The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นางสาวธิดารัตน์ ปาทา e-book

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thidarat.pata18, 2021-10-20 03:55:50

นางสาวธิดารัตน์ ปาทา e-book

นางสาวธิดารัตน์ ปาทา e-book

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการ
สื่อสาร

คำนำ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book เป็นส่วนหนึ่ง
ของวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ได้รวบรวมงาน
ต่างไปนายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาผู้จัดทำหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book

สารบัญ

ประวัติส่วนตัว

นวัตกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านการ
ใช้สมุนไพรบำบัด COVID-19

ปลูกต้นไม้
ผลกระทบต่อการเรียน
ออนไลน์(ข้อสอบกลางภาค)

บทที่1

ประวัติส่วนตัว

นางสาวธิดารัตน์
ปาทา

Thidarat
Tatha

ประวัติการศึกษา

ประวัติส่วนตัว ประถมศึกษา-โรงเรียนบ้านตาล
มัธยมศึกษาตอนต้น-โรงเรียนนา
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่89/24 หมู่
ที่8 บ้านตาล ตำบลนาหว้า หว้าพิยาคม

มัธยมศึกษาตอนปลาย-โรงเรียนนา

หว้าพิยาคม

อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ช่องทางการติดต่อ

รหัสไปรษณีย์48180 Facebook: Thidarat Patha
วัน/เดือน/ปีเกิด 18 กันยายน Line:0638451522

2545 อายุ19 ปี

โทรศัพท์มือถือ:0638451522

อธิบายเกี่ยวกับตัวเอง


ต้องการใช้ความรู้และความ
สามารถที่เรียนรู้มาไปเผยแพร่ให้

แก้น้องๆหรือผู้ที่ต้องการจะ
ศึกษาหาความรู้และนำึวามรู้ไปใช้

ในชีวิตประจำวันอย่างถูกและ
เหมาะสม

บทที่2

นวัตกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน

นวตั กรรมภมู ปิ ัญญาพน้ื บา้ นการใชส้ มนุ ไพรชว่ ยบาบดั โควดิ -19(covid-19)
จดั ทาโดย

นางสาวธดิ ารตั น์ ปาทา
รหสั นกั ศกึ ษา64115260115
คณะครศุ าสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศลิ ป์ ชนั้ ปีท1่ี

เสนอ
ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา นาแพงหมน่ื
รายงานฉบบั น้เี ป็นสว่ นหน่งึ ของรายวชิ านวตั กรรมและเทคโนโลยสี ารสนเทศ

มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั สกลนคร
ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2564

คำนำ
รายงานเลม่ น้ีจดั ทาขน้ึ เพอ่ื เป็นสว่ นหน่งึ ของวชิ านวตั กรรมและเทคโนโลยสี ารสนเทศ
เพอ่ื ใหไ้ ดศ้ กึ ษาหาความรใู้ นเรอ่ื ง แนวทางแกไ้ ขปัญหาสถานการณ์โควดิ 19 โดยใชภ้ มู ิ
ปัญญาทอ้ งถน่ิ และการใชด้ นตรบี าบดั แบบผสมผสาน ไดศ้ กึ ษาอยา่ งเขา้ ใจเพอ่ื เป็น
ประโยชน์ตอ่ สว่ นรวมและการเรยี น

นางสาวธดิ ารตั น์ ปาทา
ผจู้ ดั ทา

สารบญั

คานา ก
สารบญั ข
ทม่ี าของโควดิ 1
อาการเมอ่ื ตดิ โควดิ 2
วธิ ปี ้องกนั 3
สมนุ ไพรพน้ื บา้ น 4-7
ดนตรบี าบดั 8
โทนรามะนา 9
อา้ งองิ ค

ที่มาของโควดิ

ขณะน้ียงั ไมม่ ใี ครทราบชดั เจนถงึ แหลง่ กาเนดิ ของเชอ้ื ไวรสั โคโรนาสายพนั ธใุ์ หม่
กอ่ นหน้าน้มี กี ารสนั นษิ ฐานวา่ ไวรสั ชนดิ น้อี าจเรม่ิ ตดิ ตอ่ จากสตั วป์ ่ามาสคู่ น
โดยมตี น้ ตอของการแพรร่ ะบาดจากงเู หา่ จนี (Chinese cobra) และงสู ามเหลย่ี มจนี
(Chinese krait) ทน่ี ามาวางจาหน่ายในตลาดสดเมอื งอ่ฮู นั่
ซง่ึ เป็นสถานทพ่ี บผตู้ ดิ เชอ้ื กลมุ่ แรก ๆ

ทมี ผวู้ จิ ยั สนั นิษฐานวา่
งอู าจเป็นสตั วต์ วั กลางทส่ี ง่ ต่อเชอ้ื ไวรสั โคโรนาสายพนั ธใุ์ หมจ่ ากคา้ งคาวมาสคู่ น
เน่อื งจากงพู ษิ ทอ่ี าศยั อยใู่ นธรรมชาตลิ า่ คา้ งคาวในถ้าเป็นอาหาร
แตก่ ย็ งั คงมขี อ้ สงสยั วา่
ไวรสั โคโรนาสามารถปรบั ตวั ใหอ้ ยอู่ าศยั และขยายพนั ธใุ์ นรา่ งกายของทงั้ สตั วเ์ ลอื ดเยน็
และสตั วเ์ ลอื ดอุน่ ไดอ้ ยา่ งไร

 ตน้ ตอไวรสั โคโรนาอาจมาจากงเู หา่ จนี - งสู ามเหลย่ี มจนี

 วจิ ยั ลา่ สดุ ช้ี "สตั วต์ วั กลาง" นาไวรสั โคโรนาสายพนั ธใุ์ หมจ่ ากค้างคาวมาสมู่ นุษย์

 การระบาดใหญ่ (pandemic) คอื อะไร

อาการเมื่อตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ หรอื โควิด-19

1.มไี ข้
2.เจบ็ คอ
3.ไอแหง้ ๆ
4.น้ามกู ไหล
5.หายใจเหน่ือยหอบ

กลมุ่ เสย่ี งตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนาสายพนั ธใุ์ หมห่ รอื โควดิ -19

1.เดก็ เลก็
2.ผสู้ งู อายุ
3.คนท่ีมีโรคประจาตวั เช่น เบาหวาน ความดนั โรคหวั ใจ
4.บคุ ลากรทางการแพทย์

อาการเม่ือติดเชือ้ ไวรสั โคโรนาสายพนั ธใุ์ หม่ หรอื โควดิ -19
1.มีไข้
2.เจบ็ คอ
3.ไอแหง้ ๆ
4.นา้ มกู ไหล

5.หายใจเหน่ือยหอบ
กลมุ่ เส่ยี งติดเชือ้ ไวรสั โคโรนาสายพนั ธใุ์ หมห่ รอื โควดิ -19
1.เด็กเลก็
2.ผสู้ งู อายุ
3.คนท่ีมีโรคประจาตวั เชน่ เบาหวาน ความดนั โรคหวั ใจ
4.บคุ ลากรทางการแพทย์

วิธีปอ้ งกันเชอ้ื ไวรสั โคโรนาสายพนั ธใุ์ หม่

1 .ใสห่ น้ากากอนามยั และลา้ งมอื บอ่ ย ๆ ดว้ ยสบู่ อยา่ งน้อย 30 วนิ าที
หากไมส่ ะดวกควรใชแ้ อลกอฮอลเ์ จลหรอื สเปรย์

2. พกั ผอ่ นใหเ้ พยี งพออยา่ งน้อย 8-9 ช.ม.ตอ่ วนั และเขา้ นอนกอ่ น 4 ทมุ่
เพอ่ื เสรมิ ภมู ติ า้ นทาน

3. ทานอาหารปรงุ สกุ สะอาด และใชช้ อ้ นกลางทุกครงั้

4. ทานอาหารทอ่ี ดุ มไปดว้ ยสารตา้ นอนุมลู อสิ ระ เชน่ ผกั ผลไมห้ ลากสี รวมถงึ อาหารเสรมิ อาทิ
ถงั่ เชา่ เหด็ หลนิ จอื วติ ามนิ C และ E เป็นตน้

5. เลย่ี งการเดนิ ทางไปในพน้ื ทเ่ี สย่ี ง, แออดั และมคี นจานวนมาก

6. ออกกาลงั กายสม่าเสมอ

7. ลดความเครยี ด เพราะความเครยี ดทาใหก้ ารทางานของภมู คิ ุม้ กนั (NK Cell Activity)
ลดลง

8. ปรกึ ษาแพทยผ์ ชู้ านาญการ เพอ่ื ตรวจการทางานของระบบภมู คิ มุ้ กนั (NK Cell
Activity) วา่ อยใู่ นระดบั ปกตหิ รอื ไม่

หากพบวา่ มอี าการทางระบบหายใจ เชน่ ไอ น้ามกู หอบเหน่ือย และมไี ข้
ควรรบี ตดิ ตอ่ ขอเขา้ รบั การตรวจเพอ่ื รบั การรกั ษาตามขนั้ ตอนตอ่ ไป

สมนุ ไพรพ้ืนบา้ น
“สมนุ ไพร” กเ็ ป็นหน่ึงในปัจจยั สำคญั ทเ่ี ป็นจดุ แขง็ ของประเทศไทย
มกี ำรใชก้ นั มำยำวนำนนบั พนั ปีเป็นภมู ปิ ัญญำรนุ่ ต่อรนุ่
ปัจจุบนั ไดม้ กี ำรศกึ ษำวจิ ยั ตอ่ ยอดจนเป็นทย่ี อมรบั กนั อยำ่ งกวำ้ งขวำง
ยงิ่ ในชว่ งสถำนกำรณ์โควดิ
ประเทศไทยไดร้ บั กำรยอมรบั จำกทวั่ โลกวำ่ สำมำรถควบคุมกำรแพรร่ ะบำดไดอ้ ยำ่ งรวดเรว็
และมกี ำรพดู ถงึ จดุ แขง็ ทส่ี ำมำรถจะต่อยอดไปสคู่ วำมมนั่ คงดำ้ นกำรดแู ลสขุ ภำพสำมำรถดงึ นกั ท่
องเทย่ี วทร่ี กั สขุ ภำพจำกตำ่ งประเทศใหเ้ ขำ้ มำในประเทศไทย

1.ฟ้ำทะลำยโจร มกี ำรศกึ ษำวจิ ยั กนั อยำ่ งแพรห่ ลำย ทงั้ จนี สงิ คโปร์ รวมถงึ ประเทศไทย
และไดม้ กี ำรนำเสนอผำ่ นสอ่ื อยำ่ งต่อเน่ือง โดยงำนวจิ ยั ทไ่ี ดร้ บั กำรรบั รองแลว้ พบวำ่
กลไกตำ้ นไวรสั ของฟ้ำทะลำยโจรป้องกนั ไมใ่ หไ้ วรสั เขำ้ เซลล,์ ลดกำรแบง่ ตวั ไวรสั ภำยในเซลล,์
เพมิ่ ภมู คิ ุม้ กนั ในกำรต่อสกู้ บั ไวรสั , ลดกำรอกั เสบทป่ี อดจำกกำรตดิ เชอ้ื ไวรสั

2.ขงิ ซง่ึ มรี สเผด็ รอ้ น มคี ุณสมบตั อิ นุ่ พบฤทธติ ์ ำ้ นไวรสั ไขห้ วดั ใหญ่
โดยกำรใชพ้ น้ื บำ้ นนำมำกนิ แกห้ วดั จำกกำรจำลองภำพสำมมติ ใิ นคอมพวิ เตอร์ พบวำ่
สำรสำคญั Gingerol และ Gingerol สำมำรถแยง่ จบั กบั ตำแหน่ง main protease
ของcoronavirus ทช่ี ว่ ยยบั ยงั้ กำรแบง่ ตวั ของไวรสั โคโรนำสำยพนั ธุ์ 2019 ได้

3. มะขำมป้อม เป็นยำแกไ้ อ ละลำยเสมหะ พน้ื บำ้ นใชร้ กั ษำหลอดลมอกั เสบ วณั โรคปอด
หอบหดื ชว่ ยสง่ เสรมิ กำรทำงำนของ ระบบภมู คิ มุ้ กนั โดยสำร Phyllanthus และ
Chebulagic acid มฤี ทธชิ์ ว่ ยลดกำรอกั เสบ จำกกำรจำลองภำพสำมมติ ใิ นคอมพวิ เตอร์
พบวำ่ สำร Phyllanemblinin G7 มคี วำมสำมำรถในกำรจบั กบั ขำโปรตนี และตวั รบั
ACE2 ในกำรผำ่ นเขำ้ เซลลป์ อดของไวรสั โคโรนำสำยพนั ธุ์ 2019
โดยสำมำรถยบั ยงั้ กำรสรำ้ งและกำรแบง่ ตวั ของเชอ้ื ซง่ึ เป็นกระบวนกำรสำคญั ในกำรเพม่ิ จำนวน
ของไวรสั

4.ขมน้ิ ชนั จำกกำรศกึ ษำในหลอดทดลอง พบวำ่ มฤี ทธติ์ ่อตำ้ นเชอ้ื ไวรสั ไขห้ วดั ใหญ่สำยพนั ธเุ์ อ
ในกำรป้องกนั ไมใ่ หเ้ ชอ้ื เขำ้ เซลล์ ยบั ยงั้ กำรแบง่ ตวั ของเชอ้ื ไวรสั
และชว่ ยยบั ยงั้ กำรหลงั่ สำรอกั เสบ ในสว่ นของกำรศกึ ษำในหนูทดลองพบวำ่ ขมน้ิ ชนั
ชว่ ยลดกำรอกั เสบของปอดทต่ี ดิ เชอ้ื ไวรสั ไขห้ วดั ใหญส่ ำยพนั ธเุ์ อ และชว่ ยเพม่ิ ภมู คิ มุ้ กนั
ทงั้ น้ีจำกกำรจำลองภำพสำมมติ ใิ นคอมพวิ เตอร์ พบวำ่ สำรสำคญั ของขมน้ิ ชนั

5.กระเทยี ม

กระเทยี มมฤี ทธติ ์ อ่ ระบบภมู คิ มุ้ กนั สำร allicin ในกระเทยี ม มฤี ทธลิ์ ดกำรอกั เสบ
ป้องกนั กำรหลงั่ สำร cytokine ทท่ี ำใหเ้ กดิ กำรอกั เสบ
นอกจำกน้ียงั สง่ เสรมิ กำรทำงำนของเมด็ เลอื ดขำว นอกจำกน้ียงั ชว่ ยเพม่ิ แอนตบิ อด้ี ชนิด
immunoglobulin A (IgA) ซง่ึ เป็นดำ่ นแรกของภมู คิ ุม้ กนั ในรำ่ งกำย
โดยพบมำกทร่ี ะบบทำงเดนิ หำยใจและระบบทำงเดนิ อำหำร ตำมเยอ่ื เมอื กต่ำงๆ
และยงั ชว่ ยกระตุน้ กำรทำงำนของ B-cell lymphocyte รวมทงั้ กระตุน้ กำรหลงั่ ของสำร interferon
ซง่ึ เป็นสำรทส่ี รำ้ งในระบบภมู คิ มุ้ กนั เพอ่ื ตำ้ นไวรสั จำกกำรจำลองภำพสำมมติ ใิ นคอมพวิ เตอร์
พบวำ่ สำรสำคญั quercetin และ allicin ทพ่ี บสำมำรถแยง่ จบั กบั ตำแหน่ง main protease
ทช่ี ว่ ยยบั ยงั้ กำรแบง่ ตวั ของไวรสั โคโรนำสำยพนั ธุ์ 2019

ดนตรีบาบัด

1. เพอ่ื ทำใหค้ วำมรสู้ กึ เจบ็ ปวดลดลง มคี วำมทนทำนต่อควำมเจบ็ ปวดไดม้ ำกขน้ึ
มคี วำมวติ กกงั วลควำมกลวั ลดลง ใชย้ ำน้อยลง
2. ทำใหผ้ ปู้ ่วยไดผ้ อ่ นคลำยจติ ใจ มคี วำมสขุ เพลดิ เพลนิ ลมื ควำมทุกข์ ควำมเจบ็ ปวดชวั่ ขณะ
3. ทำใหผ้ ปู้ ่วยมที ศั นคตทิ ด่ี ตี อ่ ทมี งำนผรู้ กั ษำ แสดงออกในดำ้ นดี
4. ชว่ ยทำใหผ้ ปู้ ่วยเคลอ่ื นไหวไดม้ ำกขน้ึ
วิธีการทางดนตรีบาบดั มีหลายวิธี อาทิ เช่น
– กำรฟังดนตรี
– กำรรอ้ ง
– กำรเลน่ ดนตรี
– กำรเคล่อื นไหวใหส้ อดคลอ้ งกบั ดนตรี
ลกั ษณะของดนตรีท่ีใช้

1. ควรเป็นเพลงบรรเลง ไมค่ วรมเี น้ือรอ้ ง, มเี สยี งธรรมชำติ เชน่ เสยี งนก น้ำตก ฯลฯ
2. มจี งั หวะทช่ี ำ้ มนั่ คง สม่ำเสมอ ขนำดชำ้ ถงึ ปำนกลำงประมำณ 70-80 ครงั้ /นำที
3. ทำนองรำบเรยี บ นุ่มนวล ผอ่ นคลำยสดช่นื สอดคลอ้ ง
4. ระดบั เสยี งปำนกลำง ? ต่ำ
5. ควำมเขม้ ของเสยี ง ไมด่ งั มำก ขน้ึ อยกู่ บั ควำมรสู้ กึ ของผปู้ ่วย
เน่ืองจำกควำมดงั สำมำรถกระตุน้ ใหม้ คี วำมเจบ็ ปวดมำกขน้ึ ได้
6. ประเภทของดนตรที น่ี ิยมใช้ อำทิ เชน่ พณิ เปียโน กตี ำ้ ร์ วงออรเ์ คสตรำ้ แจส๊ แบบชำ้
นุ่มนวลPop Classic เป็นตน้

7. เป็นดนตรที ผ่ี ปู้ ่วยมสี ว่ นในกำรคดั เลอื ก และอำศยั ควำมคนุ้ เคย
ควำมชอบของผปู้ ่วยรว่ มดว้ ย

โทนรามะนา

โทน;รปู รำ่ งคลำ้ ยกลองยำวขนำดเลก็ ทำดว้ ยไม้ หรอื ดนิ เผำ ขงึ ดว้ ยหนงั ดงึ ใหต้ งึ ดว้ ยเชอื ก
หนงั ตวั กลองยำวประมำณ ๓๔ เซนตเิ มตร ตรงกลำงคอด
ดำ้ นตรงขำ้ มหน้ำกลองคลำ้ ยทรงกระบอกปำกบำนแบบ ลำโพง ตรงเอวคอดประมำณ ๑๒
เซนตเิ มตร ใชต้ คี ู่ กบั รำมะนำ
รำมะนำ : เป็นกลองทำดว้ ยไมข้ งึ หนงั หน้ำเดยี วมเี สน้ ผำ่ ศูนยก์ ลำงประมำณ ๒๒ เซนตเิ มตร
ใชใ้ นวงเคร่อื งสำย

อ้างองิ

ทม่ี าของโคโรนา

https://www.bbc.com/thai/features-51734255
อาการเม่อื ตดิ โคโรนา
https://www.sanook.com/health/20609/
วธิ ปี ้องกนั โคโรนำ
https://med.mahidol.ac.th/th/knowledge_awareness_health/16mar2020-1638
สมนุ ไพร
https://thaiherbinfo.com/th/article/
ดนตรบี ำบดั
https://www.paolohospital.com/
โทนรามะนา
http://www.culture.go.th/

บทที่3
ปลูกต้นไม้

หนังสั้น
เร่อื งปลกู ตน้ ไม้
การเปลย่ี นแปลงภมู อิ ากาศทเ่ี กดิ จากการกระทาของมนุษย์ เชน่ การเผาไหมเ้ ชอ้ื เพลงิ และการ
เน้นปรมิ าณก๊าซเรอื นกระจกโดยทางออ้ มคอื การ การตดั ไมท้ าลายป่า
A:ทาไมนบั วนั ยงิ่ รอ้ นขนาดน้ี
B:ฉนั กว็ า่ เหมอื นเธอนะ
B:โลกของเรารอ้ นขน้ึ จากเม่อื กอ่ นมาก
B:เราตอ้ งชว่ ยกนั ปลกู ตน้ ไม้
A:เรม่ิ พรงุ่ น้ีเลย ไปบอกชาวบา้ นดว้ ยชว่ ยกนั ปลูกตน้ ไม้
วนั ตอ่ มา
B:ฉนั กบั ชาวบา้ นจะไปรอทป่ี ่าของชุมชนนะ อุปกรณ์พรอ้ มแลว้
A:โอเค เดยี๋ วตามไป
B:ขนตน้ ไมล้ งจากรถเพอ่ื เตรยี มปลกู กบั ชาวบา้ น
A:ฉนั มาแลว้ เราแบง่ เป็นโซนดไี หม
B:ดเี หมอื นกนั จะไดเ้ สรจ็ เรว็ ๆ
A:ชว่ ยกนั คนละไมค้ นละมอื ชุมชนของเรากไ็ ดม้ ปี ่าชมุ ชนถงึ จะไมม่ ากนกั แต่เรากท็ าดว้ ยใจ

ปลกู ดว้ ยกนั ทาใหน้ ่าอยมู่ ากขน้ึ
ชว่ งบา่ ย
ชาวบา้ น:AและBเป็นเดก็ สมยั ใหมท่ ร่ี กั บา้ นเกดิ มากมองปัญหาออกเลยมาชวน ชาวบา้ นอยา่ ง
พวกเราปลกู

ชาวบา้ น:เดยี๋ วชว่ ยกนั เกบ็ อุปกรฌช์ ว่ ยAกบั Bกนั กอ่ นชาวบา้ นบา้ งคนกลบั บา้ นไปทาธรุ ะสว่ นตวั
บา้ งคนกอ็ ยชู่ ว่ ยจนเสรจ็ เรยี บรอ้ ย
ชาวบา้ น:ลมื บอกไปเลยวา่ อาหารเทย่ี งอรอ่ ยมาก
Aกบั Bขอบคณุ จะ้ ทุกคนกน็ ่ารกั มากเลยนะชว่ ยกนั จนเสรจ็

เร่ืองน้ีสอนใหร้ ู้วา่ ต่างคนต่างช่วยกนั กจ็ ะเกิดการรักกนั การสามคั คีเป็นมิตรไม่ทาร้ายคนใด
คนหน่ึงชาวบา้ นที่นี่รักกนั เหมือนครอบครัวเป็นพน่ี อ้ งมีอะไรกแ็ บ่งกนั อยกู่ นั ดว้ ยใจ

น.ส.ธดิ ารตั น์ ปาทา
64115260115

บทที่4
ผลกระทบการ

เรียน
ออนไลน์(ข้อสอบ

กลางภาค)

ขอ้ สอบกลางภาค(mid term)

นางสาวธิดารตั น์ ปาทา
รหสั นกั ศกึ ษา 64115260115
สาขาวิชาอตุ สาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ ชนั้ ปีท่ี 1

เสนอ
ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา นาแพงหม่ืน
รายงานฉบบั นีเ้ ป็นสว่ นหนง่ึ ของรายวชิ านวตั กรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวทิ ลยั ราชภฏั สกลนคร
ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2564

คานา

รายงานขอ้ สอบกลางภาคของรายวชิ านวตั กรรมและเทคโนโลยีไดจ้ ดั ทาขนึ้ เพ่อื ใหผ้ ทู้ ่ีสนใจ
ไดศ้ กึ ษาหาความรูเ้ ก่ียวกบั การเสนอหยดุ เรยี น 1 ปี ใหผ้ ทู้ ่ีศกึ ษาและสามารถนาความรูท้ ่ีไดไ้ ปใช้
ประโยชนแ์ ละนาไปสแู่ นวทางการแกไ้ ขและการพฒั นาผลงานเพ่อื เป็นประโยชนต์ อ่ ตนเองและผอู้ ่ืน

ผจู้ ดั ทาหวงั เป็นอย่างย่งิ วา่ ผทู้ ่ีจะศกึ ษาจะนาความรูท้ ่ีไดไ้ ปใชป้ ระโยชนใ์ นชีวิตประจาวนั
เหมาะสมและไดร้ บั ประโยชนจ์ ากรายงานนีไ้ มม่ ากก็ไมน่ อ้ ยเป็นอย่างย่งิ

ผจู้ ดั ทา
ธิดารตั น์ ปาทา

สารบญั

เรอื่ ง หน้า
คานา ก
สารบญั ข
ขอ้ เสีย 1
ขอ้ ดี 1
การหยดุ เรยี น1ปี 2-5
ความคิดเห็น 6-9
-อาจารยว์ ิเชียน พรหมวงั
-นายจเดจ็ ปาทา 10
-นางพสิ มยั ปาทา ค
-นางสาวธิดารตั น์ ปาทา
ขอ้ เสอนแนะ
อา้ งอิง

เน่ืองนายสมพงษ์ จิตระดับ นักวชิ าการด้านการศกึ ษาเสนอให้หยุดเรียนท่ัวประเทศ1ปี
เพราะปัญหาเดก็ เรยี นออนไลนม์ ีการโดดเรียนมากกว่า 20% เดก็ เครียด
และคุณภาพของการเรียนออนไลน์

ซ่งึ การเสนอนีห้ ากไดม้ ีการปฎิบตั จิ รงิ มีทงั้ ขอ้ ดี และขอ้ เสีย และตวั นกั เรยี นเองท่ีตอ้ งรบั มือกบั มนั
อยา่ เพ่งิ ชะลา่ ใจวา่ เราไดห้ ยดุ หรอื พกั แลว้ ก่อนอ่ืน เราตอ้ งมาคดิ ถึงผลกระทบของมนั ท่ีมีตอ่ เรา
และขอ้ เสียท่ีสง่ ผลตอ่ ตวั เราโดยตรง

- ข้อเสีย -

บางคนคอื มาถึงครง่ึ ทางแลว้ (เชน่ ป.6 ม.6 ปี4)กบั การท่ีตอ้ งเสียเวลาไปอีกปีนงึ มนั ไมค่ มุ้ คะ่
ในปีนนั้ เราทาอะไรไดม้ ากมาย ไดเ้ ขา้ สโู่ ลกใบใหม่ กบั ส่งิ ท่ีไมเ่ คยเจอ แตต่ อ้ งมาเสียเวลานีไ้ ป

>เสียโอกาสดๆี แทนท่ีเราจะเร่มิ ชีวติ ใหมก่ บั การเรียนรูใ้ หม่ แตก่ ลบั ตอ้ งผลดั ไปอีกปี

>คนท่ีพยายาม คิดเตรยี มตวั อยา่ งดี ตอ้ งทาอยา่ งไง? เสียเวลาฟรๆี นอนท่ีบา้ นงนั้ หรอ

>ขาดคนเร่มิ งาน ขาดคนจบอาชีพ ขาดอนาคตเดก็ ไป1ปี

>สขุ ภาพจิตของนกั เรยี น ซง่ึ 1ปีนนั้ เอาไปทาอะไร ก็ไดแ้ คอ่ ยบู่ า้ นเทา่ นนั้ การอย่บู า้ นไมไ่ ดแ้ ปลวา่ จะมี

- ข้อดี -
ครอบครวั ท่ีตดิ ปัญหาเคร่อื งมือการเรียน (อนิ เทอรเ์ นต็ คอมพวิ เตอร์ โทรศพั ท)์ ไดค้ ลายกดดนั
ขอ้ ดีตอ่ กรณีครอบครวั ท่ีมีลกู หลายคน ซ่งึ ตอ้ งมีคา่ ใชจ้ า่ ยสงู
และนกั เรียนอาจตอ้ งใชอ้ ปุ กรณก์ ารเรยี นท่ีผลดั กนั ไป
>ลดความเครียด ความกดดนั จากการเรยี นออนไลน์
>คนท่ีเรียนไมไ่ หวจรงิ ๆ ไมม่ ีเวลมีเวลาฟรๆี เพ่มิ ขนึ้ 1ปี สามารถหาความรูด้ ว้ ยตวั เองได้ และทาในส่งิ ท่ีตอ้ งการ
>มีเวลา1ปี ในการเตรียมตวั เขา้ ศกึ ษาตอ่ ในระดบั ท่ีสงู ขนึ้ ไมว่ า่ จะหาขอ้ มลู เขา้ ใจตวั เอง
หรอื คนุ้ หาความชอบตวั เองาตอ้ งชว่ ยงานพอ่ แม่

เครดติ รูป: Father150/Pixabay

การหยุดเรียน1ปี

ท่วั โลกมีการศกึ ษาเร่ืองผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ พบขอ้ มลู ท่ีตรงกนั คอื ถา้ เดก็ ตอ้ งเรียนออนไลน์
จะเกิดความถดถอยทางการศกึ ษาประมาณ 20-50% ดงั นนั้ หากตอ้ งใหเ้ ดก็ เรยี นออนไลนต์ อ่ อีก 1 ปี
เป็นทางเลือกท่ีไมเ่ หน็ ดว้ ย การตดั สินใจท่ีจะใหเ้ ด็กเรยี นออนไลน์ หรือ รูปแบบอ่ืนนนั้
เป็นการตดั สนิ ใจท่ีไมค่ านงึ ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขนึ้ กบั เดก็ และกระทรวงศกึ ษาธิการ (ศธ.) กาศ.ดร.สมพงษ์
กลา่ ววา่ ระบบการศกึ ษาไทยเป็นระบบอนรุ กั ษน์ ยิ ม ท่ีติดกรอบ ตดิ ระเบียบไปหมด
บวกกบั ความกลวั การแพรก่ ระจายของโควิด-19 ทาใหร้ ะบบการศกึ ษาหดตวั ถดถอย
จงึ กลายเป็นความกลวั เกินเหตุ ทาใหก้ ารจดั การศกึ ษาไมต่ อบสนองกบั ปัญหาท่ีเกิดขนึ้ จรงิ
สถานศกึ ษาตอ้ งปรบั การเรียนการสอนตาม 5 รูปแบบท่ี ศธ. กาหนด คือ On-site, On-air, On-demand, On-
line และ On-hand แทนการสอบปกตแิ ทบทงั้ หมดลงั กลวั และตระหนกจนเกินไป

ในชว่ งท่ีผา่ นมา จะเห็นวา่ เด็กติด โควิด-19 จานวนหน่งึ แตย่ งั ไมพ่ บขอ้ มลู เดก็ เสียชีวิต จากการติด ดงั นนั้
อยากเสนอให้ ศธ. นาเงินสรา้ งโรงพยาบาลสนาม หรือ ศนู ยพ์ กั คอยผตู้ ิ ดในสถานศกึ ษา มาจดั ซือ้ วคั ซีนโควิด-
19 ใหค้ รูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา และเดก็ ท่วั ประเทศจะดกี วา่ ถา้ ศธ. ยงั ไมห่ าวคั ซีน
มาใหเ้ ดก็ และดงึ เวลาโดยใหเ้ ดก็ เรยี นออนไลน์ จะสรา้ งความเลวรา้ ยตอ่ ระบบกาศธ. กลวั เกินเหตุ
แกไ้ ขปัญหาดว้ ยการหยดุ เรียน หรอื จดั การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เหมือนกบั ศธ.
กาลงั ปฏิเสธความรบั ผดิ ชอบ ท่ีผา่ นมา ศธ.ตดั สินใจโดยยึดวา่ ตอ้ งไมใ่ หเ้ ด็กเส่ียง หรือเกิดอนั ตราย

กบั เด็ก แตผ่ มวา่ ศธ. ตดั สินใจโดยไมด่ ขู อ้ มลู อย่างรอบดา้ น และ ศธ. ไมไ่ มไ่ ดเ้ ตรียมการอะไรเพ่ือเดก็ เลย
ไดแ้ ตต่ ดั สินใจบนขอ้ มลู ดา้ นเดยี วเทา่ นนั้ และการตดั สนิ ใจของ ศธ. ท่ีผา่ นมา
ก็ตดั สินใจบนฐานท่ีตอ้ งใหถ้ กู วจิ ารณน์ อ้ ยท่ีสดุ แตไ่ มม่ องโลกทศั นภ์ ายนอกของการศกึ ษาเลย แตถ่ า้ ศธ.
คลายล็อก เช่ือม่นั ในระบบของครูและผูบ้ รหิ ารโรงเรียน และจดั หาวคั ซีนใหเ้ ดก็ ทกุ คน
การเรยี นการสอนจะหลากหลายมากขนึ้ เดก็ สามารถเรียนในโรงเรยี นไดป้ กตริ ศกึ ษาของประเทศอยา่ งมาก

รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สมุ ิตร สวุ รรณ รองคณบดีคณะศกึ ษาศาสตรแ์ ละพฒั นศาสตร์
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตกาแพงแสน กลา่ ววา่ หากตอ้ งเรยี นออนไลนต์ อ่ อยา่ งนอ้ ย 1-2 ปี
จะสง่ ผลกระทบตอ่ เด็กในระดบั ปฐมวยั และประถมศกึ ษาอยา่ งมาก
เพราะเดก็ เหลา่ นีไ้ มส่ ามารถใชเ้ ทคโนโลยีไดค้ ลอ่ ง การเรียนตอ้ งเนน้ พฒั นาการเป็นหลกั
แตถ่ า้ เดก็ ในระดบั มธั ยม ระดบั ประกาศนียบตั รวชิ าชีพ (ปวช.) และประกาศนียบตั รวชิ าชีพชนั้ สงู (ปวส.)
ตอ้ งเรียนออนไลนต์ อ่ อาจไมไ่ ดร้ บั ผลกระทบมากเทา่ ใด เพราะเขา้ ใจในการใชเ้ ทคโนโลยีอยู่
มองวา่ การเรียนออนไลนจ์ ะเหมาะกบั กลมุ่ วชิ าสงั คมศาสตร์ แตไ่ มเ่ หมาะกบั วิชาท่ีตอ้ งฝึกปฏิบตั ิ วชิ าคานวณ
วชิ าวิทยาศาสตรท์ ่ีตอ้ งทดลองเร่อื งตา่ ง ๆ
เพราะการเรยี นออนไลนเ์ ป็นเพียงแตเ่ สรมิ ความสะดวกใหเ้ ดก็ สามารถเรียนไดท้ กุ ท่ีทกุ เวลาเทา่ นนั้

การศกึ ษาการสรา้ งความรูแ้ ละการการปฏบิ ตั ดิ า้ นเทคโนโลยีออนไลนข์ องประเทศไทยเรายงั ลา้ หลงั
เหมือนตอ่ จกิ๊ ซอของภาพรวมกนั ยงั ไมต่ ิดทง้ั ระดบั นโยบายและระดบั ปฏิบตั กิ ระจกุ ตวั เชิงคณุ ภาพเ
ป็นท่ีๆแตก่ ระจายตวั เชงิ ปรมิ าณแบบลอฃผดิ ลองถกู ในวงกวา้ งทาใหเ้ กิดภาพในการพฒั นาการเรยี
นออนไลนอ์ ย่างไม่ชดั เจนถา้ เทคโนโลยีและส่ือสารการศกึ ษาไมส่ ามารถทาใหก้ ารสอนออนไลนไ์ ม่
มีประสิทธิภาพและยงั ทาให้ นกั เรยี น นกั ศกึ ษา รวมถึงผปู้ กครองในหลายๆดา้ นยงั ตอ้ งมีโน๊ตบ๊คุ
โทรศพั ท์
เป็นตวั แปรสาคญั ใชใ้ นการเรยี นบา้ งครอบครวั ไมส่ ามารถไปถึงขน้ั นน้ั ไดจ้ รงิ ๆแต่การปรบั เปล่ียนอา
จจะแตกต่างกนั ไปตามชมุ ชน เช่น
โรงเรยี นในชมุ ชนมีการแจกใบงานใบความรูล้ ดการใชท้ รพั ยากรในดา้ นเทคโนโลยีลง
แตส่ าหรบั เด็กมธั ยมก็จะมีการเรยี นออนไลนผ์ า่ นส่ือตา่ งๆอาจจะมีใบงานเล็กนอ้ ยปนเขา้ มาบา้ ง

ความคดิ เหน็

ความคดิ เห็นของอาจารย:์ อาจารยว์ ิเชียน พรหมวงั การหยดุ เรยี น 1 ปี
เหมือนท่ีนกั วิชาการเสนอมาอาจจะส่งผลตอ่ นกั เรยี น นกั ศกึ ษา และผปู้ กครอง เช่น
การทางานช่วยผปู้ กครอง การอย่กู บั ตวั เองแตก่ ารหยดุ เรยี น 1 ปี
อาจารยม์ องว่าจะทาใหเ้ ด็กประถม ป.1-6
ละเลยเพราะเด็กชนั้ นีจ้ ะตอ้ งนาความรูท้ ่ีเรยี นไปสอบเขา้ มธั ยมอาจจะทาใหเ้ ดก็ ขาดความรูเ้ ด็กบา้ ง
คนอยกู่ บั ตายายอาจจะตอ้ งทางานชว่ ยไม่มีเวลาขนาดนนั้ การเรยี นออนไลนก์ ็มีปัญหาอยา่ งมากกั
บเดก็ ๆเพราะบา้ งคนไม่สนใจในการเรยี นเลยสว่ นมากจะตดิ เลน่ เป็นใหญ่กบั เพ่อื นๆทาใหแดก็ ๆขา
ดส่งิ ท่ีจะตอ้ งเรยี นรูไ้ ป เช่น การเรยี นทางไกล
อีกอยา่ งหนง่ึ คือขาดปัจจยั สาคญั คืออปุ กรณอ์ เิ ลก็ ทรอนกิ สบ์ า้ งครอบครวั แทบจะไม่มีเลย
บา้ งครอบครวั ก็พอมี แตร่ ฐั บาลมีการช่วยเหลือเดก็ ๆ
การแจกเงนิ 2000บาทตามท่ีเขาออกข่าวในโทรทศั นต์ อ่ ผลดีตอ่ เด็กท่ีขาดแคลนและเป็นทนุ การศกึ
ษาการเรยี นออนไลนม์ ีทง้ั ขอ้ ดีและขอ้ เสียแตเ่ ราจะมองถงึ ขอ้ ดีของมนั หรอื จะมองแต่ขอ้ เสียขนึ้ อยกู่ ั
บตวั เรา

ความคดิ เหน็ ของผปู้ กครอง:นายจเด็จ ปาทา จากสถานการณโ์ ควดิ 19 ท่ีเกิดขนึ้ ในประเทศไทย
จงึ ไดม้ ีการจดั "เรยี นออนไลน"์ เกิดขนึ้ ซง่ึ ในการเรยี นออนไลนน์ นั้ ไมจ่ าเป็นตอ้ งใชอ้ ินเตอรเ์ นต็ เรยี น
หรอื ว่าเรยี นแคใ่ นสมารท์ โฟนเพียงอย่างเดียวเทา่ นน้ั
เดก็ ๆสามารถเรยี นออนไลนผ์ ่านทางทีวีไดด้ ว้ ยเชน่ กนั ผ่านทาง ทีวีดิจทิ อล ทีวีดาวเทียม Ku-Band
ทีวีดาวเทียม C-Band ซง่ึ วนั นีไ้ ดม้ ีการจดั เรยี นออนไลนเ์ ป็นวนั แรก ผลปรากฏวา่ พบปัญหาน่นั ก็คือ
ระบบล่ม เนต็ ชา้ ทีวีไม่ตรงชอ่ ง
ดิจิตอลเพ่อื การศกึ ษาสาหรบั ตวั ของผมมีลกู ท่ีกาลงั ศกึ ษาในระดบั ชนั้ ประถมศกึ ษากบั ระดบั อดุ มศึ
กษามองว่าการเรยี นออนไลนเ์ ป็นผลดีสาหรบั ระดบั อดุ มศกึ ษาเพราะพสกเขามีความพรอ้ มมากจา
กท่ีส่วนตวั ผมเด็กประถมศกึ ษายงั น่าเป็นห่วงสาหรบั การเรยี นออนไลนเ์ พราะว่าจตอ้ งมีการดแู ละอ
ยา่ งดีของผปู้ กครองตวั อยา่ งเชน่ ผมเองจะตอ้ งคอยบอกใหล้ กู ท่ีกาลงั ศกึ ษาอยชู่ น้ั ประถมเป็นอยา่ ง
มากเลยแตส่ าหรบั อดุ มศกึ ษาไมน่ า่ เป็นหว่ งแตก่ ารเรยี นออนไลนก์ ็ยงั มาดีเท่าไหรส่ าหรบั ประเทศท่ี
ยงั ไมม่ ีการพฒั นาเหมือนประเทศเรา การท่ีจะหยดุ เป็นเวลา1 ปี
จะส่งผลตอ่ การศกึ ษาอยา่ งเพราะเด็กบา้ งคนยงั เขียนไมไ่ ดอ้ ่านยงั ไมค่ ลอ่ งการท่ีจะหยดุ เรยี นเป็นระ
ยะเวลา 1 ปี จะตอ้ งมีเหตแุ ละผลท่ีจะตามมาทีหลงั
การหยดุ เรยี นอาจจะทาใหเ้ ดก็ ๆไดค้ น้ หาส่ิงท่ีตวั เองช่ืนชอบ
เด็กบา้ งคนชอบดนตรเี ดก็ บา้ งคนชอบกีฬา ทกุ อย่างทีผลดีและเสียตา่ งกนั ไป

ความคิดเหน็ ผปู้ กครอง:นางพสิ มยั ปาทา
ส่วนตวั ไมม่ ีความคิดท่ีอยากจะใหห้ ยดุ เรยี น1ปีเลยเพราะการเรยี นออนไลนก์ ็มีผลดีอยแู่ ตก่ ารท่ีเด็กเ
รยี นออนไลนอ์ าจจะมีความเครยี ดแน่นอนมนั แตกต่างจากการท่ีไดเ้ รยี นในโรงเรยี นการไปเจอเพ่ือน
ๆการไปสมั ผสั สถานท่ีจรงิ ๆแตส่ ถานการณบ์ า้ นเมืองยงั ไม่มีว่ีแววว่าจะดีขนึ้ เร่อื ยๆการแกไ้ ขสถานก
ารณจ์ งึ มีการเรยี นออนไลนไ์ ปก่อนแตข่ อ้ ดีของการเรยี นออนไลนก์ ็มีเพราะบา้ งโรงเรยี นก็มีการจดั กา
รเรยี นการสอนใหค้ รูประจาชนั้ สอนเด็กๆอาจจะรูเ้ ร่อื งมากกวา่ การเรยี นทางไกลเพราะมีการโตต้ อบ
กนั เหมือนเรยี นจรงิ ๆถา้ มีการหยดุ เรยี นเป็นระยะเวลา 1
ปีจรงิ ๆจะทาใหเ้ ด็กอาจจะลืมตวั หนงั สือแตก่ ็ขนึ้ อย่กู บั ตวั ของผเู้ รยี นวา่ จะสนใจใสใจเร่อื งเรยี นนนั้ คื
ออีกเร่อื งแต่ผปู้ กครองตอ้ งมีบทบาทในการท่ีจะใสใ่ จกบั ตวั นกั เรยี นของทา่ นดว้ ยการหยดุ เรยี น 1 ปี
สง่ ผลตอ่ ตวั ผเู้ รยี นทาใหน้ กั เรยี นมีเวลาวา่ งมากขนึ้ แตกตา่ งจากการเรยี นออนไลนเ์ ป็นอยา่ งมากแต่
ทกุ อยา่ งก็ยงั ดาเนนิ ดว้ ยการเรยี นออนไลน์

ความคดิ เห็นของนกั ศกึ ษา:นางสาวธิดารตั น์ ปาทา
กาลงั ศกึ ษาอย่รู ะดบั อดุ มศกึ ษาโดยส่วนตวั คดิ วา่ ถา้ จะมีการหยดุ เรยี นเป็นระยะเวลา1ปีอาจส่งกระ
ทบตอ่ ตวั เองและการศกึ ษาเป็นปัจจยั สาคญั ในการดาเนินชีวติ ในวยั เรยี นตอ้ งการความรูแ้ ละการ
นาไปใชป้ ระโยชนถ์ า้ หยดุ เรยี นจรงิ ๆก็มีคสามคดิ แตกต่างออกไปเพราะโดยสว่ นตวั ครอบครวั มีอาชี
พเป็นเกษตรกรอาจจะไปทางานกบั พอ่ แม่ไดแ้ บ่งเวลาจากการทางานมาอา่ หนงั สือทบทวนรอเรยี น
ในปีถดั ไปแตในปัจจบุ นั โลกและเทคโลยีไดก้ า้ วขา้ มไปอย่างมากทาใหเ้ รยี นรูไ้ ดร้ วดเรว็ และสะดวกแ
ตก่ ารศกึ ษาโดยการเรยี นกบั อาจารยก์ ็จาเป็นมากต่อการเรยี นเพราะอาจารยบ์ า้ งทา่ นก็ไมส่ ะดวกใ
นการท่ีจะสอนผา่ นส่ือต่างๆอาจจะมีบา้ งวิชาท่ีเป็นปฏบิ ตั อิ าจจะตอ้ งพกั ไวก้ ่อนการท่ีเรยี นออนไลน์
ก็ไม่ไดแ้ ย่เกินไปสาหรบั นกั ศกึ ษาเพราะมีภาระการเป็นผใู้ หญ่มากกวา่ เดก็ ๆสาหรบั การเรยี นออนไล
นก์ ็สง่ ผลดีต่อตวั นกั ศกึ ษาเองดว้ ยแลว้ ก็ผปู้ กครองลดค่าใชจ้ ่ายดา้ น การอย่หู อพกั
กลบั มาเรยี นออนไลนท์ ่ีบา้ นแตก่ ารเรยี นท่ีบา้ นก็เพ่มิ ค่าไฟขีน้ มาเล็กนอ้ ยแตไ่ มเ่ ป็นปัญหาเลย
ถา้ จะใหห้ ยดุ เรยี น1ปีจรงิ ๆคงจะเป็นไปไดย้ ากมากเพราะการเรยี นออนไลนอ์ ย่ทู กุ วนั นีส้ ่งผลใหเ้ ด็ก
ขีเ้ กียจฉะนนั้ การหยดุ เรยี นก็ไมส่ ามารถเป็นไปไดใ้ นหลายๆดา้ นเช่น
การลืมส่งผลมากต่อเด็กท่ีกาลงั สกึ ษาในระดบั ท่ีสงู แตก่ ารเรยี นออนไลนก์ ็ไมส่ ง่ ผลดีนกั ตอ่ ทางรา่ งก
ายเหน็ มย้ั ว่าการเรยี นออนไลนก์ ็มีทง้ั ขอ้ ดีและขอ้ เสียไมแ่ ตกต่างกนั เลย
การท่ีจะหยดุ เรยี นก็เหมือนกนั าจจะมีผลกระทบมากในตวั เดก็ นกั เรยี นชนั้ ประถมเพราะเป็นวยั ท่ีกา
ลงั เรยี นรูก้ ารหยดุ เรยี น1ปีก็ต่างมีขอ้ ดีและขอ้ เสียไปในตวั

ข้อเสนอแนะ

การหยดุ เรยี น1ปีจะเป็นปัญหามากในประเทศไทยเพราะระบบการจดั การของเรายงั ไมด่ ีพอท่ีจะแก้
ไขตรงนีไ้ ดท้ าใหเ้ ด็กๆส่วนใหญ่ละเลยในหนา้ ท่ีระบบการศกึ ษาไทยเป็นระบบเดมิ พนั สงู
สอบไดส้ อบตกจากท่ีเดก็ ไดเ้ คยผ่อนคลายท่ีโรงเรยี นแตต่ อนนีต้ อ้ งอยหู่ นา้ จอตลอดเวลาภาระทกุ อ
ย่างตกไปท่ีผปู้ กครองสถานการณแ์ บบนีไ้ มค่ วรเอาการเรยี นออนไลนม์ าเป็นตวั ชีว้ ดั เดก็ และย่งิ เด็ก
อนบุ าลเด็กปฐมวยั
ผิดหลกั พฒั นาการเพราะเด็กเลก็ สมาธิสนั้ ไม่ใชแ่ คใ่ นประเทศไทยแตเ่ ป็นท่วั โลกทกั ษะการอ่านออก
เขียนไดแ้ ละการคานวณกาลงั ถดถอยรวมถงึ สขุ ภาพจิต พฒั นา
ความปลอดภยั การเรยี นออนไลนก์ ็ส่งผลต่อในหลายหลายๆดา้ น
การหยดุ เรยี นก็สง่ ผลตอ่ เดก็ ปฐมวยั ท่ีกาลงั จะเขา้ อนบุ าลเป็นชว่ งวยั ท่ีกาลงั เรยี นรูห้ ากเดก็ ๆตอ้ งมา
เผชิญกบั การปิดโรงเรยี นต่อไปอีก 1 ปี
ก็จะสง่ ผลกระทบตอ่ ไปในอีกหลายรุน่ ผปู้ กครองอาจะใหเ้ ล่นแตม่ ือถือเปิดเรยี นมาอีกทีทาไมเด็กไม่
เขา้ ใจการเรยี น

อ้างองิ
https://intrend.trueid.ne
สืบคน้ เม่ือวนั ท่ี4กนั ยายน พทุ ธศกั ราช2564
https://doodarathai.com
สืบคน้ เม่ือวนั ท่ี5กนั ยายน พทุ ธศกั ราช2564
https://www.matichon.co.th
สืบคน้ เม่ือวนั ท่ี6กนั ยายน พทธศกั ราช2564
ความคดิ เห็นสอบถาม เม่ือวนั ท่ี6กนั ยายน พทุ ธศกั ราช2564
-อาจารยว์ เิ ชียน พรหมวงั (เกษียณอายรุ าชการเม่ือปีพทุ ธศกั ราช2559)
-นายจเดจ็ ปาทา (คณุ พอ่ )
-นางพสิ มยั ปาทา (คณุ แม่)
-นางสาวธิดารตั น์ ปาทา (นกั ศกึ ษา)
https://intrend.trueid.net
เครติดรูปภาพ


Click to View FlipBook Version