The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

РАНГ 22 ОКТЯБРЬ 88 СОН

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dxolmatov2597, 2021-10-21 08:59:03

Фарғона ҳақиқати

РАНГ 22 ОКТЯБРЬ 88 СОН

24 ЎЗБЕКИСТОН ПРЕЗИДЕНТИ
САЙЛОВИ КУНИ
ОКТЯБРЬ
Тилимиз

ИЧИМЛИК ПАНДЕМИЯ фидойиси эди...

УШБУ СУВИ ШАРОИТИДА ЖАДИД,

СОНДА: НЕГА САЙЛОВ ТИЛШУНОС

ЕТИШМАЙДИ? 2 УЧАСТКАСИДА 3

БЕТ БЎЛИШ ТАРТИБИ БЕТ
Фарùона üаûиûати 2Бош ҳамкор – Фарғона вилояти ҳокимлиги № 88 (24581) ВА ПУБЛИЦИСТ 4

БЕТ

Сайловга

Сайтимизга ўтиш учун КУН ҚОЛДИ

Газета 1917 йил 14 октябрдан чиқа бошлаган http://farhaqiqat.uz/ t.me/farhaqiqati 2021 йил 22 октябрь, жума QR кодини телефонингиз
орšали сканер šилинг

ЎЗБЕКИСТОН ХАЛҚИГА
БАЙРАМ ТАБРИГИ

Қадрли ватандошлар! диққатга сазовордир. Ҳозирги кунда мамлакатимизда ҚАДРИНГ БАЛАНД БЎЛСИН,
Аввало, сиз, азизларни, сизлар Ана шу ишларнинг узвий давоми яшаётган турли миллат вакиллари ва
орқали бутун халқимизни улуғ айём чет эл фуқароларида ўзбек тилини ОНА ТИЛИМ Ўзбек тилига давлат тили мақоми
– Ўзбек тили байрами куни билан сифатида яқин келгусида асосий вази- ўрганишга қизиқиш ва эътибор ортиб берилганига 32 йил тўлди
чин қалбимдан самимий муборакбод фаси чет элларда ўзбек тили, мадания- бораётганини ҳисобга олиб, улар учун
этаман. ти ва миллий анъаналаримизни кенг махсус дарслик, луғат ва қўлланмалар, 21 октябрь – Ўзбек тили байрами кунига бағишланган маънавий-маъри-
Албатта, кейинги йилларда мамла- оммалаштириш, гуманитар алоқаларни видео ва аудиоматериаллар ҳажмини фий тантанали тадбир сўз мулкининг султони Алишер Навоий ҳайкали
катимизда янгича руҳда кенг нишон- мустаҳкамлашдан иборат бўлган Алишер ошириш бўйича ишларни янада кучай- пойига гулдасталар қўйишдан бошланди. Унда кенг жамоатчилик вакил-
ланаётган бу байрамнинг алоҳида Навоий халқаро институти фаолияти тиришимиз зарур. Тлари, тилшунос олимлар, адабиёт жонкуярлари, ёшлар иштирок этди.
файзи ва шукуҳи борлигини барчамиз йўлга қўйилади. ил — миллат 21 октябрь – Ўзбек тили бай- ги натижасида 1989 йил 21 тили ва адабиётини асраб-
яхши биламиз. Ушбу қутлуғ санада Ўзбек тили жонажон Ватанимиз- кўзгуси, маънави- рами куни этиб белгиланди. октябрь куни қабул қилинган авайлайди, унинг ривожи
миллий қадриятларимиз гултожи Ўтган қисқа даврда ўзбек тилини да яшаётган барча фуқароларимиз ятни белгиловчи қонунга асосан, ўзбек тили йўлида бор куч-салоҳиятини
бўлган она тилимизнинг тарихимиз чуқур ўрганиш ва ўргатишга хизмат учун азиз ва қадрли тилга айланиши, муҳим восита. Бугунги кунда мамлакати- мамлакатимизда давлат тили сафарбар этаверади.
ва тақдиримиз, бугунги ҳаётимиздаги қиладиган 16 та китоб, жумладан, 9 та унинг жозибадорлигини ошириш учун Ота-боболаримиз мизда шаклланган одил ва мақомига эга бўлганлигини
ўрни ва аҳамиятини, уни ривожлан- луғат нашр қилинганини алоҳида қайд барча куч ва имкониятларни сафар- холис тил сиёсати натижа- Тил байрами талаба ёш-
тириш борасида олдимизда турган этиш лозим. Айни вақтда 5 жилддан бар этишимиз, бу мақсадда нафақат таъбири билан сида ўзбек тили нуфузли эътироф этишди. ларнинг саҳна кўринишлари,
долзарб вазифаларни янада чуқур ҳис иборат “Ўзбек тилининг изоҳли луғати” маънавий, шу билан бирга, моддий айтганда, “Тил билмаслик минбарлардан янграмоқда, – Мустабид тузум даврида мумтоз куй-қўшиқлар,
этамиз. фундаментал тадқиқоти вазирлик ва рағбатлантириш чораларини ҳам – эл билмаслик” сифатида хорижий мамлакатларда ўзбек тилига давлат тили дилрабо рақсларига уланиб
Азиз дўстлар! идоралар, таълим-тарбия масканларига, кенг қўллашимиз даркор. Хусусан, баҳоланган. Кейинги йил- ўзбек тилини ўрганишга мақомининг берилиши Ва- кетди.
Сўнгги йилларда Ўзбекистонда барча мамлакатимизнинг чет элдаги диплома- тилшунос ва луғатшунос олимлари- ларда она тилимизга бўлган бўлган иштиёқ тобора ортиб танимиз мустақиллиги сари
соҳа ва тармоқлар каби она тилимиз тик ваколатхона ва консуллик муасса- мизнинг, шоир-адибларимизнинг ушбу муносабат, уни давлат бормоқда. қўйилган дастлабки дадил Шу куни Ислом Каримов
қадри ва нуфузини янада ошириш бо- саларига етказилди. Шунингдек, чет эл соҳадаги машаққатли ва шарафли тили сифатидаги нуфузини Фарғона давлат универси- қадамлардан эди, — деди ан- номидаги Театр ва кон-
расидаги сиёсат ва амалий ишларимиз фуқаролари ва юртдошларимизга ўзбек меҳнатини муносиб қадрлаш, улар- оширишга алоҳида эътибор тети филология факуль- жуманда сўз олган Фарғона церт саройида Марғилон
ҳам янги босқичга кўтарилаётганидан тилини ўргатадиган онлайн платформа, нинг илмий тадқиқотлари, дарслик ва қаратилмоқда. тетида тил байрамига ба- давлат университети ректори мусиқали мақом театри
хабардорсиз. Бунинг тасдиғини ўзбек ўзбек тили изоҳли луғатининг мобиль қўлланмалари, китоб ва рисолаларини Ўзбекистон Президенти ғишланган “Қадринг баланд Баҳодир Шермуҳаммадов. – ижодий жамоаси иштироки-
тилининг давлат тили сифатидаги иловаси, хориждаги ватандошларимиз давлат буюртмаси шаклида нашр этиш Шавкат Мирзиёев томонидан бўлсин, она тилим” шиори Тилимизнинг сеҳру жозибаси, да байрам дастури намойиш
мақоми ва обрў-эътиборини тубдан учун махсус веб-сайт яратилгани ҳам ва кенг жамоатчиликка етказиб бериш 2020 йил 10 апрель куни им- остида анжуман бў-либ ўтди. аввало, ана шу тилда яратил- этилди.
ошириш бўйича қабул қилинган та- албатта муҳим аҳамиятга эга. учун алоҳида дастур ишлаб чиқиб, золанган "Ўзбек тили байра- Унда сўз олганлар миллат- ган бадиий адабиётларда
рихий фармон ва қарорлар мисолида амалга оширишимиз зарур. ми кунини белгилаш тўғриси- парвар зиёлилар, тилимиз намоён бўлади. Ўзлигини Расулжон КАМОЛОВ.
яққол кўриш мумкин. Ўзбекистоннинг Туркий тилли дав- да"ги Қонунга биноан, фидойиларининг жонкуярли- таниган ҳар бир миллат она Элёр ОЛИМОВ
Ана шундай саъй-ҳаракатларимиз латлар ҳамкорлик кенгашига аъзо Давлат тилига оид барча маълу-
натижасида она тилимиз нафақат мам- бўлгани Ташкилот доирасида иқтисодий мотларни ўзида жамлаган Ўзбек тили олган суратлар.
лакатимизда, балки жаҳон миқёсида алоқаларни кучайтириш билан бирга, миллий корпусини яратишни тезлашти-
ҳам ўзининг муносиб ўрни ва мавқеига туркий тиллар, хусусан, ўзбек тилининг риш, она тилимизни Интернет глобал
эга бўлиб бормоқда. Айниқса, она ти- халқаро нуфузини оширишга хизмат тармоғида оммалаштириш ва ушбу
лимиз Бирлашган Миллатлар Ташкило- қилмоқда. Мамлакатимиз ташаббуси маконда мустаҳкам ўрин эгаллашини
тининг юксак минбарида, улкан сиёсий билан мазкур ташкилотнинг Алишер На- таъминлаш, дастурий маҳсулотларнинг
саммит ва учрашувларда баралла воий номидаги халқаро мукофоти таъсис ўзбекча иловаларини яратиш ишла-
янграб, тинчлик, дўстлик ва ҳамкорлик этилгани буюк аждодимиз хотираси ва рини жадаллаштириш ҳам олдимизда
воситасига айланиб бораётгани барча- бебаҳо меросига, шундай улуғ зотларни турган долзарб вазифадир.
мизни қувонтиради. вояга етказган халқимизга бўлган юксак
Вазирлар Маҳкамаси таркибида Дав- ҳурмат-эҳтиром ифодасидир. Азиз ва муҳтарам юртдошларим!
лат тилини ривожлантириш департа- Ҳозирги кунда Янги Ўзбекистонни
менти ҳамда Ўзбек тилини ривожлан- Бугунги кунда мамлакатимизда 150 та барпо этишга қаратилган эзгу инти-
тириш жамғармаси самарали фаолият миллий маданий марказ иш юритаётга- лиш ва ҳаракатларимиз ҳал қилувчи
кўрсатиб, ғоят муҳим бу соҳадаги ни, ўзбек тили билан бирга, қорақалпоқ, босқичга кўтарилмоқда. Бу йўлда
ишларни мувофиқлаштириб келмоқда. рус, қозоқ, қирғиз, тожик, туркман тил- миллий ўзлигимиз, ғурур-ифтихоримиз
Алишер Навоий номидаги Тошкент ларида оммавий ахборот воситалари фао- тимсоли бўлган она тилимиз, ҳеч
давлат ўзбек тили ва адабиёти уни- лият кўрсатаётгани, мактабларимизда шубҳасиз, беқиёс куч-қудрат ва илҳом
верситети таркибида амалий фило- таълим-тарбия жараёни 7 та тилда олиб манбаи бўлиб хизмат қилади.
логия ва компьютер лингвистикаси борилаётгани дунё амалиётидаги ноёб Ана шундай ҳаётий эътиқод ва буюк
бўйича янги йўналишлар очилиб, ўзбек тажриба эканини таъкидлаш ўринлидир. мақсад билан яшаётган халқимиз дои-
тилини турли соҳаларда қўллашга оид Юртимизда чет тилларга ихтисослашган мо омон бўлсин!
тадқиқотлар амалга оширилмоқда. ҳамда ўқув машғулотлари хорижий тил- Сизларни бугунги байрам билан яна
Олийгоҳ қошида Давлат тилида иш ларда ўтиладиган таълим масканлари бир бор табриклаб, барчангизга сиҳат-
юритиш асосларини ўқитиш ва мала- сони ортиб бораётгани ҳам шу соҳадаги саломатлик, бахту саодат, хонадон-
ка ошириш маркази, 6 та махсус ўқув муҳим ўзгаришлар натижасидир. ларингизга тинчлик-омонлик, файзу
курси ҳамда Алишер Навоий халқаро барака тилайман.
жамғармаси ташкил этилгани ҳам айни Муҳтарам ватандошлар! Она тилимиз мангу яшасин!
шу мақсадларга қаратилгани билан Ўзбек тилини янада ривожлантириш, Шавкат МИРЗИЁЕВ,
унинг давлат тили сифатидаги ўрни ва Ўзбекистон Республикаси
нуфузини янада мустаҳкамлаш бора- Президенти
сида олдимизда катта ва масъулиятли
вазифалар турганини барчамиз яхши
англаймиз.

МАЪРИФАТ ВА МАДАНИЯТГА ЭЪТИБОР
С
Вилоят ҳокими Хайрулло Бозоров Аҳмад қилиш, замонавий қайта жиҳозлаш бўйича лойиҳа амимий мулоқот чоғида турли миллат ва
Фарғоний номидаги вилоят ахборот-кутубхона тайёрлаш, келгуси йилдан буни албатта амалга оши- элатлар ўртасидаги тотувлик, ўзаро ҳурмат
марказига ташриф буюриб, муассаса фаолияти, риш юзасидан кўрсатмалар берди. ва ҳамжиҳатлик мамлакатимизнинг энг
катта бойлиги ҳисобланиб, барқарор ри-
Вмоддий-техник базаси, китоб фонди ва мавжуд *** вожланиш ва тинчлигимиз гарови эканлиги
Хайрулло Бозоров вилоятимиздаги мил- таъкидланди.
муаммолар билан танишди. лий маданий марказлар жойлашган “Дўстлик Вилоят ҳокими миллий маданий марказлар ви-
илоят ахборот ва оммавий коммуника- уйи”да ҳам бўлиб, славян, яҳудий, татар, не- лоятимизда истиқомат қилаётган турли миллатга
циялар бошқармаси бошлиғи Шоҳидбек мис, корейс, қирғиз, тожик, турк миллий мада- мансуб аҳоли муаммо ва масалалари ҳал этилиши-
Аслонов вилоят раҳбарига ахборот-кутубхо- ний марказлари раҳбарлари билан учрашди. да маҳаллий давлат ҳокимияти органлари билан
на маркази ҳақида, бу ердаги китобларнинг
электрон базасини яратиш, хориж мамла- боғловчи кўприк вазифасини ҳам бажариши лозимли-
гини қайд этди. Марказлар раҳбарларининг талаб ва
катларидаги кутубхоналарда сақланаётган Фарғона таклифларини тинглади.
ҳақидаги манбаларнинг факсимил нусхаларини Шунингдек, Хайрулло Бозоров ушбу бинода фао-
келтириш, қадимий қўлёзмаларни реставрация қилиш лият олиб борувчи Фарғона вилояти рус драма театри
масалаларида амалга оширилаётган ишлар ҳақида жамоаси билан ҳам учрашди. Учрашувда театр фао-
маълумот берди. лиятини ривожлантириш, бинонинг иситиш ва электр
таъминоти тизимини реконструкция қилиш, махсус
Мазкур кутубхона 1899 йилда ташкил этилган хизмат транспорти ажратиш борасида мутасаддилар-
бўлиб, 1970 йилда янги бинога кўчирилган. Кутубхона га топшириқлар берилди.
умумий фондида 270 мингдан зиёд номдаги 350 минг – Маърифат ва маданиятга эътибор келажагимиз,
нусхага яқин китоблар мавжуд. АКМ архивида ўтган ёшларимиз тарбиясида муҳим ўрин тутади. Маъри-
асрнинг 30-йилларидан бери чоп этилган газета ва фатпарвар аждодларимиз меросини, миллий анъана-
журналлар йиғмажилдлари ҳам сақланади. Эндилик- ларимизни келгуси авлодларга етказиш – барчамиз-
да халқимизнинг бой маърифий мероси сифатидаги нинг муқаддас бурчимиз, – деди вилоят раҳбари.
тарихий асарларни авайлаб-асраш, тадқиқотчилар
ва китобхонларга сифатли хизмат кўрсатиш, инно- Ҳаётжон БОЙБОБОЕВ.
вацион технологияларни жалб қилиш, муаммоларни Суратларни Муқимжон ҚОДИРОВ ва
бартараф этиш каби масалалар кун тартибидан ўрин
олмоқда. Элёр ОЛИМОВ олган.

Вилоят ҳокими масъулларга вилоят ахборот-ку-
тубхона маркази биносини капитал реконструкция

2 Фарùона üаûиûати 2021 йил
22 ОКТЯБРЬ

Қишлоқ хўжалиги: истиқбол ва самара ФАРҒОНА ТУМАНИ
ПАХТАКОРЛАРИ МАРРАДА!
МАЛИНАЧИЛИКДА
КООПЕРАЦИЯ ВА КЛАСТЕР ТИЗИМИ Туман пахтакор- Бу йил “Fergana Осеаnа” кластери ҳамда фермер
лари 16 минг хўжаликлари томонидан 5 минг 815 гектар майдонда
Фарғона туманидаги 200 тоннадан ғўзанинг серҳосил, маҳаллий иқлимга мос навлари пар-
Қизилқўрғон массивида варишланди. Агротехник тадбирлар ўз вақтида, сифатли
300 гектар ерда мали- ортиқ пахта хир- олиб борилди.
на плантацияси ташкил монини бунёд
этилади. Туманни малина этдилар Тумандаги “Водил Қатортерак кўрки”, “Элнорахон-Алёр-
етиштиришга ихтисослаш- бек”, “Аввал Собиржон замини”, “Валижон-Жамшидбек”,
тириш, малиначилик коо- “Иқбол Мирзо”, “Дарё нур”, “Қўрғонтепа агроҳосилот
перациялари ва кластери давомчилари”, “Қўрғонтепа Рустам-Абдураҳим” каби фер-
фаолиятини йўлга қўйиш мер хўжаликлари умумий хирмонга муносиб ҳисса қўшди.
ишлари бошланди.
ТАРИХИМСАН, ТАҚДИРИМСАН...
Е р майдонларининг
геологияси ҳамда Фарғона вилояти тарихи ва маданияти давлат музейида тил байрамига
агрокимёвий хоссала- бағишланган “Тарихимсан, тақдиримсан, келажагимсан, она тилим!” деб
рини ўрганиш ишлари номланган тадбир бўлиб ўтди.
олиб борилиб, юқори
ҳосилдорлик билан Анжуманда она тили тарихи ва бугунги ти давлат музейи директори Хайрулло
малина етиштиришга мослиги куни, унинг ҳаётимиздаги ўрни, аллома- Зокиров. — Ўзбек тили сиёсий-ҳуқуқий,
аниқланди. ларимиз томонидан билдирилган фикрлар ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маърифий
ҳақида иштирокчиларга музей ходимлари жабҳаларда фаол қўлланилиб, халқаро
Фарғона вилояти ҳокими томонидан маълумот берилди. минбарларда баралла янграмоқда. Хори-
Хайрулло Бозоров иштирокида жий мамлакатларда тилимизга эътибор ва
малина плантациясини ташкил Фарғона ихтисослашган мақом мактаби уни ўрганишга қизиқиш кучайиб бораётга-
этиш бўйича режалаштирилган ўқувчилари она тилимизни улуғловчи гўзал ни ҳам қувонарли.
ишлар бошланди. куй ва қўшиқлар ижро этишди.
Вилоятимиз бўйлаб ташкил этилаётган
Вилоят ҳокими вертикал — Амалий ишлар шарофати билан ўзбек бундай тадбирлар она тилимизга бўлган
суғориш қудуқлари қазиш ва тили нафақат мамлакатимизда, балки ҳурмат, ифтихор ва ғурур ҳиссини янада
насослар ўрнатиш орқали сув му- жаҳон миқёсида ҳам ўзининг муносиб оширишга хизмат қилади.
аммосини ҳал этиш мумкинлигини ўрни, мавқеига эга бўлиб бормоқда,— деди
айтди. Бунда ҳар бир қазилган Фарғона вилояти тарихи ва мадания- Ўз мухбиримиз.
вертикал суғориш қудуқларини
(скважинани) бурғулаш ва ишга СЎХЛИК СОЛИҚ ТЎЛОВЧИЛАРДА
тушириш билан боғлиқ харажат-
ларнинг 70 фоизи, бироқ 120 20 МИЛЛИАРД СЎМ ҚОЛАДИ
миллион сўмдан ошмаган қисми
Фермер, деҳқон хўжаликлари Бу вилоятнинг чегара ҳудудларида тадбиркорликни ривожлантириш ва аҳоли
ва томорқа ер эгалари кенга- фаровонлигини яхшилаш имконини беради
ши томонидан субсидия билан
қоплаб берилади. Шунингдек, Туркиянинг малина етиштириш- бўлган боғдорчилик хўжаликлари экиб, боғ қилганмиз. Сўнгги йил- 2021 йил 14 сентябрь куни қабул қилинган тўлаши зарур.
ҳудуд бўйлаб электр симёғочлари га ихтисослаштирилган Мерсин раҳбарлари билан мулоқот ларда кўп ҳосил бермай қўйди. Бу “Ўзбекистон Республикасининг Солиқ ко- Имтиёзлар қўлланиши натижасидан қатъий
ўрнатилиб, кабеллаштирилиши вилоятидан тикансиз кўчатларни чоғида, самарасиз боғларни йил ҳам 10 миллион сўмдан ортиқ дексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш
таъминланади. олиб келиб, маҳаллийлаштиришни малиназорга айлантириш орқали маблағни сарф қилгандим. Нати- тўғрисида”ги Қонунида айрим ҳудудларда даромад солиғига ҳар чоракда 25 минг сўм,
режалаштиряпмиз. Вилоят даромадларни ошириш, субсидия- жа эса яхши бўлмади. Ҳатто хара- солиқ солишнинг алоҳида тартибини назарда ижтимоий солиқ учун йилига 270 минг сўм,
Орифжон Жумаев мева-саб- ҳокимига 40 гектар ер майдони- лардан фойдаланган ҳолда сква- жатларимни ҳам қоплай олмадим. тутувчи махсус солиқ режими киритилди. жами 370 минг сўм ҳисобланиб, йилига 3,8
завот етиштириш ҳамда қайта да қиймати 20,9 миллиард сўм жиналар қазиш ҳамда томчилатиб Ўрикларни кесиб, ўрнига бошқа млн. сўм миқдоридаги қўшимча маблағ тадбир-
ишлаш соҳасида катта тажрибага бўлган малина етиштириш ҳамда суғориш тизимини татбиқ этиш, кўчат экишни режалаштираёт- Хусусан, вилоятнинг Сўх тумани, Риштон кор ихтиёрида қолмоқда.
эга. У 100 гектар майдонда мали- қайта ишлаш мажмуасини барпо Фермер, деҳқон хўжаликлари гандим. Бу ерларга малина экиш туманининг “Чўнғара”, Фарғона туманида
начилик кластери ташкил этиш- қилиш лойиҳасини тақдим этдик. ва томорқа ер эгалари кенгаши таклифини беришди. Тўғриси, ҳеч жойлашган “Шоҳимардон”, “Ёрдон” МФЙ, Шунингдек, жорий этилган янги имтиёз
ни режалаштирган. Тадбиркор Шунингдек, анъанавий усул- томонидан тақдим этилаётган 7 иккиланмасдан экмоқчиман. “Ҳосилот” маҳалласининг Тоштепа-2 кўчасида бўйича юридик шахслардан олинадиган мол-
малина етиштириш, уни сақлаш, лардан воз кечган ҳолда 3 метр фоизли мақсадли кредитларни фаолият кўрсатаётган солиқ тўловчиларга мулк солиғи, ер солиғи, сув ресурсларидан
қайта ишлаш ҳамда экспортга оралиқларда малина қаторларини олган ҳолда 5-25 тонна ҳажмдаги Юзага келиши мумкин бўлган нисбатан пасайтирилган миқдордаги махсус фойдаланганлик учун солиқ бўйича белгилан-
жўнатишни ўз ичига олган тизим- жойлаштириш бўйича ўз фикрла- совуткичли омборларни ташкил масалаларни тезкор ҳал этиш- солиқ ставкаларини қўллаш белгиланди. ган солиқ ставкаларига нисбатан 0,1 коэф-
ни шакллантириш истагида. римни билдирдим. Бугунги кунда этиш бўйича ўз тавсияларини да тадбиркорларга ҳамда фициент (белгиланган солиқ ставкасининг 10
маҳаллий малина етиштирувчи- берди. деҳқонларга кўмаклашиш Унга кўра: фоизи) қўллаган ҳолда тўланиши белгиланди.
Малина беозор ўсимлик бўлиб, ларда ҳосилдорлик гектарига 5-8 мақсадида вилоят Фермер, деҳқон фойда солиғи (амалда – 15 фоиз),
асосан қаламча шаклда экиб, тоннани ташкил этаётган бўлса, — Фермерлик фаолияти хўжаликлари ва томорқа ер айланмадан олинадиган солиқ (амал- Сўх тумани, “Загнат” МФЙда яшовчи Ҳасан
кўпайтириш имконияти бор. замонавий агротехник усулларда билан бир неча йилдан буён эгалари кенгаши раҳбари Азизбек да – базавий ставкаси 4 фоиз), Иназаровнинг яшаш хонадонига амалдаги тар-
Кўчатларни баҳор ва куз ойлари- бу рақамни 25 тоннагача етказиш шуғулланаман, — дейди “Аб- Ҳакимов бошчилигида штаб таш- жисмоний шахслардан олинадиган тибга кўра, 2021 йил учун мол-мулк солиғига
да экиш тавсия қилинади. Икки мумкин, — дейди туркиялик тад- думухтор Абдупаттоҳ” фермер кил этилиши белгилаб қўйилди. даромад солиғи (амалда – 12 фоиз), 136 минг сўм, ер солиғига 903 минг сўм, жами
йилда ҳосилга кирувчи ўсимлик биркор Расим Качар. хўжалиги раҳбари Абдураҳим ижтимоий солиқ (амалда – 12 фоиз, 1 миллион 39 минг сўм солиқ ҳисобланган. Им-
раъногулдошлар оиласига мансуб Зарипов.— Тасарруфимизда 12 Шоҳсанам ЭШМАТОВА. бюджет ташкилотларидан ташқари) тиёз туфайли жорий йилги мол-мулк солиғига
бўлиб, унинг 120 дан ортиқ тури Вилоят ҳокими ҳудудда мавжуд гектардан ортиқ еримиз бор. Ўрик Элёр ОЛИМОВ ставкалари 1 фоиз этиб белгилаб 13,6 минг сўм, ер солиғига 90,3 минг сўм, жами
мавжуд. Марказий Осиё, Шарқий қўйилди. 103,9 минг сўм солиқлар ҳисобланиб, унинг
Сибир, Узоқ Шарқ, АҚШ ва Европа олган суратлар. Якка тартибдаги тадбиркорлар учун қатъий ихтиёрида 935,1 минг сўм қолади.
мамлакатларида ўсади. Малина- белгиланган миқдорларда ундириладиган
нинг қуритилган меваси тибби- даромад солиғи ҳар чоракда 25 минг сўм Ҳисоб-китобларга қараганда, барча солиқ
ётда терлатувчи дори сифатида, (амалда – фаолият турлари бўйича ҳар ойда турларига татбиқ этилаётган алоҳида ставка-
шарбати суюқ дорилар таъмини 25 минг сўмдан 100 минг сўмгача), ижтимо- лар туфайли вилоятнинг чегара ҳудудларида
хушбўйлаштиришда яхши самара ий солиқ бўйича йилига (амалда ҳар ойда) истиқомат қилувчи солиқ тўловчилар ихтиёри-
беради. базавий ҳисоблаш миқдорининг камида бир да бир йилда қарийб 20 миллиард сўм маблағ
баравари миқдорида белгиланиши назарда қолиши кутилмоқда.
— Малина нафақат сердаромад, тутилди.
балки жуда шифобахш ҳамдир. Сўх туманида якка тартибдаги тадбиркор Албатта, бундай солиқ имтиёзлари тақдим
сифатида рўйхатдан ўтган Илҳомжон Саломов этилиши чегара ҳудудлардаги солиқ тўлов-
озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат маҳсулотларининг чиларга иқтисодий томондан жуда катта ёрдам
чакана савдоси учун ҳар ойлик қатъий даро- бўлади. Ўз навбатида, тадбиркорлик фаолияти
мад солиғига 100 минг сўм, йилига 1,2 млн. кенгайиши, аҳоли турмуш фаровонлиги орти-
сўм, ижтимоий солиқ учун ҳар ойда базавий шига хизмат қилади.
ҳисоблаш миқдорининг камида бир баравари
миқдорида 270 минг сўм, йилига ўртача 3 (Мақола Фарғона вилояти Давлат
млн. сўм, жами 4,2 млн. сўм миқдорида солиқ солиқ бошқармаси ахборот хизмати

кўмагида тайёрланди).

Бугуннинг ИЧИМЛИК
МАВЗУСИ Дунё олимлари йигирма биринчи асрда сайёрамиз аҳолиси жуда кўп глобал муам-
молар билан юзма-юз бўлишини таъкидлаб, бу борада тоза ичимлик суви танқислиги
СУВИ энг оғриқли масалага айланишини алоҳида эътироф этишлари бежиз эмас.
НЕГА
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 2030 йилгача мўлжалланган Барқарор ри-
вожланиш дастурида яқин келажакда инсоният ҳаётига таҳдид қилувчи 17 та хавф-
хатарлар қаторида тоза ичимлик суви муаммоси ҳам қайд этилган.

Маълумотларга қараганда, бугун дунёда 2 млрд. одам тоза ичимлик сувидан
бебаҳра яшайди. Ҳар йили сайёрамизда 1 млрд. 2 млн. инсон сув танқислигидан турли
касалликларга чалинади.

Хўш, бу борада вилоятимиздаги бугунги ҳолат қониқарлими? Фарғонада яқин
йилларда амалга оширилиши режалаштирилаётган ишлар хотиржам умргузаронлик
қилишимиз учун етарлими?

ЕТИШМАЙДИ? туманида 34 фоиз, Бешариқда 61 та МФЙ аҳолисининг ичимлик суви- ичимлик сув таъминоти муаммоси-
фоиз, Бувайдада 50 фоиз, Ўзбекистон дан қарзи 545 млн. сўм, Тошлоқ тума- ни маълум даражада камайтириш
РЕЖАЛАР ЯХШИ, вилоятида ичимлик сув таъминоти ўзида Сўхда ичимлик сув таъминотини туманида 35 фоиз, Қўштепада 42 нида 44 та МФЙ аҳолисининг 487 млн. ташаббуси илгари сурилган эди. Бу
АМАЛДА-ЧИ?! ва оқова сув тизимларини яхши- 30 фоиздан 100 фоизга етказиш усту- фоиз, Олтиариқ туманида 52 фоиз ва сўм, Фарғона туманида 42 та МФЙ борада хорижий кредит маблағлари
лаш мақсадида давлат бюджети вор вазифа сифатида белгиланмоқда. ҳоказо. аҳолиси 346 млн. сўм, Ёзёвон тума- эвазига дастлабки саъй-ҳаракатлар
Техник ва технологик янгилаш, маблағлари ҳисобидан 509,7 млрд. нида 33 та МФЙда истиқомат қилувчи амалга оширилди. Лекин тендер
модернизация жараёнларини амалга сўм, халқаро молия институтла- Фарғона, Марғилон, Қўқон ва Шу ўринда бир мулоҳаза. Вило- аҳолининг 269 млн. сўм қарзи бор. ғолиби бўлган тадбиркорлик субъ-
ошириш орқали яқин беш йилда вило- ри кредит маблағлари эвазига Қувасой шаҳарларида аҳолини мар- ятнинг бош кентлари, ҳудудларда екти раҳбарлари лойиҳага ажратил-
ятда тоза ичимлик суви билан таъмин- 194 млн. доллар йўналтирилиши казлашган ичимлик сув тармоғи билан барпо этилаётган янги мавзелар, кўп Афсус, соҳага дахлдор идо- ган маблағни талон-торож қилгач,
ланганлик кўрсаткичини 90 фоизга мўлжалланмоқда. Натижада 635,2 таъминланганлик даражаси яхши. қаватли уйларда томорқа ер майдон- ралар раҳбарлари барчамизни мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши
етказиш режаштирилмоқда. км ичимлик сув тармоқлари, 69 та Аммо Фарғона шаҳрида 28,3 фоиз, ларини суғоришда, хизмат кўрсатиш қизиқтирадиган саволлар: яқин қўзғатилди. Натижада эзгу мақсад
ичимлик сув иншоотлари қурилади. Марғилонда 46 фоиз, Қувасойда 45 соҳалари, оилавий юмушларда истиқболга мўлжалланган дастур ва амалга ошмай, бошланган ишлар чала
Шунингдек, қўшни Андижон вилояти фоиз, Қўқон шаҳрида 28 фоиз сув тоза ичимлик сувини исроф қилиш режалар, уларнинг ҳудудлар кесими- қолиб кетди.
ҳудудида жойлашган Кампиробод сув 2022 йилнинг ўзида вилоят бўйича қувурларининг эскирганлиги бу бора- ҳолатлари кўп кузатилади. Айни пайт- да ижроси қандай таъминланиши, бу
омборидан қувур тортиб, Фарғона, 10 та объектда қарийб 96 км. дан да зудлик билан бартараф этилиши да баъзи қишлоқ ва маҳаллаларда ишларга давлат ва маҳаллий бюджет Эски муаммога янги ечим топиш
Марғилон ва Қувасой шаҳарлари, ортиқ узунликда ичимлик сув керак бўлган муаммолар борлигидан эса ҳамюртларимиз ҳалигача тоза маблағлари тақсимоти, жисмоний масаласи яна кун тартибига чиқди.
Қува, Тошлоқ ва Фарғона туманлари- тармоқлари, 10 та ичимлик сув далолат беради. ичимлик сувини қўшни ҳудудлардан ва юридик шахслар қарздорлигини Яқин истиқболда Кампиробод сув
да истиқомат қилувчи 650 мингдан иншоотлари барпо этиш учун дав- ташиб ичишга мажбур. Яқин йиллар- камайтириш борасида олиб борилаёт- омборидан вилоятимизнинг айрим
зиёд аҳоли тоза ичимлик суви билан лат бюджетидан 81,2 млрд. сўм Тошлоқ туманида марказлашган да бу борада адолат ўрнатилиши, ган амалий саъй-ҳаракатлар бўйича ҳудудларига ичимлик сув тармоғи тор-
таъминланиши кўзда тутиляпти. маблағ ажратиш белгиланган. Шу ичимлик сув билан таъминланганлик ҳаёт, тириклик манбаи бўлган табиий аниқ жавоб бермасликнинг бир неча тиш мақсад қилинмоқда. Ишонамиз-
тариқа келгуси йил якунида вилоят кўрсаткичи 42 фоиз бўлса, аҳолига неъматдан барча бирдек баҳраманд усулларидан фойдаланишади. Биз бу ки, бу сафар эзгу ният тўлиқ рўёбга
“Фарғона сув таъминоти” МЧЖ аҳолисининг ичимлик сув билан таъ- сув етказиб берувчи қувурлар деяр- бўлиши учун тенг шароит яратилиши- муаммоларни дўмбира қилиб чалиш- чиқарилади. Зеро, бугун юртимизда
мутахассисларининг маълумотларига минланганлиги 77 фоизга етказилади. ли юз фоиз эскирган. Устига-устак дан умидвормиз. ни эмас, аҳолига у яшаётган ҳудудда қонун устуворлиги, адолат ва шаф-
асосланадиган бўлсак, айни пайтда туманда 2 та МФЙ аҳолисига ҳалигача ушбу масала қачон ҳал этилишини ўз фофликни таъминлаш, таъсирчан
вилоятда марказлашган ичимлик суви ҲУДУДЛАРДА марказлашган ичимлик сув тармоғи Ўрни келганда, ҳали истеъмолчилик вақтида етказишни истаймиз, холос. жамоатчилик назоратини ўрнатиш
билан таъминланганлик ҳолати 67,1 АҲВОЛ ҚАНДАЙ? етиб бормаган. маданияти борасида мақтана олмас- ҳар бир ишда муҳим дастуриламал
фоиз, тармоқларнинг эскирганлик лигимизни айтиб ўтиш ўринлидир. ЭСКИ МУАММОНИНГ бўлмоқда.
ҳолати 33,4 фоиз. Вилоятда 16 та Сўх тумани вилоятнинг ичимлик сув Ёзёвон туманида марказлашган “Фарғона сув таъминоти” МЧЖ то- ЯНГИ ЕЧИМИ
МФЙ аҳолиси марказлашган ичимлик таъминоти энг оғир ҳудудлари сира- ичимлик сув таъминоти 57,7 фоиз, сув монидан тақдим этилган маълумотга Энг асосийси ва муҳими, эндиликда
сув тармоғи билан таъминланмаган. сига киради. Шу боис келгуси йилнинг қувурларининг 24 фоизи эскирган, 2 кўра, Тошлоқ, Ёзёвон, Фарғона ту- Агар ёдингизда бўлса, тахми- бу каби йирик лойиҳаларни амалга
та МФЙ марказлашган ичимлик сув манлари, Қувасой шаҳрида аҳолининг нан бундан йигирма йиллар олдин оширишда мамлакатимизнинг куч-
2022-2026 йилларда Фарғона тармоғига уланмаган. Тармоқларнинг ичимлик суви истеъмоли бўйича Фарғона вилоятига Кампиробод сув қудрати ва иқтисодий салоҳияти
эскирганлик даражаси Учкўприк қарздорлиги йилдан-йилга ортиб омборидан тармоқ тортиш орқали етарлидир.
бормоқда.
Ботир МАДИЁРОВ.
Мисол учун, Қувасой шаҳридаги 30

2021 йил Фарùона üаûиûати 3
22 ОКТЯБРЬ

24 ЎЗБЕКИСТОН ПРЕЗИДЕНТИ САЙЛОВИ КУНИ
ОКТЯБРЬ

Матбуот анжумани Хабардормисиз? ловчи ўз хоҳишига кўра яширин овоз бериш кабинасига ёки
хонасига бошқа шахсни таклиф қилишга ҳақли, бундан сайлов
ЖУРНАЛИСТЛАР ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА САЙЛОВ комиссияси таркибига кирадиган шахслар, кузатувчилар ва
УЧАСТКАСИДА БЎЛИШ ТАРТИБИ оммавий ахборот воситалари вакиллари мустасно.
БИЛАН ЮЗМА-ЮЗ
Сайловчи овоз бериш биносига киришда ижтимоий масо- Сайловчи ўзи ёқлаб овоз бераётган номзоднинг фамилияси
11-Фарғона округ сайлов комиссияси фага риоя қилиши шарт. Бунда икки сайловчи ўртасидаги рўпарасида, ўнг томонда жойлашган бўш квадратга «+» ёки
томонидан оммавий ахборот воситалари хо- масофа 1,5-2 метр бўлиши лозим. « » ёхуд «х» белгисини қўяди.
димлари, блогерлар учун Пресс-тур ташкил
этилди. ОАВ вакиллари дастлаб округ сайлов Сайловчи бинога киришида тана ҳарорати ўлчанади, унга Овоз берувчи тўлдирилган сайлов бюллетенини сайлов
комиссияси фаолияти, унинг 21 нафар аъзо- ҳимоя ниқоби ва тиббий қўлқоп берилади. Қўллари анти- қутисига ташлайди.
си ҳамда матбуот марказида журналистлар септик билан дезинфекция қилинади. Сайловчи участка
учун яратилган шароитлар билан танишди- сайлов комиссиясига шахсини тасдиқловчи ҳужжатини очиб Бузиб қўйилган сайлов бюллетени сайловчининг илтимосига
Млар. кўрсатади, заруратга кўра қисқа муддатга ҳимоя ниқобини кўра янгисига алмаштирилиши мумкин. Бузиб қўйилган сайлов
атбуот анжума- нафар аъзоларнинг барчаси Таъкидлаш ўринлики, сай- ни, тарғибот воситалари, очиб юзини кўрсатади. бюллетенлари ҳисобга олиниши, бекор қилиниши (юқори чап
нини округ сай- муваффақиятли ўтди. ловчилар умумий рўйхатига ҳудудларда ташкил этила- бурчагини кесиш йўли билан) лозим ва алоҳида сақланади.
лов комиссияси киритилганларнинг 634 минг ётган учрашувлар, халқаро ОВОЗ БЕРИШ ВАҚТИ ВА ЖОЙИ
матбуот мар- Сайлов кодексига кўра, нафари 30 ёшгача бўлган кузатувчилар, матбуот Айрим сайловчилар соғлиғининг ҳолатига ёки бошқа са-
14-20 октябрь кунлари муд- навқирон авлод вакилла- маркази фаолияти, умуман Овоз бериш сайлов куни соат 8.00 дан 20.00 гача бабларга кўра овоз бериш биносига кела олмаган ҳолларда,
кази раҳбари датидан олдин овоз бериш ри бўлса, уларнинг 141 олганда, ҳар бир сайловчи, ўтказилади. тегишли участка сайлов комиссияси овоз беришни ушбу сай-
Севара Алижонова очиб, жараёни ташкил этилиб, минг нафари илк марота- хусусан, ногиронлиги бор ловчиларнинг илтимосига биноан улар турган жойда ташкил
сўзни 11-Фарғона округ сай- вилоятимизда қарийб 65 ба сайловда қатнашади. шахслар учун ҳам қулай ша- Ўзбекистон Республикасининг чет давлатлардаги диплома- этади.
лов комиссияси раиси Эркин минг нафар сайловчи ушбу Шунингдек, 24 октябрь куни роит яратиш сингари муҳим тик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида, ҳарбий қисмларда,
Нуралиевга берди. ҳуқуқидан фойдаланди. вилоятга 25 нафарга яқин масалалар бўйича ўзларини санаторийларда, дам олиш уйларида, касалхоналар ва бошқа ТАКЛИФНОМА
— Айни кунларда 1203 та Вилоятда 2 млн. 276 минг халқаро кузатувчилар кели- қизиқтирган саволларга стационар даволаш муассасаларида, олис ва бориш қийин БЕРИЛМАГАН БЎЛСА ҲАМ
участка сайлов комиссияла- нафар сайловчиларнинг ши кутиляпти. Ўз навбатида жавоб олишди. бўлган ҳудудлардаги фуқаролар турган жойларда, қамоқда САЙЛОВДА ҚАТНАШИШ МУМКИН
рида тайёргарлик жараёни электрон рўйхати шакллан- сайлов қонун устуворлиги, сақлаш ва озодликдан маҳрум этиш жойларида тузилган сай-
белгиланган тартиб-та- тирилиб, участка сайлов адолат ва шаффофлик Матбуот анжумани доира- лов участкаларида участка сайлов комиссияси, агар рўйхатга Таклифномалар сайлов куни, вақти ва жойи тўғрисида
мойиллар асосида якунига комиссияларига сайлов руҳида ўтиши учун сиёсий сида журналист ва блогер- киритилган барча фуқаролар овоз бериб бўлган бўлса, овоз сайловчиларни хабардор қилиш учун тарқатилади. Агар
етказиляпти, — деди Э. Нур- варақалари, ҳимоя кийим- партиялар, маҳаллалар лар Фарғона шаҳридаги бериш тугаганлигини исталган вақтда эълон қилиши мумкин. таклифнома берилмаган бўлса, бу фуқарони сайлов
алиев. – Марказий сайлов лари, ниқоб ва қўлқоплар, вакиллари, журналистлар 15-, 88-сайлов участкалари ҳуқуқидан маҳрум қилмайди. Яъни таклифнома берилмагани
комиссияси томонидан антисептик воситалар тўлиқ фаоллик кўрсатишига ишо- фаолияти билан яқиндан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлашган сайлов фуқаронинг сайловда иштирок этиш ёки иштирок этмаслиги-
сайлов қонунчилигига оид етказиб берилди. Пандемия намиз. танишиб, сайловга тайёр- участкаларида сайлов қутиларини соат 20.00 дан олдин га тўсқинлик қила олмайди.
билимларни аниқлаш бўйича шароитида сайловни сани- гарлик ишларини кўздан очиш ва овозларни санаб чиқишга йўл қўйилмайди.
ўтказилган синовдан сайлов тария талаблари асосида Юзма-юз мулоқот даво- кечирдилар. Бирон-бир сабабга кўра таклифнома олмаган ёки сайлов-
участкаларида фаолият ўтказиш учун хавфсизлик мида журналист ва блогер- ОВОЗ БЕРИШ чилар рўйхатига фамилияси кирмай қолган сайловчи ўзининг
кўрсатаётган 16 минг 800 чоралари кўрилди. лар тайёргарлик жараё- Ботир МАДИЁРОВ. шахси ва яшаш жойини тасдиқловчи ҳужжати асосида участ-
Сайловчи сайлов бюллетенини олгач, уни яширин овоз ка сайлов комиссиясига мурожаат қилади. Унинг консти-
бериш кабинасида ёки хонасида тўлдиради. Сайлов бюллете- туцион ҳуқуқидан фаол тарзда фойдаланиши учун сайлов
нини тўлдириш чоғида овоз берувчи шахсдан бошқа шахс- бюллетени берилади.
ларнинг ҳозир бўлиши тақиқланади. Сайлов бюллетенини
мустақил равишда тўлдириш имкониятига эга бўлмаган сай- Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодекси
ва Марказий сайлов комиссияси ахбороти асосида

тайёрланди.

ЭКОЛОГИК Ўзбекистон Республикаси Пре- ЯНГИЛАНИШ Ўзбекистон Республикаси МАҚСАД –
БАРҚАРОРЛИК – зидентлигига Ўзбекистон ХДПдан ВА ТАРАҚҚИЁТ Президентлигига “Миллий тик- ТИНЧЛИКСЕВАР,
ФАРОВОН ҲАЁТ кўрсатилган номзод Мақсуда Вори- ДАСТУРИ ланиш” демократик партияси- АДОЛАТЛИ
ОМИЛИ сованинг Фарғона вилояти бўйича дан кўрсатилган номзод Алишер ЖАМИЯТ
ишончли вакили Зокиржон Зоҳидов, Ўзбекистон Республикаси Президент- Қодировнинг Фарғона вилояти БАРПО ЭТИШ!
Ўзбекистон Республикаси Пре- партиянинг вилоят, шаҳар-туман лигига Тадбиркорлар ва ишбилармон- бўйича ишончли вакили Хурса-
зидентлигига Экологик партия- Кенгашлари масъуллари сайловол- лар ҳаракати – Ўзбекистон Либерал- ной Исломова Қўқон ва Марғилон “Адолат” СДПдан Ўзбекистон
дан кўрсатилган номзод Нарзул- ди тарғиботини фаол тарзда олиб демократик партиясидан кўрсатилган шаҳарлари, Олтиариқ, Фарғона Республикаси Президентлигига
ло Обломуродовнинг Фарғона бормоқда. номзод Шавкат Мирзиёевнинг Фарғона туманларида учрашув ўтказди. номзод Баҳром Абдуҳалимовнинг
вилояти бўйича ишончли ва- вилояти бўйича ишончли вакили Фарғона вилояти бўйича ишончли
кили Шерзод Мустафоқулов ИСЛОҲОТЛАРНИНГ Энахон Сиддиқова, партия фаоллари БАРКАМОЛ вакили Муҳаммаджон Валиевнинг
Қувасой шаҳри ва Сўх тумани ИЖТИМОИЙ иштирокида тарғибот-ташвиқот тад- АВЛОД ОРЗУСИ Сўх тумани сайловчилари билан
сайловчилари билан учрашди. САМАРАДОРЛИГИ бирлари давом этмоқда. учрашуви бўлди.
МУҲИМ Болалар мусиқа ва санъат мактабларида Тумандаги 30-сонли мусиқа ва санъ-
Қувасой шаҳрида ўтказилган учра- Ишончли вакилнинг данғараликлар бўлиб ўтган учрашувларда сайловолди дас- ат мактабида бўлиб ўтган учрашув-
шувда номзоднинг таржимаи ҳоли, Учрашувларда алоҳида эътироф этилаётга- билан учрашувида партия фаоллари, турида барча йўналишлар битта муштарак да иқтидорли ўқувчилар томонидан
сайловолди дастури ҳамда унда бел- нидек, мамлакатимизда миллий сайлов тарғибот тадбири иштирокчилари томо- мақсад – баркамол авлод орзуси йўлидаги кўргазмали чиқишлар намойиш этилиб,
гиланган 7 та устувор йўналиш бўйича тизимини изчил ва босқичма-босқич либе- нидан номзоднинг сайловолди дастурида саъй-ҳаракатларни ўзаро умумлаштиришга баркамол авлод вакиллари тасвирий
батафсил маълумот берилди. Дастурда раллашуви, умумэътироф этилган тамойил- ҳаётимизнинг барча жабҳаларини ривож- қаратилгани айтиб ўтилди. Номзод томони- санъат, мусиқа борасидаги иқтидорларини
яшил иқтисодиётга ўтиш, қайта тикла- ларга тўла мос ҳолда ўтказилишини таъ- лантиришга жиддий эътибор қаратилгани дан илгари сурилаётган “Янги авлод” давлат намоён этдилар.
нувчи ва муқобил энергиядан фойдала- минлайдиган мукаммал қонунчилик базаси мамнуният билан эътироф этилди. дастурининг мазмун-моҳияти бўйича фикр Ишончли вакил сўхлик сайловчилар
ниш кўламини кенгайтириш, соғлиқни шаклланди. Сайловолди тарғибот тадбир- Илм-фан, маданият, санъат, адабиётнинг алмашилди. билан самимий суҳбатлашар экан, ав-
сақлаш, таълим, илм-фан, маданий- ларини ташкил этишда бу Ўзбекистон Халқ мамлакатимиз тараққиётидаги ўрнини вало, тоғлар бағридаги сўлим гўшанинг
маърифий соҳалар ривожига алоҳида демократик партияси учун муҳим дастурил- янада оширишга қаратилаётган эътибор Сайловолди дастурида бола туғилганидан табиати, меҳнатсевар ва меҳмондўст
эътибор қаратилгани эътироф этилди. амал бўлди. ва рағбатнинг ҳаётбахш самараси хусуси- мактабни тугаллагунигача даврни ўз ичи- одамлари, ёшларининг таълимга бўлган
да сўз юритилди. га олган тарбия ва таълим дастури ишлаб қизиқишини алоҳида эътироф этди. Ташқи
Тадбирда сўз олганлар Қувасойдаги Партиянинг 6 та йўналиш, 35 банддан чиқилиши учун ягона "Оила – боғча – мактаб" сиёсат ва қўшни давлатлар билан ўзаро
экологик вазият, шаҳардаги саноат иборат асосий тадбирлар режаси ишлаб Қувасой шаҳрида жойлашган “Industrial тизимини яратиш таклиф этиляпти. Оилада дўстона алоқалар тобора мустаҳкамланиб,
корхоналаридан тарқалаётган заҳарли чиқилди. Ўз навбатида, партиянинг марка- consulting group” корхонасида ташкил соғлом фарзандни дунёга келтириш ва тар- муҳим ҳаётий масалалар йилдан-йил-
газларнинг аҳоли саломатлигига салбий зий сайлов штаби таркиби, унинг вазифа этилган тадбирда Шавкат Мирзиёев бияни тўғри ташкил этиш учун 18 ёшгача га ижобий ечим топаётганини таъкид-
таъсирини камайтириш мақсадида ва ваколатлари аниқлаб олинди. Партия саъй-ҳаракатлари, ташаббуслари туфайли фарзандлари бўлган ота-оналар қўллаб- лади. Президентликка номзод Баҳром
махсус фильтрловчи ускуналар ўрнатиш ташкилотлари ҳузурида 14 та ҳудудий, 202 сўнгги беш йилда мамлакатимизда улкан қувватланади. Ўқитувчиларга иш ҳақи видео Абдуҳалимовнинг сайловолди дастуридаги
кераклиги ҳақида ўз фикрларини бил- та туман-шаҳар сайлов штаблари тузил- ислоҳотлар амалга оширилгани таъкид- кузатувлари асосида ҳисобланадиган рейтинг “Тинчликсевар, адолатли ва прогрессив
диришди. Экологик барқарорлик фаро- ди. Фарғона вилоятининг 19 та шаҳар- ланди. Учрашув давомида сайловчиларга балларига мувофиқ белгиланади. Бунда энг ташқи сиёсат тарафдоримиз!” йўналишида
вон ҳаёт омили эканлиги таъкидланди. туманларида ана шундай штаблар самарали партиядан кўрсатилган номзоднинг сай- яхши дарс берган ўқитувчи юқори, сифатсиз бу жиҳатларга алоҳида аҳамият
фаолият кўрсатди. ловолди дастури мазмун-моҳияти хусуси- дарс берган ўқитувчи кам маош олади. 10 йил қаратилганлигини маълум қилди.
Самимий мулоқот давомида сай- да батафсил тушунчалар берилди. ва ундан ортиқ ўқитувчилик фаолияти билан – Мамлакатимизнинг дунё
ловолди дастурида илгари сурилган Сайловолди ташвиқоти доирасида вило- шуғулланган педагогларни рағбатлантириш ҳамжамиятига интеграциясини янада
ташаббусларни амалга ошириш юза- ятдаги маҳалла, корхона ва ташкилотлар, Қўштепа туманидаги 15-сонли болалар тизими жорий этилади. чуқурлаштириш, узоқ ва яқин хорижий
сидан савол-жавоб ўтказилиб, тадбир ишлаб чиқариш объектлари, ижтимоий соҳа мусиқа ва санъат мактабида бўлиб ўтган мамлакатлар билан икки томонлама
иштирокчиларининг мулоҳазалари муассасаларида сайловчилар билан учра- учрашувда меҳнат фахрийлари, зиёли- Олий таълим муассасалари ўз-ўзини манфаатли алоқаларни мустаҳкамлаш,
тингланди. шувлар ўтказилди. лар, спортчилар, маҳалла фаоллари, кенг бошқариш тизимига ўтказилиб, уларнинг Ўзбекистонни халқаро ташкилотлар
жамоатчилик вакиллари иштирок этди. рақобатбардош фаолият юритиши учун фаолиятида иштирокини янада кенгай-
Президентликка номзоднинг Фарғона Номзод дастурида ижтимоий адолат, Меҳнат фахрийлари Жўрабой Каримов, ҳуқуқий асослар яратилади. Педагоглар тай- тиришни долзарб вазифа деб биламиз, –
вилояти бўйича ишончли вакили тенглик ва қонун устуворлигини таъминлаш, Мамлакатхон Ҳожиматова, Озодахон Тош- ёрлаш тизими тубдан ислоҳ қилинади. Давлат деди номзоднинг Фарғона вилояти бўйича
Шерзод Мустафоқулов Сўх тумани тиббиёт ва таълим соҳасида кенг кўламли матова кейинги йилларда ўз маҳалласи, кадрлар тайёрлашнинг бош буюртмачиси ишончли вакили М. Валиев. – Мамлакат
сайловчилари билан учрашувда анклав ислоҳотларни амалга ошириш устувор туман ва вилоятимиз мисолида оламшу- сифатида боғча, мактабларга юқори малакали миллий манфаатларини таъминлашда
ҳудуд табиати, экологик мусаффоли- вазифа сифатида белгиланган. Давлат мул ўзгаришлар бўлаётганини фахр билан ўқитувчи ва тарбиячилар тайёрлаш тизимини муҳим аҳамиятга эга бўлган Марказий
гини асраш ҳақида сўз юритди. Ном- идоралари ва фуқаролик жамияти инсти- сўзлаб беришди. тўла молиялаштиради. Осиё минтақаси Ўзбекистон ташқи сиёсий
зоднинг сайловолди дастурида табиий тутлари ўртасида давлат-хусусий шериклик фаолиятининг асосий устувор йўналиши
гўзалликларни авайлаб-асраш муҳим тамойилини кенг ривожлантириш ташаббуси Фарғона политехника институтида Шунингдек, сайловолди дастурида давлат ҳисобланади. Биз яқин қўшниларимиз
вазифа сифатида белгиланган бўлиб, илгари сурилган. Бу ҳудудларни ижтимоий- ўтказилган учрашувда ишончли ва- бошқаруви тизими, мамлакат иқтисодиётини билан очиқ, дўстона ва прагматик сиёсат
унинг ижроси борасида ҳам аниқ так- иқтисодий жиҳатдан ривожлантириш, кил номзоднинг келгуси беш йилга ривожлантириш, ижтимоий адолат, олиб борилиши тарафдоримиз. “Адолат”
лиф, ташаббуслар билдирилган. истиқболли тадбиркорлик лойиҳаларини мўлжалланган “Янги Ўзбекистон – ин- қадриятларга ҳурмат ва фуқаро эркинликла- СДПдан кўрсатилган номзод дастурида
амалга ошириш имконини беради. Хусусий сон қадри устувор бўлган жамият ва рини таъминлаш, ташқи сиёсат соҳасида ҳам дунёда кечаётган мураккаб жараёнлар,
Учрашувда иқтисодиёт, тадбир- ва кичик бизнес, оилавий тадбиркорлик, халқпарвар давлатдир” номли сайловолди кенг қамровли ислоҳотларни амалга оши- яқин-узоқ минтақаларда кузатилаётан
корлик, қишлоқ хўжалиги, таълим, касаначилик жадал ривожланиб, аҳоли учун дастури мазмун-моҳиятини талаба-ёшлар- риш режалаштирилган. Дастурда мамлакат зиддият ва тўқнашувларни теран англаган
тиббиёт, давлат бошқаруви, қонун янги иш ўринлари, доимий даромад манбаи га батафсил шарҳлаб берди. иқтисодиётида давлат иштирокини камайти- ҳолда юртимизда тинчлик ва хавфсизлик-
устуворлигини таъминлаш, ташқи яратилади. риш бўйича 5 йиллик инновацион дастур қабул ни таъминлаш борасидаги ишларни янада
сиёсат соҳаларига оид еттита устувор Энахон Сиддиқова иштирокида Фарғона қилиш кўзда тутилаётгани эътиборга сазовор- жадаллаштириш бўйича бир қатор эзгу
йўналишни қамраб олган сайловолди Дастурда ёшларнинг ижтимоий-сиёсий жа- давлат университетида бўлиб ўтган учра- дир. ташаббуслар илгари сурилган.
дастури моҳияти хусусида сайловчи- раёндаги иштирокини кенгайтириш, жамоат- шувда мамлакатимизда сўнгги беш йилда Учрашувда иқтисодиётни ривожланти-
ларни қизиқтирган саволларга жавоб чилик муҳокамаси институтини жорий этиш, эришилган ютуқлар, изчил ислоҳотлар Президентликка номзод тадбиркорлик риш, “Тоза қўллар” сиёсатини амалга оши-
берилди. Юртимизни яшил тараққиёт аҳолининг кам таъминланган қатламини самараси хусусида ўзаро фикр алмашил- фаолиятини замонавий ёндашувлар асосида риш, “Қонун ва адолат – устувор, жиноят-
ғоялари асосида ривожлантириш ва қўллаб-қувватлашга катта эътибор ди. Номзоднинг сайловолди дастурида ривожлантириш, кам таъминланган аҳолини га жазо – муқаррар” тамойилини амалга
аҳоли ҳаётини яхшилаш бўйича бел- қаратилгани сайловчилар томонидан мам- таълим тизимини жаҳон андозалари дара- қўллаб-қувватлашнинг қадриятларга таян- ошириш юзасидан белгиланган устувор ва-
гиланган режалар тўғрисида фикр нуният билан қабул қилинди. Учрашувларда жасида ривожлантиришга қаратилган эзгу ган янги тизимини жорий этиш бўйича ўз зифаларга ҳам алоҳида тўхталиб ўтилди.
алмашилди. номзоднинг мамлакат тараққиёти, халқимиз мақсадлар айтиб ўтилди. ғояларига эга. Халқ қабулхоналарини яқин Тадбирда сўзга чиққан сайловчи-
манфаатларига хизмат қилувчи сайловолди истиқболда бепул юридик маслаҳат марказлар- лар вакиллари барчани Ўзбекистон
Мулоқот якунида сўхлик сайловчи- дастури якдиллик билан маъқулланди. Вилоят бўйлаб ўтказилган юзма-юз га айлантириш ташаббуси, ҳар қандай мурожа- Республикаси Президенти сайловида
лар вакиллари Экологик партиядан мулоқотларда сайловчилар партия- атга ҳуқуқий баҳо бериш тизимини яратишга Баҳром Абдуҳалимов номзодини қўллаб-
кўрсатилган номзоднинг сайловолди дан кўрсатилган номзодни қўллаб- қаратилган эзгу мақсадлар партия электора- қувватлашга чақирдилар.
дастурини қўллаб-қувватлашларини қувватлашга чақирилди. ти манфаатларини ҳимоя қилишга тўла мос
маълум қилдилар. келади.

Учрашувларда сўз чиққан сайловчилар
вакиллари 24 октябрь куни ўтказиладиган
Президентлик сайловида ушбу партиядан
кўрсатилган номзод учун овоз беришларини
маълум қилишди.

4 Фарùона üаûиûати 2021 йил
22 ОКТЯБРЬ

Тилимиз XIX асрнинг охири – ХХ аср Ашурали Зоҳирий қаламига мансуб. миллий тилнинг лексик меъёрларини
фидойиси эди... бошларида адабиёт, санъат, тарих, маданият, Ҳозиргача мактаб адабиёт дарсликла- белгилашда катта аҳамиятга эга бўлди.
мусиқа ва таълим-тарбия соҳаси ривожланишига, Ўзбек грамматикасининг айрим наза-
маориф ва тилшунослик фанига беқиёс ҳисса қўшган рида ўқитилиши сусаймай келаётган рий масалалари унинг 1920 йиллар-
Навоийнинг «Ҳайрат ул-аброр», даги мақолаларида таҳлил қилинган.
инсонлардан бири АШУРАЛИ ЗОҲИРИЙдир. «Мажолис ун-нафоис», «Садди Луғатда эса сўзларнинг тайёр шакл-
Искандарий» каби асарларидан лари уларнинг аниқ мазмуни ва
ЖАДИД, ТИЛШУНОС кўплаб ҳикоятлар, боблардан қўлланиши билан берилган. Шу ўринда
парчаларни дастлаб мана шу Ашурали Зоҳирийнинг илмий термино-
ВА ПУБЛИЦИСТ китобда учратамиз. Ашурали логияни амалий ишлаб чиқишдаги хиз-
Ў збекистон Республикаси Пре- Зоҳирий ўтмиш алломалари- матларини алоҳида қайд этиш лозим.
зиденти Ш.Мирзиёев Фарғона "жадидлар отаси" бўлган Гаспиринский маърифатпарвар кишиси бўлган Зиё кўришган. Ҳозирги Қўқон педагогика мизнинг ноёб меросидан кенг
вилоятидаги сайловолди уч- асарларининг ғояси, унинг турк-татар Саид. билим юртига унинг тамал тошини халқ оммасини баҳраманд Унинг лингвистик асарларида за-
рашувида бу юртнинг машҳур дунёси учун қилган хизматлари ҳақида қўйган Ашурали Зоҳирий номи берил- этишда катта ишларни моннинг энг долзарб масалалари: она
кишилари номларини абадий- сўз юритган ("Садои Фарғона",1914). Ашурали Зоҳирийнинг маърифат- ди. Бу даврда Туркистон зиёлилари амалга оширган. Унинг тили муҳофазаси, маданий-дунёвий
лаштириш лозимлигини айтиб ўтди. парварлик соҳасидаги дастлабки иши ўртасида тил-имло масаласида турлича Навоийнинг «Муҳокаматул маърифат, янгича таълим-тарбия,
Жумладан, давлат раҳбари Ашурали Зоҳирий Гаспиринский асос солган сифатида С.Оқоев билан ҳамкорликда қарашлар, баҳслар боис, мактабларда луғатайн» асарини нашр миллий уйғониш, ҳуррият, тараққиёт,
Зоҳирий номини ҳам тилга олди. У ўз “усули жадид” ғоясини ўзи ишлаётган туркийзабон мактабларнинг бошланғич она тили ва адабиёт таълимини ўқитиш эттиргани фикримизнинг миллий давлатчилик ғоялари, шу-
даврида жадид ижтимоий ҳаракати мактабларда татбиқ этганлиги билан синф ўқувчилари учун тузилган «Тур- тизими оқсаган, ёмон аҳволда эди. далилидир. Ушбу китобни нингдек, олимнинг тилшунослик,
етакчиларидан ҳисобланган Беҳбудий, педагогика соҳасининг ривожланишига кий хрестоматия ёхуд терма китоб» Мактаб дарсликлари — алифбо ва ўқиш ўз муҳаррирлиги остида адабий-танқидий қарашлари акс этган.
Мунаввар қори, Фитрат, Қодирий, ҳиссасини қўшди. (Қўқон, Шумаков типолитографияси, китоблари етишмас, борлари ҳам за- чиқарган «Юрт» журнали Ашурали Зоҳирийнинг вафоти сана-
Чўлпон сингари машҳур бўлган. 1912) дарслигини кўрсатиш мумкин мон талабига жавоб бермас эди. Ўзбек (1917) саҳифаларида кенг сига (1937) кўз ташлаган киши унинг
Тарихдан маълумки, ўтган аср- (Ўзбек адабиёти тарихи, 1980:173). тилининг қонун-қоидалари юзасидан тарғиб ва ташвиқ қилди. ҳам тақдири Мунаввар қори, Абдулла
Ашурали Зоҳирий илмий-маъри- нинг ўнинчи йиллари Туркистон Бундан ташқари, таълим соҳасида жиддий илмий тадқиқотлар яратил- Шунингдек, Юсуф Чингининг Қодирий, Фитрат ва Чўлпон синга-
фий, педагогик, адабий-публицистик жадидчилиги ҳаракатида, ижтимоий амалга оширган улкан ишларидан бири маган, ўзбек тили грамматикасига оид «Келурнома» номли чиғатойча- ри юзлаб зиёлиларимиз қисматидек
фаолияти билан ўзбек халқи маданияти ҳаётнииг кўплаб соҳаларида қизғин ўзбек тилида биринчи бўлиб «Имло» дарсликлар эса умуман бўлмаган. Шу форсча луғатини Ўзбекистонда кечгани, у ҳам мустабид тузум қурбони
тарихида муносиб ўрин тутади. У 1885 бир кўтарилиш палласи бўлган. Бу қоидалари китобини яратганлигидир. сабабли бу давр матбуотида маориф биринчи бўлиб илмий истифода- бўлганини англайди.
йилда Қўқон шаҳри яқинидаги Ойим ҳаракат таъсирида адабиётда янги Бошланғич мактабларнинг тўртинчи соҳасидаги бундай камчиликлар кўп га олиб кирганини алоҳида қайд
қишлоғида туғилган. Бошланғич маълу- шакллар юзага келиб, янги мазмун синфи учун мўлжалланган бу китоб марта танқид қилинган. Адабиётшунос Ашурали Зоҳирий дастлаб 1930 йил
мотни эски мактабда олди. 1897-1914 кўринишидаги ижтимоий-сиёсий Қўқондаги «Ғайрат» кутубхонаси олим Абдураҳмон Саъдий ўрта мак- этиш лозим. Олим ушбу асар ҳақида 31 декабрда қамоққа олиниб, 10 йилга
йиллар давомида Қўқон шаҳридаги шеърият, реалистик проза ривож топа томонидан нашрга тайёрланиб, 1916 таблар учун ҳанузгача бир адабиёт «Маориф ва ўқитғувчи» журналида ҳукм қилинади. Москва-Волга канали
Муҳаммад Алихон (Мадалихон) мадра- бошлади, ҳозиржавоб публицистика ку- йилда Қозонда чоп этилади. Абдура- мажмуаси (хрестоматия) яратилмаган- салмоқли мақола чоп эттирган. қурилишида яхши ишлаб, муддатидан
сасида таҳсил кўрди. Бу ерда диний би- чайди, драматургия майдонга келди. Бу уф Фитрат ўзининг «Сарф» китоби- лигини афсус билан ёзиб ўтганди. Ўз олдин 1934 йилнинг ноябрида озод-
лимлар, тарих, мумтоз адабиётни чуқур даврда театр санъатига асос солинди, нинг сўзбошисида она тили ўқитиш даврида Ашурали Зоҳирийнинг Чўлпон Ўзбек адабий тилини яратишда Ашу- ликка чиққан. Аммо 1937 йилда такрор
ўрганиш билан бирга, илғор фикрлар- миллий матбуот кенгайди. тамойиллари, ўзбек адабий тили билан ҳамкорликда «Адабиёт парчала- рали Зоҳирийнинг хизматлари катта. ҳибсга олиниб, отилган.
дан баҳраманд бўлди. Бўлажак олим ўз қонун-қоидаларини белгилаш, тилнинг ри» дарслик-хрестоматиясини тузиб, Абдураҳмон Саъдий ўзбек адабий тили-
зеҳни билан араб, форс, турк, озар- Ана шу йилларда Ашурали Зоҳирий тараққиёт йўналишларини аниқлаш 1926 йилда нашр эттириши юқоридаги нинг майдонга келиши, аввало, маъри- Ашурали Зоҳирий миллий уйғониш
байжон, татар ва рус тилларини пухта ижтимоий-сиёсий фаолият билан ҳақида фикр юритар экан, Ашурали каби камчиликларни бартараф этишга фатпарвар авлоднинг ўз она тилларида даврининг кўзга кўринган маърифат-
эгаллади. Мадраса таҳсилини давом жиддий шуғуллана бошлади. 1917 йил Зоҳирийнинг хизматига муносиб баҳо бир жавоб бўлган. китоблар бостириши ва матбуотни парвар зиёлиси ва истиқлол кураш-
эттириш бараварида, Қўқон шаҳридаги апрель ойида бўлиб ўтган “Ўлка мусул- берган эди. йўлга қўйиши орқали бўлганлигини чисидир. У ўзидаги бор истеъдод
2-рус-тузем мактабида ўзбек тили ва монларининг биринчи қурултойи”да Мазкур дарсликдаги Навоий, Фа- кўрсатиб шундай ёзган эди: «Уйғониш ва иқтидорини миллий мустақиллик
адабиётидан дарс берди. Туркистонни Россия Демократик Феде- Ашурали Зоҳирий Қўқон шаҳрида робий, Фузулий таржимаи ҳолига оид даврида нашрда шуни (адабий тилни) йўлига бахшида этди. Халқни маъри-
ратив республикаси таркибида Мухтор очилган Туркистондаги биринчи дорил- мақолалар, «Боболар сўзи» сарлавҳаси Беҳбудий турғузиб, Ҳожи Муинлар, фат йўли билан тарбиялашда муҳим
Ашурали Зоҳирий 1910 йиллардан жумҳурият бўлиши ҳақидаги қарорни муаллимин — ўқитувчилар тайёрлаш остида тўпланган ўзбек халқ мақоллари Ашуралилар уни ишлагучи бўлдилар» бўлган миллий мактаб-маорифни таш-
бошлаб Туркистон вақтли матбуо- ёқлаб чиқди. Туркистон мусулмонла- курси (1917 йил, сентябрь) ташкилот- («Миллий уйғониш педагогикаси», кил қилишда, матбаачилик, журналис-
тида ислом илм-маданияти, диний ри Ўлка советининг Фарғона вилояти чиларидан ҳисобланади. Кейинчалик 2012). Маърифатпарвар олим ўз тика ва яна бошқа соҳаларда фидоко-
ахлоқ, янгича таълим-тарбия, мил- ташкилотини йўлга қўйишда ғайрат дорилмуаллимин негизида ташкил мақола ва рисолалари, қўлланма ва рона хизмат қилган.
лий тараққиётга оид замон руҳидаги кўрсатади. Матбуот воситасининг халқ этилган Фарғона вилояти таълим- луғатлари билан ўзбек тили илмий
мақолалари билан қатнаша бошлайди. оммасига зўр таъсирини чуқур англаган тарбия техникумида (1921/22-1926) терминологиясининг таркиб топиши Олим она тили — миллий ўзбек
Масалан, у маърифатпарвар Исмоил Ашурали Зоҳирий 1917 йилнинг 1 ию- ўқитувчилик қилди. Бу ўқув юрти ўша ва ривожланишига ўзининг муносиб тили жонкуяри, ҳимоячиси, етук
Гаспиринскийнииг вафоти муносабати нидан Қўқонда ўз муҳаррирлиги остида пайтда вилоятдаги энг йирик педа- ҳиссасини қўшди. тилшунос олим сифатида муносиб
билан ёзган "Машҳур Гаспиринский "Юрт" журналини чиқара бошлади. гогик марказ бўлган. Ушбу даргоҳда ном қолдирган. Зоҳирий Туркистон
қандай ишлар қилган?" мақоласида “Юрт” техник жиҳатдан ўз замонаси- Абдулла Қаҳҳор, Собир Абдулла, Усмон Толмас лингвист олимнинг «Тил ва мустақиллиги йўлида ўлкада кечган
даги журналларнинг энг кўрками эди", Носир сингари ёзувчи-шоирлар таҳсил имло масаласи» мақоласида адабий барча ижтимоий-сиёсий ҳаракат ва
дея таъкидлаган эди ўша даврнинг тил ҳақида илгари сурган қарашлари курашларнинг фаол иштирокчиларидан
кўп жиҳатдан ҳозирги ўзбек адабий бири эди. Туркистон мухтор ҳукумати
тили мисолида ўз ифодасини топ- ўз нашри "Эл байроғи" газетаси
ган. Унда адабий тил халқ жонли муҳаррирлигини бежиз унга ишониб
тили заминига қурилиши зарурли- топширмади. Ашурали Зоҳирийнинг
ги алоҳида таъкидланган. Имлони номи миллий истиқлол учун курашган-
халқчиллаштириш — миллий тил лар қаторидан муносиб ўрин олган.
табиатига мувофиқлаштириш Ашурали
Зоҳирийнинг асосий ғояси бўлган. Ойбек БАРЗИЕВ,
Фарғона давлат университети
Тилшунослик меросида энг салмоқли
ўрин тутадигани, шубҳасиз, унинг ўқитувчиси, филология
1927-1928 йилларда нашр этилган фанлари бўйича фалсафа
«Русча-ўзбекча мукаммал луғат»идир.
Луғат икки жилддан иборат бўлиб, 34 доктори.
минг сўзни ўз ичига олган. Бу луғат

ВАКЦИНА – ҚУЁШЛИ МАСКАН ҳам Анвар, Раъно, Отабек ва Кумушга
НАЖОТ!ЎУЗЧИУННГБИУЗМВУАОФЛААРЖЗААДНАДНИНВГОИЗЗКСЕОЧҒМЛАИНҒГИ! О(“Фарғонаазот” акциядорлик жамиятида Ўзбек тили байрамига бағишлаб ўтказилган тадбир таассуротлари) ўхшаган маърифатли, имони бутун
ктябрнинг 12 санаси. Қўл Тадбирни очган Маҳмуджон ака асарларини туркийда ёзди, агар ёшларга эҳтиёж сезиб келганлигини,
телефоним жиринглаб қолди. ўз сўзида ўзбек тилига давлат тили форсий тилда ёзса борми, бу майдон- завод ёшларини ҳам Қодирий орзула-
Қўнғироққа жавоб бердим. мақоми берилган ва бутун ўзбек халқи да турмоқ учун ҳеч кимнинг мажо- гани каби тарбиялашда кенг кўламли
— Мен “Фарғонаазот” ак- катта тантаналар билан нишонлай- ли қолмас эди” деган фикрларини ва тизимли ишлар амалга оширила-
циядорлик жамияти маъна- диган айём — Ўзбек тили байрами айтганимда йиғилганларнинг барчаси ётганлиги ҳақида сўзлади. Заводнинг
вий-маърифий ишлар бўйича мута- куни билан барчани қутлаб, атоқли олқишладилар. ҳаваскор ижодкорларидан Муроджон
хассиси Дилором Турдиеваман, – дея жадид бобомиз Абдулла Авлонийнинг Тил байрамига бағишланган тадбир тилимизга бағишланган шеърларини
ўзини таништирди аёл. – Сизнинг “Ҳар бир миллатнинг яшаш тарзини савол-жавобларга бой бўлди. За- ўқиб берди. Равшаной эса Ўзбекистон
“Фарғона ҳақиқати” газетаси 22 кўрсататурғон ойинаи ҳаёти унинг вод ишчиларидан бири: “Навоийни халқ шоири Эркин Воҳидовнинг
сентябрь сонида чоп этилган “Анвар тили ва адабиётидир. Миллий тилни сўз мулкининг султони деб айта- машҳур “Руҳлар исёни” достонидан
ва Раъно соғинчи” деб номланган йўқотмак — миллатни йўқотмакдир” миз, шу ҳақида ҳам гапирсангиз”, “Жаҳолат ҳақида ривоят” қисмини
...Фарғона шаҳар мақолангизни ўқиб, жуда таъсирлан- деган фикрлари замирида жуда катта деб қолди. Мен жавоб бердим: маромига етказиб ижро қилди. Биз бу
маҳаллаларидан ни, эмлашлар сони эса 2 тарқатилган фейк, яъни дик. Жамоатчилик кенгашимиз раиси маъно борлигини алоҳида таъкидла- Олимлар жаҳоннинг энг машҳур ёшларга Ҳазрат Навоий ижодини те-
бирида истиқомат 602 887 тани ташкил этди. ёлғон материалларга ишо- Маҳмуджон ака Қаюмов опани Ўзбек ди. ёзувчилари асарларида ишлатил- ран тушунишга ёрдам берадиган наво-
қилувчи оила бирда- Бу кўрсаткичлар бўйича ниб, вакцинациядан бош тили байрами муносабати билан Мен ўз сўзимда ўзбек тилининг ган сўзлар миқдорини ҳисоб-китоб ийшунос олим Иброҳим Ҳаққуловнинг
нига икки нафар аъ- вилоятимиз мамлакатимиз тортаётганликлари маъ- ўтказиладиган тадбирга чақирсак вужудга келиши, тараққиёти, топ- қилишганларида Пушкин 21000, “Навоийга қайтиш” асарини совға
зосидан жудо бўлди. вилоятлари ўртасида етак- лум. Мутахассислар эмлаш яхши бўларди, деб қолдилар. Нима ганларимиз ва йўқотганларимиз, Шекспир 20000, Сервантес 18000 қилдик.
Бир ҳафта ичида чилик қилмоқда. Бироқ бу, касалликлардан, шу жум- дейсиз? тилимиз софлиги йўлида хизмат ва сўз, Ҳазрат Навоий эса 26000 сўз
бу дунёни аввал 65 энди эҳтиёткор бўлмаса ҳам ладан, COVID-19 дан ҳимоя Газета ўқиб, унда эълон қилинган ғайрат қилган улуғ аждодларимиз қўллаган. Такрорлари билан 1 300 000 Тадбир сўнгида корхона ишчи-
ёшли уй бекаси, сал бўлаверади, дегани эмас. қилиши, инсон ҳаётини мақоладан таъсирланадиган, муал- ҳақида сўзладим. Ҳазрат Низомиддин дан ортиқ сўз қўллаганлиги маълум. ларининг кўзларидаги самимият,
ўтмай унинг 42 ёшли Коронавирус бутун дунё асраши, саломатлик гарови лифни ахтариб, учрашишни ният Мир Алишер Навоийнинг тилимиз Шу рақамларнинг ўзиёқ Навоийнинг чеҳраларидаги мамнунликни кўриб,
ўғли тарк этди. бўйлаб енгилмагунича, уни эканлигини уқтиришяпти. қилган, Қодирий бобонинг бебаҳо ривожига қўшган ҳиссасига алоҳида ҳақиқатан ҳам, сўз мулкининг султони бу истараси иссиқ одамлар билан яна
Она-ўғил ҳаётига ко- юқтириш эҳтимоли сақланиб адабий меросидан баҳраманд бўлиш- тўхталиб, бутун умр шу халқ хизма- эканидан далолат беради. учрашиш, ҳамсуҳбат бўлиш, яхши
ронавирус инфекцияси қолади. Минг афсуски, коронави- ни истаган, мен каби Анвар ва Раъно- тига бел боғлаганлигини, туркий тил Тадбирда тилимиз софлиги учун китоблар ҳақида гаплашишни ният
зомин бўлди, узоқ давом русни юқтириб, касаллан- ларни соғинган, она тилимизга мавқеининг баланд бўлишига улкан курашган жадид боболаримиз номи қилдим.
этган бедаво касаллик Бугунги кунда грек алиф- ганлар болалар орасида ҳам муҳаббати чексиз завод ишчилари ҳисса қўшганлигини, унинг “Хамса”, алоҳида эсланди. Тил, маърифат
эмас. Марҳумларнинг боси ҳарфлари номларини бор. Сўнгги пайтларда бу билан учрашиш истаги туғилди. “Хазойин ул-маоний”, “Лисон ут- ва тарбия билан миллат майдонга Суҳбат давомида кўпминг кишилик
қариндошлари сўзларига олган коронавируснинг дардга чалиниб, касалхона- Маънавият ва маърифат- тайр”, “Мажолис ун-нафоис”, “Маҳбуб чиқишини жадидлар бутун фаолият- “Фарғонаазот” акциядорлик жамия-
қараганда, шифокорлар альфа, бета, гамма, дельта ларга ётқизилган болалар га бағишланган анжуманлар ул-қулуб” каби теран мазмунга эга лари билан исбот этган эдилар. ти ишчилари тимсолида Ватанимиз
қўллаган энг самарали деган штаммлари мавжуд сони кўпайганлиги, улар ўтказиладиган шинам, замонавий асарлари ҳозирги кунимизгача ўз Маҳмуджон ака Абдулла Қодирий истиқболи, иқтисодиёти ва маънавия-
дори-дармон ҳам, аҳвол бўлиб, унинг мутацияси на- орасида ўлим ҳолатлари жиҳозланган каттагина хонага кириб аҳамиятини йўқотмай келаётганидан асарлари ҳақида тўхталиб, “Ўткан кун- тига ўз ҳиссаларини қўшиб келаётган
оғирлашганда ишлатилган тижасида янги, янада хавф- қайд этилаётганли- борар эканмиз, юзлаб истараси иссиқ гапирдим. Бу хизматларнинг эъти- лар” ва “Меҳробдан чаён” романлари- юртдошларимни кўрдим, кўнглим
ўпкани сунъий шамолла- ли штаммнинг вужудга ке- ги тўғрисида хабарлар одамлар ўрниларидан туриб, бизлар- рофи сифатида устози Абдураҳмон нинг тили ҳам жуда гўзал эканлигини тоғдек кўтарилди.
тиш (вентиляция) - ИВЛ лиши эҳтимолдан холи эмас. тарқатилмоқда. Шунинг ни қарши олдилар. Жомийнинг: “Яхшиям Навоий барча таъкидлади. Жамият ҳамма даврларда
аппарати ҳам кор қилмади. Ўзбекистон мажбурий эмлаш учун ҳам вилоятимиздаги Раҳмат сизга, қуёшли масканда
Афсуски, бу касалликка амалиёти қўлланилаётган ўн қатор мактабларда каран- меҳнат қилаётган истараси иссиқ,
дучор бўлган ва ҳатто тўртта давлатнинг биридир. тин эълон қилинган, айрим қалби меҳр ва самимиятга тўла,
ҳаётдан кўз юмганлар Мамлакатимиз аҳолисининг мактабларда гумонланув- ўзбекона тутумларни ардоқлаб кела-
ичида қўни-қўшниларимиз, бир қисми касалланиб, чилар аниқланиб, улар 14 ётган, маърифатли яхши одамлар!
таниш-билишларимиз, даволаниб чиқди, бир қисми кунлик муддатга масофавий
ҳамкасбларимиз борлигини қисман ёки тўлиқ эмланди. ўқитишга ўтказилмоқда. Зебо ҚОБИЛОВА,
биламиз-у, бундан сабоқ Шунинг эвазига уларда им- Ота-оналар фарзандла- филология фанлари доктори.
олмай, қоидаларга беписанд мунитет шаклланди. рининг мактабга кетиш-
бўлишда давом этаверамиз. дан олдин ва мактабдан ЭЪЛОНЛАР Қува тумани 40-ўрта таълим мактабини 2019- Фарғона касб-ҳунар мактаби (собиқ
Одам табиати шунақа: Республика COVID-19 қайтганларида антисептик 2020 ўқув йилида тамомлаган Рўзиев Беҳзодбек Фарғона маиший хизмат ва педагогика кол-
ҳар ким вирусни кимдир га қарши курашиш штаби воситалардан фойдаланиш- “Фарғона кредит” МЧЖ Шуҳратали ўғли номига берилган UM 0654846 лежи)ни 2011 йилда тамомлаган Ўлмасова
юқтирар, лекин мен эмас, аъзоси Нурмат Отабековнинг лари ҳамда ниқобни тақиб рақамли аттестат йўқолганлиги сабабли Дилоромхон Азизали қизи номига берилган
деб ўйлайди. Бироқ бу фикрига кўра, вақт ўтиши юришлари устидан назорат Ўзбекистон Республикасининг “Гаров К 2161418 рақамли диплом йўқолганлиги
балога ҳар ким ҳам муб- билан иммунитети пасайган қилишлари зарур. Ёши 12 тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ, талаб қилиб БЕКОР ҚИЛИНАДИ. сабабли
тало бўлиши мумкин. Энг ёки касал бўлмаган одам- дан юқори бўлган болалар- олинмаган, гаровга қўйилган мол-мулкларни Олтиариқ тумани, “Бозорбоши” МФЙда жой-
аввало, санитария-гигиена ларнинг қатлами ҳисобидан ни эса эмлатгани маъқул. нотариуснинг ижро ёзувлари асосида сотади. лашган “Ommabop ko’ngil ochar o’yinlar” хусусий БЕКОР ҚИЛИНАДИ.
қоидаларига эътиборсиз, касалланиш ҳолатлари яна Ўсмирлар вакцинацияси корхонаси номига берилган тўртбурчак тамға Фарғона политехника институти академик
таваккалчиликка мойил, кўпайиши мумкин. “Биз аҳо- мамлакатимизда шу йил 28 Барча манфаатдор шахслардан қуйидаги те- йўқолганлиги сабабли лицейи (собиқ Фарғона политехника институ-
бепарво одамлар. лининг 70 фоизида жамоа- сентябрдан бошланган. Эм- лефон рақамлари орқали мурожаат қилишлари ти қошидаги Марғилон академик лицейи)ни
Жорий йилнинг 19 октябрь вий иммунитетни шакллан- лаш – ихтиёрий, лекин фар- сўралади: 99 915-85-59, 73 244-34-38. БЕКОР ҚИЛИНАДИ. 2017 йилда тамомлаган Исроилов Фирдавс
ҳолатига кўра, Фарғона тирмагунимизча, вазиятни зандингизнинг соғ-саломат Фарғона шаҳар 4-ўрта таълим мактабини 2011- Давлатжон ўғли номига берилган L 309688
вилоятида тўлиқ эмланган- барқарорлаштиришимиз юришини хоҳласангиз, бу Фарғона тумани 2012 ўқув йилида тамомлаган Мадаминов Фирдавс- рақамли диплом йўқолганлиги сабабли
лар сони 685 минг нафар- қийин бўлади”, дейди у. муолажадан воз кечмайсиз, “Чимён савдо комплекси” бек Илҳомжон ўғли номига берилган U 5684817
албатта. рақамли шаҳодатнома йўқолганлиги сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.
Баъзи фуқароларимиз МЧЖнинг Фарғона шаҳар 15-ўрта таълим мактаби-
пандемия бошидаёқ ин- Тамара ТОШМАТОВА. БЕКОР ҚИЛИНАДИ. ни 2007 йилда тамомлаган Холиқов Фурқат
тернет-сайтлари орқали навбатдаги умумий йиғилиши 2021 йил 9 Фарғона шаҳар 8-ўрта таълим мактабини 1987- Махмутали ўғли номига берилган U 2407489
ноябрь куни соат 10:00 да МЧЖ биносида 1988 ўқув йилида тамомлаган Садикова Рано Ках- рақамли шаҳодатнома йўқолганлиги сабабли
бўлиб ўтиши маълум қилинади. раманджановна номига берилган 534067 рақамли
шаҳодатнома йўқолганлиги сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.
Кун тартибидаги масалалар:
1. 3-чорак якунлари ва ободонлаштириш БЕКОР ҚИЛИНАДИ.
ишлари.
2. Ташкилий масала.

МЧЖ маъмурияти.

МУАССИС: Бош муҳаррир: Офсет усулида А-2 форматда (4 бет) чоп этилди. Газета «Полиграф-Пресс» МЧЖ Бизнинг манзил: 150114, Фарғона шаҳри,
«Farg‘ona haqiqati» va Муҳаммаджон ОБИДОВ 2021 йил 18 августда Ўзбекистон Матбуот ва босмахонасида таьририятнинг оригинал Соҳибқирон Темур кўчаси, 28-уй.
«Ferganskaya pravda» макети асосида офсет усулида чоп этилди.
gazetalari tahririyati» Газетадан материал кўчириб ахборот агентлиги Фарғона вилоят бошқармасида Бош муҳаррир қабулхонаси: (факс) 73-226-02-70.
босилганда «Фарғона ҳақиқати»дан 12-001 рақами билан рўйхатдан ўтган. Манзили: Марщилон шаьри, Туркистон Реклама ва эълонлар: 73-226-71-24.
MChJ кўчаси, 236-«б» уй.
олинди» деб кўрсатилиши шарт. Газета таҳририятига юборилган қўлёзма ва Саҳифаловчи: Алишер Розиқов.
суратлар қайтарилмайди. Босишга топшириш Буюртма: 716. Газета сифати учун босмахона масъул.
ваыти: 19.00. Индекс: 7521.
Адади: 8 136.
Топширилди: 19.00.

Газета сешанба ва жума кунлари чиыади. Баҳоси келишилган нархда. Навбатчи муҳаррир: Ҳаётжон Бойбобоев.


Click to View FlipBook Version