The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

#039 วิธีการ พื้นฐาน DAX ใน Power BI Desktop

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Chavapongsathorn Waisarikarm, 2022-07-04 03:18:59

#039 วิธีการ พื้นฐาน DAX ใน Power BI Desktop

#039 วิธีการ พื้นฐาน DAX ใน Power BI Desktop

พนื# ฐาน DAX ใน Power BI Desktop

08/05/2562 • เหลอื เวลา 8 นาทใี นการอา่ น •

ในบทความนี#

DAX คอื อะไร
ทาํ ไม DAX จงึ สาํ คญั มาก
ขอ้ กาํ หนดเบอื> งตน้
มาเรมิA กนั เลย!
สรปุ

บทความนีม> ไี วส้ าํ หรบั ผูใ้ ชท้ ยีA งั ใหม่กบั Power BI Desktop โดยมไี วเ้ พอืA ใหค้ าํ แนะนําทงีA ่ายและรวดเรว็ แกค่ ณุ
เกยีA วกบั วธิ กี ารทคีA ณุ สามารถใชน้ ิพจนก์ ารวเิ คราะหข์ อ้ มูล (DAX) เพอืA แกป้ ัญหาการคาํ นวณพนื> ฐานและการ
วเิ คราะหข์ อ้ มูลตา่ งๆ เราจะไปดกู นั ทขีA อ้ มูลแนวคดิ บางอยา่ ง ชดุ งานทคีA ณุ สามารถทาํ ใหเ้ สรจ็ สมบรู ณ์ และแบบ
ทดสอบเพอืA ทดสอบสงิA ทคีA ณุ ไดเ้ รยี นรไู ้ ปสกั เล็กนอ้ ย หลงั จากจบบทความนี> คณุ ควรมคี วามเขา้ ใจทดีA เี กยีA วกบั
แนวคดิ พนื> ฐานสาํ คญั ทสีA ดุ ของ DAX

DAX คอื อะไร

DAX คอื คอลเลกชนั ของฟังกช์ นั ตวั ดาํ เนินการ และคา่ คงททีA สีA ามารถใชใ้ นสตู รหรอื นิพจนเ์ พอืA คาํ นวณและ
สง่ คนื คา่ อยา่ งนอ้ ยหนึAงคา่ กลา่ วใหง้ ่ายขนึ> ก็คอื DAX จะชว่ ยใหค้ ณุ สรา้ งขอ้ มูลใหม่จากขอ้ มูลทมีA อี ยแู่ ลว้ ใน
แบบจาํ ลองของคณุ

ทาํ ไม DAX จงึ สาํ คญั มาก

การสรา้ งไฟล ์ Power BI Desktop ใหม่และนําเขา้ ขอ้ มูลบางอยา่ งเขา้ ไปในนั>นทาํ ไดค้ อ่ นขา้ งง่าย คณุ ยงั
สามารถสรา้ งรายงานทแีA สดงขอ้ มูลเชงิ ลกึ อนั มคี า่ ไดโ้ ดยไม่ตอ้ งใชส้ ตู ร DAX ใด ๆ เลย แตจ่ ะเกดิ อะไรขนึ> ถา้
คณุ จาํ เป็ นตอ้ งวเิ คราะหเ์ ปอรเ์ซน็ ตก์ ารเตบิ โตในแตล่ ะประเภทผลติ ภณั ฑแ์ ละสาํ หรบั ชว่ งวนั ททีA แีA ตกตา่ งกนั
หรอื คณุ จาํ เป็ นตอ้ งคาํ นวณการเตบิ โตแบบปี ตอ่ ปี เมอืA เปรยี บเทยี บกบั แนวโนม้ ของตลาด สตู ร DAX ทาํ ใหม้ ี
ความสามารถนีร> วมถงึ ความสามารถอนืA ๆ อกี หลายอยา่ งทสีA าํ คญั ดว้ ย การเรยี นรวู ้ ธิ กี ารสรา้ งสตู ร DAX อยา่ ง
มปี ระสทิ ธภิ าพจะชว่ ยใหค้ ณุ ไดร้ บั ประโยชนส์ งู สดุ จากขอ้ มูลของคณุ เมอืA ไดข้ อ้ มูลทตีA อ้ งการ คณุ ก็สามารถเรมิA
แกป้ ัญหาทางธรุ กจิ ทแีA ทจ้ รงิ ซงึA สง่ ผลกระทบตอ่ ผลลพั ธท์ างธรุ กจิ ของคณุ นีAคอื ประสทิ ธภิ าพของ Power BI
และ DAX จะชว่ ยใหค้ ณุ บรรลสุ งิA น>ัน

ขอ้ กาํ หนดเบอื# งตน้

คณุ อาจคนุ ้ เคยกบั การสรา้ งสตู รใน Microsoft Excel อยแู่ ลว้ ความรนู ้ >ันจะเป็ นประโยชนใ์ นการทาํ ความ
เขา้ ใจ DAX แตถ่ งึ แมว้ า่ คณุ จะไม่มปี ระสบการณเ์ กยีA วกบั สตู ร Excel มากอ่ น แนวคดิ ทอีA ธบิ ายไวท้ นีA ีส> ามารถ
ชว่ ยใหค้ ณุ เรมิA ตน้ การสรา้ งสตู ร DAX และแกไ้ ขปัญหา BI ในความเป็ นจรงิ ไดท้ นั ที
เราจะมุ่งเนน้ ไปทกีA ารทาํ ความเขา้ ใจสตู ร DAX ทใีA ชใ้ นการคาํ นวณตา่ งๆ โดยเฉพาะอยา่ งยงิA ในหน่วยวดั และ
คอลมั นจ์ ากการคาํ นวณ คณุ ควรจะมคี วามคนุ ้ เคยอยแู่ ลว้ กบั Power BI Desktop การนําเขา้ ขอ้ มูล การ
เพมิA เขตขอ้ มูลในรายงาน และควรมคี วามคนุ ้ เคยกบั แนวคดิ พนื> ฐานเรอืA ง หน่วยวดั และคอลมั นจ์ ากคาํ นวณ
ดว้ ย
สมุดงานตวั อย่าง
วธิ ที ดีAี ที สีA ดุ ในการเรยี นรู ้ DAX ก็คอื การสรา้ งสตู รพนื> ฐานบางสตู ร ใชสตู รนั>นๆ กบั ขอ้ มูลจรงิ บางอยา่ ง และดู
ผลลพั ธด์ ว้ ยตวั คณุ เอง ตวั อยา่ งและงานในทนีA ีีAใ> ชต้ วั อยา่ งการขาย Contoso สาํ หรบั ไฟลแ์ สดงตวั อยา่ ง
Power BI Desktop นีAคอื ตวั อยา่ งไฟลเ์ ดยี วกนั ทใีA ชใ้ น บทชว่ ยสอน: สรา้ งหน่วยวดั ของคณุ เองในบทความ
Power BI Desktop ตอ่ ไปนีเ> ป็ น ไฟลต์ วั อยา่ ง ใหด้ าวนโ์ หลด

มาเรมิD กนั เลย!

เราจะกาํ หนดกรอบความเขา้ ใจเรอืA ง DAX โดยเกยีA วขอ้ งกบั แนวคดิ พนื> ฐานสามขอ้ : ไวยากรณ์ ฟังกช์ นั และ
บรบิ ท แน่นอนวา่ ยงั มแี นวคดิ ทสีA าํ คญั อนืA ๆ เกยีA วกบั DAX อกี แตก่ ารทาํ ความเขา้ ใจแนวคดิ สามขอ้ เหลา่ นีจ> ะ
ชว่ ยใหค้ ณุ มขี อ้ มูลพนื> ฐานทดีA ที สีA ดุ เกยีA วกบั สรา้ งทกั ษะ DAX

ไวยากรณ์

กอ่ นทคีA ณุ จะสรา้ งสตู รของคณุ เอง ลองมาดทู ไีA วยากรณข์ องสตู ร DAX กนั กอ่ น ไวยากรณป์ ระกอบดว้ ยองค ์
ประกอบตา่ ง ๆ ททีA าํ ใหเ้ กดิ สตู รหรอื กลา่ วใหง้ ่ายยงิA ขนึ> ก็คอื วธิ เี ขยี นสตู ร ตวั อยา่ งเชน่ มาดสู ตู ร DAX อยา่ ง
ง่ายสาํ หรบั หน่วยวดั

สตู รนีป> ระกอบดว้ ยองคป์ ระกอบไวยากรณด์ งั ตอ่ ไปนี:>

A. ชอืA หน่วยวดั ยอดขายรวม

B. ตวั ดาํ เนินการเครอืA งหมายเทา่ กบั ( = ) ระบจุ ดุ เรมิA ตน้ ของสตู ร เมอืA คาํ นวณแลว้ ก็จะสง่ คนื ผลลพั ธ ์

C. ฟังกช์ นั DAX SUM จะรวมยอดทงั> หมดของตวั เลขในคอลมั น์ ยอดขาย [SalesAmount] คณุ จะได ้
เรยี นรเู ้ พมิA เตมิ เกยีA วกบั ฟังกช์ นั ตา่ งๆ ในภายหลงั

D. วงเล็บ () จะลอ้ มรอบนิพจนท์ ปีA ระกอบดว้ ยอยา่ งนอ้ ยหนึAงอารก์ วิ เมนต ์ ฟังกช์ นั ทง>ั หมดจาํ เป็ นตอ้ งมอี ยา่ ง
นอ้ ยหนึAงอารก์ วิ เมนต ์ อารก์ วิ เมนตจ์ ะสง่ ผ่านคา่ ไปยงั ฟังกช์ นั

E. ตารางอา้ งองิ ยอดขาย

F. คอลมั นอ์ า้ งองิ [SalesAmount] ในตารางยอดขาย ดว้ ยอารก์ วิ เมนตน์ ี> ฟังกช์ นั SUM จะทราบไดว้ า่ จะ
รวมผล SUM ในคอลมั นใ์ ดบา้ ง

เมอืA คณุ พยายามทาํ ความเขา้ ใจสตู ร DAX การแบง่ ยอ่ ยแตล่ ะองคป์ ระกอบใหเ้ ป็ นภาษาทคีA ณุ คดิ และพูดทกุ วนั
มกั จะเป็ นประโยชน์ ตวั อยา่ งเชน่ คณุ สามารถอา่ นสตู รนีไ> ดเ้ ป็ น:

สาํ หรบั หน่วยวดั ชอืA ยอดขายรวม ใหค้ าํ นวณ (=) SUM ของคา่ ในคอลมั น์ [SalesAmount] ในตาราง
ยอดขาย

เมอืA เพมิA เขา้ ไปในรายงานแลว้ หน่วยวดั นีจ> ะคาํ นวณและสง่ คนื คา่ โดยการหาผลรวมยอดขายสาํ หรบั แตล่ ะเขต
ขอ้ มูลอนืA ๆ ทรีA วมอยดู่ ว้ ย เชน่ โทรศพั ทม์ อื ถอื ในสหรฐั อเมรกิ า

คณุ อาจกาํ ลงั คดิ วา่ 'หน่วยวดั นีก> ็ทาํ อยา่ งเดยี วกนั กบั การทฉีA ันเพยี งแคเ่ พมิA เขตขอ้ มูล SalesAmount ลงใน
รายงานของฉันไม่ใชห่ รอื ' ก็ใช่ แตม่ เี หตผุ ลทดีA ใี นการสรา้ งหน่วยวดั ของเราเองขนึ> มาซงึA จะหาผลรวมของคา่
จากเขตขอ้ มูล SalesAmount: เราสามารถใชส้ งิA นีเ> ป็ นอารก์ วิ เมนตใ์ นสตู รอนืA ๆ ได ้ ซงึA อาจดเู หมอื นวา่ สบั สน
เล็กนอ้ ยในตอนนี> แตเ่ มอืA คณุ เพมิA พูนทกั ษะเกยีA วกบั สตู ร DAX การทคีA ณุ ทราบในขอ้ นีจ> ะทาํ ใหส้ ตู รของคณุ
และแบบจาํ ลองของคณุ มปี ระสทิ ธภิ าพมากยงิA ขนึ> อนั ทจีA รงิ แลว้ คณุ จะเห็นหน่วยวดั ยอดขายรวมปรากฏขนึ>
เป็ นอารก์ วิ เมนตใ์ นสตู รอนืA ในภายหลงั

ลองมาดบู างอยา่ งเพมิA เตมิ เกยีA วกบั สตู รนีก> นั โดยเฉพาะอยา่ งยงิA เราไดแ้ นะนําฟังกช์ นั SUM ไปแลว้ ฟังกช์ นั
เป็ นสตู รทเีA ขยี นไวล้ ว่ งหนา้ ซงึA ทาํ ใหส้ ามารถทาํ การคาํ นวณทซีA บั ซอ้ นและจดั การกบั ตวั เลข วนั ทีA เวลา
ขอ้ ความและอนืA ๆ ไดง้ ่ายยงิA ขนึ> คณุ จะไดเ้ รยี นรเู ้ พมิA เตมิ เกยีA วกบั ฟังกช์ นั ตา่ งๆ ในภายหลงั

คณุ ยงั เห็นคอลมั น์ [SalesAmount] ถกู นําหนา้ ดว้ ยตารางยอดขายซงึA มคี อลมั นด์ งั กลา่ วอยใู่ นน>ัน ซงึA เรยี ก
วา่ ชอืA คอลมั นแ์ บบเต็มทมีA ชี อืA คอลมั นท์ นีA ําหนา้ ดว้ ยชอืA ตาราง คอลมั นท์ อีA า้ งองิ ไวใ้ นตารางเดยี วกนั ไม่จาํ เป็ น
ตอ้ งมชี อืA ตารางรวมอยใู่ นสตู ร ซงึA สามารถทาํ ใหส้ ตู รทยีA าวซงึA อา้ งองิ คอลมั นจ์ าํ นวนมากสนั> ลงและอา่ นไดง้ ่าย
ขนึ> อยา่ งไรก็ตาม เป็ นการดที จีA ะรวมชอืA ตารางไวใ้ นสตู รหน่วยวดั ของคณุ ดว้ ยแมจ้ ะอยใู่ นตารางเดยี วกนั

7 หมายเหตุ

ถา้ ชอืA ตารางประกอบดว้ ยชอ่ งวา่ ง คาํ สาํ คญั ทสีA งวนไว ้ หรอื อกั ขระทไีA ม่ไดร้ บั อนุญาต คณุ จะตอ้ งใสช่ อืA
ตารางไวใ้ นเครอืA งหมายอญั ประกาศเดยีA ว นอกจากนี> คณุ ยงั จาํ เป็ นตอ้ งใสช่ อืA ตารางในเครอืA งหมาย
อญั ประกาศถา้ ชอืA ประกอบดว้ ยอกั ขระใด ๆ ทอีA ยนู่ อกชว่ งอกั ขระพยญั ชนะผสมตวั เลข ANSI โดยไม่
ตอ้ งคาํ นึงถงึ วา่ ตาํ แหน่งทตีA งั> ของคณุ สนับสนุนชดุ อกั ขระหรอื ไม่

เป็ นเรอืA งสาํ คญั ทวีA า่ สตู รของคณุ มไี วยากรณท์ ถีA กู ตอ้ ง ในกรณีสว่ นใหญ่ ถา้ ไวยากรณไ์ ม่ถกู ตอ้ ง ขอ้ ผดิ
พลาดทางไวยากรณจ์ ะถกู สง่ คนื ในกรณีอนืA ๆ ไวยากรณอ์ าจถกู ตอ้ ง แตค่ า่ ทสีA ง่ คนื อาจไม่ใชส่ งิA ทคีA ณุ คาดคดิ
ตวั แกไ้ ข DAX ใน Power BI Desktop มคี ณุ ลกั ษณะคาํ แนะนําซงึA ใชเ้ พอืA สรา้ งสตู รทถีA กู ตอ้ งทางไวยากรณ์
โดยชว่ ยใหค้ ณุ สามารถเลอื กองคป์ ระกอบทถีA กู ตอ้ งได ้

มาสรา้ งสตู รอยา่ งง่ายกนั งานนีจ> ะชว่ ยใหค้ ณุ เขา้ ใจมากยงิA ขนึ> เกยีA วกบั ไวยากรณข์ องสตู รและวธิ ที คีA ณุ ลกั ษณะ
คาํ แนะนําในแถบสตู รสามารถชว่ ยคณุ ได ้

งาน: สรา้ งสูตรหน่วยวดั

เพอืA ทาํ งานนีใ> หเ้ สรจ็ สมบรู ณ์ คณุ จะตอ้ งเปิ ดไฟล ์ Power BI Desktop ตวั อยา่ งยอดขาย Contoso

1. ในมุมมองรายงาน ในรายการเขตขอ้ มูล คลกิ ขวาบนตาราง ยอดขายและจากนั>น คลกิ หน่วยวดั
ใหม่

2. ในแถบสตู ร แทนทีA หน่วยวดั ดว้ ยการพมิ พช์ อืA หน่วยวดั ใหม่ ยอดขายไตรมาสกอ่ นหน้า

3. หลงั จากเครอืA งหมายเทา่ กบั พมิ พต์ วั อกั ษรแรก 2-3 CALแลว้ คลกิ สองครงั> ทฟีA ังกช์ นั ทคีA ณุ ตอ้ งการใช ้
ในสตู รนี> คณุ ตอ้ งการใชฟ้ ังกช์ นั CALCULATE

คณุ จะใชฟ้ ังกช์ นั CALCULATE เพอืA กรองจาํ นวนทเีA ราตอ้ งการหาผลรวมโดยอารก์ วิ เมนตท์ สีA ง่ ผ่านไป
ยงั ฟังกช์ นั CALCULATE นีAคอื สงิA เรยี กวา่ ฟังกช์ นั ซอ้ นกนั ฟังกช์ นั CALCULATE มอี ยา่ งนอ้ ยสอง
อารก์ วิ เมนต ์ อารก์ วิ เมนตแ์ รกเป็ นนิพจนท์ จีA ะประเมนิ และอารก์ วิ เมนตท์ สีA องเป็ นตวั กรอง

4. หลงั จากวงเล็บเปิ ด ( สาํ หรบั ฟังกช์ นั CALCULATE พมิ พS์ UMตามดว้ ยวงเล็บเปิ ดอนืA ( ตอนนี> เรา
จาํ เป็ นตอ้ งสง่ ผ่านอารก์ วิ เมนตไ์ ปยงั ฟังกช์ นั SUM

5. เรมิA พมิ พS์ al แลว้ เลอื กขาย [SalesAmount] ตาม ดว้ ยวงเล็บปิ ด ) นีAเป็ นอารก์ วิ เมนตน์ ิพจนแ์ รก
สาํ หรบั ฟังกช์ นั CALCULATE ของเรา

6. พมิ พเ์ ครอืA งหมายจลุ ภาค ( , ) ตามดว้ ยชอ่ งวา่ งเพอืA ระบตุ วั กรองแรก จากน>ันพมิ พ ์
PREVIOUSQUARTER ซงึA จะเป็ นตวั กรองของเรา

คณุ จะใชฟ้ ังกช์ นั ตวั แสดงเวลา PREVIOUSQUARTER เพอืA กรองผลลพั ธ ์ SUM ของเราตามไตรมาส
กอ่ นหนา้
7. หลงั วงเล็บเปิ ด ( สาํ หรบั ฟังกช์ นั PREVIOUSQUARTER พมิ พ ์ Calendar[DateKey]
ฟังกช์ นั PREVIOUSQUARTER มหี นึAงอารก์ วิ เมนตซ์ งึA เป็ นคอลมั นท์ ปีA ระกอบดว้ ยชว่ งวนั ตอ่ เนืAองกนั
ในกรณีของเรา นAันคอื คอลมั น์ DateKey ในตารางปฏทิ นิ
8. ตรวจสอบใหแ้ น่ใจวา่ ทงั> สองอารก์ วิ เมนตถ์ กู สง่ ผ่านไปยงั ฟังกช์ นั PREVIOUSQUARTER และฟังกช์ นั
CALCULATE ถกู ปิ ดดว้ ยวงเล็บปิ ดสองอนั ))
ในตอนนีส> ตู รของคณุ ควรมลี กั ษณะดงั นี:>
ยอดขายไตรมาสกอ่ นหน้า = CALCULATE(SUM(Sales[SalesAmount]),
PREVIOUSQUARTER(Calendar[DateKey]))
9. คลกิ ทเีA ครอืA งหมายถกู ในแถบสตู รหรอื กด Enter เพอืA ตรวจสอบสตู ร และเพมิA ไปยงั แบบจาํ ลอง
คณุ ทาํ สาํ เรจ็ แลว้ ! คณุ เพงิA สรา้ งหน่วยวดั โดยใช ้ DAX และไม่ใชเ่ รอืA งง่ายๆ เลย สตู รนีจ> ะทาํ งานเพอืA คาํ นวณ
ยอดขายรวมสาํ หรบั ไตรมาสกอ่ นหนา้ โดยขนึ> อยกู่ บั ตวั กรองทใีA ชใ้ นรายงาน ตวั อยา่ งเชน่ ถา้ เราใส่
SalesAmount และหน่วยวดั Previous Quarter Sales ใหม่ของเราในแผนภมู ิ แลว้ เพมิA Year และ
QuarterOfYear เป็ นตวั แบง่ สว่ นขอ้ มูล เราจะไดบ้ างอยา่ งดงั นี:>

คณุ เพงิA ไดร้ บั คาํ แนะนําเกยีA วกบั แง่มุมทสีA าํ คญั ตา่ ง ๆ ของสตู ร DAX กอ่ นอนืA สตู รนีป> ระกอบดว้ ยสองฟังกช์ นั
ขอ้ สงั เกต PREVIOUSQUARTER ซงึA เป็ นฟังกช์ นั ตวั แสดงเวลาจะซอ้ นกนั เป็ นอารก์ วิ เมนตท์ สีA ง่ ผ่านไปยงั
ฟังกช์ นั ตวั กรอง CALCULATE สตู ร DAX สามารถมไี ดจ้ นถงึ 64 ฟังกช์ นั ซอ้ นกนั ไม่น่าเคยมสี ตู รทปีA ระกอบ

ดว้ ยฟังกช์ นั ทซีA อ้ นกนั มากเชน่ นีม> ากอ่ น อนั ทจีA รงิ แลว้ สตู รดงั กลา่ วสรา้ งและแกไ้ ขจดุ บกพรอ่ งไดย้ ากมาก และ
ไม่อาจทาํ ไดอ้ ยา่ งรวดเรว็ ดว้ ย

ในสตู รนี> คณุ ยงั ใชต้ วั กรองดว้ ย ตวั กรองจะชว่ ยทาํ ใหส้ งิA ทจีA ะคาํ นวณแคบลง ในกรณีนี> คณุ เลอื กตวั กรองหนึAง
ตวั เป็ นอารก์ วิ เมนตซ์ งึA แทจ้ รงิ แลว้ เป็ นผลลพั ธข์ องฟังกช์ นั อนืA คณุ จะไดเ้ รยี นรเู ้ พมิA เตมิ เกยีA วกบั ตวั กรองตา่ งๆ
ในภายหลงั

ในตอนทา้ ย คณุ สามารถใชฟ้ ังกช์ นั CALCULATE ได ้ ฟังกช์ นั นีเ> ป็ นหนึAงในฟังกช์ นั ทมีA ปี ระสทิ ธภิ าพทสีA ดุ ใน
DAX เมอืA คณุ เขยี นแบบจาํ ลองและสรา้ งสตู รทซีA บั ซอ้ นมากยงิA ขนึ> ก็มแี นวโนม้ วา่ คณุ จะตอ้ งใชฟ้ ังกช์ นั นีบ> อ่ ย
ครง>ั ถงึ แมว้ า่ การกลา่ งถงึ ฟังกช์ นั CALCULATE จะอยนู่ อกขอบเขตของบทความนี> แตเ่ มอืA ใดทคีA ณุ เพมิA พูน
ความรเู กยีA วกบั DAX ควรสนใจฟังกช์ นั นีเ> ป็ นพเิ ศษ

แบบทดสอบอยา่ งเรว็ เรอืD งไวยากรณ์

1. ป่ มุ นีบ> นแถบสตู รทาํ อะไรไดบ้ า้ ง

2. อะไรทตีA อ้ งลอ้ มรอบชอืA คอลมั นใ์ นสตู ร DAX อยเู่ สมอ

คาํ ตอบมใี หไ้ วใ้ นตอนทา้ ยของบทความนี>

ฟั งกช์ นั

ฟังกช์ นั คอื สตู รทกีA าํ หนดไวล้ ว่ งหนา้ ซงึA ดาํ เนินการคาํ นวณโดยใชค้ า่ ทรีA ะบซุ งึA เรยี กวา่ อารก์ วิ เมนตต์ ามลาํ ดบั
หรอื โครงสรา้ งเฉพาะ อารก์ วิ เมนตอาจจะเป็ นฟังกช์ นั อนืA ๆ สตู ร นิพจน์ สว่ นอา้ งองิ คอลมั น์ ตวั เลข ขอ้ ความ
คา่ ตรรกะ เชน่ TRUE หรอื FALSE หรอื คา่ คงทอีA นืA ก็ได ้

DAX มปี ระเภทของฟังกช์ นั ดงั ตอ่ ไปนี:> วนั ทแีA ละเวลา ตวั แสดงเวลา ขอ้ มูล ฟังกช์ นั เชงิ ตรรกะ คณิตศาสตร ์
สถติ ิ ขอ้ ความ หลกั /รอง และอนืA ๆ ถา้ คณุ คนุ ้ เคยกบั ฟังกช์ นั ในสตู ร Excel ฟังกช์ นั หลายฟังกช์ นั ใน DAX
อาจจะดคู ลา้ ยคลงึ กนั อยา่ งไรก็ตาม ฟังกช์ นั DAX จะไม่ซาํ> กนั ในลกั ษณะดงั ตอ่ ไปนี:>

ฟังกช์ นั DAX จะอา้ งองิ ถงึ คอลมั นห์ รอื ตารางทง>ั หมดเสมอ ถา้ คณุ ตอ้ งการใชค้ า่ เฉพาะจากตารางหรอื
คอลมั นเ์ ทา่ นั>น คณุ สามารถเพมิA ตวั กรองลงในสตู รได ้

ถา้ คณุ ตอ้ งการกาํ หนดการคาํ นวณเองแบบทลี ะแถว DAX มฟี ังกช์ นั ทชีA ว่ ยใหค้ ณุ ใชค้ า่ แถวปัจจบุ นั หรอื
คา่ เกยีA วขอ้ ง เชน่ ชนิดของอารก์ วิ เมนตเ์ พอืA ทาํ การคาํ นวณทแีA ตกตา่ งกนั ไปตามบรบิ ท คณุ จะไดเ้ รยี นรู ้
เพมิA เตมิ เกยีA วกบั บรบิ ทในภายหลงั

DAX มฟี ังกช์ นั ตา่ ง ๆ ทสีA ง่ คนื ตารางแทนทจีA ะเป็ นคา่ ตารางจะไม่แสดงไว ้ แตจ่ ะใชเ้ พอืA ใหข้ อ้ มูลป้ อน
เขา้ ไปยงั ฟังกช์ นั อนืA ๆ ตวั อยา่ งเชน่ คณุ สามารถเรยี กใชต้ ารางแลว้ นับคา่ ทแีA ยกชดั ในนั>นหรอื คาํ นวณ
ผลรวมแบบไดนามกิ ผ่านตารางหรอื คอลมั นท์ กีA รองแลว้

DAX มฟี ังกช์ นั ตวั แสดงเวลาตา่ ง ๆ ฟังกช์ นั เหลา่ นีช> ว่ ยใหค้ ณุ สามารถกาํ หนดหรอื เลอื กชว่ งวนั ทีA และ
ดาํ เนินการคาํ นวณแบบไดนามกิ ตามสงิA เหลา่ น>ันได ้ ตวั อยา่ งเชน่ คณุ สามารถเปรยี บเทยี บผลรวมตลอด
ระยะเวลาแบบขนาน

Excel มฟี ังกช์ นั ทไีA ดร้ บั ความนิยมมาก ไดแ้ ก่ VLOOKUP ฟังกช์ นั DAX ไม่ไดใ้ ชเ้ ซลลห์ รอื ชว่ งเซลล ์
ในการอา้ งองิ เหมอื นกบั VLOOKUP ใน Excel ฟังกช์ นั DAX จะใชค้ อลมั นห์ รอื ตารางในการอา้ งองิ
โปรดทราบวา่ ใน Power BI Desktop คณุ กาํ ลงั ทาํ งานโดยใชแ้ บบจาํ ลองขอ้ มูลเชงิ สมั พนั ธ ์ การ
คน้ หาคา่ ในตารางอนืA ทาํ ไดค้ อ่ นขา้ งง่ายมาก และในกรณีสว่ นใหญ่ คณุ ไม่จาํ เป็ นตอ้ งสรา้ งสตู รใด ๆ เลย

ตามทคีA ณุ เห็น ฟังกช์ นั ใน DAX สามารถชว่ ยใหค้ ณุ สามารถสรา้ งสตู รทมีA ปี ระสทิ ธภิ าพมาก เราเพยี งแค่
กลา่ วถงึ พนื> ฐานของฟังกช์ นั ครา่ วๆ เทา่ นั>น เมอืA คณุ เพมิA พูนทกั ษะเกยีA วกบั DAX คณุ ก็จะสรา้ งสตู รโดย
ใชฟ้ ังกช์ นั ทแีA ตกตา่ งกนั ไดม้ ากมาย หนึAงในแหลง่ ทดีA ที สีA ดุ สาํ หรบั เรยี นรรู ้ ายละเอยี ดเกยีA วกบั ฟังกช์ นั
DAX แตล่ ะฟังกช์ นั จะอยใู่ น การอา้ งองิ ฟังกช์ นั DAX

แบบทดสอบอยา่ งเรว็ เรอืD งฟั งกช์ นั

1. ฟังกช์ นั อา้ งองิ ถงึ สงิA ใดเสมอ
2. สตู รสตู รหนึAงสามารถประกอบดว้ ยฟังกช์ นั มากกวา่ หนึAงไดห้ รอื ไม่
3. คณุ จะใชฟ้ ังกช์ นั ประเภทใดเพอืA เชอืA มสองสตรงิ ขอ้ ความเขา้ ดว้ ยกนั เป็ นสตรงิ เดยี ว

คาํ ตอบมใี หไ้ วใ้ นตอนทา้ ยของบทความนี>

บรบิ ท

บรบิ ทเป็ นแนวคดิ เกยีA วกบั DAX ทสีA าํ คญั ทสีA ดุ ขอ้ หนึAงทตีA อ้ งทาํ ความเขา้ ใจ มบี รบิ ทอยสู่ องชนิดใน DAX
ไดแ้ ก่ บรบิ ทแถวและบรบิ ทตวั กรอง กอ่ นอนืA เราจะมาดทู บีA รบิ ทแถว

บรบิ ทแถว

บรบิ ทแถวทนีA ึกถงึ ไดง้ ่ายทสีA ดุ ก็คอื แถวปัจจบุ นั ซงึA สามารถนําไปใชไ้ ดเ้ มอืA ใดก็ตามทสีA ตู รมฟี ังกช์ นั ซงึA ใชต้ วั
กรองเพอืA ระบแุ ถวเดยีA วในตาราง ฟังกช์ นั ดงั กลา่ วจะใชบ้ รบิ ทแถวสาํ หรบั แตล่ ะแถวของตารางซงึA ทาํ การกรอง
ทวAั ทง>ั หมดอยแู่ ลว้ บรบิ ทแถวชนิดนีใ> ชบ้ อ่ ยทสีA ดุ กบั หน่วยวดั

บรบิ ทตวั กรอง

บรบิ ทตวั กรองจะเขา้ ใจไดย้ ากกวา่ บรบิ ทแถวเล็กนอ้ ย คณุ สามารถนึกภาพบรบิ ทของตวั กรองเป็ นอะไรง่ายๆ:
ตวั กรองอยา่ งนอ้ ยหนึAงตวั สามารถใชใ้ นการคาํ นวณทกีA าํ หนดเป็ นผลหรอื คา่ เดยี ว
บรบิ ทตวั กรองจะไม่ไดม้ อี ยแู่ ทนทบีAี รบิ ทแถว แตจ่ ะใชเ้ พมิA เตมิ จากบรบิ ทแถวแทน ตวั อยา่ งเชน่ เพอืA ทาํ ใหค้ า่
แคบลงเพอืA รวมอยใู่ นการคาํ นวณ คณุ สามารถใชบ้ รบิ ทตวั กรองซงึA ไม่เพยี งจะระบบุ รบิ ทแถวเทา่ น>ัน แตว่ า่ ยงั
ระบเุ พยี งคา่ (ตวั กรอง) เฉพาะในบรบิ ทแถวดว้ ย
บรบิ ทตวั กรองจะพบเห็นไดง้ ่ายในรายงานของคณุ ตวั อยา่ งเชน่ เมอืA คณุ เพมิA TotalCost ในการจดั รปู แบบ
แสดงขอ้ มูล แลว้ เพมิA Year และ Region คณุ กาํ ลงั กาํ หนดบรบิ ทตวั กรองทเีA ลอื กเซตยอ่ ยของขอ้ มูลทยีA ดึ ตาม
ปี และภมู ภิ าคทรีA ะบุ
ทาํ ไมบรบิ ทตวั กรองจงึ มคี วามสาํ คญั ตอ่ DAX อยา่ งมาก เนืAองจากในขณะทบีA รบิ ทตวั กรองจะสามารถใชไ้ ด ้
ง่ายทสีA ดุ โดยการเพมิA เขตขอ้ มูลในการจดั รปู แบบแสดงขอ้ มูล บรบิ ทตวั กรองก็ยงั สามารถใชใ้ นสตู ร DAX โดย
การกาํ หนดตวั กรองโดยใชฟ้ ังกช์ นั เชน่ ALL, RELATED, FILTER, CALCULATE ไดโ้ ดยความสมั พนั ธต์ า่ งๆ
และหน่วยวดั และคอลมั นอ์ นืA ๆ ตวั อยา่ งเชน่ มาดสู ตู รดงั ตอ่ ไปนีใ> นหน่วยวดั ทชีA อืA Store Sales:

เพอืA ใหเ้ ขา้ ใจสตู รนีไ> ดด้ ยี งิA ขนึ> เราสามารถแยกยอ่ ยลงมาไดเ้ ชน่ เดยี วกบั สตู รอนืA ๆ
สตู รนีป> ระกอบดว้ ยองคป์ ระกอบไวยากรณด์ งั ตอ่ ไปนี:>
A. ชอืA หน่วยวดั Store Sales
B. ตวั ดาํ เนินการเครอืA งหมายเทา่ กบั ( = ) ระบจุ ดุ เรมิA ตน้ ของสตู ร
C. ฟังกช์ นั CALCULATE จะประเมนิ นิพจนเ์ ป็ นอารก์ วิ เมนตใ์ นบรบิ ททปีA รบั เปลยีA นตามตวั กรองทรีA ะบุ
D. วงเล็บ () จะลอ้ มรอบนิพจนท์ ปีA ระกอบดว้ ยอยา่ งนอ้ ยหนึAงอารก์ วิ เมนต ์
E. หน่วยวดั [Total Sales] ในตารางเดยี วกนั เป็ นนิพจน์ หน่วยวดั Total Sales มสี ตู รดงั นี:> =
SUM(Sales[SalesAmount])
F. เครอืA งหมายจลุ ภาค ( , ) แยกอารก์ วิ เมนตน์ ิพจนแ์ รกจากอารก์ วิ เมนตต์ วั กรอง
G. คอลมั นอ์ า้ งองิ แบบเต็ม Channel[ChannelName] นีAคอื บรบิ ทแถวของเรา แตล่ ะแถวในคอลมั นน์ ีจ> ะระ

บแุ ชนเนล: Store, Online เป็ นตน้

H. คา่ เฉพาะ Store เป็ นตวั กรอง นีAคอื บรบิ ทตวั กรองของเรา

สตู รนีช> ว่ ยใหม้ นAั ใจเฉพาะคา่ ยอดขายทกีA าํ หนดโดยหน่วยวดั Total Sales ซงึA จะถกู คาํ นวณสาํ หรบั แถวใน
คอลมั น์ Channel[ChannelName] โดยใชค้ า่ "Store" เป็ นตวั กรองเทา่ นั>น

ตามทคีA ณุ สามารถลองนึกภาพได ้ การทเีA ราสามารถกาํ หนดบรบิ ทตวั กรองภายในสตู รไดน้ >ันเป็ นขดี ความ
สามารถทดีA เี ยยีA มและมปี ระสทิ ธภิ าพมาก การทเีA ราสามารถอา้ งองิ เฉพาะคา่ ใดคา่ หนึAงในตารางทเีA กยีA วขอ้ งได ้
น>ันเป็ นเพยี งแคต่ วั อยา่ งเดยี ว ไม่ตอ้ งกงั วลถา้ คณุ ยงั ไม่เขา้ ใจบรบิ ทไดท้ งั> หมดในทนั ที เมอืA คณุ สรา้ งสตู รของ
คณุ เอง คณุ จะเขา้ ใจบรบิ ทและเหตผุ ลทบีA รบิ ทมคี วามสาํ คญั มากตอ่ DAX ไดด้ ยี งิA ขนึ> เอง

แบบทดสอบอย่างเรว็ เรอืD งบรบิ ท

1. บรบิ ทสองชนิดมอี ะไรบา้ ง
2. บรบิ ทตวั กรองคอื อะไร
3. บรบิ ทแถวคอื อะไร

คาํ ตอบมใี หไ้ วใ้ นตอนทา้ ยของบทความนี>

สรุป

หลงั จากทคีA ณุ มคี วามเขา้ ใจพนื> ฐานเกยีA วกบั แนวคดิ ทสีA าํ คญั ทสีA ดุ เรอืA ง DAX คณุ จะสามารถเรมิA สรา้ งสตู ร
DAX สาํ หรบั หน่วยวดั ไดด้ ว้ ยตนเอง จรงิ อยทู่ วีA า่ DAX อาจจะเรยี นรไู ้ ดย้ ากสกั หน่อย แตก่ ็ยงั มที รพั ยากร
มากมายพรอ้ มใหค้ ณุ ใชง้ าน หลงั จากอา่ นบทความนีแ> ละไดล้ องใชส้ ตู รบางสตู รของคณุ เอง คณุ ก็จะสามารถ
เรยี นรเู ้ พมิA เตมิ เกยีA วกบั แนวคดิ DAX อนืA ๆ และสตู รทสีA ามารถชว่ ยใหค้ ณุ แกป้ ัญหาทางธรุ กจิ ของคณุ เองได ้ มี
ทรพั ยากร DAX หลายแหลง่ พรอ้ มใหค้ ณุ ใชง้ าน ทสีA าํ คญั ทสีA ดุ ก็คอื การอา้ งองิ นิพจนก์ ารวเิ คราะหข์ อ้ มูล
(DAX)

DAX มมีA านานหลายปี แลว้ ในเครอืA งมอื Microsoft BI อนืA ๆ เชน่ ตวั แบบ Power Pivot และตวั แบบ
Analysis Services Tabular จงึ มขี อ้ มูลทยีA อดเยยีA มมากมาย คณุ สามารถคน้ หาขอ้ มูลเพมิA เตมิ ไดใ้ นหนังสอื
เอกสารทางเทคนิค และบล็อกจากทง>ั Microsoft และผูเ้ ชยีA วชาญดา้ น BI ชน>ั นํา Wiki ศนู ยท์ รพั ยากร DAX
บน TechNet เป็ นแหลง่ ทยีA อดเยยีA มในการเรมิA ตน้ เชน่ กนั

คาํ ตอบของแบบทดสอบอยา่ งเรว็

ไวยากรณ:์

1. ตรวจสอบและใสห่ น่วยวดั ลงในแบบจาํ ลอง
2. วงเล็บเหลยีA ม []

ฟังกช์ นั :

1. ตารางและคอลมั น์
2. ใช่ สตู รสตู รหนึAงสามารถมไี ดจ้ นถงึ 64 ฟังกช์ นั ซอ้ นกนั
3. ฟังกช์ นั ขอ้ ความ

บรบิ ท:

1. บรบิ ทแถวและบรบิ ทตวั กรอง
2. ตวั กรองอยา่ งนอ้ ยหนึAงตวั ในการคาํ นวณทกีA าํ หนดเป็ นคา่ เดยี ว
3. แถวปัจจบุ นั

หน้านีม# ปี ระโยชนห์ รอื ไม่
" ใช่ # ไม่


Click to View FlipBook Version
Previous Book
สรุปเดือนมิถุนายน 2565
Next Book
BUKU PROGRAM SISCPLUS