The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ceriyphngm, 2021-03-22 13:55:22

ปก เสร็จเเล้ว

ปก เสร็จเเล้ว

Á´ µÑê¡à൹
¡ºÑ

กาลครัง้ หนง่ึ นานมาแลว ณ
ใหญ มีครอบครัวมดฝูงเล็กอาศยั
กำลงั พอเหมาะ ซงึ่ ขาง ๆ โพรงด
ตั๊กแตนเจาสำราญใชพักอาศัยเช

ณ บริเวณทงุ หญา อนั กวา ง
ยอยูร วมกนั ใตโพรงดนิ ขนาด
ดินนนั้ คอื ขอนไมเ กาที่
ชนกัน

ฝูงมดตวั นอ ยเอย พวกเธอจะเรง ทำ
ก็เกบ็ ไวก นิ ตลอดฤดหู นาวนะ ส"ิ เสียงของ
โห ! ฤดูหนาวเลยหรือ อกี นานเลยนะ เพ

ำงานเก็บพืชพรรณไปทำไมกันมากมาย" ตก๊ั แตนเอย
งมดซึ่งเปนหวั หนาตอบกลับพลางเกบ็ เก่ยี วพชื พรรณไปดวย
พราะนกี่ เ็ พ่ิงจะเขา หนา รอนเอง" เจา ตก๊ั แตนพดู ดวยน้ำเสยี งแปลกใจ

ก็เราเกบ็ เกีย่ วตอนนี้ ฤดหู นาวจะไดม
แบบเตม็ ทไี่ งละ" หัวหนามดอธิบาย แตเท่ยี
ทำไมจะตอ งรอถึงหนาหนาวดวย" เสียงตกั๊
ดนตรี เตนรำ กอนแลว กนั นะ" ตัก๊ แตนเด
ก็ทำหนา ที่ของตนอยา งแข็งขนั

มีอาหารกนิ อยางอุดมสมบรู ณแถมไดพ ักผอน
ยวเลนพกั ผอนในฤดรู อนก็สนุกไปอกี แบบนะ
กแตนโตกลบั "เอาเถอะ ฉันขอกลับบานไปเลน
ดินกลบั ไปอยา งสบายใจไมเดือดรอน สว นฝูงมด

เวลาผานไปไมนานนกั ลมห
ฤดูหนาวแลว นั่นเอง ในขณะเดยี วก
มากินแทบไมม ี แตถึงอยางไรฝงู ม
มากมาย

หนาวเยน็ ยะเยือกกม็ าเยอื น เปน สญั ญาณเตือนวาเขา สู
กันผลไมพชื พรรณทเ่ี คยงอกเงยตา งโรยรา จะหาอาหาร
มดก็ไมเ ดือดรอ น เพราะพวกมันเกบ็ ตนุ ของกนิ ไวแ ลว

กอก กอ ก กอก ! !... เสียงเคาะประต
สงสยั มแี ขกมาเย่ยี มหรอื เอาอาหารมาแลกเปน แน" มดตัวเล็กพ

หน
ทา ทางสด
ประตเู ปด

ตูหนา โพรงมดดงั ขึ้น "
พูดแลวเดนิ ไปเปด ประตู
นาประตนู ้นั คอื ตั๊กแตนเจา สำราญผพู ักอาศยั อยูขาง ๆ ทเี่ คยมี
ดใสราเริง แตค ราวนี้ ตกั๊ แตนกลบั ยืนกม หนาดวยความหิวโซ พอ
ดจึงรบี เดนิ ตรงมาหาหัวหนามดท่ีเคยสนทนาดวยทันที

อะไรกนั ! น่เี ธอไมท ำงานเลยเหรอ มวั แตเลน ดนตรีสนกุ ส
ดานตัก๊ แตนกท็ ำหนา เจอ่ื นโดยไมม คี ำตอบโต "ถา เธอไมร ูจ ักแบง
ฉนั ก็คงปนอาหารใหเธอไมไ ด เจากลบั ไปเถอะ"

สนานเนีย่ นะ" หัวหนามดตวาด
งเวลาเลน กับเวลาทำงาน

พอสนิ้ คำพูดของหวั หนา
สวนฝูงมดกพ็ ักผอ นแบบสำราญ

ามด เจาตกั๊ แตนเลยเดนิ กลบั บานไปแบบหวิ โหย
ญกับอาหารทต่ี ุนมาจากชว งหนารอ น

นทิ านเรื่องนีส้ อนใหรูวา :
คนเราควรจะรจู กั หนาทขี่ องตัวเอง

แตเ ลนไมยอมทำงานเลย สักวันหนง่ึ ชวี ติ อาจ
เพราะเราไมยอมทำงานเพอ่ื หาเลยี้ งและยืนบน

เวลาไหนควรทำงาน เวลาไหนควรเลน หากมวั
จเจอเร่ืองเดอื ดเนื้อรอ นใจจนหันไปพ่งึ ใครไมไ ด
นลำแขง ของตนน่นั เอง


Click to View FlipBook Version
Previous Book
The Valerie Fund Taste of Giving 2021
Next Book
ART Power Model