The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

https://energyfreedomconsultant.com/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94/

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by siriya.hkj, 2021-12-01 20:39:22

Media4

https://energyfreedomconsultant.com/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94/

ISUZU MOTORS COMPANY (THAILAND) LIMITED

"สงกรานตน์ ขี้ บั ขปี่ ลอดภยั
ใส่ใจกฎจราจรกนั นะคะ"
" ดม่ื ไม่ขบั โทรไม่ขับ ง่วงไมข่ บั

ขับไม่เร็ว คาดเขม็ ขัดนิรภัย

สวมหมวกนริ ภยั "

TOPIC มี ลงิ ค์ ตอบคาถาม ล้นุ รางวลั กวา่

200 รางวลั อยหู่ นา้ สดุ ทา้ ยนะคะ

การเตรยี มพรอ้ มกอ่ นออกเดินทาง
กฎความปลอดภยั

การเบกิ ค่ารกั ษาพยาบาล
กรณเี กิดเหตุฉกุ เฉนิ -ชอ่ งทางตดิ ตอ่

ตอบคาถามลนุ้ รางวลั

การเตรยี มพรอ้ มกอ่ นออกเดนิ ทาง

คน พักผอ่ นใหเ้ พยี งพอกอ่ นออก
พรอ้ ม เดินทาง อยา่ งนอ้ ย 7-8 ชม.

Cr. : National Sleep Foundation Recommends New Sleep Times

ดืม่ ไมข่ บั - ขบั ไมด่ ม่ื

ไมท่ านยาทม่ี ฤี ทธก์ิ ดประสาท
(ทาใหง้ ว่ งซมึ )

เตรยี มผา้ เยน็ ยาดม ลูกอมรสเย็น
เพ่ือเพม่ิ ความตน่ื ตวั ขณะขบั ข่ี

ตรวจสอบสภาพยาง รถ
พรอ้ ม
ตรวจสอบนา้ มนั เครอื่ ง น้ามนั เกยี ร์
น้ามนั เบรค น้ามนั พวงมาลยั เพาเวอร์
และอยา่ ลมื นา้ มนั เชอื้ เพลงิ ดว้ ยนะ

ตรวจสอบนา้ หลอ่ เยน็ จากถงั พกั
หมอ้ นา้ ระดบั นา้ ฉดี กระจก

ตรวจสอบแบตเตอรี่

"ควรจอดพกั รถทกุ ๆ 2 ชม.
(ทุก 150-200 กม.)

และ อย่าลืมศึกษาเส้นทาง
กอ่ นออกเดนิ ทาง
ด้วยนะครับ"

กฎความปลอดภยั

ด่มื ไมข่ บั 50

กฎกระทรวง ฉบบั ที่ 16 (2537) ออกตามความในพระราชบญั ญตั จิ ราจรทางบก 2522

กฎหมายกาหนดปรมิ าณแอลกอฮอลส์ าหรบั ผขู้ บั ข่ี

ไมเ่ กนิ 50 มิลลกิ รมั เปอรเ์ ซน็ mg%

หรือเทียบเท่า เหลา้ 3 ฝา (ฝาละ 10 มล.) เบยี ร์ 1 กระปอ๋ ง (330 มล.) ไวน์
ครึ่งแก้ว (150 มล.) Cr. : คณะแพทยศ์ าสตร์ศิรริ าชพยาบาล ม.มหิดล

 กรณี มีปริมาณแอลกอฮอลเ์ กนิ ท่ี

กฎหมายกาหนดแลว้ เกิดอบุ ตั ิเหตุ ประกนั บทลงโทษดม่ื แลว้ ขบั
จะไมร่ บั ผิดชอบค่าเสยี หาย

ปริมาณแอลกอฮอลเ์ กิน 50 mg % : โทษจาคุกไมเ่ กิน 1 ปี
หรอื ปรับ 5,000 - 20,000 บาท หรอื ทั้งจาทั้งปรบั

โดยโทษสงู สดุ ดื่มแลว้ ขบั ทาใหผ้ ู้อน่ื ถงึ แกค่ วามตาย :
โทษจาคกุ 3- 10 ปี ปรบั 60,000 - 200,000 บาท
และเพกิ ถอนใบอนญุ าตขบั ข่ี

Cr. : สานักงานตารวจแหง่ ชาติ

สวมหมวกนริ ภยั

ผ้ขู บั ขร่ี ถจกั รยานยนต์ ไมส่ วมหมวกนริ ภยั ปรับ 400 บาท

ผ้โู ดยสารรถจกั รยานยนต์ ไม่สวมหมวกนริ ภยั ปรบั 800 บาท

Cr. : ประกาศสานกั งานตารวจแหง่ ชาติ 2563

ความเรว็ ไมเ่ กนิ กฎหมายกาหนด (ทางหลวง/ทางหลวงชนบท)

กฎกระทรวง กาหนดอตั ราความเรว็ ของยานพาหนะบนทางหลวงแผน่ ดนิ หรอื ทางหลวงชนบททก่ี าหนด พ.ศ. 2564

 รถจกั รยานยนต์ ไม่เกนิ 80 กม./ชม.
 รถจักรยานยนต์ 400 C.C. ข้นึ ไป ไมเ่ กนิ 110 กม./ชม.
 รถยนต์ (เลนขวาสดุ ) ไมต่ ่ากวา่ 100 กม./ชม.
 รถยนต์ ไมเ่ กิน 120 กม./ชม.

กรณี : ถนนอนื่ ๆ ให้ปฏบิ ตั ติ ามความเรว็ ทถ่ี นนนนั้ ๆ กาหนด

กฎความปลอดภยั

คาดเขม็ ขดั นริ ภยั

ผู้ขบั ข่ี ไมค่ าดเขม็ ขดั นริ ภยั ปรบั 400 บาท

Cr. : ประกาศสานกั งานตารวจแหง่ ชาติ 2563

โทรไมข่ บั

ใช้โทรศพั ทเ์ คลอื่ นทข่ี ณะขบั ขี่ ปรบั 500 บาท

Cr. : ประกาศสานกั งานตารวจแหง่ ชาติ 2563

ง่วงไมข่ บั

เม่อื รสู้ กึ งว่ งนอนใหห้ ยุดพกั รถ เขา้ หอ้ งนา้
ลา้ งหนา้ ยืดเสน้ ยดื สาย

มใี บขบั ข่ี

ตรวจสอบวนั หมดอายุของใบขบั ขด่ี ้วยนะ เมอ่ื เกดิ อุบัตเิ หตุ
(กรณเี ป็นฝา่ ยผดิ ) ประกันซอ่ มรถผขู้ บั ขี่ โดยต้องมีใบขบั ข่ี
เท่านน้ั

ปรบั 200 บาท Cr. : ประกาศสานกั งานตารวจแหง่ ชาติ 2563

พ.ร.บ. มี พ.ร.บ. และ ภาษี

เมอื่ เกิดอบุ ัติเหตุ พ.ร.บ. ค้มุ ครองทนั ทจี า่ ย
เบอ้ื งต้น 30,000 บาท หากไม่มี พ.ร.บ.

จะเสยี คา่ ปรบั ไมเ่ กนิ 10,000 บาท

ภาษี

Cr. : พ.ร.บ. คุ้มครองผปู้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

กรณี ไม่ตอ่ ภาษจี ะเสยี คา่ ปรบั ยอ้ นหลงั
ร้อยละ 1% หรอื หากเกนิ 3 ปี ทะเบยี น
รถจะถกู ระงบั

การเบกิ คา่ รกั ษาพยาบาล

พ.ร.บ. "ประกนั ภยั พ.ร.บ. หรือ ประกนั ภยั รถภาคบงั คบั
เป็นสง่ิ ทก่ี ฎหมายบงั คบั ใหร้ ถทกุ คนั ตอ้ งทา!!!

เพอื่ คมุ้ ครองประชาชนทกุ คนทเ่ี ปน็ ผปู้ ระสบภยั จากรถ
โดยจะไดร้ ับคา่ ชดเชยเบอื้ งตน้ ไมต่ อ้ งรอพสิ จู นค์ วามผดิ
และคา่ สนิ ไหมทดแทนเมอื่ พสิ จู นว์ า่ เปน็ ฝา่ ยถกู ดงั นี้"

ที่มา : Frank.co.th ขอ้ มูลอพั เดตวันท่ี 1 เม.ย. 2563

การเบกิ คา่ รกั ษาพยาบาล

บรษิ ทั “กรณที พี่ นกั งานและครอบครวั ปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจร แล้วเกดิ อบุ ัตเิ หตุจน
ได้รบั บาดเจบ็ หรอื ได้รบั บาดเจ็บจาก
การโดยสารรถยนต์ หรอื รถจกั รยานยนต์

สาธารณะ โดยผโู้ ดยสารไม่มีเจตนาทา
ผิดกฎหมายจราจร พนักงานต้องใชส้ ิทธิ
จาก พ.ร.บ. คมุ้ ครองผู้ประสบภยั จากรถ
กอ่ น สว่ นเกนิ จากสิทธดิ งั กล่าวสามารถ
นามาเบกิ คา่ รกั ษาพยาบาลกบั ทางบรษิ ทั ฯ
ได”้

ประกาศบริษทั ฯ (ฉบับแกไ้ ขครงั้ ท่ี 1 วนั ที่ 29 พ.ค.2563)

การประสบอบุ ตั เิ หตจุ ราจร
ที่เกย่ี วขอ้ งกบั การดมื่ แอลกอฮอล์

ประกาศ MSS ที่ 1/2564 เร่ือง หลักเกณฑแ์ ละแนวทางปฏิบัติในการเบกิ คา่ รกั ษาพยาบาล กรณปี ระสบอุบตั เิ หตจุ ากการจราจร
(เก่ยี วขอ้ งกบั การดม่ื เคร่อื งดม่ื แอลกอฮอล์)

“พนักงานและครอบครัวท่ีประสบอุบัติเหตุจากการจราจร ต้องมี
หลกั ฐาน ดังนี้

- การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลอื ด ที่ตรวจภายใน 6 ชม. นบั ตั้งแต่

เวลาเกิดอุบตั เิ หตุ โดยมคี า่ ไมเ่ กนิ ตามทก่ี ฎหมายกาหนด
- หรอื ใบบันทึกอาการ-ใบคัดกรองแรกรบั ของโรงพยาบาลทใี่ หก้ ารรกั ษา
- หรือ ใบรายงานการสอบสวนจากเจา้ หนา้ ทีต่ ารวจ ณ จดุ เกิดเหตุ
- หรือ ภาพถา่ ย-วดี ิโอ ที่พิสูจน์ไดว้ า่ พนกั งานและครอบครัวไม่ได้ขับข่ีขณะ

เมาสรุ า

จึงจะสามารถเบกิ คา่ รกั ษาพยาบาลกบั บรษิ ัทฯ ได้"

หมายเหตุ : ถา้ ปริมาณแอลกอฮอล์เกนิ ทก่ี ฎหมายกาหนด จะไมส่ ามารถเบกิ คา่

รักษาพยาบาลกบั ทางบรษิ ัทฯได้

กรณเี กดิ เหตฉุ กุ เฉนิ -ชอ่ งทางตดิ ตอ่

เกดิ อบุ ตั เิ หตุ

แจง้ ผบู้ งั คบั บญั ชา

หน่วยงานตน้ สงั กดั

แจง้ หนว่ ยงาน
รักษาพยาบาล (MSS)

คุณวรเกยี รติ 091-891-4299 SR
คณุ วรวี รรณ์ 081-424-0120 GW
คุณหฤทยั 081-637-8064

คุณชนสิ รา 061-469-6453
คณุ ณะสมเดช 081-753-0289

แจ้งหนว่ ยงาน
ความปลอดภยั (SHG)

คณุ ประกาศติ 086-511-4567 SR
GW
คุณโชคชยั 083-781-3862
คุณวชริ พงศ์ 091-738-2454

กรณเี กดิ เหตฉุ กุ เฉนิ -ชอ่ งทางตดิ ตอ่

แจง้ สหภาพแรงงานฯ

คุณคฑาวธุ 092-665-9994 SR
คณุ ธรี สวุ ฒั น์ 089-994-4442

คณุ ประสทิ ธ์ิ 092-936-8689 GW
คณุ สมาน 081-734-4554

เบอรโ์ ทรฉุกเฉนิ
ผูป้ ระสบภัยจากรถ

เจ็บปว่ ยฉกุ เฉนิ 1669
จส.100 1137
เหตดุ ่วนเหตุรา้ ย 191
ร่วมด้วยชว่ ยกนั 1677
อบุ ตั ิเหตุบนทางด่วน 1543
หน่วยแพทยก์ ู้ชวี ิต 1554
ศนู ยป์ ลอดภยั คมนาคม 1356
สายดว่ นทางหลวง 1193
สายดว่ นจราจร 1197
ตารวจทอ่ งเทีย่ ว 1155
กรมขนสง่ ทางบก 1584
กรมทางหลวง 1586
สายด่วนเมาไม่ขบั 1717

ตอบคาถาม
ล้นุ รางวัล
กันเถอะ

กดทีน่ เี่ พอ่ื ตอบคาถามล้นุ รางวลั

https://forms.gle/nvSjrkZA5qJyPomF8

ของรางวลั มมี ากกวา่

200 รางวลั !!!

ประกาศผโู้ ชคดี

วนั ท่ี 26 เม.ย. 2564

หมวกนริ ภยั กระเปา๋ ผา้ หนา้ กากอนามยั


Click to View FlipBook Version
Previous Book
KD 3.6.2 Teori Asam Basa dan PH
Next Book
Fisika KD 3.9 X