The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wsufedu, 2021-01-27 05:10:08

WSUF Prospektus '21 EDU

wsuf_edu2021_specmod

WWW.WSUF.HU

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐ ISKOLA

FELVÉTELI Learn to succeed
TÁJÉKOZTATÓ 2021/2022
BUDAPEST

„A self-made emberek vannak a legerősebb anyagból gyúrva.”

„A néptanító soha nem tévesztheti szem elől, hogy nem a tanuló tudásának növelé-
se, hanem érzületének nemesítése képezi feladatát. Az agyat megtölteni lehetetlen.

Amit beletöltöttünk, sokszor elpárolog. A nemesebb érzések fölkeltése háládato-
sabb munka, mert mit igazán szívükbe oltunk, gyökeret is ver abban.”

Wekerle Sándor

TARTALOMJEGYZÉK

FŐISKOLÁNKRÓL 4. REKTORI KÖSZÖNTŐ
KÉPZÉSEINK 6. WSUF KÜLDETÉSE
8. ÖSZTÖNDÍJAK
SEGÍTÜNK
10. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK
12. EMBERI ERŐFORRÁSOK
14. GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT
16. KERESKEDELEM ÉS MARKETING
18. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL
20. NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS
22. GAZDASÁGINFORMATIKUS
24. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK – KIEMELT ISMERETKÖRÖK
26 FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
28 KERESKEDELEM ÉS MARKETING - MAKETINGKOMMUNIKÁCIÓ
30 KERESKEDELEM ÉS MARKETING – LOGISZTIKA
32 PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL – VÁLLALKOZÁSI
34 PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL – PÉNZINTÉZETI
36 GAZDASÁGINFORMATIKUS
38. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK – KIEMELT ISMERETKÖRÖK
39. KERESKEDELEM ÉS MARKETING - MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ
40. KERESKEDELEM ÉS MARKETING – LOGISZTIKA
41. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL - VÁLLALKOZÁSI
42. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL - PÉNZINTÉZETI
43. GAZDASÁGINFORMATIKA

44. IDEGEN NYELVI LEKTORÁTUS
46. FELVÉTELI IRODA
47. KARRIER
48. ESTI ÉRETTSÉGI
49. KIEMELT NYELVI KÉPZÉSEK
50. HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK

3

REKTORI KÖSZÖNTŐ

Dr. Balogh Imre – A Főiskola alapvető küldetésének megfelelően
mb. rektor, főiskolai tanár célunk, hogy hallgatóinkat segítsük a kritikusan gon-
dolkodó, elkötelezett értelmiségivé válás útján. Ennek
kézenfekvő módja a korszerű tudás átadása 21. szá-
zadi módszerekkel, egy professzionálisan működő,
ugyanakkor felhasználóbarát oktatási rendszer kere-
tein belül.

A főiskola nevében az „üzleti” jelző kiemelt fontos-
sággal bír: számunkra azt jelenti, hogy képzéseink
fókuszában az üzleti életben azonnal hasznosítható
gazdasági és informatikai tudás áll. Arra törekszünk,
hogy személyre szabott támogatást nyújtsunk
hallgatóinknak karrierjük elindításához és építéséhez.

A főiskola menedzsmentje, stábja és oktatói kara min-
dent megtesz azért, hogy megteremtse a hallgatók
számára a minél teljesebb körű főiskolai élmény
feltételeit, ami a naprakész tudományos eredmények-
re épülő tudás mellett inspiráló környezetet és közös-
ségi akciókat is jelent.

Bízom abban, hogy a főiskola jelenlegi vagy jövőbeni
hallgatójaként Ön is részesülhet az intézményben
zajló innováció eredményeiből, miközben lendületé-
vel, saját megközelítésével hozzájárul majd közös si-
kereinkhez.

5

A WSUF KÜLDETÉSE

“A self-made emberek vannak a legerősebb anyagból gyúrva.”
- fogalmazta meg éleslátó tömörséggel Magyarország talán
legsikeresebb és legnépszerűbb miniszterelnöke Wekerle
Sándor, aki maga is szívesen dolgozott olyanokkal, akik
sokszor a nehezebb úton járva, önerejükből, szorgalommal és
tanulással értek el eredményeket, kapaszkodtak fel a hivatali
és a társadalmi ranglétrán.

Prof. Dr. Latorcai János – Meggyőződésem, hogy a Főiskola névadója azért is tartotta
az Országgyűlés Alelnöke sokra a self-made embereket, mert megértette, ők azok, akik
igazán tudják, hogy a sikerhez tudásra és kitartásra, munkára,
sok-sok munkára, és nem egyszer megpróbáltatásra is
szükség van.

Wekerle Sándor olyan korszakban volt pénzügyminiszter, majd
miniszterelnök, amikor Magyarország és egész Európa gyors
és alapvető változásokon esett át. Ilyen körülmények között
pedig csak azok voltak képesek megállni a helyüket, akik
valóban a „legerősebb anyagból voltak gyúrva”.

“A magyarországi felsőoktatás területén a XXI. század Dr. Szakács Imre –
legelején több magánintézmény is létrejött, felismerve azt Konzul, New York Nemzeti
a szükségletet, amit a tanulni vágyók és a piacgazdaság is Összetartozás Tanácsosa7
megfogalmazott.

Úgy gondolom, hogy ezeknek a kihívásoknak felel meg a
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola is azzal a programmal, amely
alapos előkészítési fázis után most Önök elé tárul. A mai,
rendkívül gyorsan változó világban hamar megtanulja az
ember, hogy az egyén csak korszerű és a gyakorlatban is
használható tudás birtokában boldogul.

Ha korszerű szaktudásra vágyik, újszerű intézményigazgatás
által nyújtott hallgatóbarát oktatási programokra és arra, hogy
jól tudjon elhelyezkedni a munkaerőpiacon, akkor keresse a
Wekerle Sándor Üzleti Főiskolát.”

„A verseny, a teljesítménykényszer –
akarjuk - nem akarjuk – áthatja életünket.
A nemzetgazdaság versenyképessége,
jövőjének záloga más fontos tényezők
mellett a modernizáció, a műveltség, a
kulturáltsági színvonal függvénye is.

Prof. Dr. Kovács Árpád Az óvodától a felsőoktatásig, valamint
– a Költségvetési Tanács a változásokhoz való alkalmazkodást
elnöke, Elnöki Gazdasági szolgáló lifelong learning széles
Tudományos Tanácsadó frontján kell offenzív vonalvezetést
Testület állandó tagja kialakítani, a fejlődést segíteni.
Nemcsak a gazdaságban tör előre Kína és
India, s áll élen az Egyesült Államok, hanem
így van ez az egyetemek világában is. Az
európai egyetemek alig vannak jelen az
élvonalban, jóformán egyeduralkodóak
az amerikai intézmények.

Az üzleti főiskolák értékelése esetében a
képzettség gyakorlati hasznosíthatósága
és a végzettek karrierfejlődése nagyobb
súlyt kap, mint az egyetemeknél,
ahol a tudományos-kutatási háttér és
az intézményi presztízs befolyásolja
elsősorban a rangsort, a minősítést.

A Wekerle Sándor nevét viselő
intézmény, ami - meggyőződésem -
méltó névadójához, bizonyította, hogy
az előttünk álló korszakos kihívásoknak
való megfelelést állami elismertségű
oklevelet biztosító, korszerű képzést
nyújtó magánintézményként képes
előmozdítani.”

8

ÖSZTÖNDÍJAK

Az ösztöndíjak célja a hallgatók tudásszintjének fokozása, a
tanulmányi teljesítmény, valamint a nyelvtanulás ösztönzése;
a hallgatói tanulmányi és tudományos eredmény, teljesítmény
elismerése; a főiskoláért és hallgatótársakért végzett munka
honorálása, valamint a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó

hallgatók támogatása és az esélyegyenlőségük növelése.
Az ösztöndíjakat adományozza:
Alapító elnök

WEKERLE TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

WEKERLE TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ
WEKERLE KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ

TOVÁBBI, SZÉLESKÖRŰ ÖSZTÖNDÍJAINK MEGTALÁLHATÓK
HONLAPUNKON:

WWW.WSUF.HU/ HALLGATOKNAK/OSZTONDIJAK-TAMOGATASOK

9

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

wsuf.hu/kepzesek/alapkepzesek

EMBERI ERŐFORRÁSOK

(HUMAN RESOURCES)

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT

(BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT)
(MAGYAR VAGY ANGOL NYELVEN)

KERESKEDELEM ÉS MARKETING

(COMMERCE AND MARKETING)
(MAGYAR VAGY ANGOL NYELVEN)

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

(FINANCE AND ACCOUNTING)

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS

(INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS)

GAZDASÁGINFORMATIKUS

(BUSINESS INFORMATICS)

EMBERI Az Emberi Erőforrások alapkézési szak
ERŐFORRÁSOK közgazdaságtudományi és magatartástudományi
ismereteket, készségeket nyújt a hallgatóknak.
Dr. Kunsági Andrea – A képzés során a gazdasági életben hasznosítható
Emberi erőforrások elméleti és gyakorlati tudást és a változó vállalati és
vállalkozói környezetben is alkalmazható készségeket
alapkézési szak szakfelelős fejlesztünk a problémamegoldás, a kommunikáció,
a konfliktuskezelés, a motiválás, a tanácsadás és a
mediáció területén. A képzés során szerzett elméleti
és gyakorlati ismeretek és készségek képessé teszik
a hallgatókat különböző munkakörök betöltésére
a humán erőforrás menedzselés területén, illetve
tanulmányaik mesterszintű folytatására.

A képzés célja a gazdaságtudományokban jártas,
módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai
és általános műveltséggel rendelkező gazdasági
szakemberek képzése, akik társadalomtudományi,
közgazdasági, üzleti és menedzsment ismereteikre
támaszkodva képesek az emberierőforrás-
gazdálkodás funkcionális területeinek ellátására, a
munkaerő piacok elemzésére, az érdekegyeztetési
folyamatok koordinálására. Képesek az érintett
területeken tervezési, szervezési, elemzési, döntés-
előkészítési és szolgáltatási feladatok megoldására,
kisebb gazdálkodó szervezetek emberierőforrás-
gazdálkodásának irányítására, illetve nagyobb
szervezetek esetében egy-egy részterület önálló
ellátására, irányítására, valamint projektekben
való hatékony közreműködésre. Felkészültek
tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

12

MIÉRT ÉRDEMES EZT A SZAKOT SPECIALIZÁCIÓK
VÁLASZTANI?
Karriertanácsadás – coaching
• mert az általános műveltség mellett Mediáció
Postagazdálkodás és logisztika
közgazdasági, üzleti, politológiai, Társadalombiztosítási

szociológiai, kommunikációs, jogi és A specializációk megfelelő hallgatói létszám esetén
indulnak.
pszichológiai tudásra tesznek szert
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
• mert a HR-es pozíció már minden cégnél
Szakképzettség:
elengedhetetlen Közgazdász emberi erőforrások
alapképzési szakon
• mert az itt megszerzett tudást más
(Economist in Human
szakterületen is kamatoztatni tudják Resources Management)
Képzési terület:
ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG
gazdaságtudományok
• HR munkatárs Képzési idő:
• humánpolitikai előadó
• toborzási és kiválasztási specialista 7 félév (6+1)
• HR projektvezető Munkarend:
• vezetői asszisztens
nappali
KIKET VÁRUNK? levelező

• akik érdeklődnek az emberierőforrás- A 2021/22-es tanévre vonatkozó féléves tandíjak a
46. oldalon lévő táblázatban találhatóak.
fejlesztés és -hasznosítás iránt Bővebb információ: www.wsuf.hu/kepzesek/
alapkepzesek menüpontban
• akik szeretnének multikulturális Jelentkezés: www.felvi.hu

környezetben dolgozni

• akik szeretnének részt venni a kiválasztási

folyamatokban

• akik érdeklődnek a munkaerőpiac és a

gazdaság összefüggései, folyamatai iránt

• akik nem szeretik a monotonitást, és

pörgős, kreatív, interaktív feladatokat

szeretnének ellátni

13

GAZDÁLKODÁSI ÉS A gazdálkodás és menedzsment ismeretek
MENEDZSMENT minden képzésben egy kulcsot igyekeznek
adni ahhoz, hogy jobban értsük a körülöttünk
(MAGYAR VAGY ANGOL NYELVEN) zajló gazdasági történéseket, azoknak a vállalati
világra gyakorolt hatását.

Az elméleti tudáson kívül főiskolánk nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy a hallgatók praktikus
ismereteket szerezzenek a mai menedzsment-
társadalmat foglalkoztató problémákról és a
szóba jöhető válaszokról, megoldásokról. A
Vezetés,szervezés,gazdálkodásialapismeretek,
pénzügyi kérdések, HR-megoldások és
számviteli ismeretek mind-mind azt szolgálják,
hogy egyfajta „mankót”, fogódzót adjanak.

Oktatóink és jómagam nem csak gyakorlati
ismereteikkel, de a személyes konzultációs
lehetőségek gazdag tárházával is azon
dolgozunk, hogy személyre szabottan fejlődési
lehetőségeket nyújtsunk, segítsük hallgatóink
karrierépítését.

Dr. Mádi László – MIÉRT ÉRDEMES EZT A SZAKOT
Gazdálkodási és menedzsment VÁLASZTANI?

alapkézési szak szakfelelős • mert korszerű, piacképes tudás birtokába
juthat a szervezetek és vállalkozások
14 gazdálkodásáról és menedzseléséről

• mert a szakon végzett hallgatók hatékonyan
kommunikálnak a hazai és a nemzetközi
üzleti környezetben, idegen nyelven és az
informatika segítségével is

KIKET VÁRUNK? SPECIALIZÁCIÓK

• akik saját céget szeretnének alapítani, és Logisztika
azt eredményesen, stabil elméleti alapokra Nemzetközi menedzsment
és gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva Pénzintézeti
működtetni Postagazdálkodás és logisztika

• akik érdeklődnek a vállalkozások és A specializációk megfelelő hallgatói létszám esetén
szervezetek, valamint a nemzetgazdaság indulnak.
eredményes működtetésének izgalmas
feladatai iránt

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

• pénzügyi, számviteli munkatárs, könyvelő Szakképzettség:
• banki tanácsadó, ügyintéző, fiókvezető Közgazdász gazdálkodási és
• beszerzési munkatárs (asszisztens, menedzsment alapképzési szakon
(Economist in Business
előadó, területi referens) Administration and Management)
• logisztika (vezető, tervező, ügyintéző, asz-
Képzési terület:
szisztens) gazdaságtudományok
• belföldi és nemzetközi fuvarszervező
• kontroller Képzési idő:
• belső ellenőr 7 félév (6+1)
• projektmenedzser
• eszközgazdálkodás (előadó, koordinátor) Munkarend:
• EU pályázatíró nappali (magyar vagy angol* nyelven)
levelező (magyar nyelven)

A 2021/22-es tanévre vonatkozó féléves tandíjak

a 46. oldalon lévő táblázatban találhatóak.

*Az angol nyelvű képzés esetén legalább középfokú

angol nyelvtudás szükséges.

Bővebb információ: www.wsuf.hu/kepzesek/

alapkepzesek menüpontban

Jelentkezés: www.felvi.hu 15

KERESKEDELEM ÉS A KERESKEDELEM ÉS MARKETING
MARKETING alapképzési szak hallgatói a legkedveltebb
szakok egyikén szerezhetnek gyakorlatban is
(MAGYAR VAGY ANGOL NYELVEN) alkalmazható tudást. A hallgatók tanulmányaik
során elmélyülhetnek a kereskedelem és
marketing elméleti és gyakorlati kérdéseiben,
megismerhetik a legújabb kutatási
eredményeket és olyan módszerek birtokába
juthatnak, amelyek hatékonyan segítik
jelenlegi, vagy leendő munkájukat. Ezzel
képesek lesznek kereskedelmi vállalkozások
és marketingszervezetek tevékenységének
menedzselésére.

A szakhoz kapcsolódó specializációk előnye,
hogy az elsajátított ismeretek minden
vállalkozásnál és nonprofit szervezetnél jól
alkalmazhatók.

Kiemelt témakörök a kereskedelem és

marketing alapképzési szakon:

• Hogyan hat a folyamatosan változó környezet

a vállalkozások tevékenységére?

• Milyen hatékony megoldások és módszerek

jellemzik a sikeres marketingtevékenységet?

• Hogyan változik a fogyasztói magatartás és

milyen fogyasztói trendek körvonalazódnak?

• Milyen marketing eszközöket alkalmaznak a

sikeres vállalkozások?

• Milyen a marketingkutatás a gyakorlatban?

• Miért sikeresek a multinacionális üzletláncok?

Dr. Pénzes Ibolya Rózsa – Milyen sajátos kereskedelem-szervezési
Kereskedelem és marketing
alapkézési szak szakfelelős és marketingmódszerek járulnak hozzá a

16 sikereikhez?

• Hogyan fejlődik az E-kereskedelem és online

marketing?

• Hogyan lehetnek sikeresek a

kisvállalkozások Magyarországon? Milyen

marketingeszközök és módszerek jellemzik

őket?

MIÉRT ÉRDEMES EZT A SZAKOT SPECIALIZÁCIÓK
VÁLASZTANI?
Kereskedelemszervezés
• mert a marketing az egyik legfontosabb Logisztika
Marketingtervezés és- stratégia
tevékenysége minden vállalatnak, Postagazdálkodás és logisztika
TQM teljes körű minőségirányítás
gazdálkodási szervezetneknek, Üzletszervezés és irányítás

alapítványnak stb. A specializációk megfelelő hallgatói létszám esetén
indulnak.
• mert a fogyasztói társadalom
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
nélkülözhetetlen alapegysége a
Szakképzettség:
marketingeszközök használata Közgazdász kereskedelem és
marketing alapképzési szakon
• mert mindig új, mindig kihívásokkal teli (Economist in Commerce and
Marketing)
ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG
Képzési terület:
• marketingvezető gazdaságtudományok
• kereskedelmi vezető
• beszerzési vezető Képzési idő:
• készletgazdálkodási menedzser 7 félév (6+1)
• sales manager
• key account manager Munkarend:
• piackutató nappali (magyar vagy angol* nyelven)
• PR vezető levelező (magyar nyelven)
• rendezvényszervező
• reklámszervező

KIKET VÁRUNK?

• akik meg szeretnék érteni a A 2021/22-es tanévre vonatkozó féléves tandíjak a
társadalmi, gazdasági, piaci környezet
mechanizmusait, szervezeti működési 46. oldalon lévő táblázatban találhatóak.
elveit, fejlődési rendjeit
*Az angol nyelvű képzés esetén legalább középfokú
• akik részt szeretnének venni a
kereskedelmi vállalatok működésében, angol nyelvtudás szükséges.
kereskedelmi tevékenységének főbb
munkafolyamataiban Bővebb információ: www.wsuf.hu/kepzesek/

• akik kreatívok, és szeretik az új kihívásokat alapkepzesek menüpontban 17
• akik érdeklődnek az e-üzlet módszere és Jelentkezés: www.felvi.hu

háttere iránt

Az elmúlt években a válságok sokasága

Magyarország esetében is felhívta a figyelmet a

pénzügyi ismeretek fontosságára. A pénzügy és

számvitel szakon folyó képzés célja, hogy olyan

szaktudással ruházza fel a hallgatókat, melynek

PÉNZÜGY ÉS birtokában sikerrel küzdenek meg a rendkívül
SZÁMVITEL
improvizatívvá vált világ kihívásaival. A képzés
Dr. Tóth Gergely –
Pénzügy és számvitel folyamán az elméleti szaktudás megszerzése
alapkézési szak szakfelelős
mellett az oktatók rendkívül magas képzettsége és

szakmai elismertsége arra is garanciát jelent, hogy

a mindennapi élethez elengedhetetlen gyakorlati

tapasztalatokkal is gazdagodjanak a hallgatók.

A végzett szakemberek így a jól megalapozott

elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek és

képességek birtokában kiemelkedő minőségű

munkára lesznek alkalmasak a gazdasági,

pénzügyi élet számos területén. Szaktudásukat

sikerrel hasznosíthatják vállalkozásoknál,

pénzintézeteknél vagy akár költségvetési

intézményeknél, továbbá kellően felkészülten

folytathatják tanulmányukat mester szakon.

A képzés célja legalább két idegen nyelven magas
szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek
képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti,
alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani
ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában
képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység
végzésére, irányítására, szervezésére és kellő
ismeretekkel rendelkeznek a képzés második
ciklusban történő folytatásához.

18

MIÉRT ÉRDEMES EZT A SZAKOT SPECIALIZÁCIÓK
VÁLASZTANI?
Pénzintézeti
• mert a pénzügyi ismeretek minden Postagazdálkodás és logisztika
gazdasági ágazat alapját képezik Társadalombiztosítási
Üzletszervezés és irányítás
• mert az itt megszerzett tudással saját
vállalkozása alapjait is megteremtheti, vagy A specializációk megfelelő hallgatói létszám esetén
a már meglévőét megerősítheti indulnak.

• mert a szak elvégzése után nemzetközi
vállalkozói tevékenység folytatható

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

• könyvelő, analitikus könyvelő, bérszámfejtő Szakképzettség:
• pénzügyi kontroller Közgazdász pénzügy és számvitel
• pénzügyi vezető alapképzési szakon
• pénzügyi-számviteli főmunkatárs (Economist in Finance and
• számviteli elemző Accounting)
• banki vállalkozói hitelezési tanácsadó
• gazdasági vezető Képzési terület:
gazdaságtudományok
KIKET VÁRUNK?
Képzési idő:
• akik a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, 7 félév (6+1)
beruházási területeken kívánnak elhelyez­
kedni Munkarend:
nappali
• akik jövőjüket egy vállalat gazdasági levelező
irányítójaként képzelik el
A 2021/22-es tanévre vonatkozó féléves tandíjak
• akik érdeklődnek az adórendszer a 46. oldalon lévő táblázatban találhatóak.
működése iránt Bővebb információ: www.wsuf.hu/kepzesek/
alapkepzesek menüpontban
• akik önállóan vagy csapatban dolgozva Jelentkezés: www.felvi.hu
részt kívánnak venni pénzügyi projektek
lebonyolításában 19

• akik számviteli politika, számviteli szabályok
készítésére szeretnének szakosodni

NEMZETKÖZI Szeretettel várjuk hallgatóinkat a nemzetközi
GAZDÁLKODÁS gazdálkodás alapkézési szakra, elsősorban
azokat, akiket érdekelnek a nemzetközi
Dr. Eperjesi Zoltán – események, jártasak a közel és távol múlt
Nemzetközi gazdálkodás eseményeiben, melyek gyorsan változó világunkat
alapképzési szak szakfelelős jellemzik. Legalább két nyelven kell biztos tudást
megszerezniük tanulmányaik végére, hiszen ők
lesznek azok a szakemberek, akik hazánkban a
multinacionális cégeket, külföldön pedig hazánkat
fogják képviselni.
Ennek elérésére a WSUF oktatói mindent
megtesznek: - Európai Uniós gazdasági
kapcsolatok specializáción felkészülhetnek akár a
brüsszeli intézményekben betölthető munkákra -
Gazdaságdiplomácia specializáción pedig hazánk
gazdasági-politikai érdekeinek megfelelően
tudnak majd dolgozni Magyarországon, vagy
bárhol külföldön. Miért érdemes tehát ezt a szakot
választani? Lehetőség nyílik nyelvi és szakmai téren
is az előttünk álló kihívásokra való felkészülésre,
érdekes tantárgyak magyar és angol nyelven
előadott tudásanyag alapján.

A képzés célja legalább két idegen nyelven magas
szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek
képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti,
alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani
ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában
képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység
végzésére, irányítására, szervezésére és kellő
ismeretekkel rendelkeznek a képzés második
ciklusban történő folytatásához.

20

MIÉRT ÉRDEMES EZT A SZAKOT SPECIALIZÁCIÓK
VÁLASZTANI?
Európai uniós gazdasági kapcsolatok
• mert közgazdasági tudás mellett Gazdaságdiplomácia
alkalmazott gazdaságtudományi és Nemzetközi fejlesztési
módszertani ismeretek birtokába juthat együttműködés
Postagazdálkodás
• mert az itt megszerzett ismeretekkel
külföldi pozíciók is betölthetők A specializációk megfelelő hallgatói létszám esetén
indulnak.
• mert a szakon végzett hallgatók
hatékonyan kommunikálnak a hazai és a ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
nemzetközi üzleti környezetben
Szakképzettség:
ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG Közgazdász nemzetközi
gazdálkodás alapképzési
• nemzetközi gazdasági szakember szakon
• kommunikációs szakember (Economist in International
• külpolitikai és gazdasági újságíró Business)
• EU pályázatíró
• vállalati tanácsadó Képzési terület:
gazdaságtudományok
KIKET VÁRUNK?
Képzési idő:
• akik nemzetközi vállalkozói tevékenységgel 8 félév (6+2)
szeretnének foglalkozni
Munkarend:
• akik el szeretnék sajátítani a nemzetközi és levelező
az európai piacok jellemzőit, a piacra lépés
fortélyait és technikáit A 2021/22-es tanévre vonatkozó féléves tandíjak a
46. oldalon lévő táblázatban találhatóak.
• akik hazai vagy külföldi vállalatoknál Bővebb információ: www.wsuf.hu/kepzesek/
szeretnének elhelyezkedni alapkepzesek menüpontban
Jelentkezés: www.felvi.hu

21

GAZDASÁG- A gazdaságinformatika több tudományterületet
INFORMATIKUS ölel fel, eltérően egyéb, gazdasági, pénzügyi,
informatikai szakok képzési tematikájától.
Dr. Horváth Bokor Rózsa –
Gazdaságinformatikus Képzésünk ezeket az egymástól függetlennek
tűnő szakágakat fogja össze és kölcsönösen
alapképzési szak szakfelelős támogató jellegű átjárást biztosít az érintett
területek között.

A gazdaságinformatikus alapképzési szakon
végzettek olyan komplex tudásanyaggal
rendelkeznek, amely a nap, mint nap változó
gazdasági igényeknek megfelelően, valódi
értéket képvisel.

A megszerzett oklevél birtokában a hallgatók
több, mint 90%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik
és szakmai karriert kezd építeni.

MIÉRT ÉRDEMES EZT A SZAKOT
VÁLASZTANI?

• mert az itt megszerzett ismereteket
alkalmazni tudja a közgazdasági és az
informatikai szakterületeken is

• mert a képzés után marketing, értékesítés,
controlling vagy a belső ellenőrzés területén
is elhelyezkedhet

• mert a gazdaságinformatikus feladata
az információ-kezelés optimális
megvalósítása

22

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG SPECIALIZÁCIÓK

• Rendszer- és adatbázis fejlesztő Üzleti adatelemző
• Rendszerelemző
• Üzleti adatelemző A specializációk megfelelő hallgatói létszám esetén
• Tesztelés vezető indulnak.
• Cégirányítási IT vezető
• Gazdasági vezető ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
• Programozó
Szakképzettség:
KIKET VÁRUNK? Gazdaságinformatikus
(Business Informatics Engineer)
• akik a gazdasági folyamatokat az
információ-dömping leképezett digitális Képzési terület:
vetületeiből szeretnék elemezni, értékelni informatika
és a folyamatok kimenetét megjósolni
Képzési idő:
• akik érdeklődnek a folyamatok 7 félév (6+1)
menedzselése, az e-business, a logisztikai
folyamatok szervezése iránt, és szívesen Munkarend:
részt vennének ezek alakításában nappali
levelező
• akik szívesen töltik az idejüket a
számítástechnika és az informatika A 2021/22-es tanévre vonatkozó féléves tandíjak a
legújabb eredményeinek megismerésével 46. oldalon lévő táblázatban találhatóak.
Bővebb információ: www.wsuf.hu/kepzesek/
alapkepzesek menüpontban
Jelentkezés: www.felvi.hu

23

KIEMELT ISMERETKÖRÖK
(1-3. FÉLÉVBEN)

EMBERI ERŐFORRÁSOK ALAPKÉPZÉSI SZAK • GAZDÁLKODÁSI ÉS
MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK

• KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK • PÉNZÜGY ÉS
SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK •

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Matematika - Mathematics
Közgazdaságtan - Economics

Informatika - Informatics
Gazdaságtörténet és gazdaságpolitika - Economic History and Economic Politics

Üzleti kommunikáció - Business Communication
Jogi ismeretek - Fundamentals of Law

Szociológia és demográfia - Sociology and Demography
Nemzetközi gazdaságtan - International Economics
Marketing alapjai - Fundamentals of Marketing
Vállalati gazdaságtan - Corporate Economics
EU ismeretek - EU Integration
Pénzügytan - Finance
Számvitel alapjai - Fundamentals of Accounting
Academic skills

KIEMELT ISMERETKÖRÖK

GAZDASÁGINFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. félév

Matematika I.
Közgazdaságtan I.
Információmenedzsment

Kontrolling
Jogi ismeretek
Operációs rendszerek
Szabadon választható ismeretek

2. félév

Matematika II.
Közgazdaságtan II.

Lineáris algebra
Minőségmenedzsment és informatika

Matematikai statisztika I.
Szabadon választható ismeretek

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

A felsőoktatási szakképzés felsőoktatási intézmények által folytatott, érettségire épülő,
kétéves képzési forma. Elvégzése után felsőfokú szakképzettséget igazoló oklevél
szerezhető, amely nem egyenértékű a diplomával.

Kiknek érdemes felsőoktatási szakképzésekre jelentkezni?
• Akiknek nem volt annyi pontjuk, amellyel bekerülhettek volna valamelyik alapszakra
• Akiknek a pontszáma legalább 240

A felsőoktatási szakképzés előnyei:
• 2 év alatt felsőoktatási szakképzettség szerezhető, melyet oklevél tanúsít,
• a képzés hallgatói jogviszonyt biztosít, annak minden előnyével,
• az oklevél széleskörű elhelyezkedést biztosít a munkaerőpiacon,
• alapképzéseinken történő továbbtanulás esetén később a felsőoktatási

szakképzésben szerzett kreditek jelentős részét elismerjük.

Felsőoktatási szakképzéseink:
• Kereskedelem és marketing – Marketingkommunikáció szakirány: nappali és levelező
• Kereskedelem és marketing – Logisztika szakirány: nappali és levelező
• Pénzügy és számvitel – Vállalkozási szakirány: nappali és levelező
• Pénzügy és számvitel - Pénzintézeti szakirány: nappali és levelező
• Gazdaságinformatikus: nappali és levelező

Bővebb információ: www.wsuf.hu/kepzesek/felsooktatasi-szakkepzesek menüpontban
Jelentkezés: www.felvi.hu

KERESKEDELEM ÉS MARKETING

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

KERESKEDELEM ÉS MARKETING

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

LOGISZTIKA SZAKIRÁNY

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

PÉNZINTÉZETI SZAKIRÁNY

GAZDASÁGINFORMATIKUS

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola olyan
gazdasági szakemberek képzését tűzte ki
céljául, akik képesek általános gazdálkodási és
ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések
előkészítésére; alkalmasak kisvállalkozások
marketingtevékenységében vezetői, nagyobb
vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők
mellett marketing szakreferensi, asszisztensi
tevékenységet folytatni.

A főiskola a marketingkommunikáció szakirány

során olyan speciális tudásanyagot nyújt,

amelyek birtokában hallgatóink képessé válnak

adott vállalkozás marketingkommunikációs

KERESKEDELEM ÉS MARKETING problémáinak felismerésére és hatékony
közreműködésre azok megoldásában.
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
Kiemelt témakörök: ATL és BTL eszközök,

marketingkommunikációs programok,

médiapiaci kapcsolatok, reklámkampányok,

vásárlásösztönző aktivitások, online

kommunikáció, közösségi médiamarketing, PR

tevékenység, személyes eladás.

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ
SZAKIRÁNY

Dr. Pénzes Ibolya Rózsa –
szakfelelős

28

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A felsőoktatási szakképzettséggel • a képzés ideje 4 félév
legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti • a képzés nappali és levelező
munkakör(ök):
munkarendben (levelező tagozaton
• 2531 Piackutató, reklám- és pénteken és szombaton) folyik
marketingtevékenységet tervező, • finanszírozási forma: önköltséges
szervező • önköltség mértéke a 2021-2022.
tanévben:
• 2532 PR-tevékenységet tervező, szervező - nappali munkarendben
• 2533 Kereskedelmi tervező, szervező 186.000 Ft/félév
• 3622 Kereskedelmi ügyintéző - levelező munkarendben
• 3641 Személyi asszisztens 174.000 Ft/félév
• 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó • a képzés erősen gyakorlatorientált,
• 4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó amely megnyilvánul a
• 5111 Kereskedő tantárgyi struktúrában, a
• 5123 Telefonos (multimédiás) értékesítési tantárgyak tartalmában, az
oktatási módszerekben és a
ügynök vállalkozásoknál letöltendő szakmai
gyakorlatban is
FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK • a képzés kiemelkedően támogatja
az alapképzésben történő
A felsőoktatási szakképzésre a jelentkezés továbbtanulást
feltétele érettségi, a jelentkezőknek legalább
240 pontot el kell érniük.
Jelentkezés: www.felvi.hu

29

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola olyan
gazdasági szakemberek képzését tűzte ki
céljául, akik képesek általános gazdálkodási és
ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések
előkészítésére; alkalmasak kisvállalkozások
marketingtevékenységében vezetői, nagyobb
vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők
mellett marketing szakreferensi, asszisztensi
tevékenységet folytatni.

A Főiskola a logisztika szakirány során olyan

speciális tudásanyagot nyújt, amelyek birtokában

hallgatóink képessé válnak adott vállalkozás

logisztikai tevékenységének áttekintésére

KERESKEDELEM ÉS MARKETING és hatékony közreműködésre a logisztikai
problémák megoldásában. Kiemelt témakörök:
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS logisztikai folyamatok, beszerzésmenedzsment,

raktárlogisztika, kereskedelmi informatika,

kiskereskedelmi logisztika.

LOGISZTIKA SZAKIRÁNY

Dr. Pénzes Ibolya Rózsa –
szakfelelős

30

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A felsőoktatási szakképzettséggel • a képzés ideje 4 félév
legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti • a képzés nappali és levelező
munkakör(ök):
munkarendben (levelező tagozaton
• 2531 Piackutató, reklám- és pénteken és szombaton) folyik
marketingtevékenységet tervező, • finanszírozási forma: önköltséges
szervező • önköltség mértéke a 2021-2022.
tanévben:
• 2532 PR-tevékenységet tervező, szervező - nappali munkarendben
• 2533 Kereskedelmi tervező, szervező 186.000 Ft/félév
• 3622 Kereskedelmi ügyintéző - levelező munkarendben
• 3641 Személyi asszisztens 174.000 Ft/félév
• 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó • a képzés erősen gyakorlatorientált,
• 4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó amely megnyilvánul a
• 5111 Kereskedő tantárgyi struktúrában, a
• 5123 Telefonos (multimédiás) értékesítési tantárgyak tartalmában, az
oktatási módszerekben és a
ügynök vállalkozásoknál letöltendő szakmai
gyakorlatban is
FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK • a képzés kiemelkedően támogatja
az alapképzésben történő
A felsőoktatási szakképzésre a jelentkezés továbbtanulást
feltétele érettségi, a jelentkezőknek legalább
240 pontot el kell érniük.
Jelentkezés: www.felvi.hu

31

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola olyan gazdasági
szakemberek képzését tűzte ki céljául, akik
elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában
képesek a gazdasági élet legszélesebb
területén: a vállalati, a pénzügyi szolgáltató, az
államháztartási és a civil (nonprofit) szektorban
működő szervezetekben jelentkező feladatok
ellátására, továbbá a munkaerő-piaci
igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó,
pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel,
jártasságokkal és készségekkel rendelkeznek.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL A főiskola célja, hogy a vállalkozási szakirány
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS hallgatói képesek legyenek pénzügyi-számviteli,
adózási feladatok hatékony ellátására.
Kiemelt témakörök: pénzügyi döntések,
likviditáskezelés, adózás, adóbevallás, pénzügyi
tervezés, pénzintézeti kapcsolatok.

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

Dr. Tóth Gergely –
szakfelelős

32

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A felsőoktatási szakképzettséggel • a képzés ideje 4 félév
legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti • a képzés nappali és levelező
munkakör(ök):
munkarendben (levelező tagozaton
• 3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti pénteken és szombaton) folyik
ügyintéző kivételével) • finanszírozási forma: önköltséges
• önköltség mértéke a 2021-2022.
• 3614 Számviteli ügyintéző tanévben:
• 3639 Egyéb, máshova nem sorolható • - nappali munkarendben
186.000 Ft/félév
üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője - levelező munkarendben
• 3652 Adó- és illetékhivatali ügyintéző 174.000 Ft/félév
• 3653 Társadalombiztosítási és segélyezési • a képzés erősen gyakorlatorientált,
amely megnyilvánul a
hatósági ügyintéző tantárgyi struktúrában, a
• 4121 Könyvelő (analitikus) tantárgyak tartalmában, az
• 4129 Egyéb számviteli foglalkozású oktatási módszerekben és a
vállalkozásoknál letöltendő szakmai
FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK gyakorlatban is
• a képzés kiemelkedően támogatja
A felsőoktatási szakképzésre a jelentkezés az alapképzésben történő
feltétele érettségi, a jelentkezőknek legalább továbbtanulást
240 pontot el kell érniük.
Jelentkezés: www.felvi.hu

33

A Főiskola célja, olyan szakemberek képzése,
akik megfelelő közgazdasági műveltséggel,
pénzügyi és számviteli alkalmazásokhoz
elméleti ténybeli és módszertani ismeretekkel
rendelkeznek. Képesek a gazdasági-, üzleti
területen jelentkező problémák felismerésére
és megoldására. A komplex ismereteket
alkalmazva képesek átlátni a gazdasági
folyamatokat, kreatív válaszokat adva az üzleti
világban jelentkező kihívásokra.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL Alkalmasak szakmai ismereteik felhasználásával
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS aktív és hasznos munkaerő-piaci szerepet
betölteni az üzleti, pénzintézeti világban.
PÉNZINTÉZETI SZAKIRÁNY
A megszerzett tudásuk biztosítja a partnerekkel,
szakemberekkel, kollégákkal való hatékony
együttműködést. A pénzintézeti szektorban
való teljes körű munkavégzést, a születő
döntések előkészítésétől kezdve egészen a
döntéshozatalig. A képzés egyben felkészíti
a hallgatókat tanulmányaik alapképzésben
történő folytatására.

Dr. Tóth Gergely –
szakfelelős

34

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A felsőoktatási szakképzettséggel • a képzés ideje 4 félév
legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti • a képzés nappali és levelező
munkakör(ök):
munkarendben (levelező tagozaton
• 3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti pénteken és szombaton) folyik
ügyintéző kivételével) • finanszírozási forma: önköltséges
• önköltség mértéke a 2021/2022
• 3614 Számviteli ügyintéző tanévben:
• 3639 Egyéb, máshova nem sorolható • nappali munkarendben:186.000 Ft/
félév
üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője • levelező munkarendben: 174.000
• 3652 Adó- és illetékhivatali ügyintéző Ft/félév
• 3653 Társadalombiztosítási és segélyezési • a képzés erősen gyakorlatorientált,
amely megnyilvánul a
hatósági ügyintéző tantárgyi struktúrában, a
• 4121 Könyvelő (analitikus) tantárgyak tartalmában, az
• 4129 Egyéb számviteli foglalkozású oktatási módszerekben és a
vállalkozásoknál letöltendő szakmai
FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK gyakorlatban is
• a képzés kiemelkedően támogatja
A felsőoktatási szakképzésre a jelentkezés az alapképzésben történő
feltétele érettségi, a jelentkezőknek legalább továbbtanulást
240 pontot el kell érniük.
Jelentkezés: www.felvi.hu

35

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola olyan

gazdaságinformatikus szakemberek képzését

tűzte ki céljául, akik képesek a gazdálkodás, illetve

egyéb alrendszerek tevékenységrendszere,

informatikai támogatásának területén

felelősségteljesen részfeladatokat megoldani,

együttműködni, valamint a létrehozott

információs rendszerek teljes életciklusát

gazdálkodási szempontú szolgáltató és elemző

munkával támogatni. Ismerik a választott

szakterület specifikus alkalmazási igényeit

és lehetőségeit, tudnak csapatban dolgozni,

kommunikálni, folyamatosan fejlesztik szakmai

ismereteiket.

GAZDASÁGINFORMATIKUS A képzés során a főiskola olyan speciális
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
tudásanyagot nyújt, amelyek birtokában
Dr. Balogh Imre –
szakfelelős hallgatóink képessé válnak gazdasági döntések

informatikai alapú támogatására a mesterséges

intelligencia kihívásának figyelembe vételével.

Kiemelt témakörök: machine learning, big data

és adatvizualizáció, programozás, operációs

rendszerek, adatbázis, számítógépes és

hálózati architektúrák, integrált vállalatirányítási

rendszerek, üzleti adatbányászat,

webes rendszerek programozása,

szoftvermenedzsment, vállalatgazdaságtan,

marketing, angol nyelv.

36

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A felsőoktatási szakképzettséggel • a képzés ideje 4 félév,
legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti • a képzés nappali és levelező
munkakör(ök):
munkarendben (levelező tagozaton
• 2151 Adatbázis-tervező- és üzemeltető pénteken és szombaton) folyik
• 2152 Rendszergazda • finanszírozási forma: önköltséges,
• 2153 Számítógép-hálózati elemző, • önköltség mértéke 2021-2022.
tanévben: nappali munkarendben
üzemeltető 186.000 Ft/félév, levelező
• 2159 Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, munkarendben 174.000 Ft/félév
• a képzés erősen gyakorlatorientált,
üzemeltető amely megnyilvánul a
• 3141 Informatikai és kommunikációs tantárgyi struktúrában, a
tantárgyak tartalmában, az
rendszereket kezelő technikus oktatási módszerekben és a
• 3142 Informatikai és kommunikációs vállalkozásoknál letöltendő szakmai
gyakorlatban is,
rendszerek felhasználóit támogató • a képzés kiemelkedően támogatja
technikus az alapképzésben történő
• 3143 Számítógéphálózat- és továbbtanulást
rendszertechnikus

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

A felsőoktatási szakképzésre a jelentkezés
feltétele érettségi, a jelentkezőknek legalább
240 pontot el kell érniük. Részletesebb infor-
mációk: www.felvi.hu.

37

FELSŐOKTATÁSI
SZAKKÉPZÉSEK

KIEMELT ISMERETKÖRÖK

38

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

KIEMELT ISMERETKÖRÖK

Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási ismeretek
Üzleti kommunikáció

Közgazdaságtan alapjai
Jogi ismeretek

Gazdaságtörténet és gazdaságpolitika
Fogyasztói magatartás

Kereskedelem-gazdaságtani ismeretek
Üzleti nyelv

Vállalati gazdaságtan alapjai
Marketing alapjai

Vállalati pénzügyi ismeretek
Menedzsment alapjai

Marketingkommunikáció
Marketingkutatás

Kereskedelmi marketing
Sajtó és médiaismeretek

EU ismeretek
Marketing tervezés alapjai

Marketing stratégiák
Közösségi média marketing

39

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
LOGISZTIKA SZAKIRÁNY

KIEMELT ISMERETKÖRÖK

Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási ismeretek
Üzleti kommunikáció

Közgazdaságtan alapjai
Jogi ismeretek

Gazdaságtörténet és gazdaságpolitika
Logisztika

Kereskedelem-gazdaságtani ismeretek
Üzleti nyelv

Vállalati gazdaságtan alapjai
Marketing alapjai

Vállalati pénzügyi ismeretek
Menedzsment alapjai

Nemzetközi ügyletek és külkereskedelmi technikák
E kereskedelem
EU ismeretek

Kereskedelmi logisztika
Üzletláncok kereskedelem-szervezésének sajátosságai

Beszerzésmenedzsment
Kereskedelmi informatika

40

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

KIEMELT ISMERETKÖRÖK

Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási ismeretek,
Üzleti kommunikáció,

Munkaerő-piaci ismeretek,
Üzleti nyelv,

Közgazdaságtan alapjai,
Jogi ismeretek,

Gazdaságtörténet és gazdaságpolitika,
EU ismeretek,

Vállalati gazdaságtan alapjai,
Mmarketing alapjai,

Menedzsment alapjai,
Vállalati pénzügyi ismeretek,

Számvitel alapjai,
Kontrolling,

Üzleti tervezés,
Számviteli elemzés,
Adózási ismeretek,

Befektetések,
Bankismeret,

Kontrolling,
Projektmunka

41

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
PÉNZINTÉZETI SZAKIRÁNY

KIEMELT ISMERETKÖRÖK

Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási ismeretek,
Üzleti kommunikáció,

Munkaerő-piaci ismeretek,
Üzleti nyelv,

Közgazdaságtan alapjai,
Jogi ismeretek,

Gazdaságtörténet és gazdaságpolitika,
EU ismeretek,

Vállalati gazdaságtan alapjai,
Marketing alapjai,

Menedzsment alapjai,
Vállalati pénzügyi ismeretek,

Számvitel alapjai,
Kontrolling,

Pénzintézetek tevékenységének sajátosságai,
Hitelezés és hitelügyletek,
Kockázatelemzés,
Befektetések,
Biztosítási ügyletek,
Projektmunka

42

GAZDASÁGINFORMATIKUS

KIEMELT ISMERETKÖRÖK

1.félév 3.félév
Szakmai és pénzügyi Machine learning
információfeldolgozási ismeretek Big data és adatvizualizáció
Üzleti kommunikáció Számítógépes és hálózati architektúrák2
Operációs rendszerek Integrált vállalatirányítási rendszerek
Üzleti adatbányászat
Üzleti informatika Web-es rendszerek programozása
Matematika Szoftvermenedzsment
Programozás 2
Programozás I.
Közgazdaságtan alapjai 4. félév
Összefüggő szakmai gyakorlat
Testnevelés
43
2.félév
Munkaerőpiaci ismeretek

Angol nyelvi ismeretek
Adatbázis

Számítógépes és hálózati architektúrák1
Vállalati gazdaságtan alapjai
Marketing alapjai
Vállalati pénzügyi ismeretek
Matematikai statisztika
Menedzsment alapjai

A WSUF Idegennyelvi Lektorátusa az Atalanta
Cégcsoport nyelviskolai hagyományaira
építkezve kezdte meg munkáját a Főiskola
alapításakor. Az Atalanta több mint 30 éve van
jelen a hazai nyelvoktatási piacon, és 1993
óta megszakítás nélkül viseli a Nyelviskolák
Szakmai Egyesülete által kiadott, szigorú
akkreditációs eljárás során elnyerhető
„Minősített és Ajánlott Nyelviskola” címet.

IDEGENNYELVI A Főiskola nyelvoktatásának megszervezése
LEKTORÁTUS és a Lektorátus működési rendjének
kialakítása során ezek a hagyományok voltak
nyelvi követelmények meghatározóak. A főiskolai nyelvi képzés
alapelvei és gyakorlata:
- minőségi, hallgató-központú és kommunikatív
nyelvoktatást nyújtunk hallgatóinknak;
- a képzés témaköreit a releváns szaknyelvi
vizsgák jellemző témakörei alapján állítottuk
össze;
- a képzés kiscsoportban zajlik, az órákon
a hallgatókat minden esetben maximálisan
bevonjuk a munkába, így alapvetően az
oktatóval és a társakkal folytatott kommunikáció
során kerül sor az új anyag bemutatására és
gyakorlására is.

A WSUF angol és német nyelvből biztosít

kötelező, kreditpontos szaknyelvi képzést az

összes alapképzési szakon a képzés 3. és 4.

félévében. A Főiskolára történő beiratkozáskor

leendő hallgatóink kötelező nyelvi

szintfelmérésen vesznek részt. Azok a hallgatók,

akiknek nem sikerül egy minimális belépő szintet

elérniük a szintfelmérőn, két féléves általános

nyelvi előkészítő nyelvoktatásban vesznek részt

a főiskolai képzés keretén belül, de a szaknyelvi

képzést megelőzően. Emellett személyre szóló

képzési ajánlatot is kapnak, és térítés ellenében

kiscsoportos, hatékony nyelvtanfolyamokat is

szervezünk számukra.

A főiskolai nyelvi képzés elemei Nyelvtanfolyamok

Szaknyelv 2. bármikor a képzés
Szaknyelv 1. során
Általános nyelvi előkészítő 2.
Általános nyelvi előkészítő 1.

A diploma kiadásának előfeltétele a Képzési és kimeneti követelményekben előírt nyelvvizsga-
bizonyítvány bemutatása. Ez történhet az abszolutórium megszerzése és a záróvizsga letétele
után is, de ajánlott lehetőség szerint már korábban megszerezni a szükséges dokumentumot,
mely szakonként az alábbiak szerint került meghatározásra:

- ’Kereskedelem és marketing’, ’Emberi erőforrások’, ’Pénzügy és számvitel’, valamint
’Gazdálkodási és menedzsment’ alapképzési szakon egy államilag elismert, szaknyelvi, B2 szintű
(középfokú), komplex (írásbeli és szóbeli) nyelvvizsga-bizonyítvány az oklevélszerzés feltétele,
amely kiváltható egy államilag elismert, általános nyelvi, C1 szintű (felsőfokú), komplex (írásbeli és
szóbeli) nyelvvizsgával, vagy más, azzal egyenértékű dokumentummal;
- ’Gazdaságinformatikus’ alapképzési szakon a diplomaszerzés feltétele egy államilag elismert,
általános nyelvi, B2 szintű (középfokú), komplex (írásbeli és szóbeli) nyelvvizsga-bizonyítvány
vagy azzal egyenértékű dokumentum;
- ‚Nemzetközi gazdálkodás’ alapképzési szakon a diplomaszerzés feltétele két államilag elismert,
szaknyelvi, B2 szintű (középfokú), komplex (írásbeli és szóbeli) nyelvvizsga-bizonyítvány, amelyek
közül az egyik kiváltható egy államilag elismert, általános nyelvi, C1 szintű (felsőfokú), komplex
(írásbeli és szóbeli) nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, vagy más, azzal egyenértékű dokumentummal.

Az Atalanta Cégcsoporton belül az működő Oxford Pro akkreditált
nyelvvizsgahely a Főiskola hallgatói számára államilag elismert KJE
nyelvvizsgákat szervez:
- általános nyelvi ‚társalKODÓ’ és
- gazdasági szaknyelvi ‚gazdálKODÓ’ vizsgákat,
tehát a diploma megszerzéséhez szükséges
nyelvvizsga a főiskolai képzés helyszínén letehető.

Dr. Kimmel Magdolna
– nyelvi lektorátus vezető

45

FELVÉTELI IRODA

Sok szeretettel köszöntünk minden kedves Érdeklődőt!
Felvételi eljárással, jelentkezéssel, pontszámítással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak
bizalommal hozzánk.


FELVÉTELI IRODA ELÉRHETŐSÉGE:

• e-mailben: [email protected]
• telefonon: +36 1/323-1070/*204-es melléken
• személyesen: előzetes időpont egyeztetés szükséges (telefonon vagy e-mailben)

RÉSZLETES INFORMÁCIÓ AZ AKTUÁLIS FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL
A WWW.FELVI.HU HONLAPON TALÁLHATÓ.

A KÉPZÉSEK FINANSZÍROZÁSA

Alapképzési szakok Nappali képzés esetén Levelező képzés
esetén
Pénzügy és számvitel 234.000Ft/félév
Kereskedelem és marketing 234.000Ft/félév 216.000Ft/félév
magyar nyelven 216.000Ft/félév
- angol nyelven 234.000Ft/félév
Emberi erőforrások 234.000Ft/félév 216.000ft/félév
Gazdálkodási és menedzsment 234.000Ft/félév 216.000Ft/félév
magyar nyelven 216.000Ft/félév
- angol nyelven 234.000Ft/félév
Gazdaságinformatikus 234.000Ft/félév 216.000Ft/félév
Nemzetközi gazdálkodás 216.000Ft/félév
216.000Ft/félév

Az angol nyelven zajló képzésre felvételt nyert hallgatók idegennyelvi képzési hozzájárulást fizetnek, melynek összege:
66.000 Ft/félév.

46

KARRIERÉPÍTÉS

Sok szeretettel várok minden érdeklődőt, akinek bármilyen kérdése
van a főiskolán végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeiről,
esélyeiről és ezen keresztül a diplomájuk munkaerő-piaci értékéről.

A munkáltatók egyik alapvető elvárása az új munkaerővel szemben,
hogy minimum 1-3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezzen.
Így sok pályakezdő fiatalnak ez szint­e teljesíthetetlen akadályt
jelent. Mi ebben segítünk hallgatóinknak, hogy még tanulmányi
éveik alatt sikeresen elhelyezkedhessenek, akár gyakornoki, akár
normál állásban, így mire megszerzik diplomájukat, már meglesz
a megfelelő szakmai tapasztalatuk is, ami nagyban elősegíti
az álláskeresést. Végzett hallgatóink 90%-a 3 hónapon belül
szakmájában elhelyezkedik.

A WSUF - KARRIER IRODA KIEMELT Velichné Kindtner Hajnalka
SZOLGÁLTATÁSAI – Karrier Iroda vezetője

• találkozási és kapcsolatfelvételi lehetőségek a főiskolai hallgatók,

valamint a cégek, vállalatok számára

• szakmai gyakorlati helyek felkutatása

• foglalkoztatási lehetőségek bemutatása

• segítségnyújtás az önéletrajz, pályázati anyag megírásában

• felkészítés interjúra

• személyes tanácsadás

• szituációs gyakorlatok ismertetése

• állásbörzék hirdetése, szervezése

• előadások, tréningek szervezése

• a főiskoláról kikerülő diplomásokkal szembeni követelmények Elérhetőségek:
• ismertetése [email protected]
hallgatói és céges igényfelmérés e-mail:

• egyéni karrier tanácsadás telefon: +36 1/323-1070/*730-as mellék
• karrierpálya tervezés

47

ESTI ÉRETTSÉGI

AZ ATALANTA SZERVEZÉSÉBEN (SZKI.ATALANTA.HU)

ATALANTA ESTI ÉRETTSÉGI TAL ANT

A
A
• Munka mellett, esti tagozatos munkarend szerint* A
• 18 éves kortól A
• rugalmas munka- és vizsgarend TA L A NT
• emelt szintű nyelvoktatás
• igény szerint nyelvvizsgára felkészítés
• magas színvonalú informatika oktatás
• nagy tapasztalattal rendelkező tanárok

* hetente péntek délután és szombat egész nap, illetve havonta két alkalommal szerda
délután is.

MIÉRT AZ ATALANTA GIMNÁZIUMA A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

• Vizsgadíjmentes
• régóta sikeresen működő iskola
• kellemes környezet, jól felszerelt tantermek
• baba és munka mellett is könnyen elvégezhető
• kitűnő nyelvtudásra lehet szert tenni
• Corvin negyedhez közel, M3 metró megállótól 2 percre
• diákigazolvány igényelhető
• továbbtanulási lehetőség a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán (akár ösztöndíjjal is)

Elérhetőségünk:
Atalanta Üzleti Szakgimnázium, Gimnázium és Szakközépiskola
1083 Budapest, Jázmin utca 10.
telefon: +36-1/323-2400/*305-ös mellék
email: [email protected]

48

KIEMELT NYELVI KÉPZÉSEK

AZ ATALANTA SZERVEZÉSÉBEN (OK.ATALANTA.HU)

TA OKTATÁSI K A MI CÉLUNK AZ ÖN SIKERE!

ATALAN ÖZPONT Az ATALANTA OKTATÁSI KÖZPONT az elmúlt 30 évben a minőségi
felnőttképzés garanciájává vált. A 3 évtizedes sikeres működését
BUDAPEST több száz OKJ képzés, nyelvtanfolyam és szakmai tréning
fémjelzi. A képzéseken résztvevők visszajelzései alapján azokat az
intézményünkre jellemző ÉRTÉKEKET szeretnénk kiemelni, amiért
érdemes a képzéseinket választani:

• 3 évtizedes oktatói tapasztalat
• korszerű és hatékony módszertan alkalmazása
• szakmailag elismert nyelvtanárok és trénerek
• interaktív tanulási lehetőség
• kis létszámú csoportok
• egyéni igények figyelembe vétele
• gyakorlat orientált képzések
• tanulóközpontú, rugalmas rendszer
• mindenkori piaci igényekhez igazított képzések
• az intézmény a „Minősített és Ajánlott Nyelviskola” cím birtokosa 1993 óta (NYESZE)
• házon belüli nyelvtanfolyam és nyelvvizsga lehetőség: az ELTE Origó Nyelvi Centrum

nyelvvizsgáinak és az Oxford Pro Nyelviskola Kft. TársalKODÓ és GazdálKODÓ nyelvvizsgáinak
köszönhetően államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt lehet szerezni
• versenyképes képzési díjak
• kulturált, a tanulást, a karriert támogató környezet
• technikai felszereltség: modern könyvtár, korszerű tantermek, digitális táblák
• könnyen megközelíthető helyszín a felújított Corvin-negyedben

Elérhetőségünk: 49
ATALANTA OKTATÁSI KÖZPONT
1083 Budapest, Jázmin utca 10.
telefon: +36-1/323-2400, 410-es mellék
E-mail: [email protected] | [email protected]

HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK

Munkámból adódóan fontos szempont volt, hogy levelezőn
tudjak tanulni. Rugalmasak legyenek a feltételek és a tanárok.
A Wekerlében mindezeket megtaláltam. Munka mellett
teljesen beilleszthető az életembe, így mertem vállalni a
tovabbtanulast.
Ripli Zsuzsa – színész, WSUF levelező hallgató

Több okból is nagyon örültem, hogy megtaláltam ezt az
iskolát. Cselgáncsozom, a junior és a felnőtt korosztályos
válogatott kerettagja vagyok. Egyéni tanrendet bizosít az iskola
számomra, így edzésekre, edzőtáborokba és versenyekre el
tudok járni. Nagyon jól össze tudom egyeztetni a sportot az
iskolával. Nagyon érdekel a kereskedelem, marketing és a
logisztika, ez itt a Wekerle Főiskolán magas szinten tanulható.
Gőz Roland – Olimpikon, WSUF hallgató (egyéni tanrend)

50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
DSKP Matematik KSSM T4 & T5
Next Book
Budget économique prévisionnel 2021 (Ar)