The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wsufedu, 2019-12-13 09:38:34

WSUF - Prospektus

wsuf_prospektus

WWW.WSUF.HU

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA

FELVÉTELI Egy évtizede - Önért
TÁJÉKOZTATÓ 2020/2021
BUDAPEST

„A self-made emberek vannak a legerősebb anyagból gyúrva.”

„A néptanító soha nem tévesztheti szem elől, hogy nem a tanuló tudásának növelé-
se, hanem érzületének nemesítése képezi feladatát. Az agyat megtölteni lehetetlen.

Amit beletöltöttünk, sokszor elpárolog. A nemesebb érzések fölkeltése háládato-
sabb munka, mert mit igazán szívükbe oltunk, gyökeret is ver abban.”

Wekerle Sándor

TARTALOMJEGYZÉK

FŐISKOLÁNKRÓL 4. REKTORI KÖSZÖNTŐ
KÉPZÉSEINK 6. A WSUF KÜLDETÉSE
10. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK
SEGÍTÜNK 12. EMBERI ERŐFORRÁSOK
14. GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT
16. KERESKEDELEM ÉS MARKETING
18. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL
20. NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS
22. GAZDASÁGINFORMATIKUS
24. ALAPOZÓ TANTÁRGYAK
26. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
28. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY
30. LOGISZTIKA SZAKIRÁNY
32. VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY
34. GAZDASÁGINFORMATIKUS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
36. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK - TANTÁRGYAK
40. SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK
41. EXECUTIVE MBA
42. COACH – ÜZLETI EDZŐ
43. MARKETING MENEDZSER
44. PROTOKOLL ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ SZAKKÖZGAZDÁSZ
45. HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK
46. IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS
48. FELVÉTELI IRODA
49. KARRIERÉPÍTÉS
50. ÖSZTÖNDÍJAK
52. FELNŐTTKÉPZÉSEK
54. ESTI ÉRETTSÉGI
55. KIEMELT NYELVI KÉPZÉSEINK

3

REKTORI KÖSZÖNTŐ

Dr. Balogh Imre, PhD – A Főiskola alapvető küldetésének megfelelően
mb. rektor, főiskolai tanár célunk, hogy hallgatóinkat segítsük a kritikusan gon-
dolkodó, elkötelezett értelmiségivé válás útján. Ennek
kézenfekvő módja a korszerű tudás átadása 21. szá-
zadi módszerekkel, egy professzionálisan működő,
ugyanakkor felhasználóbarát oktatási rendszer kere-
tein belül.

A főiskola nevében az „üzleti” jelző kiemelt fontos-
sággal bír: számunkra azt jelenti, hogy képzéseink
fókuszában az üzleti életben azonnal hasznosítható
gazdasági és informatikai tudás áll. Arra törekszünk,
hogy személyre szabott támogatást nyújtsunk
hallgatóinknak karrierjük elindításához és építéséhez.

A főiskola menedzsmentje, stábja és oktatói kara min-
dent megtesz azért, hogy megteremtse a hallgatók
számára a minél teljesebb körű főiskolai élmény
feltételeit, ami a naprakész tudományos eredmények-
re épülő tudás mellett inspiráló környezetet és közös-
ségi akciókat is jelent.

Bízom abban, hogy a főiskola jelenlegi vagy jövőbeni
hallgatójaként Ön is részesülhet az intézményben
zajló innováció eredményeiből, miközben lendületé-
vel, saját megközelítésével hozzájárul majd közös si-
kereinkhez.

5

A WSUF KÜLDETÉSE

“A self-made emberek vannak a legerősebb anyagból gyúrva.”
- fogalmazta meg éleslátó tömörséggel Magyarország talán
legsikeresebb és legnépszerűbb miniszterelnöke Wekerle
Sándor, aki maga is szívesen dolgozott olyanokkal, akik
sokszor a nehezebb úton járva, önerejükből, szorgalommal és
tanulással értek el eredményeket, kapaszkodtak fel a hivatali
és a társadalmi ranglétrán.

Prof. Dr. Latorcai János – Meggyőződésem, hogy a Főiskola névadója azért is tartotta
az Országgyűlés Alelnöke sokra a self-made embereket, mert megértette, ők azok, akik
igazán tudják, hogy a sikerhez tudásra és kitartásra, munkára,
sok-sok munkára, és nem egyszer megpróbáltatásra is
szükség van.

Wekerle Sándor olyan korszakban volt pénzügyminiszter, majd
miniszterelnök, amikor Magyarország és egész Európa gyors
és alapvető változásokon esett át. Ilyen körülmények között
pedig csak azok voltak képesek megállni a helyüket, akik
valóban a „legerősebb anyagból voltak gyúrva”.

“A magyarországi felsőoktatás területén a XXI. század Dr. Szakács Imre –
legelején több magánintézmény is létrejött, felismerve azt Konzul, New York Nemzeti
a szükségletet, amit a tanulni vágyók és a piacgazdaság is Összetartozás Tanácsosa7
megfogalmazott.

Úgy gondolom, hogy ezeknek a kihívásoknak felel meg a
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola is azzal a programmal, amely
alapos előkészítési fázis után most Önök elé tárul. A mai,
rendkívül gyorsan változó világban hamar megtanulja az
ember, hogy az egyén csak korszerű és a gyakorlatban is
használható tudás birtokában boldogul.

Ha korszerű szaktudásra vágyik, újszerű intézményigazgatás
által nyújtott hallgatóbarát oktatási programokra és arra, hogy
jól tudjon elhelyezkedni a munkaerőpiacon, akkor keresse a
Wekerle Sándor Üzleti Főiskolát.”

„A verseny, a teljesítménykényszer –
akarjuk - nem akarjuk – áthatja életünket.
A nemzetgazdaság versenyképessége,
jövőjének záloga más fontos tényezők
mellett a modernizáció, a műveltség, a
kulturáltsági színvonal függvénye is.

Prof. Dr. Kovács Árpád Az óvodától a felsőoktatásig, valamint
– a Költségvetési Tanács a változásokhoz való alkalmazkodást
elnöke, Elnöki Gazdasági szolgáló lifelong learning széles frontján
Tudományos Tanácsadó kell offenzív vonalvezetést kialakítani,
Testület állandó tagja a fejlődést segíteni. Nemcsak a
gazdaságban tör előre Kína és India, s
áll élen az Egyesült Államok, hanem így
van ez az egyetemek világában is. Az
európai egyetemek alig vannak jelen az
élvonalban, jóformán egyeduralkodóak
az amerikai intézmények.

Az üzleti főiskolák értékelése
esetében a képzettség gyakorlati
hasznosíthatósága és a végzettek
karrierfejlődése nagyobb súlyt kap, mint
az egyetemeknél, ahol a tudományos-
kutatási háttér és az intézményi presztízs
befolyásolja elsősorban a rangsort, a
minősítést.

A Wekerle Sándor nevét viselő
intézmény, ami - meggyőződésem -
méltó névadójához, bizonyította, hogy
az előttünk álló korszakos kihívásoknak
való megfelelést állami elismertségű
oklevelet biztosító, korszerű képzést
nyújtó magánintézményként képes
előmozdítani.”

8

Otto Von Bismarck értékelése szerint

a főiskola névadója, Wekerle Sándor

meggyőződéssel és ésszel kormányzott,

kortársai gyakran válságmenedzsernek

is nevezték, ráadásul az MTA tagjaként

és igazgatójaként aktívan részt vett a

tudományos közéletben is. A Wekerle

Sándor Üzleti Főiskola „Wekerle fajta”

következetességgel folyamatosan

megtalálja az optimális megoldásokat a

gazdasági válság időszakában is.

Az emberiség jövője mindig a neveléstől

függ. A mai oktatás előtt a kihívás nagyobb,

mint Wekerle Sándor idejében volt, mert
Prof. Dr. Popp József – egy hasonló, de sokkal gyorsabban
egyetemi tanár, akadémikus, változó világban élünk. A főiskola
SZIE GTK dékán
legfontosabb célkitűzése, hogy az egész

életen át tartó tanulás képességére, a

képesség fejlesztésére tanítsa meg a

hallgatókat. Továbbá nagy hangsúlyt

helyez a motivációra, az emberi tartásra

és erkölcsre, mert anélkül nincs modern

gazdaság és társadalom. Mivel a verseny-

és a csapatszellem együtt él bennünk,

ennek a kettőnek az egyensúlyát kell

megtanulni a hallgatóknak, mert az

egyéni boldogulás feltétele a boldogabb

társadalom.

Ha ebben a szellemben kíván
gyakorlatorientált, piacképes ismereteket
elsajátítani és a jövő kihívásainak megfelelni,
akkor bátran ajánlom mindenkinek a
Wekerle Sándor Üzleti Főiskolát.

9

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

wsuf.hu/kepzesek/alapkepzesek

EMBERI ERŐFORRÁSOK

(HUMAN RESOURCES)

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT

(BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT)

KERESKEDELEM ÉS MARKETING

(COMMERCE AND MARKETING)

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

(FINANCE AND ACCOUNTING)

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS

(INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS)

GAZDASÁGINFORMATIKUS

(BUSINESS INFORMATICS)

EMBERI Az Emberi Erőforrások szak közgazdaságtudományi és
ERŐFORRÁSOK magatartástudományi ismereteket, készségeket nyújt
a hallgatóknak. A képzés során a gazdasági életben
Dr. Kunsági Andrea – hasznosítható elméleti és gyakorlati tudást és a változó
Emberi erőforrások szak vállalati és vállalkozói környezetben is alkalmazható
készségeket fejlesztünk a problémamegoldás, a
szakfelelős kommunikáció, a konfliktuskezelés, a motiválás, a
tanácsadás és a mediáció területén. A képzés során
szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek
képessé teszik a hallgatókat különböző munkakörök
betöltésére a humán erőforrás menedzselés területén,
illetve tanulmányaik mesterszintű folytatására.

A képzés célja a gazdaságtudományokban jártas,

módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai

és általános műveltséggel rendelkező gazdasági

szakemberek képzése, akik társadalomtudományi,

közgazdasági, üzleti és menedzsment ismereteikre

támaszkodva képesek az emberierőforrás-

gazdálkodás funkcionális területeinek ellátására, a

munkaerő piacok elemzésére, az érdekegyeztetési

folyamatok koordinálására. Képesek az érintett

területeken tervezési, szervezési, elemzési, döntés-

előkészítési és szolgáltatási feladatok megoldására,

kisebb gazdálkodó szervezetek emberierőforrás-

gazdálkodásának irányítására, illetve nagyobb

szervezetek esetében egy-egy részterület önálló

ellátására, irányítására, valamint projektekben való

hatékony közreműködésre. Felkészültek tanulmányaik

mesterképzésben történő folytatására.

12

MIÉRT ÉRDEMES EZT A SZAKOT SPECIALIZÁCIÓK
VÁLASZTANI?
Intézményi kommunikáció
• mert az általános műveltség mellett Karriertanácsadás - coaching
Mediáció
közgazdasági, üzleti, politológiai,
A specializációk megfelelő hallgatói létszám esetén
szociológiai, kommunikációs, jogi és indulnak.

pszichológiai tudásra tesznek szert ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

• mert a HR-es pozíció már minden cégnél Szakképzettség:
Közgazdász emberi erőforrások
elengedhetetlen alapképzési szakon

• mert az itt megszerzett tudást más (Economist in Human
Resources Management)
szakterületen is kamatoztatni tudják Képzési terület:

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG gazdaságtudományok
Képzési idő:
• HR munkatárs
• humánpolitikai előadó 7 félév (6+1)
• toborzási és kiválasztási specialista Munkarend:
• HR projektvezető
• vezetői asszisztens nappali
levelező
KIKET VÁRUNK?
A 2020/21-es tanévre vonatkozó féléves tandíjak a
• akik érdeklődnek az emberierőforrás- 48. oldalon lévő táblázatban találhatóak.
Bővebb információ: www.wsuf.hu/kepzesek/
fejlesztés és -hasznosítás iránt alapkepzesek menüpontban
Jelentkezés: www.felvi.hu
• akik szeretnének multikulturális

környezetben dolgozni

• akik szeretnének részt venni a kiválasztási

folyamatokban

• akik érdeklődnek a munkaerőpiac és a

gazdaság összefüggései, folyamatai iránt

• akik nem szeretik a monotonitást, és

pörgős, kreatív, interaktív feladatokat

szeretnének ellátni

13

GAZDÁLKODÁSI ÉS A gazdálkodás és menedzsment ismeretek
MENEDZSMENT minden képzésben egy kulcsot igyekeznek
adni ahhoz, hogy jobban értsük a körülöttünk
Dr. Mádi László – zajló gazdasági történéseket, azoknak a vállalati
Gazdálkodási és menedzsment szak világra gyakorolt hatását.

szakfelelős Az elméleti tudáson kívül főiskolánk nagy
14 hangsúlyt fektet arra, hogy a hallgatók praktikus
ismereteket szerezzenek a mai menedzsment-
társadalmat foglalkoztató problémákról és
a szóba jöhető válaszokról, megoldásokról.
A Vezetés, szervezés, gazdálkodási
alapismeretek, pénzügyi kérdések, HR-
megoldások és számviteli ismeretek mind-
mind azt szolgálják, hogy a mai – nehezen
értelmezhető és a tájékozódást is sokszor
megzavaró – körülmények dacára egyfajta
„mankót”, fogódzót adjanak.

Oktatóink és jómagam nem csak gyakorlati
ismereteikkel, de a személyes konzultációs
lehetőségek gazdag tárházával is azon
dolgozunk, hogy személyre szabottan fejlődési
lehetőségeket nyújtsunk, segítsük hallgatóink
karrierépítését.

MIÉRT ÉRDEMES EZT A SZAKOT
VÁLASZTANI?

• mert korszerű, piacképes tudás birtokába
juthat a szervezetek és vállalkozások
gazdálkodásáról és menedzseléséről

• mert az itt megszerzett ismeretekkel a
gazdálkodás számos területéhez tudnak
kapcsolódni

• mert a szakon végzett hallgatók hatékonyan
kommunikálnak a hazai és a nemzetközi
üzleti környezetben, idegen nyelven és az
informatika segítségével is

KIKET VÁRUNK? SPECIALIZÁCIÓK

• akik saját céget szeretnének alapítani, és Logisztika
azt eredményesen, stabil elméleti alapokra Üzletszervezés és irányítás*
és gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva Vendéglátó-turisztikai menedzser
működtetni
*Tervezett specializáció.
• akik érdeklődnek a vállalkozások és A specializációk megfelelő hallgatói létszám esetén
szervezetek, valamint a nemzetgazdaság indulnak.
eredményes működtetésének izgalmas
feladatai iránt ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

• akik hazai, vagy külföldi vállalatoknál Szakképzettség:
szeretnének elhelyezkedni Közgazdász gazdálkodási és
menedzsment alapképzési szakon
ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG (Economist in Business
Administration and Management)
• pénzügyi, számviteli munkatárs, könyvelő
• banki tanácsadó, ügyintéző, fiókvezető Képzési terület:
• gazdasági munkatárs (előadó, ügyintéző, gazdaságtudományok

asszisztens) Képzési idő:
• HR asszisztens 7 félév (6+1)
• beszerzési munkatárs (asszisztens,
Munkarend:
előadó, területi referens) nappali
• logisztika (vezető, tervező, ügyintéző, asz- levelező

szisztens) A 2020/21-es tanévre vonatkozó féléves tandíjak
• belföldi és nemzetközi fuvarszervező a 48. oldalon lévő táblázatban találhatóak
• kontroller Bővebb információ: www.wsuf.hu/kepzesek/
• belső ellenőr alapkepzesek menüpontban
• projektmenedzser Jelentkezés: www.felvi.hu
• eszközgazdálkodás (előadó, koordinátor)
• EU pályázatíró 15

KERESKEDELEM ÉS A KERESKEDELEM ÉS MARKETING
MARKETING alapképzési szak hallgatói a legkedveltebb
szakok egyikén szerezhetnek gyakorlatban is
alkalmazható tudást. A hallgatók tanulmányaik
során elmélyülhetnek a kereskedelem és
marketing elméleti és gyakorlati kérdéseiben,
megismerhetik a legújabb kutatási
eredményeket és olyan módszerek birtokába
juthatnak, amelyek hatékonyan segítik
jelenlegi, vagy leendő munkájukat. Ezzel
képesek lesznek kereskedelmi vállalkozások
és marketingszervezetek tevékenységének
menedzselésére.

A szakhoz kapcsolódó specializációk előnye,
hogy az elsajátított ismeretek minden
vállalkozásnál és nonprofit szervezetnél jól
alkalmazhatók.

Kiemelt témakörök a kereskedelem és

marketing alapképzési szakon:

• Hogyan hat a folyamatosan változó környezet

a vállalkozások tevékenységére?

• Milyen hatékony megoldások és módszerek

jellemzik a sikeres marketingtevékenységet?

• Hogyan változik a fogyasztói magatartás és

milyen fogyasztói trendek körvonalazódnak?

• Milyen marketing eszközöket alkalmaznak a

sikeres vállalkozások?

• Milyen a marketingkutatás a gyakorlatban?

Dr. Pénzes Ibolya Rózsa – • Miért sikeresek a multinacionális üzletláncok?
Kereskedelem és marketing szak
Milyen sajátos kereskedelem-szervezési
szakfelelős
és marketingmódszerek járulnak hozzá a
16
sikereikhez?

• Hogyan fejlődik az E-kereskedelem és online

marketing?

• Hogyan lehetnek sikeresek a

kisvállalkozások Magyarországon? Milyen

marketingeszközök és módszerek jellemzik

őket?

MIÉRT ÉRDEMES EZT A SZAKOT SPECIALIZÁCIÓK
VÁLASZTANI?
Marketingtervezés és -stratégia
• mert a marketing az egyik legfontosabb Kereskedelemszervezés
Média és kommunikáció
tevékenysége minden vállalatnak, E-marketing*

gazdálkodási szervezetneknek, *Tervezett specializáció.
A specializációk megfelelő hallgatói létszám esetén
alapítványnak stb. indulnak.

• mert a fogyasztói társadalom ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

nélkülözhetetlen alapegysége a Szakképzettség:
Közgazdász kereskedelem és
marketingeszközök használata marketing alapképzési szakon
(Economist in Commerce and
• mert mindig új, mindig kihívásokkal teli Marketing)

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG Képzési terület:
gazdaságtudományok
• marketingvezető
• kereskedelmi vezető Képzési idő:
• beszerzési vezető 7 félév (6+1)
• készletgazdálkodási menedzser
• sales manager Munkarend:
• key account manager nappali
• piackutató levelező
• PR vezető
• rendezvényszervező A 2020/21-es tanévre vonatkozó féléves tandíjak
• reklámszervező a 48. oldalon lévő táblázatban találhatóak. Bővebb
információ: www.wsuf.hu/kepzesek/ alapkepzesek
KIKET VÁRUNK? menüpontban
Jelentkezés: www.felvi.hu
• akik meg szeretnék érteni a
társadalmi, gazdasági, piaci környezet 17
mechanizmusait, szervezeti működési
elveit, fejlődési rendjeit

• akik részt szeretnének venni a
kereskedelmi vállalatok működésében,
kereskedelmi tevékenységének főbb
munkafolyamataiban

• akik kreatívok, és szeretik az új kihívásokat
• akik érdeklődnek az e-üzlet módszere és

háttere iránt

Az elmúlt években a válságok sokasága

Magyarország esetében is felhívta a figyelmet a

pénzügyi ismeretek fontosságára. A pénzügy és

számvitel szakon folyó képzés célja, hogy olyan

szaktudással ruházza fel a hallgatókat, melynek

PÉNZÜGY ÉS birtokában sikerrel küzdenek meg a rendkívül
SZÁMVITEL
improvizatívvá vált világ kihívásaival. A képzés
Dr. Tóth Gergely –
Pénzügy és számvitel szak folyamán az elméleti szaktudás megszerzése

szakfelelős mellett az oktatók rendkívül magas képzettsége és

szakmai elismertsége arra is garanciát jelent, hogy

a mindennapi élethez elengedhetetlen gyakorlati

tapasztalatokkal is gazdagodjanak a hallgatók.

A végzett szakemberek így a jól megalapozott

elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek és

képességek birtokában kiemelkedő minőségű

munkára lesznek alkalmasak a gazdasági,

pénzügyi élet számos területén. Szaktudásukat

sikerrel hasznosíthatják vállalkozásoknál,

pénzintézeteknél vagy akár költségvetési

intézményeknél, továbbá kellően felkészülten

folytathatják tanulmányukat mester szakon.

A képzés célja legalább két idegen nyelven magas
szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek
képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti,
alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani
ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában
képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység
végzésére, irányítására, szervezésére és kellő
ismeretekkel rendelkeznek a képzés második
ciklusban történő folytatásához.

18

MIÉRT ÉRDEMES EZT A SZAKOT SPECIALIZÁCIÓK
VÁLASZTANI?
Üzletszervezés és irányítás
• mert a pénzügyi ismeretek minden Pénzintézeti
gazdasági ágazat alapját képezik Projektmenedzsment és pályázatírás*

• mert az itt megszerzett tudással saját *Tervezett specializáció.
vállalkozása alapjait is megteremtheti, vagy A specializációk megfelelő hallgatói létszám esetén
a már meglévőét megerősítheti indulnak.

• mert a szak elvégzése után nemzetközi
vállalkozói tevékenység folytatható

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

• könyvelő, analitikus könyvelő, bérszámfejtő Szakképzettség:
• pénzügyi kontroller Közgazdász pénzügy és számvitel
• pénzügyi vezető alapképzési szakon
• pénzügyi-számviteli főmunkatárs (Economist in Finance and
• számviteli elemző Accounting)
• banki vállalkozói hitelezési tanácsadó
• gazdasági vezető Képzési terület:
gazdaságtudományok
KIKET VÁRUNK?
Képzési idő:
• akik a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, 7 félév (6+1)
beruházási területeken kívánnak elhelyez­
kedni Munkarend:
nappali
• akik jövőjüket egy vállalat gazdasági levelező
irányítójaként képzelik el
A 2020/21-es tanévre vonatkozó féléves tandíjak
• akik érdeklődnek az adórendszer a 48. oldalon lévő táblázatban találhatóak.
működése iránt Bővebb információ: www.wsuf.hu/kepzesek/
alapkepzesek menüpontban
• akik önállóan vagy csapatban dolgozva Jelentkezés: www.felvi.hu
részt kívánnak venni pénzügyi projektek
lebonyolításában 19

• akik számviteli politika, számviteli szabályok
készítésére szeretnének szakosodni

NEMZETKÖZI Szeretettel várjuk hallgatóinkat a nemzetközi
GAZDÁLKODÁS gazdálkodás szakra, elsősorban azokat, akiket
érdekelnek a nemzetközi események, jártasak a
Dr. Eperjesi Zoltán – közel és távol múlt eseményeiben, melyek gyorsan
Nemzetközi gazdálkodás szak változó világunkat jellemzik. Legalább két nyelven
kell biztos tudást megszerezniük tanulmányaik
szakfelelős végére, hiszen ők lesznek azok a szakemberek,
akik hazánkban a multinacionális cégeket,
külföldön pedig hazánkat fogják képviselni.
Ennek elérésére a WSUF oktatói mindent
megtesznek: - Európai Uniós specializáción
felkészülhetnek akár a brüsszeli intézményekben
betölthető munkákra - Gazdaságdiplomácia
specializáción pedig hazánk gazdasági-politikai
érdekeinek megfelelően tudnak majd dolgozni
Magyarországon, vagy bárhol külföldön. Miért
érdemes tehát ezt a szakot választani? Lehetőség
nyílik nyelvi és szakmai téren is az előttünk álló
kihívásokra való felkészülésre, érdekes tantárgyak
magyar és angol nyelven előadott tudásanyag
alapján.

A képzés célja legalább két idegen nyelven magas
szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek
képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti,
alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani
ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában
képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység
végzésére, irányítására, szervezésére és kellő
ismeretekkel rendelkeznek a képzés második
ciklusban történő folytatásához.

20

MIÉRT ÉRDEMES EZT A SZAKOT SPECIALIZÁCIÓK
VÁLASZTANI?
Gazdaságdiplomácia
• mert közgazdasági tudás mellett Európai uniós gazdasági
alkalmazott gazdaságtudományi és kapcsolatok
módszertani ismeretek birtokába juthat
A specializációk megfelelő hallgatói létszám esetén
• mert az itt megszerzett ismeretekkel indulnak.
külföldi pozíciók is betölthetők
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
• mert a szakon végzett hallgatók
hatékonyan kommunikálnak a hazai és a Szakképzettség:
nemzetközi üzleti környezetben Közgazdász nemzetközi
gazdálkodás alapképzési
ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG szakon
(Economist in International
• nemzetközi gazdasági szakember Business)
• kommunikációs szakember
• külpolitikai és gazdasági újságíró Képzési terület:
• EU pályázatíró gazdaságtudományok
• vállalati tanácsadó
Képzési idő:
KIKET VÁRUNK? 7 félév (6+1)

• akik nemzetközi vállalkozói tevékenységgel Munkarend:
szeretnének foglalkozni levelező

• akik el szeretnék sajátítani a nemzetközi és A 2020/21-es tanévre vonatkozó féléves tandíjak a
az európai piacok jellemzőit, a piacra lépés 48. oldalon lévő táblázatban találhatóak.
fortélyait és technikáit Bővebb információ: www.wsuf.hu/kepzesek/
alapkepzesek menüpontban
• akik hazai vagy külföldi vállalatoknál Jelentkezés: www.felvi.hu
szeretnének elhelyezkedni

21

GAZDASÁG- A gazdaságinformatika több tudományterületet
INFORMATIKUS ölel fel, eltérően egyéb, gazdasági, pénzügyi,
informatikai szakok képzési tematikájától.
Dr. Horváth Bokor Rózsa –
Gazdaságinformatikus szak Képzésünk ezeket az egymástól függetlennek
szakfelelős tűnő szakágakat fogja össze és kölcsönösen
támogató jellegű átjárást biztosít az érintett
területek között.

A gazdaságinformatikus alapképzési szakon
végzettek olyan komplex tudásanyaggal
rendelkeznek, amely a nap, mint nap változó
gazdasági igényeknek megfelelően, valódi
értéket képvisel.

A megszerzett oklevél birtokában a hallgatók
több, mint 90%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik
és szakmai karriert kezd építeni.

MIÉRT ÉRDEMES EZT A SZAKOT
VÁLASZTANI?

• mert az itt megszerzett ismereteket
alkalmazni tudja a közgazdasági és az
informatikai szakterületeken is

• mert a képzés után marketing, értékesítés,
controlling vagy a belső ellenőrzés területén
is elhelyezkedhet

• mert a gazdaságinformatikus feladata
az információ-kezelés optimális
megvalósítása

22

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG SPECIALIZÁCIÓK

• Rendszer- és adatbázis fejlesztő Üzleti adatelemző
• Rendszerelemző Logisztikai és adatbiztonsági
• Üzleti adatelemző szakember
• Tesztelés vezető E-marketing
• Cégirányítási IT vezető
• Gazdasági vezető A specializációk megfelelő hallgatói létszám esetén
• Programozó indulnak.

KIKET VÁRUNK? ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

• akik a gazdasági folyamatokat az Szakképzettség:
információ-dömping leképezett digitális Gazdaságinformatikus
vetületeiből szeretnék elemezni, értékelni (Business Informatics Engineer)
és a folyamatok kimenetét megjósolni
Képzési terület:
• akik érdeklődnek a folyamatok informatika
menedzselése, az e-business, a logisztikai
folyamatok szervezése iránt, és szívesen Képzési idő:
részt vennének ezek alakításában 7 félév (6+1)

• akik szívesen töltik az idejüket a Munkarend:
számítástechnika és az informatika nappali
legújabb eredményeinek megismerésével levelező

A 2020/21-es tanévre vonatkozó féléves tandíjak a
48. oldalon lévő táblázatban találhatóak.
Bővebb információ: www.wsuf.hu/kepzesek/
alapkepzesek menüpontban
Jelentkezés: www.felvi.hu

23

ALAPOZÓ TANTÁRGYAK
(I.-III. FÉLÉVBEN)

EMBERI ERŐFORRÁSOK SZAK • GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK
• KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK • PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL SZAK

• NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS

Matematika
Közgazdaságtan

Informatika
Gazdaságtörténet és gazdaságpolitika

Üzleti kommunikáció
Jogi ismeretek

Szociológia és demográfia
Nemzetközi gazdaságtan

Marketing alapjai
Vállalati gazdaságtan

EU ismeretek
Pénzügytan
Számvitel alapjai

ALAPOZÓ TANTÁRGYAK

GAZDASÁGINFORMATIKUS SZAK

1. félév

Matematika I.
Közgazdaságtan I.
Információmenedzsment

Kontrolling
Jogi ismeretek
Operációs rendszerek
Szabadon választható ismeretek (egy választható tantárgy):

• Jövőkutatás • Intercultural Business Communication • Külföldi működőtőke és globalizáció

2. félév

Matematika II.
Közgazdaságtan II.

Lineáris algebra
Minőségmenedzsment és informatika

Matematikai statisztika I.
Szabadon választható ismeretek (egy választható tantárgy):

• Gazdasági etika • Sajtó- és médiaismeretek • Presentation Skills

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

A felsőoktatási szakképzés felsőoktatási intézmények által folytatott, érettségire épülő,
kétéves képzési forma. Elvégzése után felsőfokú szakképzettséget igazoló oklevél
szerezhető, amely nem egyenértékű a diplomával.

Kiknek érdemes felsőoktatási szakképzésekre jelentkezni?
• Akik nem adták be jelentkezésüket az előző felvételi eljárások (általános/pótfelvételi)

során
• Akiknek nem volt annyi pontjuk, amellyel bekerülhettek volna valamelyik alapszakra
• Akiknek legalább 240 pontjuk van

A felsőoktatási szakképzés előnyei:
• 2 év alatt felsőoktatási szakképzettség szerezhető, melyet oklevél tanúsít,
• a képzés hallgatói jogviszonyt biztosít, annak minden előnyével,
• az oklevél széleskörű elhelyezkedést biztosít a munkaerőpiacon,
• alapképzéseinken történő továbbtanulás esetén később a felsőoktatásban szerzett

kreditek jelentős részét elismerjük.

Felsőoktatási szakképzéseink:
• Kereskedelem és marketing – Marketingkommunikáció szakirány: nappali és levelező
• Kereskedelem és marketing – Logisztika szakirány: nappali és levelező
• Pénzügy és számvitel – Vállalkozási szakirány: nappali és levelező
• Gazdaságinformatikus: levelező

Bővebb információ: www.wsuf.hu/kepzesek/felsooktatasi-szakkepzesek menüpontban
Jelentkezés: www.felvi.hu

KERESKEDELEM ÉS MARKETING

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

KERESKEDELEM ÉS MARKETING

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

LOGISZTIKA SZAKIRÁNY

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

GAZDASÁGINFORMATIKUS

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola olyan

gazdasági szakemberek képzését tűzte ki

céljául, akik képesek általános gazdálkodási és

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS előkészítésére; alkalmasak kisvállalkozások
marketingtevékenységében vezetői, nagyobb

vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők

mellett marketing szakreferensi, asszisztensi

tevékenységet folytatni.

A főiskola a marketingkommunikáció szakirány

során olyan speciális tudásanyagot nyújt,

amelyek birtokában hallgatóink képessé válnak

adott vállalkozás marketingkommunikációs

problémáinak felismerésére és hatékony

közreműködésre azok megoldásában.

Kiemelt témakörök: ATL és BTL eszközök,

marketingkommunikációs programok,

médiapiaci kapcsolatok, reklámkampányok,

vásárlásösztönző aktivitások, online

kommunikáció, közösségi médiamarketing, PR

tevékenység, személyes eladás.

Dr. Pénzes Ibolya Rózsa –
szakfelelős

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ
SZAKIRÁNY

28

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A felsőoktatási szakképzettséggel • a képzés ideje 4 félév
legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti • a képzés nappali és levelező
munkakör(ök):
munkarendben (levelező tagozaton
• 2531 Piackutató, reklám- és pénteken és szombaton) folyik
marketingtevékenységet tervező, • finanszírozási forma: önköltséges
szervező • önköltség mértéke a 2020-2021.
tanévben:
• 2532 PR-tevékenységet tervező, szervező - nappali munkarendben
• 2533 Kereskedelmi tervező, szervező 186.000 Ft/félév
• 3622 Kereskedelmi ügyintéző - levelező munkarendben
• 3641 Személyi asszisztens 174.000 Ft/félév
• 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó • a képzés erősen gyakorlatorientált,
• 4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó amely megnyilvánul a
• 5111 Kereskedő tantárgyi struktúrában, a
• 5123 Telefonos (multimédiás) értékesítési tantárgyak tartalmában, az
oktatási módszerekben és a
ügynök vállalkozásoknál letöltendő szakmai
gyakorlatban is
FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK • a képzés kiemelkedően támogatja
az alapképzésben történő
A felsőoktatási szakképzésre a jelentkezés továbbtanulást
feltétele érettségi, a jelentkezőknek legalább
240 pontot el kell érniük.
Jelentkezés: www.felvi.hu

29

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola olyan

gazdasági szakemberek képzését tűzte ki

céljául, akik képesek általános gazdálkodási és

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések
előkészítésére; alkalmasak kisvállalkozások
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS marketingtevékenységében vezetői, nagyobb

vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők

mellett marketing szakreferensi, asszisztensi

tevékenységet folytatni.

A Főiskola a logisztika szakirány során olyan
speciális tudásanyagot nyújt, amelyek birtokában
hallgatóink képessé válnak adott vállalkozás
logisztikai tevékenységének áttekintésére
és hatékony közreműködésre a logisztikai
problémák megoldásában. Kiemelt témakörök:
logisztikai folyamatok, beszerzésmenedzsment,
raktárlogisztika, kereskedelmi informatika,
kiskereskedelmi logisztika.

Dr. Pénzes Ibolya Rózsa –
szakfelelős

LOGISZTIKA SZAKIRÁNY

30

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A felsőoktatási szakképzettséggel • a képzés ideje 4 félév
legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti • a képzés nappali és levelező
munkakör(ök):
munkarendben (levelező tagozaton
• 2531 Piackutató, reklám- és pénteken és szombaton) folyik
marketingtevékenységet tervező, • finanszírozási forma: önköltséges
szervező • önköltség mértéke a 2020-2021.
tanévben:
• 2532 PR-tevékenységet tervező, szervező - nappali munkarendben
• 2533 Kereskedelmi tervező, szervező 186.000 Ft/félév
• 3622 Kereskedelmi ügyintéző - levelező munkarendben
• 3641 Személyi asszisztens 174.000 Ft/félév
• 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó • a képzés erősen gyakorlatorientált,
• 4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó amely megnyilvánul a
• 5111 Kereskedő tantárgyi struktúrában, a
• 5123 Telefonos (multimédiás) értékesítési tantárgyak tartalmában, az
oktatási módszerekben és a
ügynök vállalkozásoknál letöltendő szakmai
gyakorlatban is
FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK • a képzés kiemelkedően támogatja
az alapképzésben történő
A felsőoktatási szakképzésre a jelentkezés továbbtanulást
feltétele érettségi, a jelentkezőknek legalább
240 pontot el kell érniük.
Jelentkezés: www.felvi.hu

31

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola olyan gazdasági
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS szakemberek képzését tűzte ki céljául, akik
elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában
képesek a gazdasági élet legszélesebb
területén: a vállalati, a pénzügyi szolgáltató, az
államháztartási és a civil (nonprofit) szektorban
működő szervezetekben jelentkező feladatok
ellátására, továbbá a munkaerő-piaci
igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó,
pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel,
jártasságokkal és készségekkel rendelkeznek.

A főiskola célja, hogy a vállalkozási szakirány
hallgatói képesek legyenek pénzügyi-számviteli,
adózási feladatok hatékony ellátására.
Kiemelt témakörök: pénzügyi döntések,
likviditáskezelés, adózás, adóbevallás, pénzügyi
tervezés, pénzintézeti kapcsolatok.

Dr. Tóth Gergely –
szakfelelős

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

32

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A felsőoktatási szakképzettséggel • a képzés ideje 4 félév
legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti • a képzés levelező munkarendben
munkakör(ök):
pénteken és szombaton folyik
• 3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti • finanszírozási forma: önköltséges
ügyintéző kivételével) • önköltség mértéke a 2020-2021.

• 3614 Számviteli ügyintéző tanévben:
• 3639 Egyéb, máshova nem sorolható • - nappali munkarendben

üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője 186.000 Ft/félév
• 3652 Adó- és illetékhivatali ügyintéző - levelező munkarendben
• 3653 Társadalombiztosítási és segélyezési 174.000 Ft/félév
• a képzés erősen gyakorlatorientált,
hatósági ügyintéző amely megnyilvánul a
• 4121 Könyvelő (analitikus) tantárgyi struktúrában, a
• 4129 Egyéb számviteli foglalkozású tantárgyak tartalmában, az
oktatási módszerekben és a
FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK vállalkozásoknál letöltendő szakmai
gyakorlatban is
A felsőoktatási szakképzésre a jelentkezés • a képzés kiemelkedően támogatja
feltétele érettségi, a jelentkezőknek legalább az alapképzésben történő
240 pontot el kell érniük. továbbtanulást
Jelentkezés: www.felvi.hu

33

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola olyan

gazdaságinformatikus szakemberek képzését

tűzte ki céljául, akik képesek a gazdálkodás, illetve

GAZDASÁGINFORMATIKUS egyéb alrendszerek tevékenységrendszere,
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
informatikai támogatásának területén

felelősségteljesen részfeladatokat megoldani,

együttműködni, valamint a létrehozott

információs rendszerek teljes életciklusát

gazdálkodási szempontú szolgáltató és elemző

munkával támogatni. Ismerik a választott

szakterület specifikus alkalmazási igényeit

és lehetőségeit, tudnak csapatban dolgozni,

kommunikálni, folyamatosan fejlesztik szakmai

ismereteiket.

A képzés során a főiskola olyan speciális

tudásanyagot nyújt, amelyek birtokában

hallgatóink képessé válnak gazdasági döntések

informatikai alapú támogatására a mesterséges

intelligencia kihívásának figyelembe vételével.

Kiemelt témakörök: machine learning, big data

és adatvizualizáció, programozás, operációs

rendszerek, adatbázis, számítógépes és

hálózati architektúrák, integrált vállalatirányítási

rendszerek, üzleti adatbányászat,

webes rendszerek programozása,

szoftvermenedzsment, vállalatgazdaságtan,

marketing, angol nyelv.

Dr. Balogh Imre PhD –
szakfelelős

34

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A felsőoktatási szakképzettséggel • a képzés ideje 4 félév,
legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti • a képzés levelező munkarendben
munkakör(ök):
(pénteken és szombaton) folyik,
• 2151 Adatbázis-tervező- és üzemeltető • finanszírozási forma: önköltséges,
• 2152 Rendszergazda • önköltség mértéke 2020-2021.
• 2153 Számítógép-hálózati elemző,
tanévben: levelező munkarendben
üzemeltető 180.000 Ft/félév
• 2159 Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, • a képzés erősen gyakorlatorientált,
amely megnyilvánul a
üzemeltető tantárgyi struktúrában, a
• 3141 Informatikai és kommunikációs tantárgyak tartalmában, az
oktatási módszerekben és a
rendszereket kezelő technikus vállalkozásoknál letöltendő szakmai
• 3142 Informatikai és kommunikációs gyakorlatban is,
• a képzés kiemelkedően támogatja
rendszerek felhasználóit támogató az alapképzésben történő
technikus továbbtanulást
• 3143 Számítógéphálózat- és
rendszertechnikus

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

A felsőoktatási szakképzésre a jelentkezés
feltétele érettségi, a jelentkezőknek legalább
240 pontot el kell érniük. Részletesebb infor-
mációk: www.felvi.hu.

35

FELSŐOKTATÁSI
SZAKKÉPZÉSEK

36

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

TANTÁRGYAK

Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási ismeretek
Üzleti kommunikáció

Közgazdaságtan alapjai
Jogi ismeretek

Gazdaságtörténet és gazdaságpolitika
Fogyasztói magatartás

Kereskedelem-gazdaságtani ismeretek
Üzleti nyelv

Vállalati gazdaságtan alapjai
Marketing alapjai

Vállalati pénzügyi ismeretek
Menedzsment alapjai

Marketingkommunikáció
Marketingkutatás

Kereskedelmi marketing
Sajtó és médiaismeretek

EU ismeretek
Marketing tervezés alapjai

Marketing stratégiák
Közösségi média marketing

37

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
LOGISZTIKA SZAKIRÁNY

TANTÁRGYAK

Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási ismeretek
Üzleti kommunikáció

Közgazdaságtan alapjai
Jogi ismeretek

Gazdaságtörténet és gazdaságpolitika
Logisztika

Kereskedelem-gazdaságtani ismeretek
Üzleti nyelv

Vállalati gazdaságtan alapjai
Marketing alapjai

Vállalati pénzügyi ismeretek
Menedzsment alapjai

Nemzetközi ügyletek és külkereskedelmi technikák
E kereskedelem
EU ismeretek

Kereskedelmi logisztika
Üzletláncok kereskedelem-szervezésének sajátosságai

Beszerzésmenedzsment
Kereskedelmi informatika
38

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

TANTÁRGYAK

Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási ismeretek
Üzleti kommunikáció

Közgazdaságtan alapjai
Jogi ismeretek

Gazdaságtörténet és gazdaságpolitika
Üzleti nyelv

Vállalati gazdaságtan alapjai
Marketing alapjai

Vállalati pénzügyi ismeretek
Menedzsment alapjai
Számvitel alapjai
Adózási ismeretek

Kockázatmenedzsment alapjai
EU ismeretek

Üzleti tervezés alapjai
Pénzügyi és számviteli informatika

Befektetések és bankismeret

39

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

(POSZTGRADUÁLIS)

EXECUTIVE MBA
COACH - ÜZLETI EDZŐ
MARKETING MENEDZSER
PROTOKOLL ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ

SZAKKÖZGAZDÁSZ

www.wsuf.hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesek

A program célja olyan szakemberek képzése, EXECUTIVE MBA
akik nemcsak az üzleti döntések meghozatalához
szükséges készségekkel rendelkeznek, hanem A KÉPZÉSRE
képesek a vállalat életben maradását és fejlődését
biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, a • közgazdászok,
nemzetközi gazdaságban való eligazodásra, az • gazdasági, pénzügyi
emberi erőforrások hatékony kezelésére, továbbá
a szervezet tevékenységeinek irányítására. szakemberek,
• vállalati szakemberek,
A program során a hallgatók a legújabb ismeretek • cégvezetők illetve leendő
elsajátításával képesek lesznek helyesen elemezni
az üzleti világ mindennapi helyzeteit, valamint a cégvezetők jelentkezését várjuk.
belső és külső környezeti tényezők elemzésével
globálisan is átlátják a vállalat és a kapcsolódó
társaságok gazdasági, pénzügyi, és termelési
folyamatait.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Dr. Tóth Gergely Végzettség neve:
Executive MBA szakirányú
menedzser

Munkarend: levelező
Képzési idő: 4 félév
Képzés díja: 249.000 Ft/félév

Bővebb információ és jelentkezés:
www.wsuf.hu/kepzesek/szakiranyu-
tovabbkepzesek/executive-mba menüpontban

41

COACH - A coaching kifejezés, mely angolul edzést jelent, a
ÜZLETI EDZŐ szervezetekben folyó munkához és a teljesítmény
javításához kapcsolódó segítő tevékenység.
A KÉPZÉSRE Egyrészt tudás-transzfert biztosít, a nagyobb
tapasztalattal rendelkező átadja ismereteit, segíti
• trénerek, a fejlődést. Másrészt a hangsúly a változáson van,
• pszichológusok, a képességek felszínre hozatalán, a hatékonyabb
• már vezető beosztást betöltő működésen. A coaching és a tanácsadás
között vannak átfedések, mindkettő az egyén
szakemberek, erőforrásainak összpontosítását célozza, egy
• HR szakemberek, adott területen.
• tanácsadási tevékenységet
A „Coach - üzleti edző” - államilag elismert -
folytatók, szakirányú továbbképzés. Célja, hogy az üzleti
• illetve a téma iránt érdeklődők életben és más területen tapasztalatot szerzett
oktatók bevonásával, olyan szakembereket
jelentkezését várjuk. képezzen, akik munkájuk során sikeresen tudják
alkalmazni a coaching szemléletét és eszközeit.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Képzésünkön az elméleti alapok elsajátítása
mellett, igen nagy hangsúlyt kap a gyakorlat,
nem csupán az órákon, hanem az üzleti/munka
területeken végzett feladatokon keresztül.

Végzettség neve: Dr. Kunsági Andrea
Coach-üzleti edző

Munkarend: levelező
Képzési idő: 3 félév
Képzés díja: 231.000 Ft/félév

Bővebb információ és jelentkezés: www.wsuf.
hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesek/
coaching-uzleti-edzo menüpontban

42

MARKETING A marketing menedzser „sikerszakma”, hozzájárul
MENEDZSER karrierje építéséhez és biztos munkalehetőséget
nyújt, mivel marketingvezetőre minden
A KÉPZÉSRE vállalkozásnál és nonprofit szervezetnél szükség
van.
• marketing munkatársak, Tevékenységének kiemelt területei:
• HR szakemberek, • vezeti és irányítja a „marketingcsapat”
• közgazdászok,
• piackutatók, tevékenységét,
• illetve a téma iránt érdeklődők • kreativitásával hozzájárul a fogyasztó-, piac-, és

jelentkezését várjuk. versenytárs-orientált vállalati magatartáshoz és a
piaci pozíció javulásához,
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK • folyamatosan figyeli, feltárja és elemzi a szervezet
tevékenységét befolyásoló külső és belső
Végzettség neve: tényezőket,
Marketing manager • szervezi és koordinálja a piac szereplőinek
magatartására irányuló kutatásokat,
Munkarend: levelező • a vállalkozás céljainak megvalósítása érdekében
Képzési idő: 2 félév marketingstratégiát tervez, operatív akciókat és
Képzés díja: 249.000 Ft/félév cselekvési programokat dolgoz ki és irányítja,
koordinálja azok megvalósítását,
• menedzseli a termékek, szolgáltatások és márkák
kialakítását és piaci bevezetését, a hatékony
árpolitikát és értékesítést,
• tervezi és irányítja az online marketing-
kommunikációt,
• együttműködik a piackutató szervezetekkel és
reklámügynökségekkel.

Bővebb információ és jelentkezés: www.wsuf.
hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesek/
marketing-menedzser menüpontban

Dr. Pénzes Ibolya Rózsa
43

PROTOKOLL ÉS Napjainkban a hivatalos kapcsolattartás, a
megfelelő kulturált viselkedés, a rendezvények

RENDEZVÉNYSZERVEZŐ szakmai és protokolláris lebonyolítása egyre
nagyobb szerepet kap a hivatalos és magán
kapcsolatokban az élet minden területén.
SZAKKÖZGAZDÁSZ
A szakirányú továbbképzési szak célja:

A KÉPZÉSRE A képzés célja olyan felsőfokú gazdasági

végzettséggel rendelkező szakemberek

továbbképzése, akik a megszerzett ismereteik

birtokában képesek a hazai és európai

• önkormányzatoknál multinacionális vállalatoknál és közigazgatási
• művelődési intézményekben intézményekben a viselkedéskultúra szabályainak
és hagyományaink betartásával, protokolláris

• közgyűjteményekben és egyéb rendezvények megszervezésére. A
• oktatási intézményekben megszerzett gyakorlati tudásra alapozva végzős
hallgatóink szakmai utánpótlást jelentenek az

dolgozók jelentkezését várjuk. egyes szaktárcák, a helyi önkormányzatok,
háttérintézmények, nemzetközi szervezetek,

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK intézmények protokoll és nemzetközi osztályai,
valamint a multinacionális cégek számára.

Végzettség neve:
Protokoll és rendezvényszervező

szakközgazdász
Munkarend: levelező
Képzési idő: 3 félév
Képzés díja: 198.000 Ft/félév

Bővebb információ és jelentkezés: www.wsuf. Gáspár Ágnes
hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesek/
protokoll-rendezvenyszervezo menüpontban

44

HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK

Munkámból adódóan fontos szempont volt, hogy levelezőn
tudjak tanulni. Rugalmasak legyenek a feltételek és a tanárok.
A Wekerlében mindezeket megtaláltam. Munka mellett
teljesen beilleszthető az életembe, így mertem vállalni a
tovabbtanulast.
Ripli Zsuzsa – színész, WSUF levelező hallgató

Több okból is nagyon örültem, hogy megtaláltam ezt az
iskolát. Cselgáncsozom, a junior és a felnőtt korosztályos
válogatott kerettagja vagyok. Egyéni tanrendet bizosít az iskola
számomra, így edzésekre, edzőtáborokba és versenyekre el
tudok járni. Nagyon jól össze tudom egyeztetni a sportot az
iskolával. Nagyon érdekel a kereskedelem, marketing és a
logisztika, ez itt a Wekerle Főiskolán magas szinten tanulható.
Gőz Roland – Olimpikon, WSUF hallgató (egyéni tanrend)

45

IDEGENNYELVI
LEKTORÁTUS

nyelvi követelmények

A WSUF idegennyelvi lektorátusa az Atalanta Cégcsoport nyelviskolai hagyományaira építkezve
kezdte meg munkáját a főiskola alapításakor.
Az Atalanta 24 éve van jelen a hazai nyelvoktatási piacon, és 1993 óta megszakítás nélkül viseli a
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által kiadott, szigorú akkreditációs procedúra során elnyerhető
„Minősített és Ajánlott Nyelviskola” címet. A főiskola nyelvoktatásának megszervezése és a
lektorátus működési rendjének kialakítása során ezek a hagyományok voltak meghatározóak.

A főiskolai nyelvi képzés alapelvei: minőségi, hallgatóközpontú és kommunikatív nyelvoktatást
nyújtunk hallgatóinknak. A képzés témaköreit a releváns szaknyelvi vizsgák jellemző témakörei
alapján állítottuk össze. A képzés kiscsoportban zajlik, az órákon a hallgatókat minden esetben
maximálisan bevonjuk a munkába, alapvetően az oktatóval és a társakkal folytatott kommunikáció
során kerül sor az új anyag bemutatására és gyakorlására is.

A WSUF angol és német nyelvből biztosít kötelező, kreditpontos szaknyelvi képzést az összes
alapképzési szakon a képzés 5. és 6. félévében. A főiskolára történő beiratkozáskor leendő
hallgatóink kötelező nyelvi szintfelmérésen vesznek részt. Azok a hallgatók, akiknek nem
sikerül egy minimális belépő szintet elérniük a szintfelmérőn, személyre szóló képzési ajánlatot
kapnak:   térítés ellenében kiscsoportos, hatékony nyelvtanfolyamokat szervezünk számukra.
Nekik a szaknyelvi képzés megkezdése előtt újabb szintfelmérőn kell bizonyítaniuk, hogy elérték
a szaknyelvi képzés megkezdéséhez szükséges minimális szintet.

Az abszolutórium megszerzése és a záróvizsga letétele
után a diploma kiadásának előfeltétele a képzési és kimeneti
követelményekben előírt nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása.

’Kereskedelem és marketing’, ’Emberi erőforrások’ ’Pénzügy és
számvitel’ és ’Gazdálkodási és menedzsment’ alapszakon egy
államilag elismert, vagy azzal egyenértékű szakmai, középfokú (B2)
komplex (írásbeli és szóbeli) nyelvvizsga az oklevélszerzés feltétele,
amely kiváltható egy felsőfokú általános nyelvi komplex vizsgával
vagy más, azzal egyenértékű dokumentummal.

’Gazdaságinformatikus’ alapszakon a diplomaszerzés feltétele egy
élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú komplex (írásbeli és
szóbeli) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány,
illetve oklevél.

Dr. Kimmel Magdolna
– nyelvi lektorátus vezető

47

FELVÉTELI IRODA

Sok szeretettel köszöntünk minden kedves Érdeklődőt!
Felvételi eljárással, jelentkezéssel, pontszámítással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak
bizalommal hozzánk.


FELVÉTELI IRODA ELÉRHETŐSÉGE:

• e-mailben: [email protected]
• telefonon: +36 1/323-1070/*204-es melléken, minden hétköznap 9-17 óra között
• személyesen: előzetes időpont egyeztetés szükséges (telefonon vagy e-mailben)

RÉSZLETES INFORMÁCIÓ AZ AKTUÁLIS FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL
A WWW.FELVI.HU HONLAPON TALÁLHATÓ.

A KÉPZÉSEK FINANSZÍROZÁSA Nappali képzés esetén Levelező képzés
esetén
Alapképzési szakok 234.000Ft/félév
234.000Ft/félév 216.000Ft/félév
Pénzügy és számvitel 234.000Ft/félév 216.000Ft/félév
Kereskedelem és marketing 234.000Ft/félév 216.000Ft/félév
Emberi erőforrások 234.000Ft/félév 216.000Ft/félév
Gazdálkodási és menedzsment 216.000Ft/félév
Gazdaságinformatikus 216.000Ft/félév
Nemzetközi gazdálkodás

A táblázatban szereplő összegek a 2020/21-es tanévre vonatkozó féléves tandíjak.

48

KARRIERÉPÍTÉS

Sok szeretettel várok minden érdeklődőt, akinek bármilyen kérdése
van a főiskolán végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeiről,
esélyeiről és ezen keresztül a diplomájuk munkaerő-piaci értékéről.

A munkáltatók egyik alapvető elvárása az új munkaerővel szemben,
hogy minimum 1-3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezzen.
Így sok pályakezdő fiatalnak ez szint­e teljesíthetetlen akadályt
jelent. Mi ebben segítünk hallgatóinknak, hogy még tanulmányi
éveik alatt sikeresen elhelyezkedhessenek, akár gyakornoki, akár
normál állásban, így mire megszerzik diplomájukat, már meglesz
a megfelelő szakmai tapasztalatuk is, ami nagyban elősegíti
az álláskeresést. Végzett hallgatóink 90%-a 3 hónapon belül
szakmájában elhelyezkedik.

A WSUF - KARRIER IRODA KIEMELT Velichné Kindtner Hajnalka
SZOLGÁLTATÁSAI – Karrier Iroda vezetője

• találkozási és kapcsolatfelvételi lehetőségek a főiskolai hallgatók,

valamint a cégek, vállalatok számára

• szakmai gyakorlati helyek felkutatása

• foglalkoztatási lehetőségek bemutatása

• segítségnyújtás az önéletrajz, pályázati anyag megírásában

• felkészítés interjúra

• személyes tanácsadás

• szituációs gyakorlatok ismertetése

• állásbörzék hirdetése, szervezése

• előadások, tréningek szervezése

• a főiskoláról kikerülő diplomásokkal szembeni követelmények Elérhetőségek:
• ismertetése [email protected]
hallgatói és céges igényfelmérés e-mail:

• egyéni karrier tanácsadás telefon: +36 1/323-1070/*730-as mellék
• karrierpálya tervezés

49

ÖSZTÖNDÍJAK

Az ösztöndíjak célja a hallgatók tudásszintjének fokozása, a tanulmányi
teljesítmény, valamint a nyelvtanulás ösztönzése; a hallgatói tanulmányi

és tudományos eredmény, teljesítmény elismerése; a főiskoláért és
hallgatótársakért végzett munka honorálása, valamint a hátrányos helyzetű
csoportokhoz tartozó hallgatók támogatása és az esélyegyenlőségük növelése.

Az ösztöndíjakat adományozza:
Alapító elnök

WEKERLE TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
WEKERLE TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ

WEKERLE KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ

TOVÁBBI, SZÉLESKÖRŰ ÖSZTÖNDÍJAINK MEGTALÁLHATÓK HONLAPUNKON:

WWW.WSUF.HU/ HALLGATOKNAK/OSZTONDIJAK-TAMOGATASOK

50


Click to View FlipBook Version