The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ฟอสซิลในตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนโดย โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และโคราชฟอสซิลมิวเซียม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Khorat Geopark, 2021-12-22 22:38:13

ฟอสซิลในตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ฟอสซิลในตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนโดย โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และโคราชฟอสซิลมิวเซียม

Keywords: Fossil,Khoratgeopark,Geopark,Thachang,Khorat

Fossils in Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District and Surrounding Areas in Nakhon Ratchasima Province 1

2 ฟอสซิลิ ในตำำ�บลท่า่ ช้้าง อำ�ำ เภอเฉลิมิ พระเกียี รติิ และพื้น้� ที่�่ใกล้เ้ คียี งในจัังหวัดั นครราชสีมี า

Fossils in Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District and Surrounding Areas in Nakhon Ratchasima Province 3

GomphotFhoeurrTiuumskesr p.

ช้า้ งสี่่ง� า กอมโฟธีเี รียี ม

ฟันั ช้้างกอมโฟธีีเรียี ม เป็็นช้้างที่่�มีีกำำ�เนิิดจากทวีีปแอฟริิกา กระจายพัันธุ์�์ไปยัังยุุโรป เอเชีียและอเมริิกาเหนืือ จััดอยู่�่ในวงศ์์
กอมโฟธีีริิอิิดีี มีี 4 งา โดยงาคู่่�บนงอกโค้้งงอลงมาคร่่อมงาคู่�่ล่่าง กะโหลกทรงต่ำ�ำ� ขากรรไกรล่่างยาว
เดิิมอาศััยอยู่่�ในป่่า กิินใบไม้้ กิ่่�งไม้้และผล แต่่ภายหลัังเมื่่�อภููมิิอากาศโลกเปลี่่�ยนแปลง ป่่าลดลง ทุ่่�งหญ้้า
เพิ่่�มขึ้�้น กอมโฟธีีเรีียมบางชนิิดกิินหญ้้าได้้ด้้วย และบางชนิิดกิินหญ้้า มีีขนาดรููปร่่างสููงประมาณ
2.5 - 3.2 เมตร น้ำำ�� หนััก 4.6 - 6.7 ตััน ขึ้�้นอยู่�่กัับสายพัันธุ์�์ พบในช่่วง 25 - 6 ล้้านปีีก่่อน ในอำำ�เภอ
เฉลิิมพระเกียี รติิ มีีอายุุราว 16 - 11 ล้า้ นปีีก่่อน

4 ฟอสซิิลในตำำ�บลท่่าช้้าง อำ�ำ เภอเฉลิมิ พระเกียี รติิ และพื้้�นที่่ใ� กล้เ้ คีียงในจังั หวัดั นครราชสีีมา

ProdeinotheSrmiualml HopeeTnutsakeprotamiae

ช้้างงาจอบเล็็ก โปรไดโนธีเี รียี ม เพนตะโปตามิิเอ ฟันั ช้า้ งโปรไดโนธีีเรีียม

เป็็นช้้างในวงศ์์ไดโนธีรี ิอิ ิิดีี กำำ�เนิิดจากแอฟริิกา แล้้วอพยพเข้้ามายัังเอเชีียและยุุโรป เป็็น 1 ใน 3 ชนิิด ของ
สกุุลโปรไดโนธีีเรีียม ซึ่�่งมีีขนาดใกล้้เคีียงกััน มีีเฉพาะงาคู่่�ล่่างและโค้้งงอลงมา ขนาดตััวเล็็กกว่่าไดโนธีีเรีียม
สููงประมาณ 2.5 - 2.8 เมตร และหนักั ประมาณ 3.1 - 4.3 ตันั อาศัยั อยู่�่ในป่่าปิิดหรืือป่า่ ดิบิ ชื้น� กิินส่่วนของ
พืืชอ่่อน ที่�่อยู่�่เหนืือผิิวดิินแบบกอมโฟธีีเรีียม และใช้้งาจอบในการลอกเปลืือกไม้้กิินด้้วย ดำำ�รงชีีวิิตในช่่วง
21 - 16.8 ล้า้ นปีกี ่่อน ในอำำ�เภอเฉลิมิ พระเกียี รติิ มีีอายุุราว 16.8 ล้้านปีกี ่่อน

Fossils in Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District and Surrounding Areas in Nakhon Ratchasima Province 5

Shovel Tusker

Protanancus sp.

ช้า้ งงาเสีียม โปรตานันั คััส

ฟัันช้า้ งโปรตานันั คัสั มีีขนาดพอ ๆ กัับช้้างไทยปััจจุุบััน แต่่มีีลัักษณะคล้้ายหรืือสััมพัันธ์์กัันกัับช้้างงาพลั่่�ว (Platybelodon)
เพราะมีีงาคู่�่ล่่างที่่�อยู่�่ชิิดกัันและแบนคล้้ายกััน แต่่มีีลัักษณะแคบกว่่า คืือ คล้้ายเสีียมมากกว่่าพลั่่�ว และใน
ประเทศจีีน พบอยู่�่ในบริิเวณหรืือสภาพแวดล้้อมเดีียวกัันอย่่างน้้อย 2 ล้้านปีี แต่่หลัังจากนั้้�น คืือ ประมาณ
12 ล้า้ นปีกี ่่อน ช้า้ งโปรตานันั คัสั สููญพันั ธุ์์� ยกเว้น้ ในบริเิ วณที่่�ไม่่มีชี ้า้ งงาพลั่่ว� เช่่น ในเอเชียี ใต้ช้ ้า้ งโปรตานันั คัสั
ยังั อยู่ต่� ่่อมานานกว่่าในประเทศจีนี จัดั เป็น็ ช้า้ ง 4 งา งาคู่ล่� ่่างที่แ่� บนคล้า้ ยเสียี ม ใช้ส้ ำ�ำ หรับั แซะเปลือื กไม้้ เล็ม็ ใบไม้้
พร้้อมงวงยาว หรืือขุุดดิินในป่่าไม้้ มากกว่่าขุุดกิินพืืชในบึึงน้ำ��ำ ตามความเชื่�อเก่่า มีีขนาดความสููงประมาณ
2.5 เมตร พบในช่่วง 18.5 - 12.8 ล้า้ นปีีก่่อน ในอำำ�เภอเฉลิมิ พระเกียี รติิ มีอี ายุุราว 16 - 12.8 ล้้านปีีก่่อน
พบกระจายพันั ธุ์ท์� ั่่�วในทวีปี เอเชียี แอฟริกิ าและยุุโรป

6 ฟอสซิลิ ในตำำ�บลท่่าช้้าง อำำ�เภอเฉลิมิ พระเกียี รติิ และพื้้�นที่่�ใกล้้เคียี งในจังั หวััดนครราชสีีมา

TFoeutrrTauloskpehr odon sp.

ช้า้ งสี่่�งา เตตระโลโฟดอน ฟัันช้้างเตตระโลโฟดอน

ชื่อ� เตตระโลโฟดอน หมายถึึง ฟันั กรามของช้า้ งสกุุลนี้้�มีีแถวของปุ่�มฟััน 4 แถวหรืือ 4 สััน มีี 4 งา ขากรรไกร
ล่่างสั้้น� กว่่ากอมโฟธีีเรียี ม จึึงสันั นิษิ ฐานว่่าวิิวัฒั นาการมาจากช้้างกอมโฟธีีเรียี ม มีีความสููงประมาณ 2.58
- 3.45 เมตร และมีนี ้ำำ�� หนัักได้ม้ ากถึึง 10 ตััน พบในช่่วง 12.4 - 7.8 ล้า้ นปีีก่่อน ในอำำ�เภอเฉลิมิ พระเกีียรติิ
มีอี ายุุราว 12.4 - 7.8 ล้า้ นปีกี ่่อน

Fossils in Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District and Surrounding Areas in Nakhon Ratchasima Province 7

Stegolophodon stegodontoides

ช้้าง สเตโกโลโฟดอน สเตโกดอนตอยเดส

ฟัันช้า้ งสเตโกโลโฟดอน เป็็นช้้างในวงศ์์สเตโกดอนติิดีี ร่่วมกัับช้้างสเตโกดอน ช้้างสเตโกโลโฟดอนมีีกำ�ำ เนิิดและกระจายพัันธุ์์�
อยู่�่ในทวีีปเอเชีีย แต่่ก็็มีีรายงานการพบในทวีีปแอฟริิกาด้้วย ในรุ่�นดั้้�งเดิิมมีี 4 งา งาคู่่�ล่่างมีีขนาดเล็็กมาก
ส่่วนรุ่น� ใหม่่ไม่่มีงี าคู่ล่� ่่าง สููงประมาณ 2.5 - 3 เมตร พบในช่่วง 18 - 6.5 ล้า้ นปีกี ่่อน ในอำ�ำ เภอเฉลิมิ พระเกียี รติิ
มีีอายุุราว 13 - 6.5 ล้้านปีีก่่อน

8 ฟอสซิิลในตำำ�บลท่า่ ช้า้ ง อำำ�เภอเฉลิมิ พระเกียี รติิ และพื้�น้ ที่่�ใกล้เ้ คีียงในจังั หวัดั นครราชสีมี า

Zygolophodon sp.

ช้า้ ง ไซโกโลโฟดอน

เป็็นช้้างในวงศ์์แมมมููติิดีี ซึ่่�งในวงศ์์นี้�ที่�่รู้�จัักกัันดีี คืือ ช้้างมาสโตดอนอเมริิกา ช้้างไซโกโลโฟดอน มีีการ ฟัันช้า้ งไซโกโลโฟดอน
กระจายพันั ธุ์�์ในทวีีปแอฟริิกา เอเชียี และยุุโรป ในรุ่�นดั้้�งเดิมิ มีี 4 งา งาคู่ล่� ่่างเล็ก็ มาก ส่่วนรุ่น� ใหม่่ไม่่มีีงาคู่ล่� ่่าง
ฟัันมีีลักั ษณะเป็น็ สันั คล้า้ ยแอกเทียี มวััว สููงประมาณ 2 - 2.5 เมตร พบในช่่วง 18 - 5 ล้า้ นปีกี ่่อน ในอำำ�เภอ
เฉลิิมพระเกียี รติิ มีีอายุุราว 13 - 6.5 ล้้านปีีก่่อน

Fossils in Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District and Surrounding Areas in Nakhon Ratchasima Province 9

DeinothGeiarniut HmoeinTudsikceurm

ช้า้ งงาจอบใหญ่่ ไดโนธีีเรียี ม อินิ ดิคิ ัมั

ฟัันช้า้ งไดโนธีเี รียี ม มีีกำำ�เนิิดโดยวิิวััฒนาการมาจากช้้างงาจอบเล็็กในทวีีปเอเชีีย และแพร่่กระจายไปยัังยุุโรปและแอฟริิกา
และวิิวััฒนาการเป็็น 3 ชนิิดใน 3 ทวีีป (ในยุุโรป คืือ D. giganteum ในแอฟริิกา คืือ D. bozasi)
มีีเฉพาะงาคู่่�ล่่างและโค้้งงอลงมา ขนาดตััวใหญ่่กว่่าโปรไดโนธีีเรีียมมาก สููงประมาณ 3.6 - 4 เมตร
น้ำำ�� หนััก 8.8 - 13.2 ตััน พบในช่่วง 12.2 - 1.8 ล้้านปีีก่่อน ในอำำ�เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ มีีอายุุราว
12.2 - 1.8 ล้า้ นปีกี ่่อน

10 ฟอสซิลิ ในตำำ�บลท่่าช้า้ ง อำำ�เภอเฉลิมิ พระเกีียรติิ และพื้้�นที่�ใ่ กล้เ้ คียี งในจัังหวััดนครราชสีมี า

Sinomastodon sp.

ช้า้ ง ไซโนมาสโตดอน

มีีกำ�ำ เนิดิ และวิวิ ััฒนาการมาจากดิินแดนประเทศจีีน กินิ อาหารพวกใบไม้้ กิ่่�งไม้้ ผลไม้้ ในสภาพแวดล้อ้ มป่า่ ฟันั ช้า้ งไซโนมาสโตดอน
ซึ่่�งอาจร่่วมพื้�้นที่�่เดีียวกัันกัับช้้างสเตโกดอน จึึงมัักพบฟอสซิิลในบริิเวณเดีียวกััน ทั้้�งในประเทศจีีน ไทย
(อำ�ำ เภอเฉลิิมพระเกีียรติ)ิ และในอินิ โดนีเี ซียี มีีงาเฉพาะคู่บ�่ น แต่่ฟัันมีลี ัักษณะคล้า้ ยช้า้ ง 4 งา กอมโฟธีีเรียี ม
สููงประมาณ 2 - 2.5 เมตร พบในช่่วง 6.5 - 2.5 ล้้านปีีก่่อน ในอำำ�เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ มีีอายุุราว
2.5 ล้้านปีกี ่่อน

Fossils in Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District and Surrounding Areas in Nakhon Ratchasima Province 11

Stegodon elephantoides

ช้้าง สเตโกดอน เอลิฟิ านตอยเดส

ฟัันช้า้ งสเตโกดอน ช้้างสเตโกดอน อาจวิิวััฒนาการมาจากช้้างสเตโกโลโฟดอน สเตโกดอนตอยเดส มีีกำำ�เนิิดจากเอเชีีย และ
แพร่่กระจายพัันธุ์�์ไปสู่่�ทวีีปแอฟริิกา มีีมากว่่า 10 ชนิิด บางชนิิดมีีขนาดใหญ่่ เช่่นที่่�พบในประเทศจีีน สููงถึึง
3.87 เมตร และอาจหนักั ถึงึ 12.7 ตััน ขณะที่บ�่ างชนิิดเป็น็ ช้้างสเตโกดอนแคระ ซึ่ง�่ มัักพบบนเกาะ ความสููง
อาจเพีียง 1 เมตร น้ำ�ำ� หนัักประมาณ 250 กิิโลกรัมั เช่่น สเตโกดอนบนเกาะซอมบาของอิินโดนีเี ซีีย สำำ�หรับั
ช้้างสเตโกดอน เอลิิฟานตอยเดส ขนาดค่่อนข้้างใหญ่่ มีีสองงาเฉพาะคู่�่บน มัักมีีงาขนานและใกล้้กัันมาก
จนต้อ้ งพาดงวงออกนอกร่่องงา แต่่ปลายงาแยกออกด้า้ นข้้างชัดั เจน สููงประมาณ 2.8 - 3.8 เมตร พบใน
ช่่วง 7.3 ล้า้ นปีกี ่่อน - 1.2 หมื่่น� ปีีก่่อน ในอำ�ำ เภอเฉลิิมพระเกียี รติิมีอี ายุุราว 6 ล้้านปีีก่่อน - 1.2 หมื่่�นปีกี ่่อน

12 ฟอสซิิลในตำ�ำ บลท่่าช้้าง อำ�ำ เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ และพื้�น้ ที่ใ�่ กล้เ้ คีียงในจังั หวัดั นครราชสีมี า

Elephas maximus

ช้า้ ง เอลิฟิ าส แม็ก็ ชิมิ ัสั

รู้�จัักกัันในฐานะช้้างเอเชีีย คู่่�กัับช้้างแอฟริิกาในสกุุลล็็อกโซดอนต้้า อัันเป็็น 2 สกุุลของช้้างที่่�ยัังคงดำ�ำ รง ฟันั ช้้างเอลิิฟาส
เผ่่าพัันธุ์�์เหลืืออยู่�่ในปััจจุุบััน ช้้างเอลิิฟาสมีีการกระจายพัันธุ์์�ในเอเชีียใต้้และเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ แต่่มีี
กำำ�เนิิดมาจากทวีีปแอฟริิกา มีีลัักษณะเหมืือนช้้างไทยปััจจุุบััน เพศผู้้�จะมีีความสููงเฉลี่่�ยราว 2.75 เมตร
หนักั 4 ตันั เพศเมีียสููงราว 2.4 เมตร หนักั 2.7 ตััน โดยเพศผู้้�ขนาดใหญ่่ที่�่บัันทึึกได้จ้ ากอินิ เดียี ที่�่ถููกยิงิ ตาย
ในเขตอััสสััม ค.ศ. 1924 สููง 3.43 เมตร หนััก 7 ตันั ช้า้ งเอลิิฟาส แม็็กชิิมััส มีี 4 ชนิิดย่่อย คืือ ช้า้ งศรีลี ังั กา
ช้้างอิินเดีีย (รวมช้า้ งไทย) ช้า้ งสุุมาตรา และช้า้ งบอร์์เนีียว ซึ่ง�่ มีีความสููง 2 - 2.5 เมตร (ไม่่จััดเป็น็ ช้า้ งแคระ
ตามความเชื่�อดั้้ง� เดิิม)

Fossils in Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District and Surrounding Areas in Nakhon Ratchasima Province 13

Ape

Khoratpithecus piriyai

ฟัันอุุรังั อุุตังั โคราช

ลิิงใหญ่่ โคราชพิเิ ธคัสั พิิริิยะอิิ

เป็็นเอปหรืือลิิงไม่่มีีหางขนาดใหญ่่ มีีสายพัันธุ์์�ใกล้้ชิิดกัับลิิงอุุรัังอุุตัังในปััจจุุบััน แต่่มีีลัักษณะเฉพาะตััว คืือ
ไม่่มีกี ล้า้ มเนื้้อ� ที่ใ่� ช้้ในการเปิดิ –ปิดิ ปากใต้ก้ รามส่่วนหน้า้ พบกระจายพันั ธุ์์�ในประเทศไทยที่จ่� ังั หวัดั นครราชสีมี า
และจัังหวััดพะเยา โดยมีีชีีวิิตอยู่่�เมื่่�อ 7 - 6 ล้้านปีีก่่อน จััดเป็็นหลัักฐานที่�่แสดงว่่า พื้�้นที่�่เอเชีียตะวัันออก
เฉียี งใต้้ อาจเป็น็ แหล่่งกำ�ำ เนิดิ และวิวิ ัฒั นาการของเอปปัจั จุบุ ันั สำ�ำ หรับั ชื่อ� piriyai ตั้้ง� เป็น็ ชื่อ� ชนิดิ เพื่่อ� เป็น็ เกียี รติิ
แก่่นายพิิริิยะ วััชจิิตพัันธ์์ ผู้�มอบฟอสซิิลให้้กรมทรัพั ยากรธรณีศี ึึกษาวิิจัยั
14 ฟอสซิิลในตำำ�บลท่า่ ช้า้ ง อำ�ำ เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ และพื้น�้ ที่ใ่� กล้้เคีียงในจัังหวัดั นครราชสีีมา

MerycopotaAmncuiesnttHhiappcohangensis

ฮิปิ โปโบราณ เมอริิโคโปเตมััส ท่่าช้้างเอนซิสิ

เป็น็ สัตั ว์์กีบี คู่โ�่ บราณจำำ�พวกแอนทราโคแธร์์ (anthracothere) ที่เ่� ป็น็ ญาติริุ่น� เก่่าของหมููและฮิปิ โป แต่่ลักั ษณะ ฟัันเมอริโิ คโปเตมัสั ท่่าช้า้ งเอนซิิส
ค่่อนไปทางฮิิปโป มีีลักั ษณะกะโหลกแบน และตำ�ำ แหน่่งเบ้้าตาโผล่่พ้น้ หััว คาดว่่าวิวิ ััฒนาการมาจากเมอริโิ ค
โปเตมััสจากบริิเวณเทืือกเขาศิิวะลิิก ประเทศปากีีสถาน แต่่เป็็นชนิิดใหม่่ จึึงตั้้�งชื่�อชนิิดตามชื่�อแหล่่งที่่�พบ
ฟอสซิิล คือื ตำ�ำ บลท่่าช้า้ ง ในอำำ�เภอเฉลิมิ พระเกียี รติิ จัังหวัดั นครราชสีมี า

Fossils in Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District and Surrounding Areas in Nakhon Ratchasima Province 15

Aceratherium porpani

กะโหลกอะเซราธีีเรียี ม พอพันั ธ์์ไน แรด อาเซราธีเี รีียม พอพันั ธ์์ไน

เป็็นแรดขนาดสููงประมาณ 1.2 เมตร น้ำ�ำ�หนัักเกืือบ 1 ตััน อาศััยอยู่�่ในทวีีปยุุโรปและเอเชีีย ในช่่วงเวลา
23 - 5 ล้า้ นปีีก่่อน ไม่่มีนี อ มีขี ายาวเมื่่�อเทียี บกับั แรดสายพันั ธุ์์�อื่่น� ๆ สัดั ส่่วนจึึงคล้า้ ยสมเสร็จ็ ตัวั ผู้้�มีีฟัันเขี้ย� ว
คล้า้ ยงาและยาวกว่่าตััวเมีีย มีอี ยู่�่ 3 ชนิิดด้้วยกันั และ 1 ใน 3 ชนิิด พบเป็น็ พัันธุ์�์ใหม่่ของโลกจากประเทศไทย
คืือ อาเซราธีีเรีียม พอพัันธ์์ไน โดยชื่�อชนิิดตั้้�งตามชื่�อ รศ.พอพัันธ์์ วััชจิิตพัันธ์์ ผู้�บริิจาคฟอสซิิล
กะโหลกแรดชนิดิ นี้้�ให้้นัักวิิจัยั ได้ศ้ ึึกษา

16 ฟอสซิิลในตำ�ำ บลท่า่ ช้า้ ง อำ�ำ เภอเฉลิิมพระเกียี รติิ และพื้้�นที่่ใ� กล้้เคียี งในจังั หวััดนครราชสีีมา

Tusked Rhinoceros

Chilotherium palaeosinense

ที่ม่� า : opedia.fandom.com

แรด ไคโลธีเี รีียม พาลีโี อซิินเอนเซ

เป็็นสัตั ว์์กีบี คี่่� ขนาดใหญ่่ สููงถึึงไหล่่ 1.5 - 1.8 เมตร หนักั 1 - 2.5 ตััน ขึ้น�้ อยู่�่กัับชนิดิ ไม่่มีนี อ แต่่มีีฟัันหน้้าล่่าง ฟันั ไคโลธีีเรััยม
คล้้ายงาขนาดใหญ่่คู่�่หนึ่่�ง กระจายพัันธุ์�์ทั่่�วยุุโรปและเอเชีีย เมื่่�อ 13.7 - 3.4 ล้้านปีีก่่อน ส่่วนใหญ่่ปรัับตััว
มากิินหญ้้า แต่่ก็ม็ ีบี างชนิิดยัังกินิ ใบไม้้ในป่่า

Fossils in Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District and Surrounding Areas in Nakhon Ratchasima Province 17

Brachypotherium perimense

ฟันั บราคิิโปธีีเรียี ม ที่่�มา : memim.com

แรดไร้้นอ บราคิิโปธีีเรียี ม เพอริมิ เอนเซ

เป็็นแรดขนาดใหญ่่ สููงราว 1.5 เมตร ขาสั้้�น ไม่่มีีนอ น้ำ��ำ หนัักอาจเกิิน 5 ตััน อาศััยอยู่่�ในทวีีปแอฟริิกา
และยููเรเชีีย ระหว่่างช่่วงเวลา 23 - 5 ล้้านปีีก่่อน สภาพแวดล้้อมเป็็นป่่าที่�่มีีแหล่่งน้ำ�ำ�มาก เพราะมีีวิิถีีชีีวิิต
คล้้ายกับั ฮิปิ โป

18 ฟอสซิิลในตำำ�บลท่า่ ช้า้ ง อำ�ำ เภอเฉลิิมพระเกียี รติิ และพื้้�นที่�ใ่ กล้เ้ คียี งในจังั หวััดนครราชสีีมา

Alicornops complanatum

ที่่ม� า : ons.m.wikimedia.org ฟันั อาลิคิ อร์์นอปส์์

แรด อาลิคิ อร์น์ อปส์์ คอมเพลเนทััม

เป็น็ แรดที่อ่� าศัยั อยู่ใ�่ นยููเรเชียี ช่่วงเวลา 23 - 3.6 ล้า้ นปีกี ่่อน มีนี อ บางชนิดิ มีขี นาดค่่อนข้า้ งเล็ก็ สภาพแวดล้อ้ ม
เป็น็ ป่่าเปิดิ มีีหนองบึึงและแม่่น้ำำ��

Fossils in Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District and Surrounding Areas in Nakhon Ratchasima Province 19

Hippopotamus

Hexaprotodon sp.

ที่่�มา : WillemSvdMerwe deviantart

ฮิิปโปโปเตมััส เฮกซะโปรโตดอน

ฟัันเฮกซะโปรโตดอน เป็็นฮิิปโปโบราณที่�่กระจายพัันธุ์�์ในทวีีปแอฟริิกาและเอเชีียใต้้ ตะวัันออกเฉีียงใต้้ ในช่่วงเวลา
9 - 0.01 ล้้านปีีก่่อน ชื่�อสกุุลมีีความหมายว่่ามีีฟัันตััดคู่่�หน้้า 6 ซี่� อาศััยอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมแม่่น้ำ��ำ
ริิมป่่าใหญ่่ โดยหากินิ พืืชในป่่า แต่่ใช้้ชีวี ิติ ส่่วนใหญ่่ในแม่่น้ำำ��

20 ฟอสซิิลในตำำ�บลท่า่ ช้้าง อำ�ำ เภอเฉลิมิ พระเกียี รติิ และพื้้น� ที่่�ใกล้้เคียี งในจังั หวัดั นครราชสีีมา

Microbunodon milaensis

ภาพคล้้ายไมโครนููโนดอน
ที่่ม� า : prehistoric-fauna.com

ไมโครบูโู นดอน มิิลาเอนซิสิ

เป็็นสััตว์์กีีบคู่�่ที่่�มีีลัักษณะคล้้ายฮิิปโป แต่่มีีขนาดเล็็ก น้ำำ��หนัักไม่่เกิิน 25 กิิโลกรััม มีีขายาว จมููกสั้้�น ฟันั ไมโครบููโนดอน
ฟัันเขี้�ยวคล้้ายเสืือเขี้�ยวดาบ อาศััยอยู่�่ในยุุโรปและเอเชีีย เมื่่�อ 35 - 3.10 ล้้านปีีก่่อน กิินใบไม้้และผลไม้้
ในสภาพแวดล้อ้ มป่่าไม้้

Fossils in Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District and Surrounding Areas in Nakhon Ratchasima Province 21

Hippopotamodon cf. sivalense

ฟันั ฮิิปโปโปเตโมดอน ที่่ม� า : depositphotos.com

หมููยัักษ์์ ฮิปิ โปโปเตโมดอน คล้า้ ยชนิิดศิิวาเลนเซ

เป็น็ หมููดึึกดำำ�บรรพ์์ขนาดใหญ่่มาก พบในยุุโรปและเอเชียี มีชี ีวี ิิตอยู่ใ่� นช่่วง 11 - 0.01 ล้า้ นปีกี ่่อน ในสภาพ
แวดล้้อมที่เ�่ ป็น็ ริิมแม่่น้ำำ�� ที่�่ราบน้ำำ�� ท่่วมถึึง ร่่องลำ�ำ น้ำ��ำ

22 ฟอสซิิลในตำ�ำ บลท่า่ ช้้าง อำำ�เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ และพื้้น� ที่�ใ่ กล้เ้ คียี งในจังั หวัดั นครราชสีมี า

Propotamochoerus cf. hysudricus

ภาพคล้า้ ยโปรโปตาโมคีรี ัสั ฟันั โปรโปตาโมคีรี ััส
ที่ม�่ า : prehistoric-fauna.com

หมูู โปรโปตาโมคีรี ััส คล้า้ ยชนิดิ ไฮซููดริคิ ััส

จััดเป็็นหมููดึึกดำำ�บรรพ์์ มีีขนาดใหญ่่กว่่าหมููบ้้านทั่่�วไป พบในแอฟริิกาทางเหนืือ ยุุโรปและเอเชีีย มีีชีีวิิต
อยู่�ใ่ นช่่วง 11 - 3.6 ล้า้ นปีกี ่่อน

Fossils in Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District and Surrounding Areas in Nakhon Ratchasima Province 23

Chalicotherium sp.

ที่่ม� า : thoughtco.com

คาลิิโคธีีเรียี ม

ฟันั คาลิิโคธีีเรียี ม เป็็นสััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนมขนาดใหญ่่ และเป็็นสััตว์์กีีบคี่่� กลุ่่�มเดีียวกัับแรด ม้้า สมเสร็็จ ฯลฯ กระจายพัันธุ์์�
ในทวีีปยุุโรป เอเชีีย ในช่่วงเวลา 16 - 3.6 ล้้านปีีก่่อน ชนิิดที่�่เป็็นแบบฉบัับของสกุุลนี้้� มีีความสููงที่�่ไหล่่ถึึง
2.6 เมตร หนััก 1,500 กิิโลกรััม เป็็นสััตว์์ในป่่ากิินพืืชโดยใช้้ขาหน้้าที่่�ยาวเป็็นพิิเศษดึึงกิ่่�งไม้้สููงลงมากิินใบ
หรืือผล มีีกรงเล็็บแข็็งแรงที่�่ขาหน้้า เวลาเดิินจะงอนิ้้�วเก็็บเล็็บลงน้ำ��ำ หนัักที่่�ข้้อเท้้าหน้้า มีีขาหลัังที่่�แข็็งแรง
มีหี ัวั คล้า้ ยม้า้ และส่่วนอื่่น� ของลำำ�ตัวั คล้า้ ยเป็น็ ส่่วนผสมกันั ของตัวั สลอธลิงิ ใหญ่่และหมีี(โดยเฉพาะหมีแี พนด้า้ )

24 ฟอสซิลิ ในตำำ�บลท่่าช้้าง อำ�ำ เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ และพื้น้� ที่ใ�่ กล้เ้ คีียงในจัังหวัดั นครราชสีมี า

Short-Necked Giraffe

Bramatherium sp. indet

ยีีราฟคอสั้้�น บรามาธีเี รียี ม ที่่ม� า : opedia.fandom.com

มีีลักั ษณะรููปร่่างคล้า้ ยโอคาปิิ (Okapi) ซึ่่�งเป็็นสััตว์์ในวงศ์์ยีีราฟด้ว้ ยกันั ความสููงถึงึ ไหล่่ 2.5 เมตร มีอี วััยวะ ฟันั บรามาธีีเรียี ม
คล้้ายเขาอยู่่�บนหััว 2 คู่่� มีีชีวี ิติ อยู่ใ่� นช่่วง 11 - 2.6 ล้า้ นปีกี ่่อน ในสภาพแวดล้้อมป่่าไม้้โปร่่งและป่า่ ทุ่่�งสะวัันนา

Fossils in Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District and Surrounding Areas in Nakhon Ratchasima Province 25

Hipparion sp.

ฟัันฮิปิ ปาเรีียน ที่�ม่ า : agesperso-orange.fr

ที่ม่� า: ชวลิติ วิิทยานนท์์, 2545 ม้้าสามนิ้้ว� ฮิปิ ปาเรีียน

เป็็นสััตว์์กีีบคู่่�กลุ่่�มม้้าโบราณ มีีกำ�ำ เนิิดในทวีีปอเมริิกาเหนืือ แต่่ข้้ามช่่องแคบเบริ่�งตอนน้ำำ��ทะเลลดเมื่่�อ
11 ล้้านปีีก่่อน มาแพร่่กระจายพัันธุ์์�ในทุ่่�งหญ้้าทั่่�วเอเชีียและยุุโรป และสููญพัันธุ์์�เมื่่�อ 5 ล้้านปีีก่่อน
เมื่่�อมีีวิิวััฒนาการของม้้าสายพัันธุ์�์ใหม่่ ที่�่ตััวใหญ่่กว่่า วิ่�งคล่่องและเร็็วกว่่าด้้วยเท้้ากีีบเดีียวหรืือนิ้้�วเดีียว
อย่่างที่�เ่ ห็็นในปัจั จุุบันั

26 ฟอสซิิลในตำำ�บลท่า่ ช้้าง อำำ�เภอเฉลิิมพระเกียี รติิ และพื้�น้ ที่่�ใกล้เ้ คีียงในจังั หวััดนครราชสีีมา

Saber - Toothed Cat:

Homotherium sp.

ที่่ม� า : alchetrom.com

เสืือเขี้ย้� วดาบ โฮโมธีเี รีียม

เป็็นเสือื นักั ล่่าที่�พ่ บทั้้ง� ในทวีีปอเมริกิ าเหนืือและใต้้ ยุุโรป เอเชียี และแอฟริิกา ในช่่วงเวลา 4 - 0.01 ล้า้ นปีีก่่อน ฟัันหักั โฮโมธีเี รียี ม
บางพื้�้นที่�่เช่่นในอเมริิกาใต้้ เป็็นนัักล่่าร่่วมสมััยเดีียวกัันกัับเสืือเขี้�ยวดาบสไมโลดอน (1.8 ล้้านปีีก่่อน)
ชอบล่่าสััตว์์ใหญ่่วััยเด็็กและวััยรุ่�น พวกช้้างแมมมอธ ช้้างไดโนธีีเรีียม มีีขนาดรููปร่่างสููงราว 1.1 เมตร
ที่�่ไหล่่ หนักั ราว 190 กิิโลกรััมหรือื พอ ๆ กับั สิิงโตแอฟริกิ า มีีขาหน้้าที่�ย่ าวแบบไฮยีีนา ทำำ�ให้ว้ิ่�งกระโจนตะปบ
ด้้วยขาหน้้าและดึึงรั้�งเหยื่่�อไว้้ได้้ก่่อนใช้้ฟัันดาบกััดตััดที่�่ลำ�ำ คอ จึึงชอบอาศััยอยู่�่ในที่�่ราบกว้้างและล่่าเหยื่่�อ
กันั เป็็นกลุ่่ม� เป็น็ ผู้้�ล่่าชนิิดเดียี วที่พ�่ บฟอสซิลิ เขี้�ยวหััก เพีียง 1 ซี่� ในอำ�ำ เภอเฉลิิมพระเกียี รติิ

Fossils in Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District and Surrounding Areas in Nakhon Ratchasima Province 27

Selenoportax vexillarius

ภาพคล้้ายวัวั เว็็กซิลิ ลาริอิ ััส
ที่่�มา : shutterstock.com

สัตั ว์์วงศ์ว์ ััว เซเลโนพอร์์แท็็กซ์์ เว็็กซิลิ ลาริอิ ัสั

เขาเว็ก็ ซิิลลาริิอัสั เป็็นสััตว์์กีีบคู่่�ในวงศ์์วััวควาย ที่�่อาศััยอยู่�่ในทวีีปแอฟริิกา ยุุโรป เอเชีียและอเมริิกาเหนืือ ในช่่วงเวลา
14 - 2 ล้้านปีีก่่อน มีีรููปร่่างขนาดกลาง - ใหญ่่ เขามีีลัักษณะโค้้งเข้้าแบบวงกลม อยู่�่ในสภาพแวดล้้อม
แบบทุ่่�งหญ้้ามีีป่่าเป็็นหย่่อม ๆ พบฟอสซิิลในบ่่อทรายสมศัักดิ์์� (บ่่อทราย 8) ซึ่�่งคาดว่่ามีีอายุุอยู่่�ในช่่วง
9 - 6 ล้า้ นปีีก่่อน

28 ฟอสซิิลในตำำ�บลท่า่ ช้้าง อำำ�เภอเฉลิมิ พระเกียี รติิ และพื้�้นที่ใ่� กล้เ้ คีียงในจังั หวัดั นครราชสีีมา

Selenoportax falconeri

ภาพคล้า้ ยวััวฟอลคอนเนอริิ เขาฟอลคอนเนอริิ
ที่ม�่ า : shutterstock.com
สัตั ว์ว์ งศ์์วัวั เซเลโนพอร์์แท็็กซ์์ ฟอลคอนเนอริิ

เป็็นสััตว์์กีีบคู่�่ในวงศ์์วััวควายที่่�มีีถิ่่�นฐานที่่�อยู่�่ช่่วงเวลาสมััยทางธรณีีวิิทยา และรููปร่่างคล้้ายกัับวััว
เซเลโนพอร์์แท็็กซ์์ เวซิิลลาริิอััส แต่่มีีรายละเอีียดของฟัันและลัักษณะเขาที่�่แตกต่่างกััน (เขาค่่อนข้้างตรง)
พบฟอสซิิลในบ่่อทรายพระพุทุ ธ (บ่่อทราย 10) ซึ่่ง� คาดว่่ามีอี ายุุ 9 - 6 ล้้านปีกี ่่อน

Fossils in Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District and Surrounding Areas in Nakhon Ratchasima Province 29

Pachyportax giganteus

เขาพาคิพิ อร์์แท็็กซ์์ ที่�ม่ า : paleophilate.eu

สัตั ว์์วงศ์ว์ ััว พาคิพิ อร์์แท็ก็ ซ์์ ไจแกนติอิ ัสั

เป็็นสัตั ว์์กีีบคู่ใ�่ นวงศ์ว์ ััวควาย ที่่�พบฟอสซิลิ ในทวีปี แอฟริกิ า ยุุโรปและเอเชีีย ในช่่วงเวลา 16 - 2 ล้า้ นปีีก่่อน
มีีรููปร่่างขนาดใหญ่่กว่่าวััวเซเลโนพอร์์แท็็กซ์์ และมีีลัักษณะเขาค่่อนข้้างตรงขนาน อยู่่�ในสภาพแวดล้้อมแบบ
ทุ่่ง� หญ้้า มีีป่า่ เป็็นหย่่อม ๆ พบฟอสซิลิ ในบ่่อทรายพระพุุทธ (บ่่อทราย 10) คาดว่่ามีอี ายุุ 9 - 6 ล้้านปีีก่่อน

30 ฟอสซิลิ ในตำำ�บลท่า่ ช้า้ ง อำำ�เภอเฉลิมิ พระเกียี รติิ และพื้้น� ที่่ใ� กล้้เคีียงในจังั หวัดั นครราชสีมี า

Duboisia aff. D. santeng

ที่�ม่ า : istockphoto.com เขาดููบอยเซีีย

สัตั ว์์วงศ์ว์ ััว ดููบอยเซียี ใกล้้เคียี งกับั ชนิิดดููบอยเซีีย ซานเตง

เป็็นวััวที่�่มีีสายพัันธุ์์�ใกล้้ชิิดกัับกวางแอนติิโลป ละมั่่�งสี่่�เขา และวััวนิิลกาย มีีขนาดเล็็กถึึงขนาดกลาง น้ำ�ำ� หนัักเฉลี่่�ย
ประมาณ 54 กิโิ ลกรม มีเี ขา ทั้้ง� ตัวั ผู้้� ตัวั เมียี กางเป็น็ รููปมุุมกึ่ง่� สามเหลี่่ย� มที่ฐ่� านกะโหลก ยาวราว 6 - 9 ซม. กระจาย
พันั ธุ์�อ์ ยู่ใ�่ นเอเชีียใต้้และเอเชียี ตะวันั ออกเฉียี งใต้้ ช่่วง 0.8 - 0.1 ล้า้ นปีกี ่่อน ในสภาพแวดล้อ้ มที่เ�่ ป็น็ ป่่าไม้้ให้ร้ ่่มเงา
และมีีความชื้�นปานกลางถึงึ มาก

Fossils in Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District and Surrounding Areas in Nakhon Ratchasima Province 31

Bubalus arnee

เขาบููบาลััส ควายป่า่ บูบู าลัสั อาร์น์ ีี ที่ม�่ า:owlapps.net

เป็็นสััตว์์กีีบคู่่� กลุ่่�มเดีียวกัับวััว กวาง หมูู กระจายพัันธุ์์�เฉพาะเอเชีียใต้้และเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ในสภาพแวดล้้อมที่่ผ� สมกันั ของทุ่่�งหญ้้า ป่า่ ไม้แ้ ละหนองน้ำ��ำ มีีตั้้�งแต่่ขนาดเล็็ก - ใหญ่่ สููง 0.75 - 2.00 เมตร
หนััก 150 - 1,000 กิิโลกรม และมีเี ขาทั้้�งแบบเขาสั้้น� ถึงึ ยาวได้ป้ ระมาณ 2 เมตร

32 ฟอสซิิลในตำำ�บลท่า่ ช้้าง อำ�ำ เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ และพื้้�นที่ใ่� กล้้เคียี งในจัังหวััดนครราชสีีมา

Cervidae

ที่�ม่ า : dkfindout.com เขากวาง

สััตว์ว์ งศ์์กวาง

เป็็นวงศ์์สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนมจำำ�พวกสััตว์์กีีบคู่่� มีีความหลากหลายชนิิดพัันธุ์�์มากที่�่สุุด (มากกว่่า
40 สายพัันธุ์์�) รองจากสััตว์์ในวงศ์์วััว - ควาย พบกระจายตามธรรมชาติิในทุุกทวีีป ยกเว้้นออสเตรเลีีย
และแอนตาร์์กติิก โดยมีีกำำ�เนิิดมาตั้้�งแต่่เมื่่�อ 20 ล้้านปีีก่่อน จนมาถึึงปััจจุุบััน มีีตั้้�งแต่่ขนาดสููงที่�่ไหล่่เพีียง
32 ซม. (กวางปููดูู) จนถึงึ 2.6 เมตร (กวางมููส) หนักั ตั้้�งแต่่ 3 - 800 กิโิ ลกรัมั ตััวผู้้�มีีเขาตัันเป็น็ แขนง ผลัดั เขา
ปีีละครั้้�ง มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ที่�่หลากหลาย ตั้้�งแต่่ทุ่่�งหญ้้าทุุนดราถึึงป่่าในเขตร้้อน ป่่าทุ่่�ง ทุ่่�งหญ้้าสะวัันนา ที่�่ราบ
ชายฝั่่�ง ริิมทะเลทรายจนถึึงภููเขาสููง อาหารที่�่กิินเป็็นใบไม้้อ่่อน ต้้นไม้้อ่่อน หญ้้าต่่าง ๆ เปลืือกไม้้ ผลไม้้
หน่่อพืืชบางชนิดิ

Fossils in Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District and Surrounding Areas in Nakhon Ratchasima Province 33

Softshell Turtle

Trionychidae

ส่่วนกระดอง ตะพาบ ที่่ม� า : th.wikipedia.org

สััตว์ว์ งศ์ต์ ะพาบ

เป็็นกลุ่่�มเต่่าน้ำ�ำ� จืดื กระดองอ่่อนที่่ม� ีเี ชิงิ แผ่่กว้า้ ง ตีีนเป็น็ แผ่่นแบนคล้้ายพาย หลายชนิดิ มีีจมููกยื่่�นยาว อาศัยั
ในแหล่่งน้ำ��ำ จืืดทั่่�วไปที่่�เป็็นน้ำ��ำ นิ่่�ง สภาพเป็็นโคลนตม และอยู่่�ในน้ำ��ำ เป็็นหลััก ขึ้�้นมาบนบกเป็็นบางครั้้�ง
เพื่่�ออาบแดดหรืือวางไข่่ ในอำำ�เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ พบชิ้�นฟอสซิิลที่�่ไม่่ใช่่เป็็นส่่วนของตะพาบม่่านลาย
สกุุลจิติ รา และยัังไม่่สามารถจำำ�แนกได้้ในระดับั สกุุล

34 ฟอสซิิลในตำ�ำ บลท่า่ ช้า้ ง อำ�ำ เภอเฉลิิมพระเกียี รติิ และพื้น�้ ที่่ใ� กล้้เคียี งในจังั หวัดั นครราชสีีมา

Asian Narrow - Headed Softshell Turtle

Chitra sp.

ตะพาบม่่านลาย ที่�ม่ า : thaigoodview.com

เป็็นเต่่าน้ำ�ำ�จืืดกระดองอ่่อน ชนิดิ ที่พ่� บในไทยปัจั จุุบััน คือื ตะพาบม่่านลายไทย เป็็นเต่่านิ่่�มขนาดใหญ่่ โดยมีี ส่่วนกระดองตะพาบม่่านลาย
กระดองยาวได้้ถึงึ 1.5 เมตร พบใน มาเลเซีีย อิินโดนีีเซียี ด้ว้ ย ชอบแม่่น้ำ��ำ ที่ม�่ ีีน้ำ��ำ ไหลขนาดใหญ่่หรือื ขนาดกลาง
ที่่�มีีพื้้�นทราย และใช้้เวลาส่่วนใหญ่่ซ่่อนตััวอยู่่�ใต้้ทรายเพื่่�อรอเหยื่่�อ พวกปลา กบ หอย ให้้เข้้ามาใกล้้ปาก
ของมัันก่่อนฉกกิิน จััดเป็็นสััตว์์ใกล้้สููญพัันธุ์์�อย่่างยิ่่�ง ในอำ�ำ เภอเฉลิิมพระเกีียรติิพบชิ้�นฟอสซิิลส่่วนที่�่เป็็น
กระดองหลังั ติิดซี่�โครงจากแหล่่งบ่่อทรายสยาม คาดว่่ามีอี ายุุประมาณ 2.6 - 0.8 ล้้านปีกี ่่อน

Fossils in Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District and Surrounding Areas in Nakhon Ratchasima Province 35

Batagur sp.

เต่่ากระอาน ที่ม่� า : alchetron.com

ส่่วนกระดองเต่่ากระอาน เป็็นเต่่าน้ำำ��จืืด - น้ำ��ำ กร่่อย จััดเป็็นเต่่าบกที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่�่สุุดในเอเชีียปััจจุุบััน ขนาดของกระดองยาวได้้ถึึง
มากกว่่า 60 เซนติิเมตร และมีีรููปร่่างเป็็นรููปไข่่ ลัักษณะค่่อนข้า้ งเรีียบและแบน อาศัยั อยู่�ใ่ นลำ�ำ คลองและแม่่น้ำ��ำ
ตอนล่่างที่�่ติิดกัับปากแม่่น้ำ��ำ ที่่�มีีน้ำ�ำ� กร่่อย และมีีสัันดอนทรายที่�่กว้้าง กิินผลหรืือฝัักของไม้้ป่่าชายเลน หรืือ
ไม้ช้ ายน้ำ�ำ� ต่่าง ๆ พบได้้ในเอเชีียใต้้และตะวันั ออกเฉียี งใต้้ ที่่ม� ีอี ยู่�่ในปััจจุุบันั อยู่่�ในสถานะใกล้้สููญพันั ธุ์�์

36 ฟอสซิิลในตำ�ำ บลท่า่ ช้้าง อำ�ำ เภอเฉลิิมพระเกียี รติิ และพื้�น้ ที่�ใ่ กล้เ้ คีียงในจังั หวัดั นครราชสีีมา

Giant Tortoise

Megalochelys sp.

เต่า่ ยัักษ์์ เมกะโลเชลิิส ภาพคล้า้ ยเมกะโลเชลิิส
ที่ม�่ า : nationalgeographic.com

เป็็นเต่่าบกที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่่�สุุด โดยกระดองยาวได้้ถึึง 2.7 เมตร สููงได้้ถึึง 1.8 เมตร และน้ำำ�� หนัักอาจถึึง ส่่วนกระดููกท้้องใต้้คอเต่่า
4 ตันั เคยมีีชีวี ิิตอยู่่ต� ั้้�งแต่่เมื่่�อ 11 – 0.01 ล้า้ นปีีก่่อน พบในยุุโรปตะวันั ออก เอเชีียใต้แ้ ละเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ คาดว่่าสููญพัันธุ์�์จากการล่่าของมนุุษย์์ยุุคแรก ๆ เนื่่�องจากเป็็นสััตว์์ที่่�ช้้าและให้้แหล่่งเนื้้�อที่่�ง่่าย
สำำ�หรัับฟอสซิิลกระดองเต่่าเมกะโลเชลิิส ในอำำ�เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ มีีขนาดยาว 1.5 เมตร พบที่่�ระดัับ
ความลึึก 13 เมตรจากผิิวดิินในบ่่อทรายสยาม ตำ�ำ บลช้้างทอง

Fossils in Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District and Surrounding Areas in Nakhon Ratchasima Province 37

Crocodylus sp.

ที่่�มา : wikiwand.com

จระเข้้

กระโหลกจระเข้้ จระเข้้ในสกุุลครอคโคไดลััส มีีวิิวััฒนาการการกำำ�เนิิดมาตั้้�งแต่่เมื่่�อ 25 ล้้านปีีก่่อน ในทวีีปแอฟริิกา และ
แผ่่กระจายมายังั เอเชียี ตะวันั ออกเฉียี งใต้้ อเมริกิ าและออสเตรเลียี มีสี ายพันั ธุ์ท�์ ี่ส�่ ููญพันั ธุ์แ์� ล้ว้ ไม่่ต่ำำ�� กว่่า 5 ชนิดิ
และที่่�ยัังมีีชีีวิิตอยู่�่ไม่่ต่ำ�ำ�กว่่า 10 ชนิิด ซึ่�่งรวมทั้้�งจระเข้้สยามที่่�พบในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ จระเข้้อาศััย
อยู่่�ได้้ทั้้�งในน้ำ�ำ�จืืด น้ำำ�� กร่่อย น้ำำ��เค็็ม ขนาดใหญ่่ที่�่สุุดอาจยาวได้้ถึึง 6 เมตร หนัักถึึง 1.3 ตััน ฟอสซิิล
จากแหล่่งบ่่อทรายในอำำ�เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ คาดว่่ามีอี ายุุ 2.6 - 0.8 ล้้านปีีก่่อน

38 ฟอสซิิลในตำำ�บลท่า่ ช้า้ ง อำำ�เภอเฉลิมิ พระเกียี รติิ และพื้น้� ที่ใ�่ กล้เ้ คีียงในจังั หวัดั นครราชสีมี า

Gavialis sp.

กระโหลกตะโขง ที่ม�่ า : shutterstock.com

ตะโขง

มีีลัักษณะคล้้ายจระเข้้ แต่่ปากแหลมเรีียวยาวมาก มีีขนาดตััวยาวได้้ถึึง 3 เมตร มีีช่่วงวิิวััฒนาการ
ตั้้�งแต่่เมื่่�อ 34 ล้้านปีีก่่อนจนถึึงปััจจุุบััน กระจายพัันธุ์์�ในเอเชีียใต้้ เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ออสเตรเลีีย
ทางตอนเหนือื มักั อาศัยั บริิเวณปากแม่่น้ำ��ำ ที่เ�่ ป็็นน้ำ��ำ กร่่อย หรือื ป่า่ ชายเลน อาหารหลักั คือื ปลา

Fossils in Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District and Surrounding Areas in Nakhon Ratchasima Province 39

40 ฟอสซิิลในตำำ�บลท่่าช้า้ ง อำำ�เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ และพื้น�้ ที่ใ�่ กล้้เคีียงในจังั หวัดั นครราชสีมี า


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Berita Harian - 23 Dis 2021
Next Book
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564