The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สอบหนังสือราชการภายนอก สุดารัตน์ ไม่โรยรส ปวส.1/1 รหัส 019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สุดารัตน์ ไม่โรยรส, 2019-11-26 22:25:39

สอบหนังสือราชการภายนอก สุดารัตน์ 019

สอบหนังสือราชการภายนอก สุดารัตน์ ไม่โรยรส ปวส.1/1 รหัส 019

ที่ ศธ ๑๓๒๐.๐๓/ว.๑๒๗ มหาวิทยาลยั สโุ ขทัยธรรมาธริ าช
ตาบลบางพดู อาเภอปากเกร็ด
จังหวดั นนทบรุ ี ๑๑๑๒๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรอ่ื ง ขอเรยี นเชิญเขา้ ร่วมประชุมทางวิชาการและการนาเสนอผลงานวจิ ยั และวิทยานิพนธ์
ด้านการพฒั นาทรัพยากรณ์มนษุ ย์

เรียน ผู้อานวยการวทิ ยาลยั พณชิ ยการบางนา

สิง่ ทีส่ ่งมาดว้ ย ๑. โครงการและกาหนดการจดั การประชุมทางวิชาการ
๒. ใบตอบรบั เข้าร่วมประชุมทางวชิ าการ

ดว้ ยสถาบนั วจิ ยั และพัฒนา รว่ มกับสาขาวิชาศกึ ษาศาสตรม์ หาวทิ ยาลัยสโุ ขทัยธรรมาธิราช ได้
กาหนดใหม้ ีการจดั ประชมุ ทางวิชาการและการนาเสนอผลงานวจิ ยั และวิทยานิพนธ์ ด้านการพฒั นาทรัพยากรณ์
มนษุ ย์เน่ืองในโอกาสวนั สถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๑๙ ปี ในวนั ศุกรท์ ี่ ๕ กนั ยายน ๒๕๖๒ ต้ังแตเ่ วลา
๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอ้ งประชมุ ๑๔๘ อาคารสัมมนา ๒ มหาวทิ ยาลยั สุโขทัยธรรมาธิราช

สถาบันวิจยั และพฒั นาไดพ้ ิจารณาแล้วเหน็ วา่ การประชมุ ทางวชิ าการและการนาเสนอ
ผลงานวิจยั และวทิ ยานิพนธด์ งั กลา่ วจะเปน็ ประโยชน์แก่บุคลากรในหนว่ ยงานของท่าน จึงขอเรียนเชิญท่านและ
บคุ ลากรของทา่ น เขา้ รว่ มการประชมุ ททางวชิ าการดังกล่าว โดยไมต่ ้องเสียคา่ ลงทะเบียน สาหรบั ท่านทสี่ นใจ
เขา้ ร่วมการประชมุ ทางวิชาการในครง้ั นีก้ รณุ าแจ้งความจานงโดยการกรอกใบตอบรับและสง่ กลบั ไปท่ี
สถาบันวิจยั และพฒั นา มหาวทิ ยาลยั สุโขทยั ธรรมาธริ าช ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จงั หวดั นนทบุรี ภายใน
วันที่ ๓๐ สงิ หาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา และขอความอนเุ คราะห์ประชาสัมพันธใ์ หบ้ คุ ลากรในสังกดั ของ
ท่านทราบต่อไปด้วย จักขอบคุณยิง่

ขอแสดงความนับถือ

(นายอทิ ธิพล พยัคฆนั ตร)
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพฒั นา

สถาบันวิจัยและพฒั นา
โทร. ๐-๒๕๐๓-๒๑๒๑-๔ ต่อ ๓๑๙๒-๕
โทรสาร ๐-๒๕๐๓-๔๘๙๘

ที่ ภท.อย ๑๔๑/๒๕๕๕ ชมรมสง่ เสริมภาษาไทยจังหวดั พระพระนครศรอี ยธุ ยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั ราชภฏั พระนครศรอี ยธุ ยา
ถนน โรจนะ อาเภอพระนครศรอี ยธุ ยา
จงั หวัดพระนครศรอี ยธุ ยา ๑๓๐๐๐

๕ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชญิ รว่ มมอบการสอนและการสอนวรรณคดไี ทยตามหลกั สูตรใหม่

เรียน ผู้อานวยการ อาจารย์ใหญ่ หวั หนา้ สายวชิ าภาษาไทย อาจารยภ์ าษาไทยและผสู้ นใจ

สิง่ ทสี่ ่งมาดว้ ย กาหนดการและใบสมคั รเขา้ รับการอบรม

ตามทชี่ มรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวดั พระนครศรอี ยธุ า จัดอดรมการเรยี นการสอนวรรณคดไี ทย ตาม
หลกั สูตรใหม่แกค่ รชู ้นั ประถมศึกษาและมัธยมศกึ ษา เมื่อภาคเรยี นทแ่ี ล้ว และมผี สู้ มคั รอบรมสว่ นหน่ึงไมส่ ามารถเข้า
รว่ มอบรมในวนั ดังกล่าวได้ เพราะสถานทจี่ ากัดน้นั ทางชมรมจะจัดอบรมเรอื่ ง การสอนอา่ น : สอนภาษาไทยใหร้ ักการ
อา่ น และการสอนวรรณคดไี ทยตามหลักสตู รใหม่อีกครัง้ มกี าหนดการและรายละเอยี ด ดังต่อไปน้ี

วนั ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรอ่ื ง การสอนอ่าน : สอนภาษาไทยให้รักการอา่ น ช้นั ประถมศึกษาและ
ชน้ั มธั ยมศกึ ษา

วันท่ี ๘ ธนั วาคม ๒๕๖๒ เรอื่ ง การสอนวรรณคดี : สอนวรรณคดไี ทยใหน้ า่ เรยี น ชั้นประถมศกึ ษและ
ช้นั มธั ยมศึกษา

สถานทีอ่ บรมหอประชุม ๓๑๗ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พระนครศรอี ยธุ า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จงึ ขอสง่ รายละเอยี ดมาเพอื่ ขอความกรุณาประชาสมั พนั ธ์ ขอเชญิ ผู้สนใจร่วมอบรมตามรายการ วนั
เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวต่อไป ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ขอแสดงความนับถอื

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ประเทอื ง คลา้ ยสุวรรณ)์

ชมรมสง่ เสรมิ ภาษาไทยจงั หวดั พระนครศรีอยุธยา
โทร. ๐-๓๕๒๕-๒๓๑๔ , ๐๘๖-๘๐๓-๐๔๔๔
โทรสาร ๐-๓๕๒๕-๒๓๑๔

ที่ ศธ ๐๖๗๐.๐๓/๐๓๒๕ วทิ ยาลัยพณชิ ยการบางนา
๒๒ ถนนบางนา-ตราด ๑
เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรือ่ ง ขอเรียนเชิญร่วมพิธพี ระราชทานเพลิงศพทา่ นผอู้ านวยการ ดร.ไพศาลย์ จามรมาน

เรยี น อาจารย์สุพฒั น์เสฎฐร พสุธาธรรม

ส่ิงทส่ี ง่ มาดว้ ย กาหนดพธิ พี ระราชทานเพลงิ ศพ ๑ ฉบบั
เนอ่ื งดว้ ย ทา่ นผู้อานวยการ ดร.ไพศาลย์ จามรมาน อดตี ทา่ นผูอ้ านวยการวิทยาลยั พณชิ ย

การบางนา ไดถ้ งึ แกก่ รรม และวทิ ยาลยั พณชิ ยการบางนาได้กาหนดกรุงเทพฯ น้นั ในโอกาสนี้ วทิ ยาลัยฯ ขอ
เรยี นเชิญทา่ นร่วมเปน็ เกียรตใิ นพิธีฯ ตามวัน เวลา และสถานทีด่ ังกล่าว และขอขอบคณุ มา ณ โอกาสน้ี

จึงเรียนมาเพอื่ โปรดทราบ

ขอแสดงความนบั ถือ

(นายปฎเิ วธ พ่งึ อบุ ล)
ผอู้ านวยการสถานศึกษา วิทยาลยั พณิชยการบางนา

งานสารบรรณ
โทร. ๐-๒๓๖๑-๒๙๐๑-๒ ตอ่ ๑๐๕
โทรสาร ๐-๒๓๙๓-๐๖๑๔

E-mail : [email protected]


Click to View FlipBook Version