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ
กรรมกำร
(14) นำงพมิ ลพรรณ ต่ำงวิวัฒน์
สำนักสง่ เสริมสุขภำพ กรมอนำมยั กรรมกำร

(15) นำยปฏิวตั ิ วงศ์งำม กรรมกำร
โรงพยำบำลสมทุ รปรำกำร
กรรมกำร
(16) นำยพิพฒั น์ มงคลฤทธิ์
โรงพยำบำลยะลำ กรรมกำร

(17) นำงสำวชุตมิ ำ สมรรถคนี กรรมกำร
โรงพยำบำลหำดใหญ่
กรรมกำร
(18) นำยทำนบ ตณั นิติศภุ วงษ์
โรงพยำบำลพทุ ธชินรำช พิษณุโลก กรรมกำร

(19) นำยเพยี รศักดิ์ แซห่ วอ่ ง กรรมกำร
โรงพยำบำลสรรพสทิ ธิประสงค์
กรรมกำร
(20) นำงสำวศริ วิ รรณ จิตต์ไชยวัฒน์
โรงพยำบำลสุรนิ ทร์ กรรมกำร

(21) นำงสำวสภุ ำรัตน์ กำญจนวณชิ ย์ กรรมกำร
โรงพยำบำลนครพิงค์
กรรมกำร
(22) นำยวพิ ฒั น์ อุดมพงศล์ ักษณำ และเลขำนุกำร
โรงพยำบำลสวรรค์ประชำรกั ษ์
กรรมกำร
(23) นำงสำวศริ พิ ร วงพงศ์มนพู งศ์ และเลขำนุกำรรว่ ม
โรงพยำบำลปทุมธำนี
กรรมกำร
(24) นำงสำวภทั รพร วิลำวรรณ์ และเลขำนุกำรร่วม
โรงพยำบำลศนู ยก์ ำรแพทยส์ มเด็จพระเทพรตั น์รำชสุดำ
สยำมบรมรำชกุมำรี (30) นำยพิพัฒ...

(25) นำงนยั นำ ณีศนนั ท์
สถำบันสขุ ภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชนิ ี กรมกำรแพทย์

(26) นำงอัมรำภัสร์ อรรถชัยวจั น์
กองกำรพยำบำล สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

(27) นำยรกั ษ์พงศ์ เวยี งเจรญิ
รองผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรสำธำรณสุข
สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

(28) ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์สมบูรณ์ ศรศกุ ลรัตน์
โรงพยำบำลรำชวถิ ี กรมกำรแพทย์

(29) ผ้ชู ว่ ยศำสตรำจำรย์ศุภวชั ร์ บญุ กษิดิเ์ ดช
สถำบนั สขุ ภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี

-17-

(30) นำยพิพฒั เคลือบวัง กรรมกำร
โรงพยำบำลแม่สอด และเลขำนุกำรรว่ ม

(31) นำยสุธิต คณุ ประดษิ ฐ์ กรรมกำร
โรงพยำบำลลำพนู และผชู้ ่วยเลขำนกุ ำร

(32) นำงสมสินี เกษมศิลป์ กรรมกำร
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข และผชู้ ่วยเลขำนกุ ำร
สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
กรรมกำร
(33) นำยอเสข แก้วกันหำ และผู้ชว่ ยเลขำนกุ ำร
กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

8. คณะกรรมกำรพฒั นำระบบบริกำร สำขำระบบบริกำรปฐมภมู แิ ละสุขภำพอำเภอ

8.1 องค์ประกอบ

(1) รองปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ ท่ีปรึกษำ

หวั หน้ำกลมุ่ ภำรกจิ ด้ำนพัฒนำกำรแพทย์

(2) รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ทีป่ รกึ ษำ

หัวหน้ำกลุม่ ภำรกิจดำ้ นพัฒนำกำรสำธำรณสุข

(3) นำยบญุ ชัย ธรี ะกำญจน์ ที่ปรกึ ษำ

หวั หนำ้ ผ้ตู รวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข

(4) นำยสมชำยโชติ ปยิ วัชร์เวลำ ประธำน

นำยแพทย์สำธำรณสุขจงั หวดั ขอนแก่น

(5) นำยสวุ ฒั น์ วิรยิ ะพงษส์ ุกิจ รองประธำน

ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเดจ็ พระบรมรำชินีนำถ ณ อำเภอนำทวี

(6) ผู้อำนวยกำรกองสนับสนุนสขุ ภำพภำคประชำชน กรรมกำร

กรมสนบั สนุนบรกิ ำรสขุ ภำพ

(7) ผอู้ ำนวยกำรสำนกั บรหิ ำรระบบบรกิ ำรสุขภำพจติ กรรมกำร

กรมสุขภำพจิต

(8) ผอู้ ำนวยกำรกองส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิต กรมสุขภำพจิต กรรมกำร

(9) ผ้อู ำนวยกำรกองแผนงำนและวชิ ำกำร กรรมกำร

กรมวทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์

(10) ผู้อำนวยกำรสำนักทนั ตสำธำรณสุข กรมอนำมยั กรรมกำร

(11) นำยนครินทร์ สุวรรณแสง กรรมกำร

กองกำรพยำบำล สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ

(12) ผอู้ ำนวยกำรสถำบนั กำรแพทยแ์ ผนไทย กรรมกำร

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

(13) ผูอ้ ำนวยกำร...

-18-

(13) ผู้อำนวยกำรสำนกั บริหำรยทุ ธศำสตรส์ ขุ ภำพดวี ิถชี วี ติ ไทย กรรมกำร
สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร
กรรมกำร
(14) ผอู้ ำนวยกำรสำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมยั กรรมกำร
กรรมกำร
(15) ผู้อำนวยกำรกองแผนงำน กรมควบคุมโรค กรรมกำร
กรรมกำร
(16) ประธำนคณะกรรมกำรพฒั นำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำระบบ กรรมกำร
บริกำรปฐมภูมิและสุขภำพอำเภอ เขตสุขภำพที่ ๑-๑๓ กรรมกำร
กรรมกำร
(17) นำยปยิ ะ ศิรลิ กั ษณ์ กรรมกำร
นำยแพทยส์ ำธำรณสุขจงั หวดั พษิ ณโุ ลก กรรมกำร
กรรมกำร
(18) นำยปองพล วรปำณิ กรรมกำร
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสโุ ขทัย กรรมกำร
กรรมกำร
(19) นำยปรำรถนำ ประสงค์ดี กรรมกำร
นำยแพทย์สำธำรณสุขจงั หวัดอุทัยธำนี กรรมกำร

(20) นำยชำญชัย จันทร์วรชัยกลุ
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลขอนแก่น

(21) นำยสันติ ลำภเบญจกลุ
ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลทำ่ วงุ้

(22) นำยจตภุ มู ิ นลี ะศรี
โรงพยำบำลท่ำยำง

(23) นำงสำวศริ นิ ภำ ศิริพร ณ รำชสมี ำ
โรงพยำบำลบำ้ นโพธิ์

(24) นำงดวงดำว ศรียำกลู
โรงพยำบำลเพชรบรู ณ์

(25) นำยไพฑรู ย์ อ่อนเกตุ
โรงพยำบำลกำแพงเพชร

(26) นำยปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดั อำนำจเจริญ

(27) นำยสฤษด์เิ ดช เจริญไชย
สำนกั งำนสำธำรณสุขจงั หวัดนนทบุรี

(28) นำยโกวิทย์ พยัคฆว์ ิเชียร
สำนักงำนสำธำรณสขุ จังหวัดนครสวรรค์

(29) นำยสมนกึ ธีระภทั รำนนท์
สำนกั งำนสำธำรณสุขจงั หวดั เพชรบูรณ์

(30) นำยโกเมนทร์ ทวิ ทอง
สำนกั สนับสนนุ ระบบสขุ ภำพปฐมภมู ิ
สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

(31) นำงสำว...

-19-

(31) นำงสำวสุทธำทิพย์ จนั ทรกั ษ์ กรรมกำร
กองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน
กรมสนับสนนุ บริกำรสุขภำพ กรรมกำร
กรรมกำร
(32) ประธำนชมรมสำธำรณสุขแห่งประเทศไทย
กรรมกำร
(33) นำยทองดี มุ่งดี กรรมกำร
สำนักสนบั สนุนระบบสขุ ภำพปฐมภูมิ กรรมกำร
สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร

(34) นำยสมโชค พลู สุข
สำธำรณสขุ อำเภอพนุ พิน

(35) นำยประพันธ์ ใยบุญมี
สำธำรณสุขอำเภอสองพ่ีนอ้ ง จงั หวัดสุพรรณบุรี

(36) นำยมงคล เงินแจ้ง
นำยกสมำคมหมออนำมัย

(37) นำยธงศักด์ิ เกดิ สุข
ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลสง่ เสริมสุขภำพตำบลหนองเมือง

(38) นำยสมพงค์ คำสำร กรรมกำร
โรงพยำบำลลำพนู
กรรมกำร
(39) นำยสำยชล ชำปฏิ
โรงพยำบำลตรำด กรรมกำร
และเลขำนุกำร
(40) นำยประสทิ ธิ์ชยั มงั่ จิตร
รองผ้อู ำนวยกำรกองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ กรรมกำร
สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ และผชู้ ่วยเลขำนุกำร

(41) นำยอเสข แก้วกันหำ กรรมกำร
กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสุข และผชู้ ่วยเลขำนกุ ำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
กรรมกำร
(42) นำงเอื้อมพร จันทร์ทอง และผู้ชว่ ยเลขำนกุ ำร
สำนักงำนบรหิ ำรยุทธศำสตรส์ ุขภำพดีวถิ ีชีวิตไทย
สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ กรรมกำร
และผชู้ ่วยเลขำนกุ ำร
(43) นำยชัยณรงค์ สงั ข์จ่ำง
สำนกั สนบั สนุนระบบสุขภำพปฐมภมู ิ
สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

(44) นำงสมสินี เกษมศิลป์
กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ
สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

9. คณะกรรมกำร...

-20- ที่ปรึกษำ
9. คณะกรรมกำรพฒั นำระบบบรกิ ำร สำขำสขุ ภำพช่องปำก ทป่ี รกึ ษำ

9.1 องค์ประกอบ ที่ปรึกษำ
(1) นำยกทันตแพทยสภำ
(2) นำยสุธำ เจยี รมณีโชตชิ ยั ประธำน
ท่ีปรึกษำกรมอนำมยั
(3) นำงสุณี วงศ์คงคำเทพ ประธำนร่วม
ท่ีปรกึ ษำกรมอนำมัย ประธำนร่วม
(4) นำยอรรถพล แกว้ สมั ฤทธ์ิ
รองอธบิ ดีกรมอนำมัย
(5) ประธำนรำชวิทยำลัยทนั ตแพทย์แห่งประเทศไทย
(6) นายสชุ ติ พลู ทอง

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

(7) ผ้อู ำนวยกำรสำนักทันตสำธำรณสุข กรมอนำมัย รองประธำน
(8) ผูอ้ านวยการสถาบันทนั ตกรรม กรมการแพทย์ รองประธำน

(9) เลขำธิกำรองค์กรผ้บู รหิ ำรคณะทนั ตแพทยศำสตร์ กรรมกำร
แห่งประเทศไทย
กรรมกำร
(10) ผูอ้ ำนวยกำรสำนักสนับสนุนระบบบริกำรปฐมภมู ิ
สำนักงำนหลักประกนั สุขภำพแหง่ ชำติ กรรมกำร
กรรมกำร
(11) อธกิ ำรบดีสถำบันพระบรมรำชชนก กรรมกำร
(12) นำยกสมำคมทันตำภบิ ำลแห่งประเทศไทย
(13) หัวหน้ำกลมุ่ พฒั นำระบบทันตสำธำรณสุข กรรมกำร

สำนักทนั ตสำธำรณสุข กรมอนำมยั กรรมกำร
(14) หัวหนำ้ กลุ่มพัฒนำทันตสุขภำพวยั ทำงำนและสูงอำยุ
กรรมกำร
สำนกั ทันตสำธำรณสุข กรมอนำมยั
(15) ประธำนคณะอนุกรรมกำรพัฒนำศูนย์ควำมเปน็ เลิศ กรรมกำร

ทำงกำรแพทย์ สำขำสขุ ภำพช่องปำก กรรมกำร
(16) ประธำนคณะอนุกรรมกำรพัฒนำโรงพยำบำลในสังกัด
กรรมกำร
กระทรวงสำธำรณสขุ เป็นสถำบนั ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบำ้ น
(17) นำงสำวกฤษณำ ทวีธนำกร กรรมกำร

โรงพยำบำลนครพิงค์
(18) นำงสำวดวงเดอื น วรี ะฤทธิ์พันธ์

โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์
(19) นำงรชั นี จิตสันตวิ รรกั ษ์

สำนักงำนสำธำรณสขุ จังหวัดพิษณุโลก
(20) นำงสำวนำรณิ ี อนุตรโสตถิ

โรงพยำบำลพทุ ธชินรำช พิษณโุ ลก

(21) นำงจฑุ ำมำศ...

-21- กรรมกำร
กรรมกำร
(21) นำงจุฑำมำศ สจุ พิ งศ์ กรรมกำร
โรงพยำบำลสวรรค์ประชำรกั ษ์ กรรมกำร
กรรมกำร
(22) นำยประเสรฐิ สิทธิผลวนิชกลุ กรรมกำร
โรงพยำบำลสรรคบุรี กรรมกำร
กรรมกำร
(23) นำงสวุ รรณำ สมถวิล กรรมกำร
สำนกั งำนสำธำรณสุขจงั หวดั สระบรุ ี กรรมกำร
กรรมกำร
(24) นำงวังจันทร์ กิตติภำดำกุล กรรมกำร
สำนกั งำนสำธำรณสุขจงั หวดั สงิ หบ์ รุ ี กรรมกำร
กรรมกำร
(25) นำงสำวดลฤดี แก้วสวำท กรรมกำร
ศนู ย์อนำมยั ท่ี 5 รำชบรุ ี กรมอนำมยั กรรมกำร
กรรมกำร
(26) นำงมนธิ ี ต่อเศวตพงศ์ กรรมกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครปฐม
(39) นำยนฤพงษ.์ ..
(27) นำงรัตนำ จันทร
สำนักงำนสำธำรณสขุ จังหวดั ฉะเชงิ เทรำ

(28) นำงสำวสุภร ตันตนิ ริ ำมัย
โรงพยำบำลพระปกเกลำ้

(29) นำยมนุ ี เหมอื นชำติ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแกน่

(30) นำงนริ มล ลีลำอดิศร
โรงพยำบำลร้อยเอ็ด

(31) นำยสนั ติ ศรนี ิล
สำนกั งำนสำธำรณสขุ จังหวัดอดุ รธำนี

(32) นำงสำววรำงคณำ อนิ ทโลหิต
สำนักงำนสำธำรณสขุ จังหวัดหนองบวั ลำภู

(33) นำงศิริรัตน์ รัศมีโสรัจ
สำนกั งำนสำธำรณสขุ จังหวัดนครรำชสีมำ

(34) นำยจีรศกั ดิ์ ทิพย์สุนทรชยั
สำนักงำนสำธำรณสุขจงั หวัดบุรีรัมย์

(35) นำงน้ำเพชร ตง้ั ย่ิงยง
สำนกั งำนสำธำรณสขุ จงั หวดั อุบลรำชธำนี

(36) นำงนนั ทวัน ศรพี ิพัฒนกุล
โรงพยำบำลศรีสะเกษ

(37) นำยวสนิ เทยี นกิ่งแก้ว
สำนักงำนสำธำรณสขุ จังหวดั กระบี่

(38) นำงศศธิ ร บัณฑิตมหำกลุ
ศูนย์อนำมัยที่ 11 นครศรีธรรมรำช กรมอนำมยั

-22-

(39) นำยนฤพงษ์ ภกั ดี กรรมกำร
สำนักงำนสำธำรณสขุ จังหวดั พัทลงุ
กรรมกำร
(40) นำยพงศภ์ ัทร มหำทุมะรัตน์
โรงพยำบำลควนโดน กรรมกำร

(41) นำงศศิธร บญุ มี กรรมกำร
สำนกั งำนสำธำรณสขุ จังหวัดสพุ รรณบรุ ี
กรรมกำร
(42) นำงศรัญญำ จริ ธนำนันท์
โรงพยำบำลพระนงั่ เกลำ้ กรรมกำร

(43) นำยยทุ ธนำ คำนลิ กรรมกำร
โรงพยำบำลพระสมุทรเจดียส์ วำทยำนนท์
กรรมการ
(44) นำงสมบูรณ์ ศิลำกุล และเลขานุการ
โรงพยำบำลละหำนทรำย
กรรมการ
(45) นำงสำววรำภรณ์ อินทร์พงษ์พันธ์ุ และเลขานุการรว่ ม
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ กรรมการ
และเลขานุการร่วม
(46) นายจารวุ ฒั น์ บุษราคมั รุหะ
กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ กรรมการ
สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข และผ้ชู ว่ ยเลขานกุ าร

(49) นำงสำวสรำรัตน์ เรอื งฤทธิ์ กรรมการ
และผู้ชว่ ยเลขานุการ
สำนักทนั ตสำธำรณสขุ กรมอนำมัย
(50) นางสาวสุมนา โพธ์ศิ รที อง

สถำบนั ทันตกรรม กรมกำรแพทย์

(51) นางยภุ า คงกลน่ิ สุคนธ์

กองบรหิ ารการสาธารณสขุ

สานักงานปลดั กระทรวงสาธารณสุข

(52) นางจตุ มิ าพร สาขากลู

กองบริหารการสาธารณสขุ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

10. คณะกรรมกำรพฒั นำระบบบริกำร สำขำไต ทปี่ รกึ ษำ
10.1 องค์ประกอบ ทป่ี รึกษำ
(1) ศำสตรำจำรยค์ ลินิกสุพฒั น์ วำณิชยก์ ำร
เลขำธกิ ำรมลู นิธโิ รคไตแหง่ ประเทศไทย
(2) นำงดวงตำ อ่อนสวุ รรณ
ทีป่ รกึ ษำสำนักสนับสนุนระบบบรกิ ำรทตุ ิยภูมิ และตติยภมู ิ
สำนกั งำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

(3) นำยมนต์ชยั ...

-23- ประธำน

(3) นำยมนตช์ ัย ววิ ัฒนำสทิ ธพิ งศ์ ประธำนรว่ ม
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสรรพสิทธปิ ระสงค์ ประธำนรว่ ม
ประธำนรว่ ม
(4) ประธำนรำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์แหง่ ประเทศไทย
(5) นำยกสมำคมโรคไตแหง่ ประเทศไทย กรรมกำร
(6) นำยสกำนต์ บุนนำค
กรรมกำร
ผอู้ ำนวยกำรสถำบันเวชศำสตรส์ มเด็จพระสงั ฆรำช กรรมกำร
ญำณสงั วร เพื่อผู้สงู อำยุ กรมกำรแพทย์
(7) ผแู้ ทนรำชวิทยำลัยศลั ยแพทย์แหง่ ประเทศไทย กรรมกำร
ดำ้ นศัลยกรรมทำงเดินปัสสำวะ
(8) อธิกำรบดีสถำบนั พระบรมรำชชนก กรรมกำร
กรรมกำร
(9) ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบรกิ ำรสขุ ภำพ กรรมกำร
สำขำไต เขตสุขภำพที่ ๑-13 กรรมกำร
กรรมกำร
(10) นำยเทพกรณ์ ศริ ิปักมำนนท์ กรรมกำร
โรงพยำบำลพนมสำรคำม กรรมกำร
กรรมกำร
(11) ผู้แทนสถำบันโรคไตภมู ิรำชนครินทร์ กรรมกำร
(12) ประธำนชมรมโรคไตเด็กแหง่ ประเทศไทย กรรมกำร
(13) นำยกสมำคมพยำบำลโรคไตแหง่ ประเทศไทย กรรมกำร

(14) นำยกสมำคมเภสชั กรรมโรงพยำบำล (ประเทศไทย) กรรมกำร
(15) นำยกสมำคมนกั กำหนดอำหำรแหง่ ประเทศไทย กรรมกำร
(16) ประธำนเครอื ขำ่ ยลดบรโิ ภคเคม็
(17) ผ้แู ทนกรมควบคมุ โรค กรรมกำร
(18) ผแู้ ทนกรมสนับสนนุ บริกำรสุขภำพ
(19) ผู้แทนกรมอนำมัย กรรมกำร
(20) ผูแ้ ทนกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
(21) ผู้อำนวยกำรสำนักสนบั สนุนระบบบรกิ ำรทุตยิ ภมู ิ กรรมกำร

และตตยิ ภูมิ สำนกั งำนหลักประกนั สุขภำพแห่งชำติ (27) นำงสำว...
(22) นำยกสมำคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย
(23) นำยกมล โฆษิตรังสิกลุ

โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช
(24) นำยสมชำย เจตสรุ กำนต์

โรงพยำบำลเลิดสิน กรมกำรแพทย์
(25) นำงปิยะธิดำ จงึ สมำน

โรงพยำบำลบำ้ นแพ้ว - เจรญิ กรุง กรุงเทพมหำนคร
(26) นำยเจรญิ เกียรตวิ ัชรชยั

โรงพยำบำลหำดใหญ่

-24-

(27) นำงสำวเสำวลักษณ์ ชำวโพนทอง กรรมกำร

โรงพยำบำลพระนครศรีอยธุ ยำ

(28) นำงอรทัย พิมพส์ ุวรรณ กรรมกำร

โรงพยำบำลสง่ เสริมสุขภำพตำบล นำโหนนน้อย

(29) นำงสำวสพุ ตั รำ เสนสำย กรรมกำร

กองกำรพยำบำล สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

(31) นำงเกวลิน ชน่ื เจรญิ สขุ กรรมกำร

รองผ้อู ำนวยกำรกองบริหำรกำรสำธำรณสุข และเลขำนุกำร

สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

(32) นำยสจั จะ ตตยิ ำนพุ ันธ์วงศ์ กรรมกำร

โรงพยำบำลชยั ภูมิ และเลขำนุกำรรว่ ม

(33) นำงสำววรำงคณำ พชิ ยั วงศ์ กรรมกำร

โรงพยำบำลรำชวถิ ี กรมกำรแพทย์ และเลขำนุกำรร่วม

(34) นำงกนกวรรณ พึ่งรัศมี กรรมกำร

กองบริหำรกำรสำธำรณสุข และผชู้ ว่ ยเลขำนกุ ำร

สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

(35) นำยพิทยำ สร้อยสำโรง กรรมกำร

กองบริหำรกำรสำธำรณสุข และผ้ชู ่วยเลขำนกุ ำร

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

11. คณะกรรมกำรพฒั นำระบบบรกิ ำร สำขำตำ ทป่ี รกึ ษำ
11.1 องค์ประกอบ ประธำน
ประธำนร่วม
(1) นำยปำนเนตร ปำงพฒุ ิพงศ์ รองประธำน
ขำ้ รำชกำรบำนำญ รองประธำน
กรรมกำร
(2) นำงอัจฉรำ นธิ อิ ภญิ ญำสกลุ กรรมกำร

สำธำรณสขุ นเิ ทศก์ เขตสุขภำพที่ 9
(3) รองศำสตรำจำรย์อนชุ ิต ปุญญทลงั ค์

ประธำนรำชวิทยำลยั จักษแุ พทยแ์ หง่ ประเทศไทย

(4) นำงสำยจนิ ต์ อิสปี ระดฐิ
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลเมตตำประชำรกั ษ์ (วัดไรข่ ิง)

(5) นำยอนกุ ลู ไทยถำนนั ดร์

ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสมุทรสำคร
(6) รองศำสตรำจำรย์ภฤศ หำญอตุ สำหะ

คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวทิ ยำลยั มหิดล
(7) อธิกำรบดสี ถำบันพระบรมรำชชนก

(8) ผูอ้ ำนวยกำร...

-25-

(8) ผอู้ ำนวยกำรสำนกั ส่งเสรมิ สุขภำพ กรมอนำมัย หรือผแู้ ทน กรรมกำร

(9) นำยไชยสทิ ธ์ิ เทพชำตรี กรรมกำร

ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลระยอง

(10) นำงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ กรรมกำร

ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลกระทุน่ แบน

(11) ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรสขุ ภำพ กรรมกำร

สำขำตำ เขตสุขภำพที่ ๑-๑๓

(12) นำยไพศำล ร่วมวบิ ลู ยส์ ุข กรรมกำร

โรงพยำบำลรำชวิถี กรมกำรแพทย์

(13) นำยชยั รตั น์ เสำวพฤทธิ์ กรรมกำร

โรงพยำบำลรำชวถิ ี กรมกำรแพทย์

(14) นำยอนริ ุทธ์ สภุ วัตรจรยิ ำกลุ กรรมกำร

ขำ้ รำชกำรบำนำญ

(15) นำงสนุ ทรำภรณ์ ฐติ สมำนนท์ กรรมกำร

โรงพยำบำลพระนั่งเกลำ้

(16) นำงณฏั ฐิรำ ชยั ศรีสวัสดส์ิ ขุ กรรมกำร

โรงพยำบำลเมตตำประชำรกั ษ์ (วดั ไรข่ งิ )

(17) นำยดนัย ตันเกิดมงคล กรรมกำร

คณบดีคณะทศั นมำตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

(18) นำยเมธี จรสั อรุณฉำย กรรมกำร

คณะทัศนมำตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต

(19) นำยกฤษชัย วฒั นะถำวรวงศ์ กรรมกำร

คณะทศั นมำตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสติ

(20) ผู้อำนวยกำรกองกำรพยำบำล หรอื ผู้แทน กรรมกำร

สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

(21) นำงเกวลนิ ช่นื เจริญสุข กรรมกำร

รองผอู้ ำนวยกำรกองบริหำรกำรสำธำรณสุข และเลขำนุกำร

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

(22) นำยวรภัทร วงษส์ วสั ดิ์ กรรมกำร

โรงพยำบำลเมตตำประชำรกั ษ์ (วัดไรข่ ิง) และเลขำนุกำรร่วม

(23) นำงสำวศิโรรัตน์ อินทรปัญญำ กรรมกำร

โรงพยำบำลปทมุ ธำนี และผู้ชว่ ยเลขำนุกำร

(24) นำงนิตยร์ ดี วีระปรชี ำนนท์ กรรมกำร

โรงพยำบำลเมตตำประชำรักษ์ (วดั ไร่ขิง) และผู้ช่วยเลขำนุกำร

(25) นำงสำวณิชมน...

-26-

(25) นำงสำวณชิ มน ชมุ สิงห์ กรรมกำร
โรงพยำบำลเมตตำประชำรักษ์ (วดั ไร่ขงิ ) และผชู้ ว่ ยเลขำนุกำร

(26) นำงจิตตมิ ำ ศรศุกลรัตน์ กรรมกำร
กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ และผชู้ ่วยเลขำนกุ ำร
สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข
กรรมกำร
(27) นำงสำววรำภรณ์ อำ่ ชำ้ ง และผู้ช่วยเลขำนกุ ำร
กองบริหำรกำรสำธำรณสขุ
สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร
และผชู้ ่วยเลขำนกุ ำร
(28) นำงสำววิไลวรรณ ไชยวำรติ
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข

12. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบบรกิ ำร สำขำโรคไม่ตดิ ต่อ ประธำน
12.1 องค์ประกอบ
(1) นำยอัษฎำงค์ รวยอำจิณ รองประธำน
รองอธบิ ดีกรมควบคุมโรค
(2) นำยปยิ ะ ศริ ลิ กั ษณ์ กรรมกำร
นำยแพทยส์ ำธำรณสุขจังหวดั พษิ ณโุ ลก กรรมกำร
(3) ประธำนรำชวิทยำลยั อำยุรแพทยแ์ ห่งประเทศไทย
กรรมกำร
(4) นำยปรำกำร ถมยำงกรู
ทีป่ รึกษำกรมกำรแพทย์ กรรมกำร
กรรมกำร
(5) นำยวศิ ษิ ฎ์ ประสิทธศิ ริ ิกลุ
ผูท้ รงคณุ วฒุ ิ กรมควบโรค กรรมกำร
กรรมกำร
(6) ผทู้ รงคุณวุฒิ กรมอนำมยั ท่ีไดร้ บั มอบหมำย กรรมกำร

(7) นำยสุชำติ หำญไชยพิบลู ย์กลุ กรรมกำร
สถำบันประสำทวทิ ยำ กรมกำรแพทย์
กรรมกำร
(8) นำยกสมำคมโรงพยำบำลเอกชน หรือผ้แู ทน
กรรมกำร
(9) ผู้อำนวยกำรกองวิชำกำรแพทย์ กรมกำรแพทย์

(10) ผู้อำนวยกำรสำนักบรหิ ำรยทุ ธศำสตรส์ ุขภำพดีวิถีชีวิตไทย
สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ

(11) ผ้อู ำนวยกำรสำนกั สนบั สนุนระบบสขุ ภำพปฐมภูมิ
สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

(12) ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยสี ำรสนเทศและกำรส่ือสำร
สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

(13) ผู้อำนวยกำรกองโรคไมต่ ดิ ต่อ กรมควบคมุ โรค

(14) ผู้อำนวยกำร...

-27-

(14) ผอู้ ำนวยกำรสำนกั สนบั สนนุ ระบบบรกิ ำรทุตยิ ภมู ิ กรรมกำร

และตติยภูมิ สำนกั งำนหลกั ประกนั สุขภำพแห่งชำติ

(15) อธิกำรบดสี ถำบันพระบรมรำชชนก กรรมกำร

(16) ว่ำท่ีรอ้ ยตำรวจโทหญิงนภำ ศิรวิ วิ ัฒนำกลุ กรรมกำร

โรงพยำบำลรำชวถิ ี กรมกำรแพทย์

(17) นำงเปีย่ มลำภ แสงสำยัณห์ กรรมกำร

สถำบนั โรคทรวงอก กรมกำรแพทย์

(18) นำงสำวทศั นยี ์ ตันตฤิ ทธศิ ักด์ิ กรรมกำร

สถำบนั ประสำทวทิ ยำ กรมกำรแพทย์

(19) นำงวนั ดี ไตรภพสกลุ กรรมกำร

โรงพยำบำลเลิดสนิ กรมกำรแพทย์

(20) นำงสำวศศิมน ศรสี ุทธิศักด์ิ กรรมกำร

กองกำรพยำบำล สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

(21) ประธำนคณะกรรมกำรพฒั นำระบบบริกำรสุขภำพ กรรมกำร

สำขำโรคไม่ติดต่อ เขตสขุ ภำพท่ี 1-13

(22) นำงปรำณี ลักนำจันทรช์ ติ กรรมกำร

โรงพยำบำลสมทุ รสำคร

(23) นำงจุรพี ร คงประเสรฐิ กรรมกำร

กองโรคไมต่ ิดต่อ กรมควบคุมโรค และเลขำนุกำร

(24) นำยรักษ์พงศ์ เวียงเจริญ กรรมกำร

รองผูอ้ ำนวยกำรกองบริหำรกำรสำธำรณสุข และเลขำนุกำรรว่ ม

สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข

(25) นำงสำวณฐั ธิวรรณ พันธม์ ุง กรรมกำร

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค และผ้ชู ่วยเลขำนกุ ำร

(26) นำงกนกวรรณ พึ่งรัศมี กรรมกำร

กองบริหำรกำรสำธำรณสขุ และผชู้ ว่ ยเลขำนกุ ำร

สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

(27) นำงสคุ นธ์ เมฆทรงกลด กรรมกำร

กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสุข และผู้ช่วยเลขำนุกำร

สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

(28) นำงสำวนุชนำฏ พรสัจจะ กรรมกำร

กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสุข และผูช้ ่วยเลขำนกุ ำร

สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

13. คณะกรรมกำร...

-28-

13. คณะกรรมกำรพฒั นำระบบบรกิ ำร สำขำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน

13.1 องค์ประกอบ

(1) อธบิ ดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ทีป่ รึกษำ

(2) นำยอภชิ ำติ รอดสม ประธำน

สำธำรณสขุ นิเทศก์ เขตสขุ ภำพที่ 6

(3) นำยปรำโมทย์ เสถียรรตั น์ ประธำนรว่ ม

รองอธบิ ดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

(4) นำยกสภำกำรแพทยแ์ ผนไทย หรือผู้แทน กรรมกำร

(5) ผอู้ ำนวยกำรสำนักกำรแพทย์ กรงุ เทพมหำนคร กรรมกำร

(6) ผแู้ ทนเครือข่ำยสถำบนั อดุ มศึกษำดำ้ นกำรแพทยแ์ ผนไทย กรรมกำร

(7) ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ กรรมกำร

สำขำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน เขตสขุ ภำพท่ี ๑-๑๓

(8) อธกิ ำรบดสี ถำบนั พระบรมรำชชนก กรรมกำร

(9) นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวดั สรุ ำษฎรธ์ ำนี กรรมกำร

(10) นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวดั สกลนคร กรรมกำร

(11) นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวดั มหำสำรคำม กรรมกำร
(12) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจำ้ พระยำอภัยภเู บศร กรรมกำร

(13) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระปกเกลำ้ กรรมกำร
(14) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลอดุ รธำนี กรรมกำร

(15) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลขอนแกน่ กรรมกำร

(16) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลกำแพงเพชร กรรมกำร

(17) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสว่ำงแดนดนิ กรรมกำร

(18) ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลอ่ทู อง กรรมกำร

(19) ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลขนุ หำญ กรรมกำร

(20) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลทำ่ ศำลำ กรรมกำร

(21) ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำฉำง กรรมกำร

(22) ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลกำรแพทยแ์ ผนไทยและกำรแพทย์ กรรมกำร
ผสมผสำน กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กรรมกำร
กรรมกำร
(23) ผอู้ ำนวยกำรกองกำรแพทย์ทำงเลือก กรรมกำร
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

(24) ผอู้ ำนวยกำรสถำบนั กำรแพทย์ไทย-จีน
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอื ก

(25) ผอู้ ำนวยกำรกองวชิ ำกำรและแผนงำน

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

(26) ผอู้ ำนวยกำร...

-29-

(26) ผอู้ ำนวยกำรกลมุ่ พัฒนำระบบบริหำร กรรมกำร

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

(27) ผู้อำนวยกำรกองคุ้มครองและส่งเสรมิ ภูมปิ ญั ญำ กรรมกำร

กำรแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบำ้ นไทย

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

(28) ผู้อำนวยกำรกองพัฒนำยำแผนไทยและสมนุ ไพร กรรมกำร

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

(29) ผู้อำนวยกำรกองสมนุ ไพรเพ่ือเศรษฐกิจ กรรมกำร

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอื ก

(30) หวั หนำ้ สำนักงำนจัดกำรกญั ชำและกระท่อม กรรมกำร

ทำงกำรแพทย์แผนไทย กรมกำรแพทย์แผนไทย

และกำรแพทย์ทำงเลือก

(31) ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสรมิ สขุ ภำพตำบลปำกอ่ำง กรรมกำร

(32) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลสง่ เสรมิ สุขภำพตำบลเชิงทะเล กรรมกำร

(33) นำยสขุ กมล สุขสวำ่ งโรจน์ กรรมกำร

ประธำนชมรมหัวหนำ้ กลุม่ งำนกำรแพทยแ์ ผนไทย

และกำรแพทย์ทำงเลือก สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดั

(34) นำยฉตั รชยั สวสั ดไิ ชย กรรมกำร

นักวิชำกำรอิสระ

(35) นำงพำณี วสนำท กรรมกำร

โรงพยำบำลวัฒนำนคร

(36) นำงสำวรชั นี จนั ทร์เกษ กรรมกำร

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอื ก กรรมกำร
(37) นำงศรจี รรยำ โชตกึ กรรมกำร

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอื ก
(38) นำยสมศักด์ิ กรีชยั

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอื ก

(39) นำงอัมรำภสั ร์ อรรถชัยวจั น์ กรรมกำร

กองกำรพยำบำล สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ

(40) ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันกำรแพทยแ์ ผนไทย กรรมกำร
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก และเลขำนุกำร

(41) นำงเกวลนิ ชื่นเจริญสขุ กรรมกำร

รองผ้อู ำนวยกำรกองบรหิ ำรกำรสำธำรณสุข และเลขำนุกำรร่วม
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

(42) หวั หนำ้ ...

-30-

(42) หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมบริกำรกำรแพทย์แผนไทย กรรมกำร

สถำบันกำรแพทย์แผนไทย และผู้ชว่ ยเลขำนุกำร

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอื ก

(43) หวั หน้ำกลมุ่ งำนพฒั นำคณุ ภำพมำตรฐำนด้ำนบริกำร กรรมกำร

กำรแพทย์แผนไทย สถำบันกำรแพทย์แผนไทย และผู้ช่วยเลขำนุกำร

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

(44) นำงสุกัญญำ ฉำยำชวลติ กรรมกำร

สถำบันกำรแพทยแ์ ผนไทย และผู้ชว่ ยเลขำนุกำร

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอื ก

(45) นำงนันทน์ ภสั ตอ้ ยติง่ กรรมกำร

สถำบนั กำรแพทย์แผนไทย และผู้ชว่ ยเลขำนกุ ำร

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอื ก

(46) นำงสำวอุบลรตั น์ มโนศิลป์ กรรมกำร

สถำบันกำรแพทย์แผนไทย และผชู้ ่วยเลขำนุกำร

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอื ก

(47) นำยปัฐกำนต์ รินทะวงศ์ กรรมกำร

สถำบันกำรแพทยแ์ ผนไทย และผชู้ ว่ ยเลขำนุกำร

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

(48) นำงกนกวรรณ พึ่งรศั มี กรรมกำร

กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ และผชู้ ่วยเลขำนุกำร

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ

(49) นำยพทิ ยำ สร้อยสำโรง กรรมกำร

กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสุข และผู้ชว่ ยเลขำนุกำร

สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

14. คณะกรรมกำรพฒั นำระบบบริกำร สำขำกำรรบั บริจำคและปลกู ถำ่ ยอวัยวะ

14.1 องค์ประกอบ

(1) รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ท่ปี รกึ ษำ

หวั หน้ำกลมุ่ ภำรกิจด้ำนพฒั นำกำรแพทย์

(2) นำยสมยศ ศรีจำรนยั ประธำน

สำธำรณสุขนเิ ทศก์ เขตสขุ ภำพท่ี 4

(3) นำยณฐั พงศ์ วงศว์ วิ ฒั น์ ประธำนร่วม

รองอธิบดีกรมกำรแพทย์

(4) นำยกสมำคมปลูกถ่ำยอวัยวะแห่งประเทศไทย กรรมกำร

(5) ผูอ้ ำนวยกำรศนู ย์รับบรจิ ำคอวัยวะ สภำกำชำดไทย กรรมกำร

(6) ผอู้ ำนวยกำรศนู ย์ดวงตำ สภำกำชำดไทย กรรมกำร

(7) นำยสกำนต์...

-31-

(7) นำยสกำนต์ บนุ นำค กรรมกำร

ผู้อำนวยกำรสถำบันเวชศำสตร์สมเดจ็ พระสังฆรำช

ญำณสงั วรเพื่อผสู้ ูงอำยุ กรมกำรแพทย์

(8) นำยพรี ะ อำรรี ตั น์ กรรมกำร

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวดั พระนครศรอี ยธุ ยำ

(9) นำยเกรยี งศักด์ิ คำอ่มิ กรรมกำร

ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลโพธำรำม

(10) ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรสขุ ภำพ กรรมกำร

สำขำกำรรบั บรจิ ำคและปลกู ถ่ำยอวยั วะ เขตสขุ ภำพท่ี 1-13

(11) นำยพรชยั ธีรโชตภิ ำกร กรรมกำร

โรงพยำบำลขอนแก่น

(12) นำงธันยพัต พงศว์ วิ ัฒน์ กรรมกำร

โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์

(13) นำงสนุ ทรำภรณ์ ฐิตสมำนนท์ กรรมกำร

โรงพยำบำลพระนั่งเกลำ้

(14) นำงสำวสุภำพร บุญยั่งยนื กรรมกำร

ศูนยด์ วงตำ สภำกำชำดไทย

(15) นำงสชุ วี ำ วิชัยกุล กรรมกำร

วิทยำลยั พยำบำลบรมรำชชนนี นพรัตน์วชริ ะ

(16) นำงสำววำสนำ อปุ สำร กรรมกำร

โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์

(17) นำงศศิพินทุ์ มงคลไชย กรรมกำร

โรงพยำบำลอุดรธำนี

(18) นำงดรุณี เจรญิ สุข กรรมกำร

โรงพยำบำลขอนแก่น

(19) นำงสำวพรชนก แตงสมบูรณ์ กรรมกำร

โรงพยำบำลพทุ ธชนิ รำช พษิ ณโุ ลก

(20) นำงสำวพัชรี เนียมศรี กรรมกำร

กองกำรพยำบำล สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

(21) นำงมัลลกิ ำ สทิ ธสิ ำร กรรมกำร

โรงพยำบำลรำชวถิ ี กรมกำรแพทย์

(22) นำงพชิ ญำภัสสร์ วรรณศิริกุล กรรมกำร

กองตรวจรำชกำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

(23) นำยรกั ษ์พงศ์ เวียงเจริญ กรรมกำร

รองผูอ้ ำนวยกำรกองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ และเลขำนุกำร

สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

(24) นำงสำวกรทิพย.์ ..

-32- กรรมกำร
และเลขำนุกำรร่วม
(24) นำงสำวกรทพิ ย์ ผลโภค
โรงพยำบำลรำชวถิ ี กรมกำรแพทย์ กรรมกำร
และผ้ชู ว่ ยเลขำนกุ ำร
(25) นางเกวลิน ช่นื เจรญิ สุข
รองผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสขุ กรรมกำร
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ และผู้ช่วยเลขำนกุ ำร

(26) นางจติ ติมา ศรศกุ ลรตั น์ กรรมกำร
กองบริหารการสาธารณสุข และผ้ชู ว่ ยเลขำนุกำร
สานกั งานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ
กรรมกำร
(27) นางสาววราภรณ์ อ่าช้าง และผู้ชว่ ยเลขำนกุ ำร
กองบริหารการสาธารณสขุ
สานกั งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(28) นางสาววไิ ลวรรณ ไชยวารติ
กองบรหิ ารการสาธารณสุข
สานกั งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

15. คณะกรรมกำรพฒั นำระบบบริกำร สำขำกำรใชย้ ำอย่ำงสมเหตุผลและกำรจัดกำร

กำรด้อื ยำตำ้ นจลุ ชพี (RDU – AMR)

15.1 องคป์ ระกอบ

(1) รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ปรึกษำ

หวั หน้ำกล่มุ ภำรกิจดำ้ นสนบั สนนุ งำนบริกำรสขุ ภำพ

(2) ศำสตรำจำรยช์ ยั รัตน์ ฉำยำกุล ทป่ี รกึ ษำ

คณะแพทยศำสตร์ศริ ริ ำชพยำบำล มหำวทิ ยำลยั มหิดล

(3) ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรยพ์ ิสนธ์ จงตระกลู ทป่ี รกึ ษำ

คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณม์ หำวทิ ยำลยั

(4) ผชู้ ว่ ยศำสตรำจำรย์กำธร มำลำธรรม ท่ีปรึกษำ

นำยกสมำคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

(5) นำยกิตติ กรรภริ มย์ ประธำน

สำธำรณสขุ นเิ ทศก์ เขตสขุ ภำพท่ี 5

(6) นำยสุรโชค ต่ำงววิ ัฒน์ ประธำนร่วม

รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

(7) ผอู้ ำนวยกำรสถำบันกำรแพทย์แผนไทย กรรมกำร

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอื ก

(8) ผอู้ ำนวยกำรสถำบนั บำรำศนรำดูร กรรมกำร

(9) ผู้อำนวยกำรสำนกั วิชำกำรแพทย์ กรมกำรแพทย์ กรรมกำร

(10) ผู้อำนวยกำร...

-33-

(10) ผ้อู ำนวยกำรสถำบันวจิ ยั วิทยำศำสตร์สำธำรณสุข กรรมกำร
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ หรอื ผ้แู ทน กรรมกำร

(11) ประธำนคณะกรรมกำรพฒั นำระบบบริกำรสขุ ภำพ

สำขำกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลและกำรจัดกำรกำรดอื้ ยำ กรรมกำร
ตำ้ นจุลชพี (RDU-AMR) เขตสขุ ภำพท่ี ๑-๑๓
(12) อธิกำรบดสี ถำบันพระบรมรำชชนก

(13) นำงสำวสมพิศ ปินะเก กรรมกำร
โรงพยำบำลมหำสำรคำม

(14) นำงสำววชั รี จรกำ กรรมกำร

โรงพยำบำลชลบุรี

(15) นำยสมพงค์ คำสำร กรรมกำร
โรงพยำบำลลำพนู กรรมกำร

(16) นำงศศิธร เอื้ออนนั ต์

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดั ขอนแก่น กรรมกำร
(17) นำยธงชยั วัลลภวรกจิ กรรมกำร
กรรมกำร
โรงพยำบำลพระจอมเกลำ้
(18) นำงสำวศรสี ุรีย์ เอื้อจริ ะพงษ์พนั ธ์

โรงพยำบำลสระบุรี

(19) นำงสุรรี ัตน์ ตัง้ สงำ่ ศักด์ิศรี
โรงพยำบำลหำดใหญ่

(20) นำยกำญจนพงษ์ เพ็ญทองดี กรรมกำร
โรงพยำบำลคำเข่ือนแก้ว

(21) ผู้แทนสำนกั งำนหลักประกันสุขภำพแหง่ ชำติ กรรมกำร
(22) ผแู้ ทนกรมบญั ชีกลำง กรรมกำร
(23) ผแู้ ทนสำนกั งำนประกนั สังคม กรรมกำร
(24) ผู้แทนโครงกำรประเมนิ เทคโนโลยแี ละนโยบำยด้ำนสุขภำพ กรรมกำร
(25) นำงสำวนิธิมำ สมุ่ ประดิษฐ์ กรรมกำร

สำนกั งำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กรรมกำร
(26) นำยฐติ พิ งษ์ ยง่ิ ยง

สำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค

(27) นำงสำววรำภรณ์ เทียนทอง กรรมกำร
สถำบนั บำรำศนรำดูร กรมควบคุมโรค กรรมกำร

(28) นำงสำวโศภิษฐ์ สุวรรณเกษำวงษ์

กองกำรพยำบำล สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ กรรมกำร
(29) นำงสำววรนัดดำ ศรสี ุพรรณ และเลขำนุกำร

กองบริหำรกำรสำธำรณสขุ

สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

(30) นำงนภำภรณ.์ ..

-34-

(30) นำงนภำภรณ์ ภูรปิ ัญญวำนชิ กรรมกำร
สำนกั งำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และเลขำนุกำรร่วม

(31) นำงสำวนภวรรณ เจนใจ กรรมกำร
สถำบันวิจยั วทิ ยำศำสตรส์ ำธำรณสุข และเลขำนุกำรร่วม
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
กรรมกำร
(32) นำงสำวชตุ ิมำ อรรคลพี ันธ์ุ และผูช้ ว่ ยเลขำนุกำร
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข
สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร
และผชู้ ว่ ยเลขำนกุ ำร
(33) นำงนชุ นอ้ ย ประภำโส
กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสุข กรรมกำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ และผชู้ ่วยเลขำนุกำร

(34) นำงสำวไพรำ บุญญะฤทธ์ิ
กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ
สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

16. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบบรกิ ำร สำขำกำรดูแลระยะเปลี่ยนผำ่ นผู้ป่วยก่ึงเฉียบพลัน

(Intermediate Care) และกำรดแู ลแบบประคบั ประคอง (Palliative Care)
16.1 องค์ประกอบ
(1) นำยณัฐพงศ์ วงศว์ วิ ัฒน์ ประธำน

รองอธบิ ดีกรมกำรแพทย์

(2) นำยสมยศ ศรีจำรนยั ประธำนรว่ ม

สำธำรณสุขนเิ ทศก์ เขตสขุ ภำพท่ี 4

(3) รองอธิบดีกรมกำรแพทยแ์ ผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอื ก ประธำนรว่ ม

ทไ่ี ด้รับมอบหมำย

(4) ประธำนรำชวิทยำลัยแพทย์เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู กรรมกำร

(5) นำงปฐมพร ศริ ประภำศริ ิ กรรมกำร

ทป่ี รกึ ษำกรมกำรแพทย์

(6) นำยกสมำคมบรบิ ำลผปู้ ่วยระยะทำ้ ย กรรมกำร

(7) นำยกสภำกำยภำพบำบัด มหำวทิ ยำลยั ศรนี ครนิ ทรวโิ รฒ กรรมกำร

(8) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลมหำวชิรำลงกรณธญั บุรี กรรมกำร
(9) อธกิ ำรบดีสถำบันพระบรมรำชชนก กรรมกำร
(10) ผูอ้ ำนวยกำรสำนักส่งเสรมิ และพฒั นำสุขภำพจิต กรรมกำร

กรมสขุ ภำพจิต กรรมกำร
(11) ผู้อำนวยกำรสถำบันเวชศำสตรส์ มเด็จพระสงั ฆรำช
กรรมกำร
ญำณสังวรเพื่อผู้สูงอำยุ
(12) ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยและ (13) ผอู้ ำนวยกำร...

กำรแพทยผ์ สมผสำน

-35- กรรมกำร
กรรมกำร
(13) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลสงฆ์ กรรมกำร
(14) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลสรุ ินทร์ กรรมกำร
(15) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลร้อยเอ็ด กรรมกำร
(16) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลนำ่ น กรรมกำร
(17) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลอทู่ อง กรรมกำร
(18) ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลวัฒนำนคร กรรมกำร
(19) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลเกษตรวิสยั กรรมกำร
(20) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเดจ็ พระสงั ฆรำชญำณสังวร
กรรมกำร
เพ่อื ผู้สงู อำยุ
(21) นำยสมศักดิ์ กรีชัย กรรมกำร

กองวิชำกำรและแผนงำน กรรมกำร
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กรรมกำร
(22) นำงสีไพร พลอยทรัพย์ กรรมกำร
กองกำรแพทย์ทำงเลือก กรรมกำร
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กรรมกำร
(23) นำยนเิ วศน์ บวรกลุ วัฒน์ กรรมกำร
สถำบันกำรแพทย์แผนไทย กรรมกำร
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
(24) นำงวภิ ำ ตนุ ำค กรรมกำร
กองกำรพยำบำล สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ กรรมกำร
(25) นำงอรนำถ วฒั นวงศ์
สำนกั โรคตดิ ตอ่ ท่วั ไป กรมควบคุมโรค (33) นำงบษุ กร...
(26) นำงสุวำรวี รรณ จริ ะเสวกดิลก
โรงพยำบำลรำชวถิ ี กรมกำรแพทย์
(27) นำงสำวณฐั ฐำ อำศนเลขำ
โรงพยำบำลมหำวชิรำลงกรณธัญบรุ ี
(28) นำงสำวชลศณยี ์ คลำ้ ยทอง
โรงพยำบำลมหำวชิรำลงกรณธัญบรุ ี
(29) นำงสำวญดำ พงษ์กำญจนะ
สถำบนั ประสำทวิทยำ กรมกำรแพทย์
(30) ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรสขุ ภำพ
สำขำกำรดูแลระยะเปลีย่ นผ่ำนผ้ปู ่วยก่งึ เฉียบพลันและ
กำรดูแลแบบประคับประคอง เขตสขุ ภำพท่ี 1-13
(31) รองศำสตรำจำรยว์ ิไล คุปตน์ ิรัตศัยกลุ
โรงพยำบำลศิริรำช มหำวิทยำลยั มหิดล
(32) นำงสำวเดอื นเพ็ญ ห่อรตั นำเรือง
สถำบันสขุ ภำพเด็กแหง่ ชำติมหำรำชินี กรมกำรแพทย์

-36-

(33) นำงบษุ กร โลหำรชนุ กรรมกำร

สถำบนั สิรินธรเพ่อื กำรฟืน้ ฟสู มรรถภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำติ

(34) นำงวชิ นี ธงทอง กรรมกำร

สถำบันสิรินธรเพอ่ื กำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทยแ์ ห่งชำติ

(35) นำงสำวจไุ รรัตน์ บัวภิบำล กรรมกำร

สถำบนั สิรนิ ธรเพื่อกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำติ

(36) นำงสำวรชั ฎำพร สีลำ กรรมกำร

โรงพยำบำลเกษตรวิสยั

(37) นำยศุภศิลป์ จำปำนำค กรรมกำร

โรงพยำบำลสระบุรี

(38) นำยจักรำวธุ เผือกคง กรรมกำร

โรงพยำบำลพนุ พิน

(39) นำงวรำภรณ์ รมิ ชัยสิทธ์ิ กรรมกำร

โรงพยำบำลอดุ รธำนี

(40) นำงอำรวี รรณ ทองขนุ ดำ กรรมกำร

โรงพยำบำลควนขนนุ

(41) นำยสมคิด เพื่อนรัมย์ กรรมกำร

โรงพยำบำลทำ่ คนั โท

(42) นำงสภุ ำภรณ์ เทพพำนิช กรรมกำร

โรงพยำบำลสระบุรี

(43) นำงพรรณวดี สำรวนำงกรู กรรมกำร

โรงพยำบำลสรุ นิ ทร์

(44) นำงมัณฑนำ วงศศ์ ิรินวรตั น์ กรรมกำร

มหำวทิ ยำลยั มหิดล

(45) นำงสำวจริ วรรณ ดนยั ต้ังตระกูล กรรมกำร

โรงพยำบำลขอนแกน่

(46) นำยศภุ ลักษณ์ เข็มทอง กรรมกำร

มหำวิทยำลยั มหดิ ล

(47) นำยไพฑูรย์ นำไชยเมือง กรรมกำร

โรงพยำบำลสมเดจ็ พระยุพรำชกฉุ ินำรำยณ์

(48) นำงนชุ น้อย ประภำโส กรรมกำร

กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ

สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

(49) นำยประสิทธช์ิ ยั ม่ังจติ ร กรรมกำร

รองผอู้ ำนวยกำรกองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ และเลขำนุกำร

สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข

(50) นำยขวัญชัย...

-37-

(50) นำยขวัญชยั วศิ ิษฐำนนท์ กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรสถำบนั กำรแพทยแ์ ผนไทย และเลขำนุกำรรว่ ม
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอื ก
กรรมกำร
(51) นำยสริ ชิ ยั นำมทรรศนีย์ และผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชกฉุ นิ ำรำยณ์
กรรมกำร
(52) นำงสมสินี เกษมศลิ ป์ และผู้ช่วยเลขำนุกำร
กองบริหำรกำรสำธำรณสขุ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ กรรมกำร
และผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
(53) นำยอเสข แก้วกันหำ
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข กรรมกำร
สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ และผชู้ ่วยเลขำนุกำร

(54) นำยทวิ ำกร หลำบนอก
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข
สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

17. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบบรกิ ำร สำขำศัลยกรรม ทป่ี รึกษำ
17.1 องค์ประกอบ ที่ปรึกษำ
(1) คณบดคี ณะแพทยศำสตรศ์ ริ ริ ำชพยำบำล ท่ปี รกึ ษำ
มหำวทิ ยำลัยมหดิ ล ทป่ี รกึ ษำ
ท่ีปรึกษำ
(2) ประธำนรำชวิทยำลยั วสิ ญั ญแี พทย์แหง่ ประเทศไทย
(3) ศำสตรำจำรยป์ รชี ำ ศิริทองถำวร ประธำน
ประธำนร่วม
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวทิ ยำลัยมหิดล รองประธำน
(4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธัญเดช นมิ มำนวุฒิพงษ์ รองประธำน

คณะแพทยศำสตร์ศริ ิรำชพยำบำล มหำวทิ ยำลยั มหดิ ล กรรมกำร

(5) นำยชำญเวช ศรัทธำพทุ ธ
คณะอนกุ รรมกำรฝึกอบรมและสอบสำขำศลั ยศำสตร์
รำชวทิ ยำลัยศลั ยแพทย์แห่งประเทศไทย

(6) นำยทรงเกียรติ เลก็ ตระกลู
ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช

(7) ประธำนรำชวิทยำลัยศัลยแพทยแ์ ห่งประเทศไทย
(8) นำยกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์

ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลสรุ ำษฎร์ธำนี
(9) นำยประสิทธิ์ ทองสดำยุ

ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำ้ นค่ำย
(10) ศำสตรำจำรย์ประมขุ มุทริ ำงกูร

นำยกสมำคมแพทยโ์ รคหลอดเลอื ดแห่งประเทศไทย

(11) ผชู้ ่วยศำสตรำจำรย.์ ..

-38-

(11) ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ฐิติกญั ญำ ดวงรตั น์ กรรมกำร
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
กรรมกำร
(12) นำยประพงษ์ วงศ์ระวกี ลุ
ขำ้ รำชกำรบำนำญ กรรมกำร

(13) ประธำนคณะกรรมกำรพฒั นำระบบบริกำรสุขภำพ กรรมกำร
สำขำศัลยกรรม เขตสขุ ภำพที่ 1-13 กรรมกำร

(14) อธกิ ำรบดีสถำบนั พระบรมรำชชนก กรรมกำร
(15) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรหิ ำรโครงกำรรว่ มผลิตแพทย์ กรรมกำร

เพิ่มเพื่อชำวชนบท สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ กรรมกำร
(16) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลรำชวิถี
กรรมกำร
(17) นำยธิติ แสวงธรรม
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนโป่ง

(18) นำยประดษิ ฐ์ ไชยบตุ ร
โรงพยำบำลรำชบุรี

(19) หวั หน้ำกล่มุ งำนศลั ยกรรมโรงพยำบำลรำชวิถี

(20) หัวหนำ้ กล่มุ งำนศลั ยกรรมโรงพยำบำลลำปำง กรรมกำร
(21) หัวหนำ้ กล่มุ งำนศลั ยกรรมโรงพยำบำลพุทธชนิ รำช พษิ ณุโลก กรรมกำร
(22) หัวหนำ้ กลุ่มงำนศลั ยกรรมโรงพยำบำลสวรรคป์ ระชำรกั ษ์ กรรมกำร
(23) หวั หน้ำกลมุ่ งำนศัลยกรรมโรงพยำบำลสระบรุ ี กรรมกำร
(24) หวั หนำ้ กลมุ่ งำนศลั ยกรรมโรงพยำบำลนครปฐม กรรมกำร

(25) หัวหน้ำกลุ่มงำนศลั ยกรรมโรงพยำบำลขอนแก่น กรรมกำร
กรรมกำร
(26) หัวหน้ำกลุ่มงำนศัลยกรรมโรงพยำบำลอดุ รธำนี กรรมกำร
(27) หวั หน้ำกล่มุ งำนศัลยกรรมโรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสมี ำ กรรมกำร
(28) หัวหน้ำกลุม่ งำนศัลยกรรมโรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ กรรมกำร
(29) หัวหน้ำกลุ่มงำนศัลยกรรมโรงพยำบำลมหำรำชนครศรธี รรมรำช กรรมกำร
(30) หวั หนำ้ กลมุ่ งำนศลั ยกรรมโรงพยำบำลหำดใหญ่ กรรมกำร
กรรมกำร
(31) หัวหนำ้ กลุ่มงำนศลั ยกรรมโรงพยำบำลจอมทอง
(32) นำยประดิษฐ์ ธนำเดชำกลุ กรรมกำร

โรงพยำบำลชยั บำดำล กรรมกำร
(33) นำยทวชี ัย วิษณุโยธิน
กรรมกำร
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสมี ำ
(34) นำยศักดนิ นั ท์ มสุ กิ ศิลป์

โรงพยำบำลพระจอมเกลำ้
(35) นำยรุซตำ สำแระ

โรงพยำบำลปัตตำนี

(36) นำยสุทธิรักษ.์ ..

-39-

(36) นำยสทุ ธริ กั ษ์ บัวแกว้ กรรมกำร

โรงพยำบำลพทั ลุง

(37) นำยวบิ ูลย์ ภณั ฑบดกี รณ์ กรรมกำร

โรงพยำบำลพหลพลพยุหเสนำ

(38) นำยจรูญพงษ์ ชรู ตั น์ กรรมกำร

โรงพยำบำลสรรพสิทธปิ ระสงค์

(39) นำงสำววรนัดดำ ศรสี ุพรรณ กรรมกำร

กองบริหำรกำรสำธำรณสุข

สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

(40) นำงสำวศิลปส์ ุภำ ลมิ้ พงศำนุรักษ์ กรรมกำร

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ

(41) นำงสำวหทัยรัตน์ บญุ แกว้ กรรมกำร

กองกำรพยำบำล สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข

(42) นำงเกวลนิ ช่นื เจรญิ สุข กรรมกำร

รองผ้อู ำนวยกำรกองบรหิ ำรกำรสำธำรณสุข และเลขำนุกำร

สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ

(43) นำยสมประสงค์ ทองมสี ี กรรมกำร

หวั หนำ้ กลมุ่ งำนศัลยกรรมโรงพยำบำลชลบุรี และเลขำนุกำรรว่ ม

(44) นำงณัฏฐณิ ำ รังสินธุ์ กรรมกำร

กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ และผชู้ ่วยเลขำนกุ ำร

สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข

(45) นำงสำวสุธิศำ เงินกล่นั กรรมกำร

กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ และผชู้ ่วยเลขำนุกำร

สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ

18. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำร สำขำยำเสพตดิ ทีป่ รึกษำ
18.1 องค์ประกอบ ที่ปรึกษำ
(1) นำยยงยศ ธรรมวฒุ ิ ท่ีปรกึ ษำ
รองปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ ประธำน
หวั หนำ้ กลุม่ ภำรกจิ ดำ้ นพฒั นำกำรแพทย์
(2) นำยพศิ ิษฐ์ ศรีประเสรฐิ
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
หวั หน้ำกล่มุ ภำรกิจด้ำนสนับสนนุ งำนบริกำรสุขภำพ
(3) รองเลขำธิกำรคณะปอ้ งกนั และปรำบปรำมยำเสพติด
ที่ได้รบั มอบหมำย
(4) นำยธงชยั เลศิ วไิ ลรัตนพงศ์
ผูต้ รวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสขุ เขตสุขภำพท่ี 1

(5)นำยสวสั ด์ิ...

-40-

(5) นำยสวสั ด์ิ อภิวจั นีวงศ์ รองประธำน
ศูนย์อำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
กระทรวงสำธำรณสุข รองประธำน

(6) นำยธรี พงศ์ ตนุ ำค รองประธำน
ผูอ้ ำนวยกำรกองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รองประธำน

(7) ผอู้ ำนวยกำรสถำบันบำบัดรักษำและฟน้ื ฟูผู้ติด กรรมกำร
ยำเสพติดแหง่ ชำติบรมรำชชนนี กรรมกำร
กรรมกำร
(8) นำยบรุ นิ ทร์ สรุ อรณุ สมั ฤทธ์ิ กรรมกำร
ผอู้ ำนวยกำรกองบริหำรระบบบริกำรสุขภำพจติ กรรมกำร
กรมสขุ ภำพจติ กรรมกำร
กรรมกำร
(9) ประธำนรำชวิทยำลยั จิตแพทยแ์ หง่ ประเทศไทย กรรมกำร
(10) ประธำนชมรมนำยแพทย์สำธำรณสุขจงั หวัด กรรมกำร
(11) ประธำนชมรมโรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป กรรมกำร
(12) ผแู้ ทนกระทรวงศึกษำธกิ ำร กรรมกำร
(13) ผู้แทนกรมพลำธกิ ำรทหำรบก กรรมกำร
(14) ผ้แู ทนกรมแพทย์ทหำรเรอื กรรมกำร
(15) ผู้แทนกรมแพทย์ทหำรอำกำศ กรรมกำร
(16) ผแู้ ทนกรมคุมประพฤติ
(17) ผแู้ ทนกรมกำรปกครอง กรรมกำร
(18) ผแู้ ทนกรมรำชทัณฑ์
(19) ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเดก็ และเยำวชน กรรมกำร
(20) ผแู้ ทนมูลนธิ ริ ักษ์ไทย
(21) ผแู้ ทนมูลนิธโิ อโซน กรรมกำร
(22) ผู้อำนวยกำรกองควบคมุ วัตถุเสพตดิ
กรรมกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
(23) ผ้อู ำนวยกำรสำนักยำและวตั ถุเสพติด กรรมกำร

กรมวทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์
(24) ผอู้ ำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเคร่ืองดมื่

แอลกอฮอล์ กรมควบคมุ โรค
(25) ผู้อำนวยกำรสำนกั ควบคุมกำรบริโภคยำสูบ

กรมควบคุมโรค
(26) ผอู้ ำนวยกำรกองโรคเอดส์และโรคตดิ ต่อทำงเพศสมั พันธ์

กรมควบคุมโรค
(27) ผู้อำนวยกำรสำนักสื่อสำรควำมเส่ียงและพฤติกรรมสขุ ภำพ

กรมควบคุมโรค

(28) ผูอ้ ำนวยกำร...

-41-

(28) ผอู้ ำนวยกำรกองสนบั สนนุ สุขภำพภำคประชำชน กรรมกำร

กรมสนับสนุนบรกิ ำรสุขภำพ

(29) ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบรกิ ำรสุขภำพ กรรมกำร

สำขำยำเสพตดิ เขตสุขภำพที่ 1-13

(30) นำยอดิศักดิ์ งำมขจรวิวฒั น์ กรรมกำร

ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลธัญญำรกั ษป์ ตั ตำนี

(31) นำงสำวบญุ ศิริ จันศิรมิ งคล กรรมกำร

ผ้อู ำนวยกำรโรงพยำบำลจิตเวชสงขลำรำชนครนิ ทร์

(32) นำงสำวโศภิษฐ์ สวุ รรณเกษำวงษ์ กรรมกำร

กองกำรพยำบำล สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

(33) นำงเนตรนภำ ภมะรำภำ กรรมกำร

โรงพยำบำลอุตรดิตถ์

(34) นำยดำรง แวอำลี กรรมกำร

โรงพยำบำลยะลำ

(35) นำงสำวกฤชญำ ตงั้ สวุ รรณคีรี กรรมกำร

สำนกั งำนสำธำรณสขุ จงั หวัดกำญจนบุรี

(36) นำงพรทิพย์ เอมอ่อน กรรมกำร

สำนกั งำนสำธำรณสขุ จังหวดั สงขลำ

(37) นำงศภุ มำศ บำรุงรัตน์ กรรมกำร

โรงพยำบำลระยอง

(38) นำงสำวนัทธมนต์ ฉมิ สุข กรรมกำร

โรงพยำบำลหนองฉำง

(39) นำยพฤทธ์ิ ทองเพ็งจนั ทร์ กรรมกำร

โรงพยำบำลท่ำศำลำ

(40) นำงมณฑวรรณ พรำนปำ่ กรรมกำร

โรงพยำบำลนครนำยก

(41) นำยทัปปณ สัมปทณรกั ษ์ กรรมกำร

กองบริหำรกำรสำธำรณสขุ และเลขำนุกำร

สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

(42) ผแู้ ทนกองบรหิ ำรระบบบริกำรสุขภำพจติ กรรมกำร

กรมสขุ ภำพจติ และเลขำนุกำรร่วม

(43) ผ้แู ทนสถำบันบำบดั รักษำและฟ้นื ฟผู ตู้ ดิ ยำเสพติด กรรมกำร

แห่งชำติบรมรำชชนนี และเลขำนุกำรร่วม

(44) ผูแ้ ทนศูนยอ์ ำนวยกำรป้องกนั และปรำบปรำม กรรมกำร

ยำเสพติด กระทรวงสำธำรณสุข และเลขำนุกำรร่วม

(45) นำงอัจฉรำ วไิ ลสกุลยง กรรมกำร

กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ และผ้ชู ่วยเลขำนุกำร

สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

(46) นำงสำวกนกทิพย์...

-42-

(46) นำงสำวกนกทพิ ย์ พฒั ผล กรรมกำร
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข และผชู้ ่วยเลขำนุกำร
สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ
กรรมกำร
(47) นำงสำวพิชญำ สทุ ธวิ ำรี และผชู้ ว่ ยเลขำนกุ ำร
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข
สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ กรรมกำร
และผชู้ ว่ ยเลขำนกุ ำร
(48) นำงสำววริศรำ แสงทอง
กองบริหำรกำรสำธำรณสขุ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ

19. คณะกรรมกำรพฒั นำระบบบริกำร สำขำอำยรุ กรรม

19.1 องค์ประกอบ

(1) นำงโศรยำ ธรรมรกั ษ์ ประธำน

ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลเพชรบูรณ์

(2) ศำสตรำจำรย์สมชำย เอีย่ มอ่อง ประธำนรว่ ม

ประธำนรำชวทิ ยำลยั อำยรุ แพทยแ์ หง่ ประเทศไทย

(3) รองศำสตรำจำรย์สหดล ปญุ ญถำวร ประธำนรว่ ม

นำยกสมำคมเวชบำบดั วิกฤตแห่งประเทศไทย

(4) รองศำสตรำจำรย์ไชยรตั น์ เพมิ่ พกิ ลุ ประธำนรว่ ม

คณะแพทยศำสตร์ศริ ิรำชพยำบำล มหำวิทยำลยั มหิดล

(5) นำยถนอม จิวสบื พงษ์ รองประธำน

โรงพยำบำลสวรรคป์ ระชำรกั ษ์

(6) นำยพจน์ อนิ ทลำภำพร รองประธำน

โรงพยำบำลรำชวถิ ี กรมกำรแพทย์

(7) นำงสำวอัจฉรำ ละอองนวลพำนิช รองประธำน

โรงพยำบำลน่ำน

(8) รองศำสตรำจำรย์ธันยชัย สุระ กรรมกำร

รำชวิทยำลัยอำยรุ แพทยแ์ หง่ ประเทศไทย

(9) รองศำสตรำจำรย์บุญสง่ พจั นสนุ ทร กรรมกำร

โรงพยำบำลศรีนครนิ ทร์ มหำวทิ ยำลัยขอนแกน่

(10) อธิกำรบดีสถำบันพระบรมรำชชนก กรรมกำร

(11) ผู้อำนวยกำรสำนกั วณั โรค กรรมกำร

กรมควบคุมโรค

(12) ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบรกิ ำรสุขภำพ กรรมกำร

สำขำอำยรุ กรรม เขตสขุ ภำพที่ 1-13

(13) นำยอนุชติ นยิ มปัทมะ กรรมกำร

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสมี ำ

(14) นำยเอกอนันต์...

-43-

(14) นำยเอกอนนั ต์ อนันตฐำนติ กรรมกำร
โรงพยำบำลหำดใหญ่ กรรมกำร
กรรมกำร
(15) นำยสุรชั ต์ นำคะวิโรจน์ กรรมกำร
โรงพยำบำลพระปกเกล้ำ กรรมกำร
กรรมกำร
(16) นำงสำวศีระษำ แซ่เนีย้ ว กรรมกำร
โรงพยำบำลหัวหิน กรรมกำร
กรรมกำร
(17) นำยสทิ ธชิ ัย กุลพรศริ กิ ุล กรรมกำร
โรงพยำบำลสมทุ รปรำกำร กรรมกำร
กรรมกำร
(18) นำยนฤพนธ์ ยทุ ธเกษมสนั ต์ กรรมกำร
โรงพยำบำลหนองคำย กรรมกำร
กรรมกำร
(19) นำยประพฤทธิ์ ธนกจิ จำรุ กรรมกำร
โรงพยำบำลสรรพสทิ ธิประสงค์ กรรมกำร

(20) นำยสุธยี ์ กิตตธิ รกุล
โรงพยำบำลวชริ ะภูเก็ต

(21) นำยนิพนธ์ เฉลมิ พนั ธ์ชยั
โรงพยำบำลลำปำง

(22) นำยสุรพันธ์ เจรญิ ธัญรักษ์
โรงพยำบำลขอนแกน่

(23) นำยอรรถพล รัตนสุภำ
โรงพยำบำลหำดใหญ่

(24) นำงสำวรงุ่ ทิพย์ ตัง้ สงำ่ ศกั ดิ์ศรี
โรงพยำบำลรำชวถิ ี กรมกำรแพทย์

(25) นำยธงชัย วัลลภวรกจิ
โรงพยำบำลพระจอมเกล้ำ

(26) นำยกนษิ ฐ์ สังข์สุวรรณ
สำนกั งำนหลักประกนั สขุ ภำพแหง่ ชำติ เขตสุขภำพที่ 2

(27) นำงสำวนงนุช จำฟู
โรงพยำบำลลำปำง

(28) นำยกฤษฎำ นำมสุข
โรงพยำบำลลำปำง

(29) นำงบงั อร เข่ือนคำ
โรงพยำบำลนครพิงค์

(30) นำงชนัญญำ ชงัดเวช
โรงพยำบำลหำดใหญ่

(31) นำงปำรชิ ำต...

-44-

(31) นำงปำริชำต ตนั สวุ รรณ กรรมกำร

โรงพยำบำลอดุ รธำนี

(32) นำงสำวประนอม สกลุ พิพัฒน์ กรรมกำร

โรงพยำบำลสมุทรปรำกำร

(33) นำงสำวคำพอง คำนนท์ กรรมกำร

โรงพยำบำลรำชวิถี กรมกำรแพทย์

(34) นำงสำวอุไรพร จันทะอุ่มเม้ำ กรรมกำร

กองกำรพยำบำล สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

(35) นำยรฐั ภูมิ ชำมพนู ท กรรมกำร

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณโุ ลก และเลขำนุกำร

(36) นำยสิทธลิ กั ษณ์ วงษ์วันทนีย์ กรรมกำร

รองผอู้ ำนวยกำรกองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ และเลขำนุกำรร่วม

สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

(37) นำยสุทัศน์ รงุ่ เรืองหิรัญญำ กรรมกำร

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิ รฒ และเลขำนุกำรร่วม

(38) นำยสำเริง สแี ก้ว กรรมกำร

โรงพยำบำลเชยี งรำยประชำนุเครำะห์ และเลขำนุกำรร่วม

(39) นำยกอบชยั จิรชำญชัย กรรมกำร

โรงพยำบำลเพชรบูรณ์ และเลขำนุกำรร่วม

(40) นำยกำจบัณฑติ สุรสิทธ์ิ กรรมกำร

โรงพยำบำลนครพิงค์ และผู้ชว่ ยเลขำนุกำร

(41) นำงสำวชตุ มิ ำ จิระนคร กรรมกำร

โรงพยำบำลหำดใหญ่ และผชู้ ว่ ยเลขำนกุ ำร

(42) นำยสุรตั น์ วรรณเลิศสกลุ กรรมกำร

คณะแพทยศำสตร์ มหำวทิ ยำลยั นเรศวร และผ้ชู ว่ ยเลขำนุกำร

(43) นำงสำวหทยั ระวี ห้ำวหำญ กรรมกำร

โรงพยำบำลอุดรธำนี และผูช้ ่วยเลขำนกุ ำร

(44) นำงสำวนำตยำ คำสวำ่ ง กรรมกำร

โรงพยำบำลพุทธชินรำช พษิ ณโุ ลก และผู้ชว่ ยเลขำนกุ ำร

(45) นำงสคุ นธ์ เมฆทรงกลด กรรมกำร

กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสุข และผู้ช่วยเลขำนุกำร

สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ

(46) นำงสำวนุชนำฏ พรสจั จะ กรรมกำร

กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสุข และผูช้ ่วยเลขำนกุ ำร

สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

20. คณะกรรมกำร...

-45- ทป่ี รกึ ษำ
ที่ปรึกษำ
20. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบบรกิ ำร สำขำออร์โธปดิ กิ ส์
20.1 องคป์ ระกอบ ประธำน
ประธำนร่วม
(1) ประธำนรำชวิทยำลัยแพทย์ออรโ์ ธปดิ กิ สแ์ ห่งประเทศไทย รองประธำน

(2) นำยธรี พงศ์ ตุนำค กรรมกำร
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรสำธำรณสุข กรรมกำร
กรรมกำร
สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร
(3) นำยสมชยั อัศวสดุ สำคร กรรมกำร
กรรมกำร
ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลบรุ ีรัมย์ กรรมกำร
(4) ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลเลิดสิน กรรมกำร
(5) นำยสุพจน์ จริ ะรำชวโร กรรมกำร
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลดำเนนิ สะดวก กรรมกำร
กรรมกำร
(6) นำยพงษ์ศักดิ์ โสภณ (19) นำยวจิ ติ ...
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลลำพูน

(7) นำยศักรนิ ทร์ ธนเกียรตสิ กุล
ผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลหล่มสัก

(8) อธกิ ำรบดสี ถำบันพระบรมรำชชนก
(9) ประธำนคณะกรรมกำรพฒั นำระบบบรกิ ำรสุขภำพ

สำขำออรโ์ ธปดิ กิ ส์ เขตสุขภำพท่ี 1-13
(10) นำยโชคชัย วงศ์บุปผำ

โรงพยำบำลนครปฐม
(11) นำยชัยโรจน์ เออื้ ไพโรจนก์ จิ

โรงพยำบำลเลิดสนิ กรมกำรแพทย์
(12) นำยเจรญิ ชยั พำกเพียรไพโรจน์

โรงพยำบำลเลดิ สิน กรมกำรแพทย์
(13) นำยชำลี สเุ มธวำนิชย์

โรงพยำบำลเลิดสิน กรมกำรแพทย์
(14) นำยอภิสทิ ธ์ิ ปทั มำรัตน์

โรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ
(15) นำยทนงศักด์ิ หอมทรัพย์

โรงพยำบำลชัยนำทนเรนทร
(16) นำยจิตตรัตน์ เตชวุฒพิ ร

โรงพยำบำลสมเด็จพระพุทธเลศิ หลำ้
(17) นำยธนนิตย์ สังคมกำแหง

โรงพยำบำลขอนแกน่
(18) นำยณรงคศ์ ักดิ์ บำรุงถ่ิน

โรงพยำบำลชยั ภูมิ

-46-

(19) นำยวิจิต ผลงำม กรรมกำร

โรงพยำบำลกระบ่ี

(20) นำยชชั วำล ไพโรจน์ กรรมกำร

โรงพยำบำลหำดใหญ่

(21) นำยไกรวุฒิ สุขสนิท กรรมกำร

โรงพยำบำลบุรีรมั ย์

(22) นำยเทดิ ทนู วอ่ งไว กรรมกำร

โรงพยำบำลเพชรบูรณ์

(23) นำยวสุ เตชะไพฑูรย์ กรรมกำร

โรงพยำบำลนครปฐม

(24) นำยปกรณ์ นำระคล กรรมกำร

โรงพยำบำลขอนแก่น

(25) นำยชินวฒั น์ ศรีใส กรรมกำร

โรงพยำบำลร้อยเอ็ด

(26) นำยเนติ สำธติ สมิธพงษ์ กรรมกำร

โรงพยำบำลมหำสำรคำม

(27) ร้อยตำรวจเอกหญงิ ยุรีพรรณ วณชิ โยบล กรรมกำร

กองกำรพยำบำล สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

(28) ผูอ้ ำนวยกำรสำนกั บริหำรกำรจดั สรรและชดเชยค่ำบริกำร กรรมกำร

สำนักงำนหลกั ประกันสุขภำพแหง่ ชำติ

(29) นำงโสภำ หมู่ศริ ิ กรรมกำร

โรงพยำบำลพระจอมเกล้ำ

(30) นำงเกวลนิ ชืน่ เจริญสุข กรรมกำร

รองผ้อู ำนวยกำรกองบริหำรกำรสำธำรณสขุ และเลขำนุกำร

สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ

(31) นำยธัชชยั บำรุงสงฆ์ กรรมกำร

โรงพยำบำลพระนครศรีอยธุ ยำ และเลขำนุกำรรว่ ม

(32) นำงยภุ ำ คงกลนิ่ สคุ นธ์ กรรมกำร

กองบริหำรกำรสำธำรณสุข และผู้ช่วยเลขำนกุ ำร

สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ

(33) นำงจิรำภรณ์ พลแก้ว กรรมกำร

โรงพยำบำลพระนครศรีอยธุ ยำ และผูช้ ่วยเลขำนกุ ำร

(34) นำงสำววภิ ำรตั น์ เจือจำน กรรมกำร
กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ และผู้ช่วยเลขำนกุ ำร
สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ

21. คณะกรรมกำร...

-47-

21. คณะกรรมกำรพฒั นำระบบบรกิ ำร สำขำกำรใชก้ ญั ชำทำงกำรแพทย์ ทป่ี รึกษำ
21.1 องคป์ ระกอบ ประธำน
(1) ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รองประธำน
(2) รองปลดั กระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร
หวั หน้ำกลุม่ ภำรกิจด้ำนพัฒนำกำรแพทย์ กรรมกำร
(3) นำยบญุ ชัย ธีระกำญจน์ กรรมกำร
หัวหนำ้ ผตู้ รวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร
(4) นำยพทิ ักษ์พล บุญยมำลิก กรรมกำร
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสขุ ภำพที่ 11 กรรมกำร
(5) รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำที่ไดร้ ับมอบหมำย กรรมกำร
(6) นำยปรำโมทย์ เสถียรรตั น์ กรรมกำร
รองอธิบดีกรมกำรแพทยแ์ ผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอื ก
(7) นำยมำนัส โพธำภรณ์ กรรมกำร
รองอธบิ ดีกรมกำรแพทย์
(8) รองอธิบดีกรมสุขภำพจิต ทีไ่ ด้รับมอบหมำย กรรมกำร
(9) นำยภำนวุ ฒั น์ ปำนเกตุ กรรมกำร
รองอธิบดีกรมสนบั สนนุ บริกำรสุขภำพ กรรมกำร
(10) นำยสมฤกษ์ จงึ สมำน
รองอธบิ ดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กรรมกำร
(11) นำงสำวสุรัชนี เศวตศลิ ำ
ผู้อำนวยกำรสำนักยำและวัตถุเสพติด
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
(12) นำงขนษิ ฐำ ตนั ตศิ ิรนิ ทร์
ผอู้ ำนวยกำรกองควบคุมวัตถุเสพติด
สำนกั งำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
(13) นำยสมชำย ธนะสิทธิชยั
ผู้อำนวยกำรสถำบนั วจิ ัยและประเมินเทคโนโลยที ำงกำรแพทย์
(14) นำงนันทกำญจน์ สุวรรณปฎิ กกุล
ผ้อู ำนวยกำรสถำบันวจิ ยั และพัฒนำองคก์ ำรเภสัชกรรม

(15) นำยนัตถะวฒุ ิ ภิรมยไ์ ทย
ผอู้ ำนวยกำรกองสนับสนนุ สุขภำพภำคประชำชน
กรมสนบั สนุนบริกำรสขุ ภำพ

(16) นำยบรุ ินทร์ สรุ อรณุ สมั ฤทธ์ิ
ผอู้ ำนวยกำรกองบรหิ ำรระบบสุขภำพจติ กรมสุขภำพจติ

(17) นำยประเสริฐ...

-48-

(17) นำยประเสริฐ มงคลศิริ กรรมกำร
ขำ้ รำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
(18) นำงสำวบุญศิริ จันศริ มิ งคล กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลจติ เวชสงขลำรำชนครนิ ทร์ กรรมกำร
กรรมกำร
(19) นำยนำพล แดนพิพัฒน์ กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลเจำ้ พระยำอภยั ภเู บศร กรรมกำร

(20) นำยอิสระ เจียวริ ยิ บุญญำ กรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลมะเร็งอดุ รธำนี
กรรมกำร
(21) นำงสำวสภุ ำภรณ์ ปติ พิ ร กรรมกำร
โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภยั ภูเบศร และเลขำนุกำร
กรรมกำร
(22) นำงสำวผกำกรอง ขวญั ขำ้ ว และเลขำนุกำรรว่ ม
โรงพยำบำลเจำ้ พระยำอภยั ภเู บศร กรรมกำร
และผชู้ ว่ ยเลขำนุกำร
(23) นำยธรี ะชัย ทรงเกียรตกิ วิน กรรมกำร
โรงพยำบำลหำดใหญ่ และผชู้ ่วยเลขำนกุ ำร
กรรมกำร
(24) นำยทปั ปณ สมั ปทณรักษ์ และผูช้ ว่ ยเลขำนกุ ำร
รองผูอ้ ำนวยกำรกองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ

(25) นำงสำววรนัดดำ ศรีสพุ รรณ
กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ

(26) นำงนฐั มณ ฉมิ สขุ
โรงพยำบำลหนองฉำง

(27) นำยธรี พงศ์ ตนุ ำค
ผอู้ ำนวยกำรกองบริหำรกำรสำธำรณสขุ
สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

(28) ผู้อำนวยกำรสถำบันกญั ชำทำงกำรแพทย์
สำนกั งำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

(29) นำงเกวลิน ช่ืนเจรญิ สุข
รองผอู้ ำนวยกำรกองบรหิ ำรกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลดั กระทรวงสำธำรณสขุ

(30) นำงยุภำ คงกลิ่นสคุ นธ์
กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ

(31) นำงอัจฉรำ วิไลสกุลยง
กองบรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ
สำนกั งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

22. หนำ้ ทีแ่ ละอำนำจ...

-49-
22. หน้ำที่และอำนำจ

(1) กำหนดกรอบและแนวทำงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่ตอบสนองต่อปัญหำ
สุขภำพทส่ี ำคัญในแต่ละสำขำทร่ี บั ผดิ ชอบทงั้ ในระดับประเทศ กระทรวงสำธำรณสุข และเขตสุขภำพ

(2) จดั ทำข้อเสนอนโยบำยกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
ระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) เพอื่ เสนอต่อปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำย
ระบบบริกำรสุขภำพ

(3) ติดตำม ควบคุม กำกับ กำรดำเนินกำรและแก้ไขปัญหำ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไป
ตำมเปำ้ หมำย และวัตถุประสงคท์ กี่ ำหนด

(4) แตง่ ต้งั คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำนไดต้ ำมควำมเหมำะสม
(5) ปฏบิ ัตงิ ำนอืน่ ๆ ตำมทไี่ ด้รับมอบหมำย
23. ใหย้ กเลิกคำส่ังกระทรวงสำธำรณสขุ ท่ี 1640/2561 ลงวนั ท่ี 26 ธนั วำคม พ.ศ. 2561
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) สำขำกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์
ท่ี 872/2562 ลงวนั ท่ี 5 สงิ หำคม พ.ศ. 2562
ทง้ั น้ี ตัง้ แตบ่ ัดน้เี ปน็ ต้นไป

ส่งั ณ วนั ท่ี 4 กุมภำพนั ธ์ พ.ศ. 2563

(ลงชอ่ื ) สขุ ุม กำญจนพมิ ำย
(นำยสขุ มุ กำญจนพมิ ำย)
ปลดั กระทรวงสำธำรณสุข

ทองหลอ่ /คดั


Click to View FlipBook Version