The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือตำนานเหล็กไหล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Patiweth Ketkhong, 2021-04-22 11:43:23

หนังสือตำนานเหล็กไหล

หนังสือตำนานเหล็กไหล

ตานานเหล็กไหล

เหล็กไหล คอื กอ้ นแรเ่ หล็กบรสิ ทุ ธทิ์ เ่ี กดิ ขนึ้ เองโดยธรรมชาติ ไดร้ ับการอธษิ ฐานบรรจฤุ ทธิ์
โดยพระฤาษีผทู ้ รงฌาณชนั้ สงู เพอื่ ธํารงคณุ งามความดี โดยมธี าตกุ ายสทิ ธเิ์ ป็ นผคู ้ อย
ชว่ ยเหลอื ผทู ้ มี่ ี ความทกุ ขย์ ากใหพ้ น้ ภัย จัดเป็ นธาตกุ ายสทิ ธช์ิ นดิ หนงึ่ ทม่ี รี ังสหี รอื พลังปราณ
ทที่ รงอํานาจในการป้องกนั ตวั และสง่ิ ทอี่ ยู่ ใกลต้ วั ใหพ้ น้ จากภัยอนั ตรายอันเกดิ จากอาวธุ
ปืนหรอื ของมคี ม เป็ นสสารทม่ี ชี วี ติ เป็ นอมตะและหายากยงิ่ ตอ้ งมพี ธิ กี รรมมากมายกวา่ จะ
ไดม้ า ฉะนัน้ เหล็กไหลจงึ เป็ นวตั ถอุ าถรรพณ์ท่ี มรี าคาแพง เพราะเป็ นทร่ี จู ้ ักกนั อยา่ ง
แพรห่ ลายและเป็ นทเ่ี ขา้ ใจกันท่ัวไปวา่ เหล็กไหลมอี านุภาพยอดเยย่ี ม สามารถคมุ ้ ครองชวี ติ
คนทม่ี เี หล็กไหลพกตดิ ตัว และจะไดร้ ับความคมุ ้ ครองใหป้ ลอดภัยจากอบุ ตั ภิ ัยรา้ ยแรงรวมถงึ
อาวธุ รา้ ยแรงนานาชนดิ ไดอ้ ยา่ งอัศจรรยน์ ่ันเอง

กาเนดิ เหล็กไหล

ยอ้ นกาลเวลาไปนานแสนนาน ในสมัยอสงไขยแสนกัลป์ กาลกอ่ นโนน้ มหาฤาษีกไลโกษฐ์
ผสู ้ าํ เร็จญาณสมาบตั ิ เป็ นผเู ้ พง่ ฌาณเรยี กแรธ่ าตชุ นดิ หนงึ่ ซงึ่ มลี ักษณะแขง็ ตวั ได ้
หลอมเหลวได ้ สลายตัวไดแ้ ละรวมตวั ได ้ มลี ักษณะเหมอื นเหล็กแตไ่ มใ่ ชเ่ หล็ก ทา่ นเรยี กให ้
มารวมตัวกันอยตู่ ามถ้ําตัง้ แตส่ มัยแอตแลนตสิ ซงึ่ เคยมคี วามเจรญิ รงุ่ เรอื ง
สงู สดุ ในยคุ นัน้ แตไ่ ดล้ ม่ สลายหายไปจากแผนทโี่ ลก เชอื่ กนั วา่ ทวปี นไ้ี ดจ้ มหายไปใน

มหาสมทุ รเมอื่ คราวนํ้าทว่ มโลกครัง้ ใหญ่ และโนอาไดเ้ ป็ นผสู ้ รา้ งเรอื ใหญห่ นนี ํ้าทว่ ม ตาม
เรอื่ งราวทไ่ี ดถ้ กู บันทกึ อยใู่ นคมั ภรี โ์ บราณ

นอกจากนย้ี ังมที า่ นมหาฤาษีกสั สปและเหลา่ มหาฤาษีผทู ้ รงฌาณสมาบัตบิ รรลุ อภญิ ญา
สงู สดุ ทา่ นก็เป็ นผทู ้ ไ่ี ดเ้ พง่ ฌาณเรยี กแรด่ ังกลา่ วมารวมกันทผี่ นังถํ้า เพอ่ื เป็ นทพี่ ํานักของ
วญิ ญาณ ไดเ้ ล็งเห็นดว้ ยอํานาจทพิ ยจักษุญาณวา่ ภายใตแ้ ผน่ ดนิ นลี้ กึ ลงไปประมาณ 3 กม.
มแี หลง่ รวมของธาตกุ ายสทิ ธมิ์ ากมายหลายชนดิ หลอ่ หลอมเหลวปะปนรวมกันอยู่ ในใจ
กลางโลก ซง่ึ เป็ นทรี่ จู ้ ักกนั ดใี นโลกวทิ ยาศาสตร์ วา่ “ลาวา” นั่นเอง แตภ่ ายใตห้ นิ ลาวา
เหลา่ นัน้ มี “แรเ่ หล็ก” ชนดิ หนง่ึ สมบรู ณ์ดว้ ยคณุ ภาพ และเยยี่ มยอดเหนอื กวา่ เหล็กชนดิ อนื่

มหาฤาษีผทู ้ รงฤทธอ์ิ ภญิ ญา จงึ ใชพ้ ลังจติ ดว้ ยฤทธอิ์ ภญิ ญาของทา่ นดงึ เอาแรเ่ หล็กดงั กลา่ ว
ขนึ้ มาจากใตล้ าวา อธษิ ฐานจติ ใหเ้ ป็ นของศักดส์ิ ทิ ธส์ิ ดุ วเิ ศษ มอี ํานาจกายสทิ ธ์ิ มฤี ทธ์ิ
คมุ ้ ครองปกป้องสรรพภยั ไดอ้ ยา่ งอศั จรรย์ ดวั ยพลงั อํานาจจติ ชนั้ สงู ปลกุ เสกบรรจไุ วด้ ว้ ย
อํานาจแหง่ ฤทธขิ์ องมหาฤาษี นัน้ จากนัน้ ไดใ้ ชอ้ ํานาจอทิ ธฤิ ทธต์ิ ดั เหล็กวเิ ศษออกทําเป็ นรปู
เคารพของตน เชน่ รปู พระอศิ วร รปู พระนารายณ์ รปู พระพรหม แลว้ อดั พลังเจโตสมาธหิ รอื
พลังฌาณเขา้ ไปพรอ้ มกับอธษิ ฐานใหเ้ กดิ ความศักดสิ์ ทิ ธิ

แตก่ ็มมี หาฤาษีบางตนมศี รัทธาแกก่ ลา้ เขา้ ฌาณเต็มอตั ราแลว้ ถอดจติ หรอื อาตมันของ
ตนเองดว้ ยมโนมัยฤทธิ์ เขา้ ไปอยใู่ นเทวรปู เหล็กวเิ ศษนัน้ เลย ทเี ดยี ว ถอื วา่ เป็ นการสละชวี ติ
บชู าองคพ์ ระผเู ้ ป็ นเจา้ ตามลัทธคิ วามเชอื่ ถอื ฤาษีตนอนื่ เห็นเขา้ ก็เอาแบบอยา่ ง เพราะถอื วา่
เป็ นกศุ ลสงู สดุ ทไี่ ดเ้ อาดวงจติ เขา้ รว่ มปรมาตมนั ของพระผเู ้ ป็ นเจา้ โดย ทางลดั

ตอ่ มาฤาษีอน่ื ๆ เห็นวา่ การถอดจติ เขา้ ในเทวรปู นัน้ มมี ากแลว้ น่าจะเขา้ สงิ สใู่ นรปู แบบอนื่ ๆ

ทจี่ ะยงั คงขลงั และศกั ดสิ์ ทื ธเิ์ หมอื นเดมิ เพอ่ื ใหส้ าธชุ นไดไ้ วส้ กั การะบชู าเพอื่ ความเป็ นศริ ิ
มงคล คมุ ้ ครองป้ องกันชวี ติ และทรัพยส์ มบัติ

ดงั นัน้ ฤาษีผบู ้ ําเพ็ญญาณอน่ื ๆ ทบี่ ําเพ็ญบารมถี งึ ขนั้ พรหมในถ้ําตา่ ง ๆ จงึ ไดถ้ อื เป็ น
แบบอยา่ งสบื ทอดกนั มา ก็จะทําการเพง่ ฌาณเรยี กเอาแรธ่ าตกุ ายสทิ ธด์ิ งั กลา่ วใหไ้ หลมา
รวมตัวกันเป็ นสงั ขารอมตะ สําหรับวญิ ญาณซมื สงิ เมอื่ กายเนอื้ ไดแ้ ตกดบั ทําลายลงไปตาม
กาลเวลา ดว้ ยเหตนุ ต้ี ามถ้ําตา่ ง ๆ จงึ มเี หล็กไหลซมุ่ ซอ่ นแฝงเรน้ กายสบื ทอดมาจนถงึ
ปัจจบุ นั

นับไดว้ า่ เป็ นตน้ แบบของเหล็กไหลทเ่ี กดิ ขน้ึ เป็ นครัง้ แรกในโลก จนในกาลตอ่ มาไดเ้ ป็ นคติ
นยิ มสบื ทอดกนั มาในทางพระพทุ ธศาสนา ทผ่ี สู ้ ําเร็จฌาณอภญิ ญาชนั้ สงู นยิ มถอดจติ ตนเอง
ดว้ ยวธิ ี มโนมยทิ ธิ เขา้ สงิ ในรปู ปัน้ พระพทุ ธปฏมิ ากร แลว้ อธษิ ฐานใหพ้ ระพทุ ธรปู นัน้ ลอยไป
ตามน้ํา เห็นสถานทใี่ ดเหมาะสมทจี่ ะใหป้ ระชาชนไดก้ ราบไหวบ้ ชู า ชาวบา้ นก็จะทําพธิ ี
บวงสรวงชกั ลากขน้ึ ไปสกั การบชู าไดส้ ําเร็จ เชน่ หลวงพอ่ โสธร หลวงพอ่ วดั ไรข่ งิ หลวง
พอ่ บา้ นแหลม หลวงพอ่ ทอง เป็ นตน้

เหล็กไหลนจ้ี งึ เปรยี บไดก้ ับรา่ งกายของทา่ นมหาฤาษีทัง้ หลาย ทม่ี วี ญิ ญาณอันเป็ นอมตะของ
ทา่ นมหาฤาษีครองอยู่ จงึ ไดเ้ กดิ อภนิ หิ ารเหนอื สงิ่ มชี วี ติ ทัง้ ปวง จนบางครัง้ มผี เู ้ รยี กขานกัน
วา่ “ธาตกุ ายสทิ ธ”ิ์

เหล็กไหลธาตกุ ายสทิ ธ์ิ

คําวา่ "ธาตกุ ายสทิ ธ"ิ์ นัน้ หมายถงึ วตั ถธุ าตบุ างชนดิ ทป่ี รากฏอยใู่ นจักรวาลอันกวา้ งใหญน่ ้ี
ประกอบไปดว้ ยพลังงานอนั มหาศาล อันเกดิ จากเจตสกิ ผคู ้ รอบครองธาตนุ ัน้ แฝงเรน้ อยู่ ใช ้
สําหรับป้ องกันภัยใหก้ ับตนเองโดยธรรมชาติ แตบ่ างครัง้ ไมไ่ ดป้ รากฏใหเ้ ห็นชดั เจน กลับซื

มลกึ ลงไปอยใู่ ตพ้ นื้ ผวิ โลก ตามป่ าตามเขา ตามถํ้า แมแ้ ตห่ ว้ ยหนอง คลองบงึ รอจนกวา่ ผทู ้ ่ี
มภี มู จิ ติ ภมู ธิ รรมสงู ไปพบเขา้ แลว้ หยบิ ยกเอาธาตกุ ายสทิ ธเิ์ หลา่ นม้ี า ใชป้ ระโยชน์ เพอ่ื มวล
มนุษยชาตแิ ละปกป้องคมุ ้ ครองคนหมมู่ าก ดังนัน้ จงึ เชอ่ื กันวา่ “เหล็กไหล” จัดเป็ นธาตุ
กายสทิ ธช์ิ นดิ หนงึ่ ทปี่ ระกอบดว้ ยธาตทุ สี่ าํ คญั ดังน้ี

1.ธาตเุ หล็ก คอื ธาตหุ ลกั เนอื่ งจากมคี วามแขง็ แกรง่ มากทส่ี ดุ ในยคุ นัน้

2.ธาตดุ นิ ทถี่ กู ความอัดแน่นของโลก จนเกดิ การเปลย่ี นแปลงทางกายภาเป็ นหนิ สตี า่ ง ๆ
เชน่ เพชร นลิ จนิ ดา อญั มณหี ลากสี

3.วา่ นมหามงคล ทมี่ ฤี ทธอิ์ ํานาจในตัว เชน่ วา่ นตา่ ง ๆ ไพรดํา ซงึ่ เป็ นพชื ทด่ี ดู ซบั เอาพลงั
ตา่ ง ๆ จากผนื ดนิ เก็บสะสมเอาไวใ้ นตนเอง จนเกดิ ฤทธเิ์ ดช

4.ปรอท หรอื ธาตอุ นื่ ๆ ทส่ี ามารถเคลอ่ื นไหว หรอื เคลอื่ นทไ่ี ดด้ ว้ ยตนเอง โดยการออ่ นตัว
แลว้ กลง้ิ ไหลไป มฤี ทธอิ์ ํานาจทางความยดื หยนุ่ หรอื หดตวั เองได ้ หลกี ภยั ไดเ้ ร็ว ปรับสภาพ
ตนเองใหเ้ ป็ นไปในลกั ษณะตา่ ง ๆ ได ้

ดงั นัน้ แรเ่ หล็กทอ่ี ยภู่ ายใตล้ าวานัน้ ยอ่ มไดร้ วบรวมเอาสรรพสงิ่ จากธาตุ กายสทิ ธทิ์ ัง้ หลาย
เหลา่ นัน้ รวมกนั ไวใ้ นตวั เอง คอื มฤี ทธใ์ิ นการปกป้องตนเองใหพ้ น้ จากภยั ในทกุ รปู แบบ
เพราะฉะนัน้ เมอ่ื มหาฤาษีไดใ้ ชอ้ ทิ ธฤิ ทธด์ิ งึ ธาตเุ หลา่ นขี้ นึ้ มา แลว้ ถอดจติ ดว้ ยฌาณสมาบัติ
เขา้ แฝงตนอยใู่ นธาตุ กายสทิ ธเ์ิ หลา่ น้ี เพอ่ื ฝึกฝนปฏบิ ตั ทิ างจติ ใหย้ ง่ิ ๆ ขน้ึ ไป จงึ ทําให ้
เจตสกิ ของผทู ้ รงฌาณนัน้ เกดิ พลังอนั มหาศาล แมแ้ ตจ่ ะงอเหล็กก็ยังได ้ จนมนุษยไ์ ดค้ น้ พบ
สง่ิ เหลา่ นเ้ี ขา้ โดยไมไ่ ดต้ งั้ ใจ และไมท่ ราบวา่ มนั คอื อะไร ก็เลยเรยี กกันวา่ “เหล็กไหล” ตาม
สภาวะการแสดงอทิ ธฤิ์ ทธท์ิ ป่ี รากฏตอ่ สายตาในขณะนัน้ นั่นเอง คอื ลักษณะเหมอื นกอ้ นเหล็ก
ทย่ี ดื ตวั ได ้ มสี สี รรตา่ ง ๆ กันหลายรปู แบบ เหล็กไหลจงึ เป็ นธาตุ กายสทิ ธทิ์ ี่ ทรงอทิ ธฤิ ทธิ์
จนกลายเป็ นสงิ่ ลํ้าคา่ ทผ่ี คู ้ นแสวงหาไมร่ จู ้ ักจบมาทกุ ยคุ ทกุ สมยั ตราบจนเทา่ ทกุ วนั นี้

เหล็กไหลมหี ลากหลายชนดิ ลกั ษณะเป็ นเนอื้ โลหะสมี ันวาวสะทอ้ นแสงไดด้ ี แข็งมนี ํ้าหนัก
เหมอื นโลหะทั่วไป สนมิ ไมก่ นิ เนอื้ มพี ลังอํานาจในตัว ทางธรณวี ทิ ยาเราจัดเป็ นแร่ ประเภท
หนงึ่ แต่ คนโบราณไดค้ น้ พบธาตกุ ายสทิ ธเ์ิ หลา่ นขี้ น้ึ มา โดยการอนุมานจากอนุภาค
ธรรมชาติ ทแ่ี สดงตนออกมาตามสภาพทพ่ี บเห็นแลว้ เรยี กมนั วา่ “เหล็กไหล” เชน่ ยดื ไดห้ ด

ไดด้ ว้ ยตนเอง ไหลยดื ออกมาเป็ นทางยาว ดบั ความรอ้ นได ้ ชอบกนิ น้ําผงึ้ มฤี ทธทิ์ ําลาย
ฟอสฟอรัสหรอื หัวไมข้ ดี ใหห้ มดสภาพไปได ้ คอื จดุ ไมต่ ดิ เมอ่ื มกี ารทดลองใหป้ ระจักษ์แก่
สายตาในอทิ ธฤ์ิ ทธป์ิ าฎหิ ารยิ ์ จงึ ทําใหเ้ กดิ มคี วามปรารถนาและมี ความตอ้ งการสงู มกี าร
ตดิ ตอ่ ซอื้ ขายกนั ในราคาทคี่ อ่ นขา้ งสงู คดิ ตามนํ้าหนักเป็ นบาทหรอื เป็ นชนิ้ เป็ นองคใ์ นราคา
หลกั รอ้ ยลา้ นกนั ขนึ้ ไป

ดงั นัน้ “เหล็กไหล” จงึ เป็ นทปี่ รารถนาและใฝ่ ฝันของคนท่ัวไป แมบ้ างทจี่ ะตอ้ งเสย่ี งภยั ถงึ
ขนั้ เอาชวี ติ แลกก็ยอม เรอ่ื งราวของเหล็กไหลจงึ ดเู หมอื นเป็ นเรอื่ งลลี้ บั ซบั ซอ้ น และหลาย
คนคงอยากจะรเู ้ หมอื นกนั วา่ เหล็กไหลคอื อะไรกนั แน่ ? เกดิ ขน้ึ มาไดอ้ ยา่ งไร ? เหล็กไหลท่ี
ทรงอทิ ธฤิ ทธน์ิ ี้ มจี รงิ หรอื ไม่ ? จงึ เป็ นปรัศนที ที่ า้ ทายความกระหายใครอ่ ยากรตู ้ ามลักษณะ
วสิ ยั ของมนุษย์ จงึ ทําใหต้ อ้ งเทยี่ วหาคําตอบจากผรู ้ ทู ้ ัง้ หลาย หรอื ผมู ้ ี ประสพการณท์ ม่ี ี
ความรทู ้ พี่ งึ เชอ่ื ถอื ได ้ จนกลายเป็ นตํานาน “เหล็กไหล” ทเ่ี ลา่ ขานทสี่ บื ทอดกนั มาแตส่ มัย

โบราณตราบถงึ ปัจจบุ นั บางครัง้ ก็มผี ขู ้ นานนามวา่ “ธาตนุ า้ นมพระแมธ่ รณี”

ธาตนุ า้ นมพระแมธ่ รณี

พระแมน่ างธรณเี ป็ นผรู ้ ักษาแผน่ ดนิ โลก และสงิ่ ทเี่ ป็ นของแขง็ อยใู่ นโลกเรานจี้ งึ ไดถ้ กู
เรยี กวา่ “ธาตดุ นิ ” ดงั นัน้ “เหล็กไหล” จงึ จัดเป็ นธาตกุ ายสทิ ธท์ิ เ่ี กดิ ขนึ้ มาจากธาตุ ของ “พระ
แมน่ างธรณี” น่ันเอง ปรากฏการณท์ างธรรมชาตทิ เี่ กดิ จากการเปลยี่ นแปลงของผวิ โลกใน
หลายศตวรรษทผ่ี า่ นมา โดยเฉพาะแผน่ ดนิ ไหว ภเู ขาไฟระเบดิ ยอ่ มกอ่ ใหเ้ กดิ การเคลอื่ นท่ี
ของแรธ่ าตตุ า่ ง ๆ ตามกฎของธรรมชาติ

เหล็กไหลประเภทตา่ ง ๆ ทอี่ ยตู่ ามป่ าเขา ตามถ้ําจงึ ไดเ้ รม่ิ ปรากฏตัวสโู่ ลกภายนอกใน
รปู แบบตา่ ง ๆ สว่ นเหล็กไหลทเี่ กดิ จากปลอ่ งภเู ขาไฟระเบดิ ตัวแรเ่ หล็กไหลจะอยู่ ใจกลาง
กน้ บอ่ ของภู เขา และจากความรอ้ นแรงทห่ี ลอมละลายอยภู่ ายใจกลางโลก จงึ ทําใหแ้ รธ่ าตุ
ตา่ ง ๆ รวมตัวเขา้ ดว้ ยกนั ทําใหเ้ กดิ การไหลรวมตัวกับแรธ่ าตอุ น่ื ๆ อกี หลายชนดิ

ธาตเุ หล็กไหลนจ้ี ัดไดว้ า่ มชี วี ติ จติ วญิ ญาณ และเป็ นธาตกุ ายสทิ ธิ์ ดว้ ยวา่ มนั มี พลังงานอยู่
ในตนเองสงู มาก พลงั งานนจ้ี ะเทยี บเทา่ กับนํ้าหนักหรอื แรงกด เหมอื นกับสงิ่ ของทม่ี นี ํ้าหนัก
มาก ๆ จนบางครัง้ ยกไมข่ น้ึ หรอื ยกขนึ้ ไมไ่ หว นแ่ี หละคอื คณุ คา่ พเิ ศษของธาตกุ ายสทิ ธช์ิ นดิ

น้ี จงึ จัดเป็ นธาตทุ หี่ าไดย้ ากมาก จะอยตู่ ามถํ้า ตามหนา้ ผา หบุ เขา หรอื ภเู ขา บางครัง้ เรา
เรยี กกันวา่ “ธาตนุ ้ํานมของพระแมน่ างธรณี” ดว้ ยเกดิ จากสง่ิ หลอมเหลวภายในโลกนั่นเอง
จงึ เปรยี บเสมอื นเลอื ดน้ํานมในอกของพระแม่ นางธรณี

ปัจจบุ ันนักวทิ ยาศาสตรไ์ ดใ้ ชพ้ ลงั งานจากธาตกุ ายสทิ ธหิ์ ลายชนดิ อันเกดิ จากแรธ่ าตธุ รรม
ชาติ มาเป็ นสว่ นประกอบสาํ คญั ในเครอ่ื งมอื ทางการแพทย์ อปุ กรณ์ คอมพวิ เตอร์ และอเี ล็ค
โทรนคิ

ธาตกุ ายสทิ ธเ์ิ หล็กไหลก็เชน่ กนั เมอื่ คนเราไดค้ น้ พบพลงั งานอันมหาศาลที่ ซอ่ นเรน้ อยู่ จงึ
กลายเป็ นของทท่ี กุ คนสนใจใครแ่ สวงหากัน และจะหาธาตเุ หล็กใดในโลกนบี้ า้ ง ทมี่ พี ลงั
ลกึ ลบั อนั มหศั จรรยซ์ อ่ นเรน้ อยใู่ นตวั เพราะเป็ นพลงั ทพ่ี สิ ดารจากธรรมชาติ เนอ่ื งจากธาตุ
เหล็กธรรมดา ถา้ สมั ผสั พลงั ดแู ลว้ จะรสู ้ กึ วา่ ธรรมดา แตถ่ า้ เป็ นเหล็กไหลจะรสู ้ กึ ถงึ พลงั อนั
หนักหน่วง มนี ํ้าหนักมากจนรสู ้ กึ ได ้

การสมั ผัสพลงั ของเหล็กไหลนัน้ จะตอ้ งอาศยั การฝึกฝนศกึ ษาจาก กรรมฐานจนเกดิ ญาณ
ทัศนะ สมั ผสั ไดล้ กึ ละเอยี ด มองเห็นและถา่ ยทอดออกมาทางอารมณ์ความคดิ เพราะพลงั
ธรรมชาติ กับพลังจากพทุ ธคณุ หรอื การสวดยัดวตั ถธุ าตมุ งคลนัน้ ยอ่ มจะแตกตา่ งกนั
เหล็กไหลจงึ จัดเป็ นเหมอื นแกว้ กายสทิ ธสิ์ าํ หรับผคู ้ รอบครองทม่ี บี ญุ บารมเี ทา่ นัน้

การสมั ผสั ดว้ ย “ญาณ” จากผมู ้ บี ารมธี รรมแตล่ ะคนนัน้ ยอ่ มจะตอ้ งไดค้ ําตอบถงึ คณุ ลกั ษณะ
ของเหล็กไหลทต่ี รงกัน พลังของเหล็กไหลนัน้ รนุ แรงมาก จนผทู ้ ดสอบพลงั ตอ้ งคลายมอื
ออกจากเหล็กไหลนัน้ เพราะจะรสู ้ กึ จกุ แน่นหนา้ อก เหมอื นถกู พลงั อันหนักหน่วงโถมใสจ่ น
รับไวไ้ มไ่ หว จําเป็ นตอ้ งคลายสมาธิ โดยฉับพลนั ก็พลงั นแี้ หละจะสามารถรับรถู ้ งึ ความรสู ้ กึ
ของคนเราได ้ มองเห็นตา่ งหตู า่ งตาแทนเราได ้ จงึ ทําใหว้ ตั ถุ มงคลเหล็กไหลเหมอื นมชี วี ติ
จติ วญิ ญาณ

ตน้ ตานานเหล็กไหลในยคุ ปจั จบุ นั

เรอื่ งราวความเป็ นไปของเหล็กไหล คอ่ นขา้ งสลบั ซบั ซอ้ นและยากตอ่ การเสาะแสวงหา
นอกจากการชแี้ นะของ ครบู าอาจารย์ รนุ่ กอ่ น ๆ ทที่ า่ นไดศ้ กึ ษาและมปี ระสพการณ์
โดยเฉพาะตํานานเหล็กไหลเหลา่ นี้ ไดร้ ับการบอกเลา่ สบื ทอดกนั มาดว้ ยวาจา จนเมอ่ื หลวง
พอ่ สมั ฤทธิ์ อดตี เจา้ อาวาส วดั ถา้ แฝด อ.ทา่ มว่ ง จ.กาญจนบรุ ี ไดเ้ ปิดเผยเรอื่ งราวอนั
มหศั จรรยน์ จี้ ากการบอกเลา่ สบื ทอดกันมาแตโ่ บราณ ถา่ ยทอดจากประสพการณ์ ออก
เผยแพรเ่ ป็ นตํานานเรอ่ื งเลา่ ขาน

จนพระอาจารย์ สทิ ธา เชตวนั นักเขยี นนวนยิ าย และเรอ่ื งราวท่ี ลล้ี บั ทางจติ อภญิ ญา ผมู ้ ี
บารมธี รรมและญาณหยัง่ รชู ้ นั้ สงู ซงึ่ ปัจจบุ ันอยใู่ นเพศบรรพชติ ที่ กําลังแสวงหามรรคผลใน
ปัจจบุ ัน ไดเ้ คยกลา่ วถงึ หลวงพอ่ สมั ฤทธไ์ิ วว้ า่
“พระธุดงคส์ ว่ นใหญท่ า่ นจะแสวงหามรรคผลนพิ พาน แตห่ ลวงพอ่ สมั ฤทธไิ์ ม่ เอา
อยา่ งนนั้ จะเอาเหล็กไหลลกู เดยี ว ชา่ งกลา้ หาญชาญชยั ถงึ ปานนน้ั "
เพราะผทู ้ จ่ี ะรเู ้ รอื่ งราว “เหล็กไหล” สว่ นใหญจ่ ะเป็ น พระเกจอิ าจารยผ์ ผู ้ า่ นการวเิ วกตามป่ า
เขาลําเนาไพร เป็ นผทู ้ รงญาณเกง่ กลา้ ในพทุ ธาคม จงึ จะมโี อกาสไดส้ มั ผัสหรอื รับรเู ้ รอื่ งราว

เหลา่ นี้ ตลอดจนมเี หล็กไหลบางประเภทอยใู่ นครอบครอง

หลวงพอ่ สมั ฤทธิ์ ทา่ นศกึ ษาเรอ่ื งเหล็กไหลมาจาก หลวงพอ่ ดี วดั พระไต นครเวยี งจันทร์
ประเทศลาว อายุ 90 ปีเศษ แตย่ ังแขง็ แรงเหมอื นคนอายุ 60 แตท่ า่ นเชยี่ วชาญในเรอื่ ง
เหล็กไหลไพรดํา เลน่ แรแ่ ปรธาตุ ไดช้ วนหลวงพอ่ สมั ฤทธศ์ิ กึ ษาเรอ่ื งเหล็กไหล โดยออก
ธดุ งคไ์ ปทาง ภเู ขาควาย เขา้ ไปถงึ เขมร และญวน จนไดร้ ับความรเู ้ ป็ นอยา่ งดี จงึ ยอ้ นกลบั
ประเทศไทย ออกธดุ งคไ์ ปตามป่ าเขาจากเหนอื จรดใตข้ องประเทศ ทําใหท้ า่ นได ้
ประสพการณเ์ รอ่ื งของ ธาตกุ ายสทิ ธิ์ และเหล็กไหลมากมาย

ดังนัน้ เรอ่ื งราวตา่ ง ๆ เหลา่ นห้ี าใชจ่ ะยดึ เป็ นตําราไดไ้ ม่ เพยี งแตเ่ ป็ นเสยี้ วหนงึ่ ของ
ประสพการณ์จากครบู รุ พาจารยใ์ นอดตี ทถ่ี กู ถา่ ยทอดออกมาเป็ นลายลกั ษณอ์ ักษร เพอื่ ใช ้
ประกอบการศกึ ษาและหาทางพสิ จู นก์ ันตอ่ ไป

“เหล็กไหลไพลดา พดู พลา่ มเป็ นบา้ เลน่ แรแ่ ปรธาตุ ผา้ ขาดเป็ นวา คดิ
สะระตะโสฬส นอนอดเหมอื นหมา” ดังคําพังเพยของคนโบราณทไ่ี ดใ้ หข้ อ้ คดิ สะกดิ

เตอื นลกู หลานเอาไว ้ ไมใ่ หส้ นใจในเรอื่ งเหลา่ น้ี

เพราะเป็ นชอ่ งทางหากนิ ของเหลา่ มจิ ฉาชพี ใชเ้ ลห่ เ์ หลยี่ มกลโกงแบบ 18 มงกฎุ ใชไ้ สย
ศาสตรแ์ ละมายากลหลอกลวงหากนิ ตม้ ประชาชน ผรู ้ ไู ้ มท่ ันก็จะเสยี เงนิ เสยี ทองเป็ นจํานวน
มากได ้

ฤาเป็ นเรอื่ งทเี่ บอ้ื งบนตอ้ งการเปิดเผยความเรน้ ลับของ เหล็กไหล นก้ี นั แน่ เพราะเมอื่ 30 ปี
กอ่ น ทนั ตแพทยว์ ชิ ติ ตรชิ อบ ไดเ้ ปิดเผยเรอื่ งราวของเหล็กไหลในแง่ การผจญภยั และ
พธิ กี รรมตัดเหล็กไหล ผา่ นทางนักเขยี นนามอโุ ฆษ “พนมเทยี น” ในหนา้ หนังสอื พมิ พ์
“เดลนิ วิ ส”์ ทําใหค้ นอา่ นทั่วประเทศตดิ กนั งอมแงมทเี ดยี ว

เคยมคี นถามคณุ หมอวชิ ติ วา่ “เหล็กไหลมจี รงิ หรอื เปลา่ ” คําตอบก็คอื “ผมไดเ้ ห็น
เหล็กไหลจรงิ ๆ ดงั ทไ่ี ดเ้ ลา่ ไวใ้ นหนังสอื เรอ่ื ง เหล็กไหลทัง้ 4 เลม่ น่ันแหละ แตไ่ ม่ กลา้
ยนื ยันวา่ เหล็กไหล ทแี่ ทจ้ รงิ มอี ยใู่ นโลกนจ้ี รงิ ๆ หรอื ไม่ มันยังอมึ ครมึ ลกึ ลับอย”ู่

เพราะอาจจะเป็ นมายาศาสตรช์ นั้ สงู ทผ่ี สู ้ ําเร็จญาณสมาบตั ชิ นั้ สงู หรอื สาํ เร็จอภญิ ญาใชฤ้ ทธ์ิ
อํานาจสะกดจติ ใหเ้ ห็นตามทตี่ อ้ งการ หรอื ใชม้ ายากลระดับเซยี นเหยยี บเมฆ เพราะ
เหล็กไหลทต่ี ดั มาทัง้ หมดนัน้ ในทส่ี ดุ ก็ไดล้ อ่ งหนหายไปอยา่ งลกึ ลบั เชน่ กนั

แมใ้ นปัจจบุ นั เรอื่ งราวของการใชม้ ายากล ในผทู ้ แี่ อบอา้ งเป็ นพระสงฆ์ ก็ยงั มอี ยใู่ หเ้ ห็นเป็ น
ขา่ วเมอ่ื เร็ว ๆ นเี้ ชน่ กัน การทอี่ วดแอบอา้ งเป็ นผมู ้ ฤี ทธอ์ิ ภญิ ญา ใชท้ มี งานรว่ มมอื กนั หลาย
คน แสดงการปรากฏตัวของ “เปรต” การเคลอื่ นยา้ ยวตั ถขุ า้ มมติ ิ การยน่ ระยะทาง เสกเรยี ก
ของกลางอากาศ แลว้ ทําไมจะใชข้ บวนการสรา้ งเรอ่ื งราวของเหล็กไหลใหด้ พู สิ ดารสมจรงิ
ไมไ่ ด ้

เรอื่ งราวของตํานานเหล็กไหลในทน่ี ี้ เป็ นขอ้ มลู ทหี่ ลวงพอ่ สมั ฤทธ์ิ ไดร้ ับมาจากครบู า
อาจารยห์ ลายทา่ นดว้ ยกัน ทเ่ี หมอื นกนั ก็มี ทข่ี ดั แยง้ กนั ก็มี ตามภมู คิ วามรภู ้ มู ธิ รรมของแตล่ ะ
ทา่ น ตลอดจนประสพการณจ์ ากการปฎบิ ตั แิ ละศกึ ษาจากของจรงิ ตามป่ าตามเขามานานนับ
สบิ ปี

ประเภทของเหล็กไหล

ธาตศุ ักดส์ิ ทิ ธทิ เ่ี ราเรยี กกันวา่ “เหล็กไหล” นี้ พอจะแบง่ แยกไดเ้ ป็ นสองประเภทใหญ่ ๆ
ดว้ ยกัน

1.ธรรมธาตุ กําเนดิ ของเหล็กไหลประเภทน้ี เกดิ จากจติ ของเทพพรหมในอดตี อนั ไกลโพน้
ซง่ึ เป็ น “อรปู พรหม” ทปี่ รารถนาจะมาชว่ ยรักษาพระพทุ ธศาสนา จงึ ไดล้ งมาบําเพ็ญฌาณ
ในมนุษยโ์ ลก ไดเ้ ขา้ มาสมั ผัสเขา้ กบั กลน่ิ อนั โอชะของงว้ นดนิ ทเี่ ป็ นธาตุ บรสิ ทุ ธม์ิ าแตเ่ ดมิ
แลว้ เกดิ ตดิ ใจในความโอชาของงว้ นดนิ เขา้ เมอ่ื เสพแลว้ ก็เลยหาทพ่ี ักพงิ อาศัยอยู่ ตามเงอ้ื ม
เขา ตามถ้ําอันสงบ เป็ นอยอู่ ยา่ งนัน้ ตามสภาพของจติ ลา้ นปีบา้ ง แสนปีบา้ ง หมนื่ ปีบา้ ง รอ้ ย
ปีบา้ ง หนงึ่ ปีบา้ ง

เมอ่ื อัธยาศรัยของจติ เรมิ่ เกาะรปู ธรรม จงึ ไดเ้ นรมติ รธาตบุ รสิ ทุ ธิ อันประกอบดว้ ย ธาตทุ ัง้ 4
อันไดแ้ ก่ ดนิ นํ้า ลม ไฟ ดว้ ยการเนรมติ รเอาดว้ ยกําลังแหง่ ฤทธข์ิ น้ึ มาประกอบเป็ นเรอื นกาย
ฝังตัวอยใู่ นกอ้ นธาตเุ หลา่ นัน้ อาศยั อยใู่ นโลกมนุษย์ เป็ นเพศผกู ้ ็มี เพศเมยี ก็มี อยโู่ ดดเดยี่ วก็
มี เป็ นคกู่ ็มี เป็ นกลมุ่ ก็มี มรี ังอาศยั อยกู่ ็มี ทไี่ มม่ รี ังอาศยั อยกู่ ็มี โดยปกตแิ ลว้ ปีหนง่ึ ๆ
ประมาณเดอื น 5 ธาตกุ ายสทิ ธเิ์ หลา่ นจี้ ะออกหาเสพงว้ นดนิ

แตใ่ นสมยั ปัจจบุ นั โลกมนุษยข์ องเรา ผวิ พนื้ โลกไมม่ คี วามสะอาดเพยี งพอ จงึ ไมม่ งี ว้ นดนิ อยู่
ธาตกุ ายสทิ ธเิ์ หลา่ นจ้ี งึ ตอ้ งอาศัย เสพน้ําผง้ึ แทนเฉพาะในเวลากลางคนื โดยอาศัยป่ าเขาตา่ ง
ๆ ซงึ่ บางคนอาจจะเคยพบเห็น

ลักษณะการเคลอื่ นทข่ี องธาตกุ ายสทิ ธเ์ิ หลา่ นี้ จะปรากฏเป็ นดวงกลมใหญ่ เล็ก ลอยออก
จากหนา้ ผาหรอื ถํ้า ออกไปจับรังผง้ึ ตามตน้ ไม ้ บางดวงก็ลอยหายไปในโพรงไมเ้ พอ่ื กนิ น้ําผงึ้
โพรง บางดวงก็ลอยหายไปใตพ้ น้ื ดนิ เพอื่ กนิ นํ้าหวานของแมงขสี้ ตู ร

ถา้ ผพู ้ บเห็นมคี วามสามารถพเิ ศษ ก็สามารถเชญิ เขามาสนทนาไดเ้ ชน่ กนั แตถ่ า้ ตอ้ งการทจ่ี ะ
ครอบครองของสงิ่ นี้ ตอ้ งมวี าสนาบารมสี ง่ั สมรว่ มกนั มาตัง้ แตอ่ ดตี หรอื มเิ ชน่ นัน้ ก็ตอ้ งเป็ นผมู ้ ี
ศลี ธรรม จติ ใจเป็ นบญุ เป็ นกศุ ล ถงึ พรอ้ มพรหมวหิ ารธรรม เจตนาเป็ นกศุ ลจติ ก็อาจทําพธิ ี
อัญเชญิ ทา่ นใหป้ รากฏตนออกมา เพอ่ื สงเคราะหช์ ว่ ยเหลอื ผทู ้ รงคณุ ธรรมทัง้ ฝ่ ายฆราวาส
และบรรพชติ ทปี่ ระสงคจ์ ะชว่ ยกนั สบื พระศาสนาขององคพ์ ระศรศี ากยมณุ ี ซง่ึ สว่ นใหญจ่ ะ
เป็ นผทู ้ เ่ี คยเกยี่ วขอ้ งกันมาแตอ่ ดตี ชาติ แลว้ ไดจ้ ตุ ลิ งมาเป็ นมนุษย์

เทพพรหมเหลา่ นมี้ งุ่ การบําเพ็ญบารมที ําความเพยี รจนเขา้ ถงึ อรยิ สจั จธรรม เพอื่ ทจี่ ะไดน้ อ้ ม
นําชวี ติ อทุ ศิ ตนเอง ถวายเป็ นพทุ ธบชู าเสรมิ สรา้ งบารมขี องตน จนเขา้ สมู่ รรคผลนพิ พาน ใน
อนาคตกาลภายภาคเบอ้ื งหนา้ และจรรโลงกอบกอู ้ ปุ ถัมภค์ ้ําชู พระพทุ ธศาสนาทเี่ ป็ นฝ่ าย
สมั มาทฐิ ิ ทปี่ ฏบิ ตั ถิ กู ตอ้ งตามความเป็ นจรงิ แหง่ ธรรม

ดังนัน้ ฤทธอิ์ ํานาจของเหล็กไหลชนดิ นจี้ ะสงู กวา่ ธาตกุ ายสทิ ธท์ิ กุ ประเภท สามารถทํา
ปฏกิ ริ ยิ าตอ่ เชอื้ ปะททุ กุ ชนดิ และศาสตราวธุ ตา่ ง ๆ ใหห้ มดอานุภาพได ้ เมอ่ื เทพนัน้ มคี วาม
ประสงคจ์ ะแสดงอทิ ธฤิ ทธใ์ิ หด้ ู หรอื เพอื่ คมุ ้ ครองรักษาเจา้ ของเหล็กไหลนัน้ คอื จะแสดงฤทธ์ิ

ก็ตอ่ เมอื่ มเี หตจุ ําเป็ นเทา่ นัน้

นอกจากนยี้ ังลอ่ งหนหายตัวไดเ้ มอื่ ตอ้ งการ โดยการสลายรปู ธาตทุ ัง้ สใี่ หเ้ ป็ นอรปู ธาตุ
(วญิ ญาณธาต)ุ แลว้ ประกอบขน้ึ ใหมไ่ ด ้ และเมอื่ ยังไมป่ ระกอบรปู ธาตกุ ็จะยงั ไมก่ นิ น้ําผง้ึ
ตอ่ เมอื่ ประกอบธาตแุ ลว้ จงึ จะกนิ นํ้าผงึ้ และตอ้ งเป็ นนํ้าผงึ้ ทบ่ี รสิ ทุ ธอ์ิ กี ดว้ ย

ลักษณะพรรณสณั ฐานของเหล็กไหลประเภทนมี้ หี ลายรปู แบบ เชน่ รปู ไข่ กลมรี ครง่ึ ซกี ทรง
กลม หนําเล๊ยี บ รักบ้ี เป็ นตน้ เพราะมองดเู ผนิ จะมองไมอ่ อกเลยวา่ เป็ นเหล็กไหล เพราะ
เหมอื นกอ้ นหนิ กอ้ นกรวดธรรมดา ธาตกุ ายสทิ ธเ์ิ หล็กไหล ทเี่ ป็ นธรรมธาตนุ ้ี แตล่ ะองคจ์ ะมี
นามของตนเองโดยเฉพาะ จะตอ้ งสอบถามนามของทา่ นเอาเอง

ยคุ สมยั ปัจจบุ ันมผี ตู ้ งั้ คา่ นยิ มของ ธาตกุ ายสทิ ธ์ิ ไวส้ งู มาก จนเกดิ การทมุ่ เทตดิ ตามหาวตั ถุ
ธาตกุ ายสทิ ธนิ์ อี้ ยา่ งจรงิ จัง จนหลายคนหมดเงนิ หมดทองไปเป็ นจํานวนมาก แตม่ นี อ้ ยรายที่
จะพบกบั ความสาํ เร็จ เพราะขาดความรคู ้ วามเขา้ ใจ ความเป็ นมาของธาตวุ เิ ศษเหลา่ น้ี
รวมทัง้ ขาดบญุ วาสนาอกี ดว้ ย พงึ ตระหนักอยเู่ สมอวา่ สงิ่ ใดมคี ณุ อนันต์ ก็ยอ่ มเกดิ โทษอัน
มหนั ตไ์ ดเ้ ชน่ กนั

2.ธาตสุ าํ เร็จ เหล็กไหลชนดิ นเี้ ป็ น “รปู ธาต”ุ มแี ตเ่ พยี งจติ ครอง ไมม่ วี ญิ ญาณครอง เกดิ
จากฤทธอ์ิ ํานาจของเทพระดับตํา่ ลงมาในระดบั “รปู พรหม” โดยเมอ่ื ครัง้ ในอดตี ไดเ้ คย
บําเพ็ญตบะเป็ นฤาษีชไี พรจนสาํ เร็จรปู ฌาณ แตด่ ว้ ยบพุ กรรมและความปรารถนาบางอยา่ ง
จงึ ไดล้ งมาสโู่ ลกมนุษยใ์ นลักษณะเป็ นกอ้ นธาตสุ าํ เร็จ รปู ทรงตา่ ง ๆ กนั ทเี่ ป็ นเหมอื นโลหะ
ธาตกุ ็มี เหมอื นแกว้ ใสก็มี สถานท่ี อยขู่ องเหล็กไหลประเภทนี้ มกั จะอยภู่ ายในถ้ําทมี่ คี วาม
สะอาด เย็น หรอื ชน้ื แฉะ ธาตเุ หล็กไหลประเภทนไ้ี มส่ ามารถลอ่ งลอยไปหาน้ําผงึ้ กนิ เองได ้
จะตอ้ งอาศัยวตั ถธุ าตทุ เ่ี ป็ นสอื่ เป็ นสะพานนําไป โดยการไหลไปตามพน้ื ดนิ ผนังถํ้า หรอื
หนา้ ผา

หากสถานทนี่ ัน้ ไมม่ ผี ง้ึ ทํารังอยู่ นานวนั เขา้ เหล็กไหลก็จะเคลอื่ นยา้ ยเปลยี่ นท่ี อยใู่ หมต่ อ่ ไป
เรอื่ ย ๆ บางครัง้ ก็จะมกี ารขบั ถา่ ยของเสยี ออกมา ซง่ึ เรยี กกนั วา่ “ขเี้ หล็กไหล” เมอื่ ถา่ ยมลู
เสร็จจะกลบั เขา้ รังตอ่ ไป

สําหรับเหล็กไหลประเภทนมี้ ฤี ทธอิ์ ํานาจใกลเ้ คยี งกบั ธาตกุ ายสทิ ธป์ิ ระเภทแรก เพราะเป็ น
การประกอบธาตใุ หถ้ กู สว่ นของผมู ้ วี ชิ าแกก่ ลา้ ทางโลกยี ฌาณ คอื ฤาษี ชไี พร คนธรรพ์
วทิ ยาธร เป็ นตน้ แตไ่ มส่ ามารถคมุ ้ ครองตวั เองได ้ เพราะถา้ เจอะผมู ้ วี ชิ าอาคมท่ี แกก่ ลา้ จะ
ถกู ทําลายหรอื แยง่ ชงิ ไดง้ า่ ย เนอ่ื งจากมเี พยี งวญิ ญาณธาตุ คอื พลังงานอยา่ งเดยี ว

ดงั นน้ั ผมู้ เี หล็กไหลประเภทนอ้ี ยู่ มกั จะไมเ่ ปิ ดเผย เพราะเกรงผมู้ วี ชิ าเรยี กเอาได้
ลกั ษณะของเหล็กไหลประเภทนม้ี กั จะพบเห็นบอ่ ยครงั้ มชี อ่ื เรยี กหาแตกตา่ งกนั ไป
ตามความคดิ ความเขา้ ใจและคณุ สมบตั ทิ พี่ บเห็น บางครงั้ ตอ้ งทาพธิ พี ลกี รรมตดั เอา
แต่ สาหรบั ผทู้ รงฌาณระดบั สงู แลว้ เพยี งแตท่ าการอญั เชญิ ทา่ น ก็จะเสด็จมาอยู่
ดว้ ยโดยไม่ ตอ้ งมพี ธิ กี รรมทยี่ งุ่ ยากแตอ่ ยา่ งใด

อาณาจกั รของเหล็กไหล

เนอ่ื งจากเหล็กไหลประกอบไปดว้ ยธาตเุ หล็กเป็ นสําคัญ จงึ ตอ้ งการสงิ่ ทม่ี คี วามแขง็ แกรง่
พอสมควรทจี่ ะเขา้ ไปยดึ เกาะเป็ นทอ่ี ยอู่ าศยั เพอื่ สรา้ งอาณาจักรหรอื รังขนึ้ มา เฉกเชน่ สตั ว์
โลกท่ัวไปที่ จําเป็ นตอ้ งมที อ่ี ยอู่ าศัย เพอื่ ขยายเผา่ พันธม์ ลี กู มหี ลานสบื ตอ่ ไปในภายภาค
หนา้

ดงั นัน้ โครงสรา้ งของอาณาจักรสว่ นใหญจ่ งึ ยดึ เอาสงิ่ ทม่ี ธี าตเุ หล็กเป็ นหลกั เพราะจะได ้
อาศยั การกนิ ธาตเุ หล็กเป็ นอาหาร เพอ่ื เป็ นการตงั้ ธาตแุ ละปรับธาตขุ องตนเองใหเ้ กดิ ความ
สมดลุ ยไ์ ดง้ า่ ยขนึ้ เนอ่ื งจากธาตเุ หล็กเป็ นธาตดุ งั เดมิ ทม่ี อี ยใู่ นพนื้ ภภิ พและพน้ื ผวิ โลกมา
ตงั้ แตก่ ารกําเ
นดิ ของโลกก็วา่ ได ้

ธาตเุ หล็กจงึ มโี อกาสดงึ ดดู และสะสมพลงั งานตา่ ง ๆ ทมี่ อี ํานาจมาไวใ้ นตนเองคอ่ นขา้ งมาก
และเป็ นเวลานาน ทําใหเ้ หล็กไหลมอี ทิ ธฤิ ทธเ์ิ พม่ิ พนู ขน้ึ และเมอื่ มกี ารกนิ ธาตเุ หล็กเขา้ ไป
มาก ก็ยอ่ มมกี ารขบั ถา่ ยของเสยี ออกมาหรอื ของเหลอื ออกมา กลายเป็ น “ขเี้ หล็กไหล” ซง่ึ
มลี ักษณะเหมอื นเหล็กทผี่ ตุ วั ลงไป ไมม่ คี วามแข็งแกรง่ เหมอื นกับตัวเหล็กไหล หรอื โคตร
เหล็กไหล

แตเ่ หล็กไหลบางประเภททอ่ี าจจะมผี วิ พรรณวรรณะไปทาง ธาตกุ ายสทิ ธิ์ คลา้ ยแกว้ หรอื หนิ
ยอ่ มจะสรา้ งรังหรอื อาณาจักรทแ่ี ตกตา่ งกันไป สว่ นใหญจ่ ะเป็ นเทพผรู ้ ักษาในระดบั ชนั้ พรหม
ทล่ี ะเวน้ จากเรอ่ื งกาม เชน่ มหาฤาษีผเู ้ พง่ ฌาณสรา้ งธาตกุ ายสทิ ธ์ิ หรอื กลั่นกรองธาตุ
เหลา่ นัน้ จนใสเป็ นแกว้ แตกตา่ งกันไปตามบารมี ชอบจะอาศยั อยใู่ นโพรงหนิ ทเี่ ป็ นแกว้ สที ี่
แตกตา่ งกันออกไป หากดภู ายนอกจะไมท่ ราบเลยวา่ ภายในกอ้ นหนิ เหลา่ นัน้ จะมธี าตุ
กายสทิ ธเิ์ หล็กไหลซอ่ นอยภู่ ายใน

รงั ของเหล็กไหล

ความหมายของ “รงั เหล็กไหล” ยอ่ มหมายถงึ ลักษณะของถนิ่ ทอี่ ยหู่ รอื โครงสรา้ งทอี่ ยู่
อาศัยนัน้ เอง เหล็กไหลบางประเภททจี่ ําเป็ นตอ้ ง สรา้ งอาณาจักรนัน้ ลักษณะของรัง จะ
เหมอื นรังผงึ้ ้ มที อ่ มรี ู เชอ่ื มโยงอยภู่ ายใน เหมอื นเป็ นเสน้ ทางเชอื่ มโยงตดิ ตอ่ ซง่ึ กันและกนั
โดยมกี ารแบง่ สดั สว่ นเป็ นหอ้ งเป็ นหบั เหมอื นสตั วโ์ ลกทั่วไป เพอ่ื ใชเ้ ป็ นหอ้ งพักของตนเอง
หอ้ งพักของตัวออ่ น ลกู ๆ ทเ่ี กดิ ขน้ึ ก็จะฟักตัวเองอยใู่ นโพรง หลายตัวตอ่ โพรงก็มี

รังของเหล็กไหลเหลา่ นม้ี กั จะอยภู่ ายในถํ้าคหู าตา่ ง ๆ พอ่ แมก่ ็อาจจะแสวงหาอาหารจากแร่
ธาตแุ ละธาตอุ น่ื ๆ ทม่ี ฤี ทธอิ์ ํานาจและพลงั บารมสี งู เพอื่ ใหต้ วั ออ่ นมคี วามแกก่ ลา้ และ
แข็งแรงเตบิ ใหญข่ น้ึ พรอ้ มกบั เรยี นรสู ้ ภาวะตา่ ง ๆ ไปพรอ้ มกนั

จากตวั เล็กขนาดเทา่ ปลายเข็ม ก็ขยายใหญข่ น้ึ ไปเรอื่ ย ๆ จนถงึ ขนาดไขป่ ลาดกุ ไขก่ บ เม็ด
ถ่ัวเขยี ว เม็ดถั่วลสิ ง เชอ่ื กนั วา่ เม็ดเหล็กไหลขนาดเล็กเทา่ ไหร่ ก็ยง่ิ มฤี ทธอื ํานาจมากขนึ้
เทา่ นัน้ เพราะหากมเี หตเุ ภทภัยอันใดจะมาถงึ ตวั ก็จะใชฤ้ ทธทิ์ ัง้ หมดในทเี ดยี ว

ดังนัน้ จงึ เป็ นทเี่ ชอ่ื ถอื ในหมผู่ ปู ้ ฏบิ ัตจิ นไดถ้ งึ เจโตรปรยิ ญาณวา่ ตัวเหล็กไหลทแี่ ทจ้ รงิ นัน้ ก็
คอื ตวั ลกู ๆ ทยี่ ังเล็ก ๆ อยู่ หรอื เพง่ิ เป็ นอสิ ระหลดุ ตวั เองออกมาจากญาณพอ่ ญาณแมข่ องมัน

เหล็กไหลบางประเภท ก็จะมสี ง่ิ ปกป้องคมุ ้ ครองจากเหลา่ ยกั ษ์ คนธรรพ์ นาค วทิ ยาธร ให ้
ความอารักขา เนรมติ สงิ่ บดบงั คมุ ้ ครองหรอื ปกปิดให ้ เชน่ “แกว้ ขนเหล็ก” ทเี่ ป็ นเหมอื นขน
โลหะทม่ี ี ความคมและแขง็ หอ่ หมุ ้ เหล็กไหลไวภ้ ายในโดยรอบ

เหล็กไหลบางประเภท ก็จะมสี ง่ิ หอ่ หมุ ้ ทเี่ กดิ ขน้ึ มาจากธรรมชาติ ปกป้อง หรอื เป็ นทหี่ ลบ
ซอ่ นฝังตวั ของเหล็กไหล ไมใ่ หป้ รากฏเป็ นทส่ี นใจของผทู ้ ม่ี เี จตนาทไี่ มด่ ไี ดพ้ บเห็น มี
ลกั ษณะแตกตา่ งกนั ไป บางอยา่ งก็นมิ่ คลา้ ยขผ้ี ง้ึ แตพ่ อโดนอากาศภายนอกนาน ๆ ก็จะ
แข็งตัว บางอยา่ งคลา้ ยแกว้ สี ขนุ่ ๆ หอ่ หมุ ้ ตวั ไว ้ มากบา้ งนอ้ ยบา้ งแลว้ แตเ่ หตปุ ัจจัย

คณุ สมบตั ขิ องผคู้ รอบครองเหล็กไหล

เหล็กไหลจะอยกู่ ับผมู ้ บี ญุ เทา่ นัน้ ผมู ้ บี ญุ ในทนี่ ห้ี มายถงึ ผปู ้ ระพฤตชิ อบดว้ ย กาย วาจา ใจ
ไมค่ ดิ เบยี ดเบยี นผอู ้ นื่ ยดึ มน่ั ในศลี 5 พรหมวหิ าร 4 ผลู ้ ะแลว้ เสยี ซง่ึ ความโลภ โกรธ หลง
เหล็กไหลเมอื่ มคี วามยนิ ดจี ะอยคู่ มุ ้ ครองใหก้ บั ผใู ้ ดก็จะอยดู่ ว้ ยตลอดไป เวน้ แตผ่ นู ้ ัน้ จะมี
จติ ใจทเ่ี ปลย่ี นไปในทางอกศุ ล เหล็กไหลก็อาจหายไปทันที

ดังนัน้ ผคู ้ รอบครองเหล็กไหล จงึ ควรมคี ณุ สมบตั ดิ ังนี้

1.บญุ วาสนาและบารมี ทปี่ ระกอบไปดว้ ยสมั มาทฐิ ิ เป็ นคนดมี ศี ลี ธรรม

2.มคี วามเชอื่ ม่นั และศรัทธาในธาตกุ ายสทิ ธน์ิ ี้

3.มคี วามปรารถนาอยากไดอ้ ยา่ งแรงกลา้

แทจ้ รงิ แลว้ ผทู ้ จ่ี ะเกยี่ วขอ้ งกบั เหล็กไหล ซง่ึ เป็ นธาตกุ ายสทิ ธท์ิ มี่ ที ัง้ บญุ ฤทธแ์ิ ละอทิ ธฤิ ทธิ์
แลว้ จะตอ้ งมบี ารมรี องรับพอเพยี ง มฉิ ะนัน้ เหล็กไหลจะหนกี ลับไปสเู่ จา้ ของเดมิ หรอื ผทู ้ ม่ี ี
บารมสี งู พอ ดังนัน้ ถา้ มเี งนิ แตไ่ มม่ คี ณุ ธรรม ก็อยา่ หมายวา่ จะซอ้ื ได ้

ทา่ นทัง้ หลายไดล้ องพจิ ารณาตนเองในสว่ นนแ้ี ลว้ หรอื ยงั ในการทจี่ ะเขา้ ไปเกยี่ วขอ้ งกบั

เหล็กไหล เพราะเหล็กไหลทกุ ประเภท ลว้ นแตย่ อมอทุ ศิ ตนเพอ่ื เสรมิ สรา้ งบารมธี รรมใหย้ ง่ิ ๆ
ขนึ้ ไปจนถงึ มรรคผลนพิ พาน จงึ ยอมอทุ ศิ ตนทัง้ รา่ งกายคอื ธาตขุ นั ธ์ และจติ วญิ ญาณ ในการ
สบื พระศาสนาใหม้ ั่นคงสถาพรตราบนานเทา่ นาน

อาหารของเหล็กไหล

เนอื่ งจากผบู ้ ําเพ็ญฌาณในระดบั สงู และผสู ้ รา้ งเหล็กไหลในอดตี ลว้ นแตอ่ าศยั ตามเงอ้ื มผา
และถํ้าคหู า เป็ นทบี่ ําเพ็ญพรตภาวนา มกั จะถอื ศลี 8 กนิ พชื ผักผลไมเ้ ป็ นอาหารหลัก อาหาร

เสรมิ พเิ ศษทที่ ําใหเ้ กดิ กําลังก็ คอื นา้ ผงึ้ ป่ า

ดังนัน้ เหล็กไหลเกอื บทกุ ประเภทก็ชมชอบทจ่ี ะเสพน้ําผง้ึ เชน่ กัน เพราะนํ้าผงึ้ เกดิ จากความ
หวานของเกษรดอกไมต้ า่ ง ๆ ทผี่ งึ้ นํามาเก็บไวใ้ นรัง บางทกี ็บนิ ไปสรา้ งทอี่ ยใู่ หมท่ ง้ิ รังเกา่ ไว ้
ตามคบไม ้ หรอื หนา้ ผา เมอ่ื เหล็กไหลมจี ติ วญิ ญาณขององคฤ์ าษีหรอื เทพผสู ้ รา้ งสงิ สถติ ยอ์ ยู่
จงึ นยิ มทจ่ี ะเสพนํ้าผง้ึ เชน่ กัน

หลวงพอ่ สมั ฤทธกิ์ บั การคน้ หาเหล็กไหล

เมอ่ื ทา่ นไดร้ จู ้ ัก “เหล็กไหล” ดแี ลว้ ก็จะไดด้ ําเนนิ เรอ่ื งราวเกย่ี วกบั หลวงพอ่ สมั ฤทธแิ์ ละ
เหล็กไหลวดั ถํ้าแฝดสบื ไป

ภายหลังจากหลวงพอ่ เดนิ ทางกลบั จากประเทศลาวแลว้ ก็ออกธดุ งคไ์ ปท่ัว เพอ่ื ฝึกฝนจติ ใจ
ใหม้ คี วามเขม้ แขง็ เชน่ เขาฉกรรจ์ จังหวดั ปราจนี บรุ ี เขาใหญ่ นครราชสมี า เขาเขยี ว ชยั ภมู ิ
เขาคอ้ เพชรบรู ณ์ เลยไปถงึ ลําปาง เชยี งใหม่ แมฮ่ อ่ งสอน

ณ ทจ่ี ังหวดั ลําปางนเ้ี อง หลวงพอ่ สมั ฤทธไิ์ ดพ้ บกับ พอ่ เลยี้ งรัศมี คหบดผี กู ้ วา้ งขวางใน
จังหวดั ลําปางและเชยี งใหม่ เป็ นผทู ้ ม่ี คี วามสนใจในเรอ่ื งราวของเหล็กไหล และของ
กายสทิ ธอ์ิ นื่ ๆ เมอื่ รวู ้ า่ หลวงพอ่ สมั ฤทธม์ิ คี วามเชย่ี วชาญในเรอื่ งราวเกย่ี วกับเหล็กไหล ก็ได ้
ชวนใหท้ า่ นชว่ ยหาเหล็กไหลให ้ โดยเป็ นผปู ้ วารณาในเรอื่ งภาระคา่ ใชจ้ า่ ยทัง้ หมด โดยได ้
พาไปในสถานทหี่ ลายแหง่ ทเ่ี ลา่ ลอื วา่ มเี หล็กไหล แตก่ ็เป็ นเพยี งขา่ วลอื ไมไ่ ดพ้ บเหล็กไหล
ตามทตี่ งั้ ใจ

ปรากฏการณป์ ระหลาด

เรอ่ื งนเ้ี กดิ จากการแสวงหาเหล็กไหลกับพอ่ เลย้ี งรัศมี เดนิ รอนแรมในป่ ามาถงึ เขตดอยอนิ
ทนนท์ จังหวดั เชยี งใหม่ ไดพ้ บสถานทแี่ หง่ หนง่ึ ซง่ึ คดิ วา่ น่าจะมเี หล็กไหลอยู่ จงึ ไดจ้ ัด
เครอ่ื งบวงสรวงเจา้ ป่ าเจา้ เขา เทพผรู ้ ักษาองคเ์ หล็กไหล

ขณะทกี่ ําลงั ทําพธิ อี ยนู่ ัน้ ทอ้ งฟ้าไดเ้ ปลย่ี นเป็ นมดื ครม้ึ โดยฉับพลนั มเี สยี งฟ้าผา่ เปรย้ี งมายัง
สถานทแ่ี หง่ หนงึ่ ซงึ่ อยหู่ า่ งจากบรเิ วณทําพธิ เี ล็กนอ้ ย เสยี งดังสน่ันแสบแกว้ หู ทําใหท้ กุ คน
ตกตะลงึ ในเหตกุ ารณเ์ ฉพาะหนา้ เป็ นอยา่ งยง่ิ ดว้ ยไมร่ เู ้ หตเุ ภทภยั อันใดทปี่ รากฏตอ่ หนา้ ใน
ขณะนัน้

หลวงพอ่ ไดพ้ จิ ารณาแลว้ เห็นวา่ ชะรอยคงเป็ นสงิ่ บอกเหตบุ างอยา่ งทเ่ี กยี่ วขอ้ งกับการเสาะ
แสวงหาของกายสทิ ธเิ์ ป็ น แมน่ มน่ั จงึ ไดช้ วนญาตโิ ยมไปพสิ จู นอ์ ะไรบางอยา่ งทที่ า่ นแคลง
ใจ โดยเดนิ ไปยงั จดุ ทฟ่ี ้าผา่ ลงมา ณ ทน่ี ัน้ ทกุ คนไดเ้ ห็นวตั ถสุ ดี ํากอ้ นประมาณ 2-3 นว้ิ เศษ
สดี ําสนทิ เนอ้ื ในดเู งาวาว ขณะทกี่ ําลังหาเหตผุ ลอยนู่ ัน้ ฉับพลนั ไดย้ นิ เสยี งชา้ งรอ้ ง พรอ้ ม
กบั ปรากฏกายอนั สงู ใหญร่ ตี่ รงมายังทอ่ี ยขู่ องหมคู่ ณะ

เทา่ นัน้ แหละตัวใครตัวมัน ตา่ งคนก็ตกใจคดิ หนเี อาตัวรอด หลวงพอ่ เองก็คาดไมถ่ งึ วา่ จะมี
เหตกุ ารณเ์ ชน่ นเี้ กดิ ขนึ้ อาศยั ทเ่ี ป็ นพระกรรมฐาน มสี ตไิ มต่ กใจอะไรงา่ ยนัก ไดก้ ําหนดจติ แผ่
เมตตาและชเู จา้ หนิ ประหลาดสดี ํานัน้ ไปทางชา้ งทกี่ ําลงั วงิ่ รเ่ี ขา้ มา

เหลอื เชอ่ื ทเี ดยี ว ทําใหช้ า้ งรา้ ยตัวนัน้ หยดุ ชะงกั อยกู่ บั ทพ่ี รอ้ มกบั จอ้ งมองมาทางทา่ นถมงึ ทงึ
สกั ครเู่ ดี
ยวชา้ งนัน้ ก็เดนิ เลยี่ งหลบออกไปทางอน่ื ทันที เสยี งถอนหายใจอยา่ งโลง่ อกจากคณะคน้ หา
ทเ่ี ห็นเหตกุ ารณ์โดยตลอด แตไ่ มก่ ลา้ แสดงตนออกมาชว่ ย

พอ่ เลยี้ งรัศมเี ป็ นคนแรกทว่ี งิ่ มาถงึ ตัวทา่ น พรอ้ มกบั ขอชมเจา้ สง่ิ ประหลาดทท่ี ําใหช้ า้ ง
เปลย่ี นใจหนไี ปทางอนื่ หลวงพอ่ บอกวา่ เจา้ สงิ่ ทที่ า่ นไดพ้ บตอนฟ้าผา่ นัน้ กลบั เป็ น “สะเก็ด
ดาว” หรอื อกุ กามณี ทเี่ ราถอื วา่ ดเี ดน่ ทางโชคลาภ แคลว้ คลาดกนั ภยั ปลกุ เสกดี ๆ ก็เป็ น
มหาอดุ นอ้ ง ๆ เหล็กไหลเหมอื นกัน

ดงั นัน้ พอ่ เลยี้ งรัศมจี งึ ไดเ้ อย่ ปากขอสงิ่ ทเี่ ห็นนจี้ ากหลวงพอ่ ทันที ซงึ่ ทา่ นก็ยนิ ยกให ้ ดว้ ย
ไมไ่ ดต้ ดิ ในเรอ่ื งราวเหลา่ นอี้ ยแู่ ลว้ อกี ประการหนง่ึ พอ่ เลยี้ งรัศมกี ็เป็ นเจา้ ภาพในการเสาะ
แสวงหาของกายสทิ ธปิ์ ระเภทนี้ อยแู่ ลว้ ก็เลยไมไ่ ดค้ น้ หาเหล็กไหลตอ่ ไป ดว้ ยปรากฏ
ปาฏหิ ารยข์ นึ้ มากอ่ น จงึ เห็นวา่ ไมส่ มควรจะทําพธิ ตี อ่ ไป

อญั เชญิ เหล็กไหลกอ้ นแรก

หลงั จากแยกทางกับพอ่ เลยี้ งรัศมแี ลว้ ทา่ นก็ธดุ งคล์ งทางใต ้ จากกาญจนบรุ ลี อ่ งลงไปดว้ ย
เทา้ จนถงึ บางสะพาน ปะทวิ ชมุ พร ซง่ึ เต็มไปดว้ ยเทอื กเขายาวเหยยี ดไปจนตดิ พมา่ และที่
บางสะพานนเ้ี องทา่ นเลา่ วา่ ไดม้ าถงึ สถานทแ่ี หง่ หนง่ึ เรยี กกันวา่ “เกาะยายฉมิ ”

ณ สถานทนี่ เี้ ป็ นฐานของ ตชด.อยลู่ กึ จากถนนใหญ่ 2-3 กม. ไดพ้ บนํ้าตกแหง่ หนงึ่ ปลาชกุ
ชมุ มาก ทา่ นไดส้ งั เกตเุ ห็นหนา้ ผาแหง่ หนง่ึ ดแู ปลกในความรสู ้ กึ จงึ ไดแ้ หวกหญา้ เขา้ ไปใกล ้
บรเิ วณหนา้ ผาดงั กลา่ ว พบวา่ มงี ชู กุ ชมุ เมอ่ื พจิ ารณาหาสถานทพี่ อเหมาะทจ่ี ะปักกลดได ้ จงึ
ไดป้ ักกลดในบรเิ วณนัน้ 3 วนั

ในวนั สดุ ทา้ ยขณะทที่ า่ นนั่งกรรมฐานอยปู่ ระมาณ 2 ชว่ั โมงเศษ รสู ้ กึ ไดย้ นิ เสยี งวตั ถุ
บางอยา่ งตกอยใู่ กล ้ ๆ กลด ทา่ นจงึ ไดค้ ลายสมาธอิ อกดู ฉับพลันสายตาก็กระทบเขา้ กับวตั ถุ
มันดําวาวขนาดนวิ้ กอ้ ยจํานวน 2 เม็ดตกอยใู่ กล ้ ๆ กลด จงึ ไดห้ ยบิ มาพจิ ารณาก็ทราบวา่ เป็ น
“เหล็กไหล” ทเี่ ทพผรู ้ ักษาไดม้ อบให ้

ดังนัน้ พอรงุ่ เชา้ หลังรับบณิ ฑบาตรจาก ตชด. แลว้ ก็ไดน้ ําเอากลับมาฉันทกี่ ลดขณะเดยี วกนั
ตชด.ก็ไดน้ ําเอากบั ขา้ วมาเสรมิ ใหห้ ลวงพอ่ โดยสนทนาเรอื่ งราวตา่ ง ๆ วา่ หลวงพอ่ มาปัก
กลดทนี่ ี่ ไดเ้ ห็นนมิ ติ อะไรทด่ี ี ๆ บา้ งไหม จําไดว้ า่ ร.ท.อําไพกบั ลกู นอ้ ง 2-3คน เป็ นเพอื่ น
รว่ มสนทนาดว้ ย

ทา่ นจงึ ไดน้ ําเอาสงิ่ ทที่ า่ นพบมาใหด้ ู คณะ ตชด. เห็นแลว้ ก็ขนลกุ ซทู่ ันที จงึ ขออนุญาต
ทดลองตอ่ หนา้ ทา่ น โดยใชอ้ าวธุ ปืนคารบ์ นิ ส์ เล็งยงิ ระยะหา่ งเพยี ง 3 เมตรเทา่ นัน้ ปรากฏวา่
ยงิ ไมอ่ อก แตพ่ อหันปากกระบอกขน้ึ ฟ้าเสยี งก็ดังเปรย้ี งทันทเี หมอื นกนั พอเห็นผลดงั นัน้
ร.ท.อําไพและเหลา่ ตชด.ก็ไดข้ อเอาไวโ้ ดยไมฟ่ ังเสยี งวา่ จะใหห้ รอื ไม่ ถอื สทิ ธเิ ป็ น
กรรมสทิ ธขิ์ องตนเองทันที

ทา่ นก็ไมไ่ ดว้ า่ อะไร เมอ่ื อยากไดท้ า่ นก็ใหด้ ว้ ยเมตตา เพราะสงิ่ เหลา่ นถ้ี อื เป็ นทางผา่ น เป็ น
ประสพการณท์ เี่ หลอื เชอื่ เรอ่ื งหนงึ่ เชน่ กัน เพราะทา่ นบอกวา่ สมยั นัน้ ยังไมม่ ี ใครรจู ้ ัก
“เหล็กไหล” ทว่ี า่ กันนัก ราคาซอ้ื ขายก็ไมก่ ห่ี มน่ื บาท

การคน้ หาเหล็กไหล

การคน้ หาเหล็กไหลไมใ่ ชข่ องงา่ ย เนอื่ งจากไมม่ เี ครอื่ งมอื จะตรวจคน้ โดยวธิ ี ทาง
วทิ ยาศาสตรไ์ ด ้ แถมบางทยี ังไมเ่ คยเห็นหนา้ ตาของเหล็กไหลมากอ่ นวา่ เป็ นอยา่ งไร

ดงั นัน้ ในทน่ี ้ี จงึ ขอกลา่ วสรปุ พอเป็ นสงั เขป เพอื่ เป็ นแนวทางใหท้ า่ นพจิ ารณาดังนี้

1.ตามตํารา บรู พาจารยผ์ รู ้ ใู ้ นอดตี ไดบ้ อกกันตอ่ ๆ มาวา่ ถา้ จะหาเหล็กไหลแลว้ ใหส้ งั เกตถุ ํ้า
ทจี่ ะเขา้ ไปหานัน้ วา่ มลี กั ษณะเชน่ นห้ี รอื ไม่ ?

1.ถํ้านัน้ ตอ้ งสะอาด ไมม่ มี ลู คา้ งคาวหรอื มลู สตั วป์ ่ าใด ๆ

2.ถ้ํานัน้ ตอ้ งมอี ากาศเย็นชมุ่ ชนื้

3.ถํ้านัน้ ตอ้ งสงบเงยี บวงั เวง มคี วามรสู ้ กึ น่าเกรงขาม

2.คําบอกเลา่ อาจจะไดย้ นิ ไดฟ้ ังจากพรานป่ าทมี่ ปี ระสพการณแ์ ปลก ๆ หรอื จากพระธดุ งคท์ ี่
พบเห็น

3.การเขา้ ทรง จากการประทับทรงขององคเ์ ทพเทวาทบี่ อกผา่ นมา

4.การเกดิ นมิ ติ จากการนั่งกรรมฐานจนจติ รสงบ แลว้ เกดิ ภาพนมิ ติ รสถานที่ หรอื มผี พู ้ าไปชม

5.จติ สงบ จากสภาวะจติ ทส่ี งบ จนเกดิ ญาณหยัง่ รขู ้ น้ึ มาเอง

การทดสอบเหล็กไหลในถา้

เมอื่ พบถํ้าทมี่ ลี กั ษณะดังกลา่ วขา้ งตน้ หรอื พบแหลง่ ทพี่ อเชอื่ ไดว้ า่ จะมเี หล็กไหลอยแู่ ลว้ ก็
ควรจะมวี ธิ กี ารทดสอบเพอ่ื ใหเ้ กดิ ความมั่นใจวา่ จะไมผ่ ดิ หวงั หรอื เสยี เวลาคน้ หา มักจะใชป้ ืน
ลองยงิ ดใู นบรเิ วณทคี่ ดิ วา่ น่าจะมเี หล็กไหลซอ่ นอยู่ ถา้ เล็งไปแลว้ ยงิ ไมอ่ อกก็มั่นใจไดว้ า่ มี
เหล็กไหลอยใู่ นบรเิ วณนแี้ น่นอน

เมอื่ มน่ั ใจวา่ พบแหลง่ ทอ่ี ยขู่ องเหล็กไหลแน่นอนแลว้ ก็เป็ นเรอ่ื งพธิ กี รรมทจี่ ะทําพธิ ี
“อญั เชญิ เหล็กไหล” ออกมา โดยการบวงสรวง หรอื อธษิ ฐานจติ ขอเอาจากเจา้ ป่ า เจา้
เขา เจา้ ถ้ํา หรอื เทพผรู ้ ักษาองคเ์ หล็กไหลแลว้ แตก่ รณี

เผา่ พนั ธขุ์ องเหล็กไหล

เหล็กไหลเป็ นโลหะธาตทุ มี่ คี วามลล้ี บั พสิ ดาร แปลกประหลาดมหัศจรรยแ์ ตกตา่ งไปจาก
โลหะธาตทุ ัง้ ปวง จงึ ไดถ้ กู จัดอยใู่ นฐานะ “ธาตกุ ายสทิ ธ”์ิ ทม่ี ชี วี ติ จติ วญิ ญาณ ซงึ่ เป็ นไป
ตามวบิ ากของกฏแหง่ กรรม ทบ่ี ันดาลใหว้ ญิ ญาณในสงั สารวฏั มาปฏสิ นธิ ในสภาวะทเี่ ป็ น
โลหะธาตทุ ศ่ี ักดสิ์ ทิ ธมิ์ ี อทิ ธฤิ ทธเ์ิ หนอื ธรรมชาตทิ ่ัวไป

ดงั นัน้ “เหล็กไหล” จงึ ถอื เสมอื นหนง่ึ เป็ น “สตั วโ์ ลกทม่ี ชี วี ติ ” เผา่ พันธหุ์ นงึ่ ในโลก เพราะ
เหล็กไหลมที ัง้ ตัวผแู ้ ละตวั เมยี สามารถเคลอ่ื นไหวได ้ เสพบรโิ ภคนํ้าผง้ึ เป็ นอาหาร มกี าร
ขบั ถา่ ยออกมาได ้ ซงึ่ เรยี กกนั วา่ “ขเี้ หล็กไหล” นอกจากนย้ี ังสามารถเสพกามได ้ แตเ่ ป็ น
การเสพกามกนั ทางกระแสจติ วญิ ญาณ เพราะเพยี งแตม่ คี วามรสู ้ กึ ใครใ่ นกามารมณ์ ก็สามารถ

บรรลจุ ดุ สดุ ยอดไดใ้ นทันที โดยไม่ ตอ้ งมกี ารถกู ตอ้ งสมั ผสั กัน และชอบพักผอ่ นหลบั นอนใน
สถานทสี่ งบตามถํ้า

เหล็กไหลจงึ จัดเป็ นสตั วท์ ปี่ ระเสรฐิ เผา่ พันธห์ นง่ึ ของโลก จัดอยใู่ นจําพวกเทพ แตเ่ ป็ นเทพท่ี
มาชดใชว้ บิ ากกรรมในโลกมนุษย์ ดงั นัน้ จงึ ทําใหม้ พี วก ยักษ์ คนธรรพ์ ครฑุ นาค คอยให ้
ความอารักขาอกี ทหี นง่ึ เหล็กไหลจงึ มถี นิ่ กําเนดิ และบารมที แ่ี ตกตา่ งกนั ไป ตามเผา่ พันธ์
และวรรณะ ซง่ึ เป็ นลกั ษณะเฉพาะ และสมมตุ เิ รยี กหาเพอื่ ใหเ้ ห็นความแตกตา่ งชดั เจนขน้ึ
เทา่ นัน้ เชน่

1.เหล็กไหลโกฎฐป์ ี เป็ นเหล็กไหลทห่ี าไดย้ ากมาก สปี ีกแมลงทับ จะออกเขยี วเขม้ หรอื

ฟ้าสดใส หรอื เปลย่ี นเป็ นสที อ้ งปลาไหล เป็ นเงามนั วาวเนยี นละเอยี ด เพราะถา้ เคยเห็นปีก
แมลงทับ คงจะสงั เกตเุ ห็นสสี นั ดงั กลา่ วทป่ี ระกอบไปดว้ ยสสี องสี สวยงาม ชอบอยใู่ นถํ้าทลี่ ้ี
ลบั ลกึ ลับและสงบวเิ วก เพอื่ บําเพ็ญฌาณ เหมอื นฤาษีทมี่ อี ายยุ นื หมน่ื ๆ ปี มคี วามเย็น
เหมอื นน้ําในฤดหู นาว กลา่ วกนั วา่ เป็ นเหล็กไหลทเ่ี กดิ จากมหาฤาษีในยคุ ตน้ ๆ เป็ นผสู ้ รา้ งไว ้
มอี ํานาจทําลายอาถรรพณเ์ วทยท์ กุ ชนดิ ใหส้ ญู สนิ้ เป็ นสญุ ญตา ใครฝังตดิ ตัวไวร้ ับรองไมม่ ี
ตายโหง ซ้ํายังเรยี กเงนิ เรยี กทองใหไ้ หลมาเนอื งนอง เป็ นเศรษฐมี หาเศรษฐี มเี สน่ห์ เมตตา
มหานยิ ม เขา้ ไปในสถานทใี่ ดมแี ตค่ นชอบรักใคร่ นอกจากนย้ี งั ป้องกันคณุ ไสยทเ่ี ขาทํามา
ใหต้ ี กลับไปหาผทู ้ ําถงึ ชกั ดนิ้ ชกั งอตายเอางา่ ย ๆ ชอบดดู กนิ น้ําผง้ึ และเลน่ กับไฟ ลอ่ งหน
หายตัวได ้ ใครไดค้ รอบครองจะมอี ายไุ มต่ ํา่ กวา่ รอ้ ยปี ถา้ บําเพ็ญฌาณ เชน่ ฤาษี มณุ ี ทชี่ อบ
บําเพ็ญธรรมอยใู่ นป่ า จะทําใหอ้ ายุ ยนื ถงึ หมนื่ ปี โกฏฐป์ ี

2.เหลก็ ไหลไพร เป็ นเหล็กไหลทพ่ี อหาไดโ้ ดยไมย่ ากลําบาก สดี ําสนทิ หรอื เทาดํา เนอ้ื

คอ่ นขา้ งหยาบไมม่ นั วาว ยดื ไดห้ ดได ้ ชอบเลน่ กับไฟ แตถ่ า้ ทําหลดุ มอื ตกลงสพู่ นื้ ดนิ จะหาย
วบั ไปทันที คลา้ ยกับปรอทสําเร็จทถ่ี กู พวกยกั ษ์หรอื คนธรรพผ์ รู ้ ักษาชว่ งชงิ กลบั ไป ดเี ดน่

ทางเมตตาโชคลาภ แคลว้ คลาดกันภยั เกดิ จากเทพในระดบั ตํา่ ลงมาใชก้ รรม มที ัง้ ที่
แมเ่ หล็กดดู ตดิ และแมเ่ หล็กดดู ไมต่ ดิ ขน้ึ อยกู่ ับถนิ่ กําเนดิ และแรธ่ าตุ ในบรเิ วณดังกลา่ ว ถา้ มี
ธาตเุ หล็กมาก ก็จะตดิ แมเ่ หล็ก

3.เหลก็ ไหลเงนิ ยวง เป็ นเหล็กไหลทห่ี าไดค้ อ่ นขา้ งยาก สขี าวขนุ่ เป็ นมันเลอ่ื ม สเี หมอื น

เงนิ ยวง พบไดต้ ามถํ้าทมี่ อี ากาศคอ่ นขา้ งหนาวเย็น มคี ณุ ธรรมทางดา้ นเมตตามหานยิ ม คง
กระพันชาตรี แคลว้ คลาดและลอ่ งหนหายตวั ได ้ ชอบชว่ ยเหลอื ผปู ้ ฏบิ ัตธิ รรม หรอื ดลจติ ดล
ใจของผคู ้ รอบครองเหล็กไหลนตี้ งั้ มั่นอยใู่ นการสรา้ งบญุ กศุ ล เกดิ จากเทพในระดับ “อรปู
ฌาณ” ทมี่ บี ารมธี รรมสงู เป็ นผคู ้ รอบครองเหล็กไหลประเภทนี้ มกั จะอยใู่ นครอบครองของ
พวกนักบวชตา่ ง ๆ

4.โคตรเหล็กไหล (เหล็กไหลงอกหรอื เหล็กทรหด) เป็ นเหล็กไหลทมี่ ปี รากฏอยู่

คอ่ นขา้ งมาก สดี ําสนทิ เป็ นมนั เลอ่ื มเมอื่ กระทบแสงสวา่ ง ผวิ คอ่ นขา้ งละเอยี ด แมเ่ หล็กดดู ไม่
ตดิ พบเห็นไดต้ ามถํ้าที่ ลกึ ลับ เกดิ จากเทพทมี่ าใชว้ บิ ากกรรมในโลกน้ี จงึ มพี วกเทพทเ่ี ป็ น
ยกั ษ์ หรอื คนธรรพค์ อยใหค้ วามอารักขา ไมย่ ดื หรอื หดไดอ้ กี แมเ่ หล็กดดู ไมต่ ดิ แตช่ อบกนิ
น้ําผง้ึ สามารถงอกโตขนึ้ เอง บางทหี ากเจา้ ของบชู าใหด้ ี จะเปลย่ี นเป็ นสดี ําอมเขยี ว ไป
จนถงึ เป็ นสี รงุ ้ ๗ สี ดที ัง้ เมตตา โชคลาภ แคลว้ คลาดกันภยั มหาอดุ คงกระพันถอนพษิ สตั ว์
เขยี้ วงาตา่ ง ๆ งอกขน้ึ อยตู่ ามพน้ื ถ้ําและผนังถ้ําทม่ี คี วามชน้ื และเย็นพอสมควร สามารถนํามา
แกะหรอื เจยี รนัยเป็ นเครอ่ื งรางหรอื รปู วตั ถุ มงคลตามตอ้ งการ

5.เหลก็ ไหลยอ้ ย เป็ นเหล็กไหลทปี่ รากฏอยคู่ อ่ นขา้ งมาก สอี อกดําหรอื เทาดํา ดา้ นไมม่ ี

แวว เปราะและกรอบเหมอื นเหล็กผุ เป็ นเหล็กไหลท่ี ตายซากแลว้ ไหลยอ้ ยอยใู่ นซอกถํ้าทลี่ ี้
ลับ ลกั ษณะแขง็ กรอบ ยาวเป็ นศอกเป็ นคบื เป็ นวา ไมย่ ดื หรอื หดไดอ้ กี ไมก่ นิ นํ้าผงึ้ แมเ่ หล็ก
ไมด่ ดู เกดิ จากไดม้ กี ารเคลอ่ื นยา้ ยแหลง่ หานํ้าผงึ้ ไปในสถานท่ี ใหมซ่ งึ่ อยหู่ า่ งไกลออกไป
มาก ธาตขุ นั ธเ์ ดมิ จงึ ถกู ทง้ิ ไว ้ เหมอื นไมม่ ี ชวี ติ จติ วญิ ญาณ คอื เหลอื แตซ่ ากนั่นเอง บางทมี ี
อสรู กายชอบถอื โอกาสเขา้ แอบแฝงอาศัยอยู่ เกจอิ าจารยท์ ม่ี กี ฤตยาคมสงู สําเร็จอัปปนา
สมาธพิ ลงั จติ แกก่ ลา้ มักจะนํามาปลกุ เสกใหเ้ กดิ อานุภาพ เมตตามหานยิ ม แคลว้ คลาดคง
กระพัน จนถงึ มหาอดุ เลยที เดยี ว แตถ่ า้ นํามาหลอมละลายดว้ ยไฟอาคมจะกลายเป็ น
ของเหลวสดี ํามันวาวเหมอื นนลิ หลอ่ หลอมเป็ นพระพทุ ธรปู เครอื่ งรางตา่ ง ๆ ไดด้ ี มี
อานุภาพทางโชคลาภ แคลว้ คลาดคงกระพันชาตรี ทําลายอาถรรพณ์ทกุ ชนดิ หากบชู าใหด้ ี
จะเปลยี่ นเป็ นสตี า่ ง ๆ ไดห้ ลายสตี ามบารมขี องผบู ้ ชู า

6.เหลก็ ไหลเพลงิ เป็ นเหล็กไหลทพ่ี อหาไดไ้ มย่ าก พบอยใู่ นถํ้าตา่ ง ๆ หลายแหง่ ฝัง

ตัวเองอยตู่ ามเพดานและผนังถ้ําทมี่ ลี ักษณะเหมอื นผงฝ่ นุ ละเอยี ด ออกสแี ดงหรอื นํ้าตาล
องคข์ นาดเมล็ดถั่วเขยี วหรอื ใหญก่ วา่ หากลองอธษิ ฐานจติ จับดจู ะรสู ้ กึ วา่ รอ้ นเหมอื นไฟ เชอ่ื
วา่ สามารถแสดงภาพมายาหลอกหลอน ทําใหศ้ ตั รตู กใจกลวั ได ้

7.เหล็กไหลตาน้ํา เป็ นเหล็กไหลทห่ี าไดย้ าก มพี รรณสณั ฐานสเี ขยี วปนดําเป็ นมนั ดา้ น

ลักษณะทรงกลมหรอื รปู หยดน้ํา ขนาดเล็กกวา่ ถั่วเขยี วเล็กนอ้ ย ชอบเกาะอยตู่ ามตาน้ําใน
ซอกหนิ ภายในถ้ําทลี่ กึ ลบั อาถรรพ์ การคน้ หานอกจากวชิ าอาคมแลว้ ยังตอ้ งสงั เกตตุ ามตาน้ํา
ทไ่ี หลผา่ นบรเิ วณหนิ ผาทมี่ ตี ะไคร่
น้ําเกาะอยมู่ าก ๆ ตอ้ งคอ่ ย ๆ เอามอื แหวกหาดจู งึ จะพบ

8.เหล็กไหลเศรษฐี เป็ นเหล็กไหลทห่ี าไดย้ ากมาก อาศัยอยภู่ ายในถ้ําใตน้ ้ํา มี ลกั ษณะ

เป็ นผงเกล็ดสดี ําเงามนั ระยบิ ระยบั เหมอื นกับเพชรตอ้ งแสงไฟ ไหลออกมาตามธารนํ้าในฤดู
น้ําหลาก เชอ่ื กนั วา่ เป็ นของชาวบาดาล บนั ดาลโชคลาภใหแ้ กผ่ บู ้ ชู า

9.เหล็กเปี ยก เป็ นเหล็กไหลทหี่ าไดย้ ากมาก พรรณสณั ฐาน สขี าวขนุ่ เหมอื นตะกัว่ นับเป็ น

โลหะธาตทุ มี่ เี นอื้ เปียกชมุ่ ชนื้ อยตู่ ลอดเวลา คลา้ ย ๆ กบั นํ้าคา้ งจับเกาะ เขา้ ไปอยใู่ นสถานท่ี
ใดก็จะเกดิ บรรยากาศเย็นสบาย ถา้ อยใู่ กลล้ กู ปืนอาจทําใหก้ ระสนุ ดา้ นเพราะการแผร่ ังสคี วาม
เย็นของเหล็กเปียก สมยั โบราณนยิ มใชเ้ หล็กเปียกประดบั ไวท้ ่ี ยอดพระเจดยี ์ ป้องกนั ฟ้าผา่
มอี านุภาพทางหนังเหนยี ว คงกระพันอาวธุ ทกุ ชนดิ

10.ขเี้ หลก็ ไหล มักจะปรากฏอยใู่ นถํ้าหรอื บรเิ วณทม่ี เี หล็กไหล เหมอื นกบั มลู หรอื การ

ขบั ถา่ ยของเสยี จากเหล็กไหล ลกั ษณะเป็ นกอ้ นกลม ๆ สี ออกดําบา้ ง น้ําตาลบา้ ง ไม่
สามารถยดื ไดห้ ดได ้ แมเ่ หล็กดดู ไมต่ ดิ หากครบู าอาจารยผ์ ทู ้ รงฌาณ ทําพธิ กี รรมใหถ้ กู ตอ้ ง
เฉกเชน่ วตั ถุ มงคลทถ่ี กู ปลกุ เสก ก็จะมอี านุภาพตามที่ ประสงค์

11.เหลก็ ไหลนาคราช หรอื เหล็กไหลบาดาล มักปรากฏอยใู่ นลําแมน่ ํ้าใหญท่ ม่ี ภี เู ขา

สลบั ซบั ซอ้ น เชน่ แมน่ ้ําโขง แมน่ ้ําแยงซเี กยี ง แมน่ ํ้าคงคา เป็ นตน้ เพราะตน้ น้ําเหลา่ นม้ี า
จากภเู ขาสงู ทศี่ กั ดส์ิ ทิ ธ์ิ ลักษณะคลา้ ยกอ้ นหนิ มนั เงาเป็ นเลอ่ื ม สดี ําเหมอื นนลิ แมเ่ หล็กดดู
ตดิ เชอ่ื วา่ ป้ องกนั พษิ สตั วเ์ ขยี้ วงา แคลว้ คลาด คงกระพัน

12.เพชรหนา้ ทัง่ จัดอยใู่ นจําพวกธาตกุ ายสทิ ธคิ์ ลา้ ยเหล็กไหล พบไดต้ ามถํ้าบนเขาเจ็ด

รอ้ ยยอด จ.พัทลงุ ลกั ษณะเป็ นโลหะผลกึ 4 เหลยี่ ม สเี หลอื งนวลออกขาวคลา้ ย “แส
ตนเลส” ฝังตัวอยใู่ นกอ้ นหนิ เล็กบา้ งใหญ่ บา้ ง บางคนเรยี ก “เหล็กสายฟ้ า” อยใู่ นตระกลู
“อญั มณี” ประกอบดว้ ยธาตทุ เี่ ป็ นทองคําและแรเ่ งนิ ผสมอยดู่ ว้ ยกัน สจี งึ ออกเหลอื งนวลอม
ทอง อมเงนิ และหากโดนปฏกิ ริ ยิ าทางเคมกี ็จะกลายเป็ นสที อง มฤี ทธอ์ิ ํานาจในตนเองดว้ ย
จติ วญิ ญาณอนั ศกั ดสิ์ ทิ ธทิ์ อ่ี ยภู่ ายในธาตโุ ลหะนัน้ โบราณเชอ่ื กนั วา่ เพชรหนา้ ท่ัง เป็ นธาตุ
กายสทิ ธทิ์ จี่ ะทําให ้ ผทู ้ เี่ ป็ นเจา้ ของเกดิ ความรํา่ รวย มักจะอยใู่ นเขตทมี่ สี ายแรท่ องคําภายใต ้
ภเู ขาลกู นัน้

13.เหล็กหลบ จัดอยใู่ นประเภทธาตกุ ายสทิ ธค์ิ ลา้ ยเหล็กไหล พบไดต้ ามแมน่ ้ําสายสาํ คัญ

ของประเทศ เกดิ จากการหมนุ วนของแมน่ ้ําทพ่ี ัดพาเอาแรธ่ าตตุ า่ ง ๆ มารวมกนั ทับทมทวจี น
เกดิ การจับตวั เป็ นกอ้ นกลม สดี ําเป็ นมนั สเี ขยี วอมดํา สเี ปลอื กมงั คดุ หรอื นํ้าตาลไหม ้ สที อง
ดอกบวบ ไมช่ อบเลน่ ไฟหรอื กนิ นํ้าผง้ึ ปืนยงิ ออกแตไ่ มถ่ กู เดน่ ทางแคลว้ คลาดกนั ภัยจาก
อนั ตรายรอบดา้ น เชน่ มดี รมุ แทงก็จะไมถ่ กู รังสเี หล็กหลบจะทําใหแ้ ฉลบออกไป หรอื พก
เหล็กหลบเขา้ ใตต้ น้ พดุ ทรา แลว้ เขยา่ ใหล้ กู หลน่ ลงมา ก็จะไมถ่ กู ตวั

14.สะเกด็ ดาว เหล็กไหลจากตา่ งดาว เชอ่ื กันวา่ มพี ลงั มหศั จรรยห์ ลายอยา่ งแฝงอยู่ ใน

อกุ กามณี เกดิ จากการระเบดิ ของดวงดาวจากนอกโลกทผี่ า่ นบรรยากาศแลว้ เกดิ การลกุ ไหม ้
กอ่ นตกลง สพู่ น้ื โลก มขี นาดตัง้ แตข่ นาดกอ้ นกรวด จนใหญข่ นาดกอ้ นหนิ 10 กโิ ลกรัม ไม่
กนิ น้ําผง้ึ หรอื ชอบเลน่ ไฟ แตด่ เี ดน่ ทัง้ ดา้ น เมตตา โชคลาภ แคลว้ คลาด กันภัย

15.แกน่ ไมห้ นิ จัดอยใู่ นตระกลู "พญาเหล็ก" คอื ไมก้ ลายเป็ นหนิ ฝรั่งเรยี กวา่ “ฟอสซลิ ”

จัดอยใู่ นลกู หลานวา่ นเครอื ของเหล็กไหล เชอื่ กนั วา่ เป็ นทล่ี งทัณฑ์ เหลา่ อสรู เทพทด่ี รุ า้ ย
เหมอื นการ “เขา้ กรรม” เสวยกรรมในโลกมนุษย์ เพอ่ื ไถบ่ าป 1 พทุ ธันดร มตี บะเดชะ
ทางดา้ นมหาอํานาจ แคลว้ คลาดกันภยั เมตตาโชคลาภ กันพษิ

16.ขา้ วตอกพระรว่ ง จัดอยใู่ นตระกลู “พญาเหล็ก” ชนดิ หนง่ึ มลี ักษณะเป็ นผลกึ รปู

สเี่ หลย่ี มเล็กใหญค่ ลา้ ยโลหะสนี ํ้าตาลฝังตวั อยใู่ ตพ้ นื้ ดนิ ในเขต จังหวดั สโุ ขทัย ถา้ นํามาขดั ก็
จะเปลยี่ นเป็ นสดี ําเหมอื นนลิ แวววาว ตามตํานานทเี่ ลา่ ขานสบื ทอดกนั มาแตย่ คุ สโุ ขทัย เมอ่ื
พระรว่ งเจา้ ไดอ้ อกผนวชในวนั ใสบ่ าตรเทโว บนลานวดั เขาพระบาทใหญ่ เมอ่ื ฉันภตั ตาหาร
เสร็จแลว้ ทา่ นไดโ้ ปรยขา้ วทเี่ หลอื จากกน้ บาตรลงบนลานวดั แลว้ อธษิ ฐานวา่ ใหข้ า้ วตอก
ดอกไมน้ ก้ี ลายเป็ นหนิ ชนดิ หนงึ่ และมอี ายยุ นื นานชวั่ ลกู ชวั่ หลาน เมอื่ ใครไดบ้ ชู าบนหง้ิ พระ
หรอื พกตดิ ตัวก็จะอยดู่ มี สี ขุ และเจรญิ ดว้ ยโภคทรัพยน์ านาประก
าร ใชฝ้ นนํ้ามะนาวถอนพษิ สตั วเ์ ขยี้ วงาทกุ ชนดิ อมไวใ้ นปากทําใหช้ มุ่ ชนื่ คอ

รปู ทรงของเหล็กไหล

เหล็กไหลยอ่ มมรี ปู ทรงพรรณสณั ฐานทแี่ ตกตา่ งกนั ไปตามจรติ และความพงึ พอใจของ
ผรู ้ ักษา แตเ่ ทา่ ทพ่ี บเห็นและเลา่ สบื ทอดกันมาแตโ่ บราณ พอจะประมวลไดด้ งั น้ี

1. กลมแบน 5. ดอกบัวตมู 9. แคปซลู ยา

2. ผลองนุ่ 6. งาชา้ ง 10. เตา่

3. ฟักเขยี ว 7. ลกั บ้ี 11. จาวตาล

4. กลมแบบลกู บอล 8. หยดน้ํา

สสี นั ของเหล็กไหล

ดังทไ่ี ดเ้ คยกลา่ วไวใ้ นตอนตน้ แลว้ วา่ สสี นั ของเหล็กไหลนัน้ จะบง่ บอกถงึ บญุ บารมขี องกาย
ทพิ ยเ์ ดมิ หรอื ผรู ้ ักษาเหล็กไหล ซงึ่ เป็ นผทู ้ มี่ บี ารมจี ากภพภมู ทิ แี่ ตกตา่ งกันไป ซง่ึ อาจจะเป็ น
พรหม ฤาษี เทวดา คนธรรพ์ เพชรพญาธร ยักษ์ ทเี่ ขา้ ไปจับจองเป็ นเจา้ ของ ทําใหเ้ กดิ
อทิ ธฤิ ทธใิ์ นขนั้ ลอ่ งหนหายตวั ยดื หดเองได ้ สสี นั ตา่ ง ๆ ทพ่ี บเห็นบอ่ ยนัน้ ไดแ้ ก่

1.สเี ขยี วปีกแมลงทับ หรอื เขยี วมรกต

2.สเี ขยี วตองออ่ น

3.สนี ้ําตาลออ่ นหรอื ทอ้ งปลาไหล

4.สเี ปลอื กมังคดุ หรอื สนี ํ้าตาลไหม ้

5.สเี งนิ ยวง หรอื สขี าวเงนิ ในเบา้ หลอม

6.สที องลกู บวบ

7.สนี ลิ ดําสนทิ แวววาว

8.สลี กู หวา้ หรอื มว่ งเขม้

ดงั นัน้ สสี นั ของเหล็กไหลอาจแปรเปลยี่ นไดต้ ามกาลเวลา เพราะเหล็กไหลเมอ่ื ไดก้ ระจัด
กระจายไปอยใู่ นสว่ นตา่ ง ๆ ของโลก ซง่ึ มักจะเป็ นสถานทส่ี งบ อากาศเย็นชมุ่ ชนื้ ทัง้ ใตพ้ นื้

น้ํา ตามถํ้า ป่ าเขา ลําเนาไพร เพอื่ แสวงหาอรยิ ะสจั จธรรมมานานนับโกฏฐป์ ีก็มี การ
เปลย่ี นแปลงทางธรรมชาติ ยอ่ มมผี ลกระทบตอ่ อาณาจักรของเหล็กไหล จงึ จําเป็ นตอ้ งมกี าร
เคลอ่ื นยา้ ยทอ่ี ยอู่ าศยั เสาะแสวงหาสถานทห่ี รอื สรา้ งอาณาจักรขน้ึ มาใหม่ ฉะนัน้ สี สนั ของ
เหล็กไหลอาจเปลยี่ นแปลงไดด้ ว้ ยเหตดุ ังกลา่ ว คอื

# สสี นั ขนึ้ อยกู่ ับสภาพสง่ิ แวดลอ้ ม ภมู ปิ ระเทศ ดนิ ฟ้าอากาศ เชน่ แรธ่ าตในบรเิ วณนัน้
อากาศหนาวจัด อากาศรอ้ นจัด ทําใหเ้ กดิ การเปลยี่ นแปลงทางกายภาพและสสี นั ทแ่ี ตกตา่ ง
กันออกไป เพอ่ื การอําพรางตวั ปรับตัวตามอณุ หภมู ิ

# สสี นั เปลย่ี นแปลงไปตามจรติ ของเทพเทวาในระดับตา่ ง ๆ อาจจะเนอื่ งดว้ ยอํานาจลล้ี ับ
ของวญิ ญาณแหง่ ธรรมชาตบิ ันดาลใหเ้ ป็ นไปในสตี า่ ง ๆ หรอื ผทู ้ ค่ี รอบครองเหล็กไหล หม่ัน
ฝึกฝนปฏบิ ัติ เจรญิ สมาธภิ าวนาอยเู่ นอื งนติ ย์ แลว้ แผเ่ มตตาบญุ บารมขี องการปฏบิ ัตนิ ัน้ ใหก้ ับ
เหล็กไหล จะทําใหบ้ ารมขี องธาตกุ ายสทิ ธนิ์ ัน้ เพม่ิ มากขน้ึ ตามลําดบั สสี นั ตา่ ง ๆก็สามารถท่ี
จะเปลย่ี นแปลงไดเ้ หมอื นกัน

# สสี นั เกดิ จากสว่ นผสมของสหี ลัก ๆ ผสมกัน ซง่ึ เป็ นความลกึ ลบั อยา่ งหนง่ึ ของธรรมชาติ
เหล็กไหล

สสี นั และคณุ ประโยชน์

ดงั ไดก้ ลา่ วมาแลว้ วา่ สสี นั ของเหล็กไหลนัน้ จะบง่ บอกถงึ บญุ บารมขี องกายทพิ ยเ์ ดมิ หรอื
ผรู ้ ักษาเหล็กไหล บญุ ฤทธข์ิ องเทพพรหม ฤาษี หรอื คนธรรพ์ บังบด ครฑุ นาค ยกั ษ์ หรอื ผู ้
ทเ่ี กยี่ วขอ้ งกับเหล็กไหล ผู ้ เป็ นสมั มาปฏบิ ตั ิ จนมฤี ทธอ์ิ ํานาจจากการปฏบิ ัตนิ ัน้ ยอ่ มสามารถ
เปลง่ สแี สงตา่ ง ๆ เขา้ ไปในวตั ถธุ าตทุ ตี่ นตอ้ งการ ทัง้ นยี้ อ่ มเป็ นไปตามลําดับชนั้ ของภมู จิ ติ
ภมู ธิ รรมทไ่ี ดฝ้ ึกฝนมา

1.สเี งนิ ยวง เหล็กไหลชนดิ นม้ี อี รยิ เทพ อรยิ พรหมในระดบั อรปู ฌาณ รักษาอยู่ เป็ น
เหล็กไหลท่ี มบี ารมธี รรมในชนั้ สงู พบมากในแถบทมี่ อี ากาศเย็นจัด พวกลามะทเิ บตมักใช ้
พกตดิ ตัว จงึ พบมากในเขตเทอื กเขาสงู ทม่ี หี มิ ะปกคลมุ เชน่ ประเทศทเิ บต จนี แถบ
ภาคเหนอื ของไทย ลาว

ดเี ดน่ ทางเมตตามหานยิ ม คงกระพันชาตรี แคลว้ คลาด และลอ่ งหนหายตัวได ้ ชอบ
ชว่ ยเหลอื ผปู ้ ฏบิ ตั ธิ รรม หรอื ดลใจใหผ้ คู ้ รอบครองมจี ติ ใจฝักใฝ่ อยใู่ นการสรา้ งบญุ สรา้ งกศุ ล

เหล็กไหลชนดิ นจี้ ัดไดว้ า่ เป็ นเหล็กไหลทม่ี บี ารมธี รรมสงู สดุ ในบรรดาผคู ้ รอบครองเหล็กไหล
ทกุ ชนดิ สมยั โบราณมักจะนําไปจัดสรา้ งพระพทุ ธรปู หรอื เครอ่ื งรางของขลังในสมยั โบราณ
ดงั นัน้ เหล็กไหลชนดิ นจ้ี งึ มกั จะอยใู่ นความครอบครองของนักบวชตา่ ง ๆ เชน่ ฤาษี ชไี พร
ภกิ ษุสงฆผ์ ทู ้ อ่ งเทยี่ วหาความวเิ วกตามป่ าเขา

2.สเี ขยี วปีกแมลงทับ เหล็กไหลชนดิ นม้ี ี อรยิ เทพ อรยิ พรหม ในระดบั รปู ฌาณ เป็ นผดู ้ แู ล
รักษา เพอ่ื มอบใหก้ ับผทู ้ มี่ บี ญุ บารมี และผทู ้ กี่ ําลงั ประพฤตปิ ฏบิ ตั อิ ยใู่ นบญุ กศุ ล เพอื่ แสวงหา
ความหลดุ พน้ นัน้ สว่ นใหญจ่ ะมบี รวิ ารเป็ นจํานวนมากคอยอารักขาหลายชนั้

ผพู ้ บเห็นสว่ นใหญจ่ ะเป็ นผปู ้ ระพฤตธิ รรม ทบี่ ังเอญิ ผา่ นเขา้ ไปพบเขา้ โดยบงั เอญิ หรอื เกดิ
จากการลองใจของเทพผรู ้ ักษาเหล็กไหลก็แลว้ แต่ บคุ คลธรรมดาท่ัวไปอยา่ หมายวา่ จะ
ครอบครองเป็ นเจา้ ของไดโ้ ดยงา่ ย

ดเี ดน่ ในทกุ ๆ ทาง ไมว่ า่ เป็ นเมตตามหานยิ ม โชคลาภ แคลว้ คลาดกันภัย ลอ่ งหนหายตวั
มหาอดุ คงกระพัน ยดื ไดห้ ดได ้ เลน่ กบั ไฟ กนิ น้ําผงึ้

3.สที อง หรอื สนี ้ําตาลออ่ น เหล็กไหลชนดิ นจ้ี ะมเี ทวดาจําพวกคนธรรพแ์ ละเหลา่ เพชรพญา
ธร เป็ นผดู ้ แู ลรักษา มฤี ทธอิ์ ํานาจใกลเ้ คยี งกับเหลา่ พญานาค แตม่ ฤี ทธอื ํานาจพเิ ศษกวา่ คอื
สามารถทจี่ ะลนื่ ไหลไปมาได ้ สามารถทจี่ ะกําบังกายได ้ มอี ยตู่ ามป่ าเขาท่ัวไป

ดเี ดน่ ทางดา้ นเมตตามหานยิ ม โชคลาภ และความรักเดน่ เป็ นพเิ ศษ

4.สเี ขยี วอมดํา เหล็กไหลชนดิ นมี้ ี อรยิ ะเทพ อรยิ ะพรหม ในระดบั รปู พรหม เป็ นอรยิ ะธรรม
ในระดับสงู ทม่ี งุ่ บําเพ็ญบารมรี ักษาพระพทุ ธศาสนา จะอยเู่ ฝ้ารักษาพระบรมสารรี กิ ธาตหุ รอื
อรหันตธ์ าตทุ สี่ ําคัญไว ้ จงึ มักจะปรากฏเป็ นลกู ไฟดวงใหญเ่ ป็ นสแี สงคมุ ้ ครองรักษาธาตุ
ศักดสิ์ ทิ ธ์ิ ไมใ่ หผ้ คู ้ นเขา้ ไปรบกวน

เดน่ ทางดา้ นอทิ ธฤ์ิ ทธ์ิ เนรมติ ภาพมายา สง่ เสรมิ ผใู ้ ฝ่ ในการปฏบิ ัตธิ รรมในรปู แบบการชแี้ นะ
ผา่ นทางนมิ ติ รสมาธิ หรอื ความฝัน จัดเป็ นเหล็กไหลทหี่ าไดย้ ากมากชนดิ หนงึ่

5.สชี มพู เหล็กไหลชนดิ นม้ี ี อรยิ เทพ อรยิ พรหม ในระดบั รปู ฌาณ รักษาอยู่ เป็ ไหลทมี่ ี
บารมธี รรมในระดับสงู รองลงมาจาก อรปู ฌาณ พบมากในเขตป่ าเขาทม่ี คี วามชมุ่ ชนื้ มกั อยู่
ตามถํ้าภผู าทล่ี กึ ลับ พบเห็นไดย้ าก นอกจากผมู ้ บี ารมธี รรมเขา้ ถงึ สจั จธรรมเทา่ นัน้

ดเี ดน่ ทางดา้ นเมตตามหานยิ ม โชคลาภ แคลว้ คลาด กนั ภยั ชว่ ยเหลอื ผเู ้ ป็ นสมั มาทฏิ ฐใิ ห ้
สาํ เร็จในสง่ิ ทอี่ ธษิ ฐานไว ้ โดยไมข่ ดั กบั กฏแหง่ กรรม

6.สเี หลอื ง เหล็กไหลชนดิ นเี้ กดิ จากอํานาจบารมขี องภมู จิ ติ ภมู ธิ รรม ของเหลา่ อรยิ เทพ อรยิ
พรหม ในระดบั รปู ฌาณ ทปี่ รารถนาพทุ ธภมู ใิ นระดบั พระปัจเจกพทุ ธเจา้ สสี นั เหมอื นกบั แสง
นวลของพระจันทรใ์ นคนื วนั เพ็ญ มักแฝงเรน้ ในทส่ี งบดว้ ยป่ าเขา ลําเนาไพร ถํ้าคหู าทส่ี งบ
เยอื กเย็นบนภเู ขาสงู ๆ เรยี กลมเรยี กฝนได ้ มอี ทิ ธฤิ์ ทธท์ิ ําใหเ้ กดิ ปาฏหิ ารยิ ไ์ ดม้ ากมาย เชน่
ดวงรัศมกี ลมใหญส่ อ่ งสวา่ งท่ัวภเู ขา จะพบเห็นไดใ้ นสถานทศ่ี ักดสิ์ ทิ ธเ์ิ ทา่ นัน้

เหล็กไหลประเภทนสี้ ามารถอธษิ ฐานขออาราธนาบารมจี ากพระพทุ ธเจา้ พระปัจเจกพทุ ธเจา้
และพระอรหนั ตไ์ ด ้ แตจ่ ะไมม่ เี ทพเขา้ ไปสงิ สถติ ยอ์ ยู่ แตเ่ ทพพรหมในระดับจา่ ง ๆ จะเขา้ ไป
อธษิ ฐานของบารมแี ละเฝ้ารักษาอยภู่ ายนอกเทา่ นัน้ ไมม่ ใี ครจะบังคบั หรอื อัญเชญิ ทา่ น
ดว้ ยอทิ ธฤ์ิ ทธหิ์ รอื วชิ าคาถาอาคมใด ๆ เวน้ แตข่ อชมบารมี ขอคําแนะนําในการปฏบิ ัตธิ รรมให ้
ยงิ่ ๆ ขน้ึ ไป โดยมาปรากฏในลกั ษณะนมิ ติ รตา่ ง ๆ ในขณะนั่งสมาธิ

7.สฟี ้าออ่ น เหล็กไหลชนดิ นเ้ี กดิ จากอํานาจบารมขี อง อรยิ ะเทพ ในระดับมหาเทพชนั้ สงู ผู ้
ครอบครองเหล็กไหลชนดิ น้ี จะเป็ นผมู ้ บี ารมเี ดมิ ทเี่ คยเกย่ี วขอ้ งกนั มากอ่ น เพอ่ื ชว่ ยสง่ เสรมิ
ดา้ นบารมธี รรมทัง้ นักบวชและฆราวาสใหเ้ ป็ นผสู ้ อนธรรมในระดบั ปานกลาง
จนถงึ ระดับสงู ขนึ้ ไป

มฤี ทธอ์ิ ํานาจในการขจัดปัดเป่ าโรคภยั ไขเ้ จ็บ ดบั พษิ รอ้ น ป้องกันภตู ผิ ปี ีศาจ แตม่ ขี อบเขต
และรัศมที จี่ ํากัด สามารถลอ่ งหนหายตัวได ้ กันฟ้าผา่ มคี วามเย็นจนสามารถกําจัดไฟไดใ้ น

รัศมขี องมัน

8.สนี ้ําตาลอมแดง เหล็กไหลชนดิ นมี้ พี วก นาค นาคา ผบู ้ ําเพ็ญศลี เฝ้ ารักษาอยู่ จงึ มฤี ทธิ์
อํานาจในทางความรอ้ นแรงดว้ ยพษิ แหง่ นาคทัง้ หลาย จงึ ทําใหเ้ หล็กไหลประเภทนมี้ สี อี อก
ทางนํ้าตาลเขม้ และน้ําตาลอมแดง

มฤี ทธอิ์ ํานาจในทําลายลา้ งพวกมนตด์ ํา อวชิ ชา ป้องกันภตู ผิ ปี ีศาจได ้

9.สดี ําเหมอื นนลิ เหล็กไหลชนดิ นเ้ี กดิ จากอํานาจบารมขี อง เหลา่ เทพ คนธรรพ์ บงั บด เพชร
พญาธร ยกั ษ์ ผปู ้ รารถนาจะสรา้ งบารมใี หย้ งิ่ ๆ ขนึ้ ไป แตย่ ังตดิ อยใู่ นระดับโลกยี ฌาณ คอื ยัง
มคี วาม โลภ โกรธ หลง ตดิ อยู่ จงึ ทําใหม้ บี ารมที างธรรมนอ้ ยกวา่ เหล็กไหลชนดิ อนื่ ๆ

มฤี ทธอ์ิ ํานาจทางการคมุ ้ ครอง แคลว้ คลาดกันภัย เป็ นมหาอดุ คงกระพัน

10.เจ็ดสปี ระกายรงุ ้ เหล็กไหลชนดิ นเ้ี กดิ จากอํานาจบารมขี อง อรยิ ะเทพ อรยิ ะพรหมผรู ้ ักษา
เหล็กไหล ทป่ี ฏบิ ัตจิ นสภาวะจติ เป็ นสปี ระกายรงุ ้ รัศมสี วยสดงดงาม เป็ นธาตทุ ห่ี าไดย้ ากทสี่ ดุ
และมี อํานาจครอบจักรวาลประหนง่ึ แกว้ สารพัดนกึ
แตส่ งิ่ ทจ่ี ะอธษิ ฐานนัน้ จะสําเร็จไดโ้ ดยไมเ่ กนิ อํานาจของกฏแหง่ กรรมตามวาสนาเทา่ นัน้

นา้ หนกั ของเหล็กไหล

1.น้ําหนักเกนิ ตัวหลาย 10 เทา่

2.น้ําหนักเบากวา่ ตัวเองหลายเทา่

3.น้ําหนักเทา่ ตัว

4.ไรน้ ํ้าหนักดจุ ปยุ ฝ้าย กรณีเป็ นเหล็กไหลทมี่ มี ายามาก หากเอาใสแ่ กว้ นํ้าแลว้ จะมองไม่
คอ่ ยเห็น เพราะจะกลมกลนื ไปกบั น้ําเลย

อภนิ หิ ารของเหล็กไหล

การแสดงอํานาจอทิ ธฤิ ทธขิ์ องเหล็กไหลนัน้ ยอ่ มมอี ภนิ หิ ารลํ้าลกึ ในรปู แบบตา่ ง ๆ ไมซ่ ํ้ากัน
สดุ แทแ้ ตอ่ งคเ์ หล็กไหลปรารถนาจะแสดงใหช้ ม ซง่ึ พอจะประมวลอภนิ หิ ารยิ ไ์ วเ้ ป็ นแนวทาง
ศกึ ษาดงั น้ี
1.อยนู่ งิ่ ได ้
2.กลงิ้ ตัวเองใหเ้ คลอ่ื นไหวได ้
3.หายตัวได ้
4.ปรากฏตวั ได ้
5.เผาทําลายตวั เองได ้
6.อาวธุ ปืนยงิ ไมอ่ อก
7.ถอดวญิ ญาณออกไปได ้
8.ยดื หรอื หดได ้
9.ทําใหน้ ํ้ารอ้ นกลายเป็ นนํ้าเย็นในชว่ั พรบิ ตา
10.กนิ ดนิ ปืน ฟอสฟอรัส และ ไฟได ้
11.แชท่ ําน้ํามนตเ์ พอื่ รักษาโรคบางชนดิ ได ้
12.สง่ กลนิ่ หอมได ้

13.เพม่ิ หรอื ลดนํ้าหนักตัวเองได ้

14.เหล็กไหลบางองคม์ คี ณุ สมบตั เิ ป็ นแมเ่ หล็กได ้

เหล็กไหลของแทท้ ส่ี ามารถขายไดก้ อ้ นละหลายสบิ ลา้ นไมว่ า่ ในสมยั กอ่ นหรอื สมยั นก้ี ็คงจะต
้อ้ งมคี ณุ สมบัตดิ งั นค้ี อื ปืนยงิ ไมอ่ อก ชนวนระเบดิ ไมท่ ํางาน ลนแลว้ ยดื หดได ้ ของมคี มทํา
อันตรายไมไ่ ด ้ มคี ณุ สมบตั ใิ นการดบั พษิ รอ้ นไดท้ กุ ชนดิ เหล็กไหลของแทท้ มี่ คี ณุ สมบัติ
ครบถว้ นดังกลา่ วขา้ งตน้ สมยั กอ่ นมไี มก่ ก่ี อ้ น แมส้ มัยนก้ี ็เหมอื นกัน

ขอ้ หา้ ม

1.หา้ มผคู ้ รอบครอง หรอื เจา้ ของเหล็กไหล ทดลองหรอื ขอชมบารมดี ว้ ยตน เอง

2.ชกั ชวนคนอน่ื มาชมบารมหี รอื มาทดลอง

ขอ้ หา้ มนถี้ า้ ผใู ้ ดฝ่ าฝืนจะพบกบั ความวบิ ตั มิ ากนอ้ ยแลว้ แตก่ รณี ถา้ ผอู ้ นื่ มาชมดว้ ยความศรัทธา ก็จะไดพ้ บกับความพสิ ดาร
ในอทิ ธปิ์ าฎหิ ารยิ ค์ วามศักดสิ์ ทิ ธทิ์ กุ ราย

การอญั เชญิ เหล็กไหล

เมอ่ื เราพอทราบลักษณะ สสี นั รปู ทรง และเรอ่ื งราวทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั เหล็กไหลแลว้ ตอนนเี้ ราก็
จะมาศกึ ษาถงึ วธิ กี ารอญั เชญิ เหล็กไหลกนั เพอ่ื เป็ นแนวทางในการศกึ ษาเรอ่ื งธาตกุ ายสทิ ธท์ิ ่ี
เรน้ ลบั นตี้ อ่ ไป การทเ่ี ราจะไดเ้ หล็กไหลมานัน้ จะตอ้ งประกอบไปดว้ ยบารมพี อสมควร ดว้ ย
วธิ กี ารเฉพาะและเมอื่ ไดพ้ บสถานทท่ี คี่ าดวา่ น่าจะมเี หล็กไหลอยคู่ วรจะ ดําเนนิ การอยา่ งไร
ถงึ จะไดเ้ หล็กไหลมาครอบครองโดยถกู วธิ แี ละไมม่ อี นั ตราย ซง่ึ ในทน่ี จี้ ะขอใชค้ ําวา่
“อัญเชญิ เหล็กไหล” เพราะเหล็กไหลที่ จะไดม้ านัน้ ยอ่ มมี วธิ กี ารและทม่ี าแตกตา่ งกันไป
ดงั น้ี

1.เหล็กไหลบารมี
2.เหล็กไหลตัด
3.เทพเทวาเป็ นผมู ้ อบให ้
4.แผบ่ ารมที ง้ิ ไวใ้ นเหล็กไหล เมอื่ ถงึ เวลาตอ้ งจตุ ิ

เหล็กไหลบารม ี

เหล็กไหลบารมี คอื เหล็กไหลทเี่ กดิ ขนึ้ จากการทําพธิ อี ญั เชญิ ของผมู ้ บี ารมเี พอ่ื ขอความ
ชว่ ยเหลอื จากเทพพรหมผมู ้ บี ญุ ฤทธ์ิ ทส่ี ง่ั สมฤทธอ์ิ ํานาจอยใู่ นสภาวะทเ่ี ป็ น “ธรรมธาต”ุ
ไดม้ าชว่ ยเหลอื มวลมนุษย์ และสบื พระศาสนาของสมณโคดมใหอ้ ยสู่ ถาพรตอ่ ไปในภายภาค
หนา้

พธิ กี รรมในการอัญเชญิ เหล็กไหลนป้ี ระเภทนี้ จะประกอบไปดว้ ยเครอ่ื งบวงสรวงสงั เวยท่ี เป็ น
มงั สวริ ัติ หรอื ผลไม ้ แตบ่ างครัง้ วญิ ญาณทเี่ ฝ้ารักษา เหล็กไหลในสถานทน่ี ัน้ มที ัง้ เทพ ยกั ษ์
นาค คนธรรพ์ หรอื ภตู ิ ตา่ ง ๆ ปะปนกัน ก็ตอ้ งทําพธิ พี ลกี รรมขอเอาเหมอื นกัน จะตอ้ งจัด
อาหาร คาวหวานหลายอยา่ ง

การอัญเชญิ เหล็กไหลจะตอ้ งใช ้ คาถาอัญเชญิ เหล็กไหลโดยเฉพาะ เทา่ นัน้ และจะตอ้ งมี
คณุ ธรรมทไี่ ดส้ ะสมมานาน เป็ นบารมเี ฉพาะตัว จงึ มแี ตค่ ําพดู ทไ่ี พเราะเทา่ นัน้ จงึ จะอัญเชญิ
เหล็กไหลใหอ้ อกมาได ้ เพราะ “เหล็กไหล” มอี านุภาพเหนอื อาคมทัง้ ปวง ไมม่ อี าคมของ
ผใู ้ ดจะบบี บงั คับใหเ้ หล็กไหลยอมจํานนได ้ มแี ตค่ ําเชญิ ทไ่ี พเราะถกู ตอ้ งเทา่ นัน้ จงึ จะได ้
เหล็กไหล ดังนัน้ คาถาอญั เชญิ กับคาถาอาคมดว้ ยพระเวทยจ์ งึ มคี วามแตกตา่ งกันในเจตนา

เวลาทเี่ หล็กไหลจะเสด็จออกมานัน้ เอาแน่นอนไมไ่ ด ้ ขนึ้ อยกู่ ับบารมี บางครัง้ ไมก่ นี่ าที
เหล็กไหลก็ปรากฏตนใหเ้ ห็น บางครัง้ ครงึ่ วนั หรอื คอ่ นคนื จงึ เสด็จออกมาก็มี เมอ่ื พบเห็นแลว้
ก็ตอ้ งใช ้ คาถา เอามอื จับเหล็กไหลมาไวเ้ คารพบชู า

เหล็กไหลจากถา้ เขาหลวง

พระอาจารยส์ ทิ ธา เชตวนั ไดเ้ คยเลา่ ถงึ พธิ กี รรม “อญั เชญิ เหล็กไหล” ทแ่ี ตกตา่ งจาก

พธิ ี กรรมทเี่ คยพบมาวา่ อาจารยเ์ สอื เพชรสงั ฆาต เป็ นลกู ศษิ ยข์ องหลวงพอ่ เดมิ วดั หนอง
โพ จังหวดั นครสวรรค์ อดตี เคยเป็ นนักเลงใหญแ่ ละเสอื ปลน้ มากอ่ น แตไ่ ดเ้ ลกิ อาชพี โจรมา
เป็ นอาจารยไ์ สยศาสตรผ์ มู ้ ชี อื่ เสยี งทรี่ จู ้ ักกนั ดี ในวงการเหล็กไหล ประพฤตติ นอยใู่ นศลี ใน
ธรรม สงเคราะหช์ ว่ ยเหลอื ผคู ้ นดว้ ยเมตตาธรรม จนเป็ นทเี่ คารพรักใครน่ ับถอื ของคนในหลาย
วงการ รวมทัง้ อดตี รัฐมนตรบี างคนก็เคยไดร้ ับ “เหล็กไหล” จากมอื ของอาจารยเ์ สอื มาแลว้

เมอื่ ไมก่ ปี่ ีทผ่ี า่ นมา อาจารยเ์ สอื เพชรสงั ฆาต ไดท้ ําพธิ กี รรมอญั เชญิ เหล็กไหลครัง้ สําคญั ท่ี
ถ้ําเขาหลวง จังหวดั เพชรบรุ ี มลี กู ศษิ ยล์ กู หาทเ่ี ป็ นทัง้ ทหาร ตํารวจ และรัฐมนตรเี ขา้ รว่ มพธิ ี
หลายคนจนเป็ นขา่ วเกรยี วกราวในวงการเหล็กไหล เพราะไดพ้ บเห็นความมหศั จรรยป์ ระจักษ์
แกส่ ายตาตนเองพรอ้ มกันในวนั นัน้

วตั ถธุ าตกุ ายสทิ ธท์ิ ไ่ี ดท้ ําพธิ ี “อญั เชญิ ” ในครัง้ นัน้ อาจารยเ์ สอื ไมไ่ ดเ้ รยี กวา่ “เหล็กไหล”
แตไ่ ดเ้ รยี กวา่ “พญาเหล็ก” หรอื “นางพญาเหล็ก” หรอื “เจา้ แมท่ องธรรมชาต”ิ
เนอื่ งจากสง่ิ ทท่ี ําพธิ อี ัญเชญิ ในครัง้ นี้ เกดิ จากวตั ถธุ าตกุ ายสทิ ธทิ์ ล่ี อ่ งลอยอยใู่ นอากาศ
อาจารยเ์ สอื ไดใ้ ช ้ พระเวทยเ์ รยี กใหธ้ าตเุ หลา่ นัน้ มารวมตัวกนั เขา้ เป็ นวตั ถธุ าตกุ ายสทิ ธิ์ สดี ํา
ด่งั นลิ มอี านุภาพทางคงกระพันชาตรเี ป็ นมหาอดุ รวมทัง้ เมตตามหานยิ ม เรยี กโชคลาภมาสู่
เจา้ ของผคู ้ รอบครอง

แตเ่ ป็ นทน่ี ่าเสยี ดายวา่ หนังสอื พมิ พ์ “มตชิ น” รายวนั ฉบบั วนั พธุ ที่ 24 มนี าคม 2536 หนา้
29 ไดล้ งพาดหัวขา่ ววา่ “ลอ้ มจบั มอื ปื นเฒา่ ควา้ นา้ เหลว” บรรยายเนอื้ ขา่ ววา่

"เมอ่ื เวลา 16.30 น. วนั ที่ 22 มนี าคตม ร.ต.อ.ปฐมพงษ์ เพชรพริ ณุ รอง สว.ผ.4 กก.
2 ป. พรอ้ มกาลงั เจา้ หนา้ ทกี่ องปราบ ไดเ้ ขา้ ลอ้ ม บา้ นเลขที่ 91/3 ม.6 บา้ นไรล่ าปาง
ต.โกสมั พี อ.เมอื ง จ.กาแพงเพชร โดยสบื ทราบวา่ นายเสอื เพชรสงั ฆาต อายุ 56 ปี
มอื ปื นรนุ่ ลายคราม ไดต้ ง้ั ตนเป็ นผวู้ เิ ศษหลอกลวงชาวบา้ นอยใู่ นละแวกดงั กลา่ ว

เมอ่ื เจา้ หนา้ ทตี่ ํารวจไดป้ ิดลอ้ มไวท้ กุ ดา้ นแลว้ ไดต้ ะโกนใหน้ ายเสอื มอบตัว ก็เลยเกดิ การยงิ
ตอ่ สกู ้ นั ปรากฏวา่ ตํารวจบาดเจ็บ 2 นาย ก็เลยมกี ารขอกําลงั เสรมิ จาก สภ.ต.ทรงธรรม
เจา้ ของทอ้ งท่ี เพอื่ ตดิ ตามลา่ ตัวนายเสอื แตป่ รากฏวา่ ไมพ่ บ เหลอื เพยี งปลอกกระสนุ ปืนเป็ น
จํานวนมากตกอยู่

ทําใหข้ าดขอ้ มลู เรอื่ งราวทน่ี ่าสนใจไป เพราะไมท่ ราบขา่ วของอาจารยเ์ สอื และสาเหตทุ ี่
แทจ้ รงิ ในเรอ่ื งราวทเี่ กดิ ขน้ึ รวมทัง้ ขอ้ มลู ดี ๆ ทเ่ี กยี่ วกบั เรอื่ งเหล็กไหลอกี หลายแงห่ ลายมมุ
แตส่ ง่ิ หนงึ่ ทอ่ี าจารยเ์ สอื ทําไดส้ าํ เร็จในครัง้ น้ี ยอ่ มแสดงถงึ คณุ ธรรมและเจตนาทบ่ี รสิ ทุ ธใิ์ น
การอัญเชญิ เหล็กไหล เพราะไดท้ ราบขา่ ววา่ ลกู ศษิ ยล์ กู หาหลายคนไดม้ บี ารมพี อทจี่ ะไดร้ ับ
มอบเหล็กไหลชดุ นไ้ี ปครอบครองจงึ ไมน่ ่าจะ
เป็ นผปู ้ ระพฤตมิ ชิ อบตามขอ้ กลา่ วหาดังทเี่ ป็ นขา่ ว

เหล็กไหลจากเขากะอางค ์

พธิ กี ารอัญเชญิ เหล็กไหลนี้ หลวงพอ่ วชั ระไดเ้ คยไปสมั ผัสอยแู่ หง่ หนง่ึ เมอื่ ปี 2540 ในบรเิ วณ
ถ้ําบนเขากะอางค์ อ.ทา่ มะกา จ.กาญจนบรุ ี ไดม้ คี ณะคน้ หาเหล็กไหล มาชกั ชวนใหไ้ ปทํา
พธิ ี อัญเชญิ เหล็กไหลบารมี ก็เลยสนใจเพราะเคยไดย้ นิ แตว่ า่ ตัดเหล็กไหล สว่ นการ
อญั เชญิ อยา่ งทเี่ ขา้ ใจก็คงหมายถงึ การทําพธิ ี ใหเ้ หล็กไหลโผลป่ รากฏออกมาเอง เหมอื น
การเสด็จของพระธาตกุ ระมงั

ในวนั นัน้ ไดเ้ ดนิ ทางไปถงึ บรเิ วณเขาก็มดื คํา่ พอดี คณะคน้ หาไดร้ อตอ้ นรับอยทู่ เี่ ชงิ เขา มผี คู ้ น
ทัง้ ชาวบา้ นทท่ี ราบขา่ วเกอื บ 30 คน เดนิ ขนึ้ ไปบนเขาเกอื บหนงึ่ ชวั่ โมง จงึ ไดพ้ บจดุ ทจ่ี ะทํา
พธิ ี ในขณะทท่ี ําพธิ นี ัน้ ไมม่ โี อกาสสอบถามชอื่ เสยี ง ทราบแตว่ า่ เป็ นชาวเขมรทางสรุ นิ ทร์
เกง่ ในเรอ่ื งคน้ หาเหล็กไหล ไดร้ ออยจู่ นดกึ ปรากฏวา่ เหล็กไหลไมย่ อมออกมา เพราะคน
จํานวนมากขาดความสาํ รวม สง่ เสยี งดังลั่นคหู าไปหมด

ไดม้ กี ารนัดหมายเวลาใหมใ่ นวนั รงุ่ ขนึ้ เฉพาะในหมคู่ ณะทเี่ กย่ี วขอ้ งเทา่ นัน้ ตกเย็นจงึ ได ้
เปลยี่ นจดุ นัดพบ ขนึ้ เขาอกี ทางดา้ นหนงึ่ เพอื่ หลกี เลย่ี งบคุ คลภายนอกทจ่ี ะตดิ ตาม ปรากฏ
วา่ มคี นรว่ มคณะไปรวม 7 คน จนถงึ บรเิ วณถํ้าแหง่ หนงึ่ พบวา่ ไดม้ กี ารจัดเครอื งบวงสรวง
จําพวก ไก่ ปลา บายสี ผลไม ้ สรุ า นํ้า พานทองสเี หลอื งอรา่ มขนาดเล็ก ปรู องดว้ ยผา้ สแี ดง
สด รังสาํ หรับใสเ่ หล็กไหลขนาดฟองไขไ่ ก่ ผา่ ซกี ภายในบดุ ว้ ยสําลสี ขี าวสะอาด ตงั้ อยกู่ ลาง
พาน รายลอ้ มดว้ ยพวงมาลัยดอกมะลสิ ดระยา้ สแี ดง

หลงั จากไดส้ นทนากนั พอสมควร ก็ถงึ เวลาเรมิ่ ประกอบพธิ ี อาจารยเ์ ขมรก็เรม่ิ จดุ ธปู เทยี นทํา

พธิ อี ัญเชญิ เหล็กไหล ภาษาทใ่ี ชเ้ ป็ นภาษาเขมรปนไทยบางคํา คณะตดิ ตามน่ังอยเู่ บอื งหลัง
ในทว่ งทา่ ทสี่ าํ รวม จติ ใจจดจอ่ อยใู่ นเหตเุ ฉพาะหนา้ แน่วนง่ิ เสยี งมนตรากระหมึ่ ดว้ ยทว่ งที
ลลี าไพเราะ เหมอื นคํารอ้ งชวนเชญิ นานเกอื บครงึ่ ชวั่ โมง

ฉับพลันทกุ คนก็ไดพ้ บเห็นเหมอื นลกู ไฟสเี ขยี วเรอื งรองสอ่ งสวา่ งลอยมาจากหนา้ ถํ้า พงุ่ เขา้
มาสภู่ ายในถ้ําอยา่ งรวดเร็ว สวา่ งวาบเดยี วแลว้ วบู ดับลงในพานรองรับเหล็กไหลนัน้ ทันที
เสยี งมนตรานัน้ คอ่ ยแผว่ ลง ทว่ งทํานองก็เปลยี่ นไปเหมอื นแสดงความยนิ ดี อดึ ใจใหญ่ ๆ ทกุ
สง่ิ ก็เงยี บสงบลง ไมม่ ี ใครกลา้ จะขยับหรอื เหมอื นไมอ่ ยากหายใจ เพราะเกรงเสยี งลมหายใจ
จะทําใหอ้ าจารยเ์ ขมรเสยี สมาธิ หรอื กลวั วา่ สง่ิ มหศั จรรยท์ เ่ี กดิ เฉพาะหนา้ น้ี จะอันตธาน
หายไป

อกี อดึ ใจตอ่ มาอาจารยเ์ ขมรเรมิ่ ขยบั ตวั ไปทหี่ นา้ พานรองรับเหล็กไหลนัน้ ทกุ คนเรมิ่ ขยับตาม
เห็นวตั ถธุ าตสุ เี ขยี วคลา้ ยหยกออ่ นนอนนงิ่ อยใู่ นรังขผ้ี ง้ึ นัน้ เอง ดแู ลว้ เหมอื นขผี้ ง้ึ ทอ่ี อ่ นนุ่ม
อาจารยเ์ ขมรเอามอื จับทพ่ี านแลว้ พมึ พัมอะไรบางอยา่ งออกไป ชวั่ ครจู่ งึ ไดอ้ นุญาตใหศ้ ษิ ย์
บางคนสมั ผัสดู หลวงพอ่ วชั ระไดล้ องจับดปู รากฏวา่ มคี วามออ่ นนุ่มแตเ่ ย็นเหมอื นนํ้าแขง็
ตลอดเวลาทจี่ ับสมั ผสั นัน้ ขนลกุ ซชู่ ชู นั ไปทัง้ รา่ ง หลายคนก็ไดล้ องสมั ผสั ดกู ็มคี วามรสู ้ กึ
เชน่ นัน้

หลวงพอ่ วชั ระทา่ นกลา่ ววา่ เหมอื นกบั เหล็กไหลทห่ี ลวงพอ่ สมั ฤทธไ์ิ ดก้ ลา่ วถงึ คอื “ธรรม
ธาต”ุ เหล็กไหลชนดิ นเ้ี ป็ น “อรปู ธาต”ุ มแี ตเ่ พยี งจติ วญิ ญาณทไ่ี มม่ รี ปู รา่ ง แตม่ ลี กั ษณะ
เป็ นแสงสี อาศยั อยตู่ ามถ้ําทส่ี าํ คญั ในอดตี กาล โดยอาศัยแฝงองคอ์ ยภู่ ายในหนิ งอกหนิ ยอ้ ย
โดยมเี ทพเทวารักษาอยอู่ กี ตอ่ หนง่ึ ตอ่ เมอื่ ถงึ เวลาทผี่ มู ้ บี ารมธี รรมไดม้ าพบ เหลา่ เทพเทวา
ทรี่ ักษาอยกู่ ็ จะนอ้ มนําถวายมอบใหแ้ กผ่ ทู ้ มี่ บี ญุ วาสนาเหลา่ นต้ี อ่ ไป

มลี กั ษณะเหมอื นแกว้ ใส ๆ หรอื สขี นุ่ เมอื่ ไดม้ าใหม่ ๆ มองดจู ะคลา้ ยกับสผี ง้ึ ทม่ี คี วามออ่ นนุ่ม
แตเ่ มอื่ สมั ผัสดจู ะรสู ้ กึ วา่ แข็ง แตไ่ มใ่ ชโ่ ลหะ สจี ะเงาดา้ นไมเ่ งาวาว มี หลายสี เชน่ เขยี ว
นํ้าผงึ้ สี หยก ลกู หวา้ เป็ นตน้ สสี นั หลากสเี หลา่ นี้ เกดิ ตามบารมแี ละจรติ ของเทพผรู ้ ักษา ที่
เขา้ มาประทับอยู่ ในกอ้ นธาตุ เหลา่ น้ี

ในทส่ี ดุ “เหล็กไหลสหี ยกออ่ น” ก็คอ่ ย ๆ แข็งตวั เป็ นรปู ทรงเหมอื นลกู ฟัก แตท่ ปี่ ลายมรี ัง
เหมอื นหนิ ปนู เกาะหมุ ้ ตดิ ตัวเหล็กไหลอยู่ จงึ ไดเ้ วลาลงกลบั มายงั เบอื้ งลา่ งเกอื บสท่ี มุ่ เศษ
ทกุ คนไดพ้ รอ้ มใจกันวา่ จะมอบเหล็กไหลไวก้ บั ผทู ้ เ่ี ชอ่ื ถอื ไดร้ ักษาไวก้ อ่ น ก็เลยตกลงมอบ
ใหห้ ลวงพอ่ วชั ระดแู ลรักษาไวก้ อ่ น

เชา้ วนั ตอ่ มาทกุ คนก็ไดม้ าพบกันทวี่ ดั ถํ้าแฝด คณุ กนิ รซี งึ่ เป็ นตวั แทนของคณะ ไดก้ ลา่ ว
ปรกึ ษากับหลวงพอ่ วชั ระวา่ อาจารยเ์ ขมรทา่ นจะตอ้ งกลับบา้ นกอ่ น เพราะทงิ้ บา้ นมาหลายวนั
ไมม่ ใี ครชว่ ยดแู ลพชื ไร่ ทางคณะทกุ คนก็ไมม่ ใี ครทมี่ เี งนิ พอทจ่ี ะมอบสมนาคณุ แกท่ า่ น
อาจารยเ์ ขมรทม่ี าทําพธิ ใี ห ้ หากหลวงพอ่ พอจะมอบปัจจัยเทา่ ทจ่ี ําเป็ นแทนกอ่ น ก็จะขอมอบ
เหล็กไหลกอ้ นนไ้ี วก้ ับหลวงพอ่ รักษาไวก้ อ่ น หากหาคนซอ้ื หรอื ขายไดเ้ มอื่ ไหร่ สว่ นหนงึ่ ก็จะ
ถวายไวส้ รา้ งวดั ถํ้าแฝด สว่ นหนง่ึ ขอใหห้ ลวงพอ่ พจิ ารณาสมนาคณุ แกค่ ณะบคุ คลรวม 3 คน
ดว้ ยกัน สว่ นทจี่ ะเหมาะสมเทา่ ไหรส่ ดุ แทจ้ ะให ้

ตอ่ มาไดม้ ผี มู ้ าตดิ ตอ่ ขอชมเหล็กไหลชนิ้ นี้ และไดม้ กี ารตดิ ตอ่ หาผซู ้ อื้ ในราคา 499 ลา้ นบาท
โดยทดสอบกันบนลานวดั บนเขา ซง่ึ มคี นงานและคณะตดิ ตามรวมทัง้ พระในวดั เกอื บ 10
องค์ รวมแลว้ เกอื บ 50 คน เป็ นสกั ขพี ยาน แตก่ ารทดสอบไมผ่ า่ น เพราะนัดแรกยงิ ไมอ่ อก
เสยี งดงั แชะ นัดทส่ี องปลายกระบอกกดลงดนิ หนา้ ตรงหนา้ พานตงั้ เหล็กไหล นัดทส่ี าม
กระดกขน้ึ สงู แตพ่ อเอาปืนนัดท่ี ยงิ ไมอ่ อก ยงิ ขนึ้ ฟ้าก็เกดิ เสยี งดงั เปรย้ี งใหญ่

กอ่ นจะเรมิ่ ยงิ ในครัง้ นัน้ ผยู ้ งิ ไดพ้ บการตอ่ ตา้ น คอื ยกปืนเล็งยงิ เป้าหมาย ก็เหมอื นมใี ครมา

กดปลายปืนลง ยอื้ ยดึ กนั อยคู่ รใู่ หญ่ จนทกุ คนแปลกใจ นกึ อยวู่ า่ ทําไมเล็งนาน เห็นยกปืนขนึ้
ปืนลงอยู่ นาน แถมไมล่ กุ ขน้ึ มายงิ น่ังยงิ อยทู่ มี่ า้ น่ังหา่ งไปตงั้ 10 เมตรเศษ

การตดั เหล็กไหล

เหล็กไหลตดั คอื เหล็กไหลประเภท “ธาตสุ าเร็จ” ทกี่ ระจัดกระจายอยใู่ นสว่ นตา่ ง ๆ ตาม
ป่ าเขาลําเนาไพร ทส่ี ามารถไหลไปตามสว่ นตา่ ง ๆ ของซอกถํ้าซอกเขา เกดิ จากเทพพรหม
ในระดับ “รปู พรหม” อาศัยเป็ นกอ้ นธาตใุ นรปู ทรงแบบตา่ ง ๆ ลกั ษณะแกรง่ พอสมควร
อาศยั ธาตเุ หล็กเป็ นธาตหุ ลกั สอี อกคอ่ นขา้ งเขยี วจนถงึ สปี ีกแมงทับ ขาวเงนิ ยวง หรอื หลาย
สใี นกอ้ นเดยี วกนั รปู ทรงเป็ นไปตามทเ่ี ทพปรารถนา สสี นั แตกตา่ งกนั ไป เนอื้ คอ่ นขา้ งมันวาว
สามารถยดื ไดห้ ดได ้ และลน่ื ไหลแทรกไปในวตั ถแุ ขง็ ทบึ ได ้ แตไ่ มส่ ามารถลอ่ งหนไปใน
อากาศไดด้ ว้ ยตนเอง ตอ้ งอาศยั ผทู ้ มี่ วี ชิ าอาคมเรยี กเอา หรอื ตดิ ตอ่ กบั ผทู ้ เี่ ฝ้ารักษาอยู่ คอื
เทพ นาคราช คนธรรพ์ อสรู ยักษ์ ฤาษี เป็ นตน้ เมอื่ ผเู ้ ฝ้ารักษายนิ ยอมใหแ้ ลว้ ผมู ้ วี ชิ าอาคม
จงึ ใชว้ ชิ าตัดเอาเรยี กเอา

พธิ กี รรมตดั เหล็กไหล

การตัดเหล็กไหลเป็ นพธิ กี รรมทสี่ บื ทอดกนั มาแตโ่ บราณกาล อปุ กรณ์ทจี่ ะใชป้ ระกอบ
พธิ กี รรมจงึ อาจจะมสี ง่ิ แตกตา่ งกนั ไปตามบรุ พาจารยผ์ กู ้ ําหนด เพราะสว่ นสาํ คญั ในการตดั
เหล็กไหลบางอาจารยก์ ็ใช ้ หวายผกู ลกู นมิ ติ ใบตาล เสน้ ผมสาวพรหมจารยี ์ ขวานเทยี น
เขา้ พรรษา ประจําเดอื นของทารกแรกเกดิ เป็ นตน้

ผจู ้ ะทําพธิ ตี ดั เหล็กไหล ตอ้ งเป็ นผทู ้ มี่ คี ณุ ธรรมประพฤตปิ ฏบิ ตั ริ ักษาศลี ไดม้ ัน่ คง ไมม่ ี่ จติ
ละโมบ คอื ตอ้ งขออนุญาตจากเทพผดู ้ แู ลรักษาเสยี กอ่ น เมอื่ ไดร้ ับอนุญาตจงึ คอ่ ยทําพธิ ตี ัด
เอา มิ ฉะนัน้ หากเราขนื ดว้ ยกําลงั หมายแยง่ ชงิ เอาโดยพละการ ถอื ดใี นพระเวทยก์ ็อาจมี
เพทภยั ถงึ แกช่ วี ติ หรอื เกดิ ความขดั แยง้ ในหมคู่ ณะจนถงึ ขนั้ วบิ ัตเิ อาได ้ ดว้ ยอทิ ธฤิ ทธขิ์ อง
เทพผรู ้ ักษาเหล็กไหลนัน้ เอง

พธิ กี รรมในทน่ี จี้ งึ เป็ นเพยี งแนวทางสาํ หรับผสู ้ นใจ ในพระเวทยเ์ พอ่ื ใชใ้ นการนโ้ี ดยเฉพาะ
ขอใหท้ า่ นไดล้ องพจิ ารณาศกึ ษาดู เพราะโอกาสจะเรยี นรใู ้ นเรอ่ื งราวเหลา่ นจี้ ากครู
บรุ พาจารยผ์ รู ้ นู ้ ัน้ หายาก

อปุ กรณใ์ นการตดั เหล็กไหล

1.สายสญิ จจ์ ากปากหลมุ ลกู นมิ ติ ร
2.ไมต้ าขอ 9 อัน ใหญพ่ เิ ศษ 1 อัน
3.มดี หมอลงอาคม เพอื่ ใชต้ ัดเหล็กไหล
4.นํ้าผงึ้ ป่ า
5.คาถาเรยี กเหล็กไหล
6.คาถาผกู เหล็กไหล
7.คาถาตัดเหล็กไหล
8.คาถาอญั เชญิ เหล็กไหล

เครอื่ งบวงสรวง

1.บายศรเี ทพ บายศรพี รหม อยา่ งละ 1 คู่ สําหรับตงั้ ศาลเอก
2.ฉัตรเงนิ ฉัตรทอง 9 ชนั้ 4 ทศิ
3.ตงั้ ศาลเอก 1 ศาล ศาลเพยี งตา 4 ทศิ
4.ผลไม ้ 7 อยา่ งทัง้ 4 ศาล
5.อาหารเจ พรอ้ มผลไมช้ ดุ ใหญ่ หนา้ ศาลเอกพรอ้ มบายศรี
6.บายศรตี อง ตงั้ ทศี่ าลเพยี งตาแหง่ ละ 1 คู่
7.เครอื่ งกระยาบวช ขา้ วตอกดอกไม ้
8.อาหารคาวหวาน เชน่ หัวหมู เป็ ด ไก่ ปลา เนอื้ มะพรา้ วออ่ น 1 คู่ กลว้ ยํ้าวา้ 1 คู่ ขนมตม้
แดง-ตมั ขาว ถ่ัวชนดิ ตา่ ง ๆ งาดํา งาขาว ขนม ผลไม ้ เหลา้ ขาว เหลา้ แดง หมากพลู บหุ รี่
สําหรับเทวดาทถ่ี อื ศลี 5 ทยี่ ังชอบเหลา้ ยา ปลาปิ้ง ของสด ของคาว จัดแยกไวท้ หี่ นา้ ศาล
เอกอกี โตะ๊ ตา่ งหาก
เมอ่ื ถงึ เวลาก็จดุ ธปู ๙ ดอก เทยี นขผี้ ง้ึ แทส้ ขี าว ๙ เลม่
ตงั้ นะโม ๓ จบ

กลา่ วสคั เคฯชมุ นุมเทวดา
จบแลว้ ตอ่ ดว้ ยบทสวดดังน้ี

สพั เพธมั มานาลัง อภนิ เิ วสายะ ๓ จบ
เอกายะโน อะยัง ภกิ ขเว มัคโค สตั ตานัง วสิ ทุ ธยิ า

โองการบวงสรวง

QUOTE

***ขา้ แตเ่ ทพยดาผมู ้ คี วามเป็ นทพิ ยม์ ฤี ทธานุภาพเหนอื กวา่ มนุษยท์ ัง้ หลายตลอดจนพระภมู ิ
เจา้ ที่ ณ บรเิ วณนแ้ี ละบรเิ วณใกลเ้ คยี ง ตลอดจนเจา้ ป่ า เจา้ เขา ภมู เิ ทวดา รกุ ขเทวดา ทา่ นผู ้
เป็ นหวั หนา้ พรอ้ มบรวิ าร ขา้ พเจา้ ขอเชญิ ทกุ ทา่ นมารับเครอ่ื งเซน่ สงั เวย อาหารคาวหวาน ขอ
เชญิ ทา่ นทัง้ หลายรับประทานไดต้ ามอธั ยาศัย ขอเทพยาดาทัง้ หลายทข่ี า้ พเจา้ ออกนามมา
ขา้ งตน้ และมไิ ดอ้ อกนามเพราะรเู ้ ทา่ ไมถ่ งึ การณไ์ ดเ้ มตตาแก่ ขา้ พเจา้ อวยชยั ใหพ้ รแก่
ขา้ พเจา้ ขอใหข้ า้ พเจา้ มแี ตค่ วามสขุ ความเจรญิ ทํากจิ การงานใดขอใหส้ ําเร็จตามทใ่ี จมงุ่
หมาย พรอ้ มกนั นี้ ขา้ พเจา้ และคณะขอชมบารมเี หล็กไหลและขออนุญาตอันเชญิ เหล็กไหล
ไปสกั การะบชู า เพอื่ เป็ นศริ มิ งคลแกต่ วั ขา้ พเจา้ และครอบครัวสกั ระยะหนงึ่ ในอนาคตถา้
เหล็กไหลกอ้ นนจ้ี ะทําประโยชนใ์ หแ้ กป่ ระเทศชาติ ทําประโยชนใ์ หแ้ กพ่ ระพทุ ธศาสนา ทํา
ประโยชนใ์ หแ้ กม่ นุษยด์ ว้ ยกัน ขา้ พเจา้ จะนําไปใหเ้ ขาบชู า เมอื่ สมปรารถนาแลว้ เงนิ ทไี่ ดม้ า
นัน้ ขา้ พเจา้ จะทําประโยชนแ์ กช่ าตแิ ละเพอ่ื นมนุษย์ 40% ทําประโยชนใ์ นพระพทุ ธศาสนา
40% อกี 20% ขอไวใ้ ชเ้ ป็ นสว่ นตัว

หากขา้ พเจา้ ทรยศคดโกง ไมท่ ําตามสจั จะสาบานไว ้ ขอเทวดาและดวงวญิ ญาณ
รวมทัง้ บรวิ ารของทา่ นผมู ้ ฤี ทธทิ์ ัง้ หลาย จงลงโทษขา้ พเจา้ ใหพ้ บกับความวนิ าศดับศนู ย์ ลม่
จมถงึ แกช่ วี ติ ***

การทจี่ ะตอ้ งใหส้ จั จะสาบานแบง่ ผลประโยชนแ์ กป่ ระเทศชาตแิ ละพระพทุ ธศาสนามากกวา่
ผลประโยชนส์ ว่ นตัว ก็เพอื่ ใหเ้ จา้ ของเหล็กไหล หรอื ผดู ้ แู ลเหล็กไหลกอ้ นนัน้ มใี จเมตตา

ยอมมอบใหก้ ับคณะผคู ้ น้ หา เพราะอาจจะเห็นวา่ จะดแู ลไวก้ ็ไมไ่ ดป้ ระโยชนอ์ ะไร ถา้ ใหค้ น
เหลา่ นไี้ ดไ้ ปและขายได ้ ก็จะไดบ้ ญุ จากคณะคน้ หาทส่ี าบานไวจ้ ะทําบญุ 80% จงึ ทําใหเ้ ทพ
ผรู ้ ักษานัน้ ไมห่ วงสมบตั หิ รอื เสยี ดายอยา่ งไร เพราะอยากไดบ้ ญุ

แตถ่ า้ เทพผรู ้ ักษาตรวจดดู ว้ ยฌาณและมองเห็นวา่ ในอนาคต คณะคน้ หาจะเกดิ ความโลภ ไม่
ทําตามสจั จะทใ่ี หไ้ ว ้ เพอ่ื ไมใ่ หเ้ ป็ นบาปกรรมทต่ี อ้ งฆา่ คน ทา่ นก็อาจจะไม่ มอบเหล็กไหลให ้
ก็ได ้ เพราะทา่ นเหลา่ นยี้ อ่ มมอี ํานาจทจ่ี ะพาของเหลา่ นล้ี อ่ งหนหรอื ซกุ ซอ่ นหาทใ่ี หมไ่ ด ้ หรอื
อาจจะกําบงั ตาก็ได ้

ดว้ ยเหตนุ ผ้ี มู ้ วี ชิ าอาคมทมี่ พี ลงั จติ แกก่ ลา้ บางครัง้ ก็จะถอื โอกาสเขา้ แยง่ ชงิ ดว้ ยความโลภ
เพยี งวา่ ใครจะเกง่ กวา่ กันระหวา่ งเทพหรอื วญิ ญาณผรู ้ ักษาเหล็กไหลหรอื เจา้ ของเหล็กไหล
นัน้ จะอนุญาตหรอื ไม่ ก็ตอ้ งทําการเสย่ี งทายกันดว้ ยไหวพรบิ ปฏญิ าณอกี ครัง้ โดยอธษิ ฐาน
กลา่ วออกมาดงั ๆ วา่

"ขา้ พเจา้ นาย.......นามสกลุ .........ขอเหล็กไหลทอ่ี าศยั อยใู่ นกอ้ นหนิ น้ี ถา้ ทา่ นผู้
เป็ นเจา้ ของเหล็กไหลกอ้ นนหี้ รอื ทา่ นผดู้ แู ลเหล็กไหลกอ้ นนี้ อนญุ าตใหแ้ กข่ า้ พเจา้
ขอใหไ้ ดย้ นิ เสยี งวา่ ให้ (เวน้ ระยะนดิ หนงึ่ แลว้ พดู วา่ "ให"้ ) เป็ นการพดู เอง เออเอง
วธิ นี ตี้ ามตาราไสยศาสตรโ์ บราณนยิ มใชก้ นั มาก เพราะถอื เคล็ดทว่ี า่ ถา้ หเู ราไดย้ นิ
บอกวา่ "ให"้ ก็ ถอื วา่ ใชไ้ ด้ แสดงวา่ เจา้ ของอนญุ าตแลว้

วธิ ลี อ้ มวงสายสญิ จนป์ ้ องกนั อนั ตราย

เมอื่ ตงั้ ใจจะเรยี ก "เหล็กไหล" ออกมาจากกอ้ นหนิ ก็ตอ้ งป้องกันตนเองจากอันตรายตา่ งๆ
เสยี กอ่ นเพราะภัยจากเจา้ ของผดู ้ แู ลเหล็กไหล บรวิ าร หรอื วญิ ญาณทเี่ ป็ นมจิ ฉาทฏิ ฐ้ิ มฺ า
แกลง้ ทําลายพธิ กี รรม ซง่ึ อาจรนุ แรงถงึ ขนั้ เสยี ชวี ติ ได ้ เพราะฉะนัน้ เครอ่ื งลางของขลงั ทมี่ อี ยู่
ก็ตอ้ งพกตดิ ตวั ไวเ้ สมอ

การวงสายสญิ จนน์ ัน้ เมอื่ พบเห็นจดุ ทส่ี งสยั วา่ มเี หล็กไหลอยู่ ก็ตอ้ งวงสายสญิ จนล์ อ้ มรอบ
กอ้ นหนิ นัน้ ใหห้ า่ งจากตวั เราหรอื ตวั เราหรอื หมคู่ ณะประมาณ 1 วา วงลอ้ มจะเล็กหรอื ใหญก่ ็
ขน้ึ อยกู่ ับจํานวนคนหรอื คณะทมี่ า ถา้ มาเพยี งคนเดยี วไมห้ ลักทจ่ี ะปักผกู สายสญิ จนก์ ็นอ้ ย วง
ก็เล็ก ถา้ คณะใหญม่ ากก็ตอ้ งวงสายสญิ จนใ์ หก้ วา้ งพอกบั คณะทมี่ า

อปุ กรณ์ในการลอ้ มวงสายสญิ จน์

1. สายสญิ จน์ จากปากหลมุ ลกู นมิ ติ ร ใชส้ ําหรับผกู เหล็กไหล

2. ไมต้ าขอ 9 อนั หรอื 19 อนั ใหใ้ ชไ้ มใ้ นป่ าแถวนัน้ แตถ่ า้ ใหเ้ ลอื กไมท้ มี่ รี ปู ตาขอหรอื
ลักษณะคลา้ ยตาขอ เพอื่ เอาเคล็ดวา่ "ขอนะ ขอเถอะ ขอแลว้ ขอครบั ขอคะ่ ขอเล็ก ขอ
นอ้ ย ขอมาก ขอหมด" รวม 9 ขอ สาํ หรับขอท่ี 10 เป็ นไมข้ อพเิ ศษทมี่ ขี นาดใหญก่ วา่ ทกุ
อันและใหเ้ ลอื กเนอ้ื ไมท้ แี่ ขง็ กวา่ ทกุ อัน นํามาเขยี นอกั ษรขอมหรอื พระคาถาลงไปเป็ นคําวา่
"เหลอื " เขยี นเสร็จแลว้ จะตอ้ งปลกุ เสกดว้ ยคาถาชชู กดังน้ี

"นะโม 3 จบ"

"ปะกาเสนโต ตาชชู กคนโซ ขอใครไมไ่ ด้ ตอ้ งให้ กอ ขอ ขอ"

ตาขอพเิ ศษอันนใี้ หพ้ กตดิ ตัวตอนทําพธิ เี ป็ นเคล็ดวา่ "เหลอื ขอ" เพราะคําวา่ เหลอื ขอนคี้ งจะ
มคี วามหมายวา่ "ลกู เหลอื ขอ" พอ่ แมก่ ็สา่ ยหนา้ ครบู าอาจารยก์ ็สา่ ยหนา้ ดว้ ยเอาไวไ้ มอ่ ยู่

มันเหลอื ขอจรงิ ๆ
ชา้ งทว่ี า่ ตวั ใหญท่ สี่ ดุ ในโลกของประเภทสตั วบ์ ก แตก่ ็แพต้ ะขอหรอื ตาขอ ของควายชา้ งที่
สบั ลงบนหวั แตบ่ างครัง้ ชา้ งมนั ก็รัน้ และดอื้ เอาการ เอาตาขอสบั เทา่ ใดก็ไม่ ยอมอยใู่ นคําสงั่
ไมย่ อมทําตามควาญชา้ งสงั่ ก็เรยี กวา่ "เหลอื ขอ" เหมอื นกัน และที่ สาํ คญั ไมเ้ หลอื ขอนย้ี ัง
เสกดว้ ยพระคาถานักขอเอกของชชู กอกี ดว้ ย ดังนัน้ จะขออะไรใครก็คงจะสาํ เร็จงา่ ยดาย
ดงั นัน้ การทําพธิ ไี มเ้ หลอื ขอน้ี เพอื่ วา่ ใครๆก็สา่ ยหนา้ ไมอ่ ยากยงุ่ เกยี่ ว วญิ ญาณทัง้ หลายก็รัง้
เราไวไ้ มอ่ ยู่ เสร็จแลว้ น้ําตาขอทัง้ 9 อนั มาปักในดนิ ตอนปักตอ้ งทอ่ งคาถากํากับไปดว้ ย แลว้
จงึ นําดา้ ยสายสญิ จนม์ าลอ้ ม ผกู บนไมต้ าขอเพอ่ื ป้องกันไมใ่ หส้ ายสญิ จนต์ กดนิ เพราะ
สายสญิ จนเ์ ปรยี บเหมอื นกําแพงบา้ นกําแพงเมอื ง ตอ้ งอยกู่ วา่ พน้ื ดนิ ถา้ นั่งใหอ้ ยใุ่ นระดับ
ศรษี ะ

ขณะทป่ี ักไมห้ ลักตาขอใหส้ วดบรกิ รรมดังน้ี
"พทุ โธ พทุ ธะ โอม เมอะมะอุ ปกั ดวงจติ ดวงใจไวก้ บั แมพ่ ระธรณี ลกู ฝากหลกั ชยั คมุ้
ภยั ใหล้ กู หมมู่ ารมาเป็ นแสนแมย่ งั ชว่ ยใหพ้ ทุ ธพน้ ภยั ทา สี เน ปะ วิ ขะ สะ อะ เม อุ
อนั เชญิ แมพ่ ระธรณีมารกั ษาลกู "
ขณะนําดา้ ยสายสญิ จนม์ าผกู กับหลกั ก็ใหบ้ รกิ รรมพระคาถาอกี บทหนงึ่ ดังนี้
"พทุ ผกู ธะมดั สงั รดั มติ รงึ "
"พทุ ธงั ประสทิ ธเิ ม ธมั มงั ประสทิ ธเิ ม สงั ฆงั ประสทิ ธเิ ม"
ผกู สายสญิ จนล์ อ้ มเป็ นวงกลมเวยี นขวาหรอื เวยี นตามเข็มนาฬกิ า
ขณะลอ้ มสายสญิ จนก์ ็ใหส้ วดพระคาถาอกี บทหนง่ึ ดงั น้ี

"พทุ โธ พทุ ธงั นะกนั ตงั อะระหงั พทุ โธ

ธมั โม ธมั มงั นะกนั ตงั อะระหงั ธมั โม
สงั โฆ สงั ฆงั นะกนั ตงั อะระหงั สงั โฆ

นะโมพทุ ธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ พามานาอุ กะสะนะทุ
พทุ ธะกนั นะ ธมั มะกนั นะ สงั ฆะกนั นะ"
# อมิ สั มงิ มงคลจกั วาฬทง้ั 8 ทศิ พทุ ธะประสทิ ธเิ ป็ นกาแพงแกว้ 7 ชน้ั ป้ องกนั
ลอ้ มรอบ ขอบมณฑล อริ ะชาคะตะระสา กายาดแู ลรกั ษาดว้ ย ธมั มงั ประสทิ ธ์ิ สงั ฆงั
ประสทิ ธิ
# นะโม นะมดั กาจดั ออกไป ศตั รทู ง้ั หลายอยา่ ใกลเ้ สมามณฑล
(พระคาถาทอ่ นทา้ ยน้ี สมเด็จยา่ ของปวงชนชาวไทยทรงทอ่ งเป็ นประจํา)
เมอ่ื ทําการลอ้ มสายสญิ จนเ์ พอื่ เป็ นกําแพงแกว้ ป้องกันอนั ตรายทัง้ ปวงจากอมนุษยท์ ัง้ หลาย
แลว้ ยังชว่ ยป้องกันคณุ ไสยทปี่ ลอ่ ยมาจากผตู ้ อ้ งการทําลายพธิ ไี ดอ้ กี ดว้ ย

ผทู ้ ําพธิ คี วรนุ่งขาวหม่ ขาวรักษาศลี ใหบ้ รสิ ทุ ธิ์ ตอ่ หนา้ พระพทุ ธรปู หรอื เครอ่ื งรางของขลังท่ี
นํามา เพราะเมอ่ื ลอ้ มวงสายสญิ จนเ์ รยี บรอ้ ยแลว้ ก็สวดมนตเ์ จรญิ ภาวนา นั่งกรรมฐานเพม่ิ
พลงั จติ ใหเ้ ขม้ แข็งกอ่ นทจี่ ะทําพธิ หี าเหล็กไหลกันตอ่ ไป เพราะอยา่ งนอ้ ยจติ ตอ้ งทรงใน
ระดับอปุ จารสมาธซิ ง่ึ เป็ นสมาธริ ะดับเกอื บปฐมญาณ ซงึ่ พอจะสมั ผสั รับรหู ้ รอื เห็นนมิ ติ ตา่ งๆ
ไดร้ ะดบั หนงึ่ แตอ่ าจทรงอยไู่ มน่ านนัก

เมอ่ื จติ สงบดแี ลว้ ก็กําหนดใหเ้ ห็นภาพเหล็กไหลหรอื ของขลังทอ่ี ยนู่ ัน้ เคลอื่ นตวั ออกมา ถา้
เป็ นเหล็กไหลใหใ้ ชเ้ ทยี นชยั หนัก 9 บาท เป็ นเทยี นทท่ี ําจากขผ้ี ง้ึ แท ้ ไมใ่ ชท่ ําจากไขมนั ววั
หรอื ควาย เพราะไขมันสตั วถ์ อื เป็ นของตํา่ นอกจากรังผง้ึ เทา่ นัน้ ทถ่ี อื วา่ เป็ นของสงู ยง่ิ ไขมัน
น้ํามันจากตวั เหยี้ หา้ มนํามาใชท้ ําพธิ เี ด็ดขาด เพราะถา้ งานมงคลใดถา้ ใชเ้ ทยี นทที่ ําจากตัว
เหยี้ แลว้ ในคัมภรี ส์ มดุ ขอ่ ยโบราณกลา่ วไวว้ า่ นํ้ามันเหยี้ ไขมันเหย้ี ใชล้ า้ งอาถรรพไ์ สย
ศาสตรข์ องฝ่ ายตรงขา้ มฉะนัน้ เวลาทําเทยี นชยั อยา่ ไดเ้ อาของใครเป็ นอนั
ขาด ตอ้ งทําดว้ ยตนเอง เพราะถา้ มคี นอจิ ฉาหรอื ตอ้ งการทําลายพธิ หี รอื แยง่ ผลประโยชน์ กัน
พธิ กี รรมทเี่ ตรยี มไวก้ ็จะถกู ทําลาย หรอื ฝ่ ายตรงขา้ มสง่ คนแทรกซมึ มาชว่ ยจัดหาเทยี นชยั ไว ้
ก็จะถกู ลงอาคมคดั ของขลังใหเ้ สอื่
มสลาย การทําพธิ กี ็จะไมส่ ําเร็จหรอื มอี ปุ สรรค ฝ่ ายตรงขา้ มก็จะสวมรอยเขา้ ไปเอาเหล็กไหล
หรอื ตัดเหล็กไหลไปได ้

สาํ หรับความรใู ้ นเรอ่ื งนํ้ามันเหย้ี แลว้ ไสยศาสตรท์ างแขกหรอื คณุ ไสยทางแขกนัน้ สามารถ
แกไ้ ขไดท้ กุ ชนดิ โดยไมย่ ากเพราะในคัมภรี โ์ บราณ 188 ปี กลา่ วไวว้ า่ ใชน้ ํ้ามนั หมู หรอื
นํ้ามนั เหย้ี ปลกุ เสกดว้ ยคาถาถอน ทาทับของทแี่ ขกทํา จะเสอ่ื มทันที

น้ํามนั พรายทอ่ี าจารยแ์ ขกทําใหศ้ ษิ ยม์ าทาสาว พอแกด้ ว้ ยน้ํามนั หมผู สมน้ํามนั เหยี้ วญิ ญาณ
ผพี ลายแขกรอ้ งเสยี งล่ัน หนไี ปสงิ รา่ งคนทอ่ี าจารยแ์ ขกทํา แลว้ อาละวาดจนขา้ วของพังเสยี
หายไปหมด ดังนัน้ เมอื่ จะทําพธิ ใี หญก่ ็ควรจะระวงั เรอ่ื งเล็ก ๆ นอ้ ย เหลา่ นด้ี ว้ ย เพราะจะทํา
ใหพ้ ธิ เี สยี ได ้

พระคาถาเรยี กเหล็กไหล

ดงั นัน้ เมอื่ เหล็กไหลอยใู่ นสถานทใ่ี ดเป็ นทแี่ น่ชดั แลว้ ก็ตอ้ งใชค้ าถาเรยี กเหล็กไหลดงั นี้

# โอม สวาโหม มามามะมะ นะรกั จะ จติ ตงั พนั ธะนงั

# มะมาหาขา้ พเจา้ มาเร็ว ๆ พอ่ คณุ แมค่ ณุ มาดว้ ย ปิ ยะปิ ยงั

# นะรอ้ งไห้ โมครา่ ครวญ ภะอยไู่ มไ่ ด้ คะรบี ออกมา วาเป็ นของขา้ พเจา้

# นะโมพทุ ธายะ ตดิ สะ อะระหงั

# มะเชญิ ออกมาใหเ้ ห็นเป็ นบญุ ตา อะใหอ้ ดึ อดั อยไู่ มไ่ ด้ ออุ รุ ารอ้ นใจดงั ไฟสมุ
ออกมาทนั ใด อยมั ภะทนั ตา ทนั ใจ

ดังนัน้ ถา้ พลังจติ ของอาจารยท์ ที่ ําพธิ มี พี ลังสงู กวา่ เทพผรู ้ ักษาเหล็กไหล เหล็กไหลนัน้ จะ
เรมิ่ ยดื ยอ้ ยออกมา ก็จะมกี ารเอานํ้าผง้ึ ไปลอ่ ใหเ้ หล็กไหลกนิ แลว้ คอ่ ยๆ ลด นํ้าผงึ้ ใหอ้ ยู่
ตํา่ ลง เพอ่ื ลอ่ เหล็กไหลใหย้ อ้ ยตวั ตามน้ําผงึ้ ซง่ึ ทําใหไ้ ดเ้ นอ้ื เหล็กไหลมากขน้ึ

พระคาถาผกู เหล็กไหล

ขณะทเี่ หล็กไหลกําลังเพลนิ อยกู่ ับการเสพน้ําผงึ้ และพอเพยี งทจ่ี ะทําพธิ ตี ดั ไดแ้ ลว้ ก็ใหเ้ อา
สายสญิ จนท์ จี่ ัดเตรยี มไวโ้ ดยไดป้ ลกุ เสกไวอ้ ยา่ งดมี าผกู โคนเหล็กไหลตดิ กับหนิ
กันไมใ่ หเ้ หล็กไหลหดหนกี ลบั เขา้ ไปในหนิ

พระคาถาสําหรับผกู เหล็กไหลวา่ ดังนี้

# นะโม ๓ จบ

# อผิ กู ตมิ ดั ปิ รดั โสตรงึ ภะดงึ คะอยู่ วายอม

# นะโม นะมดั ใหม้ ดั เอาไป พทุ ธะ พทุ ธงั สงั มิ

ดงั นัน้ เวลาผกู สายสญิ จนก์ บั เหล็กไหลก็ตอ้ งภาวนาพระคาถานไ้ี ปดว้ ยจนกวา่ จะมดั เสร็จ เมอ่ื
ผกู เสร็จเรยี บรอ้ ยแลว้ นําเอามดี หมอซงึ่ ลงอาคมขอมจากเกจอิ าจารยพ์ รอ้ มทัง้ ปลกุ เสก
มาแลว้ อยา่ งดตี ดั เหล็กไหล

พระคาถาตดั เหล็กไหล

การตดั เหล็กไหลนัน้ จะตอ้ งวา่ คาถากํากบั บางอาจารยใ์ ชห้ วายผกู ลกู นมิ ติ ร มดี หมอ กรชิ เงนิ
9 ขด ใบตาล เสน้ ผม ขวานเล็ก ๆ ทที่ ําขนึ้ มาจากเทยี นเขา้ พรรษา ประจําเดอื นทารกหญงิ ท่ี
เพงิ่ คลอดออกมาใหม่ ๆ อยา่ งใดอยา่ งหนงึ่ มาประกอบพธิ กี รรมตัดเหล็กไหล โดยบรกิ รรม
คาถากํากับดังนี้

# นะออ่ น โมนม่ิ พทุ ธเขา้ ธาขาด ยะฤทธเ์ิ ดชพนิ าศ

# ขาดดว้ ยมะอะอุ นะมะพะทะ

# นะโมตสั สะ ตดั นะ ตสั สะ ขาด

การตัดเหล็กไหลนัน้ บางอาจารยใ์ ชม้ ดี หมอลงอาคมขลงั บางอาจารยใ์ ชเ้ สน้ ผมสาว
พรหมจารยี ์ และหญงิ นัน้ ไมเ่ คยโกนผมไฟมากอ่ น แลว้ นําผมสาวพรหมจารยี ท์ ไ่ี มโ่ กนผมมา
ทปี่ ระจําเดอื นของทารกแรกคลอด

มาถงึ ตรงนผี้ อู ้ า่ นก็คงสงสยั วา่ เด็กทารกทไ่ี หนจะมปี ระจําเดอื น เพราะไสยศาสตรต์ อ้ งใชข้ อง
ท่ี คอ่ นขา้ งหาไดย้ ากมาทําเป็ นของขลัง เพราะความเป็ นจรงิ แลว้ เด็กทารกทไี่ หนจะมี
ประจําเดอื นมา แตเ่ ป็ นเรอื่ งสมมตุ เิ อาวา่ เลอื ดทตี่ ดิ ในชอ่ งเพศเด็กทารกหญงิ (ซงึ่ ในความ
เป็ นจรงิ เป็ นเลอื ดของมารดาตอนคลอดแลว้ ตดิ เปื้อนทตี่ วั เด็ก) เป็ นประเดอื นของทารกหญงิ
แลว้ นํามาทําของขลังไวแ้ กอ้ าถรรพข์ องสงิ่ ใดทต่ี ดั ไมอ่ อกเอาประจําเดอื นของเด็กทารกทา
จะ ตดั ออกโดยเอาเคล็ดวา่ ของทไ่ี มเ่ คยออกก็ยังออก ของทอี่ อกยากทส่ี ดุ ในโลกก็ยงั ออก

ดงั นัน้ เมอ่ื ครัง้ อาจารยช์ ํานาญจอมไสยเวทยช์ าวเขมร ไดน้ ําคณะไปตดั เหล็กไหลเมอ่ื ปี 2516
ก็ไดน้ ําเสน้ ผมสาวพรหมจารยี ท์ ยี่ ังไมเ่ คยโกนผมไฟทาประจําเดอื นทารกหญงิ ทําใหต้ ัด
เหล็กไหลขาดทัง้ 3 กอ้ น โดยมสี กั ขพี ยานทเ่ี ป็ นทัง้ หมอ ทหาร และตํารวจ รเู ้ ห็น

พระคาถาอญั เชญิ เหล็กไหล

เมอื่ ตัดเหล็กไหลไดแ้ ลว้ ก็ตอ้ งใชค้ าถาอันเชญิ ธาตกุ ายสทิ ธมิ์ าอยดู่ ว้ ยเพอ่ื ความเป็ น ศริ ิ

มงคล

พระคาถาอนั เชญิ เหล็กไหลไวบ้ ชู ามดี งั นี้

# พทุ โธเมนาโถ ธมั โมเมนาโถ สงั โฆเมนาโถ

# สะกะพะจะ ปชู าจะ บชู าทา่ นผดู้ แู ลรกั ษา ธาตอุ นั ศกั ดสิ์ ทิ ธิ์ ทรงฤทธอิ์ านภุ าพ

# อสิ ะวาสุ อติ ปิ ิ โส ภะคะวา

# เหล็กไหลเจรญิ มา เจรญิ ยง่ิ เจรญิ ดี สงิ่ ดี ๆ ทงั้ หลายหลง่ั ไหลเขา้ มาหาขา้ พเจา้

# สมั มะ สมั มา สมั มา สมั มะ มะอะอุ

# นะมะพะทะ นะโมพทุ ธายะ

พระคาถาอาคมตา่ งๆ ทไี่ ดบ้ ันทกึ ไวใ้ นหนังสอื นย้ี ังไมเ่ คยปรากฏการตพี มิ พท์ ไ่ี หนมากอ่ น
นับเป็ นโชคดขี องทา่ นผสู ้ นใจเพราะหาผรู ้ เู ้ รอ่ื งเหลา่ นยี้ าก ไมม่ ตี ําราจะใหศ้ กึ ษา เพราะคน
โบราณจะหวงวชิ า จะใหว้ ชิ าทตี่ นรู ้ - ทําได ้ - ตายไปพรอ้ มกบั ตนเองเวน้ แตจ่ ะถา่ ยทอดให ้
ลกู หลานเทา่ นัน้ คนไหนเกเรก็ไมไ่ ดอ้ กี เชน่ กัน บางครัง้ ก็ถา่ ยทอดใหไ้ มห่ มด เพราะกลวั
ศษิ ยค์ ดิ ลา้ งครกู ็มเี หมอื นกัน

เทพเทวาเป็ นผมู้ อบให้

เหล็กไหลประเภทนี้ เกดิ จากการอธษิ ฐานจติ ของผทู ้ มี่ คี ณุ ธรรม ทมี่ คี วามประสงคจ์ ะขอ
บารมจี ากเหล็กไหล เพอื่ ประโยชนใ์ นการทํานุบํารงุ พระศาสนา โดยมไิ ดใ้ ชเ้ วทมนตว์ ชิ าการ
ตา่ ง ๆ ไปบบี คับหรอื แยง่ ชงิ เอา แตอ่ าศยั บญุ บารมที ตี่ นเองไดเ้ คยบําเพ็ญมาแตค่ รัง้ อดตี ชาติ
และเคยเป็ นเจา้ ของสงิ่ นม้ี ากอ่ น

เมอื่ ถงึ เวลาเหลา่ เทพเทวา นาคนาคา คนธรรพ์ ยกั ษ์ ผดู ้ แู ลรักษาสงิ่ เหลา่ นี้ จะนมิ ติ บอกใหร้ ู ้
เพอ่ื ใหม้ ารับเอาของสงิ่ นซี้ ง่ึ เป็ นของคบู่ ารมไี ปรักษา เพราะผมู ้ บี ารมใี นทน่ี ส้ี ว่ นใหญจ่ ะเป็ นผู ้
ท่ี รักษาศลี หรอื ปฏบิ ตั มิ ากอ่ น จงึ มญี าณหยั่งรใู ้ นเรอ่ื งทเ่ี กย่ี วขอ้ งกับอดตี ตนเองได ้
คอ่ นขา้ งมาก จงึ สามารถเป็ นเจา้ ของเหล็กไหลน้ี ซงึ่ จะเป็ นการพบโดยบังเอญิ หรอื ไดม้ าดว้ ย
ความศรัทธาจากการบชู าหรอื จะดว้ ยแรงอธษิ ฐาน หรอื นมิ ติ บอกก็ตาม

แผบ่ ารมที ง้ิ ไวเ้ มอ่ื ถงึ เวลาจตุ ิ

เหล็กไหลประเภทนี้ เกดิ จากเทพพรหมเทวา ผรู ้ ักษาเหล็กไหลไดบ้ ําเพ็ญบารมธี รรมจนเขา้ สู่
อรยิ มรรค หรอื พน้ จากวบิ ากกรรมบางอยา่ ง จะจตุ ใิ นภพภมู ทิ สี่ งู ยงิ่ ๆ ขนึ้ ไป ก็จะทง้ิ ธาตขุ นั ธ์
หรอื สง่ิ ทเ่ี คยรักษาไวอ้ ยู่ โดยการอธษิ ฐานจติ ทง้ิ เอาไวใ้ นถํ้าหรอื สถานทล่ี กึ ลับ ใหเ้ ทพเทวา
หรอื ยกั ษ์ คนธรรพค์ อยเฝ้ารักษา จนกวา่ จะพบผทู ้ มี่ บี ารมธี รรมพอจะรักษาสงิ่ เหลา่ นใี้ ห ้ ก็จะ
มอบใหโ้ ดยวธิ ใี ดวธิ ี หนง่ึ ดงั นี้

1.เหล็กไหล ทเี่ คยไหลผา่ นไปมาตามซอกถ้ําซอกผา มลี กั ษณะเป็ นแผน่ ๆ เป็ นป้ืน เป็ น
กอ้ นขนาดตา่ ง ๆ ฝังตวั อยตู่ ามซอกหนิ ในถ้ําทล่ี ล้ี บั รอเวลาผมู ้ วี าสนาเอาไปทําประโยชน์
เหล็กไหลประเภทนจี้ ะไมไ่ หลยอ้ ยเคลอื่ นทไี่ ปไหนอกี แตจ่ ะถกู พรางตาจากบคุ คลผไู ้ ร ้
วาสนา หากผมู ้ วี าสนาไดพ้ บเห็นและทําพธิ ใี หถ้ กู ตอ้ ง ก็จะมฤี ทธอิ์ ํานาจเป็ นเหล็กไหลชนั้ 1
ไดเ้ หมอื นกนั

2.องคเ์ หล็กไหล สาํ หรับผมู ้ บี ารมที เี่ ขา้ ไปบําเพ็ญฌาณตามป่ าเขาหรอื ถํ้าลกึ ลับ เทพ
ผรู ้ ักษาจะมอบให ้ ถา้ ตอ้ งการ

พธิ กี รรมทดสอบบารมเี หล็กไหล

ในการทดสอบบารมขี องเหล็กไหลนนั้ จะทาเป็ นเลน่ ๆ หรอื เพอ่ื ความรอู้ ยา่ งเดยี วหา
ไดไ้ มเ่ พราะเหล็กไหลในทนี่ ม้ี จี ติ วญิ ญาณครอบครอง มคี วามรสู้ กึ รกั โกรธ เกลยี ด
ชอบ หรอื ดเี ฉกเชน่ ความรสู้ กึ ของสตั วโ์ ลกทว่ั ไปทย่ี งั ไมพ่ น้ ความเป็ นปถุ ชุ น เพยี งแต่
อาศยั ธาตขุ นั ธป์ ระกอบเขา้ กนั ใชเ้ ป็ นทอ่ี ยอู่ าศยั โดยใชบ้ ญุ ฤทธแ์ิ ละอทิ ธฤิ ทธคิ์ วาม
เป็ นเทพในระดบั ภพภมู ติ า่ งๆ แฝงเขา้ อาศยั อยู่ ดงั นน้ั มใี ครคดิ ไมซ่ อื่ หรอื ไมด่ ที จ่ี ะมา
ทาลายหรอื มงุ่ รา้ ยดว้ ยเจตนาทไี่ มบ่ รสิ ทุ ธิ์ จะมกี ารตอ่ ตา้ นหรอื ตอ่ สเู้ กดิ ขนึ้ ไดเ้ ชน่ กนั
เชน่ ทาใหอ้ านภุ าพของดนิ ปื นชนื้ จนยงิ ไมอ่ อก บางครงั้ ผทู้ ที่ ดสอบดว้ ยปื น จะถกู
เหล็กไหลตอ่ สยู้ ด้ื ยดุ ฉุดรง้ั ปื นหรอื แขนไวจ้ นไมส่ ามารถจะยงิ ไดจ้ นสดุ ทา้ ยถกู สง่ิ ที่
มองไมเ่ ห็นถบี หนา้ อกหรอื จกุ แนน่ หนา้ อกจนไมส่ ามารถทาการยงิ ได้ บางครง้ั ลม้ ลง
ทงั้ ยนื เลยก็มี

ผอู ้ า่ นหลายคนอาจจะไมเ่ ชอื่ วา่ สง่ิ เหลา่ นเ้ี ป็ นจรงิ หรอื ไม่ หรอื เกนิ ความจรงิ ไปหรอื เปลา่ แต่
สง่ิ เหลา่ นรี้ อการพสิ จู นจ์ ากผทู ้ ส่ี นใจและตอ้ งการสงิ่ ทมี่ อี านุภาพในการปกป้อง คมุ ้ ครอง
ไมใ่ ชจ่ ากนายหนา้ หรอื ผทู ้ ห่ี ากนิ ทางอาชพี ยงิ เหล็กไหล โดยหลอกวา่ มนี ายทนุ ใชใ้ หม้ า
ทดสอบบา้ ง มกี ารวางเงนิ เดมิ พันบา้ ง มฉิ ะนัน้ ถา้ พบของจรงิ อยา่ งทว่ี า่ แลว้ ทา่ นอาจจะพบกบั
เหตกุ ารณท์ น่ี ่าสพงึ กลัวจาก สงิ่ ทม่ี องไมเ่ ห็นเหลา่ นไ้ี ดโ้ ดยงา่ ยก็ได ้ แตส่ งิ่ เหลา่ นตี้ อ้ งยอมรับ
อยา่ งหนงึ่ วา่ เป็ นสงิ่ ทเ่ี กดิ ขนึ้ จรงิ สดๆ รอ้ นๆ ตอ่ หนา้ สายตาคนนับรอ้ ย ดงั ทจี่ ะกลา่ วถงึ ใน
โอกาสตอ่ ไป

เครอ่ื งบชู า

1.บายศรเี ทพ บายศรพี รหม บายศรตี อง
2.ฉัตรเงนิ ฉัตรทอง 9 ชนั้ 4 ทศิ
3.ตงั้ ศาลเอก 1 ศาล ศาลเพยี งตา 4 ทศิ
4.ผลไม ้ 7 อยา่ งทัง้ 4 ศาล
5.อาหารเจ พรอ้ มผลไมช้ ดุ ใหญ่ ตัง้ ศาลเอกพรอ้ มบายศรเี ทพ 1 คู่ บายศรพี รหม 1 คู่
6.บายศรตี องตงั้ ศาลเพยี งตาอยา่ งละ 1 คู่
7.เครอ่ื งกระยาบวช ขา้ วตอกดอกไม ้
8.คนอา่ นโองการอญั เชญิ

สาํ หรับพธิ กี รรมตา่ งๆ นัน้ สดุ แทแ้ ตค่ วามประสงคข์ องเทพทรี่ ักษา ทก่ี ลา่ วมานเี้ ป็ นเพยี ง
ตัวอยา่ งในการจัดทําพธิ ใี นสถานทแี่ หง่ หนง่ึ เทา่ นัน้

หลังจากทําพธิ อี นั เชญิ บอกกลา่ วขออนุญาตจากเทพผปู ้ กปักรักษาเหล็กไหลก็เป็ น หนา้ ที่
ของผทู ้ ําการทดสอบสว่ นใหญจ่ ะเป็ นไมข้ ดี หรอื ปืนยงิ 3 นัด สดุ แทแ้ ตเ่ งอื่ นไขปลกี ยอ่ ยทจ่ี ะ
ตกลงกันเอง ซงึ่ จะตอ้ ง ใชว้ จิ ารณญาณของตนเองอยา่ ใหต้ กเป็ นเครอ่ื งมอื หากนิ ของกลมุ่ ผู ้
ไมส่ จุ รติ เทา่ นัน้ ผซู ้ อื้ จรงิ ๆ นัน้ มนี อ้ ย อยา่ หลงเชอ่ื คนแปลกหนา้ งา่ ยๆ หรอื ฟังคนบอกวา่ เป็ น
นายทนุ มเี งนิ เป็ นรอ้ ยลา้ นพันลา้ น ซง่ึ ก็ยากแกก่ ารตรวจสอบ พอผา่ นการทดสอบสอบจรงิ ๆ
แลว้ นายทนุ ทวี่ า่ ไมม่ เี งนิ จา่ ยก็อาจเดอื ดรอ้ นไดใ้ นภายหลงั เหมอื นกันซง่ึ สว่ นใหญจ่ ะมหี ลัก
เกณฑด์ งั น้ี

1.นายหนา้ จะตอ้ งมเี งนิ คา่ บชู าครใู นการจัดตัง้ ปรําพธิ หี รอื ของใชใ้ นพธิ ี ซง่ึ สดุ แทแ้ ตพ่ ธิ เี ล็ก
หรอื ใหญ่ ประมาณ 30,000 บาทขนึ้ ไป

2.คา่ ใชจ้ า่ ยของฝ่ ายนายทนุ ผทู ้ ดสอบการยงิ 30,000 บาท
3.เงนิ มัดจําหรอื เงอื่ นไขการจา่ ยเงนิ เมอื่ การทดสอบผา่ นเรยี บรอ้ ย
เหลา่ นเี้ ป็ นเรอื่ งทตี่ อ้ งระมัดระวงั ทกุ ขนั้ ตอนเหมอื นกัน เพราะมเี ลห่ เ์ หลย่ี มของผทู ้ ่ี แสวงหา
ผลประโยชนจ์ ากความโลภของคนเราไดง้ า่ ยเหมอื นกัน ดังขา่ วทป่ี รากฏตามหนา้
หนังสอื พมิ พเ์ ป็ นประจํา

ขนั้ ตอนการทดสอบ

1.จดุ ธปู บอกกลา่ วขอชมบารมแี ละขอขมาโทษหากไดล้ ว่ งเกนิ ตอ่ สง่ิ ศักดส์ิ ทิ ธเิ์ หลา่ น้ี
2.ทดสอบอาวธุ ปืน โดยทดสอบยงิ ขนึ้ ฟ้า 1 นัด เล็งเป้าหมายระยะไมเ่ กนิ 2 เมตร แลว้
เหนย่ี วไกปืน
3.กรณีเป็ นไมข้ ดี เมอ่ื เปิดรังเหล็กไหลแลว้ ประมาณอดึ ใจ ก็ทดสอบขดี ดกู ็จะรผู ้ ล หากชนึ้ ชมุ่
ขดี ไมต่ ดิ ทกุ กา้ น ก็ผา่ นตามขอ้ ตกลง 2 กลอ่ งหรอื มากกวา่ นัน้

ผลจากการทดสอบการยงิ

ทั่วไปแลว้ จะกําหนด 3 นัดยงิ ไมอ่ อกจงึ จะผา่ น และระหวา่ งทําการทดสอบหากปืนจะขดั ขอ้ ง
ดว้ ยประการใดๆ จนไมส่ ามารถทําการยงิ ได ้ หรอื ผยู ้ งิ มอี าการจกุ แน่น หรอื มี อาการอยา่ งใด
อยา่ งหนงึ่ จนไมส่ ามารถทําการยงิ ได ้ ก็ถอื วา่ ผา่ น ดังนัน้ เมอ่ื ถงึ เวลาทดสอบแลว้ จะเปลยี่ น
อาวธุ หรอื คนยงิ ใหมไ่ มไ่ ดจ้ ะตอ้ งถอื วา่ ผา่ นเช่
นกัน

จากการชมบารมขี องเหล็กไหล 2 องค์ สเี ขยี วคลา้ ยหยกออ่ น และเขยี วอมฟ้าปรากฎผล
มหศั จรรยด์ งั น้ี

1.ถา่ ยรปู ไมไ่ ดห้ ากไมไ่ ดร้ ับอนุญาตจากเจา้ ของเหล็กไหลโดยถกู วธิ ี เพราะมผี พู ้ ยายามจะ
ถา่ ยรปู กดชตั เตอรถ์ งึ 3 ครัง้ กลอ้ งไมท่ ํางาน ทัง้ ตรวจสอบกลอ้ งมาอยา่ งดแี ละไมไ่ ด ้
นําไปใชท้ ใี่ ดเลยในระหวา่ งการเดนิ ทาง

2.แมจ้ ะอนุญาตใหถ้ า่ ยได ้ บางครัง้ เหล็กไหลไมใ่ หถ้ า่ ยบางภาพ หนา้ กลอ้ งจะถกู ปิดโดย
อตั โนมัตทิ ันที

3.ไฟหรลี่ งเอง แอรจ์ ะดบั เครอ่ื งยนตด์ บั เอง

4.ผทู ้ ที่ ดสอบเหล็กไหลประเภทนี้ จะมอี าการจกุ แน่นหนา้ อก หายใจไมค่ อ่ ยออก เมอ่ื จะเล็ง
เป้ าไปทเ่ี หล็กไหลจะรสู ้ กึ มอื ไมห้ นักจนยกปืนไมข่ นึ้ เมอ่ื ขนื ทําเหมอื นจะถกู เหนยี่ วรัง้ ไว ้ จน
คนทอ่ี ยใู่ นบรเิ วณจะเห็นไดช้ ดั เจนถงึ ความผดิ ปกตใิ นตรงนี้

5.เมอื่ เหนย่ี วไกปืนจะไมด่ งั คอื ยงิ ไมอ่ อกมเี สยี งสบั นกดัง แชะ เทา่ นัน้

6.ถา้ เหล็กไหลสู ้ หากฝื นครบจน 3 นัด จะถกู ลงโทษอยา่ งรนุ แรงจนรอ้ งออกมาดว้ ยความ
ตกใจ และหงายหลงั ลม้ ลงทันที มอื ไมส้ นั่ กระตกุ จนเห็นไดช้ ดั บางคนงา่ มมอื ฉกี บางทกี ็ปืน
แตก บางคนชกั ดนิ้ ชกั งอตอ่ หนา้ เดย๋ี วนัน้ ทันที

7.หากเหล็กไหลหนจี ะพงุ่ แรงเห็นเป็ นลําแสงวง่ิ ขน้ึ ฟ้าพรอ้ มเสยี งหวดี แหลมชว่ั พรบิ ตา
เทา่ นัน้

8.บางครัง้ เมอื่ ครบ 3 นัด คนยงิ ถกู เหล็กไหลกระแทกกลบั จนหงายหลงั แลว้ จะพบวา่ องค์
เหล็กไหล ไมไ่ ดอ้ ยทู่ เ่ี ดมิ เสยี แลว้ บางครัง้ กระโดดลงไปในถาดผลไมเ้ ครอื่ งบชู า ถา้ ถา่ ย
วดี โี อจะมองเห็นเป็ นลําแสงสแี ดงวงิ่ พงุ่ ลงไป บางครัง้ เอาใสเ่ ซฟทผี่ ทู ้ ดสอบจัดหามา วาง
เปิดใหเ้ ห็นในเซฟแลว้ ทดสอบ เหล็กไหลกระโดดมาอยบู่ นจานเชงิ เทยี นขนาดใหญท่ ว่ี าง
ตงั้ อยใู่ กล ้ ๆ กนั ทัง้ ทมี่ สี ายตาหลายสบิ คมู่ องกนั แทบไมก่ ระพรบิ แตไ่ มม่ ใี ครสงั เกตวุ า่
กระโดดออกมาจาก เซฟหรอื พานรองรับเมอื่ ไร

ดังนัน้ ผทู ้ ดสอบชมบารมเี หล็กไหล จรงิ ๆ แลว้ จะตอ้ งระมดั ระวงั อนั ตรายจากจดุ นด้ี ว้ ย จนผทู ้ ร่ี ู ้

ดจี ะเสย่ี งใชเ้ ทยี บลกู ปืน หรอื กา้ นไมข้ ดี แทน ดจู ะปลอดภยั กวา่ ดว้ ยประการทัง้ ปวง

เหตผุ ล ทัง้ นที้ ัง้ นัน้ ในเมอ่ื เป็ นธาตกุ ายสทิ ธท์ิ มี่ ชี วี ติ จติ วญิ ญาณ มคี วามรสู ้ กึ เหมอื นกบั เรา
หากเป็ นมนุษยธ์ รรมดา ตอ่ ใหส้ นทิ กันขนาดไหน ลองเอาปืนไมม่ กี ระสนุ แลว้ เล็งมาพรอ้ มโกง่
ไกไว ้ ทา่ นจะพอใจ หรอื ไม่ ?

ดังนัน้ อาถรรพณ์ของเหล็กไหลทางป้องกันและรักษา จงึ คอ่ นขา้ งมอี านุภาพและอทิ ธฤิ ทธ์ิ
นานาประการสดุ แทแ้ ตค่ วามประสงคท์ จ่ี ะอธษิ ฐานเอา และเพอ่ื เผยแพรเ่ รอื่ งราวอันแสน
มหัศจรรยใ์ หแ้ กผ่ สู ้ นใจไดร้ ับทราบและศกึ ษากันตอ่ ไป

แกง๊ ตม้ ตนุ๋ "เหล็กไหล"

พระอาจารยเ์ กษมสขุ เขมสโุ ข วดั ประดธู่ รรมาธปิ ัตย์ บางโพ กรงุ เทพฯ ไดเ้ คยเลา่ ใหฟ้ ังวา่
เมอื่ ประมาณปี 2535 ทา่ นไดร้ ับการตดิ ตอ่ จาก หัวหนา้ แกง๊ ตม้ ตนุ๋ ขายเหล็กไหลรายหนงึ่ ได ้
เสนอขายสตู ร และกรรมวธิ ใี ช ้ "เทยี นลนเหล็กไหล" ใหส้ ามารถยอ้ ยออกมาจากหนิ ในราคา
ถงึ 100,000 บาท เพอ่ื นําไปใชป้ ระกอบการหลอกลวงเรยี กเงนิ ทองจากญาตโิ ยมผู ้
รเู ้ ทา่ ไมถ่ งึ การณ์ ซง่ึ วธิ ดี ังกลา่ วไดเ้ คยใชไ้ ดผ้ ลมาแลว้ หลายราย ทําใหไ้ ดเ้ งนิ ไปใชห้ ลาย
ลา้ นบาท

อาจารยเ์ กษมสขุ ทา่ นแกลง้ ทําเป็ นสนใจ แตม่ ขี อ้ แมว้ า่ จะตอ้ งทดสอบใหท้ า่ นดทู ว่ี ดั เสยี กอ่ น
ปรากฏวา่ ทางแกง๊ ตม้ ตนุ๋ ยอมตกลง แตข่ อคา่ ใชจ้ า่ ยในการทดสอบ 2,000 บาท ซงึ่ ปรากฏวา่
เขาสามารถใชเ้ ทยี นลนใหห้ นิ แข็ง ๆ ไหลเยมิ้ ออกมาไดจ้ รงิ ๆ ดงั ภาพทป่ี รากฏดา้ นขา้ ง ซง่ึ
ทางแกง๊ ดงั กลา่ วไดเ้ ปิดเผยตอ่ ไปวา่ ของเหลวทไี่ หลออกมานัน้ ไมใ่ ชห่ นิ แตจ่ ะเป็ นสารผสม
ทางเคมหี ลายชนดิ รวมกันโดยมปี รอทเป็ นสว่ นผสมหลกั จากนัน้ ก็จะนําเอาไปฝังไวใ้ นกอ้ น
หนิ ทจี่ ัดเตรยี มไว ้ กอ่ นทจี่ ะใชก้ าวตดิ ทผี่ นังถ้ํากอ่ นทจี่ ะทําการทดลองใหเ้ หยอ่ื ชม

ระหวา่ งการทดลองนัน้ ทางแกง๊ ไดพ้ ยายามโนม้ นา้ วพระอาจารยเ์ กษมสขุ ใหค้ ลอ้ ยตาม โดย
บอกวา่ ทา่ นเสยี เงนิ เพยี ง 100,000 บาทเทา่ นัน้ แตถ่ า้ นําไปหลอกผคู ้ นก็จะไดเ้ งนิ เป็ นลา้ น
ทเี ดยี ว โดยทา่ นอาจารยเ์ พยี งแตน่ ําเศรษฐที ม่ี เี งนิ และอยากไดเ้ หล็กไหลมาเทา่ นัน้ ทางแกง๊
จะนําเอาเหล็กไหลเทยี มทท่ี ําขนึ้ นไ้ี ปซอ่ นฝังไวต้ ามจดุ ทน่ี ัดหมาย แลว้ ใหท้ า่ นอาจารยเ์ อา
เทยี นลนเหล็กไหลนัน้ ก็จะทําใหค้ นเชอื่ วา่ เป็ นเหล็กไหลตดั สดจรงิ ๆ ก็จะไดเ้ งนิ หลายลา้ น


Click to View FlipBook Version