The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สุดารัตน์ ไม่โรยรส รหัส019 ปวส.1/1 การจัดการสำนักงาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สุดารัตน์ ไม่โรยรส, 2020-02-28 00:18:57

หนังสือรับรอง

สุดารัตน์ ไม่โรยรส รหัส019 ปวส.1/1 การจัดการสำนักงาน

ท่ี อส (ชม) ๐๐๓๗/๑๔๒๔ สำนักงานอัยการจังหวดั เชียงใหม่
ศูนยร์ าชการจังหวดั เชยี งใหม่
ถ.โชตนา ชม ๕๐๓๐๐

หนงั สอื รบั รองผลงาน

หนงั สือรบั รองฉบับนี้ออกให้เพ่อื รบั รองวา่ หา้ งห้นุ ส่วนจำกัด เชยี งใหมแ่ อรแ์ ครเ์ อ็นจเิ นียร่ิง ซึง่
จดทะเบียนเปน็ นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นสว่ นบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกจิ การค้า
กระทรวงพาณชิ ย์ มสี ำนักงานใหญ่ ตง้ั อยู่ เลขที่ ๕๘/๑๙ หม่ทู ี่ ๔ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชยี งใหม่
จังหวดั เชยี งใหม่ ๕๐๐๐ ได้รบั จ้างเหมาครุภัณฑ์สำนกั งานเครือ่ งปรับอากาศพร้อมติดต้ัง ดง้ั นี้

๑. เครอ่ื งปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนดิ ตง้ั พน้ื หรอื ชนิดแขวน ขนาด ๑๓,๙๔๒.๘๐ บที ยี ู
ยหี่ ้อ Fusion รนุ่ Fucr๑๒b/fudt๑๒b (ฉลากเบอร์ ๕) แบบฟอกอากาศ จำนวน ๑๑ เครื่อง พร้อมตดิ ตั้ง

๒. เคร่ืองปรบั อากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๑๘,๐๘๗.๐๑ บีทยี ู
ยี่ห้อ Fusion รนุ่ Fucr๒๔/fudt๒๔ (ฉลากเบอร์ ๕) แบบฟอกอากาศ จำนว ๑๑ เครอื่ ง พร้อมตดิ ตง้ั

๓. เคร่อื งปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตง้ั พ้นื หรือชนดิ แขวน ขนาด ๒๕,๑๘๒.๙๕ บที ยี ู
ยี่ห่อ Fusion ร่นุ fucr๒๔/fudt๒๔ (ฉลากเบอร์ ๕) แบบฟอกอากาศ จำวน ๓ เครอื่ ง พร้อมติดตัง้

รายละเอียดตาม สญั ญาเลขท่ี ๑/๒๕๕๔ ลง วนั ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนเงนิ ตาม
สญั ญารวมทั้งสามรายการ เป็นท้ังสิ้น ๕๑๒,๒๕๕๔ บาท (ห้าแสนหนง่ึ หมืน่ สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถว้ น)
ซงึ่ ผูจ้ ้างไดด้ ำเนนิ แล้วเสร็จตามสญั ญาจา้ ง และคณะกรรมการตรวจการจา้ งไดต้ รวจงาแลว้

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐ กมุ พาพนั ธ์ ๒๕๕๔

(นายจำนอง ปานทอง)
อยั การผเู้ ช่ยี วชาญ สำนกั งานอัยการภาค ๕
รกั ษาการในตำแหน่งอัยการจังหวดั เชียงใหม่

ท่ี ฝบย.๑๒๐๙๐๑/๘๙๖ โรงอบใบย่าเด่นชัย
๔๘๐ ถนนยนั ตรกจิ โกศล
อำเภอเดน่ ชัย จังหวัดแพร่
๕๔๑๑๐

๑๔ ตลุ าคม ๒๕๕๔

หนงั สือฉบับนีใ้ ห้ไว้เพ่ือรับรองว่า หา้ งหุ้นสว่ นจำกัด เชียงใหม่แอรแ์ คร์ เอน็ จเิ นียรงิ่
โดยนายสายนั เขื่อนสขุ หุ้นสว่ นผ้จู ดั การ เปน็ ผรู้ บั จ้างเหมาในการติดตงั้ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสว่ นชนิด
แขวน (มรี ะบบฟอกอากาศ) ยี่หอ้ “FUSION” จำนวน ๔ ชดุ ทโี่ รงอบใบย่าเดน่ ชยั รวมเปน็ จำนวนเงนิ
๙๙,๐๐๐.- บาท ภาษมี ูลคา่ เพ่ิม ๗% เงิน ๖,๙๓๐.- บาท รวมทงั้ ส้นิ ๑๐๕,๙๓๐.- บาท (หนงึ่ แสนหา้ พันเกา้
ร้อยสามสบิ บาทถว้ น) เรม่ิ ทำงานตง้ั แตว่ นั ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถงึ วนั ท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผลงาน
เสรจ็ เรียบร้อยตามเงื่อนไขของสัญญาทกุ ประการ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสทิ ธพิ ร กอ้ นแกว้ )
รองผจู้ ดั การ ฯ รักษาการแทน
ผจู้ ัดการโรงอบใบย่าเด่นชัย


Click to View FlipBook Version