The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rizarita5128, 2019-12-24 21:01:13

BUKU PENGURUSAN SMKSB 2020

BUKU PENGURUSAN SMKSB 2020

2

KANDUNGAN

NO. TAJUK HALAMAN CATATAN
5
1 VISI, MISI KPM DAN MOTO SEKOLAH 6
7
2 IKRAR SEKOLAH 8
9
3 OBJEKTIF KUALITI SEKOLAH 11

4 PIAGAM PELANGGAN 12 - 14
15 - 17
5 SURAT ARAHAN MENJALANKAN TUGAS 18 - 21

6 SENARAI TUGAS MENGIKUT PORTFOLIO 22
23 - 24
7 ETIKA KERJA 25 - 28

8 JADUAL WAKTU DAN MASA MINIMUM SETAHUN 29
30
9 SENARAI NAMA GURU SESI PAGI DAN PETANG
TAHUN 2020 31 - 35

10 SENARAI NAMA ANGGOTA KAKITANGAN PELAKSANA 36 - 39
TAHUN 2020

11 JADUAL BERTUGAS PENTADBIR

12 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN

13 JADUAL BERTUGAS IMAM/PEMBIMBING BACAAN
YAASIN

14 JADUAL GURU BERTUGAS FIQH WANITA

15 JADUAL BERTUGAS GURU PERSEDIAAN BELAJAR
ASRAMA

16 PENYELARAS TINGKATAN,
SENARAI GURU KELAS DAN GURU PEMBANTU

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN 41
17 PENTADBIRAN,
42
JAWATANKUASA KECEMERLANGAN SEKOLAH 43
44
JAWATANKUASA SEKOLAH BESTARI, 45
18 JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN

MALAYSIA (SKPMg2)

19 JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH,
JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN

20 JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH
KUALITI (SPSK)

JAWATANKUASA TATATERTIB GURU DAN
KAKITANGAN,
21 JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK DAN

KAJIAN TINDAKAN

3

NO. TAJUK HALAMAN CATATAN
46
22 JAWATANKUASA DATA SEKOLAH 47

JAWATANKUASA LATIHAN PERSONAL / 48
49
23 PERKEMBANGAN STAF, 51
JAWATANKUASA MMI, 53

PENCATAT MINIT MESYUARAT / TAKLIMAT GURU 54

24 JAWATANKUASA DOKUMENTASI SEKOLAH, 55
JAWATANKUASA AMALAN SEKOLAH PENYAYANG

25 JAWATANKUASA GOOGLE CLASSROOM

26 JAWATANKUASA UPACARA RASMI SEKOLAH

JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA & GURU
27 (PIBG) DAN (PIBK),

JAWATANKUASA TABUNG SEPAKAT

JAWATANKUASA KELAB GURU DAN STAF (KGS),
JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN SEKOLAH,
28 JAWATANKUASA PROGRAM ORIENTASI GURU
SANDARAN SISWAZAH TERLATIH & GURU
PRAKTIKAL

29 JAWATANKUASA PPKI SEKOLAH 2020

30 MAJLIS KURIKULUM SEKOLAH 57
58
31 JAWATANKUASA PROGRAM GELOMBANG
KECEMERLANGAN LIMA TINGKATAN 59
60
32 SENARAI KETUA PANITIA DAN SETIAUSAHA PANITIA 61

33 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU,
JAWATANKUASA PENGURUSAN BILIK KEBAL

34 JAWATANKUASA UNIT PENILAIAN
DAN PEPERIKSAAN

35 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH, 62
JAWATANKUASA NILAM SEKOLAH 64
66
36 JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN
SEKOLAH (PBS)

37 JAWATANKUASA HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME
(HIP) JAWATANKUASA PLC

4

NO. TAJUK HALAMAN CATATAN

38 MAJLIS HAL EHWAL MURID 68

39 UNIT PENGURUSAN LEMBAGA DISIPLIN 69

LEMBAGA DISIPLIN DAN TATATERTIB MURID 70
40 UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING,

UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPda)

41 JAWATANKUASA ASRAMA 71

UNIT PENGURUSAN SPBT, 74
42 UNIT PENGURUSAN KANTIN, 75
76
UNIT PENGURUSAN MAJALAH

UNIT APDM DAN KEHADIRAN,
43 UNIT PENGURUSAN BIASISWA DAN KWAPM,

UNIT PENGURUSAN KEBAJIKAN/INSURANS/TAKAFUL

44 UNIT PENGURUSAN 3K,
UNIT PENGURUSAN KESELAMATAN

45 UNIT PENGURUSAN BENCANA ALAM, 77
UNIT PENGURUSAN KESIHATAN

46 UNIT PENGURUSAN KEBERSIHAN 78

UNIT PENGURUSAN GALERI BESTARI, 80
47 UNIT PENGURUSAN DEWAN BESTARI,
81
UNIT PENGURUSAN MURID BUKAN ISLAM 83
48 UNIT PENGURUSAN SURAU 84
88
49 MAJLIS KOKURIKULUM SEKOLAH 91
93
49 PASUKAN BADAN BERUNIFORM 94
97
50 PERSATUAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK
100
51 PERSATUAN SEKOLAH DAN PERSATUAN DI BAWAH
UNIT HEM 101
107
52 MAJLIS SUKAN SEKOLAH 131

53 RUMAH SUKAN

54 KELAB SUKAN

JAWATANKUASA PENILAI AKTIVITI KOKURIKULUM,
55 AHLI LEMBAGA KOPERASI SMK SUNGAI BESAR

BERHAD TAHUN 2020

56 JADUAL PENCERAPAN PdPc &
PENGHANTARAN BRM 2020

57 TAKWIM SEKOLAH 2020

58 PELAN SEKOLAH

5

VISI KPM
PENDIDIKAN BERKUALITI,
INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI KPM
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN

YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI

MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

MOTO SEKOLAH

‘SEPAKAT’

Sehati sejiwa,
Erat hubungan,
Perpaduan teguh,
Agama dijunjung,
Kasih disemai,
Amanah digalas,
Tanggungjawab dilunas

6

IKRAR SEKOLAH

Bahawa kami,
Murid-murid SMK Sungai Besar
dengan ini SEPAKAT dan berikrar ;
Akan menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh
Mematuhi peraturan-peraturan sekolah
Menjaga dan menaikkan imej sekolah
Menghormati guru-guru dan warga sekolah
Mentaati ibu bapa dan menyayangi keluarga kami
Mengamalkan ajaran agama serta nilai-nilai murni
Mematuhi peraturan keselamatan jalan raya

7

OBJEKTIF KUALITI SEKOLAH

1. Memberi peluang pendidikan kepada semua
warga sekolah tanpa mengira kaum dan bangsa.

2. Melahirkan insan yang berakhlak mulia, berilmu,
berketrampilan, dan mempunyai identiti nasional.

3. Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam
semua mata pelajaran serta penguasaan murid
dalam Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.

4. Menanamkan kemahiran yang tinggi dalam
penguasaan dwibahasa kepada semua murid.

5. Mengembangkan potensi individu murid melalui
pembangunan program kokurikulum dan sukan.

6. Menyediakan prasarana yang cukup dan
kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran.

7. Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran
yang dinamik, cekap dan berkesan.

8. Membina perhubungan dan permuafakatan dengan
agensi luar melalui pemerkasaan PIBG dalam
program Sarana PIBG dan Sarana Sekolah.

8

PIAGAM PELANGGAN
Kami berjanji dan berusaha untuk :
Memastikan peningkatan pencapaian prestasi
akademik, kokurikulum dan pembangunan modal
insan sekolah ke tahap yang cemerlang melalui ;
 Perancangan, pengurusan, pelaksanaan,

penyeliaan,dan penilaian program kurikulum, hal
ehwal murid dan kokurikulum berjalan dengan
lancar selaras dengan Falsafah Pendidikan
Negara dan Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia.
 Peningkatan taraf profesionalisme keguruan
dengan mengikuti program-program terancang
dan latihan berdasarkan kepada perkembangan
sistem pendidikan masa kini.
 Menjaga kebajikan para pelajar, guru dan
anggota bukan guru pada bila-bila masa,
sesuai dengan kehendak dan suasana semasa.
 Menjalinkan hubungan yang erat di antara
sekolah dan ibu bapa melalui PIBG.
 Membina rantaian perkhidmatan dengan agensi
luar sama ada agensi kerajaan atau bukan
kerajaan.

9

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI BESAR
45300 SUNGAI BESAR

SELANGOR DARUL EHSAN
TEL : 03-32241331 FAKS : 03-32244818
__________________________________________________________________________

Ruj kami : SMKSB.100-1/9/1( )
Tarikh : 2 Januari 2020
Semua guru dan kakitangan
SMK Sungai Besar
Tuan/puan,

ARAHAN MENJALANKAN TUGAS BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan itu, tuan/puan adalah dikehendaki melaksanakan tugas-tugas
sebagaimana yang dinyatakan dalam senarai tugas yang diberikan.

3. Diharapkan tuan/puan sentiasa merujuk kepada pentadbir sekolah dalam
melaksanakan semua program yang dirancang. Bagi program-program kokurikulum yang
melibatkan aktiviti luar, prosedur yang sepatutnya berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas
yang berkuatkuasa hendaklah sentiasa dipatuhi.

4. Tuan/puan juga dikehendaki untuk mematuhi arahan pentadbir sekolah bagi
menjalankan suatu tugas yang tidak dinyatakan berdasarkan keperluan perkhidmatan dari
semasa ke semasa.

5. Kegagalan tuan/puan melaksanakan tugas yang diarahkan boleh mengakibatkan
tuan/puan dikenakan tindakan tatatertib berdasarkan Perintah Am Bab D
(Peraturan Pegawai Awam-Kelakuan dan Tatatertib 1993).

Kerjasama dan komitmen yang tuan/puan berikan semoga menjadi ibadah dan amal baik
untuk tuan/puan dan mendapat ganjaran dan balasan yang sebaik-baiknya.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

HAJI SARONI BIN TASUKI
Pengetua
SMK Sungai Besar

10

SMK SUNGAI BESAR

45300 SUNGAI BESAR
SELANGOR DARUL EHSAN

SENARAI TUGAS
2020

11

SENARAI TUGAS MENGIKUT PORTFOLIO 2020

PORTFOLIO NAMA JAWATANKUASA JAWATAN DISANDANG

PENGURUSAN
DAN

PENTADBIRAN

KURIKULUM

HAL EHWAL
MURID

KOKURIKULUM

LAIN-LAIN

Bahawasanya saya menerima pelantikan jawatan-jawatan di atas sebagaimana yang terkandung
dalam Buku Pengurusan Sekolah SMK Sungai Besar 2020 dengan penuh dedikasi dan
bertanggungjawab.

……………………………………….. Disahkan oleh : ………………………………………..
()

Tarikh : ………………………………………...

12

ETIKA KERJA 2020

A ARAHAN AM.
1. Selaku pegawai kerajaan, guru dan staf sokongan adalah tertakluk kepada segala arahan
yang terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu, semua guru dan staf sokongan
dikehendaki membaca, memahami dan mematuhi Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan
yang lain.
2. Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjungnya sebagai satu
profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan atau mata pencarian semata-mata.
3. Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip
perkhidmatan awam.
4. Guru dan staf hendaklah meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada
kepentingan diri dalam menjalankan tugas.
5. Guru dan staf hendaklah bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika
berada di sekolah dan menjaga harta benda sekolah.
6. Guru juga perlu sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap
menjalankan tugas.
7. Aspek penting seperti berintegriti dan ikhlas, wajib diamalkan sepanjang masa bertugas.

B KEHADIRAN / MASA BERTUGAS
1. Waktu bertugas.

Hari Guru Sesi Pagi Guru Sesi Petang Staf Sokongan
Isnin - Khamis 7.20 pagi – 1.30 tgh 12.20 tgh – 6.40 ptg
Jumaat 7.20 pagi – 12.30 tgh 2.20 ptg – 6.40 ptg 7.30 pagi – 1.00 tgh
Rabu (Kokurikulum) 1.30 tgh – 4.30 ptg 10.00 pagi – 1.00 tgh 2.00 ptg – 5.30 ptg
7.30 pagi – 12.15 tgh
2.45 ptg – 5.30 ptg

2. Pihak sekolah menggunakan sistem kad perakam waktu.
Guru dan staf sokongan dimestikan merakam waktu hadir bertugas dan waktu tamat bertugas.
Kegagalan merakam kehadiran akan dianggap tidak hadir bertugas pada hari tersebut.

3. Setiap kali ingin bercuti (Cuti Rehat Khas / Cuti Rehat), permohonan secara bertulis dan
pengisian HRMIS hendaklah diajukan terlebih dahulu selewat-lewatnya 3 hari sebelum cuti.
Kerjasama guru dan staf juga dipohon untuk menuliskan makluman di papan keberadaan guru
di pejabat.

4. Guru dan staf yang ingin keluar dari kawasan sekolah dalam masa bertugas, diminta
mendapatkan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pengetua. Gunakan BUKU
KEBENARAN MENINGGALKAN PEJABAT DALAM WAKTU BEKERJA.

5. Guru dan staf yang tidak dapat hadir atau terpaksa hadir lewat (kes kecemasan), hendaklah
memberi kenyataan dan sebab yang wajar melalui telefon, sebelum sesi persekolahan hari
berkenaan bermula.

6. Guru-guru dimestikan berada bersama-sama murid mengikut jadual waktu mengajar
masing-masing.

7. Guru-guru diminta menggunakan masa senggang untuk perkara-perkara yang berkaitan
tugas sahaja. Segala tugasan perlu dilaksanakan dan disempurnakan pada masa yang
ditetapkan.

8. Guru-guru yang bertanggungjawab untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum atau Pendidikan
Jasmani hendaklah mengawasi keselamatan murid sepanjang aktiviti dilaksanakan sehingga
tamat.

9. Guru-guru diwajibkan menghadiri mesyuarat / acara rasmi sekolah. Sekiranya tidak dapat
hadir, sila maklumkan secara bertulis kepada Pengetua / Penolong Kanan berkenaan.

13

C PERHIMPUNAN.

HARI SESI PAGI SESI PETANG

Isnin Mula Tamat Mula Tamat
Selasa - Khamis
7.20 pagi 8.00 pagi 1.20 tgh 1.50 tgh
Jumaat
7.20 pagi 7.30 pagi

7.20 pagi 8.00 pagi

1. Semua guru wajib menghadiri perhimpunan rasmi mingguan hari Isnin dan Jumaat dari awal
hingga tamat. Sila rekodkan kehadiran anda.

2. Guru bertugas mingguan, pengawas dan guru disiplin dikehendaki mengendalikan perhimpunan
sekolah setiap hari.

3. Berikut ialah atur cara perhimpunan yang perlu dipatuhi:
a Nyanyian Lagu Negaraku
b Nyanyian lagu Negeri Selangor
c Nyanyian Lagu Sekolah
d Ikrar Rukun Negara
e Ikrar Sekolah
f Laporan Guru Bertugas (minggu sebelum)
g Makluman Aktiviti Minggu Semasa / Pelancaran program.
h Ucapan Pengetua / wakil
i Doa.

4. Perhimpunan hari Selasa-Khamis adalah untuk memudahkan proses mendisiplinkan murid agar
mereka mematuhi peraturan sekolah. Sebarang pengumuman hendaklah dibuat melalui guru
bertugas atau guru disiplin.

5. Berikut ialah atur cara perhimpunan hari Jumaat:
a Bacaan Yasin dan doa.
b Tazkirah
c Penyampaian hadiah pertandingan peringkat daerah, negeri, kebangsaan / pelancaran
program khas.
d Ucapan Pengetua / wakil.

6. Semua guru kelas diminta hadir ke perhimpunan setiap hari untuk mencatat kehadiran murid
kelas masing-masing.

D PAKAIAN
1. Semua guru dan staf hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion dan bertepatan
dengan ETIKA PAKAIAN PENJAWAT AWAM.
Elakkan pakaian mencolok mata/ketat setiap kali berada di kawasan sekolah. Solekan dan
pemakaian barang kemas yang keterlaluan juga perlu dielakkan.
2. Guru Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian sukan yang lengkap semasa PdPc
berlangsung. Anda dibenarkan memakai pakaian sukan sepanjang hari kecuali semasa
perhimpunan rasmi.

E ARAHAN BERTUGAS DI LUAR KAWASAN
1. Semua guru yang mendapat arahan bertugas di luar, diminta mengisi buku MMI dan menulis
di papan keberadaan guru di pejabat.
Anda juga diminta menulis maklumat berkenaan di dalam kad perakam waktu.
Sekiranya terpaksa meninggalkan kelas, anda hendaklah meninggalkan tugasan secukupnya
untuk murid.
2. Guru yang bermesyuarat atau menghadiri kursus di luar, diminta menyediakan minit curai dan
menyerahkan satu salinan kepada Penolong Kanan berkenaan. Anda juga perlu berbincang
dengan pentadbir untuk hebahan info kursus / mesyuarat kepada guru lain dalam Program
Latihan Dalam Perkhidmatan.

14

F PENGURUSAN KEWANGAN.
1. Pastikan setiap penerimaan bayaran, resit diberi kepada murid.
2. Serahan bayaran kepada bendahari PIBG atau Pembantu Tadbir Kewangan hendaklah
dibuat tepat pada waktunya dengan jumlah yang betul. Sertakan juga senarai semak
bayaran.

G PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN.
1. Buku Rekod Mengajar hendaklah dilengkapkan dan diserahkan kepada Pengetua /
Penolong Kanan / Guru Kanan pada hari terakhir persekolahan setiap minggu.
2. Rancangan Pelajaran Harian hendaklah disiapkan setiap kali sebelum PdPc. Buku Rekod Mengajar
juga perlu dibawa bersama semasa melaksana PdPc.
3. Semua guru perlu meneliti Standard 4, SKPMg2 dan melaksanakan PdPc abad 21 mengikut panduan
yang diberi.
4. Pencerapan PdPc akan dilaksanakan 2 kali dalam setahun.
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) perlu dilaksanakan, dan borang transit perlu ditampal
di dalam Buku Rekod Mengajar.

H PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
1. Penilaian dan pentaksiran perlu dilaksanakan mengikut standard yang ditetapkan.
2. Soalan hendaklah mengikut Jadual Spesifikasi Ujian (JSU), dengan menitikberatkan
kebolehpercayaan.
3. Ujian dan penilaian dilaksanakan mengikut takwim sekolah. Jadual pengawasan khas
hendaklah dipatuhi agar ujian/penilaian berjalan lancar dan keputusannya boleh dipercayai.
4. Guru diminta mematuhi carta alir pengurusan peperiksaan yang disediakan oleh unit
peperiksaan dan mengunci masuk markah dalam tempoh yang ditetapkan.
5 Semua data peperiksaan hendaklah dianalisis dan dilakukan tindakan susulan yang
bersesuaian untuk mengatasi kelemahan dan meningkatkan kualiti.

I SENARAI TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN.
1. Guru bertugas mingguan hendaklah hadir 15 minit awal sebelum persekolahan bermula, dan balik
sekurang-kurangnya 15 minit setelah masa persekolahan berakhir.
2. Memastikan bilik-bilik darjah telah dibersihkan, sampah telah dibuang, kipas dan lampu
telah dimatikan setelah tamat masa persekolahan.
3. Mengawasi disiplin dan keselamatan murid di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan waktu sebelum
loceng pertama.
4. Memantau kebersihan dan keselamatan bilik-bilik darjah, bilik-bilik khas, tandas, kantin dan perseki-
taran kawasan sekolah.
5. Memeriksa kebersihan dan keselamatan makanan yang dijual di kantin sekolah.
6. Menguruskan rawatan murid yang sakit, mengeluarkan surat kebenaran rawatan dan menghantar
mereka ke klinik / hospital.
7. Memastikan murid menepati waktu keluar masuk perhimpunan, rehat dan masa pertukaran.
8. Menguruskan hal-hal berkaitan dengan kehilangan barang-barang.
9. Perhimpunan:
9.1 Memastikan bendera, pembesar suara dan tempat duduk guru telah disediakan,
berfungsi dengan baik dan mencukupi.
9.2 Memastikan semua murid menepati masa menghadiri perhimpunan, berbaris dengan
kemas dan rapi, serta mematuhi peraturan perhimpunan.
9.3 Membimbing pengawas melaksanakan tugas dengan berkesan.
10. Menyediakan laporan pemantauan, aktiviti harian dan kerosakan harta benda sekolah di dalam BUKU
LAPORAN BERTUGAS MINGGUAN dan BUKU LAPORAN PERHIMPUNAN RASMI. Sekiranya ter-
dapat perkara penting, sila laporkan terus kepada Pengetua untuk tindakan segera.

15

JADUAL WAKTU DAN MASA MINIMUM SETAHUN (JAM) 2020

MP KELAS PERALIHAN JAM PERALIHAN
SETAHUN
1. BAHASA MELAYU (17) √
2. BAHASA INGGERIS (6) 278 √
3. BAHASA CINA (4) 108 √
4. AMALAN BAHASA MELAYU (14) 86 √
5. PENDIDIKAN SENI VISUAL (2) 236 √
6. PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (4) 32 √
42

MP TINGKATAN 1 JAM 1KAA 1RK 1MLR 1LLY 1OKD 1DSY 1SRJ 1DHL 1KKW

1.B.MELAYU(7) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √
2.B.INGGERIS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √
3.MATEMATIK(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √
4.SEJARAH(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √
5.PEND.ISLAM(8) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √

6.PEND.MORAL(3) 64+32 √√ √ √√ √

7.SAINS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.GEOGRAFI(3) 48 √ √ √ √ √ √ √ √

9.RBT(4) 64 √√√√

10.B.ARAB(6) 96 √

11.KKQ(6) √ √ √√ √
12.B.CINA(4) 64 √ √

13.SENI VISUAL(2) 32 √ √ √ √ √ √ √ √ √

14.ASK(4) 64 √ √ √ √ √
15.PJK(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √

16

MP TINGKATAN 2 JAM 2KAA 2RK 2MLR 2LLY 2OKD 2DSY 2SRJ 2DHL 2KKW
1.B.MELAYU(7) 128 √
2.B.INGGERIS(6) 112 √ √ √ √ √√√√ √
3.MATEMATIK(6) 112 √
4.SEJARAH(4) 64 √ √ √ √ √√√√ √
5.PEND.ISLAM(8) 128 √
6.PEND.MORAL(4) 64+32 √ √ √ √√√√ √
7.SAINS(6) 112 √
8.GEOGRAFI(4) 48 √ √ √ √ √√√√ √
9.RBT(4) 64
10.B.ARAB(6) 96 √ √ √ √ √√√√ √
11.KKQ(6) √
12.B.CINA(4) 64 √√ √ √√ √
13.SENI VISUAL(2) 32 √
14.ASK(4) 64 √ √ √ √ √√√√ √
15.PJK(4) 64 √
√ √ √ √√√√ √

√√√√ √

√√ √ √√ √

√ √ √ √√√√ √

√√√

√ √ √ √√√√ √

MP TINGKATAN 3 JAM 3KAA 3RK 3MLR 3LLY 3OKD 3DSY 3SRJ 3DHL 3KKW
1.B.MELAYU(8) 128 √
2.B.INGGERIS(7) 112 √ √ √ √ √√√√√
3.MATEMATIK(7) 112 √
4.SEJARAH(4) 64 √ √ √ √ √√√√√
5.PEND.ISLAM(8) 128 √
6.PEND.MORAL(4) 64+32 √ √ √ √√√√√
7.SAINS(7) 112 √
8.GEOGRAFI(3) 48 √ √ √ √ √√√√√
9.RBT(4) 64
10.B.ARAB(6) 96 √ √ √ √ √√√√√
11.KKQ(6) √
12.B.CINA(4) 64 √√ √ √√ √
13.SENI VISUAL(2) 32 √
14.ASK(4) 64 √ √ √ √ √√√√√
15.PJK(4) 64 √
√ √ √ √√√√√

√ √√ √√

√√ √ √ √√

√ √ √ √√√√√

√√√

√ √ √ √√√√√

17

BIL MP TINGKATAN 4 JAM 4ST 4SS 4SK 4PA 4SR 4PP 4RC 4GE 4TW 4SV1 4SV2

1 B.MELAYU(7) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 B.INGGERIS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 MATEMATIK(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 SEJARAH(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5 PEND.ISLAM(5) 96 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6 PEND.MORAL(4) 64 √ √ √ √ √√

7 SAINS(6) 112 √√√√√√√√√

8 BIOLOGI (5) 96 √ √

9 FIZIK (5) 96 √ √

10 KIMIA (5) 96 √

11 MAT TAMB (5) 96 √ √ √

12 SAINS SUKAN (6) 96 √

13 P. AKAUN (6) 96 √√

14 EKONOMI (6) 96 √

15 PERNIAGAAN (6) 96 √√

16 REKA CIPTA (6) 96 √ √

17 TASAWWUR (5) 96 √√√

18 GEOGRAFI (5) 64 √

19 SENI VISUAL (4,6) 64 √ √ √ √√√

20 SRT (6) 96 √

21 SAINS KOMP (6) 96 √ √

22 PJK (4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

23 B. CINA (4) 64 √ √ √ √ √√

BIL MP TINGKATAN 4 JAM 5ST 5SK 5PA 5PP 5SR 5SS 5RC 5GE 5TW 5SV1 5SV2

1 B.MELAYU(7) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 B.INGGERIS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 MATEMATIK(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 SEJARAH(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5 PEND.ISLAM(5) 96 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6 PEND.MORAL(4) 64 √ √ √ √ √√

7 SAINS(6) 112 √√√√√√√√√

8 BIOLOGI (5) 96 √

9 FIZIK (5) 96 √ √

10 KIMIA (5) 96 √ √

11 MAT TAMB (5) 96 √ √ √ √

12 SAINS SUKAN (6) 96 √

13 P. AKAUN (6) 96 √√

14 EKONOMI (6) 96 √

15 PERNIAGAAN (6) 96 √√

16 REKA CIPTA (6) 96 √

17 TASAWWUR (5) 96 √√

18 GEOGRAFI (5) 64 √√

19 SENI VISUAL (4,6) 64 √ √√√

20 SRT (6) 96 √

21 SAINS KOMP (6) 96 √

22 SIVIK (2) 32 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

23 PJK (3) 42 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

24 B. CINA (4) 64 √ √ √ √ √√

18

SENARAI NAMA GURU SESI PAGI TAHUN 2020

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PENGURUSAN)

BIL JUM NAMA GRED NO.TELEFON

1 1 SARONI BIN TASUKI (Pengetua) DG 54 0122827156

2 2 SAZUNA BINTI ABDUL WAHID (PK Pentadbiran) DG 52 0133304316

3 3 KAMARUZAMAN BIN AHMAD (PK HEM) DG 52 01110839508

4 4 IDRIS BIN SAHIR (PK KOKO) DG 52 0126946009

5 5 AZIZ BIN ROSMAN @ SUJAH (PK PPKI) DG 48 0192549350

6 6 ADNAN BIN MUDA (GKMP Tek.) DG 52 0192727769

7 7 ROZIYAH BINTI TORI (GKMP Kem.) DG 52 0132064833

8 8 SERIKONAH BINTI KASLAIN (GKMP Bhs) DG 52 0172240211

9 9 RIZA RITA BINTI MOHD SHAPEE (GKMP Sc. Mat) DG 52 0132664042

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PENYELARAS)

10 1 ANIS RAIHAN BINTI OTHMAN (GPM) DG 44 0124562627

11 2 AHMAD MUHID BIN SAIAN (GPB) DG 48 0125102026

GURU BIMBINGAN KAUNSELING SEPENUH MASA

12 1 NURULHUDA BINTI RAMLI DG 44 0123291269

13 2 ABDUL MUIEZ BIN MOHAMMAD RUSLEE DG 44 0136000442

GURU CEMERLANG

14 1 ROSHILAH ANITA BINTI KASSIM DG 48 0173634207

2 AHMAD MUHID BIN SAIAN DG 48 0125102026

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (ALIRAN PERDANA)

15 1 ASH'ARI BIN SA'AT DG 48 0132442779

16 2 ADILA HANI BINTI NOORDIN DG 44 0193145799

17 3 AHMAD LUTFI BIN HASHIM DG 44 0192534789

18 4 AIDATUL AZEERA BINTI MUSTAFFA DG 41 0132720122

19 5 ALIA SUHAINA BINTI ABDUL RASID DG 41 0186644757

20 6 ANUAR BIN KADIR DG 34 0193038196

21 7 ALMARJAN BINTI YUSOFF DG 44 0199535535

22 8 AZMAN BIN HAMZAH DG 52 0192842521

23 9 CHE GAYAH BINTI CHE WIL DG 48 0199109973

24 10 CHE ZULAIMI BIN CHE YUSOF DG 41 0139615605

25 11 CHIA SENG KING DG 44 0193127146

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (ALIRAN PERDANA)

26 12 FARIDAH BINTI SARANI DG 52 0136735672

27 13 HASAN BIN SAINI DG 48 0196975422

28 14 IDA RAHAYU BINTI MOHAMED SUJARI DG 44 0133686786

29 15 INTAN MASDIANA BINTI MAMAT DG 44 0193299446

30 16 IZWAN BIN MOHD YUSOP DG 44 0162486418

31 17 JASLIYAH BINTI ABDUL SAMAT DG 48 0192461454

19 DG 52 0163407408
DG 34 0125715670
32 18 KAMARIAH TON BINTI SAPPIAN DG 44 0179725804
33 19 KALADEVI A/P APALASAMY SOMANAIDU DC 41 0182536009
34 20 KHAIRUL HADI BIN MOHD SAIBANI DG 44 0168899022
35 21 KUSHAINDRI ANNE A/P BALAN DG 44 0176531443
36 22 LEE POH CHEONG DG 44 0133543841
37 23 LETCHUMI A/P SUPAYA DG 48 0172301780
38 24 MAHADI BIN MUHAMMAD DG 44 0133889586
39 25 MANISAH BINTI ATAN DG 41 0133191423
40 26 MIRA AZNIE BINTI MISPARI DG 52 0126928937
41 27 MOHD NAZAHIR BIN MOHD SALIM DG 41 0193033341
42 28 MOHD RIDZUAN BIN KASIM DG 41 0132669953
43 29 MOHD KHATTAB BIN SHAARI DG 41 0193332545
44 30 MUHAMMAD AIMAN BE BIN ABDULLAH DG 41 0193019480
45 31 MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF DG 44 0194190393
46 32 MUSNI BINTI HAMID DG 52 0192532589
47 33 NOR AISHAH BINTI OTHMAN DG 48 0192068437
48 34 NOR HAJJAH BINTI OMAR DG 41 0127534804
49 35 NOR SOFIATON JALILAH BINTI AYUB DG 44 0192600575
50 36 NORALINA BT SERDI DG 44 0192373599
51 37 NOR AZMAN BIN HASSAN DG 44 0123317412
52 38 NORFAZILA BINTI SAYUTI DG 48 01135150812
53 39 NORHAFIZAH BINTI HUMAIDI DG 44 0193333594
54 40 NORHAYATI BINTI KARDI DG 44 0133642585
55 41 NORHERMA BINTI MOHAMAD HALIM DG 52 0166925511
56 42 NORJILAWATI BINTI MOHD. AMIN DG 48 0133728669
57 43 NORZILAH BINTI HASHIM DG 41 0194530967
58 44 NUR SABRINA CHUA BINTI ABDULLAH DG 44 0126322854
59 45 NUR SHAKILA BINTI KIBAN DG 41 0194557443
60 46 NUR WAHIDA BINTI IBRAHIM DG 44 0196380843
61 47 NURSURIATI BINTI MOHD SABRI DG 41 0134337087
62 48 NURUL ISMAH BINTI SANIMAN DG 41 0133506003
63 49 NURUL SYAFIQAH BINTI MAJID DG 41 0134933359
64 50 NUR AKMARINA BINTI CHE MAT RAZALI DG 44 0132954956
65 51 NURUL ANIS BINTI KHALILLULLAH DG 44 0132055699
66 52 RASIDAH BINTI RASIDI DG 44 0193182310
67 53 RASYIDAH BINTI JA'APAR DG 52 0193704676
68 54 ROHAIDAH BINTI AHMAD DG 44 0139318163
69 55 ROHAIZAN BINTI ABD WAHAB DG 52 0192852969
70 56 ROKHMAH BINTI MOHAMAD ISAHAK DG 52 0136650516
71 57 ROSE RASINAH BINTI KADIR DG 48 0178771179
72 58 ROSMAWATI BINTI AMAT BADARI DG 44 01133922446
73 59 RUZAIMAH BINTI SADIKIN
74 60 SALEHAA BINTI MHD ANUAR

20 DG 48 0193671711
DG 44 0176654522
75 61 SARINAH BINTI MOHD ZAINI DG 48 0196361752
76 62 SALIHIN BIN AMAT DG 44 0178429711
77 63 SHAHARUDIN BIN OSMIN DG 44 0176368286
78 64 SHAHRUL AKHYAR BIN MOHAMMAD SUKARMAN DG 44 0192221974
79 65 SHO CHING UOT DG 48 0192272967
80 66 SHUHADA BINTI HJ HUSIN DG 44 0172355350
81 67 SITI FATIMAH BINTI HJ.DULLAH DG 44 0129154504
82 68 SITI HABSAH NOR BINTI ALI DG 41 0134236352
83 69 SITI SOLEHA BINTI MAHMUD DG 44 0196224829
84 70 SITI ASIAH BINTI MUHAMAD SUBRI DG 44 0193039511
85 71 SOFIAH BINTI SHAHRI DG 41 0195077757
86 72 SUHAIDA AZIRA BINTI SAMSURI DG 52 0192284782
87 73 SYARIN NADIA BINTI YAACOB DG 48 0193428876
88 74 WAN RUSHDAH BINTI WAN HASSAN DG 48 0193083565
89 75 ZAIDAH BINTI SUAN DG 44 0194911732
90 76 ZUBAIDAH BINTI MOHAMMED YUSSUF DG 44 0139278183
91 77 ZUBAIDAH BINTI ROSMIN DG 44 0193284420
92 78 ZUL FAHMI B MOHAMAD SAPAWI DG 52 0133400889
93 79 ZULEYANA BINTI ARSHAD
94 80 ZURZIANIS BINTI KAMARULZAMAN

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

95 1 MAHANOM BINTI MAT NOOR DG 52 0132724012

96 2 AHMAD MANSOR BIN ISHAK DG 44 0122851567

97 3 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ DG 41 0132873166

98 4 CHE HASHIM BIN MAT GHANI DG 48 1111226038

99 5 HELMI BIN AHMAD DG 48 0193716284

100 6 MESSALINA LIM SIAW SEE DG 44 0136395883

101 7 MOHD SHAHREN BIN SHUKOR DG 42 01113240607

102 8 MOHD SHUKOR BIN DAUD DG 44 0105081102

103 9 NOORUL HUDA BINTI SAIEPUDDIN DG 41 0176740279

104 10 NORAIHANIDA BT MD YUSOP DG 44 019-6439562

105 11 SUHANA BINTI MOHD SUNIP DG 42 0192359539

106 12 SITI SAYIDATINA BT MOHD DG 41 01119982287

107 13 WAN MOHD FAIZUL BIN WAN MOHD ZAHARI DG 41 0129232010

108 14 ZANARIAH BT MOKHTAR DG 41 0192846210

109 15 ZURAIDAH BINTI MUMIN DG 48 0176027512

21

SENARAI NAMA GURU SESI PETANG TAHUN 2020

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PENGURUSAN)

BIL NAMA GRED NO.TELEFON

1 RUSNANI BINTI ABDULLAH (PK Petang) DG 52 0123424400

2 JAMALI BIN JARUTI (PEN.PK Petang) DG 44 0133986317

GURU BIMBINGAN KAUNSELING SEPENUH MASA

3 ROHAIDA BINTI MD. YASIN DG 44 0176654252

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (ALIRAN PERDANA)

4 AIDA LIYANA BT ISMAIL DC 41 0125385698
5 AZMAN BIN SAIRI DG 34 0122512378
6 HAIRUDIN BIN TAJUDIN DG 41 0192606485
7 KHASMAWAI BIN SAIDON DG 34 0194211154
8 KHAIRUL AZMAN BIN ABDUL HAMID DG 44 0136370537
9 KHAIRUN NISA' BINTI KHAIRUDDIN DG 41 0176174277
10 MARDANINGSEH BINTI NGADINO DG 48 0126203125
11 MOHAMAD FAIZIE BIN MISKIRAN DG 44 0133808590
12 MOHAMAD HAFID BIN TUJAD DG 48 0123529831
13 MOHD HUSSAIRY BIN SIDEK DG 48 0192585759
14 MOHD FAUZI BIN HJ MASULEH DG 52 0183115359
15 NASRULLAH BIN SHAMSUDDIN DG 44 0196018211
16 NORHAYATI BINTI MUBIN DG 38 0133318449
17 NURFAILISA BINTI MOHD MASKURI DG 41 0194228184
18 RABIATUN BINTI AMIR DG 52 0132238595
19 ROSLINA BINTI ABDULLAH MAWLANA DG 44 0193630323
20 SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS DG 52 0193919393
21 SURAINI BINTI IBRAHIM DG 44 0126911682
22 SUZANA BINTI YUSOFF DG 48 0172540434
23 SITI ZAIHA BINTI YAHYA DG 44 0133516075
24 SHUFARUL AZNI BINTI ABDUL SHUKOR DG 44 0193416791
25 ZAMJULINA BT JA'AFAR DG 41 01119361549

22

SENARAI NAMA ANGGOTA KAKITANGAN PELAKSANA TAHUN 2020

BIL NAMA GRED NO.TELEFON

1 NORAINI BINTI HJ. ZAKARIA (Ketua Pembantu Tadbir) N26 0133920323

2 AZIMAH BINTI RAMLI (Penolong Akauntan) W29 0134013080

3 MOHD. HAIRUL ANUAR BIN MASUDI (Juruteknik Komputer) FA29 0163976589

4 NOR ASMAH BINTI KIMIN (Pembantu Makmal) C22(KUP) 0173489220

5 FARIDAH BINTI SHAHARUDDIN (Pembantu Makmal) C22(KUP) 0193556426

6 ROSSIMAH BINTI RAHMAD (Pembantu Tadbir) N22(KUP) 0193651323

7 MARHAIDA BINTI MARSIDI (Pembantu Tadbir) N22(KUP) 0196571833

8 KHALIJAH BINTI M. YUSOF (Penyelia Asrama) N19 0136421301

9 SANIDATONEZALA BINTI HJ. HAMIS (Pembantu Tadbir) N19 0198810119

10 MOHAMED HADIR BIN BADRU ZAMAN (Pembantu Makmal) C19 0195050217

11 SITI MAHAYUM BINTI MAIZAL (Pembantu Makmal) C19 0138534948

12 MOHD SHAHRIZAN IN KAHLIL (Pembantu Makmal) C19 0132939661

13 JAMILAH BINTI MOHAMED NAFIAH (P. Pengurusan Murid) N22(KUP) 0126680475

14 JUNAIDAH BINTI BAHARUDIN (P. Pengurusan Murid) N19 01120885732

15 NOR HUDA BINTI JULI (P. Pengurusan Murid) N19 0197052631
N19 0172107343
16 ROSMAWATI BINTI MOHAMMED KANDAR N19 01135596994
(Pem.Pengurusan Murid)

17 NURUL SAADAH BINTI SARIMAN (P. Pengurusan Murid)

18 MOHD ZAIN BIN ALI (Pembantu Operasi) N14 01118904745

19 ROSLAN BIN MANAN (Pembantu Operasi) N14 0193830055

20 ISMAIL BIN MOHD ARIF (Pembantu Operasi) N14 0193941054

21 MOHD AZLIE BIN LEMAN (Pembantu Operasi) N11 0183226011

23

JADUAL BERTUGAS PENTADBIR 2020

HARI T JAN T FEB T MAC T APR T MEI T JUN

ISN 1 GK SM 1 CUTI HARI 1 CUTI—PKP
2 GK TV PEKERJA GK K

SEL 3 PKP 2 2 CUTI -PK HEM
3
4 4 PK KOKU GK B
5 5 PK PTG
RAB 1 CUTI TB 6 PKHEM 6 PK PPKI 3 CUTI-PK KOKU
KHA 2 PKP 7 PK KOKU 7 CUTI GK SM
8 PK PTG
9 PK PPKI WESAK 4 CUTI-PK PTG
8 GK K GK TV
10 GK K 9
JUM 3 PKHEM 11 10 5 CUTI-PK PPKI
12 11 GK B GK K
13 GK B 12 GK SM
SAB 4 1 14 GK SM 13 GK TV 6
AHA 5 2 15 GK TV 14 PKP
ISN 6 PK KOKU 3 PK KOKU 1 16 PKP 15 PK HEM 7
SEL 7 PK PTG 4 PK PTG 2 PK PPKI 17 PK HEM 16
RAB 8 PK PPKI 5 PK PPKI 3 GK K 18 17 8 GK SM
KHA 9 GK K 6 GK K 4 GK B 19 18 PK KOKU
5 GK SM 20 PK KOKU 9 GK TV
7 GK B
8 10 PKP
9
10 GK SM 11 PK HEM
11 GK TV
JUM 10 GK B 12 PKP 6 GK TV 12 PK KOKU
SAB 11 13 PK HEM 13
AHA 12 14 PK KOKU 7 14
ISN 13 GK SM 15 15 PK PTG
SEL 14 GK TV 16 8 16 PK PPKI
RAB 15 PKP 17 PK PTG 17 GK K
KHA 16 PK HEM 9 PKP 18 GK B
JUM 17 PK KOKU 19 GK SM
SAB 18 10 PK HEM 20
AHA 19 21
ISN 20 PK PTG 11 PK KOKU 22 GK TV

SEL 21 PK PPKI 12 PK PTG

13 PK PPKI

14

15

16 CUTI -PKP
GK K

18 PK PPKI 17 CUTI -PK 21 PK PTG 19 PK PTG 23 PKP
HEM 22 PK PPKI
19 GK K GK B

RAB 22 GK K 20 GK B 18 CUTI– 20 PK PPKI 24 PK HEM
PK KOKU 21 GK K 25 PK KOKU
21 GK SM GK SM 22 GK B 26 PK PTG

KHA 23 CUTI CNY 22 19 CUTI-PK PTG 23 GK K
JUM 24 CUTI CNY 23 GK TV
24 GK TV
25 PKP 20 CUTI-PK 24 GK B
26 PK HEM PPKI
27 PK KOKU GK K
28 PK PTG
SAB 25 29 21 25 23 27
AHA 26 24 28
ISN 27 GK B 22 26 25 CUTI RAYA 29 PK PPKI
SEL 28 GK SM 26 CUTI RAYA 30 GK K
RAB 29 GK TV 23 PKP 27 GK SM 27 CUTI RAYA 31 GK B
KHA 30 PKP 28 CUTI P1
JUM 31 PK HEM 24 PK HEM 28 GK TV 29 CUTI P1
SAB 30
AHA 25 PK KOKU 29 PKP 31
ISN
SEL 26 PK PTG 30 PK HEM

27 PK PPKI 31

28

29

30 GK K

31 GK B

24

JADUAL BERTUGAS PENTADBIR 2020

HARI T JULAI T OGOS T SEPT T OKT T NOV T DIS

ISN 1 GK SM 1 1 PK KOKU 1 GK SM 1 1 PK PTG
SEL 2 GK TV 2 2 PK PTG 2 GK TV 2 PK HEM 2 PK PPKI
RAB 3 PKP 3 PK HEM 3 PK PPKI 3 3 PK KOKU 3 GK K
KHA 4 4 PK KOKU 4 GK K 4 4 PK PTG 4 GK B
JUM 5 5 PK PTG 5 5 PKP 5 PK PPKI 5
SAB 6 PK HEM 6 PK PPKI 6 GK B 6 PK HEM 6 GK K 6
AHA 7 PK KOKU 7 GK K 7 GK SM 7 PK KOKU 7 GK SM
ISN 8 PK PTG 8 GK TV 8 PK PTG 7 8 GK TV
SEL 9 PK PPKI 9 PKP 9 PK PPKI 8 9 PKP
RAB 10 GK K 10 PH HEM 9 GK B 10 PK HEM
KHA 11 PK KOKU 10 GK SM 11 CUTI S.
JUM 11 GK TV
12 PKP SEL
SAB 11 8 12 10 13 PK HEM 12
AHA 14 13
ISN 12 9 13 11 15 14 PK KOKU
SEL 16 CUTI DIW 15 PK PTG
RAB 13 GK B 10 GK B 14 PK PTG 12 GK K 17 PK KOKU 16 PK PPKI
KHA 18 PK PTG 17 GK K
JUM 14 GK SM 11 GK SM 15 PK PPKI 13 GK B 19 PK PPKI 18 GK B
SAB 19
AHA 15 GK TV 12 GK TV 16 CUTI H. M’SIA 14 GK SM 20
ISN 21 GK SM
SEL 16 PKP 13 PKP 17 GK K 15 GK TV 22 GK TV
RAB 23 PKP
KHA 17 PK HEM 14 PK HEM 18 GK B 16 PKP 24 PK HEM

JUM 18 15 19 17
SAB
AHA 19 16 20 18
ISN
20 PK KOKU 17 PK KOKU 21 GK SM 19 PK HEM
SEL
21 PK PTG 18 PK PTG 22 GK TV 20 PK KOKU
RAB
22 PK PPKI 19 PK PPKI 23 PKP 21 PK PTG
KHA
JUM 23 GK K 20 CUTI 24 PK HEM 22 PK PPKI
A.MUHR
SAB
AHA 24 GK B 21 GK K 25 PK KOKU 23 GK K 20 GK K 25 XMAS
ISN 26 24 21 CUTI SEK 26
SEL 25 22 27 25 22 27
28 PK PTG 26 GK B 23 GK B 28 PK KOKU
26 23

27 CUTI P2-GK 24 GK B
SM

28 CUTI P2- 25 GK SM 29 PK PPKI 27 GK SM 24 GK SM 29 PK PTG
GKTV

29 CUTI P2- 26 GK TV 30 GK K 28 GK TV 25 GK TV 30 PK PPKI
PKP

30 CUTI P2 27 PKP 31 GK B 29 CUTI M.RAS 26 PKP 31 GK K

31 CUTI RAYA 28 PK HEM 30 PKP 27 PK HEM
HJ

29 28
29
30 30 PK KOKU

31 CUTI

25

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2020

MINGGU TARIKH SESI PAGI SESI PETANG

Hasan bin Saini Mohd Faizie bin Miskiran
Adila Hani binti Noordin Rabiatun binti Amir
1 02 - 03. 01/2020 Nursuriati binti Mohd Sabri

Zuraidah binti Mumin

Izwan bin Mohd Yusop Mohd Hafid binTujad
Zuleyana binti Arshad Mardaningseh binti Ngadino
2 06 - 10. 01/2020 Nur Akmarina Che Mat Razali

Mahanom binti Mat Noor

Khairul Hadi bin Mohd Saibani
Salehaa binti Mhd Anuar Mohd Fauzi bin Masuleh
3 13 - 18. 01/2020 Nurul Huda binti Saiepuddin Norhayati binti Mubin

Kamariah binti Ton Sappian

Lee Poh Cheong Nasrullah bin Shamsuddin
Zaidah binti Suan Khairunnisa’ binti khairuddin
4 20 - 24. 01/2020 Roshilah Anita binti Kassim

Zanariah binti Mokhtar

TAHUN BARU CINA
(23 -26 /01/2020)

Mahadi bin Muhammad Shaiful Bahri bin Mohd Idris
Aidatul Azeera binti Mustaffa Suraini binti Ibrahim
5 27-31 .01 - /2020 Che Gayah binti Che Wil
Jamali bin Jaruti
Messalini Lim Siaw See Rabiatun binti Amir
Mohd Hussairy bin Sidek
Mohd Nazahir bin Mohd Salim Nurfailisa binti Mohd. Maskuri
Alia Suhana binti Abdul Rasid Khairul Azman bin Abd Hamid
6 03- 07/ 02/2020 Zubaidah Mohammed Yussuf Shufarul Azni binti Abdul
Shukor
Noraihanida binti Md Yusop Azman bin Sairi
Zamjulina binti Jaafar
Mohd Hussairy bin Sidek Kasmawai bin Saidon
Anis Raihan binti Othman Suzana binti Yusoff
7 10-14/02/2020 Faridah binti Sarani

Norzilah binti Hashim

Mohd Khatab bin Shaari
Almarjan binti Yusoff
8 17- 21/02/2020 Nor Aishah binti Othman

Suhana binti Mohd Sunip

Mohammad Aiman Be
Nur Shakila binti Kiban
9 24- 28/02/2020 Nur Wahida binti Ibrahim

Letchumi A/P Supaya

Muhammad Zahid Yusof
Musni binti Hamid
10 2 - 6 /03/2020 Ida Rahayu Mohamed Sujari

Manisah binti Atan

Nor Azman bin Hassan
Norherma binti Mohamad Halim Mohamad Faizie bin Miskiran
11 09 -13/03/2020 Jasliyah binti Abdul Samat Aida Liyana binti Ismail

Norfazila binti Sayuti

Cuti Pertengahan Penggal 1
14 - 22/03/2020

26

12 23 - 27/03/2020 Ahmad Muhid bin Saian Mohd Hafid bin Tujad
Faridah binti Sarani Nurfailisa binti Mohd. Maskuri
Nurul Anis binti Khalilullah
Suhana binti Mohd. Sunip

13 31/02 - 03/04/2020 Abdul Muiez Mohammad Ruslee Mohd Fauzi bin Masuleh
Intan Masdiana binti Mamat Rohaida binti Md Yasin
Rohaizan binti Abd Wahab
Siti Soleha binti Mahmud

14 06- 10/04/2020 Mohd Shukor bin Daud Nasrullah bin Shamsuddin
Kaladevi A/P A. Somanaidu Khairunnisa’ binti khairuddin
Syarin Nadia binti Yaacob
Zubaidah binti Rosmin

Ahmad Lutfi bin Hashim Shaiful Bahri Mohd Idris
Mira Aznie binti Mispari Mardaningseh Binti Ngadino
15 13- 17/04/2020 Suhaida Azira binti Samsuri

Siti Asiah binti Muhamad Subri

Salihin bin Amat Khairul Azman bin Abdul Hamid
Sarinah binti Mohd Zaini Norhayati binti Mubin
16 20- 24/04/2020 Nor Hajjah binti Omar

Sofiah binti Shahri

Shaharudin bin Osmin Kasmawai bin Saidon
Norhafizah binti Humaidi Roslina binti Abdullah Mawlana
17 27/04-01/05/2020 Shuhada binti Hj Husin

Mahanom binti Mat Noor

18 04 - 08/.05/2020 Shahrul Akhyar M. Sukarman Hairudin bin Tajudin
Nur Sabrina Chua binti Abdullah Suraini binti Ibrahim
Rohaida binti Ahmad
Siti Sayidatina binti Mohd

Sho Ching Uot Azman Bin Sairi
Nor Sofiaton Jalilah binti Ayub Siti Zaiha binti Yahya
19 11-15/05/2020 Noralina binti Serdi

Wan Rushdah binti Wan Hassan

Zul Fahmi bin Mohamad Sapawi
Rosmawati binti Amat Badari Mohd Faizie bin Miskiran
20 18- 22/05/2020 Almarjan binti Yusoff Suzana binti Yusoff

Ruzaimah binti Sadikin

Cuti PertengahanTahun
23/05 - 07/06/2020

Chia Seng King Mohd Hafid binTujad
Che Gayah binti Che Wil Shufarul Azni binti Mohd Shukur
21 08- 12/06/2020 Nurul Syafiqah binti Majid

Norzilah binti Hashim

Ahmad Mansor bin Ishak Rohaida binti Md Yasin
Faridah binti Sarani Zamjulina binti Jaafar
22 15- 19/06/2020 Nur Wahida binti Ibrahim

Kushaindri Anne A/P Balan

Azma Azuwan bin Abdul Aziz
Letchumi A/P Supaya Mohd Fauzi bin Masuleh
23 22- 26/06/2020 Nurul Syafiqah binti Majid Nurfailisa binti Mohd. Maskuri

Musni binti Hamid

Mohd Shahreen bin Shukor Nasrullah bin Shamsuddin
Nurul Ismah binti Saniman Aida Liyana binti Ismail
24 29/06-03/07/2020 Mira Aznie binti Mispari

Nur Akmarina Che Mat Razali

Che Hashim bin Mat Ghani
Nurul Anis binti Khalilullah Shaiful Bahri bin Mohd Idris
25 06-10/07/2020 Rose Rasinah binti Kadir Roslina binti Abdullah Mawlana

Zurzianis binti Kamarulzaman

27

Helmi bin Ahmad Khairul Azman bin Abdul Hamid
Rasidah binti Rasidi Rohaida binti Md Yasin
26 13-17/07/2020 Norhafizah binti Humaidi

Jasliyah binti Abdul Samat

27 20-24/07/2020 Ash’ari bin Saat Kasmawai bin Saidon
Siti Fatimah binti Hj. Dullah Norhayati binti Mubin
Kaladevi A/P A. Somanaidu
Norjilawati binti Mohd. Amin

Cuti Penggal 2
25 Julai - 2 Ogos 2020

Wan Mohd Faizul Mohd Zahari
Nurul Huda binti Ramli Hairudin bin Tajudin
28 03 - 07/08/2020 Norhayati binti Kardi Mardaningseh binti Ngadino

Siti Habsah binti Nor Ali

Azman bin Hamzah Azman bin Sairi
Anis Raihan binti Othman Khairunnisa’ binti khairuddin
29 10 - 14/08/2020 Siti Soleha binti Mahmud

Nor Sofiaton Jalilah binti Ayub

Che Zulaimi bin Che Yusof Mohamad Faizie bin Miskiran
Rohaizan binti Abd Wahab Suraini binti Ibrahim
30 17-21/08/2020 Norzilah binti Hashim

Noralina binti Serdi

31 24-24/08/2020 Izwan bin Mohd Yusop Mohd Hafid bin Tujad
Rokhmah binti Mohamad Ishak Zamjulina binti Jaafar
Sofiah binti Shahri
Rasyidah binti Ja’apar

32 01-04/09/2020 Mohd Hussairy bin Sidek Mohd Hussairy bin Sidek
Nor Aishah binti Othman Aida Liyana binti Ismail
Rosmawati binti Amat Badari
Suhaida Azira binti Samsuri

Hassan bin saini Nasrullah bin Shamsuddin
Norjilawati binti Mohd. Amin Suzana binti Yusoff
33 07-11/09/2020 Nor Hajjah binti Omar

Wan Rushdah binti Wan Hassan

Khairul Hadi bin Mohd Saibani Shaiful Bahri bin Mohd Idris
Zubaidah binti Rosmin Khairunnisa’ binti khairuddin
34 14-18/09/2020 Zaidah binti Suan

Sarinah binti Mohd Zaini

Nor Azman bin Hassan
Zubaidah Mohammed Yussuf Roslina binti Abdullah Mawlana
35 21 -25/09/2020 Zanariah binti Mokhtar Nurfailisa binti Mohd. Maskuri

Nor Shakila binti Kiban

Mohd Nazahir bin Mohd Salim
Nur Wahida binti Ibrahim Azman bin Sairi
36 28/09 -02/10/2020 Kamariah Ton binti Sappian Siti Zaiha binti Yahya

Zurzianis binti Kamarulzaman

Ahmad Muhid bin Saian
Almarjan binti Yusoff Rohaida binti Md Yasin
37 05-09/10/2020 Nur Sabrina Chua binti Abdullah Shufarul Azni binti Abdul Shukor

Aidatul Azeera binti Mustaffa

Muhammad Zahid bin Yusof
Norjilawati binti Mohd. Amin Khairul Azman bin Abdul Hamid
38 12-16/10/2020 Norherma binti Mohamad Halim Norhayati binti Mubin

Siti Sayidatina binti Mohd

28

Mohd Shahreen bin Shukor
Ida Rahayu Mohamed Sujari Hairudin bin Tajudin
39 19-23/10/2020 Nurul Huda binti Saiepuddin Suzana binti Yusoff

Kushaindri Anne A/P Balan

Salihin bin Amat Kasmawai bin Saidon
Manisah binti Atan Aida Liyana bin Ismail
40 26-30/10/2020 Noraihanida binti Md Yusop

Alia Suhana binti Abd Rasid

Azma Azuwan bin Abdul Aziz Azman bin Sairi
Zuleyana bin Arshad Zamjulina binti Ja`afar
41 02- 06/11/2020 Zuraidah bin Mukmin

Siti Asiah binti Muhamad Subri

Ahmad Mansor bin Ishak Roslina binti Abdullah Mawlana
Nursuriati binti Mohd Sabri Nurfailisa binti Mohd. Maskuri
42 09 - 13/11/2020 Messalini Lim Siaw See

Nor Hajjah binti Omar

43 16 -20/11/2020 Lee Poh Cheong Mohd. Hussairy bin Sidek
Roshilah Anita binti Kassim Mardaningseh binti Ngadino
Nurulhuda binti Ramli
Norfazila binti Sayuti

Cuti Akhir Tahun 21.11.2020 - 31.12.2020

29

JADUAL BERTUGAS IMAM/PEMBIMBING BACAAN YASIN TAHUN 2020

HARI : JUMAAT MASA : 7.20 - 8.00 PAGI

TEMPAT : LAMAN MALAYSIANA & DEWAN BESTARI

TARIKH IMAM/PEMBIMBING TARIKH IMAM/PEMBIMBING
3.1.2020 AHMAD MUHID BIN SAIAN
10.1.2020 MAHADI BIN MUHAMMAD 10.7.2020 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ
17.1.2020 ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE
31.1.2020 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ 17.7.2020 AZMAN BIN HAMZAH
7.2.2020
14.2.2020 AZMAN BIN HAMZAH 24.7.2020 MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF
21.2.2020 MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF
28.2.0202 7.8.2020 AHMAD MUHID BIN SAIAN
6.3.2020 AHMAD MUHID BIN SAIAN
13.3.2020 MAHADI BIN MUHAMMAD 14.8.2020 MAHADI BIN MUHAMMAD
27.3.2020 ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE
3.4.2020 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ 21.8.2020 ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE
10.4.2020
17.4.2020 AZMAN BIN HAMZAH 28.8.2020 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ
24.4.2020 MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF
8.5.2020 4.9.2020 AZMAN BIN HAMZAH
15.5.2020 AHMAD MUHID BIN SAIAN
22.5.2020 MAHADI BIN MUHAMMAD 11.9.2020 MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF
12.6.2020 ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE
19.6.2020 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ 18.9.2020 AHMAD MUHID BIN SAIAN
26.6.2020
3.7.2020 AZMAN BIN HAMZAH 25.9.2020 MAHADI BIN MUHAMMAD
MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF
2.10.2020 ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE
AHMAD MUHID BIN SAIAN
MAHADI BIN MUHAMMAD 9.10.2020 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ
ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE
AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ 16.10.2020 AZMAN BIN HAMZAH

23.10.2020 MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF

30.10.2020 AHMAD MUHID BIN SAIAN

6.11.2020 MAHADI BIN MUHAMMAD

13.11.2020 ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE

20.11.2020 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ

30

JADUAL FIQH WANITA TAHUN 2020
SMK SUNGAI BESAR

TEMPAT : SURAU AT TAQWA SMK SUNGAI BESAR

MASA : 12.30 - 2.00PTG

PESERTA : MURID PEREMPUAN ISLAM TINGKATAN 1 , 2 , 3 , 4 & 5

TARIKH TINGKATAN TAJUK TINDAKAN KAWALAN DISIPLIN

7.2.2020 TINGKATAN 1 TAHSIN SOLAT RABIATUN BT AMIR AKMARINA, SITI ZAIHA,
JUMAAT ROHAIDAH BT AHMAD KHAIRUN NISA'

6.3.2020 TINGKATAN MENGAPA SITI FATIMAH BT HJ DULLAH NOR AISYAH , NURSURIATI,
JUMAAT 2,3,4 & 5 SAYA ZUBAIDAH BT M. YUSSOF ROSHILAH, SYARIN, SARINAH,
SABRINA CHUA ABDULLAH
MENGANUT NORHAYATI KADRI,
ISLAM NUR SHAKILA, NOR HAJJAH

3.4.2020 TINGKATAN 1 PUASA NURFAILISA BINTI MOHD. MARDA, NORHAYATI,
JUMAAT MASKURI SALEHAA

WAN RUSHDAH

8.5.2020 TINGKATAN AURAT RASYIDAH BT JA'APAR JASLIYAH , JALINA, SOFIAH,
JUMAAT 2,3,4 & 5 BATAS ROHAIDAH BT AHMAD NORHAFIZAH , NORALINA,
PERGAULAN ZULEYANA, MIRA AZNIE,
SOFIATON JALILAH RUZAIMAH, SABRINA CHUA

12.6.2020 TINGKATAN 1 HADIS NURFAILISA BINTI MOHD. SUZANA , ROHAIDA YASIN,
JUMAAT MASKURI NURUL ANIS

IDA RAHAYU BT SUJARI

3.7.2020 TINGKATAN HADIS WAN RUSHDAH ADILAH , ROSE RASINAH,
JUMAAT 2,3,4 & 5 RASYIDAH BT JA'APAR SOLEHA, ROKHMAH, SHUHADA,

ALMARJAN ANIS RAIHAN, NORHERMA,
ROSMAWATI , ZUBAIDAH R

7.8.2020 TINGKATAN 1 TILAWAH NURFAILISA BINTI MOHD. AIDATUL, ZAMJULINA ,
JUMAAT MASKURI MUSNI

IDA RAHAYU BT SUJARI

4.9.2020 TINGKATAN TILAWAH IDA RAHAYU BT SUJARI SUHAIDA , SYAFIQAH, ZAIDAH,
JUMAAT 2,3,4 & 5 ZUBAIDAH BT M. YUSSOF KAMARIAH TON, ROHAIZAN,
ZURZIANIS, HABSAH, INTAN,
ALMARJAN
MANISAH

2.10.2020 TINGKATAN 1 DARAH SITI FATIMAH BT HJ DULLAH NURUL HUDA RAMLI, ROSLINA ,
JUMAAT WANITA SOFIATON JALILAH SITI ASIAH

RASHIDAH RASIDI

31

JADUAL BERTUGAS GURU
PERSEDIAAN BELAJAR ASRAMA 2020

TARIKH HARI WARDEN KELAS PERSEDIAAN BELAJAR MALAM
BERTUGAS 9.00 MLM - 10.30 MALAM
( TING 1 – 5 )
PN ROHAIDA
GURU GURU
EN AHMAD LUTFI LELAKI PEREMPUAN
CIK SAYIDATINA
13.01.2020 ISNIN PN ROHAIDA EN AHMAD MUHID PN SERIKONAH
EN AHMAD LUTFI EN ABDUL MUIEZ PN HJH. CHE GAYAH
CIK SAYIDATINA
14.01.2020 SELASA PN ROHAIDA EN HASAN PN ROKHMAH
EN AHMAD LUTFI EN KHAIRUL AZMAN PN SITI HABSAH NOR
PN ROHAIDA
15.01.2020 RABU EN AHMAD LUTFI EN SALIHIN PN ROHAIDAH AHMAD
CIK SAYIDATINA EN CHE ZULAIMI PN KALADEVI
16.01.2020 KHAMIS PN ROHAIDA
EN AHMAD LUTFI EN MOHD SHAHREN PN RUZAIMAH
20.01.2020 ISNIN CIK SAYIDATINA EN HELMI PN NORHERMA
PN ROHAIDA
21.01.2020 SELASA EN AHMAD LUTFI EN IZWAN PN ZULEYANA
22.01.2020 RABU CIK SAYIDATINA EN ZUL FAHMI CIK AIDA LIYANA
23.01.2020 KHAMIS PN ROHAIDA EN MOHD HUSSAIRY PN SITI FATIMAH
28.01.2020 SELASA EN AHMAD LUTFI EN MAHADI PN HJH. RIZA RITA
CIK SAYIDATINA
29.01.2020 RABU PN ROHAIDA EN MOHD KHATTAB PN NUR WAHIDA
EN AHMAD LUTFI EN SHAHARUDIN PN NORFAZILA
30.01.2020 KHAMIS CIK SAYIDATINA
03.02. 2020 ISNIN PN ROHAIDA EN LEE POH CHEONG PN NURFAILISA
EN AHMAD LUTFI EN NOR AZMAN PN SUHAIDA AZIRA
04.02. 2020 SELASA CIK SAIDATINA EN SHAHRUL AKHYAR CIK SYARIN NADIA
05.02. 2020 RABU PN ROHAIDA EN SHO CHING UOT PN NOR AISHAH
EN AHMAD LUTFI EN MOHD ZAHID PN ZURZIANIS
06.02. 2020 KHAMIS CIK SAYIDATINA EN ASH’ARI PN KHARUN NISA’
EN AZMA AZUAN PN ANIS RAIHAN
10.02. 2020 ISNIN PN ROHAIDA EN. ADNAN PN ROSHILAH ANITA
EN CHE HASHIM PN NOR HAJJAH
11.02. 2020 SELASA EN NASRULLAH PN ZAMJULINA
EN MOHD SHUKOR PN SHUFARUL AZNI
12.02. 2020 RABU EN MOHD KHATTAB PN NOR SOFIATON
EN HELMI PN NUR SABRINA CHUA
13.02. 2020 KHAMIS EN MOHD AIMAN BE PN NURSURIATI
17.02. 2020 ISNIN EN KHAIRUL HADI PN NURUL ISMAH
EN JAMALI PN NOORUL HUDA
18.02. 2020 SELASA EN MOHD FAIZIE CIK AIDA LIYANA
19.02. 2020 RABU EN MOHD NAZAHIR PN SUZANA
EN. MOHD HAFID PN SURAINI
20.02. 2020 KHAMIS EN WAN MOHD FAIZUL PN HJH. NORZILAH
24.02. 2020 ISNIN EN SHAIFUL BAHRI PN JASLIYAH
EN AZMAN HAMZAH PN MESSALINA
25.02. 2020 SELASA EN HAIRUDIN PN MIRA AZNIE
26.02. 2020 RABU EN KHASMAWAI PN NORHAFIZAH
EN HASAN PN NOR HAYATI KADRI
27.02. 2020 KHAMIS EN AZMAN SAIRI PN NUR SHAKILA
02.03.2020 ISNIN EN SALIHIN PN ROZIYAH
EN CHE ZULAIMI PN NURUL SYAFIQAH
03.03.2020 SELASA EN MOHD SHAHREN PN HJH. RASIDAH
EN HELMI B AHMAD PN ROHAIZAN
EN IZWAN PN MARDANINGSEH
EN ZUL FAHMI PN ROSMAWATI
EN MOHD HUSSAIRY PN ADILA HANI
EN MAHADI PN AIDATUL AZEERA
EN KHATTAB PN ALIA SUHANA
EN SHAHARUDIN PN ALMARJAN
EN LEE POH CHEONG PN HJH. FARIDAH
EN NOR AZMAN PN IDA RAHAYU
EN SHAHRUL AKHYAR PN INTAN MASDIANA
EN SHO CHING UOT PN ROSLINA
EN MOHD ZAHID PN NORALINA SERDI
EN ASH’ARI PN NORHAYATI MUBIN
EN AZMA AZUAN PN NUR AKMARINA
EN ADNAN MUDA PN LETCHUMI

04.03.2020 RABU EN CHE HASHIM PN NURUL ANIS
EN NASRULLAH PN HJH. RASYIDAH JA’APAR

32

05.03.2020 KHAMIS EN AHMAD LUTFI EN MOHD SHUKOR PN SALEHAA
09.03.2020 ISNIN EN MOHD ZAHID PN SARINAH
10.03.2020 SELASA
11.03.2020 RABU CIK SAYIDATINA EN HELMI PN SHUHADA
12.03.2020 KHAMIS EN MOHD AIMAN BE PN SITI SOLEHA

EN AHMAD LUTFI EN KHAIRUL HADI PN SITI ASIAH
TN HJ. AHMAD MANSOR PN SITI ZAIHA

CIK SAYIDATINA EN MOHD FAIZIE PN SOFIAH
EN MOHD NAZAHIR PN HJH. WAN RUSHDAH

PN ROHAIDA EN MOHD HAFID PN ZAIDAH
EN WAN MOHD FAIZUL PN ZUBAIDAH M. YUSSUF

CUTI SEKOLAH SEMESTER 1
14 MAC 2020 – 22 MAC 2020

23.03.2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI TN HJ. SHAIFUL BAHRI PN ZUBAIDAH ROSMIN
24.03.2020 SELASA EN AZMAN HAMZAH PN HJH. MAHANOM
25.03.2020 RABU
26.03.2020 KHAMIS CIK SAYIDATINA EN AHMAD MUHID PN SUHANA
30.03.2020 ISNIN EN ABDUL MUIEZ PN ZANARIAH
31.03.2020 SELASA
01.04.2020 RABU PN ROHAIDA TN HJ. HASAN SAINI PN ZURAIDAH
02.04.2020 KHAMIS EN KHAIRUL AZMAN PN MUSNI
06.04.2020 ISNIN
07.04.2020 SELASA EN AHMAD LUTFI EN HAIRUDIN PN KAMARIAH TON
08.04.2020 RABU EN KHASMAWAI PN HJH. CHE GAYAH
09.04.2020 KHAMIS
13.04.2020 ISNIN CIK SAYIDATINA EN MOHD AIMAN BE PN ROKHMAH
14.04.2020 SELASA EN AZMAN SAIRI PN NURUL HUDA RAMLI
15.04.2020 RABU
16.04.2020 KHAMIS PN ROHAIDA EN IZWAN PN ROHAIDAH AHMAD
ISNIN EN ZUL FAHMI PN KALADEVI
20.04.2020
EN AHMAD LUTFI EN MOHD HUSSAIRY PN RUZAIMAH
EN MAHADI PN HJH. NORHERMA

CIK SAYIDATINA EN MOHD KHATTAB PN ZULEYANA
EN SHAHARUDIN CIK KUSHAINDRI ANNE

PN ROHAIDA EN LEE POH CHEONG PN HJH. SITI FATIMAH
EN NOR AZMAN PN HJH. RIZA RITA

EN AHMAD LUTFI EN SHAHRUL AKHYAR PN SITI HABSAH NOR
EN SHO CHING UOT PN MARDANINGSEH

CIK SAYIDATINA EN MOHD ZAHID PN NUR WAHIDA
EN ASH’ARI DN HJH. SUHAIDA AZIRA

PN ROHAIDA EN AZMA AZUAN CIK SYARIN NADIA
EN ADNAN PN HJH. NOR AISHAH

EN AHMAD LUTFI EN CHE HASHIM PN HJH. ZURZIANIS
TN HJ. NASRULLAH PN KHARUN NISA’

CIK SAYIDATINA EN MOHD SHUKOR PN ANIS RAIHAN
EN NOR AZMAN PN ROSHILAH ANITA

PN ROHAIDA EN HELMI PN NOR HAJJAH
EN IZWAN PN ZAMJULINA

EN AHMAD LUTFI EN KHAIRUL HADI PN SHUFARUL AZNI
TN HJ. AHMAD MANSOR PN NOR SOFIATON

CIK SAYIDATINA EN MOHD FAIZIE PN HJH. NUR SABRINA
EN MOHD NAZAHIR CHUA
PN NURSURIATI

21.04.2020 SELASA PN ROHAIDA EN MOHD HAFID PN NURUL ISMAH
22.04.2020 RABU EN WAN MOHD FAIZUL PN NOORUL HUDA

EN AHMAD LUTFI TN HJ. SHAIFUL BAHRI CIK AIDA LIYANA
EN AZMAN HAMZAH PN SUZANA YUSOFF

BULAN RAMADAN DAN CUTI SEKOLAH SEMESTER 2
24 APRIL 2019 – 7 JUN 2019

08.06.2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI EN AHMAD MUHID PN HJH. SURAINI
09.06.2020 SELASA EN ABDUL MUIEZ PN NORJILAWATI
10.06.2020 RABU
11.06.2020 KHAMIS CIK SAYIDATINA TN HJ. HASAN SAINI PN JASLIYAH
15.06.2020 ISNIN EN KHAIRUL AZMAN PN MESSALINA
16.06.2020 SELASA
17.06.2020 RABU PN ROHAIDA EN SALIHIN PN MIRA AZNIE
18.06.2020 KHAMIS EN CHE ZULAIMI PN NOR HAFIZAH
22.06.2020 ISNIN
EN AHMAD LUTFI EN MOHD SHAHREN PN NOR HAYATI KADRI
EN HELMI B AHMAD PN NUR SHAKILA

CIK SAYIDATINA EN HAIRUDIN PN KAMARIAH TON
EN KHASMAWAI PN NURUL SYAFIQAH

PN ROHAIDA EN MOHD AIMAN BE PN HJH. RASIDAH RASIDI
EN AZMAN SAIRI PN HJH. ROHAIZAN

EN AHMAD LUTFI EN MOHD KHATTAB PN LETCHUMI
EN SHAHARUDIN PN ROSMAWATI

CIK SAYIDATINA EN LEE POH CHEONG PN ADILA HANI
EN NOR AZMAN PN AIDATUL AZEERA

PN ROHAIDA EN SHAHRUL AKHYAR PN ALIA SUHANA
EN SHO CHING UOT PN ALMARJAN

33

23.06.2020 SELASA EN AHMAD LUTFI EN MOHD ZAHID PN HJH.FARIDAH
24.06.2020 RABU EN ASH’ARI PN IDA RAHAYU
25.06.2020 KHAMIS PN INTAN MASDIANA
29.06.2020 ISNIN CIK SAYIDATINA EN AZMA AZUAN PN ROSLINA
30.06.2020 SELASA EN ADNAN PN NORALINA
01.07.2020 RABU PN NORHAYATI MUBIN
02.07.2020 KHAMIS PN ROHAIDA EN CHE HASHIM PN NUR AKMARINA
06.07.2020 ISNIN TN HJ.NASRULLAH CIK KUSHAINDRI ANNE
07.07.2020 SELASA PN NURUL ANIS
08.07.2020 RABU EN AHMAD LUTFI EN MOHD SHUKOR PN. HJH. RASYIDAH JA’APAR
09.07.2020 KHAMIS EN SHO CHING UOT PN SALEHAA
13.07.2020 ISNIN PN SARINAH
14.07.2020 SELASA CIK SAYIDATINA EN HELMI PN SHUHADA
15.07.2020 RABU EN KHAIRUL AZMAN PN SITI SOLEHA
16.07.2020 KHAMIS PN SITI ASIAH
20.07.2020 ISNIN PN ROHAIDA EN KHAIRUL HADI PN SITI ZAIHA
21.07.2020 SELASA EN AHMAD MA NSOR PN SOFIAH SHAHRI
22.07.2020 RABU PN HJH. WAN RUSHDAH
23.07.2020 KHAMIS EN AHMAD LUTFI EN MOHD FAIZIE PN ZAIDAH
EN MOHD NAZAHIR PN ZUBAIDAH M. YUSSUF
PN ZUBAIDAH ROSMIN
CIK SAYIDATINA EN MOHD HAFID PN HJH. MAHANOM
EN WAN MOHD FAIZUL PN SUHANA
PN ZANARIAH
PN ROHAIDA TN HJ. SHAIFUL BAHRI PN ZURAIDAH
EN AZMAN HAMZAH PN MUSNI
PN SERIKONAH
EN AHMAD LUTFI EN AHMAD MUHID PN HJH. CHE GAYAH
EN ABDUL MUIEZ PN ROKHMAH
PN NURUL HUDA RAMLI
CIK SAYIDATINA TN HJ. HASAN PN ROHAIDAH AHMAD
EN KHAIRUL AZMAN PN KALADEVI
PN RUZAIMAH
PN ROHAIDA EN SALIHIN PN HJH. NORHERMA
EN CHE ZULAIMI PN ZULEYANA ARSHAD
CIK CHEW ANN PHIN
EN AHMAD LUTFI EN MOHD SHAHREN PN HJH. SITI FATIMAH
EN HELMI PN KAMARIAH TON

CIK SAYIDATINA EN IZWAN PN SITI HABSAH NOR
EN ZUL FAHMI PN NORFAZILA
PN NURFAILISA
PN ROHAIDA EN MOHD HUSSAIRY DN HJH. SUHAIDA AZIRA
EN MAHADI CIK SYARIN NADIA
PN HJH. NOR AISHAH
EN AHMAD LUTFI EN HAIRUDIN PN HJH. ZURZIANIS
EN KHASMAWAI PN KHARUN NISA’
PN ANIS RAIHAN
CIK SAYIDATINA EN MOHD AIMAN PN ROSHILAH ANITA
EN AZMAN SAIRI PN NOR HAJJAH
PN ZAMJULINA
PN ROHAIDA EN SHAHRUL AKHYAR CIK SHUFARUL AZNI
EN SHO CHING UOT PN NOR SOFIATON
PN HJH. NUR SABRINA CHUA
EN AHMAD LUTFI EN MOHD ZAHID PN NURSURIATI
EN ASH’ARI PN NURUL ISMAH
PN NOORUL HUDA
CUTI SEKOLAH SEMESTER 3 CIK CHEW ANN PHIN
25 JULAI 2020 – 2 OGOS 2020 PN SUZANA YUSOFF
PN HJH. SURAINI
03.08.2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI EN AZMA AZUAN PN HJH. NORZILAH
04.08.2020 SELASA EN ADNAN PN JASLIYAH
05.08.2020 RABU PN MESSALINA
06.08.2020 KHAMIS CIK SAYIDATINA EN CHE HASHIM PN MIRA AZNIE
10.08.2020 ISNIN TN HJ. NASRULLAH PN NORHAFIZAH
11.08.2020 SELASA PN NOR HAYATI KADRI
12.08.2020 RABU PN ROHAIDA EN MOHD SHUKOR PN NUR SHAKILA
13.08.2020 KHAMIS EN ZUL FAHMI PN. ROZIYAH
17.08.2020 ISNIN PN NURUL SYAFIQAH
18.08.2020 SELASA EN AHMAD LUTFI EN HELMI
19.08.2020 RABU EN LEE POH CHEONG
20.08.2020 KHAMIS
24.08.2020 ISNIN CIK SAYIDATINA EN KHAIRUL HADI
25.08.2020 SELASA TN HJ. AHMAD MANSOR
26.08.2020 RABU
PN ROHAIDA EN MOHD FAIZIE
EN MOHD. NAZAHIR

EN AHMAD LUTFI EN MOHD HAFID
EN WAN MOHD FAIZUL

CIK SAYIDATINA TN HJ. SHAIFUL BAHRI
EN AZMAN HAMZAH

PN ROHAIDA EN AHMAD MUHID
EN ABDUL MUIEZ

EN AHMAD LUTFI TN HJ. HASAN SAINI
EN KHAIRUL AZMAN

CIK SAYIDATINA EN SALIHIN
EN CHE ZULAIMI

PN ROHAIDA EN MOHD SHAHREN
TN HJ. HELMI

EN AHMAD LUTFI EN IZWAN
EN ZUL FAHMI

CIK SAYIDATINA EN MOHD HUSSAIRY
EN MAHADI

PN ROHAIDA EN MOHD KHATTAB
EN SHAHARUDIN

34

27.08.2020 KHAMIS EN AHMAD LUTFI EN LEE POH CHEONG PN HJH. RASIDAH RASIDI
31.08.2020 ISNIN CIK SAYIDATINA EN NOR AZMAN PN HJH. ROHAIZAN
01.09.2020 SELASA PN ROHAIDA EN HAIRUDIN PN HJH. NUR SABRINA CHUA
02.09.2020 RABU EN AHMAD LUTFI EN KHASMAWAI PN ROSMAWATI
03.09.2020 KHAMIS CIK SAYIDATINA EN MOHD AIMAN PN ADILA HANI
07.09.2020 ISNIN PN ROHAIDA EN AZMAN SAIRI PN AIDATUL AZEERA
08.09.2020 SELASA EN AHMAD LUTFI EN AZMA AZUAN PN ALIA SUHANA
09.09.2020 RABU CIK SAYIDATINA EN ADNAN PN ALMARJAN
10.09.2020 KHAMIS PN ROHAIDA EN CHE HASHIM PN HJH. FARIDAH
14.09.2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI TN.HJ. NASRULLAH PN IDA RAHAYU
15.09.2020 SELASA CIK SAYIDATINA EN SHAHARUDIN PN INTAN MASDIANA
16.09.2020 RABU PN ROHAIDA EN AZMA AZUAN PN ROSLINA
17.09.2020 KHAMIS EN AHMAD LUTFI TN HJ. HELMI PN NORALINA
21.09.2020 ISNIN CIK SAYIDATINA EN MAHADI PN NORHAYATI MUBIN
22.09.2020 SELASA PN ROHAIDA EN KHAIRUL HADI PN NUR AKMARINA
23.09.2020 RABU EN AHMAD LUTFI TN HJ. AHMAD MANSOR CIK KUSHAINDRI ANNE
24.09.2020 KHAMIS CIK SAYIDATINA EN MOHD FAIZIE PN NURUL ANIS
28.09.2020 ISNIN PN ROHAIDA EN MOHD NAZAHIR PN. HJH. RASYIDAH JA’APAR
29.09.2020 SELASA EN AHMAD LUTFI EN MOHD HAFID PN SALEHAA
30.09.2020 RABU CIK SAYIDATINA EN WAN MOHD FAIZUL PN SARINAH
01.10.2020 KHAMIS PN ROHAIDA TN HJ. SHAIFUL BAHRI PN SHUHADA
05.10.2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI EN AZMAN HAMZAH PN SITI SOLEHA
06.10.2020 SELASA CIK SAYIDATINA EN AHMAD MUHID PN SITI ASIAH
07.10.2020 RABU PN ROHAIDA EN ABDUL MUIEZ PN SITI ZAIHA
08.10.2020 KHAMIS EN AHMAD LUTFI TN HJ. HASAN SAINI PN SOFIAH
EN KHAIRUL AZMAN PN WAN RUSHDAH
12.10.2020 ISNIN CIK SAYIDATINA EN SALIHIN PN ZAIDAH
EN CHE ZULAIMI PN ZUBAIDAH M. YUSUFF
13.10.2020 SELASA PN ROHAIDA EN MOHD SHAHREN PN ZUBAIDAH ROSMIN
14.10.2020 RABU EN AHMAD LUTFI EN HELMI PN HJH. MAHANOM
15.10.2020 KHAMIS CIK SAYIDATINA EN IZWAN PN SUHANA
19.10.2020 ISNIN PN ROHAIDA EN ZUL FAHMI PN ZANARIAH
20.10.2020 SELASA EN AHMAD LUTFI EN MOHD HUSSAIRY PN ZURAIDAH
21.10.2020 RABU CIK SAYIDATINA EN MAHADI PN MUSNI
22.10.2020 KHAMIS PN ROHAIDA EN MOHD KHATTAB PN SERIKONAH
26.10.2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI EN SHAHARUDIN PN HJH. CHE GAYAH
27.10.2020 SELASA CIK SAYIDATINA EN LEE POH CHEONG PN ROKHMAH
EN NOR AZMAN PN NURUL HUDA RAMLI
EN SHAHRUL AKHYAR PN ROHAIDAH BT AHMAD
EN SHO CHING UOT PN KALADEVI
EN MOHD ZAHID PN RUZAIMAH
EN ASH’ARI PN HJH. NORHERMA
EN HAIRUDIN TAJUDIN PN ZULEYANA
EN KHASMAWAI CIK AIDA LIYANA
EN MOHD AIMAN PN HJH. MARDANINGSEH
EN AZMAN SAIRI PN. HJH. RIZA RITA
EN SALIHIN PN SITI HABSAH NOR
EN CHE ZULAIMI PN NORFAZILA
TN HJ. HELMI PN NUR WAHIDA
EN MOHD HUSSAIRY DN HJH. SUHAIDA AZIRA
EN KHAIRUL HADI CIK SYARIN NADIA
TN HJ. AHMAD MANSOR PN HJH. NOR AISHAH
OTHMAN
EN MOHD FAIZIE PN HJH.ZURZIANIS
EN MOHD. NAZAHIR PN KHARUN NISA’
EN MOHD HAFID PN ANIS RAIHAN
EN WAN MOHD FAIZUL PN ROSHILAH ANITA
EN SHAIFUL BAHRI PN NOR HAJJAH
EN AZMAN HAMZAH PN ZAMJULINA
EN AHMAD MUHID PN NURFAILISA
EN ABDUL MUIEZ PN NOR SOFIATON
TN HJ. HASAN SAINI PN. HJH. NUR SABRINA CHUA
EN KHAIRUL AZMAN PN NURSURIATI
EN SALIHIN PN NURUL ISMAH
EN CHE ZULAIMI PN NOORUL HUDA
EN MOHD SHAHREN PN LETCHUMI
EN HELMI PN SUZANA YUSOFF
EN IZWAN PN. HJH. SURAINI
EN ZUL FAHMI PN. SITI ASIAH
EN MOHD HUSSAIRY PN JASLIYAH
EN MAHADI PN MESSALINA

35

28.10.2020 RABU PN ROHAIDA EN MOHDKHATTAB PN MIRA AZNIE
EN SHAHARUDIN PN NORHAFIZAH

CUTI MAULIDUR RASUL PN NOR HAYATI KADRI
PN NUR SHAKILA
02.11.2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI EN LEE POH CHEONG PN ROZIYAH
03.11.2020 SELASA CIK SAYIDATINA EN NOR AZMAN PN NURUL SYAFIQAH
04.11.2020 RABU PN ROHAIDA EN SHAHRUL AKHYAR PN HJH. RASIDAH BT RASIDI
05.11.2020 KHAMIS EN AHMAD LUTFI EN SHO CHING UOT PN HJH. ROHAIZAN
09.11.2020 ISNIN CIK SAIDATINA EN MOHD ZAHID CIK CHEW ANN PHIN
10.11.2020 SELASA PN ROHAIDA EN ASH’ARI PN ROSMAWATI
11.11.2020 RABU EN AHMAD LUTFI EN AZMA AZUAN PN ADILA HANI
12.11.2020 KHAMIS CIK SAYIDATINA EN ADNAN PN AIDATUL AZEERA
16.11.2020 ISNIN PN ROHAIDA EN CHE HASHIM PN ALIA SUHANA
17.11.2020 SELASA EN AHMAD LUTFI TN. HJ. NASRULLAH PN ALMARJAN
18.11.2020 RABU CIK SAYIDATINA EN HAIRUDIN PN HJH. FARIDAH
19.11.2020 KHAMIS PN ROHAIDA EN KHASMAWAI PN IDA RAHAYU
EN MOHD AIMAN PN INTAN MASDIANA
EN AZMAN SAIRI PN ROSLINA
EN KHAIRUL HADI PN NORALINA
TN HJ. AHMAD MANSOR PN NORHAYATI MUBIN
EN MOHD FAIZIE PN NUR AKMARINA
EN MOHD NAZAHIR PN LETCHUMI
EN MOHD HAFID PN NURUL ANIS
EN WAN MOHD FAIZUL PN HJH. RASYIDAH JA’APAR
EN SHAIFUL BAHRI PN SALEHAA
EN AZMAN HAMZAH PN SARINAH
EN AHMAD MUHID
EN ABDUL MUIEZ

CUTI SEKOLAH SEMESTER 4
21 NOVEMBER 2020 – 3 JANUARI 2021

36

PENYELARAS TINGKATAN

PERALIHAN & TINGKATAN 1 : MARDANINGSEH BINTI NGADINO

TINGKATAN 2 : NURSURIATI BINTI MOHD SABRI
ZULEYANA BINTI ARSHAD

TINGKATAN 3 : ROSMAWATI BINTI AMAT BADARI
SITI ASIAH BINTI MUHD SUBRI

TINGKATAN 4 : SALEHAA BINTI MHD ANUAR
CHEW ANN PHIN

TINGKATAN 5 : JASLIYAH BINTI ABDUL SAMAT
HASAN BIN SAINI

SENARAI GURU KELAS DAN GURU PEMBANTU ALIRAN PERDANA

TINGKATAN GURU KELAS GURU PEMBANTU

PERALIHAN KHASMAWAI BIN SAIDON

TINGKATAN 1 GURU KELAS GURU PEMBANTU

1KAA AIDA LIYANA BINTI ISMAIL MARDANINGSEH BINTI NGADINO
KHAIRUL AZMAN BIN ABD. HAMID
1RK SITI ZAIHA BINTI YAHYA SURAINI BINTI IBRAHIM

101/MLR NURFAILISA BINTI MOHD. HAIRUDIN BIN TAJUDIN
MASKURI
MOHAMAD FAIZIE BIN MISKIRAN
102/LLY ROSLINA BINTI ABDULLAH
MAULANA

103/OKD NORHAYATI BINTI MUBIN

104/DSY AZMAN BIN SAIRI SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS

105/SRJ MOHAMAD HAFID BIN TUJAD SUZANA BINTI YUSOFF

106/DHL ZAMJULINA BINTI JA’AFAR MOHD FAUZI BIN MASULEH

107/KKW NASRULLAH BIN SHAMSUDDIN SHUFARUL AZNI BINTI ABDUL
SHUKOR

108/PMA KHAIRUN NISA’ BINTI ROHAIDA BINTI MD YASIN
KHAIRUDDIN

37

SENARAI GURU KELAS DAN GURU PEMBANTU ALIRAN PERDANA

TINGKATAN 2 GURU KELAS GURU PEMBANTU

2KA KALADEVI A/P A. SOMANAIDU NORHAYATI BINTI KARDI
NUR AKMARINA BINTI CHE MAT
2RK RAZALI SOFIAH BINTI SHAHRI
NURUL SYAFIQAH BINTI MAJID AIDATUL AZEERA BINTI MUSTAFFA
201/MLR MIRA AZNIE BINTI MISPARI SHAHARUDDIN BIN OSMIN
202/LLY RUZAIMAH BINTI SADIKIN SITI FATIMAH BINTI HJ. DULLAH
203/OKD SARINAH BINTI MOHD ZAINI MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF
204/DSY SITI ASIAH BINTI MUHD SUBRI MANISAH BINTI ATAN
205/SRJ CHE GAYAH BINTI CHE WIL ZULEYANA BINTI ARSHAD
206/DHL NUR WAHIDA BINTI IBRAHIM SALIHIN BIN AMAT
207/KKW

TINGKATAN 3 GURU KELAS GURU PEMBANTU

3KA IDA RAHAYU BINTI MOHD SUJARI ZUBAIDAH BINTI MOHAMMED YUSSUF

3RK INTAN MASDIANA BINTI MAMAT ALMARJAN BINTI YUSOFF
301/MLR
302/LLY ROSE RASINAH BINTI KADIR NURUL ISMAH BINTI SANIMAN
303/OKD MUSNI BINTI HAMID NURSURIATI BINTI MOHD SABRI
304/DSY
305/SRJ NOR AISHAH BINTI OTHMAN SHAHARUDDIN BIN OSMIN
306/DHL
307/KKW CHEW ANN PHIN ZUBAIDAH BINTI ROSMIN

LETCHUMI A/P SUPAYA CHIA SENG KENG

NURUL ANIS BINTI KHALILLULLAH ROKHMAH BINTI MOHAMAD ISAHAK

NORJILAWATI BINTI MOHD. AMIN CHE ZULAIMI BIN CHE YUSOF

38

SENARAI GURU KELAS DAN GURU PEMBANTU ALIRAN PERDANA

TINGKATAN 4 GURU KELAS GURU PEMBANTU

4ST NORHAFIZAH BINTI HUMAIDI FARIDAH BINTI SAARANI
4SS
4SK JASLIYAH BINTI ABDUL SAMAT ROHAIZAN BINTI ABD WAHAB
4PA
4SR ALIA SUHAINA BINTI ABD. RASID AHMAD MUHID BIN SAIAN
4PP
4RC SITI HABSAH NOR BINTI ALI NORHERMA BINTI MOHAMAD HALIM
4GE
4TW MAHADI BIN MUHAMMAD SITI SOLEHA BINTI MAHMUD
4SV1 SHAHRUL AKHYAR BIN MOHD MUHAMMAD AIMAN BE BIN ABDULLAH
4SV2 SUKARMAN SUHAIDA AZIRA BINTI SAMSURI
NORFAZILA BINTI SAYUTI ZURZIANIS BINTI KAMARULZAMAN
KHAIRUL HADI BIN MOHD NOR AZMAN BIN HASSAN
SAIBANI
RASYIDAH BINTI JA’APAR

SYARIN NADIA BINTI YAACOB NUR SHAKILA BINTI KIBAN

HASAN BIN SAINI ROHAIDAH BINTI AHMAD

TINGKATAN 5 GURU KELAS GURU PEMBANTU

5ST KAMARIAH TON BINTI SAPPIAN ROSHILAH ANITA BINTI KASSIM
5SK ZAIDAH BINTI SUAN RASIDAH BINTI RASIDI
5PA ASH’ARI BIN SA’AT MOHD. NAZAHIR BIN MOHD. SALIM
5PP
5SR IZWAN BIN MOHD YUSOP NORALINA BINTI SERDI
5SS
5RC ROSMAWATI BINTI AMAT BADARI NUR SABRINA CHUA BINTI ABDULLAH
5GE
5TW SOFIAH BINTI SHAHRI LEE POH CHEONG
5SV1 NOR SOFIATON JALILAH BINTI AHMAD LUTFI BIN HASHIM
5SV2 AYUB ADILA HANI BINTI NOORDIN
WAN RUSHDAH BINTI WA SHUHADA BINTI HJ. HUSIN
HASSAN
NORZILAH BINTI HASHIM

MOHD KHATTAB BIN SHAARI CHE ZULAIMI BIN CHE YUSOF

KUSHANDRI ANNE A/P BALAN SHO CHING UOT

39

SENARAI GURU KELAS PPKI

TINGKATAN GURU KELAS

BP 1 SITI SAYIDATINA BINTI MOHD
BP 2 ZANARIAH BINTI MOKHTAR
BP 3 MOHD SHUKOR BIN DAUD
BP 4 AHMAD MANSOR BIN ISHAK
BP 5 ZURAIDAH BINTI MUMIN
BP 6 MAHANOM BINTI MAT NOOR
BP 7 NOORUL HUDA BINTI SAIEPUDDIN
BP 8 HELMI BIN AHMAD
BD 1 MESSALINA LIM SIAW SEE
BD 2 SUHANA BINTI MOHD SUNIP
BD 3 CHE HASHIM BIN MAT GHANI

40

MAJLIS PENGURUSAN
DAN

PENTADBIRAN SEKOLAH

41

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 2020

PENGETUA : TN. HJ. SARONI BIN TASUKI
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN : PN. SAZUNA BINTI ABDUL WAHID
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID : EN. KAMARUZAMAN BIN AHMAD
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM : TN. HJ. IDRIS BIN SAHIR
PENOLONG KANAN PETANG : PN. RUSNANI BINTI ABDULLAH
PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS : EN. AZIZ BIN ROSMAN @ SUJAH

GURU KANAN MATA PELAJARAN : PN. SERIKONAH BINTI KASLAIN
: PN. ROZIYAH BINTI HJ TORI
GURU KANAN BAHASA : PN. HJH. RIZA RITA BINTI MOHD SHAPEE
GURU KANAN KEMANUSIAAN : EN. ADNAN BIN MUDA
GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

PENOLONG PK PETANG
EN. JAMALI BIN JARUTI

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN SEKOLAH

PENASIHAT : PENGETUA

PENGERUSI : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI : PENOLONG KANAN HEM

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

PENOLONG KANAN PETANG

PENOLONG KANAN PPKI

GURU KANAN MATA PELAJARAN

SETIAUSAHA 1 : PN. NOR HAJJAH BINTI OMAR

SETIAUSAHA 2 : PN. HJH. FARIDAH BINTI SARANI

PENYELARAS:

KECEMERLANGAN SAINS : EN. ZUL FAHMI BIN MOHAMAD SAPAWI
KECEMERLANGAN MATEMATIK : PN. KAMARIAH TON BINTI SAPPIAN
KECEMERLANGAN 3M : TN. HJ. MOHD FAUZI BIN MASULEH
KECEMERLANGAN BAHASA INGGERIS : EN. SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS
KECEMERLANGAN BAHASA MELAYU : PN. HJH. ROSE RASINAH BINTI KADIR
KECEMERLANGAN HEM/KEHADIRAN : PN. HJH. ZURZIANIS BT. KAMARULZAMAN
KECEMERLANGAN KOKURIKULUM : PN. HJH. WAN RUSHDAH BT.WAN HASSAN
KECEMERLANGAN KEROHANIAN : PN. HJH. SITI FATIMAH BINTI HJ. DULLAH
KECEMERLANGAN ASRAMA : EN. AHMAD LUTFI BIN HASHIM
KECEMERLANGAN SARANA : PN. HJH. MAHANOM BINTI MAT NOOR
KECEMERLANGAN 3K : PN. ROSMAWATI BINTI AMAT BADARI
KECEMERLANGAN PEMBANGUNAN/BAIK PULIH : EN. AZMAN BIN HAMZAH

42

JAWATANKUASA SEKOLAH BESTARI

PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI I : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI II : PENOLONG KANAN HEM
NAIB PENGERUSI III : PENOLONG KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI IV : PENOLONG KANAN PETANG
NAIB PENGERUSI V : PENOLONG KANAN PPKI
PENYELARAS I : EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN (PENYELARAS ICT)
PENYELARAS II : PN. HJH. RASIDAH BINTI RASIDI (PENOLONG PENYELARAS ICT)

AHLI JAWATANKUASA : GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
JURUTEKNIK GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
GURU KANAN KEMANUSIAAN
GURU KANAN BAHASA
SETIAUSAHA PIBG
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
KETUA PANITIA
KETUA GBKSM
KETUA PEMBANTU TADBIR
PENYELIA ASRAMA

: EN. MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDI

JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2)

PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI I : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI II : PENOLONG KANAN HEM
NAIB PENGERUSI III : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI IV : PENOLONG KANAN PETANG
NAIB PENGERUSI V : PENOLONG KANAN PPKI
SETIAUSAHA : GURU KANAN MATA PELAJARAN SAINS DAN MATEMATIK
PENOLONG SETIAUSAHA : GURU KANAN MATA PELAJARAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
AJK : GURU KANAN MATA PELAJARAN KEMANUSIAAN

GURU KANAN MATA PELAJARAN BAHASA
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
GURU DATA
GURU PENYELARAS ICT
KETUA GBKSM
SETIAUSAHA AKADEMIK
SETIAUSAHA HEM
SETIAUSAHA KOKURIKULUM
SETIAUSAHA PPKI
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
SETIAUSAHA SUKAN
KETUA PANITIA
KETUA WARDEN ASRAMA

43

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

PENGERUSI : PENGETUA
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
N. PENGERUSI : KETUA PEMBANTU TADBIR
PEMBANTU TADBIR KEWANGAN
SETIAUSAHA : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PENOLONG SETIAUSAHA : PENOLONG KANAN PETANG
PENOLONG KANAN PPKI
AJK :
GURU KANAN BAHASA
JURU AUDIT DALAM :
GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
GURU KANAN KEMANUSIAAN
KETUA GBKSM
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
PENYELIA ASRAMA
PN. HJH. NORHERMA BINTI MOHAMAD HALIM

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK)

PENGERUSI : PENGETUA

NAIB PENGERUSI I : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI II : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

NAIB PENGERUSI III PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

NAIB PENGERUSI IV PENOLONG KANAN PETANG

NAIB PENGERUSI V PENOLONG KANAN PPKI

SETIAUSAHA : EN. MUHAMMAD AIMAN BE BIN ABDULLAH

(PEGAWAI ASET)

PENOLONG SETIAUSAHA : PN. NURUL ISMAH BINTI SANIMAN

PN. HJH. RASIDAH BINTI RASIDI

AJK : GURU KANAN BAHASA

: GURU KANAN KEMANUSIAAN

: GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK

: GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

: SETIAUSAHA KOKURIKULUM

: SETIAUSAHA SUKAN

: PENYELARAS ICT

: KETUA GURU BIMBINGAN KAUNSELING SEPENUH MASA

: KETUA PEMBANTU TADBIR

: PENYELIA ASRAMA

PEGAWAI PENERIMA : PN. NORAINI BINTI HJ. ZAKARIA

: EN. ROSLAN BIN MANAN

: PN. AZIMAH BINTI RAMLI

PEGAWAI PEMERIKSA : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

PEGAWAI STOR : PN. ROSMAWATI BINTI MOHD. KANDAR

PEGAWAI PELUPUS : TN. HJ. HASAN BIN SAINI

: PN. ROSMAWATI BINTI MOHD. KANDAR

44

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)

PENASIHAT : PENGETUA

PENGERUSI : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

TIMBALAN PENGERUSI : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

NAIB PENGERUSI I : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

NAIB PENGERUSI II : PENOLONG KANAN PETANG

NAIB PENGERUSI III : PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS

PENGURUS KUALITI : GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK

SETIAUSAHA : GURU KANAN BAHASA

PENOLONG SETIAUSAHA : GURU KANAN KEMANUSIAAN

PK 01 PENGURUSAN PANITIA PK 13 P. KAWALAN REKOD DAN
PN. HJH. RASYIDAH BINTI JA’APAR DOKUMEN KUALITI
PN. ZURAIDAH BINTI MUMIN
PK 02 PENGURUSAN JADUAL PN. ZUBAIDAH BINTI MOHAMMED YUSSUF
EN. NOR AZMAN BIN HASSAN
TN. HJ. SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS PK 14 PENGURUSAN AUDIT DALAMAN
CIK MESSALINA LIM SIAW SEE PN. ALMARJAN BINTI YUSOFF
PK 03 PENGURUSAN PdPc PN. ZURAIDAH BINTI MUMIN
PN. HJH. NUR SABRINA CHUA BINTI ABDULLAH PK 15 P. KAWALAN PERKHIDMATAN
PN. NORAIHANIDA BINTI MD YUSOP
YANG TIDAK AKUR
PK 04 PENGURUSAN PENCERAPAN EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN
PN. SERIKONAH BINTI KASLAIN TN. HJ. HELMI BIN AHMAD
PK 16 P. TINDAKAN PEMBETULAN,
PK 05 PENGURUSAN PEPERIKSAAN PENCEGAHAN & PENAMBAHBAIKAN
PN. ROHAIDAH BINTI AHMAD EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN
PN. ROSLINA BINTI ABDULLAH MAWLANA TN. HJ. HELMI BIN AHMAD
EN. MOHD SHAHREN BIN SHUKOR PK 17 PENGURUSAN PROLEHAN
PK 06 SEMAKAN HASIL KERJA MURID EN. MUHAMMAD AIMAN BE BIN ABDULLAH
PN. SERIKONAH BINTI KASLAIN TN. HJ. HELMI BIN AHMAD
PN. SUHANA BINTI MOHD SUNIP PK 18 PENGURUSAN PdPc GURU GANTI
PK 07 PENGURUSAN MESYUARAT EN. NOR AZMAN BIN HASSAN
PN. JASLIYAH BINTI ABDUL SAMAT TN. HJ. SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS
CIK SITI SAYIDATINA BINTI MOHD CIK MESSALINA LIM SIAW SEE
PK 08 PENGURUSAN BIMBINGAN PK 19 P. PENTAKSIRAN BERASASKAN
PN. NURULHUDA BINTI RAMLI
TN. HJ. AHMAD MANSOR BIN ISHAK SEKOLAH
PK 09 PENGURUSAN PUSAT SUMBER PN. NORFAZILA BINTI SAYUTI
PN. ANIS RAIHAN BINTI OTHMAN PN. ZURAIDAH BINTI MUMIN
CIK SITI SAYIDATINA BINTI MOHD PK 20 PENGURUSAN DATA
PK 10 PENGURUSAN LATIHAN PERSONEL PN. HJH. RASIDAH BINTI RASIDI
PN. HJH. MAHANOM BINTI MAT NOOR PN. NOORUL HUDA BINTI SAIEPUDDIN
PN. RUZAIMAH BINTI SADIKIN
PK 21 PENGURUSAN PROGRAM
PK 11 PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN PN. NOR HAJJAH BINTI OMAR
EN. KAMARUZAMAN BIN AHMAD PN. ZURAIDAH BINTI MUMIN
EN. AZMAN BIN HAMZAH PK 22 PENGURUSAN SUMBER LUAR
PN. HJH. MAHANOM BINTI MAT NOOR
PK 12 P. MAKLUM BALAS (KONTRAK PERKHIDMATAN)
EN. KAMARUZAMAN BIN AHMAD
PELANGGAN EN. AZMAN BIN HAMZAH
EN. KAMARUZAMAN BIN AHMAD
PN. NURULHUDA BINTI RAMLI PK 23 PENGURUSAN RISIKO PELUANG
PN. HJH. MAHANOM BINTI MAT NOOR PN. SAZUNA BINTI ABD WAHID
PN. NORAINI BINTI HJ. ZAKARIA

PK 24 PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
EN. KAMARUZAMAN BIN AHMAD
PN. HJH. CHE GAYAH BINTI CHE WIL

45

JAWATANKUASA TATATERTIB GURU DAN KAKITANGAN

PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI I : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI II : PENOLONG KANAN PETANG
SETIAUSAHA : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
PENOLONG SETIAUSAHA I : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PENOLONG SETIAUSAHA II : PENOLONG KANAN PPKI
AHLI JAWATANKUASA : GURU KANAN BAHASA

GURU KANAN KEMANUSIAAN
GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK DAN KAJIAN TINDAKAN

PENGERUSI : PENGETUA

NAIB PENGERUSI I : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI II : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

NAIB PENGERUSI III : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

NAIB PENGERUSI IV : PENOLONG KANAN PETANG

NAIB PENGERUSI V : PENOLONG KANAN PPKI

SETIAUSAHA : PN. ROSHILAH ANITA BINTI KASSIM

PENOLONG SETIAUSAHA : PN. HJH. NUR SABRINA CHUA BINTI ABDULLAH

AJK : GURU KANAN BAHASA

GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK

GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

GURU KANAN KEMANUSIAAN

SETIAUSAHA AKADEMIK

SETIAUSAHA HAL EHWAL MURID

SETIAUSAHA KOKURIKULUM

SETIAUSAHA KURIKULUM PPKI

GURU CEMERLANG

KETUA-KETUA PANITIA

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

SETIAUSAHA PBS

SETIAUSAHA SPSK

SETIAUSAHA UBK

PENYELARAS KECEMERLANGAN PT3

PENYELARAS KECEMERLANGAN SPM

KETUA WARDEN ASRAMA

46

JAWATANKUASA DATA SEKOLAH

PENGERUSI : PENGETUA

TIMBALAN PENGERUSI : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

: PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

: PENOLONG KANAN PETANG

: PENOLONG KANAN PPKI

SETIAUSAHA : PN. NURUL ISMAH BINTI SANIMAN

PN. HJH. RASIDAH BINTI RASIDI

PENOLONG SETIAUSAHA I: CIK SYARIN NADIA BINTI YAACOB

PENOLONG SETIAUSAHA II: PN. NOORUL HUDA BINTI SAIEPUDDIN (PPKI)

AHLI JAWATANKUASA : PN. KHAIRUN NISA’ BINTI KHAIRUDDIN

1. PN. HJH. CHE GAYAH BINTI CHE WIL (SISMAKAN)

2. PN. HJH. ZURZIANIS BINTI KAMARULZAMAN (SPBT & SISTEK)

3. PN. ROHAIDAH BINTI AHMAD ( PEPERIKSAAN)

4. EN. MUHAMMAD AIMAN BE BIN ABDULLAH (ASET)

5. PN. KHALIJAH BINTI M. YUSOF (ASRAMA)

6. PN. ANIS RAIHAN BINTI OTHMAN (P. SUMBER)

8. EN. AZMAN BIN HAMZAH (DISIPLIN)

9. PN. HJH. RASIDAH BINTI RASIDI (EMIS, OPMEN &

eOPERASI)

11. ENROLMEN :

PN. SITI HABSAH NOR BINTI ALI (PERDANA-PAGI)

PN. SUZANA BINTI YUSOFF (PERDANA-PETANG)

PN. NOORUL HUDA BINTI SAEIPUDDIN (PPKI)

12. PN. ROSMAWATI BINTI MOHD KANDAR (Myspata)

13. GURU-GURU PENYELARAS TINGKATAN

14. GURU-GURU TINGKATAN

47

JAWATANKUASA LATIHAN PERSONEL/PERKEMBANGAN STAF

PENGERUSI : PENGETUA
TIMBALAN PENGERUSI : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
: PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
SETIAUSAHA : PENOLONG KANAN PETANG
LATIHAN PERSONEL : PENOLONG KANAN PPKI
SETIAUSAHA
PERKEMBANGAN STAF : PN. HJH. MAHANOM BINTI MAT NOOR

DOKUMEN/DATA : PN. RUZAIMAH BINTI SADIKIN (PAGI)
AJK PN. SUZANA BINTI YUSOFF (PETANG)

: PN. KHAIRUN NISA’ BINTI KHAIRUDDIN
: SEMUA GURU KANAN MATA PELAJARAN

GURU CEMERLANG
SEMUA KAUNSELOR
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
GURU DATA
KETUA PANITIA
KETUA PEMBANTU TADBIR
PN. JUNAIDAH BINTI BAHARUDIN (PPM)

JAWATANKUASA PEMANDU PELAKSANA MELINDUNGI MASA
INSTRUKSIONAL (MMI)

PENGERUSI : PENGETUA

NAIB PENGERUSI I : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI II : PENOLONG KANAN PETANG

NAIB PENGERUSI III : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

NAIB PENGERUSI IV : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

NAIB PENGERUSI V : PENOLONG KANAN PPKI

SETIAUSAHA : GURU KANAN KEMANUSIAAN

PENOLONG SETIAUSAHA : GURU KANAN BAHASA

AJK : GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK

: GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

: PN. NURULHUDA BINTI RAMLI

: PN. ROSSIMAH BINTI RAHMAD

: EN. ROSLAN BIN MANAN

KETUA PENCATAT MINIT MESYUARAT GURU/TAKLIMAT GURU
AJK
: PN. SALEHAA BINTI MHD ANUAR
: PN. MUSNI BINTI HAMID
: PN. SITI ASIAH BINTI MUHD SUBRI
: CIK AIDA LIYANA BINTI ISMAIL

48

JAWATANKUASA DOKUMENTASI SEKOLAH

PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI I : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI II : PENOLONG KANAN HEM
NAIB PENGERUSI III : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI IV : PENOLONG KANAN PETANG
NAIB PENGERUSI V : PENOLONG KANAN PPKI
ADMIN : EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN
: PN. HJH. RASYIDAH BINTI JA’APAR
JURUTEKNIK : PN. ZURAIDAH BINTI MUMIN
AJK : EN. MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDI
: GURU KANAN BAHASA

GURU KANAN KEMANUSIAAN
GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
KETUA GBKSM
KETUA PANITIA
GURU CEMERLANG
GURU DATA
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
SETIAUSAHA PBS
SETIAUSAHA SPBT
KETUA PEMBANTU TADBIR
PENYELIA ASRAMA

JAWATANKUASA AMALAN SEKOLAH PENYAYANG

PENGERUSI : PENGETUA

NAIB PENGERUSI : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

PENOLONG KANAN PETANG

PENOLONG KANAN PPKI

SETIAUSAHA : EN. ABDUL MUIEZ BIN MOHAMMAD RUSLEE

PENOLONG SETIAUSAHA : PN. ROHAIDA BINTI MD YASIN

AJK : GURU KANAN BAHASA

GURU KANAN KEMANUSIAAN

GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK

GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

GURU BERTUGAS MINGGUAN

GURU DISIPLIN

49

JAWATANKUASA GOOGLE CLASSROOM

PENGERUSI : PENGETUA
TIMBALAN PENGERUSI : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI I : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
NAIB PENGERUSI II : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI III : PENOLONG KANAN PETANG
NAIB PENGERUSI IV : PENOLONG KANAN PPKI

PENYELARAS I : EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN (PENYELARAS ICT)
PENYELARAS II PN. ROSHILAH ANITA BINTI KASSIM

AJK : GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
GURU KANAN KEMANUSIAAN
GURU KANAN BAHASA

JURULATIH : PN. HJH. RASIDAH BINTI RASIDI
EN. NOR AZMAN BIN HASSAN
EN. MOHD ZAHID BIN MOHD YUSOF
EN. LEE POH CHEONG
EN. ZUL FAHMI BIN MOHAMAD SAPAWI
PN. NURUL ISMAH BINTI SANIMAN
PN. ANIS RAIHAN BINTI OTHMAN
PN. NUR AKMARINA BINTI CHE MAT RAZALI
PN. HJH. RASYIDAH BINTI JA’APAR
PN. ZAIDAH BINTI SUAN
PN. NURUL SYAFIQAH BINTI MAJID
PN. SALEHAA BINTI MHD ANUAR
PN. KHAIRUN NISA’ BINTI KHAIRUDDIN

PENYELARAS (TEKNIKAL) : EN. MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDI

PENYELARAS BILIK KHAS (ICT)

KETUA PENYELARAS : EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN

JURUTEKNIK : EN. MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDI

MAKMAL BESTARI PERDANA

MAKMAL 1 ATAS : EN. NOR AZMAN BIN HASSAN
EN. IZWAN BIN MOHD YUSOP

MAKMAL 1 BAWAH : EN. MUHD ZAHID BIN MOHD YUSOF
EN. KHAIRUL AZMAN BIN ABDUL HAMID

50

MAKMAL BESTARI 1 : PN. HJH. RASIDAH BINTI RASIDI

MAKMAL S. KOMPUTER EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN

MAKMAL BESTARI 2 : PN. NUR AKMARINA BINTI CHE MAT RAZALI
MAKMAL ASK/MBM PN. ROSHILAH ANITA BINTI KASSIM

MAKMAL BESTARI 3 : CIK CHEW ANN PHIN
MAKMAL BAHASA/MBI PN. KHAIRUN NISA’ BINTI KHAIRUDDIN

PUSAT AKSES : PN. NURUL SYAFIQAH BINTI MAJID
PN. SITI ASIAH BINTI MUHD SUBRI
PN. NURUL ANIS BINTI KHALILULLAH

INFO ELEKTRONIK : PN. NURULHUDA BINTI RAMLI
PN. SALEHAA BINTI MHD ANUAR
PN. ANIS RAIHAN BINTI OTHMAN

GOOGLE CLASSROOM : PN. NORFAZILA BINTI SAYUTI
CIK KUSHAINDRI ANNE A/P BALAN
PN. SUZANA BINTI YUSOF
PN. NUR WAHIDA BINTI IBRAHIM

JAWATANKUASA BRIGED ICT

PENASIHAT : PPD SABAK BERNAM
PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
SETIAUSAHA : EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN (PENYELARAS ICT)

PN. HJH. RASIDAH BINTI RASIDI

PENYELARAS I : PN. NORFAZILA BINTI SAYUTI
PENYELARAS II : PN. NUR AKMARINA BINTI CHE MAT RAZALI

AJK : EN. KHAIRUL AZMAN BIN ABDUL HAMID
PN. AIDA LIYANA BINTI ISMAIL
EN. NOR AZMAN BIN HASSAN
PN. SITI ASIAH BINTI MUHD SUBRI
PN. ANIS RAIHAN BINTI OTHMAN

JURUTEKNIK : EN. MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDI


Click to View FlipBook Version