The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ไฟล์รวมเล่มประเมินผอ.#2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wannisa.1443, 2021-11-21 23:43:27

ไฟล์รวมเล่มประเมินผอ.#2

ไฟล์รวมเล่มประเมินผอ.#2

เอกสารประกอบการประเมนิ สัมฤทธผิ ลการปฏบิ ัติงาน
ในหนา้ ท่ีผูบ้ รหิ ารสถานศกึ ษา (ครงั้ ท่ี ๒)

นางปกาวรรณ เทยี บฤทธ์ิ
ตำแหน่งผ้อู ำนวยการ กศน. อำเภออนิ ทร์บุรี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภออินทรบ์ รุ ี
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยจงั หวัดสงิ หบ์ รุ ี

สำนักงานสง่ เสรมิ การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย
สำนกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร กระทรวงศึกษาธกิ าร

คำนำ

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา (ครั้งที่ ๒) ระหว่างสำนักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี
กับ นางปกาวรรณ เทียบฤทธิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภออินทร์บุรี ในรายงานประกอบด้วย
๑) การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินัย การรักษาวินัย จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และการพัฒนาวชิ าชีพ การบริหารงานทัว่ ไป และการมีสว่ นร่วมของสถานศึกษากับชมุ ชนทอ้ งถิ่น และ
ภาคีเครือข่ายอื่นๆ ๒) ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และหรือสำนักงาน กศน. และ
๓) ผลงานท่เี กิดจากการบริหารจดั การของผ้บู รหิ ารสถานศกึ ษา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การดำเนนิ งาน และพัฒนางานของ กศน. อำเภอ ต่อไป

ปกาวรรณ เทียบฤทธิ์

สารบัญ

เรื่อง หน้า

ข้อมูลผรู้ บั การประเมิน ๑
การบรหิ ารจดั การสถานศกึ ษา ๓

๑. การบรหิ ารงานวชิ าการ ๒๗
๒. การบรหิ ารงบประมาณ ๔๐
๓. การบรหิ ารงานบุคคล ๕๕
๔. การบรหิ ารงานทัว่ ไป ๗๓
ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศกึ ษาธิการ และหรือสำนกั งาน กศน. ๙๙
ผลงานที่เกดิ จากการบริหารจัดการของผู้บรหิ ารสถานศึกษา ๑๐๘
ภาคผนวกรายงานการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏิบตั ิงานในหน้าทต่ี ามขอ้ ตกลง
ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา สังกดั สำนักงาน กศน.

นางปกาวรรณ เทยี บฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออนิ ทรบ์ ุรี สำนักงาน กศน.จังหวดั สงิ หบ์ รุ ี

ตอนที่ ๑ ข้อมูลผรู้ บั การประเมนิ

๑. ชือ่ นางปกาวรรณ นามสกลุ เทยี บฤทธ์ิ

๒. เกิดวนั ท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ อายุ ๔๑ ปี ๘ เดอื น

๓. ตำแหนง่ ปจั จุบัน ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา สงั กดั สำนกั งาน กศน.

สถานท่ที ำงาน กศน.อำเภออินทร์บรุ ี สังกดั สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

๔. ภมู ลิ ำเนา เลขท่ี ๑๒๗ ม. ๓ ตำบลทา่ นา้ ว อำเภอภูเพยี ง จ.น่าน

ทีอ่ ยู่ปจั จบุ ัน ๗๒/๒ ม.๖ ตำบลทบั ยา อ.อนิ ทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี

๕. ใบประกอบวิชาชพี ผ้บู ริหาร เลขท่ี ๖๐๑๒๓๐๓๐๐๔๒๐๕๐

๒. ประวตั กิ ารศึกษา

ปี พ.ศ. ระดบั วุฒิทไ่ี ดร้ ับ สาขาวิชา สถานศึกษา
จาก ถงึ การศกึ ษา
๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ปรญิ ญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑติ บริหารการศึกษา มหาวทิ ยาลยั รามคำแหง
๒๕๔๑ ๒๕๔๕ ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏลำปาง
๒๕๓๖ ๒๕๔๑ มธั ยมศึกษา ครศุ าสตร์บัณฑิต ชวี วทิ ยา ร.ร น่านนคร

ม.๖ วทิ ย์-คณิต

๓. ประวัตกิ ารทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหนง่ สถานทท่ี ำงาน
จาก ถงึ
๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ครู ร.ร.เอกชน ร.ร.บญุ สิษฐว์ ิทยา จงั หวดั พะเยา
๒๕๔๗ ๒๕๕๓ ครู ศรช. กศน.อำเภอแก่งคอย สำนกั งาน กศน.จังหวัดสระบุรี
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ นักวชิ าการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวดั สระบุรี
๒๕๕๕ ๒๕๕๗ ครูผูช้ ว่ ย กศน.อำเภอองครักษ์ สำนักงาน กศน.จงั หวดั นครนายก
๒๕๕๘ ๒๕๖๒ ครู กศน.อำเภอหนองแค สำนกั งาน กศน.จังหวัดสระบุรี
๒๕๖๓ ปจั จุบนั ผอู้ ำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภออนิ ทร์บุรี สำนกั งาน กศน.จังหวดั สิงห์บรุ ี

เอกสารประกอบการประเมนิ สัมฤทธิผลการปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ท่ี ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา๔. การอบรมศึกษาดูงาน/การพฒั นาตนเอง (เดือน มิ.ย – พ.ย ๖๔ )

วนั /เดอื น/ปี การศึกษาดงู าน/อบรม สถานท่ี
๙-๑๐ มถิ ุนายน ๒๕๖๔
โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ของ กศน.อำเภออนิ ทร์บรุ ี
๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๑๗ สงิ หาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน กศน. ประเภทหลักสูตรปกติ
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
ระดับพ้ืนฐาน จำนวน ๑๒ ช่ัวโมง ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีพัฒนาข้าราชการและ

บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

(ว ๒๒/๒๕๖๐)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนว สำนักงาน กศน.จงั หวัดสิงห์บรุ ี

ทางการขับเคล่ือนศูนย์การเรียนตามหลัก

ป รัช ญ าของเศ รษ ฐกิจพ อ เพี ยงด้ าน

การศกึ ษาของสถานศกึ ษา

ผ่ าน ก ารท ด ส อ บ ค ว าม รู้ด้ ว ย ระบ บ กระทรวงศกึ ษาธิการ

อิเล็กทรอนิกส์ ชีวิต สุขภาพและฟ้า

ทะลายโจรสโู้ รคโควิด 19

ร่วมประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาว สำนั กงาน ศึ ก ษ าธิก ารจั งห วัด

ปลอดยาเสพตดิ และอบายมุขและขยายผล สิงหบ์ ุรี

ในระบบ NISPA และ CATS ผ่านระบบ

MICROSOFT TEAM

๒ กันยายน ๒๕๖๔ LINE MEETING เรื่องการดำเนนิ งาน กศน.อำเภออนิ ทร์บรุ ี
ห้องสมดุ ประชาชนกับพระราชบญั ญตั ิ
๔-๗ กนั ยายน ๒๕๖๓ ลขิ สทิ ธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ กศน.อำเภออนิ ทร์บุรี
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ กศน.จงั หวัดสงิ ห์บุรี
ประชุมปฏิบัติจัดทำสื่อการสอนออนไลน์
๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๖๔ กศน.จงั หวดั สงิ หบ์ ุรี
โครงการประชมุ เชิงปฏบิ ัติการจดั ทำส่ือ
การเรียนรอู้ อนไลน์ของสถานศกึ ษาใน
สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสงิ หบ์ ุรี

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่อื เรยี นร้รู ะบบ
โปรแกรมc-smart

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ที่ ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษาองค์ประกอบการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏบิ ตั ิงานในหน้าท่ีตามข้อตกลง
นางปกาวรรณ เทียบฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออนิ ทรบ์ รุ ี สำนกั งาน กศน.จังหวดั สิงหบ์ รุ ี

๑.การบรหิ ารจัดการสถานศกึ ษาที่มีประสิทธภิ าพ คะแนน ๘๐ คะแนน

ท่ี องคป์ ระกอบ/ตวั ช้ีวดั เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลกั ฐาน

๑.๑ การบรหิ ารงานวชิ าการ การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ (๒๐) ๑.แผนพฒั นาคณุ ภาพ และ

๑) มีการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ พิจารณาจากการดำเนนิ งาน (๑๐) ยกระดับผลสัมฤทธ์ทิ างการ

ดังน้ี ดังน้ี เรยี น

๑.จดั ทำแผนพัฒนาคุณภาพ และ -ไมม่ กี ารดำเนนิ งาน ๐ ๒.สรปุ ขอ้ มลู คุณภาพ และ

ยกระดับผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียน -มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ ๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นของ

๒.ดำเนินการตามแผนพฒั นาคุณภาพ -มกี ารดำเนินงาน ๒ ข้อ ๔ ผ้เู รียนรายบคุ คล

และยกระดบั ผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี น -มกี ารดำเนนิ งาน ๓ ข้อ ๕ ๓.แผนปฏบิ ัติการประจำปี

๓.จดั ทำฐานข้อมลู คุณภาพ และ -มีการดำเนนิ งาน ๔ ข้อ ๖ กศน.อำเภออินทร์บรุ ี

ผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นของผเู้ รยี น -มกี ารดำเนนิ งาน ๕ ข้อ ๗ ๔.สรุปรายงานการพฒั นาครู

รายบคุ คล -มกี ารดำเนินงาน ๖ ข้อ ๘ และโครงการพฒั นาบุคลากร

๔.มีการพฒั นาครูดว้ ยวิธกี ารที่ -มกี ารดำเนนิ งาน ๗ ข้อ ๙ ๕.สรุปโครงการพัฒนา

หลากหลาย ตามความเหมาะสมและ -มีการดำเนินงาน ๘ ข้อ ๑๐ คุณภาพผ้เู รียน

สอดคล้องกับความตอ้ งการ ๖.ขอ้ มูลแหลง่ เรยี นรู้ที่

๕.มกี ารพัฒนาผู้เรียนดว้ ยกจิ กรรมที่ เหมาะสมและเออ้ื ต่อการ

หลากหลายตามความเหมาะสม และ เรยี นรขู้ องผเู้ รยี น

สอดคล้องกบั สภาพความต้องการ ๗.คำสง่ั การจัดทำแผนการ

๖.มแี หล่งเรยี นรู้ทีเ่ หมาะสมและเอื้อต่อ เรียนรู้ คำส่ังออกข้อสอบ

การเรียนรู้ของผูเ้ รียน ภาพกจิ กรรมการวดั ผล

๗.มกี ารทดสอบและประเมินผลการ ประเมนิ ผล

เรียนรูด้ ้วยเครื่องมือท่ีมมี าตรฐานดว้ ย ๘.รายงานการนเิ ทศงาน

วิธีการและรปู แบบท่ีหลากหลาย มี พ้ืนฐาน งานตอ่ เนื่อง งาน

มาตรฐาน การศกึ ษาตามอัธยาศัย

๘.มรี ะบบนเิ ทศ กำกับ ติดตาม

ประเมินผลและรายงานผลการ

ดำเนินงานทชี่ ดั เจน

เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏิบตั ิงานในหนา้ ที่ ตำแหนง่ ผ้อู ำนวยการสถานศกึ ษาการบรหิ ารงานวชิ าการ
การจดั การเรยี นการสอน ในห้องเรียนออนไลน์ ของทกุ กศน.ตำบล

เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหนา้ ที่ ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ On hand

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหนา้ ที่ ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษาการประเมินระดับการรหู้ นังสือ

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหนา้ ที่ ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการสถานศกึ ษาการสอบกลางภาค/สอบซ่อม ในรูปแบบออนไลน์

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏบิ ัตงิ านในหน้าท่ี ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา


เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏบิ ตั ิงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศกึ ษาการสง่ เสรมิ การรหู้ นงั สือไทย

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหนา้ ท่ี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๑๐

การสอบวัดผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นของนศ.
การสอบ N-net

ณ สนามสอบโรงเรยี นอนิ ทร์บรุ ี

เอกสารประกอบการประเมนิ สัมฤทธผิ ลการปฏบิ ัติงานในหนา้ ท่ี ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๑๑

การสอบวัดผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี นของนศ.
การสอบปลายภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ณ สนามสอบ ท้งั 10 ตำบล

เอกสารประกอบการประเมนิ สัมฤทธิผลการปฏิบตั ิงานในหน้าท่ี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๑๒

โครงการพฒั นาคณุ ภาพผู้เรยี นในรูปแบบออนไลน์

โครงการขยายผลหลกั สตู รจิตอาสา ๙๐๔ รูปแบบออนไลน์

โครงการปฐมนเิ ทศนักศกึ ษาภาคเรยี นท่ี 1ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน)์

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏบิ ตั ิงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๑๓

การนเิ ทศศูนยฝ์ กึ อาชีพชุมชน สนบั สนนุ อาชพี เพื่อการมงี านทำ
ไดแ้ ก่ 1 อำเภอ 1 อาชพี แบบชัน้ เรยี นและ กลุ่มสนใจ

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏบิ ตั งิ านในหน้าที่ ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๑๔
เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหนา้ ท่ี ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๑๕

การนิเทศการศกึ ษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวติ

เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธผิ ลการปฏิบัตงิ านในหนา้ ที่ ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการสถานศึกษา

๑๖

การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏิบัตงิ านในหน้าท่ี ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๑๗

การนเิ ทศการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏิบัตงิ านในหนา้ ท่ี ตำแหนง่ ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา

๑๘

การนเิ ทศการจัดกจิ กรรมการศกึ ษาตามอธั ยาศัยโครงการส่งเสรมิ การอา่ น

เอกสารประกอบการประเมนิ สัมฤทธผิ ลการปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ที่ ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๑๙

การอบรมพัฒนาบุคลากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทำสอ่ื ออนไลน์ GLIDE APP
เพื่อการจัดการศกึ ษา

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหนา้ ท่ี ตำแหนง่ ผ้อู ำนวยการสถานศกึ ษา

๒๐
เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหนา้ ท่ี ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๒๑
เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหนา้ ท่ี ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๒๒

ท่ี องค์ประกอบ/ตวั ชวี้ ัด เกณฑ์การพจิ ารณา คะแนน หลกั ฐาน

๒.มกี ารดำเนนิ กิจกรรมการพฒั นา การพัฒนาทกั ษะด้านการอ่าน (๑๐) ๑.รายงานการประชมุ
๒.สรุปการประเมินการรู้
ทักษะดา้ นการอ่านและการเขยี น และการเขยี นภาษาไทย ดังน้ี
๐ หนงั สือ
ภาษาไทยแกป่ ระชาชนและ -ไมม่ ีการดำเนินงาน ๒ ๓.แผน-รายงานผลการนเิ ทศ
๔ กิจกรรมส่งเสรมิ การอ่าน
ผรู้ บั บริการดังน้ี -มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ ๖ ๔.สรุปรปู เล่มสง่ เสริมการ
๘ อา่ น ๑๐ ตำบล
๑.มีการสง่ เสริม สนับสนนุ ในการ -มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ ๑๐ ๕.สรุปข้อมลู การจดั ทำส่ือ

สร้างความตระหนักและใหค้ วามรู้แก่ -มกี ารดำเนินงาน ๓ ข้อ ออนไลน์จากห้องสมดุ
ภาพกิจกรรม
ครู -มกี ารดำเนินงาน ๔ ข้อ

๒.มกี ารส่งเสริม สนบั สนุนการนำ -มีการดำเนินงาน ๕ ข้อ

ความรสู้ กู่ ารปฏบิ ตั ิ

๓.มีการส่งเสรมิ สนบั สนนุ ใหม้ กี าร

จัดทำส่ือหรอื นวตั กรรมในการ

สง่ เสริมการร้หู นังสอื

๔.มกี ารวางแผนนิเทศ และติดตาม

อยา่ งต่อเน่อื ง

๕.มกี ารสรุป ติดตาม รายงานผล

และพฒั นาอยา่ งต่อเน่ือง

เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ที่ ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๒๓

๒.ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขยี นภาษาไทยแกป่ ระชาชนและผู้รับบรกิ าร
ภาพกจิ กรรมการประเมนิ ระดับการรูห้ นังสือของนักศกึ ษา กศน.(การอา่ นออกเขียนได้)

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหนา้ ที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๒๔

กิจกรรมสง่ เสริมการอ่าน

กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด กิจกรรมบ้านหนงั สือชุมชน

กิจกรรมตะกร้าสง่ เสริมการอ่าน กิจกรรมมะกล่ำสง่ เสรมิ การอ่าน

กิจกรรมเร่ืองความตระหนักถึงความสำคญั ดูแลตนเองและคนรอบข้าง
ในการป้องกนั การแพร่เช้ือไวรัสโคโรนา (โควดิ ๑๙) สือ่ แผน่ พบั

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏิบัตงิ านในหนา้ ที่ ตำแหน่ง ผ้อู ำนวยการสถานศึกษา

๒๕

กจิ กรรมส่อื ออนไลน์

กจิ กรรมสง่ เสรมิ การอ่านผา่ นสื่อออนไลน์ กจิ กรรมส่งเสริมการอ่านผ่านส่ือออนไลน์
เร่ือง กฎหมายในชีวติ ประจำวนั กศน.ตำบลชนี ำ้ รา้ ย เร่ือง มารจู้ กั และวิธีปอ้ งกนั โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา

(COVID-๑๙) กศน.ตำบลชีนำ้ ร้าย

กจิ กรรมส่งเสริมการอ่านผา่ นส่ือออนไลน์ กจิ กรรมสง่ เสรมิ การอ่านผา่ นส่อื ออนไลน์
เร่ือง การทำแอลกอฮอลล์ า้ งมือทำง่ายได้ดว้ ยตนเอง เร่อื ง การดูแลตวั เองจากสถานการ COVID-๑๙

กศน.ตำบลอินทรบ์ รุ ี (แนวทางการปฏบิ ตั ิในระหว่างกักตวั )
กศน.ตำบลทองเอน

เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธผิ ลการปฏบิ ตั งิ านในหน้าท่ี ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๒๖

สรปุ รปู เล่มผลการดำเนนิ งานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไตรมาส 3-4

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ที่ ตำแหนง่ ผ้อู ำนวยการสถานศึกษา

๒๗

ท่ี องคป์ ระกอบ/ตวั ช้ีวดั เกณฑ์การพจิ ารณา คะแนน หลักฐาน

๑.๒ การบริหารงบประมาณ การระดม การบรหิ ารงบประมาณพจิ ารณา (๒๐) ๑.แผนบรหิ ารงบประมาณ

ท รัพ ย าก รแ ล ะก ารล งทุ น เพ่ื อ จากการดำเนนิ งาน ดังน้ี (๑๐) ๒.แผนปฏบิ ตั ิการประจำปี

การศึกษา -ไมม่ กี ารดำเนินงาน ๐ กศน.อำเภออินทรบรุ ี

๑) มีการดำเนินกิจกรรมการบริหาร -มกี ารดำเนินงาน ๑ ข้อ ๒ ๓.แผนการจัดกิจกรรม

งบประมาณ ดงั นี้ -มกี ารดำเนินงาน ๒ ข้อ ๔ ๔.แผนการใช้เงินอุดหนนุ

(๑)จัดทำแผนบริหารงบประมาณ -มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ ๖ ๕.สรปุ รายงานจาก DMIS

(๒)ดำเนินการตามแผนการบริหาร -มีการดำเนนิ งาน ๔ ข้อ ๘ ๖.รายงานการเงนิ

งบประมาณ -มีการดำเนนิ งาน ๕ ข้อ ๑๐ ๗.คมู่ ือการบริหารความ

(๓)มีการบริหารจัดการงบประมาณท่ี เส่ียงของสถานศึกษา

มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ ๘.ระเบยี บการจัดซื้อจัดจ้าง

สงู สดุ ต่อสถานศกึ ษา ปี ๒๕๖๐

(๔)จัดทำรายงานทางการเงินของ ภาพกจิ กรรม

สถานศกึ ษา

(๕)มีการดำเนินการตามระเบยี บพัสดุ

และการดำเนินการตรวจสอบภายใน

สถานศกึ ษา

๒) มกี ารดำเนนิ กจิ กรรมการระดม การระดมทรัพยากรและการ (๑๐) ๑.แผนปฏบิ ัติการประจำปี

ทรัพยากรและการลงทุนเพอ่ื ลงทนุ เพ่ือการศกึ ษา พจิ ารณา ๒. แฟม้ ขอ้ มูลหนังสอื

การศกึ ษาดังน้ี จากการดำเนินงานดังน้ี -ขอความอนเุ คราะห์

(๑)จัดทำแนวทาง/แผน ในการระดม -ไม่มกี ารดำเนนิ งาน ๐ -หนงั สอื ขอบคุณ

ทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาค -มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ ๖ -หนงั สอื ขอให้อาคารสถานที่

ประชาสังคมมาใช้เพ่ือประโยชน์ทาง -มีการดำเนนิ งาน ๒ ข้อ ๘ ๓. การประชมุ

การศึกษา -มกี ารดำเนนิ งาน ๓ ข้อ ๑๐ คณะกรรมการสถานศึกษา

(๒)ดำเนินการตามแนวทาง/แผนใน ๔.ภาพกิจกรรมการระดม

ก ารร ะ ด ม ท รัพ ย าก รจ าก ภ าคี ทรพั ยากรจากภาคีเครอื ขา่ ย

เครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพ่ือ -ประชาสมั พันธ์รับสมัคร

ประโยชน์ทางการศกึ ษา นกั ศึกษา

(๓ )ก า ร ร ะ ด ม ท รั พ ย า ก ร จ า ก ภ า คี -การจัดทำห้องศูนยเ์ รยี นรู้

เครือข่าย/ภาคประชาสังคมส่งผลต่อ ตามหลักปรัชญาของ

ก าร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า รศึ ก ษ า โด ย เศรษฐกจิ พอเพยี ง

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ -การทำ MOU ร.ร.วดั เพมิ่

อุปกรณ์ และความร่วมมือจากหลาย ประสทิ ธิผล

ภาคสว่ นเพมิ่ ขนึ้

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

ท่ี องค์ประกอบ/ตวั ชวี้ ัด เกณฑ์การพิจารณา ๒๘

๑.๒ ๒) มกี ารดำเนนิ กิจกรรมการระดม การระดมทรัพยากรและการ คะแนน หลกั ฐาน
(๑๐) ภาพกิจกรรม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ ลงทุนเพ่ือการศกึ ษา พจิ ารณา
-การประชมุ คณะกรรมการ
การศึกษาดังน้ี จากการดำเนินงานดังนี้ สถานศกึ ษา
๐ -อบต.หัวยชนั / เทศบาล
(๑)จัดทำแนวทาง/แผน ในการระดม -ไมม่ ีการดำเนินงาน ๖ โพสังโฆ/ ใหค้ วาม
๘ อนุเคราะหร์ ถในการทำ
ทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาค -มกี ารดำเนนิ งาน ๑ ข้อ ๑๐ ความสะอาดสำนักงานหลงั
นำ้ ลด
ประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทาง -มกี ารดำเนนิ งาน ๒ ข้อ -การรว่ มประชุมตรวจสอบ
และรบั รองคุณภาพข้อมูล
การศกึ ษา -มกี ารดำเนนิ งาน ๓ ข้อ ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
-การจดั ทำห้องศูนยเ์ รยี นรู้
(๒)ดำเนินการตามแนวทาง/แผนใน ตามหลกั ปรัชญของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ก ารร ะ ด ม ท รัพ ย าก รจ าก ภ าคี

เครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพ่ือ

ประโยชนท์ างการศึกษา

(๓ )ก า ร ร ะ ด ม ท รั พ ย า ก ร จ า ก ภ า คี

เครือข่าย/ภาคประชาสังคมส่งผลต่อ

ก าร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า รศึ ก ษ า โด ย

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ์ และความร่วมมือจากหลาย

ภาคสว่ นเพ่ิมขึ้น

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏิบัตงิ านในหน้าท่ี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๒๙

การบรหิ ารงบประมาณ การระดมทรพั ยากรและการลงทุนเพื่อการศกึ ษา
กศน.อำเภออินทร์บุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 กศน.อำเภออินทร์บุรี
ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานเพ่ือการวางแผน ทิศทางการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ทิศทางการดำเนินงานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออินทร์บุรี โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การตดิ ตามประเมนิ ผล และปจั จัยแห่งความสำเรจ็

เอกสารประกอบการประเมนิ สัมฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหนา้ ท่ี ตำแหน่ง ผ้อู ำนวยการสถานศกึ ษา

๓๐

กศน.อำเภออินทร์บุรี ได้ดำเนินการจดั ทำแผนการจดั กจิ กรรม งานการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน
งานการศึกษาต่อเน่ืองและงานการศกึ ษาตามอธั ยาศยั

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหนา้ ท่ี ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๓๑

ภาพกจิ กรรม
การประชมุ ร่วมกับกรรมการสถานศกึ ษา กศน.อำเภออินทร์บุรี และชมุ ชนจิตอาสาอำเภออินทร์บุรี วางแผนการ
ดำเนนิ การโครงการพฒั นากศน.อำเภออินทร์บรุ ี ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔ การดำเนนิ การจัดห้องศนู ย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งดา้ นการศึกษา (ศรร.) ในการรอรบั การประเมินประเมินสถานศึกษาพอเพยี ง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ การพัฒนาห้องสมดุ ประชาชนอำเภออนิ ทรบ์ รุ ี กจิ กรรมการดำเนนิ งานของ กศน.อำเภอ
อนิ ทร์บรุ ี ไตรมาส ๓ -๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และการทำงานตามภารกิจดชการดำเนินงานของ กศน.อำเภอ
อินทร์ บรุ ี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพรเ่ ช้ือโรคระบาดโควิด - ๑๙

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนา้ ท่ี ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๓๒

การประชาสัมพนั ธ์รบั สมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏบิ ัติงานในหน้าที่ ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๓๓
เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหนา้ ท่ี ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๓๔

ร่วมกบั เครือข่ายชุมชน กลุ่มพี่นอ้ งตา่ งวยั ในการการจดั ทำแหล่งเรยี นรภู้ ายในสถานศกึ ษา
ห้องศูนย์เรยี นรู้ตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่อื ให้นักศกึ ษาไดม้ าศึกษาเรียนรู้

เอกสารประกอบการประเมนิ สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนา้ ที่ ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๓๕

สโมสรโรตารี่สงิ หบ์ รุ ี สนับสนนุ ตาข่ายกนั นกให้กับ กศน.ตำบลงิว้ ราย เพอื่ ใหส้ ภาพแวดล้อมทเ่ี อื้อตอ่ การเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ท่ี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๓๖

การประชุมคณะกรรมการสถานศกึ ษา คร้ังที่ 2 ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงาน
และคดั เลือกประธานกรรมการสถานศึกษา แทนคณะกรรมการชดุ เดมิ ท่ีหมดวาระ

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๓๗

การจดั ทำบันทึกข้อตกลง MOUทางการศึกษากับ ร.ร.วดั เพ่ิมประสทิ ธิผล

เอกสารประกอบการประเมนิ สัมฤทธผิ ลการปฏบิ ตั ิงานในหน้าท่ี ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการสถานศึกษา

๓๘

นางปกาวรรณ เทียบฤทธ์ิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออินทร์บุรี พร้อมบุคลากร ดำเนินการขัดล้างทำความ
สะอาด กศน อำเภออินทร์บรุ ี หลังนำ้ ลด เหตุเกิดจากพนังกั้นนำ้ พังทำให้เกิดน้ำบ่าเข้าท่วมในเขตพื้นที่ หมู่ 3 หมู่ 4
และสว่ นราชการ และไดร้ บั ความอนเุ คราะหจ์ ากเทศบาลตำบลอินทร์บรุ ี แจ้งนำเครอื ขา่ ยเทศบาลตำบลโพสงั โฆ
และเทศบาลตำบลหว้ ยชนั นำรถนำ้ มาฉีดทำความสะอาด

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏิบตั ิงานในหนา้ ท่ี ตำแหนง่ ผ้อู ำนวยการสถานศกึ ษา

๓๙

นางปกาวรรณ เทียบฤทธ์ิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออนิ ทรบุรี เขา้ ร่วมประชมุ ตรวจสอบคุณภาพการจดั เกบ็ ขอ้ มลู
พนื้ ฐานระดับหมู่บ้าน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดบั หมู่บ้าน (กชช2) ระดับอำเภอ ปี 2564
ณ ที่ว่าการอำเภออินทรบ์ ุรี

เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธผิ ลการปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ที่ ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการสถานศึกษา

๔๐

ที่ องคป์ ระกอบ/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การพจิ ารณา คะแนน หลักฐาน

๑.๓ การบรหิ ารงานบคุ คล การส่งเสริม การบริหารงานบุคคลการส่งเสริม (๒๐) ๑.แผนการบรหิ ารงาน

วินยั จรรยาบรรณวิชาชีพ และการ วินยั และการรักษาวนิ ยั (๑๐) บุคคล

พัฒนาทางวิชาชพี จรรยาบรรณวิชาชพี พจิ ารณาจาก ๒.แผน-สรปุ ผลการ

๑)มกี ารดำเนนิ กิจกรรมการบริหาร การดำเนนิ งานดังนี้ ดำเนนิ งานองค์กร

งานบคุ คล การส่งเสริมวนิ ัยและการ -ไม่มีการดำเนินงาน ๐ คณุ ธรรม

รักษาวนิ ยั จรรยาบรรณวิชาชีพดงั นี้ -มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ ๒ ๓.ภาพกจิ กรรม/

(๑)จัดทำแผนการบรหิ ารงานบุคคล -มกี ารดำเนินงาน ๒ ข้อ ๔ โครงการ

(๒)ดำเนินการตามแผนการบริหารงาน -มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ ๖

บุคคล -มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ ๘

(๓)มีการบริหารจัดการบริหารงาน -มีการดำเนินงาน ๕ ข้อ ๑๐

บุคคลท่ีมีป ระสิทธิภ าพ และเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อสถานศกึ ษา

(๔)จัดทำแผนการส่งเสริมวินัยและการ

รกั ษาวินยั จรรยาบรรณวิชาชีพ

(๕)ดำเนินการตามแผนการส่งเสริม

วินัยและการรักษาวินัย จรรยาบรรณ

วิชาชพี

๒)มกี ารดำเนินกจิ กรรมการส่งเสริม การสง่ เสรมิ ใหค้ รูและบุคลากรทางการ (๑๐) ๑.แผนปฏิบตั ิการ
ใหค้ รแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา ศึกษาได้รบั การพฒั นาทางวิชาชพี
พจิ ารณาจากผลการดำเนนิ งาน ดงั น้ี ประจำปี
-ครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาไดร้ บั การ
ไดร้ ับการพฒั นาทางวชิ าชพี ดงั น้ี พัฒนาทางวิชาชีพน้อยกว่ารอ้ ยละ ๕๐ ๐ ๒.โครงการพัฒนา
ดำเนินการแผนงาน โครงการ หรือ -ครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาไดร้ ับการ บุคลากรการสร้างส่ือ
กิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุนการ
๒ ออนไลน์
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาทางวชิ าชพี ต้งั แตร่ ้อยละ ๕๐-๕๙ ๓.รายงานการเขา้ รับ

ด้วยวิธีการหลากหลายสอดคล้องตาม -ครูและบคุ ลากรทางการศึกษาไดร้ บั การ ๔ การอบรมของบคุ ลากร

ความต้องการจำเป็น มีการแลกเปลี่ยน พัฒนาทางวชิ าชีพตงั้ แตร่ อ้ ยละ ๖๐-๖๙ ๔. สรุปรายงานแผน
เรียนรู้ ติดตามประเมินผล การพัฒนา -ครแู ละบุคลากรทางการศึกษาไดร้ บั การ ๖ ผลประจำวนั
พฒั นาทางวชิ าชพี ตง้ั แต่ร้อยละ ๗๐-๗๙
และนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียน -ครูและบุคลากรทางการศกึ ษาไดร้ ับการ ๘ ๕.แผนการสอน บันทึก
การสอน และการปฏิบัตงิ านในหนา้ ที่ พัฒนาทางวชิ าชีพตั้งแต่ร้อยละ ๘๐-๘๙ หลงั สอน

-ครูและบุคลากรทางการศกึ ษาไดร้ ับการ ๑๐ ๖.ภาพกิจกรรม

พัฒนาทางวิชาชพี ตั้งแต่รอ้ ยละ ๙๐ ขนึ้ ไป

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธิผลการปฏบิ ัตงิ านในหน้าท่ี ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๔๑

ภาพกจิ กรรมการดำเนนิ กิจกรรมการบรหิ ารงานบุคคล การส่งเสรมิ วินัยและการรกั ษาวนิ ยั จรรยาบรรณวิชาชีพ
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยดำเนินการจัดพิธีวางพวงมาลา จัดต้ัง
โตะ๊ หมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครอื่ งราชสักการะ พร้อมกลา่ วนอ้ มรำลกึ ในพระมหากรณุ าธคิ ุณ
ณ กศน.อำเภออินทร์บุรี

เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏบิ ัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๔๒

โครงการข้าราชการดีศรแี ผ่นดิน กศน.อำเภออนิ ทร์บุรี
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหวพ้ ระ กล่าวคำปฏญิ าณ รอ้ งเพลงสรรเสริญพระบารมี

กิจกรรมทกุ วันจนั ทร์

ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สง่ เสริมใหบ้ คุ ลากรทุกระดบั มวี ินัยและความรับผดิ ชอบและจติ สำนึกในความ
รักและการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สร้างภาวะผู้นำในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างมี
คุณภาพ

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธิผลการปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ท่ี ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา

๔๓

นางปกาวรรณ เทียบฤทธิ์ ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภออินทร์บุรี พรอ้ มด้วยนางสาวกนกวรรณ ปราสาทแก้ว
ครู คศ.1 และนางสาวพินท์พวา บุญคง ครูผู้ช่วย เฝ้ารับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็ พระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) และ
ทรงเยย่ี มโรงเรยี นพระปริยัตธิ รรมวดั ไผ่ดำ แผนกสามญั ศึกษา ตำบลทองเอน อำเภออินทรบ์ รุ ี จงั หวดั สิงหบ์ รุ ี

เอกสารประกอบการประเมนิ สัมฤทธิผลการปฏบิ ัติงานในหนา้ ที่ ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๔๔

นางปกาวรรณ เทียบฤทธ์ิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออินทร์บุรี พรอ้ มด้วยนางสาวกนกวรรณ ปราสาทแก้ว
ครู คศ.1 นางสาวพินท์พวา บุญคง ครูผู้ช่วย และบุคลากร กศน.อำเภออินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โรงครัว
พระราชทาน มูลนิธอิ าสาเพอื่ นพง่ึ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พรอ้ มมอบนำ้ ดืม่ ณ โรงเรยี นเทศบาลตำบล
ทับยา อำเภออินทร์บรุ ี จงั หวดั สงิ หบ์ ุรี

เอกสารประกอบการประเมินสมั ฤทธิผลการปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ที่ ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๔๕

๒) ภาพกจิ กรรมการดำเนินกจิ กรรมการสง่ เสรมิ ใหค้ รแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาไดร้ ับการพฒั นาทางวิชาชีพ
ดำเนินการประชุมกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภออินทร์บุรี เพื่อทำการคัดเลือกประธานกรรมการ

สถานศึกษา กศน.อำเภออินทรบ์ รุ ี แทนคณะกรรมการชุดเดิมทีห่ มดวะระ และรายงานผลการสรุปงาน ไตรมาส 3-4
ปีงบประมาณ 2564 ณ กศน.อำเภออินทรบ์ รุ ี

เอกสารประกอบการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ที่ ตำแหนง่ ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา

๔๖

โครงการอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารจดั ทำสือ่ ออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารจดั ทำสอ่ื ออนไลน์ เพื่อการจดั การศึกษา กศน.อำเภออินทรบ์ รุ ี โดยทำการตัด
ต่อคลปิ วดิ โิ อ การสรา้ งแอปพลเิ คชนั ด้วย Glide App โดยได้รบั ความอนเุ คราะหว์ ิทยากรจาก กศน.อำเภอทา่ ช้าง
นายศาตพรพงษ์ สงวนสนิ วัฒนา ครู คศ.1 ณ กศน.อำเภออินทร์บรุ ี

เอกสารประกอบการประเมนิ สัมฤทธผิ ลการปฏบิ ตั งิ านในหน้าท่ี ตำแหนง่ ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา


Click to View FlipBook Version
Previous Book
US Expat Investment Options
Next Book
การวัดความยาว ป.3