The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แฟ้ม1 วินัยและการรักษาวินัย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mindmint Thanyaluck, 2022-09-01 08:55:54

ข้อ 1

แฟ้ม1 วินัยและการรักษาวินัย

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอย่างเข้มของครผู ูช้ ว่ ย คร้งั ท่ี ๑ 1

การประเมิน

องค์ประกอบที่ 1 การประเมนิ ผลการปฏิบตั ิตน

1.1 การแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง และการสอ่ื สารได้เหมาะสมกบั กาลเทศะตอ่ ผู้เรยี น

ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง และการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียน
เช่น การพูดจาไพเราะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ลูกศิษย์ ยึดหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาใน
การดําเนินชีวิต เพ่ือใหข้ ้าพเจา้ สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี

หลักฐานอา้ งอิง

รูปท่ี 1 ครจู ดั บรรยากาศเชงิ บวกภายในหอ้ งเรียน เพื่อใหน้ กั เรียนเกดิ การร้ทู ี่ดี กลา้ แสดงความคดิ เห็น และ
เกิดความพรอ้ มในการเรยี นรู้

รูปที่ 2 ครูอธิบาย และใหค้ ําปรึกษาแกน่ กั เรยี นเมื่อนกั เรยี นไมเ่ ขา้ ใจในเน้ือหาหรอื ขั้นตอนวิธีการอยูส่ ม่าํ เสมอ

รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ ของครผู ชู้ ว่ ย ครัง้ ที่ ๑ 2

รูปที่ 3 กลา่ วทกั ทายนกั เรยี นในตอนเชา้ ดว้ ยความสภุ าพ ตามเวรทไี่ ดร้ ับปฏบิ ัติหนา้ ท่ี

1.2 การแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง และการสอ่ื สารได้เหมาะสมกบั กาลเทศะต่อผู้
บังคบั บญั ชาเพ่อื นรว่ มงาน ผปู้ กครอง และบุคคลอน่ื

ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง และการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้
บังคับ บัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง และบุคคลอ่ืน เช่น การพูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อม
เชือ่ ฟังและปฏบิ ัติตามคาํ สัง่ ของผ้บู ังคบั บัญชา

หลักฐานอ้างองิ

รปู ที่ 4 เช่ือฟังและปฏิบตั งิ านตามคําสั่งผูบ้ งั คบั บัญชา และกลา่ วขอบคุณดว้ ยหัวใจเมอื่ ไดร้ บั ความเมตตาจาก
ผู้บงั คับบญั ชา

รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ของครูผชู้ ่วย ครั้งที่ ๑ 3

รปู ท่ี 5 มคี วามรักและเมตตาตอ่ เพือ่ นรว่ มงานเสมอ

1.3 การมีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติ

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการเป็นครูที่ประกอบ ด้วยคุณงามและความดี
ซึ่งกระทําด้วยความสํานึกในจิตใจ เช่น ความเสียสละ มีนํ้าใจ ความเกรงใจ ความยุติธรรม ความเห็นอกเห็นใจ
การมีมารยาทท่ีงดงาม ความรักและความเมตตาต่อศิษย์เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนระบบการศึกษา
ให้มคี ุณภาพและพฒั นาประเทศชาติให้เจริญกา้ วหน้า

หลักฐานอ้างองิ

รปู ที่ 6 ร่วมกิจกรรมวนั สาํ คญั ต่าง ๆ ทท่ี างโรงเรยี น และส่วนราชการจดั ขน้ึ

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครผู ู้ช่วย คร้ังท่ี ๑ 4

รูปที่ 7 ร่วมกจิ กรรมหนา้ เสาธงทุกเช้า

1.4 การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบหลกั เกณฑท์ ่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการ
ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ โดยเป็น

บุคคลที่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยของทางราชการ กระทําตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีหลัก
ในการปฏบิ ัตหิ นา้ ทข่ี องครอู ยา่ งชดั เจนยตุ ิธรรม

หลักฐานอา้ งอิง

รปู ที่ 8 สวมเครือ่ งแบบราชการอย่างถกู ระเบยี บ

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอย่างเขม้ ของครูผชู้ ว่ ย ครง้ั ท่ี ๑ 5

รปู ที่ 9 ปฏบิ ัติตามคําสั่งของโรงเรียนอย่างเคร่งครดั

1.5 การปฎิบตั ิตามกฎ ระเบยี บหลกั เกณฑท์ เี่ กยี่ วขอ้ งกบั ความเป็นข้าราชการครู

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมายและกระทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยใช้
เหตุผลและวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย จนบรรลุเป้าหมายหน้าที่
ข้าราชการ ในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาในการช่วยเหลือ
ผอู้ ่ืน

หลักฐานอา้ งอิง

รูปที่ 10 ปฏิบัติตามคําส่ังเวรปฏิบตั หิ น้าท่ปี ระจาํ จดุ ต่าง ๆ

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้มของครูผ้ชู ว่ ย คร้ังท่ี ๑ 6

รปู ท่ี 11 เข้าร่วมประชมุ ตามคาํ สั่งของทางโรงเรยี นอยา่ งสมา่ํ เสมอ

1.6 การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

ข้าพเจ้ารักษาวินัยที่เป็นข้อห้ามและข้อข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยศึกษา
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เพื่อเตือนตนมิให้กระทํา
ความผดิ ทางวนิ ัยราชการ

หลักฐานอา้ งอิง

รูปที่ 12 ใบอนุญาตประกอบวชิ าชีพครู


Click to View FlipBook Version