The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

2บทคัดย่อกิตติกรรมประกาศ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-10-27 04:38:53

2บทคัดย่อกิตติกรรมประกาศ

2บทคัดย่อกิตติกรรมประกาศหวั ข้อบณั ฑิตนพิ นธ์ สภาพและปัญหาการใช้ภาษาไทยกบั ภาษาไทยถ่ินอีสาน
นกั เรยี นชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี 3 โรงเรียนบา้ นท่าลาด อาเภอม่วง
ช่ือ-สกลุ สามสิบ จังหวดั อุบลราชธานี
สาขาวิขา กุสุมาวดี ศรคี เณย์
อาจารย์นเิ ทศ หลกั สูตรประกาศนยี บัตรบัณฑิตวชิ าชพี ครู
ปกี ารศึกษา ดร. ชวู ทิ ย์ รตั นพลแสนย์
2563

บทคดั ยอ่

วิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาปัญหาการใช้ภาษาไทยและภาษาถิ่นอีสานและเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการใชห้ ลกั ภาษาไทย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเป็นรายกรณีคือมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 เปน็ คนที่อาศัยอยู่ในพนื้ ที่นี้โดยกาเนิด จากการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ในด้านการ
เรียนรู้และการสื่อสารของนักเรียนดังกล่าวพบว่าใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง เร่ิมจากการเขียนคาพ้ืนฐาน
การอ่านสะกดคาโดยเกิดจากการท่องจาไม่ใช่การเข้าใจ และการสื่อสารโดยการพูดเช่นการพูด
ภาษาไทยมาตรฐานสลบั กับการพูดกับภาษาไทยถิ่นอีสานซึง่ เกิดจากการไม่รู้คาศัพท์ในบางคาและการ
เขา้ ใจผิดคิดว่าตนเองพูดถกู ตอ้ ง หากไมไ่ ด้รบั การเรยี นรู้จะเกิดปัญหาได้ เพราะการเรียนรู้ในแต่ละวิชา
นั้นล้วนเป็นภาษาไทยมาตรฐาน จึงเกิดการคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางให้นักเรียนใช้ภาษาไทยให้
ถูกตอ้ งตามหลักและเข้าใจความตา่ งของภาษาในท้องถิ่น นามาเรยี บเรยี งเป็นรปู แบบงานวจิ ยั ฉบับนี้

ผลการวิจัยพบว่า : ทาให้เราทราบถึงส่ิงท่ีเกิดขึ้นว่าการที่นักเรียนมีปัญหาในด้านการใช้
ภาษาไทย อันเน่ืองมาจากสภาพแวดล้อมท้ังครอบครัวและสถานศึกษา ค่านิยมและการดารงชีวิตที่
นักเรยี นกลุ่มนี้เผชิญ บางคนมีครอบครวั ทไ่ี ม่สมบูรณน์ าไปส่กู ารศึกษาที่ไม่เต็มร้อย มีหน้าที่รับผิดชอบ
เยอะทาให้ถูกปลูกฝังให้ทางานที่บ้านมากกว่าการต้ังใจเรียน จึงทาให้นักเรียนใช้ภาษาไทยไม่ถูกหลัก
หลกั จากนากระบวนการเรยี นรู้ สอื่ ต่างๆ กิจกรรม เข้ามาเปน็ ตวั ชว่ ยเสริมให้นักเรียนมีความสนใจกล้า
คดิ กล้าตอบ และนาไปสู่การมีทักษะทางภาษาที่ดีย่ิงข้ึน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสนใจในรายวิชา
ภาษาไทยมากยงิ่ ขึ้นอีกทั้งสามารถนาไปบูรณาการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ให้นักเรียน
เขียนชื่อพืช สัตว์ ท่ีนักเรียนรู้จัก นักเรียนจะได้รู้จักเขียนคาศัพท์ให้ถูกต้อง และการเขียนให้ถูกตาม
ความหมายท่ีตนต้องการคือการเขียนภาษาไทยมาตรฐานไม่ใช่ภาษาไทยถิ่นอีสาน จะเห็นได้ว่า
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ไดอ้ ีหลายสาระการเรียนรแู้ ละทสี่ าคัญคือการประยุกต์ใชใ้ นชีวติ ประจาวัน

คาสาคัญ : ภาษาถิน่ อสี าน / บทเรยี น / ชนบท / ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรยี นกิตติกรรมประกาศ

วิจัยฉบับน้ีสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ จากอาจารย์ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าให้คาปรึกษาชี้แนะแนวทางในการศึกษา
ค้นคว้า และในการแกไ้ ขปรบั ปรงุ ขอ้ บกพรอ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในงานวิจัยด้วยความเมตตาและให้กาลัง
มาโดยตลอด จนทาให้งานวิจัยคร้ังน้ีสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งและขอ
กราบขอบพระคุณ อาจารย์ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ อาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา ท่ีอนุเคราะห์ข้อมูลและ
อานวยความสะดวกพรอ้ มท้งั ตรวจทานระเบียบวธิ วี จิ ัยให้ถูกตอ้ งสมบรู ณ์

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ ที่เป็นผู้เช่ียวชาญด้านงานวิจัยและเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา ได้แนะนาหลักการและวิธีการจัดทางานวิจัยท่ีถูกต้อง วิธีการสืบค้น
ขอ้ มูลท่รี วดเรว็ และแม่นยา จงึ ทาให้ผวู้ จิ ัยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ถูกต้องตรงประเด็นท่ีสาคัญๆ จนทา
ใหง้ านวิจยั สาเรจ็ ลุล่วงไปดว้ ยดี

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีได้อบรมสั่งสอน และคอยสนับสนุน
ทางด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการมอบความรัก ความเมตตา ความเช่ือใจ และด้านทุนทรัพย์ เป็น
กาลังใจที่สาคัญ และขอขอบคุณเพื่อนๆ พ่ีๆ น้องๆ ร่วมสาขาวิชาทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อมูลแกผู้วิจัยด้วย
ความเต็มใจ ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพครูและผู้ที่สนใจนาไปใช้
ประโยชนแ์ ละศกึ ษาเพ่ิมเตมิ

กุสุมาวดี ศรีคเณย์
มกราคม 2563


Click to View FlipBook Version