The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rizarita5128, 2018-12-21 00:40:30

BUKU PENGURUSAN SMK SUNGAI BESAR 2019

terbitan 21 Dis. 2019

BUKU PENGURUSAN
SMK SUNGAI BESAR

45300 SUNGAI BESAR
SELANGOR DARUL EHSAN

BEA 6043

TAHUN 2019

NAMA : …………………………………………….

No. Tel : 03-3224 1331
Fax : 03-3224 4818
Laman web : http://smksb2014.blogspot.com
Emel : [email protected]

2

KANDUNGAN

NO. TAJUK HALAMAN CATATAN
5
1 VISI, MISI KPM DAN MOTO SEKOLAH 6
7
2 IKRAR SEKOLAH 8
9
3 OBJEKTIF KUALITI SEKOLAH 11

4 PIAGAM PELANGGAN 12 - 14
15- 17
5 SURAT ARAHAN MENJALANKAN TUGAS 18 - 21

6 SENARAI TUGAS MENGIKUT PORTFOLIO 22
23 - 24
7 ETIKA KERJA 25- 27
28 - 29
8 JADUAL WAKTU DAN MASA MINIMUM SETAHUN
30
9 SENARAI NAMA GURU SESI PAGI DAN PETANG 31 - 34
TAHUN 2019
36
10 SENARAI NAMA ANGGOTA KAKITANGAN PELAKSANA
TAHUN 2019 37

11 JADUAL BERTUGAS PENTADBIR 38

12 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 39

13 JADUAL BERTUGAS IMAM/PEMBIMBING BACAAN 40
YAASIN

14 JADUAL GURU BERTUGAS FIQH WANITA

15 PENYELARAS TINGKATAN,
SENARAI GURU KELAS DAN GURU PEMBANTU

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN,
16 JAWATANKUASA KECEMERLANGAN (THINK TANK)

SEKOLAH

JAWATANKUASA SEKOLAH BESTARI,
17 JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN

MALAYSIA (SKPMg2)

18 JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH,
JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN

19 JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH
KUALITI (SPSK)

JAWATANKUASA TATATERTIB GURU DAN
KAKITANGAN,
20 JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK DAN

KAJIAN TINDAKAN

3

NO. TAJUK HALAMAN CATATAN
21 JAWATANKUASA DATA SEKOLAH 41

JAWATANKUASA LATIHAN PERSONAL / 42
22 PERKEMBANGAN STAF,
43
JAWATANKUASA MMI, 44
45
23 JAWATANKUASA DOKUMENTASI SEKOLAH, 46
JAWATANKUASA AMALAN SEKOLAH PENYAYANG
47
24 JAWATANKUASA VLE

25 JAWATANKUASA UPACARA RASMI SEKOLAH

JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA & GURU
26 (PIBG) DAN (PIBK),

JAWATANKUASA TABUNG SEPAKAT

JAWATANKUASA KELAB GURU DAN STAF (KGS),
JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN SEKOLAH,
27 JAWATANKUASA PROGRAM ORIENTASI GURU
SANDARAN SISWAZAH TERLATIH & GURU

28 JAWATANKUASA PPKI SEKOLAH 2019 48
50
29 MAJLIS KURIKULUM SEKOLAH 51

30 JAWATANKUASA PROGRAM GELOMBANG 52
KECEMERLANGAN LIMA TINGKATAN 53
54
31 SENARAI KETUA PANITIA DAN SETIAUSAHA PANITIA 55 - 56

32 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU, 57 - 58
JAWATANKUASA PENGURUSAN BILIK KEBAL
59
33 JAWATANKUASA UNIT PENILAIAN
DAN PEPERIKSAAN

34 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH,

35 JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN
SEKOLAH (PBS)

JAWATANKUASA PEMANDU PROGRAM KBAT DAN
36 i-THINK,

JAWATANKUASA PLC

4

NO. TAJUK HALAMAN CATATAN
61
37 MAJLIS HAL EHWAL MURID 62
63
38 UNIT PENGURUSAN LEMBAGA DISIPLIN, 64
UNIT PENGURUSAN BADAN PENGAWAS 65

39 UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING, 66 - 67
UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPda)
68
40 UNIT PENGURUSAN 3K,
UNIT PENGURUSAN KESELAMATAN 69

41 UNIT PENGURUSAN BENCANA ALAM, 70
UNIT PENGURUSAN KESIHATAN
71
42 UNIT PENGURUSAN KEBERSIHAN 73
74 - 77
UNIT PENGURUSAN ASRAMA, 78 - 80
43 UNIT PENGURUSAN SURAU 81 - 82
82
UNIT PENGURUSAN APDM 83 - 85
86 - 88
UNIT PENGURUSAN SPBT,
44 UNIT PENGURUSAN KANTIN, 89
90 - 94
UNIT PENGURUSAN MAJALAH 95 - 118

UNIT PENGURUSAN BIASISWA, 119
UNIT PENGURUSAN KWAPM, 120
45 UNIT PENGURUSAN INSURAN TAKAFUL,

UNIT PENGURUSAN KEBAJIKAN

UNIT PENGURUSAN GALERI BESTARI,
46 UNIT PENGURUSAN DEWAN BESTARI,

UNIT PENGURUSAN MURID BUKAN ISLAM

47 MAJLIS KOKURIKULUM SEKOLAH

48 PASUKAN BADAN BERUNIFORM

49 PERSATUAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK

50 PERSATUAN SEKOLAH DAN PERSATUAN DI BAWAH
UNIT HEM

51 MAJLIS SUKAN SEKOLAH

52 RUMAH SUKAN

53 KELAB SUKAN
JAWATAN KUASA PENILAI AKTIVITI KOKURIKULUM,

54 AHLI LEMBAGA KOPERASI SMK SUNGAI BESAR
BERHAD TAHUN 2019

55 PENCERAPAN PdPc & PENGHANTARAN BRM 2019
56 TAKWIM SEKOLAH 2019
57 PELAN SEKOLAH
58 HADIS NABI

5

VISI KPM
PENDIDIKAN BERKUALITI,
INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI KPM
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN

YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI

MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

MOTO SEKOLAH

‘SEPAKAT’

Sehati sejiwa,
Erat hubungan,
Perpaduan teguh,
Agama dijunjung,
Kasih disemai,
Amanah digalas,
Tanggungjawab dilunas

6

IKRAR SEKOLAH

Bahawa kami,
Murid-murid SMK Sungai Besar
dengan ini SEPAKAT dan berikrar ;
Akan menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh
Mematuhi peraturan-peraturan sekolah
Menjaga dan menaikkan imej sekolah
Menghormati guru-guru dan warga sekolah
Mentaati ibu bapa dan menyayangi keluarga kami
Mengamalkan ajaran agama serta nilai-nilai murni
Mematuhi peraturan keselamatan jalan raya

7

OBJEKTIF KUALITI SEKOLAH

1. Memberi peluang pendidikan kepada semua
warga sekolah tanpa mengira kaum dan bangsa.

2. Melahirkan insan yang berakhlak mulia, berilmu,
berketrampilan, dan mempunyai identiti nasional.

3. Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam
semua mata pelajaran serta penguasaan murid
dalam Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.

4. Menanamkan kemahiran yang tinggi dalam
penguasaan dwibahasa kepada semua murid.

5. Mengembangkan potensi individu murid melalui
pembangunan program kokurikulum dan sukan.

6. Menyediakan prasarana yang cukup dan
kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran.

7. Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran
yang dinamik, cekap dan berkesan.

8. Membina perhubungan dan permuafakatan dengan
agensi luar melalui pemerkasaan PIBG dalam
program Sarana PIBG dan Sarana Sekolah.

8

PIAGAM PELANGGAN
Kami berjanji dan berusaha untuk :
Memastikan peningkatan pencapaian prestasi
akademik, kokurikulum dan pembangunan modal
insan sekolah ke tahap yang cemerlang melalui ;
 Perancangan, pengurusan, pelaksanaan,

penyeliaan,dan penilaian program kurikulum, hal
ehwal murid dan kokurikulum berjalan dengan
lancar selaras dengan Falsafah Pendidikan
Negara dan Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia.
 Peningkatan taraf profesionalisme keguruan
dengan mengikuti program-program terancang
dan latihan berdasarkan kepada perkembangan
sistem pendidikan masa kini.
 Menjaga kebajikan para pelajar, guru dan
anggota bukan guru pada bila-bila masa,
sesuai dengan kehendak dan suasana semasa.
 Menjalinkan hubungan yang erat di antara
sekolah dan ibu bapa melalui PIBG.
 Membina rantaian perkhidmatan dengan agensi
luar sama ada agensi kerajaan atau bukan
kerajaan.

9

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI BESAR
45300 SUNGAI BESAR

SELANGOR DARUL EHSAN
TEL : 03-32241331 FAKS : 03-32244818
__________________________________________________________________________

Ruj kami : SMKSB.100-1/9/1( )
Tarikh : 2 Januari 2019
Semua guru dan kakitangan
SMK Sungai Besar
Tuan/puan,

ARAHAN MENJALANKAN TUGAS BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan itu, tuan/puan adalah dikehendaki melaksanakan tugas-tugas
sebagaimana yang dinyatakan dalam senarai tugas yang diberikan.

3. Diharapkan tuan/puan sentiasa merujuk kepada pentadbir sekolah dalam
melaksanakan semua program yang dirancang. Bagi program-program kokurikulum yang
melibatkan aktiviti luar, prosedur yang sepatutnya berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas
yang berkuatkuasa hendaklah sentiasa dipatuhi.

4. Tuan/puan juga dikehendaki untuk mematuhi arahan pentadbir sekolah bagi
menjalankan suatu tugas yang tidak dinyatakan berdasarkan keperluan perkhidmatan dari
semasa ke semasa.

5. Kegagalan tuan/puan melaksanakan tugas yang diarahkan boleh mengakibatkan
tuan/puan dikenakan tindakan tatatertib berdasarkan Perintah Am Bab D
(Peraturan Pegawai Awam-Kelakuan dan Tatatertib 1993).

Kerjasama dan komitmen yang tuan/puan berikan semoga menjadi ibadah dan amal baik
untuk tuan/puan dan mendapat ganjaran dan balasan yang sebaik-baiknya.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

HAJI SARONI BIN TASUKI
Pengetua
SMK Sungai Besar

10

SMK SUNGAI BESAR

45300 SUNGAI BESAR
SELANGOR DARUL EHSAN

SENARAI TUGAS
2019

11

SENARAI TUGAS MENGIKUT PORTFOLIO

PORTFOLIO NAMA JAWATANKUASA JAWATAN DISANDANG

PENGURUSAN
DAN

PENTADBIRAN

KURIKULUM

HAL EHWAL
MURID

KOKURIKULUM

LAIN-LAIN

Bahawasanya saya menerima pelantikan jawatan-jawatan di atas sebagaimana yang terkandung
dalam Buku Pengurusan Sekolah SMK Sungai Besar 2019 dengan penuh dedikasi dan
bertanggungjawab.

……………………………………….. Disahkan oleh : ………………………………………..
()

Tarikh : ………………………………………...

12

ETIKA KERJA 2019

A ARAHAN AM.
1. Selaku pegawai kerajaan, guru dan staf sokongan adalah tertakluk kepada segala arahan
yang terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu, semua guru dan staf sokongan
dikehendaki membaca, memahami dan mematuhi Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan
yang lain.
2. Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjungnya sebagai satu
profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan atau mata pencarian semata-mata.
3. Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip
perkhidmatan awam.
4. Guru dan staf hendaklah meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada
kepentingan diri dalam menjalankan tugas.
5. Guru dan staf hendaklah bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika
berada di sekolah dan menjaga harta benda sekolah.
6. Guru juga perlu sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap
menjalankan tugas.
7. Aspek penting seperti berintegriti dan ikhlas, wajib diamalkan sepanjang masa bertugas.

B KEHADIRAN / MASA BERTUGAS
1. Waktu bertugas.

Hari Guru Sesi Pagi Guru Sesi Petang Staf Sokongan
Isnin - Khamis 7.20 pagi – 1.30 tgh 12.20 tgh – 6.40 ptg
Jumaat 7.20 pagi – 12.30 tgh 2.20 ptg – 6.40 ptg 7.30 pagi – 1.00 tgh
Rabu (Kokurikulum) 1.30 tgh – 4.30 ptg 10.00 pagi – 1.00 tgh 2.00 ptg – 5.30 ptg
7.30 pagi – 12.15 tgh
2.45 ptg – 5.30 ptg

2. Pihak sekolah menggunakan sistem kad perakam waktu.
Guru dan staf sokongan dimestikan merakam waktu hadir bertugas dan waktu tamat bertugas.
Kegagalan merakam kehadiran akan dianggap tidak hadir bertugas pada hari tersebut.

3. Setiap kali ingin bercuti (Cuti Rehat Khas / Cuti Rehat), permohonan melalui HRMIS
hendaklah diajukan terlebih dahulu selewat-lewatnya 3 hari sebelum cuti. Kerjasama guru dan
staf juga dipohon untuk menuliskan makluman di papan keberadaan guru di pejabat.

4. Guru dan staf yang ingin keluar dari kawasan sekolah dalam masa bertugas, diminta
mendapatkan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pengetua. Gunakan BUKU
KEBENARAN MENINGGALKAN PEJABAT DALAM WAKTU BEKERJA.

5. Guru dan staf yang tidak dapat hadir atau terpaksa hadir lewat (kes kecemasan), hendaklah
memberi kenyataan dan sebab yang wajar melalui telefon, sebelum sesi persekolahan hari
berkenaan bermula.

6. Guru-guru dimestikan berada bersama-sama murid mengikut jadual waktu mengajar
masing-masing.

7. Guru-guru diminta menggunakan masa senggang untuk perkara-perkara yang berkaitan
tugas sahaja. Segala tugasan perlu dilaksanakan dan disempurnakan pada masa yang
ditetapkan.

8. Guru-guru yang bertanggungjawab untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum atau Pendidikan
Jasmani hendaklah mengawasi keselamatan murid sepanjang aktiviti dilaksanakan sehingga
tamat.

9. Guru-guru diwajibkan menghadiri mesyuarat / acara rasmi sekolah. Sekiranya tidak dapat
hadir, sila maklumkan secara bertulis kepada Pengetua / Penolong Kanan berkenaan.

13

C PERHIMPUNAN.

HARI SESI PAGI SESI PETANG

Isnin Mula Tamat Mula Tamat
Selasa - Khamis
7.20 pagi 8.00 pagi 1.20 tgh 1.50 tgh
Jumaat
7.20 pagi 7.30 pagi

7.20 pagi 8.00 pagi

1. Semua guru wajib menghadiri perhimpunan rasmi mingguan hari Isnin dan Jumaat dari awal
hingga tamat. Sila rekodkan kehadiran anda.

2. Guru bertugas mingguan, pengawas dan guru disiplin dikehendaki mengendalikan perhimpunan
sekolah setiap hari.

3. Berikut ialah atur cara perhimpunan yang perlu dipatuhi:
a Nyanyian Lagu Negaraku
b Nyanyian lagu Negeri Selangor
c Nyanyian Lagu Sekolah
d Ikrar Rukun Negara
e Ikrar Sekolah
f Laporan Guru Bertugas (minggu sebelum)
g Makluman Aktiviti Minggu Semasa / Pelancaran program.
h Ucapan Pengetua / wakil
i Doa.

4. Perhimpunan hari Selasa-Khamis adalah untuk memudahkan proses mendisiplinkan murid agar
mereka mematuhi peraturan sekolah. Sebarang pengumuman hendaklah dibuat melalui guru
bertugas atau guru disiplin.

5. Berikut ialah atur cara perhimpunan hari Jumaat:
a Bacaan Yasin dan doa.
b Tazkirah
c Penyampaian hadiah pertandingan peringkat daerah, negeri, kebangsaan / pelancaran
program khas.
d Ucapan Pengetua / wakil.

6. Semua guru kelas diminta hadir ke perhimpunan setiap hari untuk mencatat kehadiran murid
kelas masing-masing.

D PAKAIAN
1. Semua guru dan staf hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion dan bertepatan
dengan ETIKA PAKAIAN PENJAWAT AWAM.
Elakkan pakaian mencolok mata/ketat setiap kali berada di kawasan sekolah. Solekan dan
pemakaian barang kemas yang keterlaluan juga perlu dielakkan.
2. Guru Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian sukan yang lengkap semasa PdPc
berlangsung. Anda dibenarkan memakai pakaian sukan sepanjang hari kecuali semasa
perhimpunan rasmi.

E ARAHAN BERTUGAS DI LUAR KAWASAN
1. Semua guru yang mendapat arahan bertugas di luar, diminta mengisi buku MMI dan menulis
di papan keberadaan guru di pejabat.
Anda juga diminta menulis maklumat berkenaan di dalam kad perakam waktu.
Sekiranya terpaksa meninggalkan kelas, anda hendaklah meninggalkan tugasan secukupnya
untuk murid.
2. Guru yang bermesyuarat atau menghadiri kursus di luar, diminta menyediakan minit curai dan
menyerahkan satu salinan kepada Penolong Kanan berkenaan. Anda juga perlu berbincang
dengan pentadbir untuk hebahan info kursus / mesyuarat kepada guru lain dalam Program
Latihan Dalam Perkhidmatan.

14

F PENGURUSAN KEWANGAN.
1. Pastikan setiap penerimaan bayaran, resit diberi kepada murid.
2. Serahan bayaran kepada bendahari PIBG atau Pembantu Tadbir Kewangan hendaklah
dibuat tepat pada waktunya dengan jumlah yang betul. Sertakan juga senarai semak
bayaran.

G PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN.
1. Buku Rekod Mengajar hendaklah dilengkapkan dan diserahkan kepada Pengetua /
Penolong Kanan / Guru Kanan pada hari terakhir persekolahan setiap minggu.
2. Rancangan Pelajaran Harian hendaklah disiapkan setiap kali sebelum PdPc. Buku Rekod Mengajar
juga perlu dibawa bersama semasa melaksana PdPc.
3. Semua guru perlu meneliti Standard 4, SKPMg2 dan melaksanakan PdPc abad 21 mengikut panduan
yang diberi.
4. Pencerapan PdPc akan dilaksanakan 2 kali dalam setahun.
5. Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) perlu dilaksanakan, dan borang transit perlu ditampal
di dalam Buku Rekod Mengajar.

H PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
1. Penilaian dan pentaksiran perlu dilaksanakan mengikut standard yang ditetapkan.
2. Soalan hendaklah mengikut Jadual Spesifikasi Ujian (JSU), dengan menitikberatkan
kebolehpercayaan.
3. Ujian dan penilaian dilaksanakan mengikut takwim sekolah. Jadual pengawasan khas
hendaklah dipatuhi agar ujian/penilaian berjalan lancar dan keputusannya boleh dipercayai.
4. Guru diminta mematuhi carta alir pengurusan peperiksaan yang disediakan oleh unit
peperiksaan dan mengunci masuk markah dalam tempoh yang ditetapkan.
5 Semua data peperiksaan hendaklah dianalisis dan dilakukan tindakan susulan yang
bersesuaian untuk mengatasi kelemahan dan meningkatkan kualiti.

I SENARAI TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN.
1. Guru bertugas mingguan hendaklah hadir 15 minit awal sebelum persekolahan bermula, dan balik
sekurang-kurangnya 15 minit setelah masa persekolahan berakhir.
2. Memastikan bilik-bilik darjah telah dibersihkan, sampah telah dibuang, kipas dan lampu
telah dimatikan setelah tamat masa persekolahan.
3. Mengawasi disiplin dan keselamatan murid di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan waktu sebelum
loceng pertama.
4. Memantau kebersihan dan keselamatan bilik-bilik darjah, bilik-bilik khas, tandas, kantin dan perseki-
taran kawasan sekolah.
5. Memeriksa kebersihan dan keselamatan makanan yang dijual di kantin sekolah.
6. Menguruskan rawatan murid yang sakit, mengeluarkan surat kebenaran rawatan dan menghantar
mereka ke klinik / hospital.
7. Memastikan murid menepati waktu keluar masuk perhimpunan, rehat dan masa pertukaran.
8. Menguruskan hal-hal berkaitan dengan kehilangan barang-barang.
9. Perhimpunan:
9.1 Memastikan bendera, pembesar suara dan tempat duduk guru telah disediakan,
berfungsi dengan baik dan mencukupi.
9.2 Memastikan semua murid menepati masa menghadiri perhimpunan, berbaris dengan
kemas dan rapi, serta mematuhi peraturan perhimpunan.
9.3 Membimbing pengawas melaksanakan tugas dengan berkesan.
10. Menyediakan laporan pemantauan, aktiviti harian dan kerosakan harta benda sekolah di dalam BUKU
LAPORAN BERTUGAS MINGGUAN dan BUKU LAPORAN PERHIMPUNAN RASMI. Sekiranya ter-
dapat perkara penting, sila laporkan terus kepada Pengetua untuk tindakan segera.

15

JADUAL WAKTU DAN MASA MINIMUM SETAHUN (JAM) 2019

MP KELAS PERALIHAN JAM PERALIHAN
SETAHUN
1. BAHASA MELAYU (17) √
2. BAHASA INGGERIS (6) 278 √
3. BAHASA CINA (4) 108 √
4. AMALAN BAHASA MELAYU (14) 86 √
5. PENDIDIKAN SENI VISUAL (2) 236 √
6. PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (4) 32 √
42

MP TINGKATAN 1 JAM 1MWR 1MLT 1MLR 1LLY 1OKD 1DSY 1SRJ 1DHL 1KKW 1PMA
√ √ √ √ √ √ √ √
1.B.MELAYU(7) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √
2.B.INGGERIS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √
3.MATEMATIK(6) 112 √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √
4.SEJARAH(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
5.PEND.ISLAM(8) 128 √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √
6.PEND.MORAL(3) 64+32 √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
7.SAINS(6) 112 √ √ √ √

8.GEOGRAFI(3) 48 √ √

9.RBT(4) 64

10.B.ARAB(6) 96 √

11.KKQ(6) √

12.B.CINA(4) 64 √

13.SENI VISUAL(2) 32 √ √

14.ASK(4) 64 √ √

15.PJK(4) 64 √ √

16

MP TINGKATAN 2 JAM 2MWR 2MLT 2MLR 2LLY 2OKD 2DSY 2SRJ 2DHL 2KKW 2PMA

1.B.MELAYU(7) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2.B.INGGERIS(6) 112 √ √ √ √ √√√√ √ √
3.MATEMATIK(6) 112 √ √ √ √ √√√√ √ √

4.SEJARAH(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.PEND.ISLAM(8) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6.PEND.MORAL(4) 64+32 √ √√ √√

7.SAINS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.GEOGRAFI(4) 48 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9.RBT(4) 64 √ √ √ √ √ √

10.B.ARAB(6) 96 √

11.KKQ(6) √
12.B.CINA(4)
64 √ √√ √√

13.SENI VISUAL(2) 32 √ √ √ √ √√√√ √ √

14.ASK(4) 64 √ √ √ √

15.PJK(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

16. NILAM √ √√ √√ √

MP TINGKATAN 3 JAM 3MWR 3MLT 3MLR 3LLY 3OKD 3DSY 3SRJ 3DHL 3KKW 3PMA 3TLP

1.B.MELAYU(8) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2.B.INGGERIS(7) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3.MATEMATIK(7) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4.SEJARAH(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.PEND.ISLAM(8) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6.PEND.MORAL(4) 64+32 √ √√ √√

7.SAINS(7) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.GEOGRAFI(3) 48 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9.RBT(4) 64 √√√√ √ √ √

10.B.ARAB(6) 96 √

11.KKQ(6) √

12.B.CINA(4) 64 √ √√ √√

13.SENI VISUAL(2) 32 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

14.ASK(4) 64 √ √ √ √

15.PJK(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

16. NILAM √ √√ √

17

BIL MP TINGKATAN 4 JAM 4ST 4SK 4PA 4PP 4SR 4SS 4RC 4GE 4TW 4SV 4T

1 B.MELAYU(7) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 B.INGGERIS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 MATEMATIK(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 SEJARAH(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5 PEND.ISLAM(5) 96 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6 PEND.MORAL(4) 64 √ √ √ √ √

7 SAINS(6) 112 √√√√√√√√

8 BIOLOGI (5) 96 √

9 FIZIK (5) 96 √ √

10 KIMIA (5) 96 √ √

11 MAT TAMB (5) 96 √ √ √ √

12 SAINS SUKAN (6) 96 √

13 P. AKAUN (6) 96 √√

14 EKONOMI (6) 96 √

15 PERNIAGAAN (6) 96 √√

16 REKA CIPTA (6) 96 √

17 TASAWWUR (5) 96 √√

18 GEOGRAFI (5) 64 √√

19 SENI VISUAL (4,6) 64 √ √√√

20 SRT (6) 96 √

21 SAINS KOMP (6) 96 √

22 SIVIK (2) 32 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

23 PJK (3) 42 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

24 B. CINA (4) 64 √ √ √ √

25 NILAM √

BIL MP TINGKATAN 5 JAM 5ST 5SK 5PA 5SR1 5SR2 5SS 5RC 5GE 5TW1 5TW2 5SV1 5SV2

1 B.MELAYU(7) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 B.INGGERIS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 MATEMATIK(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 SEJARAH(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5 PEND.ISLAM(5) 96 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6 PEND.MORAL(4) 64 √ √ √ √√

7 SAINS(6) 112 √√√√√√√√√ √

8 BIOLOGI (5) 96 √

9 FIZIK (5) 96 √ √

10 KIMIA (5) 96 √ √

11 MAT TAMB (5) 96 √ √ √

12 SAINS SUKAN (6) 96 √

13 P. AKAUN (6) 96 √

14 EKONOMI (6) 96 √

15 PERNIAGAAN (6) 96 √√

16 REKA CIPTA (6) 96 √

17 TASAWWUR (5,7) 96 √ √√

18 GEOGRAFI (5) 64 √√

19 SENI VISUAL (4,6) 64 √√ √√ √√

20 SRT (6) 96 √√

21 SAINS KOMP (6) 96 √

22 SIVIK (2) 32 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

23 PJK (3) 42 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

24 B. CINA (4) 64 √ √ √ √√

25 NILAM √√

18

SENARAI NAMA GURU SESI PAGI TAHUN 2019

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PENGURUSAN)

BIL JUM NAMA GRED NO. TEL
0122827156
1 1 SARONI BIN TASUKI (Pengetua) DG 54 0133304316
0162432920
2 2 SAZUNA BINTI ABDUL WAHID (PK Pentadbir) DG 52 0126946009
0192549350
3 3 MOHD SUBHI BIN MARSAN (PK HEM) DG 52 0192727769
0132064833
4 4 IDRIS BIN SAHIR (PK KOKO) DG 52 0172240211
0132664042
5 5 AZIZ BIN ROSMAN @ SUJAH (PK PPKI) DG 48

6 6 ADNAN BIN MUDA (GKMP Tek.) DG 52

7 7 ROZIYAH BINTI TORI (GKMP Kem.) DG 52

8 8 SERIKONAH BINTI KASLAIN (GKMP Bhs) DG 52

9 9 RIZA RITA BINTI MOHD SHAPEE (GKMP Sc. Mat) DG 52

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PENYELARAS)

10 1 ANIS RAIHAN BINTI OTHMAN (GPSS) DG 44 0124562627
11 2 AHMAD MUHID BIN SAIAN (GPB) DG 48 0125102026

GURU BIMBINGAN KAUNSELING SEPENUH MASA

12 1 NURULHUDA BINTI RAMLI DG 44 0123291269
13 2 ABDUL MUIEZ BIN MOHAMMAD RUSLEE DG 44 0136000442

GURU CEMERLANG

14 1 ROSHILAH ANITA BINTI KASSIM DG 48 0173634207
2 AHMAD MUHID BIN SAIAN DG 48 0125102026

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (ALIRAN PERDANA)

15 1 ASH'ARI BIN SA'AT DG 48 0132442779
16 2 ADILA HANI BINTI NOORDIN DG 44 0193145799
17 3 AHMAD LUTFI BIN HASHIM DG 44 0192534789
18 4 AIDATUL AZEERA BINTI MUSTAFFA DG 41 0132720122
19 5 ALIA SUHAINA BINTI ABDUL RASID DG 41 0186644757
20 6 ANUAR BIN KADIR DG 34 0193038196
21 7 ALMARJAN BINTI YUSOFF DG 44 0199535535
22 8 AZMAN BIN HAMZAH DG 52 0192842521
23 9 CHE GAYAH BINTI CHE WIL DG 48 0199109973
24 10 CHE ZULAIMI BIN CHE YUSOF DG 41 0139615605
25 11 FARIDAH BINTI SARANI DG 52 0136735672
26 12 HASAN BIN SAINI DG 48 0196975422

27 13 IDA RAHAYU BINTI MOHAMED SUJARI DG 44 0133686786

28 14 INTAN MASDIANA BINTI MAMAT DG 44 0193299446
29 15 IZWAN BIN MOHD YUSOP DG 44 0162486418

19

30 16 JALINA BINTI JAAFAR DG 48 0132886510
31 17 JASLIYAH BINTI ABDUL SAMAT DG 48 0192461454
32 18 KAMARIAH TON BINTI SAPPIAN DG 52 0163407408
33 19 KALADEVI A/P APALASAMY SOMANAIDU DG 34 0125715670
34 20 KHAIRUL AZMAN BIN ABDUL HAMID DG 44 0136370537
35 21 KHAIRUL HADI BIN MOHD SAIBANI DG 44 0179725804
36 22 LEE POH CHEONG DG 44 0168899022
37 23 LIEW LENNI DG 44 0122275065
38 24 MAHADI BIN MUHAMMAD DG 44 0133543841
39 25 MANISAH BINTI ATAN DG 48 0172301780
40 26 MIRA AZNIE BINTI MISPARI DG 44 0133889586
41 27 MOHD NAZAHIR BIN MOHD SALIM DG 41 0133191423
42 28 MOHD RIDZUAN BIN KASIM DG 52 0126928937
43 29 MOHD HUSSAIRY BIN SIDEK DG 48 0192585759
44 30 MOHD KHATTAB BIN SHAARI DG 41 0193033341
45 31 MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF DG 41 0193332545
46 32 NAQIUYAH HANIM BINTI ZULKARNAIN DG 41 0135909167
47 33 NOR AISHAH BINTI OTHMAN DG 44 0194190393
48 34 NOR HAJJAH BINTI OMAR DG 52 0192532589
49 35 NOR HAPIZAH BINTI HARUN DG 52 01115089063
50 36 NOR SOFIATON JALILAH BINTI AYUB DG 48 0192068437
51 37 NORALINA BT SERDI DG 41 0127534804
52 38 NOR AZMAN BIN HASSAN DG 44 0192600575
53 39 NORHAFIZAH BINTI HUMAIDI DG 44 0123317412
54 40 NORHAYATI BINTI KARDI DG 48 01135150812
55 41 NORHERMA BINTI MOHAMAD HALIM DG 44 0193333594
56 42 NURFARAHIN BINTI MUHD SUPRI DG 41 0175401945
57 43 NUR SABRINA CHUA BINTI ABDULLAH DG 48 0133728669
58 44 NUR SHAKILA BINTI KIBAN DG 41 0194530967
59 45 NURSURIATI BINTI MOHD SABRI DG 41 0194557443
60 46 NURUL ISMAH BINTI SANIMAN DG 44 0176250843
61 47 NURUL SYAFIQAH BINTI MAJID DG 41 0134337087
62 48 NUR AKMARINA BINTI CHE MAT RAZALI DG 41 0133506003
63 49 NUR SYAZWANI BINTI MUHAMMAD DG 41 0196173607
64 50 NURUL ANIS BINTI KHALILLULLAH DG 41 0134933359
65 51 RASIDAH BINTI RASIDI DG 44 0132954956
66 52 RASYIDAH BINTI JA'APAR DG 44 0132055699
67 53 ROHAIDAH BINTI AHMAD DG 44 0193182310
68 54 ROHAIZAN BINTI ABD WAHAB DG 52 0193704676
69 55 ROKHMAH BINTI MOHAMAD ISAHAK DG 44 0139318163
70 56 ROSE RASINAH BINTI KADIR DG 52 0192852969

20

71 57 ROSLINA BINTI ABDULLAH MAWLANA DG 44 0193630323

72 58 ROSMAWATI BINTI AMAT BADARI DG 52 0136650516

73 59 ROSMIMIWAHIDA BINTI HASSAN DG 41 0133041842

74 60 RUZAIMAH BINTI SADIKIN DG 48 0178771179

75 61 SALEHAA BINTI MHD ANUAR DG 44 01133922446

76 62 SARINAH BINTI MOHD ZAINI DG 48 0193671711

77 63 SALIHIN BIN AMAT DG 44 0176654522

78 64 SHAHARUDIN BIN OSMIN DG 48 0196361752

79 65 SHAHRUL AKHYAR BIN MOHD SUKARMAN DG 44 0178429711

80 66 SHO CHING UOT DG 44 0176368286

81 67 SHUHADA BINTI HJ HUSIN DG 44 0192221974

82 68 SITI FATIMAH BINTI HJ.DULLAH DG 48 0192272967

83 69 SITI HABSAH NOR BINTI ALI DG 44 0172355350

84 70 SITI SOLEHA BINTI MAHMUD DG 44 0129154504

85 71 SITI AISYAH BINTI HASHIM DG 44 0196782360

86 72 SITI ASIAH BINTI MUHAMAD SUBRI DG 41 0134236352

87 73 SITI ZAIHA BINTI YAHYA DG 44 0133516075

88 74 SOFIAH BINTI SHAHRI DG 44 0196224829

89 75 SUHAIDA AZIRA BINTI SAMSURI DG 44 0193039511

90 76 SYARIN NADIA BINTI YAACOB DG 41 0195077757

91 77 WAN RUSHDAH BINTI WAN HASSAN DG 48 0192284782

92 78 ZAIDAH BINTI SUAN DG 48 0193428876

93 79 ZUBAIDAH BINTI MOHAMMED YUSSUF DG 48 0193083565

94 80 ZUBAIDAH BINTI ROSMIN DG 44 0194911732

95 81 ZUL FAHMI B MOHAMAD SAPAWI DG 44 0139278183

96 82 ZURZIANIS BINTI KAMARULZAMAN DG 52 0133400889

97 83 ZULEYANA BINTI ARSHAD DG 44 0193284420

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

98 1 MAHANOM BINTI MAT NOOR DG 52 0132724012

99 2 AHMAD MANSOR BIN ISHAK DG 44 0122851567

100 3 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ DG 41 0132873166

101 4 CHE HASHIM BIN MAT GHANI DG 48 1111226038

102 5 HELMI BIN AHMAD DG 48 0193716284

103 6 MESSALINA LIM SIAW SEE DG 44 0136395883

104 7 MOHD RAMLI BIN MOHD ALI DG 48 0126409139

105 8 MOHD SHAHREN BIN SHUKOR DG 42 01113240607

106 9 MOHD SHUKOR BIN DAUD DG 44 0105081102

107 10 NOORUL HUDA BINTI SAIEPUDDIN DG 41 0176740279

118 11 NORYUSMILA BINTI MAHMOOD ZULUDIN DG 41 0192177455

119 12 SUHANA BINTI MOHD SUNIP DG 42 0192359539

110 13 SITI SAYIDATINA BT MOHD DG 41 01119982287

111 14 WAN MOHD FAIZUL BIN WAN MOHD ZAHARI DG 41 0129232010

112 15 ZANARIAH BT MOKHTAR DG 41 0192846210

113 16 ZURAIDAH BINTI MUMIN DG 48 0176027512

21

SENARAI GURU SESI PETANG 2019

BIL NAMA (PK Petang) GRED NO.TELEFON
1 RUSNANI BINTI ABDULLAH (PEN.PK Petang) DG 52 0123424400
2 JAMALI BIN JARUTI DG 44 0133986317

GURU BIMBINGAN KAUNSELING SEPENUH MASA

3 ROHAIDA BINTI MD YASIN DG 44 0176654252

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (ALIRAN PERDANA)

4 AZMAN BIN SAIRI DG 34 0122512378

5 CHIA SENG KING DG 44 0193127146

6 HAIRUDIN BIN TAJUDIN DG 41 0192606485

7 KHAIRUN NISA’ BINTI KHAIRUDDIN DG 41 0176174277

8 KHALIESAH BT KAMARULZAMAN DG 41 0134453794

9 KHASMAWAI BIN SAIDON DG 41 0194211154

10 MARDANINGSEH BINTI NGADINO DG 48 0126203125

11 MOHAMAD FAIZIE BIN MISKIRAN DG 44 0133808590

12 MOHAMAD HAFID BIN TUJAD DG 48 0123529831

13 MOHD FAUZI BIN HJ MASULEH DG 52 0183115359

14 MUHAMMAD AIMAN BE BIN ABDULLAH DG 41 0132669953

15 MUSNI BINTI HAMID DG 41 0193019480

16 NASRULLAH BIN SHAMSUDDIN DG 44 0196018211

17 NORHAYATI BINTI MUBIN DG 34 0133318449

18 NUR SABRINA BINTI ABDUL HADI DG 44 0122946191

19 RABIATUN BINTI AMIR DG 52 0132238595

20 SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS DG 52 0193919393

21 SURAINI BINTI IBRAHIM DG 44 0126911682

22 SUZANA BINTI YUSOFF DG 48 0172540434

23 SHUFARUL AZNI BINTI ABDUL SHUKOR DG 44 0193416791

24 ZAMJULINA BT JA'AFAR DG 41 0123480128

22

SENARAI NAMA ANGGOTA KAKITANGAN PELAKSANA TAHUN 2019

BIL NAMA GRED NO.TELEFON

1 YUSOF BIN YAHYA (Ketua Pembantu Tadbir) N26 0192145904

2 ARIFIN BIN JAMALUDIN (Ketua Pembantu Makmal) C22 0192047434

3 AZIMAH BINTI RAMLI (Penolong Akauntan) W29 0134013080

4 MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDI (Juruteknik Komputer) FA29 0163976589

5 NOR ASMAH BINTI KIMIN (Pembantu Makmal) C22(KUP) 0173489220

6 FARIDAH BINTI SHAHARUDDIN (Pembantu Makmal) C22(KUP) 0193556426

7 ROSSIMAH BINTI RAHMAD (Pembantu Tadbir) N22(KUP) 0193651323

8 SANIDATONEZALA BINTI HJ HAMIS (Pembantu Tadbir) N19 0198810119

9 JAMIL BIN ASHAARI (Pembantu Tadbir) N19 0132547639

10 SITI SARAH BINTI JAAFAR (Penyelia Asrama) N19 0102553164

11 MOHAMED HADIR BIN BADRU ZAMAN (Pembantu Makmal) C19 0195050217

12 SITI MAHAYUM BINTI MAIZAL (Pembantu Makmal) C19 0138534948

13 MOHD SHAHRIZAN IN KAHLIL (Pembantu Makmal) C19 0132939661

14 JAMILAH BINTI MOHAMED NAFIAH (P.Pengurusan Murid) N19 0126680475

15 JUNAIDAH BINTI BAHARUDIN (P. Pengurusan Murid) N19 0126528353

16 NOR HUDA BINTI JULI (P. Pengurusan Murid) N19 0197052631
N19 0172107343
17 ROSMAWATI BINTI MOHAMMED KANDAR N14 01118904745
(Pem.Pengurusan Murid)

18 MOHD ZAIN BIN ALI (Pembantu Operasi)

19 ROSLAN BIN MANAN (Pembantu Operasi) N11 0193830055

20 ISMAIL BIN MOHD ARIF (Pembantu Operasi) N11 0193941054

21 MOHD AZLIE BIN LEMAN (Pembantu Operasi) N11 0183226011

23

GILIRAN BERTUGAS PENTADBIR 2019

HARI T JAN T FEB T MAC T APR T MEI T JUN

ISN 1 GK K

SEL 1 2 GK B

RAB 2 PK1 3 IS.MIK 1 H.PEK

KHA 3 PKHEM 4 PK 1 2 PK HEM

JUM 4 PKKOKU 1 PK PPKI 1 PK 1 5 PK HEM 3 PK KO

SAB 5 2 2 6 4 1

AHA 6 3 3 7 5 2

ISN 7 PK PPKI 4 TB CINA 4 PK HEM 8 PK KO 6 PK PPKI 3 CUTI PT

SEL 8 PK PTG 5 TB CINA 5 PK KO 9 PK PPKI 7 PK PTG 4 CUTI PT

RAB 9 GK TV 6 TB CINA 6 PK PPKI 10 PK PTG 8 GK TV 5 C.RAYA

KHA 10 GK SM 7 TB CINA 7 PK PTG 11 GK TV 9 GK SM 6 C.RAYA

JUM 11 GK K 8 TB CINA 8 GK TV 12 GK SM 10 GK K 7 C.RAYA

SAB 12 9 9 13 11 8

AHA 13 10 10 14 12 9

ISN 14 GK B 11 PK PTG 11 GK SM 15 GK K 13 GK B 10 C.RAYA

SEL 15 PK1 12 GK TV 12 GK K 16 GK B 14 PK 1 11 GK K

RAB 16 PK HEM 13 GK SM 13 GK B 17 PK 1 15 PK HEM 12 GK B

KHA 17 PK KO 14 GK K 14 PK 1 18 PK HEM 16 PK KO 13 PK 1

JUM 18 PK PPKI 15 GK B 15 PK HEM 19 PK KO 17 PKPPKI 14 PK HEM

SAB 19 16 16 20 18 15

AHA 20 17 17 21 19 16

ISN 21 THAIPUSAM 18 PK1 18 PK KO 22 PK PPKI 20 WESAK 17 PK KO

SEL 22 PK PTG 19 PK HEM 19 PK PPKI 23 PK PTG 21 PK PTG 18 PK PPKI

RAB 23 GK TV 20 PK KO 20 PK PTG 24 GK TV 22 NUZUL 19 PK PTG

KHA 24 GK SM 21 PK PPKI 21 GK TV 25 GK SM 23 GK TV 29 GK TV

JUM 25 GK K 22 PK PTG 22 GK SM 26 GK K 24 GK SM 21 GK SM

SAB 26 23 23 27 25 22

AHA 27 24 24 28 26 23

ISN 28 GK B 25 GK TV 25 CUTI PK PTG 29 GK B 27 CUTI PK1 24 GK K
SEL 29 PK1 26 GK SM GK SM PK 1 GK K
RAB 30 PK HEM 27 GK K
KHA 31 PK KO 28 GK B 26 CUTI PK1 30 28 CUTI PK HEM 25 GK B
JUM GK K GK TV
SAB
27 CUTI PK KO 29 CUTI PK KO 26 PK 1
GK TV GK SM

28 CUTI PKHEM 30 CUTI PK PTG 27 PK HEM
GK B GK B

29 CUTI PKPPKI 31 CUTI PPKI 28 PK KO
GK SM GK K

30 29

AHA 30

ISN

24

GILIRAN BERTUGAS PENTADBIR 2019

HARI T JUL T OGOS T SEPT T OKT T NOV T DIS
ISN
SEL 1 PKPPKI
RAB
KHA 2 PK PTG 1 GK B 31
JUM
SAB 3 GK TV 2 PK 1
AHA
ISN 4 GK SM 1 GK B 3 PK HEM
SEL
RAB 5 GK K 2 PK 1 4 PK KO 1 PK HEM
KHA
JUM 63 52
SAB
AHA 7 416 3 1
ISN
8 GK B 5 PK HEM 2 A.MUH 7 PKPPKI 4 PK KO 2 PK PTG
SEL
9 PK 1 6 PK KO 3 GK B 8 PK PTG 5 PKPPKI 3 GK TV
RAB
10 PKHEM 7 PK PPKI 4 PK 1 9 GK TV 6 PK PTG 4 GK SM
KHA
11 PK KO 8 PK PTG 5 PK HEM 10 GK SM 7 GK TV 5 GK K
JUM
12 PK PPKI 9 GK TV 6 PK KO 11 GK K 8 GK SM 6 GK B
SAB
AHA 13 10 7 12 9 7
ISN
SEL 14 11 8 13 10 8
RAB
KHA 15 PK PTG 12 CUTI P2 9 AGONG 14 GK B 11 GK K 9 PK 1
JUM PK1/GKB
SAB
AHA 16 GK TV 13 CUTI P2 10 PK PPKI 15 PK1 12 GK B 10 PK HEM
ISN PK HEM
SEL
RAB 17 GK SM 14 CUTI P2 11 PK PTG 16 PK HEM 13 PK 1 11 C.S.SEL
KHA PK KO
JUM
SAB 18 GK K 15 CUTI P2 12 GK TV 17 PK KO 14 PK HEM 12 PK KO
AHA PK PTG
ISN
19 GK B 16 CUTI P2 13 GK SM 18 PKPPKI 15 PK KO 13 PKPPKI
PKPPKI

20 17 14 19 16 14

21 18 15 20 17 15

22 PK 1 19 GK SM 16 CUTI M 21 PK PTG 18 PK PPKI 16 PK PTG

23 PK HEM 20 GK K 17 GK K 22 GK TV 19 PK PTG 17 GK TV

24 PK KO 21 PK 1 18 GK B 23 GK SM 20 GK TV 18 GK SM

25 PK PPKI 22 PK HEM 19 PK 1 24 GK K 21 GK SM 19 GK K

26 PK PTG 23 PK KO 20 PK HEM 25 DEEVA 22 GK K 20 GK B

27 24 21 26 23 21

28 25 22 27 24 22

29 GK TV 26 PK PPKI 23 PK KO 28 DEEVA 25 GK B 23 PK 1

30 GK SM 27 PK PTG 24 PK PPKI 29 DEEVA 26 PK 1 24 PK HEM

31 GK K 28 GK TV 25 PK PTG 30 GK B 27 PK HEM 25 PKPPKI

29 GK SM 26 GK TV 31 PK 1 28 PK KO 26 PK PTG

30 GK K 27 GK SM 29 PKPPKI 27 GK TV

31 28 30 28

29 29

30 GK K 30

Tugasan pada hari bertugas 5 Memastikan aktiviti pembersihan kawasan dan kawalan keselamatan telah dilaksanakan mengikut kontrak.
6 Memantau dewan makan asrama dan merasa makanan yang yang dibekalkan kepada penghuni.
1 Masa bertugas 7.20 - 4.30 petang. 7 Pentadbir perlu berada di pagar utama untuk amalan sekolah penyayang.
2 Memantau persekitaran sekolah dan asrama. 8 Menyediakan laporan harian di dalam BUKU LAPORAN PENTADBIR BERTUGAS.
3 Memantauan pelaksanaan PdPc.
4 Memastikan peraturan sekolah dan asrama dipatuhi.

25

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2019

MINGGU TARIKH SESI PAGI SESI PETANG
1 02 - 04 Jan
2 07 - 11 Jan Abdul Muiez bin Mohammad Ruslee Hairudin bin Tajudin
3 14 – 18 Jan Shuhada bt. Husin Rohaida bt. Md Yasin
4 22 – 25 Jan Mahanom bt. Mat Noor
5 28 Jan- 01 Feb Zurzianis bt. Kamarulzaman

6 11 – 15 Feb Sharuddin bin Osmin Azman Sairi
7 18 – 22 Feb Suhana bt. Mohd Sunip Khaliesah bt. Kamarulzaman
8 25 Feb – 1 Mac Roshilah Anita bt. Kassim
9 4 Mac - 8 Mac Zubaidah bt. Mohammed Yussuf
10 11 - 15 Mac
11 18 - 22 Mac Salihin bin Amat Kasmawai bin Saidon
Zuleyana bt. Arshad Mardaningseh bt. Ngadino
12 1 – 5 Apr Faridah bt. Sarani
13 8 - 12 Apr Siti Sayidatina bt. Muhamad
14 15 – 19 Apr
Muhammad Zahid bin Yusof Muhammad Aiman Be bin
Anis Raihan bt. Othman Abdullah
Nor Hapizah bt. Harun Norhayati bt. Mubin
Noorul Huda bt. Saiepuddin

Azman bin Hamzah Mohd Faizie bin Miskiran
Rosmawati bt. Amat Badari Rabiatun bt.Amir
Nursuriati bt.Sabri
Messalina Lim Siaw See

CUTI TAHUN BARU CINA 4 - 8 FEB 2019

Helmi bin Ahmad Mohd Hafid bin Tujad
Zaidah bt. Suan Suraini bt. Ibrahim
Adila Hani bt. Noordin Mohd Fauzi bin Masuleh
Almarjan bt. Yusoff Suzana bt. Yusoff
Che Zulaimi bin Che Yusof Nasrullah bin Shamsuddin
Nor Aishah bt. Othman Shufarul Azni bt.Abdul Shukur
Ida Rahayu bt. Mohamed Sujari
Zuraidah bt. Mumin
Khairul Azman bin Abdul Hamid
Manisah bt. Atan
Zanariah bt. Mokhtar
Rose Rasinah bt. Kadir

Mohd Ridzuan bin Kasim Jamali bin Jaruti
Noryusmila bt. Mahmood Zuludin Zamjulina bt. Ja’afar
Kaladevi A/P Apalasamy Somanaidu
Jasliyah bt. Abdul Samat

Nor Azman bin Hassan Shaiful Bahri bin Mohd Idris
Aidatul Azeera bt. Mustaffa Nur Sabrina bt. Abdul Hadi
Nurulhuda bt. Ramli
Mohd Ramli bin Mohd Ali

Zulfahmi bin Mohd Sapawi Khaliesah bt. Kamarulzaman
Liew Lenni Khairun Nisa’ bt. Khairuddin
Intan Masdiana bt. Mamat
Siti Aisyah bt. Hashim

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 : 25 - 29 MAC 2019

Wan Mohd Faizul bin Wan Mohd Zahari Azman bin Sairi
Suhaida Azira bt. Samsuri Rohaida bt. Md Yasin
Syarin Nadia bt. Yaacob
Sofiah bt. Shahri

Mohd Shahreen bin Shukor Hairudin bin Tajudin
Mira Aznie bt. Mispari Mardaningseh bt. Ngadino
Nor Sofiaton Jalilah bt.Ayub
Nor Shakila bt. Kiban

Azma Azuwan bin Abdul Aziz Khasmawai bin Saidon
Norhafizah bt. Humaidi Musni bt. Hamid
Rohaida bt. Ahmad
Ruzaimah bt. Sadikin

26

MINGGU TARIKH SESI PAGI SESI PETANG
15
16 22 – 26 Apr Ash`ari bin Sa`at Mohd Faizie bin Miskiran
17 Nur Syazwani bt. Muhammad Norhayati bt. Mubin
18 Salehaa bt. Anuar
19 Norhayati bt. Kadri

20 29 Apr - 3 Mei Mohd Shukor bin Daud Mohd Hafid bin Tujad
21 Rasyidah bt. Ja’apar Rabiatun Binti Amir
22 Siti Habsah Nor bt. Ali
23 Norherma bt.. Mohamad Halim
24
25 6 - 10 Mei Anuar bin Kadir Mohd Fauzi bin Masuleh
26 Noralina bt. Serdi Suraini bt. Ibrahim
27 Nur Syafiqah bt. Majid
28 Rasidah bt. Rasidi

13 - 17 Mei Lee Poh Cheong Nasrullah bin Shamsuddin
Rohaizan bt. Abdul Wahab Suzana bt. Yusof
Nurul Ismah bt. Saniman
Naqiuyah Hanim bt. Zulkarnain

20 - 24 Mei Mohd Nazahir bin Mohd Salim Shaiful Bahri bin Mohd Idris
Izwan bin Mohd Yusop Shufarul Azni bt. Abdul Shukur
Siti Fatimah bt. Dullah
Nurul Anis bt. Khalillullah

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 25 MEI - 9 JUN 2019

10 - 14 Jun Khairul Hadi bin Mohd Saibani Mohd Faizie bin Miskiran
Alia Suhaina bt. Abdul Rasid Khairun Nisa’ bt. Khairuddin
Norfarahin bin Mohd Sufri
Nur Sabrina Chua bt. Abdullah

17 - 21 Jun Ahmad Lutfi bin Hashim Khasmawai bin Saidon
Che Gayah bt. Che Wil Rohaida bt. Md Yasin
Siti Soleha bt. Mahmud
Rosmimiwahida bt. Hassan

24 - 28 Jun Sho Ching Uot Zamjulina bt. Ja’afar
Rokhmah bt. Mohd Isahak Khairun Nisa’ bt. Khairuddin
Zubaidah bt. Rosmin
Nor Hajjah bt. Omar

1 - 5 Julai Hasan bin Saini Hairudin bin Tajudin
Roslina bt. Abdullah Mawlana Mardaningseh bt. Ngadino
Nur Akmarina bt. Che Mat Razali
Siti Zaiha bt. Yahya

8 - 12 Julai Shahrul Akhyar bin M. Sukarman Azman bin Sairi
Jalina bt. Jaafar Zamjulina bt. Ja’afar
Kamariah Ton bt.Sappian
Sarinah bt. Mohd Zaini

15 - 19 Julai Ahmad Mansor bin Ishak Mohd Hafid bin Tujad
Zurzianis bt. Kamarulzaman Khaliesah bt. Kamarulzaman
Aidatul Azeera bt. Mustaffa
Siti Sayidatina bt. Muhammad

22 - 26 Julai Che Hasyim bin Mat Ghani Mohd Fauzi bin Masuleh
Zuleyana bt. Arshad Nur Sabrina bt. Abdul Hadi
Siti Asiah bt. Muhammad Subri
Zuraidah bt. Mumin

29 Julai - 2 Ogos Ahmad Muhid bin Saian Nasrullah bin Shamsuddin
Shuhada bt. Husin Rabiatun bt. Amir
Mahanom bt. Mat Noor
Zurzianis bt. Kamarulzaman

5 - 9 Ogos Mahadi bin Muhammad Azman Bin Sairi
Suhana bt. Mohd Sunip Norhayati bt. Mubin
Wan Rushdah bt. Wan Hassan
Zubaidah bt. Mohammed Yussuf

27

CUTI PENGGAL 2 : 12 - 18 OGOS 2019

Mohd Hussairy bin Sidek Shaiful Bahri bin Mohd Idris
Zuleyana bt Arshad Zamjulina bt. Ja’afar
29 19 - 23 Ogos Faridah bt Sarani

Siti Sayidatina bt Muhamad

Muhammad Zahid bin Yusof Musni bt. Hamid
Anis Raihan bt. Othman Khairun Nisa’ bt. Khairuddin
30 26 - 30 Ogos Nor Hapizah bt. Harun

Noorul Huda bt. Saiepuddin

Azman bin Hamzah
Rosmawati bt. Amat Badari Mohd Faizie bin Miskiran
31 2 - 6 Sept Nursuriati bt. Sabri Suzana bt. Yusoff

Messalina Lim Siaw See

Helmi bin Ahmad
Zaidah bt. Suan Khasmawai bin Saidon
32 9 - 13 Sept Adila Hani bt. Noordin Nur Sabrina bt. Abdul Hadi

Almarjan bt. Yusoff

Mohd Khattab bin Shaari
Nor Aishah bt. Othman Mohamad Hafid Bin Tujad
33 16 - 20 Sept Ida Rahayu bt. Mohamed Sujari Shufarul Azni bt. Abdul Shukur

Zuraidah bt. Mumin

Khairul Azman bin Abdul Hamid Muhammad Aiman Be bin
Manisah bt. Atan Abdullah
34 23 - 27 Sept Zanariah bt. Mokhtar Zamjulina bt. Ja’afar

Rose Rasinah bt. Kadir

Mohd Ridzuan bin Kasim
Noryusmila bt. Mahmood Zuludin Mohd Hafid bin Tujad
36 30 Sept - 4 Okt Kaladevi A/P Apalasamy Somanaidu Musni bt. Hamid

Jasliyah bt. Abdul Samat

Nor Azman bin Hassan Mohd Fauzi bin Masuleh
Aidatul Azeera bt. Mustaffa Mardaningseh bt. Ngadino
37 7 - 11 Okt Nurulhuda bt. Ramli

Mohd Ramli bin Mohd Ali

Zulfahmi bin Mohd Sapawi
Liew Lenni Nasrullah bin Shamsuddin
38 14 - 18 Okt Intan Masdiana bt. Mamat Khaliesah bin Kamarulzaman

Siti Aisyah bt. Hashim

Wan Mohd Faizul Wan Mohd Zahari Muhammad Aiman Be bin
Suhaida Azira bt. Samsuri Abdullah
39 21 - 25 Okt Syarin Nadia bt. Yaacob Rohaida bt. Md Yasin

Sofiah bt. Shahri

Mohd Shahreen bin Shukor Suraini bt. Ibrahim
Mira Aznie bt. Mispari Khairun Nisa’ bt. Khairuddin
40 28 Okt - 1 Nov Norsofiaton Jalilah bt. Ayub

Nor Shakila bt. Kiban

Azma Azuwan bin Abdul Aziz Mohd Faizie bin Miskiran
Norhafizah bt. Humaidi Rabiatun bt. Amir
41 4 - 8 Nov Rohaida bt. Ahmad

Ruzaimah bt. Sadikin

Ash`ari bin Sa`at
Nur Syazwani bt. Muhammad Azman bin Sairi
42 11 - 15 Nov Salehaa bt. Anuar Nur Sabrina bt. Abdul Hadi

Norhayati bt. Kadri

Mohd Nazahir bin Mohd Salim Khasmawai bin Saidon
Izwan bin Mohd Yusop Norhayati bt. Mubin
43 18 - 22 Nov Siti Fatimah bt. Dullah

Nurul Anis bt. Khalillullah

CUTI AKHIR TAHUN : 23 NOV 2019 HINGGA 31 DIS 2019

28

JADUAL BERTUGAS IMAM/PEMBIMBING BACAAN YASIN TAHUN 2019

HARI : JUMAAT MASA : 7.20 - 8.00 PAGI

TEMPAT : LAMAN MALAYSIANA & DEWAN BESTARI

TARIKH IMAM/PEMBIMBING TARIKH IMAM/PEMBIMBING
4.1.2019 5.7.2019
11.1.2019 HJ MOHD RIDZUAN BIN KASIM 12.7.2019 AHMAD LUTFI BIN HASHIM
18.1.2019 IDRIS BIN SAHIR 19.7.2019 KHAIRUL HADI BIN SAIBANI
25.1.2019 26.7.2019
1.2.2019 MAHADI BIN MUHAMMAD 2.8.2019 ASH'ARI BIN SA'AT
15.2.2019 HJ MOHD SUBHI BIN MARSAN 9.8.2019 MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF
22.2.2019 23.8.2019
1.3.2019 AHMAD MUHID BIN SAIAN 30.8.2019 ADNAN BIN MUDA
8.3.2019 AHMAD MANSOR BIN ISHAK 6.9.2019 KHAIRUL AZMAN BIN ABDUL HAMID
15.3.2019 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ 13.9.2019
22.3.2019 CHE ZULAIMI BIN CHE YUSOF 20.9.2019 HASSAN BIN SAINI
5.4.2019 ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE 27.9.2019 NOR AZMAN BIN HASSAN
12.4.2019 4.10.2019 HJ MOHD RIDZUAN BIN KASIM
19.4.2019 ANUAR BIN KADIR 11.10.2019 MOHD RAMLI BIN MOHD ALI
26.4.2019 AHMAD LUTFI BIN HASHIM 18.10.2019 MOHD NAZAHIR BIN MOHD SALIM
3.5.2019 KHAIRUL HADI BIN SAIBANI 25.10.2019 MOHD SHUKOR BIN DAUD
10.5.2019 1.11.2019
ASH'ARI BIN SA'AT SALIHIN BIN AMAT
MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF SHAHRUL AKHYAR BIN M SUKARMAN

ADNAN BIN MUDA HELMI BIN AHMAD
KHAIRUL AZMAN BIN ABD HAMID CHE HASHIM BIN MAT GHANI
MOHD SHAHREN BIN SHUKOR
HASAN BIN SAINI
NOR AZMAN BIN HASSAN WAN MOHD FAIZUL
HJ MOHD RIDZUAN BIN KASIM SHAHARUDIN BIN OSMIN
MOHD RAMLI BIN MOHD ALI ZUL FAHMI BIN MOHD SAPAWI
MOHD NAZAHIR BIN MOHD SALIM AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ
MOHD SHUKOR BIN DAUD AHMAD MANSOR BIN ISHAK
MOHD SHUKOR BIN DAUD
SALIHIN BIN AMAT
SHAHRUL AKHYAR BIN M SUKARMAN AZIZ BIN ROSMAN
HJ MOHD RIDZUAN BIN KASIM
HELMI BIN AHMAD
CHE HASHIM BIN MAT GHANI IDRIS BIN SAHIR
MOHD SHAHREN BIN SHUKOR MAHADI BIN MUHAMMAD
HJ MOHD SUBHI BIN MARSAN
WAN MOHD FAIZUL AHMAD MUHID BIN SAIAN
SHAHARUDIN BIN OSMIN AHMAD MANSOR BIN ISHAK
ZUL FAHMI BIN MOHD SAPAWI AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ
AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ CHE ZULAIMI BIN CHE YUSOF
AHMAD MANSOR BIN ISHAK ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE
MOHD SHUKOR BIN DAUD
ANUAR BIN KADIR
AZIZ BIN ROSMAN

29

TARIKH IMAM/PEMBIMBING TARIKH IMAM/PEMBIMBING
17.5.2019 8.11.2019
24.5.2019 HJ MOHD RIDZUAN BIN KASIM 15.11.2019 HJ MOHD RIDZUAN BIN KASIM
14.6.2019 IDRIS BIN SAHIR 22.11.2019 IDRIS BIN SAHIR
21.6.2019 15.11.2019
28.6.2019 MAHADI BIN MUHAMMAD 22.11.2019 MAHADI BIN MUHAMMAD
HJ MOHD SUBHI BIN MARSAN HJ MOHD SUBHI BIN MARSAN

AHMAD MUHID BIN SAIAN AHMAD MUHID BIN SAIAN
AHMAD MANSOR BIN ISHAK AHMAD MANSOR BIN ISHAK
AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ
CHE ZULAIMI BIN CHE YUSOF CHE ZULAIMI BIN CHE YUSOF
ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE

ANUAR BIN KADIR ANUAR BIN KADIR

30

JADUAL FIQH WANITA TAHUN 2019
SMK SUNGAI BESAR

TEMPAT : SURAU AT TAQWA SMK SUNGAI BESAR

MASA : 12.30 - 2.00 PTG

PESERTA : MURID PEREMPUAN ISLAM TINGKATAN 1 , 2 , 3 , 4 & 5

TARIKH TINGKATAN TAJUK TINDAKAN KAWALAN DISIPLIN

15.2.2019 TINGKATAN 2,3,4 & 5 SOLAT FARDU ZUBAIDAH BT M YUSSUF HANIM, SYAFIQAH, ZAIDAH,
JUMAAT RASYIDAH BT JA'APAR KAMARIAH TON, ROHAIZAN,
NOR SOFIATON JALILAH ZURZIANIS, HABSAH, INTAN

15.3.2019 TINGKATAN 1 SOLAT FARDU SURAINI BT IBRAHIM MARDA , NORHAYATI ,
JUMAAT RABIATUN BT AMIR SALEHAA

19.4.2019 TINGKATAN 2,3,4 & 5 TAHAROH IDA RAHAYU BT SUJARI ADILAH , ROSE RASINAH,
JUMAAT TAHAROH SITI FATIMAH BT HJ DULLAH SOLEHA, ROKHMAH,

ROHAIDAH BT AHMAD SHUHADA, ANIS RAIHAN,
NORHERMA, SITI ZAIHA,

ROSMAWATI

17.5.2019 SURAINI BT IBRAHIM AKMARINA , SYAZWANI
JUMAAT RABIATUN BT AMIR
TINGKATAN 1

28.6.2019 TINGKATAN 2,3,4 & 5 SOLAT JAMAK & ZUBAIDAH BT M YUSSUF MANISAH , SHAKILA ,
JUMAAT QASAR RASYIDAH BT JA'APAR FARIDAH, ZUBAIDAH R,
NOR SOFIATON JALILAH
MIMI WAHIDA , NUR
SABARINA, NOR HAJJAH,
CHE GAYAH, RASIDAH R

26.7.2019 TINGKATAN 1 SOLAT JAMAK & SURAINI BT IBRAHIM SUZANA , ROHAIDA YASIN
JUMAAT QASAR RABIATUN BT AMIR

23.8.2019 TINGKATAN 2,3,4 & 5 HIJAB SITI AISYAH BT HASHIM JASLIYAH , JALINA , SOFIAH,
JUMAAT NURUL ISMAH BT SANIMAN NORHAFIZAH , NORALINA,
ZULEYANA, MIRA AZNIE,
AL MARJAN BT YUSOFF RUZAIMAH, ROSLINA

20.9.2019 TINGKATAN 1 HIJAB SURAINI BT IBRAHIM KHALIESAH, ZAMJULINA
JUMAAT RABIATUN BT AMIR

ZAIHA , NURUL HUDA RAMLI,
IDA RAHAYU BT SUJARI AIDATUL, NOR AISYAH ,
25.10.2019 TINGKATAN 2,3,4 & 5 PENGURUSAN SITI FATIMAH BT HJ DULLAH NURSURIATI, ROSHILA,
JUMAAT JENAZAH ROHAIDAH BT AHMAD SYARIN, SARINAH, NOR

HAPIZAH , NORHAYATI KARDI

31

PENYELARAS TINGKATAN

PERALIHAN & TINGKATAN 1 : MARDANINGSEH BT. NGADINO

TINGKATAN 2 : MANISAH BT. ATAN
ZULEYANA BT. ARSHAD

TINGKATAN 3 : ALMARJAN BT. YUSOFF
SITI ASIAH BT. MUHD SUBRI

TINGKATAN 4 : SALEHAA BT. MHD ANUAR
NURFARAHIN BT. MUHD SUPRI

TINGKATAN 5 : NUR SYAZWANI BT. MUHAMMAD
JASLIYAH BT. ABDUL SAMAT

SENARAI GURU KELAS DAN GURU PEMBANTU ALIRAN PERDANA

TINGKATAN GURU KELAS GURU PEMBANTU

PERALIHAN MOHAMAD HAFID BIN TUJAD KHASMAWAI BIN SAIDON

TINGKATAN 1 GURU KELAS GURU PEMBANTU

1KA/MLT NUR SABRINA BT. ABDUL HADI RABIATUN BT. AMIR

1RK/MWR KHAIRUN NISA’ BT. KHAIRUDDIN SAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS

101/MLR ZAMJULINA BT.JA’AFAR MOHD FAUZI BIN MASULEH

102/LLY NASRULLAH BIN SHAMSUDDIN SUZANA BT. YUSOFF

103/OKD KHALIESAH BT. KAMARULZAMAN ROHAIDA BT. MD YASIN

104/DSY SHUFARUL AZNIE BT ABD SHUKOR HAIRUDIN BIN TAJUDIN

105/SRJ AZMAN BIN SAIRI MOHAMAD FAIZIE BIN MISKIRAN

106/DHL MUSNI BT. HAMID SURAINI BT. IBRAHIM
107/KKW MUHAMMAD AIMAN BE BIN MARDANINGSEH BT. NGADINO
108/PMA ABDULLAH JAMALI BIN JARUTI
NORHAYATI BT. MUBIN

32

SENARAI GURU KELAS DAN GURU PEMBANTU ALIRAN PERDANA

TINGKATAN 2 GURU KELAS GURU PEMBANTU

2KA/MLT RUZAIMAH BT. SADIKIN AIDATUL AZEERA BT. MUSTAFFA
2RK/MWR SITI AISYAH BT. HASHIM NOR HAPIZAH BT. HARUN
201/MLR ROSLINA BT. ABD. MAWLANA NOR AZMAN BIN HASSAN
202/LLY ZULEYANA BT. ARSHAD KHAIRUL AZMAN BIN ABD. HAMID
203/OKD MANISAH BT. ATAN ROSHILAH ANITA BT. KASSIM
204/DSY MOHD KHATTAB BIN SHAARI AIDATUL AZEERA BT. MUSTAFFA
205/SRJ MOHD HUSSAIRY BIN SIDEK NURULHUDA BT. RAMLI
206/DHL SITI ZAIHA BT. YAHYA LIEW LENNI
207/KKW KALADEVI A/P A. SOMANAIDU CHE ZULAIMI BIN CHE YUSOF
208/PMA MIRA AZNIE BT. MISPARI NURUL ISMAH BT. SANIMAN

TINGKATAN 3 GURU KELAS GURU PEMBANTU

3KA/MLT SITI ASIAH BT. MUHD SUBRI ROKHMAH BT. MOHD ISAHAK
3RK/MWR
301/MLR NURUL SYAFIQAH BT. MAJID ABDUL MUIEZ BIN MOHAMMAD
302/LLY RUSLEE
303/OKD
304/DSY NAQIUYAH HANIM BT. ZULKARNAIN ROSMAWATI BT. AMAT BADARI
305/SRJ
NURSURIATI BT. MOHD SABRI INTAN MASDIANA BT. MAMAT
306/DHL
307/KKW ROSE RASINAH BT KADIR ANUAR BIN KADIR
308/PMA
309/TLP SOFIAH BT. SHAHRI CHE GAYAH BT. CHE WIL
NUR AKMARINA BT. CHE MAT
RAZALI NOR SOFIATON JALILAH BT. AYUB
NURUL ANIS BT. KHALILLULLAH ABDUL MUIEZ BIN MOHAMMAD
RUSLEE
ALMARJAN BT.YUSOFF ZUBAIDAH BT. ROSMIN

NOR AISHAH BT. OTHMAN AZMAN BIN HAMZAH

IDA RAHAYU BT. MOHD SUJARI MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF

33

SENARAI GURU KELAS DAN GURU PEMBANTU ALIRAN PERDANA

TINGKATAN 4 GURU KELAS GURU PEMBANTU

4ST NURFARAHIN BT. MUHD SUPRI FARIDAH BT. SARANI
4SK
4PA LEE POH CHEONG JALINA BT. JAAFAR
4PP
4SR ASH’ARI BIN SAAT IZWAN BIN MOHD YUSOP
4SS
4RC NORHERMA BT. MOHD HALIM NORALINA BT. SERDI
4GE
4TW SALEHAA BT. MHD ANUAR SYARIN NADIA BT. YAACOB
4SV
4T MOHD RIDZUAN BIN KASIM AHMAD LUTFI BIN HASHIM

NUR SYAZWANI BT. MUHAMMAD SITI FATIMAH BT. HJ. DULLAH

MAHADI BIN MUHAMMAD ZURZIANIS BT. KAMARULZAMAN

ROSMIMIWAHIDA BT. HASSAN SHAHARUDIN BIN OSMIN

JASLIYAH BT. ABD. SAMAT SHO CHING UOT

SALIHIN BIN AMAT NUR SHAKILA BT. KIBAN

TINGKATAN 5 GURU KELAS GURU PEMBANTU

5ST ZAIDAH BT. SUAN SHUHADA BT. HJ. HUSIN
5SK RASYIDAH BT. JA’APAR AHMAD MUHID BIN SAIAN
5PA SITI HABSAH NOR BT. ALI MOHD NAZAHIR BIN MOHD SALIM
5SR1 SITI SOLEHA BT. MAHMUD ROHAIDAH BT. AHMAD
5SR2 NUR SABRINA CHUA BT. KAMARIAH TON BT. SAPPIAN
5SS ABDULLAH ADILA HANI BT. NOORDIN
5RC NORHAFIZAH BT. HUMAIDI ROHAIZAN BT. ABD. WAHAB
5GE SARINAH BT. MOHD ZAINI SUHAIDA AZIRA BT. SAMSURI
5TW1 KHAIRUL HADI BIN SAIBANI ZUL FAHMI BIN MOHD SAPAWI
5TW2 ZUBAIDAH BT. MOHD YUSSUF NORHAYATI BT. KARDI
5SV1 RASYIDAH BT. JA’APAR ANIS RAIHAN BT. OTHMAN
5SV2 ALIA SUHAINA BT. ABD. RASID NOR HAJJAH BT. OMAR
HASAN BIN SAINI

34

SENARAI GURU KELAS PPKI

TINGKATAN GURU KELAS

BP 1 MESSALINA LIM SIAW SEE
BP 2 MOHD SHUKOR BIN DAUD
BP 3 SAYIDATINA BT. MOHD
BP 4 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ
BP 5 NORYUSMILA BT. MAHMOOD ZULUDIN
BP 6 ZURAIDAH BT. MUMIN
BP 7 NOORUL HUDA BT. SAIEPUDDIN
BD 1 MOHD SHAHREN BIN SHUKOR
BD 2 AHMAD MANSOR BIN ISHAK
BD 4 ZANARIAH BT. MOKHTAR
BD 5 HELMI BIN AHMAD

35

MAJLIS PENGURUSAN
DAN

PENTADBIRAN SEKOLAH

36

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 2019

PENGETUA : TN. HJ. SARONI BIN TASUKI
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN : PN. SAZUNA BT. ABDUL WAHID
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID : TN. HJ. MOHD SUBHI BIN MARSAN
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM : EN. IDRIS BIN SAHIR
PENOLONG KANAN PETANG : PN. RUSNANI BT. ABDULLAH
PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS : EN. AZIZ BIN ROSMAN @ SUJAH

GURU KANAN MATA PELAJARAN : PN .SERIKONAH BT. KASLAIN
: PN. ROZIYAH BT. HJ TORI
GURU KANAN BAHASA : PN. HJH. RIZA RITA BT. MOHD SHAPEE
GURU KANAN KEMANUSIAAN : EN. ADNAN BIN MUDA
GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

PENOLONG PK PETANG
EN. JAMALI BIN JARUTI

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN (THINK TANK) SEKOLAH

PENASIHAT : PENGETUA
PENGERUSI : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI : PK HEM

SETIAUSAHA 1 PK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA 2 PK PETANG
PK PPKI
GKMP
: PN. NOR HAPIZAH BT. HARUN
: PN. HJH. FARIDAH BT. SARANI

PENYELARAS:

KECEMERLANGAN SAINS : PN. NOR HAJJAH BT. OMAR
KECEMERLANGAN MATEMATIK : PN. KAMARIAH TON BT. SAPPIAN
KECEMERLANGAN 3M : TN. HJ. MOHD FAUZI BIN MASULEH
KECEMERLANGAN BAHASA INGGERIS : EN. SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS
KECEMERLANGAN BAHASA MELAYU : PN. HJH. ROSE RASINAH BT. KADIR
KECEMERLANGAN HEM/KEHADIRAN : PN. HJH. ZURZIANIS BT. KAMARULZAMAN
KECEMERLANGAN KOKURIKULUM : PN. HJH. ROHAIZAN BT. ABDUL WAHAB
KECEMERLANGAN KEROHANIAN : TN. HJ. MOHD RIDZUAN BIN KASIM
KECEMERLANGAN ASRAMA : PN. HJH. RABIATUN BT. AMIR
KECEMERLANGAN SARANA : PN. HJH. MAHANOM BT. MAT NOOR
KECEMERLANGAN 3K : PN. ROSMAWATI BT. AMAT BADARI
KECEMERLANGAN PEMBANGUNAN/BAIK PULIH : EN. AZMAN BIN HAMZAH

37

JAWATANKUASA SEKOLAH BESTARI

PENASIHAT : PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH
PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI II : PK HEM
NAIB PENGERUSI III : PK KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI IV : PK PETANG
NAIB PENGERUSI V : PK PPKI
SETIAUSAHA : EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN (PENYELARAS BESTARI)
PEN. SETIAUSAHA : PN. HJH. RASIDAH BT. RASIDI (P. PENYELARAS BESTARI)

AHLI JAWATANKUASA : GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL
GKMP SAINS DAN MATEMATIK
GKMP KEMANUSIAAN
GKMP BAHASA
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
KETUA PANITIA
KETUA GBKSM
KETUA PEMBANTU TADBIR
PENYELIA ASRAMA

JURUTEKNIK : EN. MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDI

JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2)

PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI II : PK HEM
NAIB PENGERUSI III : PK KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI IV : PK PETANG
NAIB PENGERUSI V : PK PPKI
SETIAUSAHA : GKMP SAINS DAN MATEMATIK
PENOLONG SETIAUSAHA : GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL
AJK : GKMP KEMANUSIAAN

GKMP BAHASA
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
GURU DATA
GURU PENYELARAS ICT
KETUA GBKSM
SETIAUSAHA AKADEMIK
SETIAUSAHA HEM
SETIAUSAHA KOKURIKULUM
SETIAUSAHA PPKI
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
SETIAUSAHA SUKAN
KETUA WARDEN ASRAMA

38

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

PENGERUSI : PENGETUA
N. PENGERUSI : PK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA : KETUA PEMBANTU TADBIR
P. SETIAUSAHA : PEMBANTU TADBIR KEWANGAN
AJK : PK HEM

JURU AUDIT DALAM PK KOKURIKULUM
PK PETANG
PK PPKI
GKMP BAHASA
GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL
GKMP SAINS DAN MATEMATIK
GKMP KEMANUSIAAN
KETUA GBKSM
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
PENYELIA ASRAMA
: PN. HJH. NORHERMA BT. MOHAMAD HALIM

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK)

PENGERUSI : PENGETUA
N. PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI II : PK HAL EHWAL MURID
N. PENGERUSI III
N. PENGERUSI IV PK KOKURIKULUM
N. PENGERUSI V PK PETANG
SETIAUSAHA PK PPKI
(PEGAWAI ASET) : EN. SALIHIN BIN AMAT
P. SETIAUSAHA
AJK : PN. NURUL ISMAH BT. SANIMAN
: GKMP BAHASA
PEGAWAI PENERIMA : GKMP KEMANUSIAAN
: GKMP SAINS DAN MATEMATIK
PEGAWAI PEMERIKSA : GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL
PEGAWAI STOR : SETIAUSAHA KOKURIKULUM
PEGAWAI PELUPUS : SETIAUSAHA SUKAN
AUDIT DALAMAN : PENYELARAS BESTARI
: KETUA GBKSM
: KETUA PEMBANTU TADBIR
: PENYELIA ASRAMA
: EN. YUSOF BIN YAHYA
: EN. ROSLAN BIN MANAN
: PN. AZIMAH BT. RAMLI
: PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
: PENOLONG KANAN HEM
: PN. ROSMAWATI BT. MOHD KANDAR
: EN. HASAN BIN SAINI
: PN. ROSMAWATI BT. MOHD KANDAR
: PN. HJH. NORHERMA BT. MOHAMAD HALIM

39

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)

PENASIHAT : PENGETUA
PENGERUSI : PK PENTADBIRAN
T. PENGERUSI : PK HEM
N. PENGERUSI I : PK KOKURIKULUM
N. PENGERUSI II : PK PETANG
N. PENGERUSI III : PK PENDIDIKAN KHAS
PENGURUS KUALITI : GKMP SAINS DAN MATEMATIK
SETIAUSAHA : GKMP BAHASA
P. SETIAUSAHA : GKMP KEMANUSIAAN

PK 01 PENGURUSAN PANITIA PK 13 P. KAWALAN REKOD DAN
PN. HJH. RASYIDAH BT. JA’APAR DOKUMEN KUALITI
PN. NURYUSMILA BT. MAHMOOD ZULUDIN
PN. ZUBAIDAH BT. MOHD YUSSUF
PK 02 PENGURUSAN JADUAL TN. HJ. MOHD RAMLI BIN MOHD RAMLI
EN.NOR AZMAN BIN HASSAN
EN. SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS PK 14 PENGURUSAN AUDIT DALAMAN
CIK MESSALINA LIM SIAW SEE PN. ALMARJAN BT YUSOFF
PK 03 PENGURUSAN PdPc PN. ZURAIDAH BT. MUMIN
PN. HJH. NUR SABRINA CHUA BT. ABDULLAH PK 15 P. KAWALAN PERKHIDMATAN
PN. NURYUSMILA BT. MAHMOOD ZULUDIN
YANG TIDAK AKUR
PK 04 PENGURUSAN PENCERAPAN EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN
PN. SERIKONAH BT. KASLAIN TN. HJ. HELMI BIN AHMAD
PK 16 P. TINDAKAN PEMBETULAN,
PK 05 PENGURUSAN PEPERIKSAAN PENCEGAHAN & PENAMBAHBAIKAN
PN. ROHAIDAH BT. AHMAD EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN
PN. SURAINI BT. IBRAHIM TN. HJ. HELMI BIN AHMAD
EN. SHAHREN BIN SHUKOR PK 17 PENGURUSAN PROLEHAN
PK 06 SEMAKAN HASIL KERJA MURID EN. SALIHIN BIN AMAT
PN. SERIKONAH BT. KASLAIN EN. MOHD SHUKOR BIN DAUD
PN. SUHANA BT. MOHD SUNIP PK 18 PENGURUSAN PdPc GURU GANTI
EN. NOR AZMAN BIN HASSAN
PK 07 PENGURUSAN MESYUARAT EN. SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS
PN. JASLIYAH BT. ABDUL SAMAT CIK MESSALINA LIM SIAW SEE
CIK SAYIDATINA BT. MOHD PK 19 P. PENTAKSIRAN BERASASKAN
PK 08 PENGURUSAN BIMBINGAN
PN. NURULHUDA BT. RAMLI SEKOLAH
TN. HJ. AHMAD MANSOR BIN ISHAK PN. LIEW LENNI
PK 09 PENGURUSAN PUSAT SUMBER PN. ZURAIDAH BT. MUMIN
PN. ANIS RAIHAN BT. OTHMAN PK 20 PENGURUSAN DATA
CIK SAYIDATINA BT. MOHD PN. NURUL ISMAH BT. SANIMAN
PK 10 PENGURUSAN LATIHAN PERSONEL PN. NOORUL HUDA BT. SAIEPUDDIN
PN. HJH. MAHANOM BT. MAT NOOR PK 21 PENGURUSAN PROGRAM
PN. ROSMAWATI BT. AMAT BADARI PN. AIDATUL AZEERA BT. MUSTAFFA
PN. ZANARIAH BT. MOKHTAR PN. ZURAIDAH BT MUMIN
PK 11 PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN PK 22 PENGURUSAN SUMBER LUAR
TN. HJ. MOHD SUBHI BIN MARSAN
EN. AZMAN BIN HAMZAH (KONTRAK PERKHIDMATAN)
EN. JAMALI BIN JARUTI TN. HJ. MOHD SUBHI BIN MARSAN
PN. HJH. MAHANOM BT. MAT NOOR EN. AZMAN BIN HAMZAH
PK 12 P. MAKLUM BALAS
PK 23 PENGURUSAN RISIKO PELUANG
PELANGGAN PN. SAZUNA BT. ABD WAHID
TN. HJ. MOHD SUBHI BIN MARSAN EN. YUSOF BIN YAHYA
PN. NURULHUDA BT. RAMLI
EN. JAMALI BIN JARUTI PK 24 PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
PN. HJH. MAHANOM BT. MAT NOOR TN. HJ. MOHD SUBHI BIN MARSAN
PN. HJH. CHE GAYAH BT. CHE WIL

40

JAWATANKUASA TATATERTIB GURU DAN KAKITANGAN

PENGERUSI : PENGETUA
N. PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI II : PK PETANG
SETIAUSAHA : PK HEM
P. SETIAUSAHA I : PK KOKURIKULUM
P. SETIAUSAHA II : PK PPKI
AHLI JAWATANKUASA : GKMP BAHASA

GKMP KEMANUSIAAN
GKMP SAINS DAN MATEMATIK
GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK DAN KAJIAN TINDAKAN

PENGERUSI : PENGETUA
N. PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI II : PK HAL EHWAL MURID
N. PENGERUSI III : PK KOKURIKULUM
N. PENGERUSI IV : PK PETANG
N. PENGERUSI V : PK PPKI
SETIAUSAHA : PN. ROSMAWATI BT. AMAT BADARI
P. SETIAUSAHA : PN. HJH. CHE GAYAH BT. CHE WIL
AJK : GURU KANAN BAHASA

GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK

GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

GURU KANAN KEMANUSIAAN

SETIAUSAHA AKADEMIK

SETIAUSAHA HAL EHWAL MURID

SETIAUSAHA KOKURIKULUM

SETIAUSAHA KURIKULUM PPKI

GURU CEMERLANG

KETUA-KETUA PANITIA

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

SETIAUSAHA PBS

SETIAUSAHA SPSK

SETIAUSAHA UBK

PENYELARAS KECEMERLANGAN PT3

PENYELARAS KECEMERLANGAN SPM

KETUA WARDEN ASRAMA

41

JAWATANKUASA DATA SEKOLAH

PENGERUSI : PENGETUA
T. PENGERUSI : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI : PK HAL EHWAL MURID
: PK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA : PK PETANG
P. SETIAUSAHA I : PK PPKI
P. SETIAUSAHA II : PN. NURUL ISMAH BT. SANIMAN
: CIK SYARIN NADIA BT. YAACOB
AHLI JAWATANKUASA : PN. NOORUL HUDA BT. SAIEPUDDIN (PPKI)

CIK KHALIESAH BT. KAMARULZAMAN
: 1. PN. NURUL ANIS BT. KHALILLULLAH (HRMIS)

2. PN. HJH. CHE GAYAH BT. CHE WIL (SISMAKAN)

3. PN. HJH. ZURZIANIS BT. KAMARULZAMAN (SPBT & SISTEK)

4. PN. ROHAIDAH BT. AHMAD ( PEPERIKSAAN)

5. EN. SALIHIN BIN AMAT (ASET)

6. PN. SITI SARAH BT. JAAFAR (ASRAMA)

7. PN. ANIS RAIHAN BT. OTHMAN (PUSAT SUMBER)

8. EN. AZMAN BIN HAMZAH (DISIPLIN)

9. PN. NURUL ISMAH BT. SANIMAN (EMIS, OPMEN &

e-OPERASI)

11. ENROLMEN :

PN. SITI HABSAH NOR BT. ALI (PERDANA-PAGI)

PN. SUZANA BT. YUSOFF (PERDANA-PETANG)

PN. NOORUL HUDA BT. SAEIPUDDIN (PPKI)

12. PN. ROSMAWATI BT. MOHD KANDAR (Myspata)

13. GURU-GURU PENYELARAS TINGKATAN

14. GURU-GURU TINGKATAN

42

JAWATANKUASA LATIHAN PERSONEL/PERKEMBANGAN STAF

PENGERUSI : PENGETUA
TIMBALAN PENGERUSI : PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI : PK HAL EHWAL MURID
: PK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA : PK PETANG
LATIHAN PERSONEL : PK PPKI
SETIAUSAHA
PERKEMBANGAN STAF : PN. HJH. MAHANOM BT. MAT NOOR
DOKUMEN/DATA
AJK : PN. ROSMAWATI BT. AMAT BADARI
: PN. KHAIRUN NISA’ BT. KHAIRUDDIN
: SEMUA GKMP

GURU CEMERLANG
SEMUA KAUNSELOR
GURU MEDIA
GURU DATA
KETUA PANITIA
KETUA PEMBANTU TADBIR
JUNAIDAH BT. BAHARUDIN (PPM)

JAWATANKUASA PEMANDU PELAKSANA MELINDUNGI MASA
INSTRUKSIONAL (MMI)

PENGERUSI : PENGETUA
N. PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI II : PK PETANG
N. PENGERUSI III : PK HAL EHWAL MURID
N. PENGERUSI IV : PK KOKURIKULUM
N. PENGERUSI V : PK PPKI
SETIAUSAHA : GKMP KEMANUSIAAN
P. SETIAUSAHA : GKMP BAHASA
AJK : GKMP SAINS DAN MATEMATIK
: GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL
: PN. NURULHUDA BT. RAMLI
: PN. ROSSIMAH BT. RAHMAD
: EN. ROSLAN BIN MANAN

KETUA PENCATAT MINIT MESYUARAT GURU/TAKLIMAT GURU
AJK
: PN. JASLIYAH BT. ABDUL SAMAT
: PN. SALEHAA BT. MHD ANUAR
: PN. SHUHADA BT. HUSIN
: PN. ROSMIMIWAHIDA BT. HASSAN
: PN. NURUL SYAFIQAH BT. MAJID

43

JAWATANKUASA DOKUMENTASI SEKOLAH

PENGERUSI : PENGETUA
N. PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI II : PK HEM
N. PENGERUSI III : PK KOKURIKULUM
N. PENGERUSI IV : PK PETANG
N. PENGERUSI V : PK PPKI
ADMIN : EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN
: PN. HJH. RASYIDAH BT. JA’APAR
JURUTEKNIK : PN. ZURAIDAH BT. MUMIN
AJK : EN. MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDI
: GKMP BAHASA

GKMP KEMANUSIAAN
GKMP SAINS DAN MATEMATIK
GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
KETUA GBKSM
KETUA-KETUA PANITIA
GURU CEMERLANG
GURU DATA
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
SETIAUSAHA PBS
SETIAUSAHA SPBT
KETUA PEMBANTU TADBIR
PENYELIA ASRAMA

JAWATANKUASA AMALAN SEKOLAH PENYAYANG

PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI : PK PENTADBIRAN

SETIAUSAHA PK HAL EHWAL MURID
P. SETIAUSAHA PK KOKURIKULUM
AJK PK PETANG
PK PPKI
: EN. ABDUL MUIEZ BIN MOHAMMAD RUSLEE
: PN. ROHAIDA BT. MD YASIN
: GKMP SAINS DAN MATEMATIK
GKMP KEMANUSIAAN
GKMP BAHASA
GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL
GURU BERTUGAS MINGGUAN
GURU DISIPLIN

44

JAWATANKUASA VLE

PENGERUSI : PENGETUA

T. PENGERUSI : PK PENTADBIRAN

N. PENGERUSI I : PK HEM

N. PENGERUSI II : PK KOKURIKULUM

N. PENGERUSI III : PK PETANG

N. PENGERUSI IV : PK PPKI

PENYELARAS (ADMIN) : EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN (GURU ADVOKASI EMAS)

PN. ROSHILAH ANITA BT. KASSIM (GURU ADVOKASI EMAS)

AJK : GKMP SAINS DAN MATEMATIK

GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL

GKMP KEMANUSIAAN

GKMP BAHASA

GURU CEMERLANG

KETUA-KETUA PANITIA

JURULATIH : PN. HJH. RASIDAH BT.RASIDI (GURU ADVOKASI EMAS)

PN. ROKHMAH BT. M. ISAHAK (GURU ADVOKASI EMAS)

PN. ZURAIDAH BT. MUMIN (GURU ADVOKASI EMAS)

PN. NURUL ISMAH BT. SANIMAN (GM1M)

PN. ZUBAIDAH BT. ROSMIN (GM1M)

PN. ANIS RAIHAN BT. OTHMAN

PN. HJH. RASYIDAH BT. JA’APAR

PN. NORALINA BT. SERDI

PN. NUR AKMARINA BT. CHE MAT RAZALI

PN. ROSMIMIWAHIDA BT. HASSAN

PN. NURUL SYAFIQAH BT. MAJID

PN. NAQIUYAH HANIM BT. ZULKARNAIN

PN. NURFARAHIN BT. MUHD SUPRI

PN. KHAIRUN NISA’ BT. KHAIRUDDIN

PENYELARAS (TEKNIKAL) : EN. MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDI

PENYELARAS BILIK KHAS / SUDUT KHAS (ICT)

1. MAKMAL BESTARI : EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN (KETUA)
(MAKMAL 1 ATAS) : EN. NOR AZMAN BIN HASSAN

(MAKMAL 1 BAWAH) PN. SITI HABSAH NOR BT. ALI
: PN. SALEHAA BT. MHD ANUAR
JURUTEKNIK
2. MAKMAL BESTARI 1 PN. SUZANA BT. YUSOFF
: EN. MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDI
3. MAKMAL BESTARI 2 : PN. HJH. RASIDAH BT. RASIDI

4. MAKMAL BESTARI 3 PN. NUR AKMARINA BT. CHE RAZALI
: PN. NURFARAHIN BT. MUHD SUPRI

CIK KHALIESAH BT. KAMARULZAMAN
: PN. ROSHILAH ANITA BT. KASSIM

PN. KHAIRUN NISA’ BT. KHAIRUDDIN

45

5. PUSAT AKSES : PN. NURUL SYAFIQAH BT. MAJID
6. INFO ELEKTRONIK PN. SALEHAA BT. MHD ANUAR

7. BILIK FROG : PN. ANIS RAIHAN BT. OTHMAN
CLASSROOM PN. NURULHUDA BT. RAMLI
PN. SALEHAA BT. MHD ANUAR

: PN. ROSMIMIWAHIDA BT. HASSAN
PN. NAQIUYAH HANIM BT. ZULKARNAIN

JAWATANKUASA UPACARA RASMI SEKOLAH

PENGERUSI : PENGETUA
N. PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI II : PK HEM
N. PENGERUSI III : PK KOKURIKULUM
N. PENGERUSI IV : PK PETANG
N. PENGERUSI V : PK PPKI
1– MESYUARAT AGONG PIBG : EN. ADNAN BIN MUDA
: EN. KHAIRUL AZMAN BIN ABDUL HAMID
PENYELARAS : PN. ROHAIDAH BT. AHMAD
SETIAUSAHA : EN. AZMAN BIN HAMZAH
AJK : EN. SALIHIN BIN AMAT
2– HARI ANUGERAH KUALITI : PN. SERIKONAH BT. KASLAIN
PENYELARAS : PN. NOR HAPIZAH BT. HARUN
SETIAUSAHA : EN. NOR AZMAN BIN HASSAN
AJK : EN. AHMAD LUTFI BIN HASHIM
3– MAJLIS PERSARAAN : PN. ADILA HANI BT. NOORDIN
PENYELARAS : PN. ROZIYAH BT. HJ TORI
SETIAUSAHA : PN. HJH MAHANOM BT. MAT NOR
AJK : PN. HJH ROHAIZAN BT. ABD WAHAB
4– SAMBUTAN HARI GURU : TN. HJ MOHD RIDZUAN BIN KASIM
PENYELARAS : PN. NORHAFIZAH BT. HUMAIDI
SETIAUSAHA : PN. RIZA RITA BT. MOHD SHAPEE
AJK : PN. HJH JALINA BT. JAAFAR
5– SAMBUTAN HARI RAYA : EN. ZUL FAHMI BIN MOHAMAD SAPAWI
PENYELARAS : EN. ABDUL MUIEZ BIN MOHAMMAD RUSLEE
SETIAUSAHA : PN. HJH NORHERMA BT. MOHAMAD HALIM
AJK : EN. SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS
: PN. INTAN MASDIANA BT. MAMAT
: PN. HJH RABIATUN BT. AMIR
: EN. ASH’ARI BIN SAAT
: PN. NORHAYATI BT. MUBIN

46

JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA & GURU (PIBG)
& PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI (PIBK)

PENASIHAT : PENGETUA
YANG DIPERTUA : DATO’ HJ. RAMLI BIN HJ. NORANI
NAIB YANG DIPERTUA : TN. HJ. AMINI BIN MOHD SABERI
SETIAUSAHA PIBG : EN. KHAIRUL AZMAN BIN ABDUL HAMID
SETIAUSAHA SARANA (PIBK) : PN. HJH. NUR SABRINA CHUA BT. ABDULLAH
BENDAHARI : EN. ASH’ARI BIN SAAT
PENOLONG BENDAHARI : EN. ADNAN BIN MUDA
AJK
: EN. MUHAMMAD ADZHARI BIN ZAINAL
AHLI EXOFICIO : EN. MOHD JALIL BIN SALLEH
: EN. MOHD AZAM BIN YASSIN
PEMERIKSA KIRA-KIRA : EN. HAMSAN BIN HJ. ARSHAD
: TN. HJ. JAINI BIN ANDAN
: PN. SITI SALWA BT. ABDUL WAHID
: EN. CHE HASHIM BIN MAT GHANI
: EN. MOHD HAFID BIN TUJAD
: EN. SALIHIN BIN AMAT
: PN. ROHAIDA BT. MD YASIN

: PK PENTADBIRAN
: PK HAL EHWAL MURID
: PK KOKURIKULUM
: PK PETANG
: PK PPKI

: EN. MOHD. AINI BIN ZAINAL ABIDIN
: PN. HJH. NORHERMA BT. MOHAMAD HALIM

PENGERUSI JAWATANKUASA TABUNG SEPAKAT
N. PENGERUSI I
N. PENGERUSI II : PENGETUA
N. PENGERUSI III : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI IV : PK HEM
SETIAUSAHA : PK KOKURIKULUM
BENDAHARI : PK PPKI
P. BENDAHARI : PK PETANG
AJK : GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL
: GKMP KEMANUSIAAN
: PN. ROHAIDA BT. MD YASIN
: PN. ZURAIDAH BT. MUMIN

47

JAWATANKUASA KELAB GURU DAN STAF (KGS) SMK SUNGAI BESAR

PENASIHAT : PENGETUA
PENGERUSI : EN. KHAIRUL AZMAN BIN ABD HAMID
N. PENGERUSI : EN. AZMAN BIN HAMZAH
SETIAUSAHA : PN. NURULHUDA BT. RAMLI
P. SETIAUSAHA : PN. ANIS RAIHAN BT. OTHMAN
BENDAHARI : PN. HJH. ROHAIZAN BT. ABD WAHAB
P. BENDAHARI : PN. ROSHILAH ANITA BT. KASSIM
AJK : PN. HJH. CHE GAYAH BT. CHE WIL
: EN. MOHD NAZAHIR BIN MOHD SALIM
PEMERIKSA KIRA-KIRA : PN. HJH. MANISAH BT. ATAN
: PN. ROHAIDAH BT. AHMAD
: EN. SHAHRUL AKHYAR BIN MOHD SUKARMAN
: PN. ROSMIMIWAHIDA BT. HASSAN
: PN. ZANARIAH BT. MOKHTAR
: PN. SITI SOLEHA BT. MAHMUD
: PN. ROHAIDA BT. MD YASIN
: EN. NASRULLAH BIN SHAMSUDDIN
: PN. FARIDAH BT. SHAHARUDDIN
: EN. MOHD ZAIN BIN ALI
: PN. ZULEYANA BT. ARSHAD

JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

PENGERUSI : PENGETUA
N. PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI II : PK HEM
N. PENGERUSI III : PK KOKURIKULUM
N. PENGERUSI IV : PK PPKI
SETIAUSAHA : PN. SERIKONAH BT. KASLAIN

AJK PN. HJH. RIZA RITA BT. MOHD SHAPEE
: SETIAUSAHA AKADEMIK
: SETIAUSAHA HEM
: SETIAUSAHA KOKURIKULUM

JAWATANKUASA PROGRAM ORIENTASI GURU
SANDARAN SISWAZAH TERLATIH & GURU PRAKTIKAL

PENASIHAT : PENGETUA
PENGERUSI : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI : PK HEM

SETIAUSAHA PK KOKURIKULUM
AJK PK PETANG
PK PPKI
: KETUA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSEING
: GURU KANAN MATA PELAJARAN
KETUA PANITIA
GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA
(GBKSM)

48

JAWATANKUASA PPKI SEKOLAH 2019

PENASIHAT : PENGETUA
TN. HJ. SARONI BIN TASUKI

PENGERUSI : PK PPKI
NAIB PENGERUSI 1 EN. AZIZ BIN ROSMAN @ SUJAH
NAIB PENGERUSI 2
NAIB PENGERUSI 3 : PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 4 PN. SAZUNA BT. ABDUL WAHID
SETIAUSAHA
BENDAHARI : PK HAL EHWAL MURID
AHLI JAWATANKUASA TN. HJ. MOHD SUBHI BIN MARSAN

: PK KOKURIKULUM
EN. IDRIS BIN SAHIR

: PK PETANG
PN. RUSNANI BT. ABDULLAH

: PN. ZURAIDAH BT. MUMIN
EN. WAN MOHD FAIZUL BIN WAN MOHD ZAHARI

: PN. ZANARIAH BT. MOKHTAR
: EN. CHE HASHIM BIN MAT GHANI

(INTERVENSI)
TN. HJ. AHMAD MANSOR BIN ISHAK
(INKLUSIF)
CIK MESSALINA LIM SIAW SEE
(KETUA GURU RESOS)

PN. HJH. MAHANOM BT. MAT NOOR
(3M)

PENYELARAS TINGKATAN 1
SEMUA GURU PPKI
GBKSM
GURU MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 1
GURU TINGKATAN KELAS INKLUSIF
PN. JAMILAH BT. MOHAMAD NAFIAH (PPM)

49

MAJLIS
KURIKULUM

SEKOLAH

50

MAJLIS KURIKULUM SEKOLAH

PENGERUSI : PENGETUA
N. PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI II : PK HEM
N. PENGERUSI III : PK KOKURIKULUM
N. PENGERUSI IV : PK PETANG
N. PENGERUSI V : PK PPKI
SETIAUSAHA : PN. NOR HAPIZAH BT. HARUN
P. SETIAUSAHA I : PN. INTAN MASDIANA BT. MAMAT
P.SETIAUSAHA II : TN. HJ. MOHD FAUZI BIN MASULEH
P. SETIAUSAHA III : CHE HASHIM BIN MAT GHANI
AJK : GURU KANAN MATA PELAJARAN

KETUA PANITIA MATA PELAJARAN
AJK KECEMERLANGAN SEKOLAH

PENYELARAS PUSAT SUMBER PENYELARAS KECEMERLANGAN T. 1
PN. ANIS RAIHAN BT. OTHMAN EN. SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS
PN. SITI ZAIHA BT. YAHYA
PENYELARAS KECEMERLANGAN T. 2
GURU PENYELARAS SPBT CIK SITI AISYAH BT. HASHIM
PN. HJH ZURZIANIS BT. KAMARULZAMAN
PN. NORHAYATI BT. MUBIN PENYELARAS KECEMERLANGAN PT 3
PN. SARINAH BT. MOHD ZAINI
GURU UNIT PEPERIKSAAN, SAPS/GROW
PN. ROHAIDAH BT. AHMAD PENYELARAS KECEMERLANGAN T. 4
PN. IDA RAHAYU BT. MOHAMED SUJARI PN. ZUBAIDAH BT. MUHAMMED YUSSUF
PN. NORHAFIZAH BT. HUMAIDI PN. JASLIYAH BT. ABDUL SAMAT

PENYELARAS TEK. MAKLUMAT (ICT) PENYELARAS KECEMERLANGAN T. 5
EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN EN. ASH’ARI BIN SA’AT
PN. SITI SOLEHA BT. MAHMUD
PENYELARAS INTERVENSI, 3M
EN. CHE HASHIM BIN MAT GHANI PENYELARAS SUKSES
(INTERVENSI) PN. NURULHUDA BT. RAMLI
PN. HJH. MAHANOM BT. MAT NOOR (3M) EN. ABDUL MUIEZ BIN MOHD RUSLEE

PENYELARAS YAYASAN SELANGOR
EN. AHMAD LUTFI BIN HASHIM
PN. HJH. SURAINI BT. IBRAHIM

PENYELARAS i-THINK & KBAT
PN. ROSHILAH ANITA BT. KASSIM

PENYELARAS KELAS RAN. KHAS
PN. SALEHAA BT. MHD ANUAR

PENYELARAS KELAS AGAMA (KAA)
PN. HJH. RASYIDAH BT. JA’APAR

PENYELARAS KSSM PPKI
PN. NURYUSMILA BT. M. ZULUDIN


Click to View FlipBook Version