The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ivan Slany, 2019-05-09 04:58:25

TS 5. ročník Trenčín inline 2019

TS 5. ročník Trenčín inline 2019

Názov akcie: 5. ročník Trenčín inline 2019
Predmet: Dočasné zvislé dopravné značenie
Investor: Kultúrne centrum Sihoť, Osvienčimská 3, 911 01 Trenčín
Organizátor: Kultúrne centrum Sihoť, Osvienčimská 3, 911 01 Trenčín

TECHNICKÁ SPRÁVA

Zodpovedná osoba : Ing. Slaný Ivan Tel.: 0903 342 379
Vypracoval: Ing. Ľuboš Chmelík Tel.: 0905 264 308

Predmet:

Situácia dočasného dopravného značenia rieši organizáciu dopravy v meste Trenčín- časť
Priemyselný park, dňa 3.8.2019, počas konania akcie s názvom: 5. ročník Trenčín inline 2019,
v čase od 9:15 do 11:00 hod (TBL Trenčianska bežecká liga) a v čase od 14:30 do 19:00 hod
(Trenčín inline 2019).
Návrh riešenia organizácie dopravy je vykreslený vo výkresovej časti jednoduchou schémou
dočasného dopravného značenia.

Popis:

Vodiči budú upozornení na prebiehajúcu akciu dočasnými dopravnými značkami DZ IP30
/zmena miestnej úpravy/, DZ E7 /smerová šípka/ a DZ E12 /dodatková tabuľa s textom/. Na
obmedzenie premávky bude ďalej upozorňovať dopravná značka DZ B27a /zákaz odbočenia
vpravo/. Miesto konania akcie bude dočasne uzavreté dopravnými značkami DZ B1 /zákaz
vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch/ a dopravnými zariadeniami Z2a /zábrana na
označenie uzávierky/. Pre potreby pretekov bude nutné dočasne uzatvoriť dva kruhové objazdy.
Tie budú uzatvorené len počas nevyhnutných momentov pretekov. V každom z týchto
kruhových objazdov budú umiestnené zodpovedné osoby usporiadateľskej služby, ktoré budú
v reflexných odevoch a vybavené vysielačkami, dohliadať na bezpečnosť premávky počas
pretekov. Vjazd do areálu priemyselného parku bude počas konania pretekov obmedzený na
nevyhnutnú premávku zamestnancov priemyselného parku a návštevníkov inline polmaratónu.
SAD s uzávierkou ciest v priemyselnom parku dňa 3.8.2019 v čase od 9:15 do 11:00 a od
14:30 do 19:00 súhlasí. Parkovacie miesta vyhradené pre návštevníkov inline polmaratónu
budú vyznačené dopravnými značkami DZ IP12 /parkovisko/ s dodatkom DZ E12 /dodatková
tabuľa s textom/.

Všeobecne:

Dopravné značky budú umiestnené na červeno-bielych nosičoch a osadené v gumových
podstavcov. Rozmer dopravných značiek bude základný, polep značiek celoreflexný, v zmysle
STN 018020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách.

Záver:

Pri navrhovaní dočasného dopravného značenia sa vychádzalo z príslušných ustanovení:

- Zákon č. 8/2009 Z.z., o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
február 2009;

- Zákon č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách – cestný zákon;
- Vyhláška MV SR č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cestnej premávke v znení

neskorších doplnení a Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon);
- Vyhláškou č. 413/2010 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 9/2009.,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení vyhlášky č. 130/2010 Z.z.;
- Technickou normou STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách,

2

marec 2018;
- TP 4/2005 – Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek;
- TP 5/2005 – Systém hodnotenia zvislých dopravných značiek a vodorovných

dopravných značiek;
- TP 9/2006 – Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení;
- TP 02/2010 – Vzorové schémy pre pracovné miesta;
- TP 7/2005 – Požitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie

pracovných miest na pozemných komunikáciách.

Vypracoval: Ing. Ľuboš Chmelík

Trenčín 05/2019

PRÍLOHY:

- Výkres č. 1: 5. ročník Trenčín inline 2019

3


Click to View FlipBook Version