The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wannisa.1443, 2021-10-28 02:41:21

กันยายน

กันยายน

รายงานผล
การดาเนิ นงาน
ประชาสมั พนั ธ์

เดือนกนั ยายน 2564

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภออนิ ทรบ์ ุรี

ขา่ วประชาสมั พนั ธ์
ฉบบั ท่ี 3 เดือน กนั ยายน 2564

ประเมนิ พนักงานราชการ
รอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2564)

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางปกาวรรณ เทียบฤทธิ์
ผู้อานวยการ กศน.อาเภออินทร์บุรี นางสาวสุมนณ์ บุตรย่ี
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ และนางสาวกนกวรรณ
ปราสาทแก้ว ครู คศ.1 ดาเนินการประเมินพนักงานราชการ
ครู กศน.ตาบล รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2564)
ณ ห้องสมดุ ประชาชนอาเภออนิ ทรบ์ รุ ี

ศูนย์กำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศยั อำเภออนิ ทรบ์ รุ ี website facebook
กศน.อำเภออนิ ทรบ์ ุรี ถนนสขุ ำภิบำล 2 สห 16110

โทรศพั ท์/โทรสำร 036-583346

ขา่ วประชาสมั พันธ์
ฉบบั ที่ 6 เดือน กันยายน 2564

กจิ กรรมศนู ย์ฝกึ อาชีพชมุ ชนรูปแบบกลุ่มสนใจ
หลกั สูตรการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร

วนั ท่ี 13 - 18 กันยายน 2564 นางปกาวรรณ เทียบฤทธ์ิ ผู้อานวยการ กศน.อาเภออินทร์บุรี มอบหมายให้ นางสาวเขมรินทร์ ขวัญอินทร์
ครู ศรช. ดาเนนิ การจดั กิจกรรมศนู ย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ จานวน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร
และมอบหมายใหน้ างจรัญญา พ่ึงสุริยวงศ์ ครู อาสาฯ นิเทศฯ การจัดกิจกรรม ณ ท่ีทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตาบลโพธิ์ชัย อาเภออินทร์บุรี
จังหวดั สิงห์บุรี

ศนู ยก์ ำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศัยอำเภออนิ ทรบ์ ุรี website facebook
กศน.อำเภออนิ ทรบ์ ุรี ถนนสขุ ำภบิ ำล 2 สห 16110

โทรศพั ท์/โทรสำร 036-583346

ขา่ วประชาสมั พนั ธ์
ฉบบั ท่ี 7 เดอื น กนั ยายน 2564

กิจกรรมศนู ย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุม่ สนใจ
หลกั สตู รการขายออนไลนผ์ ่านช่องทางยทู ปู

วนั ที่ 13 - 18 กันยายน 2564 นางปกาวรรณ เทียฤทธิ์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภออินทร์บุรี มอบหมายให้ นางกัลญา ศรีรักษ์ ครู กศน.
ตาบลอินทร์บรุ ี ดาเนินการจัดกจิ กรรมศนู ยฝ์ กึ อาชีพชมุ ชนรูปแบบกลุม่ สนใจ จานวน 30 ชว่ั โมง หลักสตู รการขายออนไลนผ์ ่านช่องทางยูทูป และ
นเิ ทศ ฯ การจดั กิจกรรม พร้อมกันน้ี ได้มอบหมายใหน้ างสาวพินท์พวา บุญคง ครผู ชู้ ่วย นเิ ทศการจัดกิจกรรม ในวันท่ี 13 กนั ยายน 2564 และ
นางสาวกนกวรรณ ปราสาทแก้ว ครู คศ.1 นิเทศการจัดกิจกรรม ในวันที่ 18 กันยายน 2564 ณ กศน.อาเภออินทร์บุรี อาเภออินทร์บุรี
จงั หวัดสงิ หบ์ รุ ี

ศนู ย์กำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศยั อำเภออินทรบ์ รุ ี website facebook
กศน.อำเภออินทร์บรุ ี ถนนสขุ ำภิบำล 2 สห 16110

โทรศพั ท์/โทรสำร 036-583346

ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 8 เดอื น กันยายน 2564

ประชุมกรรมการสถานศกึ ษา
กศน.อาเภออินทร์บรุ ี

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น.กศน.อาเภออนิ ทรบ์ ุรี ดาเนินการประชุมกรรมการสถานศึกษา เพื่อทาการคัดเลือกประธานกรรมการ
สถานศึกษา กศน.อาเภออินทร์บุรี แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ และรายงานผลการสรุปงาน ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องประชมุ กศน.อาเภออินทรบ์ ุรี จังหวดั สิงหบ์ ุรี

ศนู ยก์ ำรศึกษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศัยอำเภออินทรบ์ รุ ี website facebook
กศน.อำเภออินทร์บรุ ี ถนนสขุ ำภบิ ำล 2 สห 16110

โทรศพั ท์/โทรสำร 036-583346

คณะทางาน

นางปกาวรรณ เทยี บฤทธิ์ ผอู้ านวยการ กศน.อาเภออนิ ทรบ์ รรี
นางสาวชญาณศิ บรญเอย่ี ม ครู กศน.ตาบล
นางสาววรรณศิ า ทพิ วารี บรรณารกั ษ์


Click to View FlipBook Version