The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือแนะนำการเร่งรัดหนี้สิน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by icejirawan37, 2021-03-28 05:42:54

คู่มือแนะนำการเร่งรัดหนี้สิน

คู่มือแนะนำการเร่งรัดหนี้สิน

ผ้จู ดั ทำ : นางสาวจริ าวรรณ สุวรรณมณี
รหสั นิสิต 601081043 คณะนติ ิศาสตร์
บริษัทเคพเี อ็น อินเตอรเ์ นชน่ั แนล ลอว์ จำกดั
KPN International Law Co.,Ltd.
อาจารย์ทปี่ รกึ ษา : อาจารยจ์ ดิ าภา พรยง่ิ

สารบัญ หนา้

เรื่อง 1
นยิ าม/ความหมาย 2
ขนั้ ตอนที่ 1 การรับพอร์ตงานจากบริษัทค่สู ญั ญา 3
ข้ันตอนท่ี 2 การแยกพอร์ตงาน 7
ข้ันตอนที่ 3 ติดต่อลกู หน้ี 12
ขน้ั ตอนที่ 4 เจรจาและทำความตกลงกับลกู หนี้ 14
ขนั้ ตอนที่ 5 การ Lock Case 15
ขั้นตอนท่ี 6 การทำเอกสารเบิกค่าตอบแทน 15
ข้นั ตอนที่ 7 บันทกึ ขอ้ มูล
ขนั้ ตอนที่ 8 การเบิกค่าตอบแทน 16
อ้างอิง

นยิ าม/ความหมาย

❖ พระราชบัญญตั ิการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 ได้ใหค้ ำนยิ ามวา่
มาตรา 3

ผู้ทวงถามหน้ี หมายถึง เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติ หรือบุคคลที่ซื้อหรือรับโอนหนี้ ผู้
ประกอบธุรกิจตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน ที่สำคัญ คือ หนี้นั้นจะเป็นหนี้โดย
ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เข้าข่ายด้วย หรือพูดง่าย ๆ คือ เจ้าหนี้ตามกฎหมายนี้ ได้แก่ ธนาคาร บริษัท
บตั รเครดติ บรษิ ทั เช่าซ้ือ เจ้าหน้เี งนิ กู้นอกระบบ

ลกู หน้ี หมายถึง ลกู หนซี้ ือ้ เป็นบุคคลธรรมดา และผคู้ ำ้ ประกันซึง่ เปน็ บุคคลธรรมดาด้วย
ธุรกิจทวงถามหนี้ หมายความว่า การรับจ้างทวงถามหนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นปกติธุระ แต่ไม่
รวมถึงการทวงถามหนขี้ องทนายความซึง่ กระทำแทนลูกความของตน
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้ หมายความว่า ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของลูกหนี้ และให้
หมายความรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร และสถานที่ติดต่อโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยสื่อเทคโนโลยสี ารสนเทศประเภทอื่น ทส่ี ามารถติดตอ่ กับลกู หน้ีได้ดว้ ย

มาตรา 5 บุคคลใดจะประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต่อนาย
ทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงอื่ นไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง

บคุ คลซ่ึงจดทะเบยี นการประกอบธุรกจิ ทวงถามหนี้ตามวรรคหน่ึงแลว้ ต้องประกอบธรุ กจิ ทวงถามหนี้ตาม
หลกั เกณฑท์ คี่ ณะกรรมการประกาศกำหนด

❖ ตามพจนานกุ รมฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
ตดิ ตอ่ หมายถึง การพดู จาเพอ่ื ทำความตกลง, การส่อื สาร
ยึดรถ หมายถึง การเข้าครอบครองทรพั ย์โดยใช้อำนาจตามกฎหมาย

วธิ ีการเรง่ รดั หนส้ี นิ และการยดึ รถ

วิธีการเรง่ รัดหนี้สินและวิธกี ารยดึ รถนนั้ สามารถแบ่งออกเปน็ ข้นั ตอน ดังต่อไปน้ี

➢ ขัน้ ตอนท่ี 1 พนกั งานเรง่ รัดหนีส้ ิน จะไดร้ ับพอรต์ งานจากบรษิ ทั คสู่ ญั ญา

พอร์ตงานที่ได้รับมาจากบริษัทคู่สัญญา เป็นพอร์ตงานที่รวบรวมจำนวนลูกหนี้ทั้งหมดไม่มีการแบ่งแยก
ลูกหนแี้ ตล่ ะคนว่ามีภูมลิ ำเนาอย่ทู ี่ใด เมื่อพนักงานเร่งรดั หนส้ี นิ และการยึดรถไดร้ บั พอร์ตมา จะต้องทำการแยก
พอรต์ งานออก เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ ในการเร่งรัดหนี้สนิ ของลกู หนี้แต่ละคน

• ตวั อยา่ ง พอร์ตงานที่ได้รบั มาจากบริษัทคู่สัญญา

➢ ขั้นตอนที่ 2 เมื่อพนักงานเร่งรัดหนี้สินได้รับพอร์ตงานมาจากบริษัทคู่สัญญาแล้ว ให้พนักงาน
เร่งรัดหนี้สนิ ทำการแยกพอรต์ งานที่ไดร้ บั มาออกเปน็ กลุม่ ๆ

การแยกพอร์ตงานนน้ั ให้แยกพอรต์ งานออกเปน็ กลมุ่ ดงั น้ี

2.1 แบง่ กลมุ่ ตามจงั หวดั เชน่ กลมุ่ จังหวดั สงขลา ปตั ตานี พัทลุง ตรัง สตลู เป็นตน้
2.2 แบง่ กลุ่มตามอำเภอ เชน่ กล่มุ อำเภอระโนด สทิงพระ สิงหนคร เมืองสงขลา ควนเนยี ง รตั ภมู ิ
เปน็ ต้น

2.3 แบ่งกลมุ่ ตามตำบล เชน่ กลุม่ ตำบลฉาง พะตง ป่าขาด สทงิ หมอ้ บ่อแดง บ่ออฐิ เป็นตน้

จะเลือกแบง่ กลุ่มอย่างใดอยา่ งหนงึ่ กไ็ ด้

• ตัวอย่าง วธิ กี ารแยกพอร์ตงาน ใชว้ ธิ กี ารกรองข้อมูล ใน Excel ตามภาพ

➢ ขั้นตอนที่ 3 เมื่อทำการแยกพอร์ตงานออกเป็นกลุ่มๆเสร็จแล้ว ให้พนักงานเร่งรัดหนี้สิน ทำการ
ติดต่อลกู หนตี้ ามพอร์ตงานทไี่ ดแ้ ยกไว้ตามลำดบั

ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 วางหลกั ไว้ว่า

มาตรา 8 หา้ มผทู้ วงถามหน้ีติดต่อกับบคุ คลอื่นซึ่งมใิ ช่ลูกหนี้เพื่อการทวงถามหนี้ เว้นแต่บุคคลซึ่งลูกหน้ีได้ระบุ
ไวเ้ พอ่ื การดงั กลา่ ว

การติดต่อกับบุคคลอื่นนอกจากบุคคลาตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เพื่อวัติการทวงถามหนี้เท่านั้น โดยผู้
ทวงถามหน้ตี ้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) แจ้งให้ทราบชื่อตัว ชื่อสกุล และแสดงเจตนาว่าต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหน้ี
หรือบุคคลซึง่ ลูกหนี้ไดร้ ะบไุ วเ้ พื่อการทรวงถามหน้ี

(2) ห้ามแจ้งถึงความเป็นหนี้ของลูกหนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บุคคลอื่นนั้นเป็นสามี ภริยา บุพการี หรือ
ผู้สืบสนั ดานของลูกหนี้ และบคุ คลอื่นดังกลา่ วได้สอบถามผู้ทวงถามหนี้ถงึ สาเหตขุ องการติดต่อให้ผู้ทวงถามหนี้
ช้แี จงขอ้ มูลเกี่ยวกับหนไ้ี ดเ้ ทา่ ท่จี ำเป็นและตามความเหมาะสม

(3) ห้ามใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมายใน
หนงั สอื หรอื ในสือ่ อืน่ ใดท่ใี ช้ในการตดิ ตอ่ สอบถาม ซงึ่ ทำให้เขา้ ใจว่าเปน็ การตดิ ตอ่ เพอื่ ทวงถามหนี้ของลูกหน้ี

(4) ห้ามติดต่อหรือแสดงตนที่ทำให้เข้าใจผิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซ่ึง
ลกู หนี้ไดร้ ะบุไว้เพ่ือการทวงถามหนี้

มาตรา 9 การทวงถามหน้ี ใหผ้ ทู้ วงถามหน้ปี ฏบิ ัตดิ งั ตอ่ ไปนี้

(1) สถานที่ติดต่อ ในกรณีที่ติดต่อโดยบุคคลหรือทางไปรษณีย์ ให้ติดต่อตามสถานที่ที่ลูกหนี้หรือบุคคล
ซึ่งลูกหนี้ได้แจ้งให้เป็นสถานที่ติดต่อ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าหรือสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ไม่
สามารถติดต่อได้ โดยผู้ทวงถามหนี้ได้พยายามติดต่อตามสมควรแล้ว ให้ติดต่อตามภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ หรือ
สถานท่ที ำงานของบคุ คลดังกล่าว หรือสถานที่อน่ื ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

(2) เวลาในการติดต่อ การติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารส นเทศ
ประเภทอื่น ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ให้ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 20.00 นาฬิกา และใน
วันหยุดราชการ เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 18.00 นาฬิกา หากไม่สามารถติดต่อตามเวลาดังกล่าวได้หรือ
ช่วงเวลาดังกล่าวไม่เหมาะสม ให้ติดต่อได้ในช่วงเวลาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนด

(3) จำนวนครง้ั ทตี่ ดิ ต่อ ในชว่ งเวลาตาม (2) ให้ติดตอ่ ตามจำนวนคร้ังที่เหมาะสมและคณะกรรมการอาจ
ประกาศกำหนดจำนวนคร้ังด้วยกไ็ ด้

(4) ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการทวงถามหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ หรอื ผูร้ บั มอบอำนาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ใหผ้ ูท้ วงถามหนีแ้ จ้งใหท้ ราบถึงชือ่ ตัวและช่ือ
สกุล หรือชื่อหน่วยงานของตนและของเจ้าหนี้ และจำนวนหนี้ และถ้าผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวทวงถามหนีต้ ่อ
หนา้ ให้แสดงหลักฐานการมอบอำนาจให้ทวงถามหนี้ด้วย

มาตรา 11 หา้ มผู้ทวงถามหนี้กระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะดังต่อไปนี้

(1) การข่มขู่ การใช้ความรนุ แรง หรือการกระทำอื่นใดที่ทำให้เกดิ ความเสียหายแก่รา่ งกาย ชื่อเสียง
หรอื ทรพั ย์สินของลูกหนีห้ รือผ้อู น่ื

(2) การใช้วาจาหรอื ภาษาท่ีเปน็ การดหู ม่นิ ลกู หน้หี รือผู้อ่ืน

(3) การแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้
เวน้ แตเ่ ป็นกรณีตามมาตรา 8 วรรคสอง (2)

(4) การติดต่อลูกหนี้โดยไปรษณียบัตร เอกสารเปิดผนึก โทรสาร หรือสิ่งอื่นใดที่สื่อให้ทราบว่าเป็น
การทวงถามหนอี้ ย่างชดั เจน เว้นแต่กรณีการบอกกลา่ วบังคับจำนองด้วยวิธกี ารประกาศหนงั สือพิมพ์ ซึง่ เจ้าหนี้
ไม่สามารถตดิ ตอ่ ลกู หนีโ้ ดยวิธกี ารอืน่ หรือกรณีอน่ื ใดตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด

(5) การใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมายใน
การติดต่อลูกหนี้ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อการทวงถามหนี้ เว้นแต่ชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหน้ี
ไม่ไดส้ ่ือให้ทราบไดว้ า่ เปน็ ผูป้ ระกอบธรุ กิจทวงถามหน้ี

(6) การทวงถามหนีท้ ่ไี ม่เหมาะสมในลกั ษณะอืน่ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

การติต่อลูกหน้ี สามารถแบง่ ออกได้เป็น 2 กรณี มีรายละเอียดดังนี้

3.1 กรณที ีส่ ามารถโทรตดิ ต่อลูกหนไี้ ด้

1) ให้พนกั งานเรง่ รัดหนสี้ ิน ติดต่อลกู หนต้ี ามเบอรโ์ ทรศัพท์ท่ีลกู หน้ีได้แจ้งไว้
2) ให้พนกั งานเรง่ รดั หนีส้ ินตดิ ตามทวงถามลูกหนไ้ี ดเ้ ฉพาะภายในเวลาที่กำหนดเท่าน้ัน
- วันจนั ทร์ – วนั ศกุ ร์ ภายในเวลา 8.00 น. – 20.00 น.
- วนั หยุดราชการ ภายในเวลา 8.00 น. – 18.00 น
3) เมื่อสามารถติดต่อลูกหนี้ได้ ให้พนักงานเร่งรัดหนี้สินทำการแจ้งชื่อตัวและชื่อสกุลหรือชื่อ

หน่วยงานของตนและของเจ้าหนี้ และจำนวนหนี้ พร้อมทั้งต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการ
ตดิ ตามทวงถามหนต้ี ่อลกู หน้ดี ว้ ยตามมาตรา 8 ซ่ึงต้องพดู ด้วยถอ้ ยคำสุภาพ ไม่ข่มขู่ หรือข่ม
เหงให้ลกู หนเ้ี กรงกลวั หรอื การดูหมนิ่ ลกู หนี้ตรมมาตรา 11 ตวั อยา่ งเช่น

พนักงาน : สวัสดีคะ่ ดฉิ นั ช่ือ................................ ติดต่อมาจากบรษิ ัท KPN International Law ซึง่ เปน็
สำนกั งานทนายความใหก้ ับบริษทั คูส่ ญั ญา ไมท่ ราบวา่ คณุ ลูกคา้ ชอ่ื ................... ใชม่ ้ยั คะ ?

ลกู ค้า : ..........................

พนักงาน : คุณลูกค้ายังใชร้ ถคันทเี่ ช่าซือ้ ยี่หอ้ ............ รุ่น.................. สี................ ป้ายทะเบียน............

ซอ้ื เมื่อวันท.่ี .................อย่มู ้ัยคะ ?

ลกู คา้ : ………………..

พนกั งาน : คุณลูกค้ามียอดค้างค่างวดผ่อนชระทง้ั หมด............... งวด งวดละ.........................บาท เป็นจำนวน
เงินทงั้ สิ้น.....................งวด คา่ เบย้ี ปรับ...........................บาท ยอดทีจ่ ะต้องชำระคา่ งวดท่คี งคา้ งท้งั หมด
.................บาท ไมท่ ราบวา่ คุณลูกค้าสะดวกจะผ่อนชำระค่างวดทีค่ งค้างทั้งหมดหรือวา่ คุณลูกค้าประสงค์จะ
คนื รถคะ ?

4) พนักงานเร่งรัดหน้สี นิ จะต้องขอท่ีอยู่ปัจจบุ ันของลูกหนี้ (กรณีลกู หนย้ี า้ ยภมู ิลำเนา) และ
ชอ่ งทางการติดต่อของลกู หน้ี เพือ่ ทำการสง่ ใบแจ้งหน้ี (Notice) ให้แกล่ กู หน้ีไดเ้ ช่น ขอ
Line , Facebook , Email เป็นตน้

3.2 กรณที ่ีไม่สามารถโทรติดต่อลกู หนไี้ ด้

ตวั อย่างเชน่ โทรเบอร์ลูกหน้ีไม่ติด โทรตดิ แตไ่ ม่มีคนรับสายโทรติดแตผ่ รู้ ับแจ้งว่าไม่รู้จักลูกหน้ี เป็นตน้

1) พนักงานเร่งรัดหนี้สิน จะต้องไม่เรียกเก็บหน้ีจากบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ลูกหนี้ เช่น ญาติพี่น้องหรอื
เพือ่ นรว่ มงาน เวน้ แต่ลกู หนี้ได้ระบุไว้ตามสญั ญา เช่น การเรยี กเก็บหนจี้ ากผู้ค้ำประกนั กรณีท่ลี ูกหนไ้ี มส่ ามารถ
ชำระหนี้ได้ตามมาตรา 8 วรรคหนึง่

2) พนักงานเรง่ รดั หนี้สิน ไม่ควรโทรติดต่อลกู หนีห้ ลายคร้ังมากเกินไป
3) เมื่อไม่สามารถติดต่อลูกหนี้ได้แล้ว ให้พนักงานเร่งรัดหนี้สินทำการติดต่อผู้ค้ำประกันของ
ลูกหนี้รายน้ันกอ่ น เพอ่ื สอบถามข้อมูลการติดต่อของลูกหน้ี
4) ให้พนักงานเร่งรัดหนี้สิน แยกคัดเบอร์โทรศัพท์ของลูกหน้ีตามชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลข
บตั รประชาชน และผคู้ ้ำประกนั ทไี่ ม่สามารถตดิ ต่อได้
5) หลังจากแยกคัดเบอร์โทรศัพท์ของลูกหนี้ที่ไม่สามารถติดต่อได้แล้ว ให้พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
ทำการติดต่อหน่วยงานราชการตามภูมิลำเนาของลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน เพื่อสอบถามข้อมูลของลูกหน้ีและผู้
คำ้ ประกนั ในแต่ละพ้นื ทีว่ า่ บคุ คลดังกลา่ วยงั อยู่ในพืน้ ท่ีหรือไม่
• ตวั อยา่ ง การโทรติดตอ่ ลกู หนี้

➢ ขน้ั ตอนท่ี 4 ในกรณีที่พนกั งานเร่งรดั หน้ีสินเจรจาและทำความตกลงกับลูกหน้ี

4.1 กรณที ี่ลูกหนี้ประสงค์จะชำระหน้ี

- เมือ่ พนกั งานเรง่ รัดหนีส้ นิ สามารรถติดต่อลกู หนไ้ี ด้ และลูกหนี้ไดต้ กลงวา่ จะชำระหน้ีพร้อม
ท้งั ได้นัดกบั พนักงานเร่งรัดหนี้สนิ วา่ จะชำระหนี้ วันที/่ อาทิตย์หน้า/สิ้นเดอื นน้ี เป็นจำนวนเงนิ ……............... ให้
พนกั งานเร่งรัดหน้ีสนิ ทำใบแจง้ หน้ี (Notice) เพือ่ สง่ ให้ลูกหน้ีตามช่องทางการติดต่อทีล่ ูกหนี้แจ้งมา

• ตวั อย่าง ใบแจง้ หนี้ (Notice

4.2 กรณที ีล่ กู หนี้ไดท้ ำการชำระหนแี้ ล้ว

- ให้พนักงานเร่งรัดหนี้สนิ แจ้งให้ลูกหน้ีทราบด้วยว่า ลูกหน้ีต้องทำการส่งหลักฐานการชำระ
หนี้/หลกั ฐานการโอนเงนิ มาทางช่องทางการตดิ ต่อของพนกั งานเรง่ รัดหนสี้ ินที่ไดแ้ จง้ ไว้ หากลกู หนี้ประสงค์จะ
ขอใบเสร็จการชำระหน้ี ให้ลูกหนี้แจ้งในกลมุ่ Line บรษิ ทั คู่สัญญา

ตัวอย่าง ลกู หนี้ชำระหนี้แล้ว

4.3 กรณที ล่ี ูกหน้ีไมป่ ระสงคจ์ ะชำระหนี้
- กรณที ล่ี ูกหนี้ประสงค์จะขอนำสง่ รถคืน ให้ลูกหน้ีนำส่งรถคนื ทสี่ าขาใกล้บ้าน ซึ่งลูกหนี้ต้อง

ทำการถ่ายภาพคู่กับรถและพนักงานผู้รับรถ เพื่อส่งเป็นหลักฐานการนำส่งรถคืนให้แก่พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
ตามช่องทางการติดต่อของพนักงานเร่งรัดหนี้สินที่ได้แจ้งไว้ หลังจากนั้นให้พนักงานเร่งรัดหนี้สินทำการส่ง
เอกสารการคืนรถให้กับสาขาที่ลูกหน้ีได้ทำการนำส่งรถคืน โดยส่งเอกสารดังกล่าวผ่านทาง Line บริษัทสาขา
นั้นๆ

• ตัวอย่าง ลูกหน้นี ำสง่ รถคืน

- กรณีที่พนักงานเร่งรัดหนี้สินได้ทำการยึดรถเอง ให้พนักงานเร่งรัดหนี้สินส่งมอบหนังสือส่งมอบรถ
ให้กับลูกหนี้ พร้อมให้ลูกหนี้ลงลายมือชื่อลงในหนังสือส่งมอบรถด้วย เมื่อพนักงานเร่งรัดหน้ีพนักงานยึดรถ
ทำการยึดรถแลว้ ให้พนักงานเร่งรัดหน้ีสิน/พนักงานยดึ รถทำการส่งคืนรถที่สาขาใดสาขาหน่ึง พร้อมเอกสาร
แสดงการยดึ รถและใบติดเบาะ

• ตวั อยา่ ง การนำสง่ คืนรถ ผ่านทาง Line บรษิ ทั

4.4 กรณที ี่ลกู หน้ีขอปิดบญั ชี

- เม่ือลกู หน้ปี ระสงคจ์ ะขอปิดบัญชี ใหพ้ นักงานเรง่ รัดหน้สี ิน ทำการขอสว่ นลดยอด
ค้างชำระของลูกหน้ีรายนัน้ ๆกับทางบริษัทค่สู ญั ญา หากบริษัทอนมุ ตั สิ ่วนลดดงั กล่าว ให้พนกั งานเนง่ รัดหนี้สิน
แนบเอกสารใบขออนุมตั สิ ่วนลดใหก้ ับลูกค้าด้วย ในกรณีที่ลกู ค้าต้องการใบปลอดภาระหนี้ ให้พนักงานเร่งรัด
หนี้สนิ ขอใบปลอดภาระหน้ีกับทางบรษิ ัทคสู่ ัญญา เพอ่ื สง่ ใหแ้ ก่ลกู หนี้ดว้ ย

• ตัวอยา่ ง การขอปดิ บัญชี

➢ ขนั้ ตอนท่ี 5 การ Lock Case (การแจง้ ใหบ้ ริษัทคสู่ ัญญาทราบว่าลูกค้าประสงคจ์ ะชำระหนี/้ คืน
รถ/ขอปดิ บัญชี)

5.1 เมอ่ื ลูกหน้ีตกลงว่าจะชำระหน้ี หรอื คนื รถหรือขอปดิ บัญชี ให้พนกั งานเรง่ รดั หนส้ี นิ ทำการ Lock
case ลูกหน้ี เพอื่ ยืนยนั กับทางบรษิ ัทคู่สญั ญา

• ตวั อย่าง การ Lock Case ของลูกหนี้

5.2 ให้พนกั งานเรง่ รัดหนี้สินแจง้ ช่องทางการชำระหน้ี ใหล้ ูกหน้ที ราบดว้ ย

- ชำระกบั บรษิ ทั สาขาใกลบ้ า้ นของลกู ค้า โดยทเี่ จ้าพนกั งานตอ้ งทำการแจง้ ไว้กับบริษัทสาขา

น้นั กอ่ น

-ชำระไดท้ ธ่ี นาคารสาขาทีบ่ ริษัทคู่สัญญากำหนดไว้

• ตวั อยา่ ง ช่องทางการชำระเงิน

➢ ขน้ั ตอนที่ 6 ใหพ้ นักงานเรง่ รัดหน้ีสนิ ทำเอกสารประกอบการเบกิ คา่ ตอบแทน พรอ้ มใบขออนมุ ตั ิ
เบิกค่าตอบแทน เพ่อื ส่งเบิกกับบรษิ ัทคู่สัญญาทุกวันท่ี 1 ของเดือน
โดยใหแ้ บง่ แยกเปน็ % ของลูกหน้ี แบ่งเป็น
10% 15% 20% 23% 25% 30% 50% ยดึ รถ

• ตวั อยา่ ง การขออนุมติค่าตอบแทน

➢ ขั้นตอนที่ 7 ให้พนักงานเร่งรัดหน้ีสิน ทำบันทึกข้อมูลการยึดรถ โดยจัดแบ่งเรียงตามเดือนท่ไี ด้ทำ
การยดึ รถ

• ตัวอยา่ ง การบันทกึ ข้อมลู \

➢ ข้ันตอนที่ 8 การเบกิ คา่ ตอบแทนกบั ทางบริษัทค่สู ัญญา
- กรณเี งินสด ให้พนักงานเร่งรัดหน้ีสินนำเงินสดเข้าฝากบัญชธี นาคารของบริษัท พรอ้ มนำ

ใบเสรจ็ รบั เงนิ ไปให้บริษทั คสู่ ัญญา
-กรณเี ชค็ นำเช็คไปขน้ึ เงนิ ทธี่ นาคารกสกิ รไทยทุกสาขา เม่ือข้นึ เงินเสร็จเรียบร้อยใหพ้ นักงานเรง่ รดั

• ตัวอยา่ ง การนำเช็คไปขึ้นทธ่ี นาคาร

อา้ งอิง
พระราชบัญญัติทวงถามหน้ี พ.ศ 2558
กวนิ ท์ บญุ ณนนท์. (2560). ร้กู ฎหมายทวงหนี้และยดึ ทรพั ย์ (กฎหมายใหม)่ .
กรงุ เทพมหานคร: สำนกั พิมพ์ Core Function.
นฤมล เมฆบริสทุ ธิ์ .(2560). รูส้ ทิ ธล์ิ กู หน้ี ตามพระราชบญั ญัติการทวงถามหน.้ี /มูลนธิ ิเพ่อื
ผู้บรโิ ภค
http://www.indyconsumers.org/main/information/law/300-law-debt-
2558.html


Click to View FlipBook Version
Previous Book
เล่ม 5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่
Next Book
e-book วิจัย