The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 264ed000062, 2021-04-18 00:41:08

05 ข้อเข่า

05 ข้อเข่า

ข้อเข่าดี

มชี ัยไปกวา่ คร่งึ

ขอ้ เขา่ ชว่ ยรองรบั นำ�้ หนกั ตวั และชว่ ยใหร้ า่ งกาย วดิ ีโอรจู้ กั โรคขอ้ เขา่ เสอ่ื ม
จากรายการพบหมอรามา
เคลอ่ื นไหวไดอ้ ยา่ งคลอ่ งแคลว่ เมอื่ รสู้ กึ ปวดบริเวณขอ้ เขา่
หรือเร่ิมลกุ เดนิ หรือนงั่ ลำ� บาก อยา่ รีรอ สงั เกตอาการ
และบอกลกู หลานใหร้ บั รู้ หากมอี าการปวดมาก
ควรไปพบแพทยเ์ พอื่ รกั ษา และถนอมขอ้ เขา่ ให้ใชง้ านไดย้ าวนาน

7 สัญญาณ 4

บอกอาการข้อเข่าเสื่อม ปปววดดเกแสลยีลา้ วะมปภเานวยด้ือใขรนัดอขบอ้ เเขขา่่า

1 5

มโีอดายกเาฉรพปาวะดเวบลราิเกวลณาขง้อคเืนข่า เหขย้อียไเดขด่าหไ้ ตมรส่ดิือดุแงของ็เข่า

2 6

เชน่ เมมีเเ่ือสสเยียีกงงิดดกกังราภอ๊ ราบเยคแใลกนอ่ื รขน๊บ้อไเใหขนา่วเข่า กลา้ เมตมเ้อื่อนงยอื้ เงดร่าอินยบๆเปขห่าวยอดุดอ่เขๆน่าแรง

3 ขอ้ เขา่ ฝดื 7 มอีอเบามาเจรกชอื่ มิน่เาเวปีกรณโบา็นกรขวน่งผอ้มางดิเนอขแรๆ่าปูดง
เหยียดงอล�ำบาก

เข่าเอย ท�ำไมจงึ เสอื่ ม

1 การมีนำ�้ หนักตัวมากเกินไป จนรา่ งกายรับน้ำ� หนักไมไ่ หว ยง่ิ น้�ำหนักตวั มาก

ขอ้ เขา่ จะเส่อื มเร็ว

2 รา่ งกายผลติ ฮอร์โมนบางชนดิ นอ้ ยลง ท�ำให้การซ่อมแซมเซลลก์ ระดูกออ่ น

ลดลงไปดว้ ย

3 พฤตกิ รรมการใชช้ ีวติ ท่ี ใชข้ ้อเข่าหนกั เกินไป เชน่ นั่งพบั เพียบ นง่ั ยอง

ท�ำใหเ้ กดิ การเปลยี่ นแปลงโครงสร้างอยา่ งช้าๆ

4 พนั ธกุ รรม คนในครอบครวั เคยเปน็ มาก่อน

ปวดเข่า บรรเทาได้ วดิ ีโอทา่ บริหารเพอื่ ปอ้ งกนั และบรรเทา
อาการขอ้ เขา่ เสอ่ื ม จากรายการ ข.ขยบั
1
4 ฝึกบริหารกล้ามเนอ้ื รอบขอ้ เขา่
ควบคมุ นำ้� หนักตัว อย่าปล่อยให้อ้วน ให้แข็งแรง
เพื่อลดแรงกดกระแทกทขี่ ้อเขา่ นั่งพื้นเหยียดขาเข่าตรง
ในชว่ งท่ีเราเคลื่อนไหว หรือนง่ั เก้าอี้
ยกขาเหยยี ดตงึ สลับกนั
2 เลย่ี งกิจกรรมทีต่ ้องงอเขา่ เป็นท่ายดื เหยียด
เช่น ขนึ้ บนั ได นงั่ ยองๆ ให้กลา้ มเนือ้ และข้อ
นัง่ พบั เพียบ คกุ เข่า
และนงั่ ขดั สมาธนิ านเกนิ ไป ปัน่ จกั รยาน
ว่ายน้�ำ เดนิ ช้าๆ
3ช่วยลดปอราะกคาบรรป้อวนดเข่าได้ เพอื่ เสริมสร้าง

กล้ามเนื้อ
ชว่ ยพยงุ ขอ้ เขา่

5

เลอื กใช้รองเทา้ สวมใสส่ บาย

อปุ กรณช์ ว่ ยพยงุ
ดแู ลข้อเขา่

1 ไมเ้ ทา้ ชว่ ยพยงุ ตวั ชว่ ยเวลาเดนิ และลกุ ขนึ้ รวมท้ังใชส้ นบั เขา่ เพอ่ื ชว่ ยให้
ขอ้ เขา่ กระชบั

2 เคร่ือง/ราวจบั ชว่ ยเดนิ ชว่ ยรับนำ�้ หนกั แทนขอ้ เขา่ หรือขอ้ เทา้
ชว่ ยใหท้ รงตวั ไดด้ ี ปอ้ งกนั การพลดั ตกหกลม้

3 รองเทา้ เลอื กใชร้ องเทา้ สวมสบาย หนา้ กวา้ ง พนื้ หนา้ เชดิ เลก็ นอ้ ย
กนั สะดดุ สน้ เตยี้ มพี นื้ ยางกนั ล่ืน ชว่ งสน้ เทา้ แขง็ แรงชว่ ยพยงุ ขอ้ เทา้ ไดด้ ี


Click to View FlipBook Version