The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานอบรม เทอม 2 ปีการศึกษา 2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by popeye.mizs, 2021-04-18 08:22:03

รายงานอบรม เทอม 2 ปีการศึกษา 2563

รายงานอบรม เทอม 2 ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการอบรมและการประชุมสมั มนา

ภาคเรยี นที่ ๒ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓

ระหว่างวันท่ี ๑ ธนั วาคม ๒๕๖๓ – ๙ เมษายน ๒๕๖๔

นางสาวดนิตา ป้อมปักษา

ตาแหน่ง ครูผูช้ ่วย

โรงเรียนวัดราชสงิ ขร

สานกั งานเขตบางคอแหลม กรงุ เทพมหานครรายงานผลการอบรมและการประชุมสมั มนา
ภาคเรยี นท่ี ๒ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓

นางสาวดนิตา ป้อมปักษา
ตำแหน่ง ครผู ชู้ ่วย

โรงเรียนวัดราชสิงขร
สำนกั งานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดราชสงิ ขร
สำนกั งานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วนั ท่ี ๓๐ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓

เรือ่ ง รายงานการอบรม “ปัญญาประดิษฐ์สำหรบั โรงเรียน หลักสูตร ๑”
เรียน ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษาโรงเรียนวดั ราชสงิ ขร
สิ่งทสี่ ง่ มาดว้ ย เกียรตบิ ตั รแสดงใบรับรองการผ่านการอบรม

ข้าพเจ้า นางสาวดนิตา ป้อมปักษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “ปัญญาประดิษฐ์สำหรับ
โรงเรียน หลักสูตร ๑ (AI for School Level ๑)” อบรมจากเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ ระหว่างวันที่ ๕ ตุลาคม
๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๘ ชั่วโมง

สาระทีไ่ ดร้ บั จากการอบรม ไดเ้ รยี นรเู้ ก่ยี วกบั
- ชว่ งเวลาของ AI และความรู้เบ้ืองตน้ เก่ยี วกับ AI
- AI รอบตวั เรา (AI ในชีวติ ประจำวัน AI ด้านบันเทงิ AI ที่ชว่ ยในการศึกษา AI ในการทำงาน AI ดา้ นความปลอดภยั )
- รู้เทา่ ทนั AI (รู้จกั กบั ปัญหาของ AI และการใช้วิจารณญาณในการรับขอ้ มลู จากระบบ AI การหลอกระบบ AI และการ
ปกปอ้ งข้อมูลสว่ นตัว)
- เรียนรผู้ า่ นกจิ กรรม AI (ศึกษาแนวคดิ เกีย่ วกบั การเรยี นรู้ของ AI ผ่านกิจกรรมแบบใช้คอมพวิ เตอร์และไมใ่ ช้
คอมพิวเตอร์)

แนวทางท่สี ามารถนำมาพฒั นาปรับปรุงกจิ กรรมการเรียนการสอนในสถานศกึ ษา
นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมชมรม โดยจะนำเสนอเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) AI ที่พบในชีวิตประจำวัน และการใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลจาก AI เพ่ือ
สร้างความรูค้ วามเข้าใจพื้นฐานและใช้งานอยา่ งรู้เท่าทนั นอกจากน้ียงั ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ AI ผ่านกิจกรรมแบบ
ใชค้ อมพิวเตอร์และไมใ่ ชค้ อมพวิ เตอร์

จงึ เรียนมาเพ่ือทราบ

ลงช่อื ............................................ ผรู้ ายงาน
(นางสาวดนติ า ป้อมปักษา)
ตำแหนง่ ครผู ชู้ ว่ ย

ลงชอื่ ............................................ ผู้รับการรายงาน
(นายธีระ มงคลเจรญิ ลาภ)

ผ้อู ำนวยการโรงเรยี นวดั ราชสิงขรโรงเรยี นวัดราชสงิ ขร
สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ “การจดั การเรียนรวู้ ิทยาการคำนวณสำหรับครูขน้ั สงู วทิ ยาการขอ้ มูล”
เรยี น ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสงิ ขร
สิ่งที่ส่งมาดว้ ย เกียรตบิ ตั รแสดงใบรับรองการผ่านการอบรม

ข้าพเจ้า นางสาวดนิตา ป้อมปักษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรการอบรมออนไลน์ “การ
จัดการเรยี นรู้วิทยาการคำนวณสำหรบั ครูขั้นสูง วทิ ยาการข้อมูล (Coding Online for Teacher Plus: C๔T Plus-Data Science)”
อบรมจากเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖
ช่ัวโมง

สาระทไี่ ด้รับจากการอบรม ไดเ้ รียนรเู้ กีย่ วกับ
- การจัดการเรยี นรวู้ ทิ ยาการคำนวณ การขับเคลื่อนการจัดการเรยี นรู้โคด้ ด้งิ ในโรงเรยี น
- วิทยาการข้อมูล (กระบวนการวทิ ยาการข้อมลู )
- การรวบรวมและประมวลผลเบื้องตน้ (การรวบรวมขอ้ มูล การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกเพือ่ ตดั สินใจ)
- การเตรยี มข้อมลู และสำรวจขอ้ มูล (การจดั กลุ่มข้อมูลโดยใช้ Pivot table และการสำรวจขอ้ มลู )
- Machine Learning และความสัมพันธ์กบั วิทยาการข้อมูล
- การวเิ คราะห์ข้อมูล (การทำนายเชิงตวั เลข การทำนายเชิงหมวดหมู่)
- Python for Data Science และ Data Storytelling

แนวทางที่สามารถนำมาพฒั นาปรบั ปรงุ กจิ กรรมการเรียนการสอนในสถานศกึ ษา
นำความรู้เกี่ยวกบั วิทยาการขอ้ มูลท่ีได้รบั มาปรับใช้ในการจดั การเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ใหม้ ี

ประสทิ ธิภาพมากย่ิงขึ้น พัฒนาการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ใหน้ ักเรยี นรจู้ ักการคิด วเิ คราะห์ ดว้ ยตนเองจากข้อมูลที่ได้รับ หรือจัด
กิจกรรมให้นักเรียนฝึกสังเกตการใช้แอพพลิเคชั่นตา่ ง ๆ ว่าทำไมสิ่งที่เราสนใจมักจะปรากฏบนหน้าจอเสมอ การฝึกให้นักเรียน
ทำกจิ กรรมอยา่ งสม่ำเสมอจะชว่ ยให้นกั เรยี นเกดิ การเรยี นรู้และพัฒนาทกั ษะการคดิ

จึงเรยี นมาเพ่ือทราบ

ลงชอ่ื ............................................ ผู้รายงาน
(นางสาวดนติ า ปอ้ มปักษา)
ตำแหนง่ ครผู ู้ช่วย

ลงชื่อ ............................................ ผ้รู ับการรายงาน
(นายธีระ มงคลเจรญิ ลาภ)

ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นวัดราชสงิ ขรโรงเรยี นวดั ราชสงิ ขร
สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๑ ธนั วาคม ๒๕๖๓

เรอ่ื ง รายงานการประชุมชีแ้ จงการจดั การประเมนิ คุณภาพผ้เู รียน (NT) และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผเู้ รยี น
ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ ๑

เรยี น ผู้อำนวยการสถานศกึ ษาโรงเรยี นวดั ราชสิงขร

ข้าพเจ้า นางสาวดนิตา ป้อมปักษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดแผนการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบ NT Access ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน และแนวทางการ
ตรวจข้อสอบอัตนัย ณ หอประชุม โรงเรียนวัดไผ่เงนิ โชตนาราม วนั ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

สาระท่ไี ด้รบั จากการประชุม ไดเ้ รียนรเู้ กี่ยวกับ
- ระยะเวลาการกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์สำหรบั การสอบ NT และ RT
- การใชง้ านระบบ NT Access
- การดำเนินการประเมินความสามาระด้านการอ่านของผู้เรียนช้นั ประถมศึกษาปีท่ี ๑ โดยมกี ารเปลย่ี นแปลงคณะกรรม
คุมสอบ เนอ่ื งจากในปีการศึกษาท่ีผา่ นมาคณะกรรมการคุมสอบจะเปน็ คณะกรรมการจากต่างโรงเรยี นแลว้ นกั เรียน
ไมก่ ลา้ ท่ีจะออกเสยี งอ่าน ทำให้ผลการสอบไมด่ ีเท่าท่คี วร จึงกำหนดใหม้ ีการเปลยี่ นแปลงคณะกรรมการคมุ สอบเป็น
ครใู นโรงเรียนของตนเอง เพ่ือใหน้ ักเรยี นเกิดความคุน้ ชิน และกล้าพดู กล้าออกเสยี ง
- กำหนดการสอบและการประกาศผลการสอบ

ขอ้ เสนอแนะต่อผ้บู ังคบั บัญชาตอ่ การนำความรู้ทไ่ี ด้มาพัฒนาและปรบั ปรงุ ใช้ในองคก์ ร
นำขอ้ มูลท่ีได้รบั ทราบจากที่ประชุมรายงานผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือเตรยี มความพรอ้ มในการประเมินคุณภาพผูเ้ รียน

(NT) ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี ๓ และการประเมนิ ความสามารถดา้ นการอ่านของผเู้ รยี นชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ ๑ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓

จึงเรยี นมาเพื่อทราบ

ลงชอ่ื ............................................ ผ้รู ายงาน
(นางสาวดนิตา ปอ้ มปักษา)
ตำแหน่ง ครผู ชู้ ่วย

ลงชือ่ ............................................ ผูร้ บั การรายงาน
(นายธีระ มงคลเจรญิ ลาภ)

ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนวดั ราชสิงขร

โรงเรียนวัดราชสิงขร
สำนกั งานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรอ่ื ง รายงานการอบรม “ปัญญาประดิษฐส์ ำหรบั โรงเรียน หลักสูตร ๒”
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวดั ราชสิงขร
สิง่ ท่ีส่งมาด้วย เกียรติบัตรแสดงใบรบั รองการผ่านการอบรม

ข้าพเจ้า นางสาวดนิตา ป้อมปักษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “ปัญญาประดิษฐ์สำหรับ
โรงเรียน หลักสูตร ๒ (AI for School Level ๒)” อบรมจากเวบ็ ไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ ระหวา่ งวันที่ ๓๐ ตลุ าคม
๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘ ชั่วโมง

สาระท่ีไดร้ บั จากการอบรม ได้เรยี นร้เู กี่ยวกบั
- รูจ้ กั AI ประวตั ิความเป็นมาและพัฒนาการของ AI จากอดีตถงึ ปัจจบุ นั
- หลักการพ้ืนฐานของ AI
- รปู แบบการตัดสนิ ใจของ AI
- การประยกุ ต์ใชแ้ นวคิดของ AI เพื่อแก้ปญั หาในชวี ติ ประจำวนั
- วิเคราะหห์ ลักการทำงานของ AI ในชีวติ ประจำวนั
- ประโยชนข์ อง AI ในชวี ติ ประจำวนั
- การใช้งาน AI อยา่ งรู้เท่าทัน

แนวทางท่สี ามารถนำมาพัฒนาปรับปรุงกจิ กรรมการเรียนการสอนในสถานศกึ ษา
นำความรู้ท่ีได้รบั มาพฒั นาและจดั กิจกรรมการเรยี นรผู้ า่ นกิจกรรมชมรม โดยจะนำเสนอเนอ้ื หาความรเู้ บ้ืองต้นเกีย่ วกบั

รู้จกั แนวคดิ ในการพัฒนา AI องคป์ ระกอบ ความสามารถ และรปู แบบการตัดสนิ ใจของ AI agent หลักการของ AI ในชวี ิตประจำวนั
และผลกระทบจากเทคโนโลยี AI

จงึ เรยี นมาเพ่ือทราบ

ลงช่อื ............................................ ผ้รู ายงาน
(นางสาวดนิตา ปอ้ มปักษา)
ตำแหน่ง ครผู ชู้ ว่ ย

ลงชอื่ ............................................ ผรู้ บั การรายงาน
(นายธรี ะ มงคลเจรญิ ลาภ)

ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนวดั ราชสิงขรโรงเรยี นวดั ราชสงิ ขร
สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วนั ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรอ่ื ง รายงานการอบรม “ปัญญาประดิษฐส์ ำหรับโรงเรียน หลกั สูตร ๓”
เรียน ผอู้ ำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวดั ราชสงิ ขร
สง่ิ ท่ีส่งมาดว้ ย เกียรติบตั รแสดงใบรับรองการผ่านการอบรม

ข้าพเจ้า นางสาวดนิตา ป้อมปักษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “ปัญญาประดิษฐ์สำหรับ
โรงเรยี น หลักสตู ร ๒ (AI for School Level ๒)” อบรมจากเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ ระหว่างวนั ที่ ๓๐ พฤศจกิ ายน
๒๕๖๓ - วนั ท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘ ชว่ั โมง

สาระทไี่ ดร้ ับจากการอบรม ไดเ้ รยี นรู้เก่ยี วกบั
- หลักสตู รปัญญาประดิษฐ์
- หลกั การทำงานของการเรียนรขู้ องเครอื่ ง (Machine Learning)
- ขอ้ มูลในการเรยี นรูแ้ บบมผี ู้สอน (เวกเตอร์และการสกดั คุณลกั ษณะ การคดั เลือกคุณลกั ษณะ การทำความสะอาด
ข้อมูล ข้อมลู สูญหาย)
- การจำแนกประเภทดว้ ยต้นไม้ตดั สนิ ใจ (มาตรวัดการแบง่ กลุ่ม Gini อัลกอริทึมการสร้างต้นไมต้ ัดสนิ ใจ CART การ
กำหนดคณุ สมบัตขิ องต้นไมต้ ดั สนิ ใจ)
- การถดถอยเชงิ เส้น (การเขียนโปรแกรมการถดถอยเชงิ เส้นในภาษาไพทอน)
- ผลกระทบของข้อมลู ต่อโมเดล (ความสามารถในการประยุกต์ใช้กับข้อมลู ใหม่ อคติในการเลอื กตวั อย่าง จำนวน
ขอ้ มลู ทไ่ี ม่สมดุลกัน ปญั หาการเลอื กใชโ้ มเดลท่ไี ม่เหมาะสม)

แนวทางท่ีสามารถนำมาพัฒนาปรับปรงุ กจิ กรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา
นำความรู้ทไ่ี ด้รับมาพฒั นาและจดั กจิ กรรมการเรยี นรผู้ า่ นกิจกรรมชมรม โดยจะนำเสนอเนอ้ื หาความรู้ระดบั กลาง

เก่ยี วกบั พฒั นา AI องค์ประกอบ ความสามารถ และรปู แบบการตดั สินใจของ AI agent หลกั การของ AI ในชวี ิตประจำวัน

จงึ เรียนมาเพ่ือทราบ

ลงชื่อ ............................................ ผรู้ ายงาน
(นางสาวดนติ า ป้อมปักษา)
ตำแหนง่ ครผู ชู้ ่วย

ลงช่ือ ............................................ ผรู้ ับการรายงาน
(นายธรี ะ มงคลเจริญลาภ)

ผอู้ ำนวยการโรงเรียนวัดราชสงิ ขรโรงเรยี นวัดราชสงิ ขร
สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑ กุมภาพนั ธ์ ๒๕๖๔

เร่อื ง รายงานการอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ “การจดั การเรยี นรวู้ ิทยาการคำนวณสำหรับครปู ระถมศกึ ษาปที ่ี ๑ - ๓”
เรียน ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวดั ราชสงิ ขร
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย เกยี รตบิ ตั รแสดงใบรับรองการผา่ นการอบรม

ข้าพเจ้า นางสาวดนิตา ป้อมปักษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ รุ่นที่ ๒ หลักสูตรอบรมออนไลน์
“การจัดการเรียนร้วู ิทยาการคำนวณสำหรบั ครูประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๑ - ๓ Teacher (C๔T-๖)”
อบรมจากเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ ระหว่างวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒
ชวั่ โมง

สาระท่ีได้รับจากการอบรม ไดเ้ รียนร้เู กยี่ วกับ
- การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาการคำนวณ การขบั เคลอ่ื นการจัดการเรยี นรโู้ คด้ ดง้ิ ในโรงเรียน
- หลกั สตู รวิทยาการคำนวณ ระดบั ชนั้ ประถมศึกษา (ภาพรวมของหลักสตู ร การจดั หลักสูตร และแนวทางการจดั การ
เรียนรู)้
- วทิ ยาการคอมพิวเตอร์ (การแก้ปญั หา และการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง)
- เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร (สว่ นประกอยของคอมพิวเตอร์ การใช้หมวดหมูไ่ ฟลแ์ ละโฟลเดอร์ การใช้
ซอฟตแ์ วร์เบ้ืองตน้ การนำเสนอข้อมลู และการค้นหาข้อมลู บนอินเทอรเ์ นต็ )
- การรดู้ ิจทิ ลั (ขอ้ ปฏบิ ัติและการใช้งานคอมพวิ เตอร์อยา่ งปลอดภัย การปกป้องข้อมูลส่วนตวั และคอมพิวเตอร์ใน
ชวี ติ ประจำวนั )

แนวทางที่สามารถนำมาพัฒนาปรบั ปรงุ กจิ กรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา
นำความรทู้ ไ่ี ด้รับมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) ใหม้ ปี ระสิทธภิ าพมากยิ่งขึ้น

รวมไปถึงการปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน เพื่ อให้นักเรียนเกิดการ
เรยี นรูต้ รงตามมาตรฐานการเรยี นรู้ และตัวชี้วดั อีกทง้ั นำความรูท้ ่ไี ดร้ ับมาต่อยอดแบง่ ปนั ประสบการณ์แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อ
นำไปใชบ้ ูรณาการในการจัดการเรียนรู้

จงึ เรยี นมาเพ่ือทราบ

ลงชอ่ื ............................................ ผ้รู ายงาน
(นางสาวดนิตา ปอ้ มปักษา)
ตำแหนง่ ครผู ูช้ ว่ ย

ลงชอื่ ............................................ ผ้รู ับการรายงาน
(นายธรี ะ มงคลเจริญลาภ)

ผู้อำนวยการโรงเรยี นวดั ราชสิงขรโรงเรียนวัดราชสิงขร
สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วนั ที่ ๑ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรอ่ื ง รายงานการอบรมหลกั สตู รอบรมออนไลน์ “การจดั การเรยี นรวู้ ทิ ยาการคำนวณสำหรบั ครปู ระถมศกึ ษาปีที่ ๔ – ๖”
เรียน ผอู้ ำนวยการสถานศึกษาโรงเรยี นวัดราชสงิ ขร
สิง่ ทสี่ ง่ มาด้วย เกียรติบัตรแสดงใบรับรองการผา่ นการอบรม

ข้าพเจ้า นางสาวดนิตา ป้อมปักษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ รุ่นที่ ๒ หลักสูตรอบรมออนไลน์
“การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ Coding Online for Grade ๑ - ๓ Teacher (C๔T-๗)”
อบรมจากเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ ระหว่างวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒
ช่วั โมง

สาระท่ไี ดร้ บั จากการอบรม ไดเ้ รยี นรเู้ กีย่ วกับ
- การจัดการเรียนรวู้ ิทยาการคำนวณ การขบั เคล่ือนการจัดการเรียนรโู้ ค้ดดิง้ ในโรงเรยี น
- หลกั สตู รวิทยาการคำนวณ ระดบั ชน้ั ประถมศึกษา (ภาพรวมของหลักสูตร การจดั หลักสูตร และแนวทางการจดั การ
เรยี นรู้)
- วทิ ยาการคอมพวิ เตอร์ (การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อลั กอรทิ ึม และการเขยี นโปรแกรม Scratch)
- เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่อื สาร (การประมวลผลขอ้ มูลโดยใช้ซอฟต์แวรต์ ารางทำงาน การสร้างทางเลอื ก
การคน้ หาข้อมลู ในอินเทอรเ์ นต็ การประเมินความนา่ เช่ือถือของขอ้ มลู )
- การรูด้ ิจทิ ัล (ผลกระทบของเทคโนโลยี การใชง้ านเทคโนโลยีอยา่ งปลอดภยั การใชง้ านเทคโนโลยอี ย่างมีมารยาท
การสอ่ื สารผ่านอีเมล)

แนวทางทสี่ ามารถนำมาพัฒนาปรบั ปรงุ กิจกรรมการเรยี นการสอนในสถานศกึ ษา
นำความรู้ท่ีได้รับมาปรบั ใชใ้ นการจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) ให้มีประสทิ ธภิ าพมากยิ่งขึ้น

รวมไปถึงการปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน เพื่ อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรูต้ รงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตวั ชีว้ ดั อีกท้งั นำความรู้ทไ่ี ดร้ ับมาต่อยอดแบ่งปันประสบการณ์แกบ่ ุคลากรในองค์กรเพ่ือ
นำไปใชบ้ ูรณาการในการจัดการเรียนรู้

จงึ เรยี นมาเพื่อทราบ

ลงชอ่ื ............................................ ผูร้ ายงาน
(นางสาวดนติ า ปอ้ มปักษา)
ตำแหนง่ ครผู ชู้ ่วย

ลงช่ือ ............................................ ผรู้ บั การรายงาน
(นายธีระ มงคลเจริญลาภ)

ผ้อู ำนวยการโรงเรยี นวดั ราชสิงขรโรงเรยี นวดั ราชสงิ ขร
สำนกั งานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วนั ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เร่อื ง รายงานการอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ “การจดั การเรยี นรู้วิทยาการคำนวณสำหรบั ครูมัธยมศกึ ษาปีที่ ๑ – ๓”
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรยี นวัดราชสิงขร
สิง่ ทสี่ ่งมาด้วย เกยี รติบตั รแสดงใบรับรองการผ่านการอบรม

ข้าพเจ้า นางสาวดนิตา ป้อมปักษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ รุ่นที่ ๒ หลักสูตรอบรมออนไลน์
“การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ Coding Online for Grade ๑ - ๓ Teacher (C๔T-๘)”
อบรมจากเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ ระหว่างวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐
ช่วั โมง

สาระทไี่ ดร้ ับจากการอบรม ได้เรียนรูเ้ กย่ี วกบั
- การจัดการเรียนรวู้ ทิ ยาการคำนวณ การขบั เคล่อื นการจัดการเรยี นรู้โคด้ ดิ้งในโรงเรยี น
- หลักสตู รวทิ ยาการคำนวณ ระดับช้นั มัธยมศึกษา
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อื สาร (การเกบ็ รวบรวมข้อมลู และการทำความสะอาดขอ้ มลู การสรา้ งแบบสอบถาม
ออนไลน์ การสร้างทางเลือก การประมวลผลข้อมูลเพ่ือสร้างทางเลือกในการตัดสนิ ใจ)
- การรดู้ จิ ทิ ัล (การใชเ้ ทคโนโลยอี ย่างปลอดภัย และ Be Internet Awesome ) และแนวคิดเชิงคำนวณ
- การแกป้ ญั หา (Unplugged Coding การแกป้ ัญหา และการถา่ ยทอดความคิด)
- การแก้ปญั หาดว้ ย Scratch (เริ่มตน้ กบั Scratch การทำงานแบบสร้างทางเลือก และฟังก์ชนั )
- การแก้ปญั หาดว้ ย Python (รู้จกั กบั Python โปรแกรมแสดงผลข้อมลู , คำนวณพื้นฐาน, วาดรปู ด้วยเตา่ ไพทอน )
- การออกแบบและเทคโนโลยี (ธรรมชาติของเทคโนโลยี และการออกแบบเชงิ วิศวกรรม)

แนวทางทีส่ ามารถนำมาพฒั นาปรบั ปรุงกิจกรรมการเรยี นการสอนในสถานศึกษา
นำความรูท้ ่ีได้รบั มาปรบั ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ให้มีประสิทธภิ าพมากย่ิงข้ึน

รวมไปถงึ การปรบั รปู แบบกิจกรรมการเรยี นการสอนและพัฒนาสื่อการสอนให้เหมาะสมกบั นักเรยี น เช่น การฝึกใหน้ กั เรียนเขียน
โปรแกรมผ่านการเล่นเกม ฝึกสร้างโปรแกรมการคำนวณอย่างง่าย เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชวี้ ดั

จงึ เรียนมาเพื่อทราบ

ลงชอ่ื ............................................ ผ้รู ายงาน
(นางสาวดนิตา ปอ้ มปักษา)
ตำแหน่ง ครผู ้ชู ่วย

ลงชอ่ื ............................................ ผู้รบั การรายงาน
(นายธีระ มงคลเจรญิ ลาภ)

ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนวดั ราชสงิ ขร

โรงเรียนวัดราชสิงขร

สานักงานเขตบางคอแหลม
สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร


Click to View FlipBook Version