The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กิจกรรมคนเด็กสร้างเมือง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ruseela4687, 2021-03-24 02:42:21

กิจกรรมคนเด็กสร้างเมือง

กิจกรรมคนเด็กสร้างเมือง

กจิ กรรมพฒั นาทกั ษะการใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร ระดับประถมศกึ ษาตอนปลาย

กจิ กรรม

คบเด็กสรา้ งเมอื ง

ปรประะีทถด่ี ม4บั ศช-กึ 6น้ั ษา เวลา 5 ชวั่ โมง

สถาบนั ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

2 กจิ กรรมพัฒนาทกั ษะการเรียนรูเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศ ระดับประถมศกึ ษาตอนปลาย

กิจกรรม คบเดก็ สร้างเมอื ง

จุดประสงค์

1. สรา้ งแผนผงั โดยกำ�หนด
มาตราส่วนจากพนื้ ทจ่ี รงิ

2. ใช้คอมพวิ เตอร์
ในการคน้ หาขอ้ มูล

3. สรา้ งชนิ้ งานจากจนิ ตนาการ
โดยใชซ้ อฟต์แวรป์ ระยกุ ต์

ทกั ษะในศตวรรษที่ 21 ทเี่ ก่ียวข้อง

ทกั ษะการแกป้ ัญหา
ทกั ษะการคดิ วเิ คราะห์
ทกั ษะการเรียนรรู้ ว่ มกนั
ทกั ษะการสอ่ื สาร
ทักษะการคน้ หาและประเมินขอ้ มูลข่าวสาร
ความคิดสรา้ งสรรค์

สถาบันสง่ เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (สสวท.)

คบเด็กสรา้ งเมอื ง 3

วชิ าท่เี ก่ยี วข้อง

สังคมศกึ ษา คณติ ศาสตร์

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ สาระท่ี 2 การวดั
ตัวช้วี ดั ป.4/2 ระบแุ หล่งทรัพยากร ตวั ช้ีวดั ป.6/1 อธิบายเส้นทางหรอื
และส่ิงต่างๆ ในจงั หวดั ของตนเองด้วยแผนท่ี บอกต�ำ แหนง่ ของสงิ่ ตา่ งๆ โดยระบทุ ิศทาง
ตัวช้วี ัด ป.4/3 ใชแ้ ผนท่ี อธบิ าย
และระยะทางจรงิ จากรูปภาพ
ความสมั พันธ์ของสิง่ ต่าง ๆ แผนท่ีและแผนผงั
ที่มอี ยูใ่ นจงั หวดั

เทคโนโลยสี ารสนเทศ
และการสื่อสาร

ตัวชี้วัด ง. 3.1 ป. 6/2 ใชค้ อมพิวเตอรใ์ นการคน้ หาขอ้ มูล
ตวั ช้วี ดั ง. 3.1 ป. 6/4 นำ�เสนอข้อมูลในรูปแบบทเี่ หมาะสม

โดยเลอื กใชซ้ อฟต์แวร์ประยกุ ต์
ตัวชวี้ ัด ง. 3.1 ป. 6/5 ใชค้ อมพิวเตอรช์ ว่ ยสร้างช้นิ งาน

จากจินตนาการหรอื งานทที่ ำ�ในชีวิตประจ�ำ วนั
อยา่ งมีจิตส�ำ นกึ และความรบั ผิดชอบ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

4 กจิ กรรมพัฒนาทักษะการเรยี นรเู้ ทคโนโลยีสารสนเทศแรละะดกบั าปรรสะื่อถสมาศรกึ รษะาดตบั อปนรปะถลมายศกึ ษาตอนปลาย

แนวคิด/สาระส�ำ คัญ

เมืองที่ประชาชนสามารถอาศัยอยู่อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีน้ัน จะประกอบ
ไปด้วยที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ระบบการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค แหล่งธุรกิจ สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติท่ีดี การจัดการให้สถานท่ีต่างๆ ต้ังอยู่ในต�ำแหน่งท่ีเหมาะสมจะต้องมีการ
วางผังเมืองที่ดี ซึ่งอาศัยความรู้ในหลายๆ ด้าน เช่น สังคม สิ่งแวดล้อม คมนาคม
นักเรียนจะได้ค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับเมืองน่าอยู่ เพ่ือพิจารณาออกแบบเมืองใหม่ให้น่าสนใจ
โดยการร่างภาพผังเมือง เพื่อแสดงที่ต้ังของสถานท่ีต่างๆ ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการสร้าง
ผังเมือง โดยก�ำหนดมาตราส่วนเพ่ือแสดงขนาดพื้นที่ของสถานที่ต่างๆ อีกด้วย
กิจกรรมน้ีช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบเมือง ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้เห็นความส�ำคัญ
ของสภาพชุมชน หรือเมืองท่ีประชากรจะสามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพ

สอ่ื -อปุ กรณ์

ใบกจิ กรรมท่ี 1 เรอ่ื ง เมอื งนา่ อยู่
ใบกจิ กรรมท่ี 2 เรอ่ื ง คน้ หาขอ้ มลู
ใบกจิ กรรมท่ี 3 เรอ่ื ง สรา้ งบา้ น
แปลงเมอื ง
เครอ่ื งคอมพวิ เตอรต์ ามจ�ำ นวนนกั เรยี น
ซอฟตแ์ วรป์ ระยกุ ต์
อนิ เทอรเ์ นต็

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คบเดก็ สรา้ งเมือง 5

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้

ชัว่ โมงท่ี 1-2
1. ครนู �ำอภปิ ราย โดยตงั้ ค�ำถามวา่
ในชุมชนของเรามีสถานท่ีส�ำคัญอะไรบ้าง (โรงเรียน โรงพยาบาล วัด
มัสยิด ธนาคาร ตลาด สวนสาธารณะ ฯลฯ)
นักเรียนสามารถเดินทางไปยังท่ีต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบายหรือไม่
(สะดวก/ไมส่ ะดวก)
สถานท่ีต่าง ๆ มีท่ีต้ัง และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
(เหมาะสม/ไม่เหมาะสม)
นักเรียนอยากให้ส่ิงแวดล้อมในชุมชนของเราเป็นอย่างไร
(มีสวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเดก็ เลน่ สวนสนุก ฯลฯ)

สถาบันสง่ เสรมิ การสอนวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (สสวท.)

6 กจิ กรรมพฒั นาทักษะการเรียนรเู้ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ชั่วโมงที่ 1-2
2. ครูแจกใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องเมืองน่าอยู่ พร้อมอธิบายรายละเอียด
การท�ำกจิ กรรม แลว้ ใหน้ กั เรยี นท�ำใบกิจกรรม
3. ครูสุ่มนกั เรยี นออกมาน�ำเสนอผงั เมืองทไ่ี ด้ค้นคว้ามาหน้าชน้ั เรียน
4. ครแู ละนกั เรยี นรว่ มกนั อภปิ รายในประเดน็ ตอ่ ไปนี้
จากกจิ กรรมทผ่ี า่ นมาจะเหน็ ไดว้ า่ เมอื งน่าอยู่มีลกั ษณะอยา่ งไร
เพราะเหตุใดจงึ คิดว่าการจัดผังเมืองแบบน้ี ท�ำใหเ้ ป็นเมอื งที่นา่ อยู่
เมอื งทเ่ี ลือกมามีอะไรท่ีเหมือนหรือแตกตา่ งกนั อยา่ งไร
เมืองทเี่ ลือกมาเหมือนกับชมุ ชนของเราหรือไม่ อย่างไร
ถ้านักเรียนสามารถสร้างเมืองน่าอยู่ในรูปแบบของตัวเองได้ คิดว่า
ผังเมอื งนัน้ จะมรี ูปแบบเป็นอยา่ งไร
5. ครแู ละนกั เรยี นรว่ มกนั พจิ ารณาเหตผุ ลทท่ี �ำใหเ้ มอื งทเี่ ลอื กมาเปน็ เมอื งทน่ี า่ อยู่
6. ครแู บง่ นกั เรยี นเปน็ กลมุ่ กลมุ่ ละ 4 คน แลว้ แจกใบกจิ กรรมที่ 2 เรอ่ื ง คน้ หา
ข้อมูล และอธิบายรายละเอียดการท�ำใบกจิ กรรม โดยให้ผู้เรียนค้นคว้าหา
ขอ้ มูลลกั ษณะของเมืองนา่ อยู่ การจดั สภาพแวดลอ้ มใหเ้ ปน็ เมืองน่าอยู่
7. ครใู ห้ตัวแทนกลุม่ ออกมาน�ำเสนอผลการท�ำกจิ กรรม และรว่ มกนั อภิปราย
เกี่ยวกบั ประโยชนแ์ ละผลกระทบของสถานทท่ี แ่ี ตล่ ะกลุ่มน�ำเสนอ

สถาบันส่งเสริมการสอนวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (สสวท.)

คบเดก็ สร้างเมือง 7

ช่วั โมงที่ 3-5
1. ครูแจกใบกิจกรรมท่ี 3 เรือ่ งสร้างบ้านแปลงเมอื ง พร้อมท้งั อธบิ ายรายละเอยี ด
การท�ำ ใบกิจกรรม และใหน้ กั เรียนท�ำ ใบกจิ กรรม
2. นกั เรยี นแตล่ ะกลมุ่ ตรวจสอบผลงานของกลมุ่ โดยพจิ ารณาวา่ ผงั เมอื งทสี่ รา้ งขนึ้
มรี ายละเอยี ดครบตามเง่ือนไขทกี่ �ำ หนดในใบกจิ กรรมหรือไม่ ขอ้ มูลที่นำ�เสนอ
เพียงพอหรือไม่
3. สมาชกิ แตล่ ะกลมุ่ ออกมานำ�เสนอผลงาน โดยมปี ระเด็นในการนำ�เสนอ ดงั นี้
ชือ่ เมือง Theme แนวคิดในการสรา้ งเมือง
ภาพผังเมืองที่สร้างจากซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซ่ึงประกอบด้วย อาคาร
ส่ิงปลูกสร้าง และหน่วยงานที่มีในเมือง หรือสถานท่ีอื่นๆ นอกเหนือ
จากท่โี จทย์ก�ำ หนด
มาตราสว่ นจากพนื้ ท่ีจริง

สถาบนั ส่งเสริมการสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

8 กิจกรรมพฒั นาทักษะการเรียนร้เู ทคโนโลยสี ารสนเทศแรละะดกับาปรรสะือ่ ถสมาศรึกรษะาดตบั อปนรปะถลมายศึกษาตอนปลาย

ชั่วโมงที่ 3-5
4. ครูตง้ั คำ�ถามเพ่อื ถามกล่มุ นำ�เสนอ ดังนี้
ชื่อเมืองมีท่ีมาอย่างไร และ Theme แนวคิดในการสร้างเมืองลักษณะนี้
มจี ุดเด่นอยา่ งไร
อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และหน่วยงานท่มี ีในเมอื งน้นั มีประโยชนอ์ ย่างไรบา้ ง
มเี หตผุ ลในการจัดแบ่งสัดส่วนพน้ื ที่อยา่ งไร
สิ่งที่ต้องการพฒั นาเพมิ่ เติมในอนาคต
5. ครูให้นักเรียนทกุ คนลงคะแนนเลอื กเมืองทน่ี ่าอยู่ทส่ี ดุ แตล่ ะคนจะมี 1 คะแนน
โดยไมล่ งคะแนนใหก้ ลุ่มตนเอง
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเก่ียวกับการสร้างผังเมือง ในประเด็น
ต่อไปน้ี
นักเรียนจะปรับปรงุ และแก้ไขผลงานให้ดขี ึน้ อย่างไร
นักเรียนไดอ้ ะไรจากการทำ�กิจกรรมนี้
นกั เรียนคดิ วา่ จะทำ�อยา่ งไรใหช้ ุมชนของเราเปน็ ชุมชนท่นี า่ อยู่

สถาบนั ส่งเสรมิ การสอนวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (สสวท.)

คบเด็กสรา้ งเมอื ง 9

การวดั ผลประเมนิ ผล สื่อและแหล่งเรยี นรู้
1. หนังสือเรียน สสวท.
แบบประเมินชิ้นงาน 2. อินเทอร์เน็ต

ขอ้ เสนอแนะ

1. ครูควรทบทวนความรู้

เกี่ยวกับมาตราส่วนเพื่อให้
นักเรียนสามารถนำ�ความรู้
ไปใช้ในการสร้างผังเมืองได้

2. การระบุพื้นที่จริงอาจ

ใช้ตัวเลขที่ใกล้เคียงจากการ
คำ�นวณมาตราส่วน

10 กจิ กรรมพัฒนาทักษะการเรยี นรูเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

กจิ ทกใ่ีบร1รม เรอื่ ง เมอื งน่าอยู่
ให้นักเรียนค้นหาและรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่
ตามหัวข้อที่กำ�หนดให้ต่อไปนี้

1. รูปแบบผังเมืองน่าอยู่ที่นักเรียนสนใจมีลักษณะอย่างไร ให้แสดงภาพผังเมืองพร้อมระบุ
ชื่อเมืองหรือชื่อประเทศ และอธิบายว่านักเรียนสนใจผังเมืองรูปแบบนี้เพราะเหตุใด

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

2. ระบุชื่อแหล่งที่มาของข้อมูล

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (สสวท.)

คบเดก็ สร้างเมอื ง 11

กิจทกใี่ บ2รรม เรอ่ื ง คน้ หาข้อมลู
ให้นักเรียนค้นหาและรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่
ตามหัวข้อที่กำ�หนดให้ต่อไปนี้

1. อธิบายรูปแบบผังเมือง ลักษณะโดยรวม ที่ทำ�ให้เมืองเป็นเมืองน่าอยู่ ให้เรียบเรียงสรุป
รายละเอียดความยาวไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษและแสดงแหล่งที่มาของข้อมูล

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

2. การจัดตั้งสถานที่ หน่วยงาน อาคาร การจัดสภาพแวดล้อมในเมืองที่น่าอยู่มีรูปแบบอย่างไร

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

สถาบันส่งเสริมการสอนวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (สสวท.)

12 กจิ กรรมพฒั นาทักษะการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศแรละะดกับาปรรสะ่อื ถสมาศรกึ รษะาดตับอปนรปะถลมายศกึ ษาตอนปลาย

กิจทกใ่ี บ3รรม เร่ือง สร้างบ้านแปลงเมือง
ให้นักเรียนค้นหาและรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่
ตามหัวข้อที่กำ�หนดให้ต่อไปนี้

1. ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ท่ีก�ำหนดให้ต่อไปนี้
นักเรียนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกแบบผังเมืองแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเมืองใหม่และมี
รูปแบบของตนเองไม่ซ้�ำกับเมืองอ่ืน โดยเมืองใหม่น้ีต้องมีผังเมืองที่สะดวกในการเดินทาง
จัดสภาพแวดล้อม สิ่งปลูกสร้าง ส่ิงอ�ำนวยความสะดวก ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย
สมกับค�ำว่า “เมืองน่าอยู่”
เงื่อนไขในการออกแบบผังเมืองและสภาพแวดล้อม มีดังน้ี
1) ก�ำหนดให้เมืองน่าอยู่มีขนาดพ้ืนที่ 1,000 ตร.ม.
2) ตั้งช่ือเมือง ก�ำหนดลักษณะเฉพาะและแนวคิดในการสร้างเมือง
3) เลือกสถานท่ี หน่วยงาน สภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีควรมีภายในเมืองโดยอาจพิจารณา
เลือกจากตัวอย่างต่อไปนี้

ทีอ่ ยู่อาศยั หา้ งสรรพสินคา้ ร้านขายของช�ำ สวนสนกุ
ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน สวน
สวนสัตว์ มหาวิทยาลัย ทุ่งนา สวนสาธารณะ
โรงพยาบาล สนามกีฬา ร้านเกม ร้านอาหาร
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โรงงาน ป่า
ถนน แม่น�้ำ เขื่อน สนามบิน
สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง

4) เพิ่มเติมสถานท่ีอ่ืนๆ นอกจากที่ก�ำหนดให้ในข้อ 3) และค�ำนวณพ้ืนที่ที่มีการใช้งาน
ในแต่ละส่วน
5) สร้างแผนผังของเมืองโดยย่อตามสัดส่วน
6) วาดภาพร่างผังเมืองลงในกระดาษ เขียนระบุพื้นท่ีในการใช้งานแต่ละส่วน และ
ก�ำหนดมาตราส่วนที่ใช้
7) ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์วาดภาพผังเมืองจากภาพร่างที่ได้ออกแบบไว้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (สสวท.)

คบเด็กสรา้ งเมือง 13

แบบประเมนิ ชิ้นงาน คบเดก็ สร้างเมอื ง

รายการประเมิน ดีม4าก ด3ี พอ2ใช้ ควรป1รับปรุง
➊ ชื่อเมือง ชื่อเมืองสั้น กระชับ ชื่อเมืองยาว/สั้น ชื่อเมืองสั้น กระชับ ชื่อเมืองยาว/สั้น
จดจำ�ได้ง่ายสอด จดจำ�ได้ยาก จดจำ�ได้ง่าย แต่ จดจำ�ได้ยาก
สอดคล้องกับ แต่สอดคล้องกับ ไม่สอดคล้องกับ ไม่สอดคล้องกับ
Theme และ Theme และ Theme และ Theme และจุด
จุดประสงค์ในการ จุดประสงค์ในการ จุดประสงค์ในการ ประสงค์ในการ
สร้างเมือง สร้างเมือง สร้างเมือง สร้างเมือง

➋ ข้อมูลของเมือง มีรายละเอียด มีรายละเอียด มีรายละเอียด มีรายละเอียด
1) ชื่อเมือง ครบถ้วน ของเมืองครบ ของเมืองครบ ของเมืองครบ
2) Theme อย่างน้อย 4 ข้อ อย่างน้อย 3 ข้อ อย่างน้อย 1-2 ข้อ
แนวคิดใน
การสร้าง
4) สิ่งก่อสร้าง
5) สถานที่
เพิ่มเติม

➌ แนวคิดในการ แนวคิดในการ แนวคิดในการ แนวคิดในการสร้าง แนวคิดในการ
สร้างเมือง สร้างเมืองสามารถ สร้างเมืองยาก เมืองสามารถ สร้างเมืองไม่
ต่อการนำ�ไปใช้งาน นำ�ไปใช้งานได้จริง สามารถนำ�ไปใช้งาน
นำ�ไปใช้ได้จริง แต่เกิดประโยชน์ และเกิดประโยชน์ ได้จริง และไม่เกิด
และเกิดประโยชน์ ต่อผู้อยู่อาศัย ต่อผู้อยู่อาศัย ประโยชน์
ต่อผู้อยู่อาศัย ทุกกลุ่ม ในระดับน้อย
ทุกกลุ่ม

➍ การใช้พื้นที่ ใช้พื้นที่ทั้งหมด ใช้พื้นที่ทั้งหมด ใช้พื้นที่ไม่หมด ใช้พื้นที่ไม่เหมาะสม
ได้คุ้มค่า จัดแบ่ง แต่แบ่งพื้นที่ แต่แบ่งพื้นที่เป็น มีพื้นที่ว่างเปล่า
พื้นที่เป็นสัดส่วน ไม่เป็นสัดส่วน สัดส่วน เป็นระบบ
เป็นระบบ ใช้ ไม่เป็นระบบ
ประโยชน์ง่าย

สถาบนั ส่งเสริมการสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

14 กิจกรรมพฒั นาทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ระดบั ประถมศึกษาตอนปลาย

แบบประเมนิ ชนิ้ งาน คบเดก็ สร้างเมอื ง

รายการประเมิน ดีม4าก ด3ี พอ2ใช้ ควรป1รับปรุง
มีเพียง 4 ข้อ มีเพียง 3 ข้อ มีเพียง 1-2 ข้อ
➎ สภาพแวดลอ้ ม มีครบทั้ง 5 ข้อ
ต่างๆ ในเมือง
1) ที่อยู่อาศัย
2) ระบบการ
คมนาคมขนส่ง
3) สถานที่
ประกอบอาชพี
4) สถานที่พักผ่อน
5) สถานที่
ที่แสดงให้เห็น ถึง
แนวคิดหลัก
ของเมือง

➏ สถานที่อื่นๆ สถานที่เพิ่มเติม สถานที่เพิ่มเติม สถานที่เพิ่มเติม สถานที่เพิ่มเติม
เพิ่มเติมจากที่ ที่เลือก เป็น ที่เลือก เป็น ที่เลือก เป็น ที่เลือก ไม่เป็น
โจทย์กำ�หนด ประโยชน์ ประโยชน์ต่อเมือง ประโยชน์ต่อเมือง ประโยชน์ต่อเมือง
ต่อเมือง ส่งเสริม ส่งเสริมให้เป็นเมือง แต่ไม่ได้ส่งเสริม ไม่ส่งเสริมให้เป็น
ให้เป็นเมือง ที่น่าอยู่ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เมืองที่น่าอยู่
ที่น่าอยู่ และ แต่ไม่สอดคล้อง และไม่สอดคล้อง และไม่สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ กับ Theme กับ Theme หรือ Theme หรือจุด
Theme หรือ หรือจุดประสงค์ จุดประสงค์ในการ ประสงค์ในการ
จุดประสงค์ในการ ในการสร้างเมือง สร้างเมือง สร้างเมือง
สร้างเมือง

➐ มาตราส่วน มีการกำ�หนด มีการกำ�หนด มีการกำ�หนด มีการกำ�หนด
ในแผนผงั มาตราส่วนได้อย่าง มาตราส่วนได้ มาตราส่วนได้อย่าง มาตราส่วนได้
ถูกต้อง เหมาะสม อย่างถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่เหมาะ ไม่ถูกต้อง
กับพื้นที่ทั้งหมด เหมาะสมกับ สมกับพื้นที่ทั้งหมด ไม่เหมาะสมกับ
และสอดคล้องกับ พื้นที่ทั้งหมด และไม่สอดคล้อง พื้นที่ทั้งหมด
ความเป็นจริง แต่ไม่สอดคล้อง กับความเป็นจริง และไม่สอดคล้อง
กับความเป็นจริง
กับความเป็นจริง

สถาบนั ส่งเสรมิ การสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คบเดก็ สรา้ งเมอื ง 15

แบบประเมินชิ้นงาน คบเด็กสรา้ งเมอื ง

ดีม4าก ด3ี พอ2ใช้ ควรป1รับปรุง
มีรายละเอียดเพียง
รายการประเมิน 1 ข้อ

➑ สื่อนำ�เสนอ มีรายละเอียดครบ มีรายละเอียดเพียง มีรายละเอียดเพียง
ผังเมือง ทั้ง 4 ข้อ 3 ข้อ 2 ข้อ
1) ใช้สีในการ
แบ่งรายละเอยี ด
หรอื เปน็ แนวทาง
ที่สอดคล้องกัน
2) ตัวอักษร
อา่ นงา่ ยมขี นาด
เหมาะสมและ
ตดั กบั สพี ื้นหลงั
3) รูปแบบ
สวยงามนา่ สนใจ
4) การจัดวาง
Layout มี
ความเหมาะสม

➒ ความคิด มีครบทั้ง 3 ข้อ มีเพียง 2 ข้อ มีเพียง 1 ข้อ ไม่มีข้อใดปรากฏ
สร้างสรรค์
1) มีแนวคิด
ที่แปลกใหม่
แตกต่างจาก
ที่เคยพบ
2) การออกแบบ
และจัดวาง

รายละเอียด
ต่างๆ อย่างมี
เหตุผล
3) สามารถ
ปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบ
หรือสถานที่ได้

สถาบนั ส่งเสริมการสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

16 กจิ กรรมพัฒนาทักษะการเรียนร้เู ทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร ระดบั ประถมศึกษาตอนปลาย

แบบประเมนิ ชิ้นงาน คบเด็กสรา้ งเมอื ง

รายการประเมิน ดีม4าก ด3ี พอ2ใช้ ควรป1รับปรุง
มีรายละเอียด มีรายละเอียดเพียง มีรายละเอียดเพียง
➓ การน�ำ เสนอ มีรายละเอียด เพียง 3 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ
1) สอ่ื สารได้ ครบทั้ง 4 ข้อ
ชดั เจน กระชบั
2) อธบิ ายอยา่ ง
เปน็ ล�ำ ดบั
3) นา่ ฟงั
นา่ ตดิ ตาม
4) อธบิ าย
รายละเอยี ด
สอดคลอ้ งกบั
ผลงาน

เ กณผฑล์กคาะรแปนนระรวเมมิน ระ3ด6ับ - ค4ุ0ณ ภาคพะแนน ได้ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก
3 หมายถึง ดี
ผลคะแนนรวม 31 - 35 คะแนน ได้ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช้
ผลคะแนนรวม 21 - 30 คะแนน ได้ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
ผลคะแนนรวม 1 - 20 คะแนน ได้ระดับคุณภาพ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)


Click to View FlipBook Version