The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ไฟล์รวมเล่มประเมินผอ.#2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wannisa.1443, 2021-11-21 23:43:27

ไฟล์รวมเล่มประเมินผอ.#2

ไฟล์รวมเล่มประเมินผอ.#2

๔๗

นางปกาวรรณ เทียบฤทธ์ิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออนิ ทร์บุรี มอบเกียรติบัตรใหก้ ับบุคลากรในการอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจดั ทำสือ่ ออนไลน์ เพ่ือการจดั การศกึ ษา กศน.อำเภออนิ ทร์บุรี

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏบิ ตั ิงานในหน้าที่ ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๔๘

นางปกาวรรณ เทยี บฤทธิ์ ผ้อู ำนวยการ กศน.อำเภออินทร์บุรี มอบเกยี รติบัตรใหก้ ับครทู ี่มนี ักศึกษา
หลกั สูตรการศึกษานอกระบบ ระดบั การศึกษาข้นั พนื้ ฐาน พุทธศกั ราช 2551 เข้าสอบปลายภาค 80% ขึ้นไป
ในภาคเรยี นที่ 1/2564 พร้อมขวญั กำลังใจให้กลับครู กศน.ตำบล

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ท่ี ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๔๙

โครงการอบรมเชิงปฏบิ ตั ิการ การตรวจคณุ ภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2564
ระหว่างวันท่ี 3-5 พฤศจกิ ายน 2564 ณ ห้องประชุม สำนกั งาน กศน.จังหวดั สงิ หบ์ ุรี

เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธผิ ลการปฏบิ ตั ิงานในหน้าท่ี ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๕๐

โครงการกิจกรรม ๕ ส ณ กศน.อำเภออนิ ทร์บุรี

จติ อาสา ส่งเสรมิ เพื่อให้บุคลากรทกุ คนมีความเปน็ จิตอาสา รว่ มทำกิจกรรมจิตอาสาในสำนกั งาน ร่วมกันพัฒนา
อาคารสถานท่ี สำนักงานสถานทร่ี าชการ ใหส้ ะอาด สวยงาม เกิดความรักความสามคั คี เออ้ื อาทรต่อกัน รู้จักการ
เสียสละ ช่วยเหลอื ซงึ่ กนั และกนั

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏิบตั ิงานในหนา้ ท่ี ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการสถานศึกษา

๕๑

ประชุมบุคลากร ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
วางแผนการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนท่ี 2/2564 การรายงานผลผู้คาดว่าจะจบ
การศึกษาภาคเรียนท่ี 2/2564 งานการศึกษาต่อเน่ืองวางแผนการดำเนินการจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 งานการศึกษาตามอัธยาศัย การตัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโม
บายเคล่ือนที่ และกิจกรรมสง่ เสริมการในพ้ืนท่แี ต่ละตำบล ณ ห้องประชุม กศน.อำเภออินทร์บุรี

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏิบตั งิ านในหนา้ ที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๕๒

โครงการพฒั นาบุคลากรเพ่ือเรยี นรรู้ ะบบ C-Smart สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงหบ์ รุ ี
ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสงั ฆราชาวาส อำเภอเมือง จงั หวดั สิงหบ์ ุรี

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหนา้ ท่ี ตำแหนง่ ผ้อู ำนวยการสถานศึกษา

๕๓

การทำแบบทดสอบออนไลน์ เร่ือง ฟ้าทะลายโจรสโู้ ควดิ -19 ของบคุ ลากร กศน.อำเภออินทร์บรุ ี

เกยี รตบิ ตั รบุคลากร ในการเข้ารบั การอบรม
สรุปรายงานแผน-ผลประจำวนั

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏบิ ัตงิ านในหน้าท่ี ตำแหนง่ ผ้อู ำนวยการสถานศกึ ษา

๕๔
เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหนา้ ท่ี ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๕๕

ท่ี องค์ประกอบ/ตวั ชวี้ ัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐาน

๑.๔ การบรหิ ารงานทั่วไป และการมสี ว่ นร่วมของ (๒๐) ๑.แผนการบรหิ ารงาน

สถานศึกษากับชมุ ชนท้องถ่นิ และภาคี ทั่วไป

เครอื ข่ายอ่ืนๆ - คำสั่งมอบหมายงาน

๑).มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานทวั่ ไป การบรหิ ารงานทั่วไป (๑๐) 2.แผนการใชอ้ าคาร

ดงั น้ี พจิ ารณาจากการ สถานที่

(๑)จัดทำแผนการบริหารงานทั่วไป ดำเนินงาน ดังน้ี 3.คมู่ อื /แผนการใช้อาคาร

(๒)ดำเนินการตามแผนการบริหารงานทวั่ ไป -ไม่มีการดำเนินงาน ๐ สถานที่

(๓)มีการบรหิ ารงานธุรการสถานศกึ ษา อยา่ งมี -มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ ๒ - คำสั่งเวรยาม

ประสทิ ธิภาพ และเกิดประโยชนส์ ูงสดุ ตอ่ -มกี ารดำเนินงาน ๒ ข้อ ๔ - หนังสือขอใช้สถานที่

สถานศึกษา -มกี ารดำเนินงาน ๓ ข้อ ๖ - ภาพกจิ กรรมการพฒั นา

(๔)จัดทำแผนการใช้อาคารสถานที่ -มกี ารดำเนนิ งาน ๔ ข้อ ๘ กศน.

(๕)ดำเนินการตามแผนการใช้อาคารสถานที่ -มีการดำเนินงาน ๕ ข้อ ๑๐

อย่างมีประสิทธิภาพ และเกดิ ประโยชน์สงู สุด

๒)มีการดำเนนิ การใหส้ ถานศกึ ษามสี ว่ น การดำเนนิ การให้ (๑๐) 1.แผนปฏิบตั ิการกศน.

ร่วมกบั ชมุ ชน ท้องถน่ิ และภาคีเครอื ข่ายอน่ื ๆ สถานศกึ ษามีส่วน อำเภอ

ดังนี้ รว่ มกับผปู้ กครองและ 2.แฟ้มคำส่ัง/หนังสือเชญิ

(๑)สถานศึกษามปี ระชุมวางแผนโครงการหรอื ชมุ ชน พจิ ารณาจาก ประชมุ

กจิ กรรมทปี่ ฏิบัติงานร่วมกบั ชุมชนท้องถิ่นและ การดำเนนิ งาน ดังน้ี - ภาพกจิ กรรมการประชมุ

ภาคีเครือขา่ ยอื่น -ไม่มีการดำเนนิ งาน ๐ รว่ มกับกรรมการ

(๒)สถานศึกษาจัดทำแผนโครงการหรอื กจิ กรรม -มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ ๒ สถานศึกษา/เครือขา่ ย

ทป่ี ฏบิ ัตงิ านร่วมกับชุมชนท้องถน่ิ และภาคี -มกี ารดำเนินงาน ๒ ข้อ ๔ -ภาพกิจกรรมที่ทำร่วมกับ

เครอื ข่ายอ่ืนๆ -มีการดำเนนิ งาน ๓ ข้อ ๖ ทอ้ งถิ่น/การบันทึก

(๓)สถานศึกษาดำเนินการตามแผนโครงการหรือ -มีการดำเนนิ งาน ๔ ข้อ ๘ ขอ้ ตกลง MOU กบั

กิจกรรมทป่ี ฏิบตั ิงานรว่ มกับชุมชนท้องถิ่นและ -มกี ารดำเนินงาน ๕ ข้อ ๑๐ โรงเรียนวดั เพิ่ม

ภาคเี ครอื ขา่ ยอน่ื ๆ ประสิทธผิ ล

(๔)สถานศึกษาได้รบั ความรว่ มมอื จากชมุ ชน - ภาพรายงานการจัด

ทอ้ งถ่นิ และภาคีเครือขา่ ยอ่นื ๆ ในการพัฒนา การศึกษาส่งนายอำเภอ

สถานศกึ ษา มีสว่ นรว่ มในการสง่ เสรมิ การเรียนรู้ เรอ่ื งยอด นศ.และความ

ของผู้เรียนตามศักยภาพ ตอ้ งการทางการศึกษา

(๕)จดั ทำรายงานผลการดำเนินงาน และมีการ - ภาพรายงานการจัดทำ

รายงานผลการดำเนนิ งานต่อผูท้ เี่ กย่ี วข้อง เพจสินคา้ “สนิ คา้ ชมุ ชน

เมืองอนิ ทร์”เสนอ

นายอำเภอ

เอกสารประกอบการประเมนิ สัมฤทธผิ ลการปฏิบัติงานในหนา้ ท่ี ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการสถานศึกษา

๕๖

ภาพกิจกรรม
การประชมุ รว่ มกับกรรมการสถานศกึ ษา กศน.อำเภออนิ ทร์บรุ ี และชุมชนจติ อาสาอำเภออนิ ทร์บรุ ี วางแผนการ
ดำเนินการโครงการพัฒนากศน.อำเภออนิ ทรบ์ รุ ี ภาคเรยี นที่ ๑/๒๕๖๔การดำเนินการจัดหอ้ งศนู ย์การเรียนรู้ตาม
หลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ในการรอรบั การประเมินประเมนิ สถานศึกษาพอเพยี ง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ การพัฒนาห้องสมดุ ประชาชนอำเภออนิ ทรบ์ ุรี กจิ กรรมการดำเนนิ งานของ กศน.อำเภอ
อินทร์บรุ ี ไตรมาส ๓ -๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และการทำงานตามภารกิจดชการดำเนินงานของ กศน.อำเภอ
อินทร์ บรุ ี ภายใต้มารตการการปอ้ งการการแพร่เชื้อโรคระบาดโควิด - ๑๙

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏิบัตงิ านในหน้าท่ี ตำแหน่ง ผ้อู ำนวยการสถานศึกษา

๕๗

ภาพกิจกรรม
จัดทำบนั ทึกข้อตกลง MOU สง่ เสริมการขับเคล่ือน ศูนย์การเรยี นรู้ตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียงด้าน
การศึกษา ระหว่าง กศน.อำเภออนิ ทร์บุรี กับโรงเรยี นวดั เพมิ่ ประสทิ ธผิ ล ตำบลงวิ้ ราย อำเภออนิ ทร์บรุ ี จังหวัด
สงิ ห์บรุ ี และรว่ มวางแผนการเตรยี มความพร้อมในการรบั การการประเมนิ ศนู ยก์ ารเรยี นรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิ พอเพียงด้านการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏบิ ัติงานในหน้าท่ี ตำแหนง่ ผ้อู ำนวยการสถานศึกษา

๕๘

ภาพกจิ กรรม
ได้รับความรว่ มมือกับชุมชน กลมุ่ พี่นอ้ งตา่ งวยั และกรรมการสถานศึกษา ในการจดั ทำหอ้ งศนู ย์การเรยี น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแหล่งเรยี นรใู้ ห้กบั นักศกึ ษา และประชาชนทัว่ ไป

เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหนา้ ที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๕๙

ภาพกจิ กรรม
นางปกาวรรณ เทียบฤทธ์ิ ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภออนิ ทร์บรุ ี มอบหมายนายณัฐดนัย เสือเนียม ครู กศน.
ตำบลงว้ิ ราย ร่วมวางแผนกับ "สโมสรโรตารสี ิงหบ์ ุร"ี ในการปรับปรงุ อาคารสร้างที่กนั นกบรเิ วณอาคาร กศน.ตำบล
ง้วิ ราย

เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธผิ ลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการสถานศึกษา

๖๐

ภาพกจิ กรรม
ได้รับความอนุเคราะห์จาก กกต.จังหวัดสิงห์บุรี และ เทศบาลตำบลอินทร์บุรี สนับสนุนวิทยากรในการดำเนินการ
จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนในโครงการ "รู้รักษ์ สามัคคี พลเมือง ตามวิถีประชาธิปไตย กศน.อำเภอ
อินทร์บรุ ี ให้ความรู้กับนักศกึ ษาและประชาชนท่ัวไป

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏบิ ตั งิ านในหน้าที่ ตำแหน่ง ผ้อู ำนวยการสถานศึกษา

๖๑

ภาพกิจกรรม
ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สนับสนุนวิทยากรในการดำเนินการจัด
กิจกรรมทกั ษะชีวติ ในโครงการการศกึ ษาเพอื่ พัฒนาทักษะชวี ิต รทู้ ่าทันปอ้ งกันโรคติดต่อเช้ือโควดิ 19 กศน.อำเภอ
อินทร์บุรี ให้ความร้กู บั นักศึกษาและปะชาชนท่ัวไป

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏิบตั ิงานในหน้าท่ี ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๖๒

ภาพกจิ กรรม
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.สภ.อินทร์บุรี) คร้ังท่ี 1
/ 2564 โดยการประชุมสรรหาประธานกรรมการ กต.ตร.สภ.อินทร์บุรี พร้อมการรับฟงั รายงานการปฏบิ ตั ิงานของ
สภ.อินทร์บุรี ในการนี้ได้ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมเรื่องการรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด การส่งเสริมการขับข่ี
ปลอดภัย การเรียนรู้กฎราจรอย่างถูกต้อง ส่งเสริมการเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการประกอบอาชีพ
ตำรวจ ณ หอ้ งประชุมสถานตี ำรวจภธู รอนิ ทรบ์ รุ ี (ชั้น 2)

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา

๖๓

ภาพกจิ กรรม
นางปกาวรรณ เทียบฤทธิ์ ผูอ้ ำนวยการ กศน.อำเภออนิ ทร์บรุ ี มอบหมายให้บลุ คลากร ร่วมกบั อบต.ประศุก
ในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ในรายวิชา “ถว่ั ลสิ งไรน้ ้ำ” ในส่วนของข้อมลู การในการเตรียมการปลกุ ถ่ัวลสิ งในพนื้ ท่ี
บนิบทในพน้ื ที่ เพ่ือเป็นแนวทางในการเขียนหลักสตู รวิชาเลอื กเสรี หลักสตู รท้องถ่นิ

เอกสารประกอบการประเมนิ สัมฤทธผิ ลการปฏิบตั ิงานในหนา้ ท่ี ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการสถานศึกษา

๖๔

ภาพกจิ กรรม
รว่ มประชมุ เรอ่ื งการดำเนินงานวิสาหกิจชมุ ชน ร่วมดว้ ยเกษตรอำเภอ พฒั นาชุมชน สาธารณสุข หวั หน้า
กลมุ่ ตวั แทนวิสาหกิจชุมชน ในการนีไ้ ด้แจ้งรายงานการสนับสนุนการดำเนินกจิ กรรมในกลมุ่ วสิ าหกิจชุมชนโดยได้
สนบั สนุนดา้ นศนู ย์ฝึกอาชีพชุมชน ด้านวิทยากรใหค้ วามรู้สู่ชุมชน ทงั้ ๑๐ ตำบล โดยนางศิรลิ ักษม์ เหมาะพิชัย
นายอำเภออนิ ทร์บุรี เปน็ ประธานในการประชุม

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๖๕

ภาพกจิ กรรม
ได้ลงพ้ืนท่ีร่วมกับนางศิริลักษณ์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี เกษตรอำเภออินทร์บุรี พัฒนาชุมชน
อำเภออินทร์บุรี พร้อมด้วยครู กศน.ตำบลทับยา ติดตามการดำเนินงาน วิสาหกิจชุมชนมะม่วงหิมพานต์บ้าน
บางพระนอน นางอารีย์ อินเอก บ้านเลขที่ 50/2 หมู่ท่ี 2 ถนน ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
พูดคุยแนวทางการขายในรปู แบบออนไลน์ ทส่ี ร้างรายได้อย่างยัง่ ยนื

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ที่ ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๖๖

ภาพกจิ กรรม
ร่วมกิจกรรมตามโครงการชุมชน หัวหน้าส่วนราชการอำเภออินทร์บุรี ในโครงการ จิตอาสาพัฒนาชุมชน
เอาม้ือสามัคคี ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านหางน้ำโพธิ์ชัย หมู่ ๕ ตำบลโพธิ์ชัย
อำเภออนิ ทรบ์ รุ ี จงั หวัดสิงหบ์ ุรี

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธิผลการปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ท่ี ตำแหนง่ ผ้อู ำนวยการสถานศึกษา

๖๗

ภาพกจิ กรรม
ร่วมประชุมวางแผนกับ หัวหนา้ เกษตรอำเภออินทร์บรุ ี หัวหนา้ สสั ดีอำเภออนิ ทร์บุรี หวั หนา้ ปศสุ ตั ว์อำเภอ
อินทรบ์ ุรี” ในการเตรียมจัดทำ เพจการค้าออนไลน์อำเภออินทรบ์ ุรี ในการเปน็ ส่ือออนไลน์ในสว่ นกลางสินคา้ ในเขต
พ้ืนที่อินทร์บุรี โดย กศน.อำเภออินทร์บุรีเป็นผู้ดำเนินการสร้างเพจการค้าออนไลน์ “สินค้าชุมชนเมืองอินทร์และ
นำส่งข้อมูลให้กับนายอำเภออินทร์บุรี ในการประชาสัมพนั ธ์ และเตรียมการวางแผนลงพ้ืนที่กล่มุ อาชพี ตำบลละ ๑
กลุ่ม ในการประชาสัมพันธ์เพจ “สนิ คา้ ชุมชนเมืองอนิ ทร์”

เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏบิ ัติงานในหน้าที่ ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๖๘

ภาพกจิ กรรม
ร่วมดำเนินการตามแผนกำหนดการลงพื้นที่กลุ่มอาชีพชุมชนอำเภออินทร์บุรี กับนายอำเภออินทร์บุรี
พัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี เกษตรอำเภออินทร์บุรี ในการสงเสริมอาชีพการค้าออนไลน์ ประชาสัมพันธ์เพจ
“สนิ ค้าชุมชนเมืองอินทร์บรุ ี”

กลุ่มสมนุ ไพรนพวงศ์ ตำบลประศกุ

กล่มุ ยอ้ มผ้าจากสีธรรมชาติ ตำบลประศุก

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏิบตั งิ านในหน้าท่ี ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๖๙

ภาพกิจกรรม
ตรวจเยย่ี มสถานท่กี ักกนั ตวั (Local Quarantine) ณ อาคารโรงเรียนเทศบาล 1 สหราษฎรว์ ทิ ยา พรอ้ ม
ท้งั ได้นำเคร่ืองด่มื มามอบใหเ้ พือ่ เปน็ ขวัญและกำลังใจ ต่อเจ้าหน้าที่ผ้ปู ฏบิ ตั ิงาน

เอกสารประกอบการประเมนิ สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๗๐

ภาพกิจกรรม
ตรวจเยยี่ มสถานท่กี ักกนั ตวั (Local Quarantine) ณ โรงเรยี นวัดประศกุ พร้อมทง้ั ได้นำเคร่อื งด่ืมมามอบ
ใหเ้ พอ่ื เปน็ ขวญั และกำลงั ใจ ต่อเจ้าหนา้ ทีผ่ ู้ปฏบิ ัติงาน

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ที่ ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๗๑

ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับอำเภอ ปี 2564 พร้อมร่วมพิจารณา ตรวจสอบ และให้การรับรองการจัดเก็บข้อมูล
จปฐ.และ ปชช.2ค ปี 2564 ระดับอำเภอ และส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพืน้ ท่ีอำเภออนิ ทร์บุรี และรายงานผลการสมัครจิตอาสาของนักศกึ ษา กศน.อำเภออินทรบ์ รุ ี ในการ
ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในตำบล และประชาสัมพันธ์ เพจ: oocc ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอ
อินทร์บุรี ที่เป็นส่ือกลางการขายผลิตภัณฑ์สินค้าทั้ง 10 ตำบล และได้ชี้แจงแนวทางการขายผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน
อีกหนึ่งช่องทาง และรายงานการจัดการศึกษา กศน.อำเภออินทร์บุรี ยอดนักศึกษา และความต้องการทางการ
ศกึ ษา กศน.อำเภออินทร์บรุ ี โดยมนี างศิรลิ กั ษม์ เหมาะพชิ ยั นายอำเภออินทรบ์ รุ เี ปน็ ประธานการประชมุ คร้งั นี้

เอกสารประกอบการประเมนิ สัมฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหน้าท่ี ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๗๒

ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมจติ อาสา โรงครวั พระราชทาน มลู นิธอิ าสาเพื่อนพง่ึ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อม
มอบน้ำดื่ม ในการทำอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีผู้ประสบอุทกภัยอำเภออินทร์บุรี ณ โรงเรียนเทศบาล
ตำบลทับยา อำเภออนิ ทร์บุรี จงั หวดั สิงห์บรุ ี

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๗๓

๒ ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศกึ ษาธกิ าร และหรอื สำนกั งาน กศน. คะแนน ๑๐ คะแนน

ที่ องคป์ ระกอบ/ตวั ชวี้ ดั เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐาน
(๕)
๒.๑ มีการวางแผนและกระบวนการ มีแผนและกระบวนการทำงาน ๑.การจดั การศกึ ษาและการ
ทำงานที่มีความเหมาะสมและ พิจารณาจากความเหมาะสมและ ๐ เรียนรูในสถานการณการ
สอดคล้องตอ่ การปฏบิ ตั ิหน้าที่ สอดคล้องกับการปฎิบัตงิ านในหนา้ ที่ ๑ แพรระบาดของเช้ือไวรสั โค
ดังน้ี โรนา ๒๐๑๙ (COVID –
-ไม่มแี ผน ๒ ๑๙)
-มีการวางแผนการทำงานที่มีความ -แผนเผชญิ เหตุ
เหมาะสมและสอดคลอ้ งต่อการปฏบิ ัติ ๓ -การประชุมออนไลน์
หน้าที่ ๔ -แผนและรายงานผลการ
-มแี ผนและกระบวนการทำงานท่ี ๕ ปฏบิ ตั ิงานท่พี ักอาศัย
หนา้ ทช่ี ัดเจน มคี วามเหมาะสมกับ -รายงานการจัดการศึกษา
ภารกจิ ในช่วงการแพรร่ ะบาดโควดิ
-มีการประเมนิ แผนการทำงาน -การรบั สมคั รนกั ศกึ ษา
-มีการประเมินแผนและผลการทำงาน ออนไลน์
-มกี ารนำผลการประเมินไปใช้ในการ ๒.การจดั การศึกษาต่อเนอ่ื ง
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน กิจกรรมพัฒนาอาชพี
หลักสตู รReskill
-สรปุ รายงานการจัดกจิ กรรม
-การขายของออนไลน์ ผ่าน
ชอ่ งทางยทู ูป
-หลกั สตู รการปลกู สมนุ ไพร
พ้นื บ้านฟ้าทะลายโจร
3. สรปุ การฉีดวคั ซีน
นักศกึ ษา

เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธผิ ลการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๗๔

การจดั การศึกษาและการเรยี นรูในสถานการณการแพรระบาด
ของเช้ือไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

แผนเผชญิ เหตุในการเตรยี มความพรอ้ มกอ่ นเปดิ ภาคเรยี น

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏิบตั งิ านในหนา้ ที่ ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๗๕

การประชุมออนไลน์

วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางปกาวรรณ เทียบฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออินทร์บุรี
ประชุมบุคลากร ผ่านระบบ online ผ่านระบบ google meet เนอื่ งจากสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคตดิ เชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ฯ จากกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกำหนด
มาตรการเพ่อื ป้องกันการแพรร่ ะบาด ฯ ของบุคลากรในสังกัด ในพ้ืนที่ควบคมุ สูงสุดและเขม้ งวด ซ่ึงสำนักงาน กศน.
จังหวัดสิงห์บุรีกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของสำนักงาน กศน.จังหวัด Work from Home ขั้นสูงสุดเต็มจำนวน
ประชุมแจ้งเร่ืองการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนวันท่ี ๑๐ กันยายน
๒๕๖๔ การวางมารตการประหยัดพลังงาน งานการศกึ ษาขั้นพื้นฐานวางแผนแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในโครงการโครงงานนักศึกษาในรูปแบบอนนไลน์ วางแผนการสอบกลางภาคในรูปแบบออนไลน์ ติดตามการสรุป
งานการศกึ ษาต่อเนื่อง และกจิ กรรมงานอธั ยาศัย

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏิบัตงิ านในหน้าท่ี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๗๖

การประชมุ ออนไลน์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางปกาวรรณ เทียบฤทธ์ิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออินทร์บุรี
ประชุมบุคลากร online ผ่านระบบ google meet เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ยังมีการแพรร่ ะบาดอย่างต่อเน่ือง ฯ จากกระทรวงศึกษาธิการไดอ้ อกประกาศกำหนดมาตรการเพ่ือ
ปอ้ งกันการแพร่ระบาด ฯ ของบุคลากรในสงั กัด ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเขม้ งวด พื้นท่คี วบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม
และเฝ้าระวังสูง ฯ ซ่ึงสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรีกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของสำนักงาน กศน.จังหวัด
Work from Home ขั้นสูงสุดเต็มจำนวน ตามประกาศลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 ต้ังแต่วันท่ี 20 กรกฎาคม
– 2 สิงหาคม 2564 ในการประชุมติดตามงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การปฏิบัติงานท่ีบ้านของบุคลากร การ
วางแผนงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ การจัดกิจกรรมออนไลน์ และการนิเทศออนไลน์ในงานขั้นพ้ืนฐาน
ของขา้ ราชการครู และครูอาสาฯ

เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธผิ ลการปฏิบตั งิ านในหนา้ ที่ ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๗๗

แผนและรายงานผลการปฏิบตั งิ านท่พี ักอาศัย

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏบิ ัติงานในหนา้ ที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๗๘

รายงานการจัดการศึกษาในชว่ งการแพร่ระบาดโควิด

เอกสารประกอบการประเมนิ สัมฤทธิผลการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๗๙

การรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏิบัตงิ านในหนา้ ท่ี ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๘๐

๒.การจัดการศึกษาต่อเน่อื งกิจกรรมพัฒนาอาชีพ หลกั สูตร Reskill
รปู แบบกจิ กรรมพัฒนาอาชีพ

(กลมุ่ สนใจ ไม่เกนิ ๓๐ ช่วั โมง) หลักสูตร การขายของออนไลน์ ผา่ นช่องทาง Youtube
วันที่ ๑๓ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กศน.อำเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี

เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนา้ ท่ี ตำแหนง่ ผ้อู ำนวยการสถานศกึ ษา

๘๑

หลกั สูตร Reskill
กิจกรรมพฒั นาอาชีพ รปู แบบกิจกรรมพัฒนาอาชีพ
หลกั สตู รการปลกู สมุนไพรพนื้ บา้ นฟ้าทะลายโจร วนั ท่ี ๑๓-1๘ กันยายน พ.ศ.256๔
สถานทจ่ี ดั ณ บ้านเลขที่ 28/๑ หม่ทู ี่ ๔ ตำบลโพธิช์ ยั อำเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงหบ์ ุรี

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ที่ ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการสถานศึกษา

๘๒

3. การฉีดวัคซนี นักศึกษา

.

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏบิ ัติงานในหน้าที่ ตำแหนง่ ผูอ้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๘๓

นกั ศึกษา กศน.อำเภออนิ ทร์บรุ ี เขา้ รบั การฉีดวคั ซีน ณ โรงพยาบาลอนิ ทร์บุรี
ตามนโยบายกระทรวงศกึ ษาธิการ

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ที่ ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๘๔

ประมวลภาพการฉีดวคั ซนี ให้กบั นักศึกษา กศน.อำเภออนิ ทร์บรุ ี

เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธผิ ลการปฏิบัตงิ านในหน้าท่ี ตำแหนง่ ผ้อู ำนวยการสถานศกึ ษา

๘๕

ที่ องคป์ ระกอบ/ตวั ชว้ี ดั เกณฑ์การพจิ ารณา คะแนน หลักฐาน

๒.๒ มผี ลงานท่แี สดงใหเ้ หน็ ถึง พจิ ารณาจากผลงานทแ่ี สดงใหเ้ หน็ ถงึ (๕) ๑.ยอดนักศึกษาเข้าสอบ

ความคดิ รเิ ร่มิ สร้างสรรคส์ ะท้อน ความริเริ่มสร้างสรรค์ สะท้อนภาวะ เพม่ิ ข้ึน

ภาวะผนู้ ำ และเป็นประโยชน์ตอ่ ผนู้ ำ และเปน็ ประโยชน์ตอ่ การ ๒. ยอดนกั ศกึ ษาภาคเรียนท่ี

การยกระดบั คุณภาพการศกึ ษา ยกระดบั คุณภาพการศึกษา 2 ปีการศกึ ษา 2564

-ไมม่ ีผลงาน ๐ เพมิ่ ขึ้น

-ผลงาน จำนวน ๑ ช้นิ ๑ ๓. ค่าคะแนนเฉลยี่ ผลการ

-ผลงาน จำนวน ๒ ชิ้น ๒ สอบN-NETภาพรวม

-ผลงาน จำนวน ๓ ชน้ิ ๓ สถานศกึ ษาผา่ นเปา้ หมาย

-ผลงาน จำนวน ๔ ชิ้น ๔ ขั้นตน้

-ผลงาน จำนวน ๕ ชน้ิ ๕ ๔.การพฒั นาอาคารสำนักงาน

กศน.อำเภออนิ ทร์บุรีใหเ้ ป็น

ศนู ยเ์ รยี นรู้ตามปลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

การศกึ ษา

๕. ผ่านการประเมนิ คุณภาพ

การศกึ ษาแบบออนไลน์ จาก

สมส.

๖.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อนั ดบั ๓ ประเภทการแข่งขัน

ร้องเพลงพระราชนิพนธ(์ กศน.

ชาเลนจ์)ประจำปี ๒๕๖๔

จากกลมุ่ เจ้าพระยาปา่ สกั

๗.การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน

การปฏบิ ตั งิ าน

-glide app

-การประชาสมั พันธง์ านทาง

ไลน์และเอกสาร

- การสอบซ่อมออนไลน์

เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธผิ ลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการสถานศึกษา

๘๖

ตารางเปรยี บเทยี บจำนวนนักศึกษาเขา้ สอบ ของสถานศึกษา

จำนวนนักศึกษา ผลการ
เปรียบเทียบ
กศน.ตำบล ภาคเรียนท่ี 2/2563 ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวนนักศกึ ษา

กศน.ตำบลชนี ำ้ รา้ ย ลง เข้า ร้อยละ ลง เขา้ รอ้ ยละ เข้าสอบ
กศน.ตำบลง้วิ ราย
กศน.ตำบลน้ำตาล ทะเบียน สอบ ทะเบยี น สอบ เท่ากนั
กศน.ตำบลประศุก ต่ำกว่า
กศน.ตำบลโพธิช์ ัย 41 34 82.93 41 34 82.93 สูงกวา่
กศน.ตำบลทองเอน เทา่ กนั
กศน.ตำบลทับยา 45 42 93.33 48 42 87.50 สูงกวา่
กศน.ตำบลท่างาม สูงกว่า
กศน.ตำบลห้วยชัน 41 26 63.41 32 26 81.25 ต่ำกวา่
กศน.ตำบลอนิ ทรบ์ รุ ี สูงกว่า
41 38 92.68 41 38 92.68 เทา่ กัน
รวม สงู กวา่
83 59 71.08 81 59 72.83 สูงกวา่

41 31 75.61 41 32 78.05

45 43 95.56 46 43 93.48

43 34 79.07 42 34 80.95

41 39 95.12 41 39 95.12

42 33 78.57 41 33 80.49

465 379 81.51 454 380 83.70

ตารางเปรียบเทยี บยอดนักศกึ ษา ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2564 และภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

จำนวนนักศึกษา

กศน.ตำบล ภาคเรยี นท่ี ๑/256๔ ภาคเรยี นที่ ๒/2564

กศน.ตำบลชนี ้ำร้าย ลงทะเบียน ลงทะเบยี น
กศน.ตำบลงว้ิ ราย
กศน.ตำบลนำ้ ตาล 41 4๓
กศน.ตำบลประศุก
กศน.ตำบลโพธ์ิชัย 48 4๔
กศน.ตำบลทองเอน
กศน.ตำบลทบั ยา 32 ๔๐
กศน.ตำบลท่างาม
กศน.ตำบลหว้ ยชัน 41 4๕
กศน.ตำบลอินทร์บุรี
81 8๓
รวม
41 4๓

46 ๕๑

42 4๔

41 ๕๑

41 4๕

454 4๘๙

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธิผลการปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ท่ี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๘๗

ตารางเปรยี บเทียบคา่ เฉลี่ยของคะแนน N-NET ของสถานศึกษา

ระดบั /รายวิชา คะแนนเฉลย่ี ผลการสอบ N-NET ผลการเปรยี บเทียบคะแนน
เฉล่ยี ผลการสอบN-NET
ครง้ั ที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2563 คร้ังที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2564
สูงกวา่
ประถมศกึ ษา 43.33 53.33 สงู กวา่
ทกั ษะการเรียนรู้ 45.00 60.00 เท่ากัน
ภาษาไทย 35.00 35.00 สงู กวา่
ภาษาองั กฤษ 33.33 66.67 สงู กวา่
คณิตศาสตร์ 6.67 40.00 สงู กวา่
วทิ ยาศาสตร์ 30.00 50.00 สูงกวา่
ชอ่ งทางการเข้าสู่อาชพี 30.00 55.00 สูงกวา่
ทักษะการประกอบอาชพี 20.00 40.00 สงู กวา่
พฒั นาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 30.00 60.00 สงู กวา่
สุขศึกษาพลศึกษา 30.00 60.00 เท่ากนั
เศรษฐกิจพอเพยี ง 40.00 40.00 สูงกวา่
ศิลปศึกษา 0.00 60.00 สงู กว่า
สงั คมศึกษา 30.00 70.00 สูงกว่า
ศาสนาและหน้าทพี่ ลเมือง 10.00 40.00 สงู กวา่
การพฒั นาตนเองชุมชน สงั คม 27.38 52.14
ตำ่ กวา่
เฉล่ีย 38.62 34.83 สูงกว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น 48.28 48.50 สงู กว่า
ทักษะการเรียนรู้ 23.97 25.25 สูงกว่า
ภาษาไทย 26.21 31.33 สงู กว่า
ภาษาองั กฤษ 25.06 28.67 ต่ำกวา่
คณิตศาสตร์ 51.72 46.00 สูงกว่า
วทิ ยาศาสตร์ 34.48 43.50 ต่ำกวา่
ช่องทางการพัฒนาอาชพี 29.66 24.50
ทักษะการพัฒนาอาชพี สงู กวา่
พฒั นาอาชีพให้มีความ 42.07 45.00 ตำ่ กว่า
เข้มแข็ง 44.83 32.00 ตำ่ กวา่
สุขศกึ ษาพลศึกษา 36.90 32.50 สูงกวา่
เศรษฐกจิ พอเพยี ง 36.90 38.00
ศิลปศกึ ษา
สังคมศึกษา

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏิบัตงิ านในหนา้ ท่ี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๘๘

ระดบั /รายวิชา คะแนนเฉล่ยี ผลการสอบ N-NET ผลการเปรยี บเทียบคะแนน
เฉลยี่ ผลการสอบN-NET
คร้งั ที่ 2 ปกี ารศึกษา 2563 คร้ังท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2564
สูงกว่า
ศาสนาและหน้าทพ่ี ลเมือง 37.93 43.00 สงู กวา่
สูงกวา่
การพัฒนาตนเองชมุ ชน สังคม 29.66 34.50 ผลการเปรยี บเทยี บ
คะแนน
เฉลยี่ 36.16 36.26 เฉลย่ี ผลการสอบN-NET

คะแนนเฉลีย่ ผลการสอบ N-NET ตำ่ กวา่
ตำ่ กว่า
ระดบั /รายวชิ า ครงั้ ที่ 2 ปกี ารศึกษา ครง้ั ท่ี 1 ปกี ารศึกษา สูงกวา่
ต่ำกวา่
2563 2564 ตำ่ กว่า
ตำ่ กว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตำ่ กว่า
ตำ่ กว่า
ทักษะการเรยี นรู้ 29.05 26.81
ต่ำกว่า
ภาษาไทย 56.67 38.02 สงู กวา่
สงู กว่า
ภาษาอังกฤษ 22.92 23.44 ตำ่ กวา่
ตำ่ กวา่
คณติ ศาสตร์ 23.52 17.92 สงู กว่า
ต่ำกวา่
วทิ ยาศาสตร์ 27.59 25.00 27 วชิ า

ช่องทางการขยายอาชพี 57.43 50.42

ทักษะการขยายอาชีพ 36.29 31.15

พฒั นาอาชีพให้มีความ 30.29 26.46

เขม้ แข็ง

สุขศึกษาพลศึกษา 45.14 34.58

เศรษฐกจิ พอเพยี ง 26.86 31.46

ศลิ ปศกึ ษา 20.57 22.92

สังคมศึกษา 29.72 25.83

ศาสนาและหนา้ ทีพ่ ลเมือง 32.50 28.13

การพัฒนาตนเองชุมชน สงั คม 25.83 31.46

เฉลย่ี 33.17 29.54

จำนวนรายวิชาที่มีคะแนนเฉลยี่ ฯระดบั สถานศึกษาเท่ากบั หรือสูงกวา่

คะแนนเฉล่ียผลการสอบ N-NET ครงั้ ที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดบั คะแนนเฉล่ียผล การประเมนิ เปา้ หมายการประเมินตัวชี้วัด

การสอบ N-NET

ประถมศึกษา 52.14 ผ่านเปา้ หมายขน้ั สงู เปา้ หมายขั้นสูง 39.90
มธั ยมศึกษาตอนตน้ 36.26 ไมผ่ า่ นเป้าหมาย เปา้ หมายมาตรฐาน 39.59
มัธยมศกึ ษาตอนปลาย 29.54 ไมผ่ ่านเปา้ หมาย เปา้ หมายข้ันตน้ 39.28
39.31 ผ่านเปา้ หมายขนั้ ต้น
เฉล่ยี

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ท่ี ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๘๙

ภาพกจิ กรรม

การพฒั นาอาคารสำนักงาน กศน.อำเภออินทรบ์ รุ ี
ใหเ้ ป็นศูนย์เรยี นรู้ตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งดา้ นการศึกษา

๘๗
๘๘

เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธผิ ลการปฏบิ ตั งิ านในหน้าท่ี ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๙๐

ไดร้ ับรางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 3 ประเภทการแขง่ ขนั ร้องเพลงพระราชนพิ นธ์ ( กศน.ชาเลนจ์)
ประจำปี 2564 จากกลุม่ เจ้าพระยาป่าสัก

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหน้าท่ี ตำแหน่ง ผ้อู ำนวยการสถานศกึ ษา

๙๑

การนำเทคโนโลยี Glide app มาใช้ในการปฏบิ ตั ิงาน

นางปกาวรรณ เทียบฤทธิ์ นางสาวกนกวรรณ ปราสาทแกว้

นางสาวพนิ ทพ์ วา บญุ คง กศน.ตาบลทบั ยา

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏิบัตงิ านในหนา้ ที่ ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๙๒

กศน.ตาบลงวิ้ ราย กศน.ตาบลหว้ ยชนั

กศน.ตาบลนา้ ตาล กศน.ตาบลโพธิช์ ยั

เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏบิ ตั ิงานในหน้าที่ ตำแหนง่ ผ้อู ำนวยการสถานศกึ ษา

๙๓

กศน.ตาบลทา่ งาม กศน.ตาบลประศกุ

กศน.ตาบลชนี า้ รา้ ย กศน.ตาบลอินทรบ์ รุ ี

เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ท่ี ตำแหน่ง ผ้อู ำนวยการสถานศกึ ษา

๙๔

กศน.ตาบลทองเอน หอ้ งสมดุ ประชาชน

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธิผลการปฏิบตั ิงานในหนา้ ที่ ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๙๕

การนำเทคโนโลยมี าใช้ในการปฏบิ ัตงิ าน

การประชาสมั พนั ธ์งานทางไลนแ์ ละเอกสาร

การสอบซ่อมออนไลน์

เอกสารประกอบการประเมนิ สัมฤทธผิ ลการปฏิบัตงิ านในหน้าท่ี ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๙๖
เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหนา้ ท่ี ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา


Click to View FlipBook Version
Previous Book
US Expat Investment Options
Next Book
การวัดความยาว ป.3