The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สอบหนังสือราชการครั้งที่ 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ดวงใจ แสนดี, 2019-11-26 22:54:40

สอบหนังสือราชการครั้งที่ 1 รหัส 003

สอบหนังสือราชการครั้งที่ 1

ท่ี ศธ ๑๓๒๐.๐๓/ว.๑๒๗ มหาวิทยาลยั สุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพดู อาเภอปากเกรด็
จงั หวดั นนทบรุ ี ๑๑๑๒๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรอื่ ง ขอเรียนเชญิ เข้ารว่ มประชมุ ทางวชิ าการและการนาเสนอผลงานวจิ ัยและวิทยานิพนธ์ ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

เรียน ผอู้ านวยการวทิ ยาลัยพณิชยการบางนา

สิ่งทสี่ ง่ มาด้วย ๑. โครงการและกาหนดการจัดประชุมทางวชิ าการ
๒. ใบตอบรับเขา้ รว่ มประชมุ ทางวชิ าการ

ด้วยสถาบนั วจิ ัยและพัฒนา ร่วมกับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยั สุโขทัยธรรมาธกิ าร ได้กาหนด
ใหม้ ีการจัดประชุมทางวชิ าการและการนาเสนอผลงานวจิ ยั และวทิ ยานพิ นธ์ ด้านการพฒั นาทรพั ยากรมนุษยเ์ นื่องในโอกาส
วันสถาปนามหาวทิ ลัย ครบรอบ ๑๙ ปี ในวนั ศกุ รท์ ี่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ต้งั แต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอ้ งประชุม
๑๔๘ อาคารสัมมนา ๒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถาบันวจิ ัยและพัมนาได้พจิ ารณาแลว้ เห็นวา่ การประชมุ ทางวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยและ
วิทยานพิ นธ์ดังกล่าวจะเป้นประโยชนแ์ กบ่ คุ ลากรในหนว่ ยงานของทา่ น จึงขอเรยี นเชญิ ท่านและบุคคลกรของท่าน เข้าร่วม
การประชมุ ทางการวชิ าการในคร้งั นกี้ รุณาแจ้งความจานงโดยการกรอกใบตอบรับและส่งกลบั ไปทีส่ ถานบนั วจิ ัยและพัฒนา
มหาวทิ ยาลัยสโุ ขทัยธรรมธิราช ตาบลบางพดู อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี ภายในวนั ที่ ๓๐ สงิ หาคม ๒๕๖๒

จงึ เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอความอนเุ คราะหป์ ระชาสัมพันธใ์ หบ้ ุคลากรในสงั กดั ของท่านทราบ
ตอ่ ไปดว้ ย จักขอบคุณยง่ิ

ขอแสดงความนับถือ

สถาบนั วิจยั และพัฒนา (นายอิทธพิ ร พยัคฆนั ตร)
โทร. ๐-๒๕๐๓-๒๑๒๑-๔ ต่อ ๓๑๙๒-๕ ผู้อานวยการสถาบนั วจิ ยั และพฒั นา
โทรสาร ๐-๒๕๐๓-๔๘๗๘
นางสาว ดวงใจ แสนดี รหสั 003 ปวส 1/1

ที่ ภท.อย ๑๔๑/๒๕๕๕ ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจงั หวัดพระนครศรอี ยุธยา
โรงเรยี นสาธิตมหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พระนครศรีอยุธยา
ถนนโรจนะ อาเภอ พระนครศรีอยธุ ยา ๑๓๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เร่ือง ขอเชญิ ร่วมมอบรมการสอนอา่ นและการสอนวรรณคดีไทยตามหลกั สูตรใหม่

เรยี น ผูอ้ านวยการ อาจาร์ใหญ่ หัวหนา้ สายวชิ าภาษาไทย อาจารภ์ าษาไทยและผู้สนใจ

สงิ่ ทีส่ ่งมาดว้ ย กาหนดการและใบสมัครเข้ารับการอบรม

ตามท่ชี มรมสง่ เสริมภาษาไทยจงั หวัดพระนครศรีอยุทยา จัดการอบรมการสอนอา่ นและการสอน
วรรณคดไี ทย ตามหลกั สตู รใหมแ่ ก่ครูช้ันประถมศกึ ษาและมัธยมศกึ ษา เมอ่ื ภาคเรยี นทแ่ี ล้ว และมีผู้สมคั รอบรม
ส่วนหนงึ่ ไม่สามารถเขา้ ร่วมอบรมในวันดงั กล่าวได้ เพราะสถานที่จากัดนนั้ ทางชมรมจะจดั อบรมเรื่อง การสอน
อ่านสอนภาษาไทยใหร้ ักการอ่าน และการสอนวรรคดีไทยตามหลกั ใหม่อีกครง้ั มกี าหนดการและรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

วันท่ี ๗ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรอ่ื ง การสอนอา่ น : สอนภาษาไทยให้รักการอ่าน ช้ันประถมศึกษา
และชัน้ มัธยมศึกษา

วนั ที่ ๘ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรอ่ื ง การสอนวรรคดี : สอนวรรคดไี ทยให้น่าเรียน ชัน้ ประถมศึกษา
และชั้นมัธยมศึกษา

สถานทอี่ บรมหอประชมุ ๓๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอี ยุธยา จงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยา

จงึ ขอส่งรายละเอียดมาเพ่อื ขอความกรณุ าประชาสัมพันธ์ ขอเชญิ ผสู้ นใจรว่ มอบรมตามรายการ

วนั เวลา และสถานที่ดงั กล่าวตอ่ ไป ขอขอบคณุ เป็นอยา่ งสูง

ขอแสดงความนับถือ

(ผชู้ ่วยศาสตราจารยป์ ระเทือง คลา้ ยวรรณ)์

ชมรมสง่ เสริมภาษาไทยจงั หวัดพระนครศรีอยธุ ยา
โทร. ๐-๓๕๒๕-๒๓๑๔,๐๘๖-๘๐๓-๐๔๔๔
โทรสาร ๐-๓๕๒๕-๒๓๑๔

นางสาว ดวงใจ แสนดี รหสั ๐๐๓ ปวส ๑/๑

ท่ี ศธ. ๐๖๗๐.๐๓/๐๓๒๕ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
๒๒ ถนนบางนา-ตราด ๑ เขตบางนา
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เร่ือง ขอเรยี นเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลงิ ศพทา่ นผอู้ านายการ ดร.ไพศาลย์ จามรมาน

เรยี น อาจาร์สุพฒั นเ์ สฏฐ พสุธาธรรม

สงิ่ ทสี่ ่งมาดว้ ย กาหนดการพิธพี ระราชทานเพลิงศพ ๑ ฉบับ

เนือ่ งดว้ ย ท่านผู้อานวยการ ดร. ไพศาลย์ จามรมาน อดตี ท่านผูอ้ านวยการวทิ ยาลยั พณิชย
การบางนา ได้ถึงแก่กรรม และ วิทยาลยั พณชิ ยการบางนาไดก้ าหนดให้มีพิธีพระราชทานเพลงิ ศพใน
วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วดั มกุฏกษตั รยิ าราม กรงุ เทพฯ น้นั ในโอกาสน้ี วทิ ยาลัยฯ
ขอเรียนเชิญทา่ นร่วมเปน็ เกยี รติในพีธีฯ ตามวนั เวลาและสถานที่ดังกลา่ ว และขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้

จงึ เรียนมาเพอื่ โปรทราบ

(นายปฏิเวธ พ่ึงอุบล)
ผู้อานวยการสถานศกึ ษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา

งานสารบรรณ
โทร.๐-๒๓๖๑-๒๙๐๑-๒ ตอ่ ๑๐๕
โทรสาร ๐-๒๓๙๓-๐๖๑๔
E-mail : [email protected]

นางสาว ดวงใจ แสนดี รหสั ๐๐๓ ปวส ๑/๑


Click to View FlipBook Version