The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Nilam Kebangsaan efolio

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by LOGESWARI A/P RAJANDRAN Moe, 2022-05-31 03:20:18

eFolio

Nilam Kebangsaan efolio

SJKT KULIM
KBD 5053

ANUGERAH NILAM

PERINGKAT KEBANGSAAN

2022

DEEPTI ARASU
BISR

NEGERI KEDAH
DARUL AMAN__ _____-...,.... ,1_ _ • NILAM 01

~~IIALAYl&A PENCALONAN
ANUGERAH NILAM PERINGKAT
NEGERI :KEDAH
KEBANGSAAN 2022
(lndividu/Kumpulan)

KATEGORI PENCALONAN: Tandakan di ruang yang berkenaan

BAHASA MELAYU BAHASA
INGGERIS

SEKOLAH
RENDAH

SEKOLAH
MENENGAH

A : BUTIRAN CALON DEEPTI A/P ARASU
1. Nama 6

2. Tahun / Tingkatan 100330-07-0430

3. No Sijil Kelahiran / Kad SJKT KULIM, JALAN TUNKU BENDAHARA,
Pengenalan 09000 KULIM, KEDAH

4. Alamat Sekolah

5. Alamat Rumah 351, JALAN BAYAM INDAH 2,
TAMAN BAYAM INDAH, 09600 LUNAS, KEDAH
SALINAN DIAKUI SAH

1/3 KARUNAMUR~ SUBRAMANIAM

Guru Besar
SJK (T) Kulim

09000 Kulim, Kedah

NILAM 01

PENCALONAN
ANUGERAH NILAM PERINGKAT

KEBANGSAAN 2022
(Individu/Kumpulan)

6. Jantina : Lelaki Perempuan /

7. No. Tel. Sekolah : 04 - 4905055 Faks :-

8. No. Tel. Rumah : 012-4776084 E-mel Murid : [email protected]

B. MAKLUMAT KESIHATAN
(Tandakan (√ ) pada ruang yang berkaitan)

1. Mengidap sebarang penyakit khusus Tiada / Ada

2. Jika ada, nyatakan jenis penyakit : -

3. Jenis darah : (jika ada)

4. Butiran maklumat keluarga yang perlu dihubungi jika berlaku kecemasan :

5. Nama : ARASU PERUMAL

No Telefon : 012 - 4776084 Hubungan : BAPA

C. KRITERIA KELAYAKAN CALON
(Calon mestilah terdiri daripada murid Tahun 6 / Tingkatan 5 yang menyertai program NILAM)

Tandakan (√ ) pada kotak yang disediakan. Kosongkan jika tiada.

1. BAHAN YANG DIBACA

1.1 Bilangan bahan bacaan yang telah dibaca. /
(sekolah rendah minimum 360 bahan / sekolah menengah minimum

288 bahan)

1.2 Komposisi minimum bahan bacaan yang dibaca dalam Bahasa
Melayu (60%) bagi peserta kategori Bahasa Melayu.

(sekolah rendah minimum 216 bahan bacaan / sekolah menengah

minimum 173 bahan bacaan)

2/3

NILAM 01

PENCALONAN
ANUGERAH NILAM PERINGKAT

KEBANGSAAN 2022
(Individu/Kumpulan)

1.3 Komposisi minimum bahan bacaan yang dibaca dalam Bahasa /
Inggeris (60%) bagi peserta kategori Bahasa Inggeris.

(sekolah rendah minimum 216 bahan bacaan / sekolah menengah

minimum 173 bahan bacaan)

1.4 Pernah membaca buku-buku karya agung oleh penulis-penulis /
terkemuka seperti Othman Puteh, Usman Awang, A.Samad

Said, Shakespeare dan lain-lain

2. CIRI-CIRI PEMBACAAN BERKUALITI /
2.1 Telah menyertai pelbagai aktiviti galakan membaca /
/
2.2 Mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan minat membaca yang
terserlah.

2.3 Berkebolehan untuk membimbing dan menarik minat rakan lain
untuk membaca.

PERAKUAN
Dengan ini disahkan bahawa maklumat di atas adalah betul
Tandatangan:

………………………………………….
(Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri)
Cop:

Tarikh : ……………………….

3/3

KETUA PENGARAH
PENDAFTARAN NEGARA

100330-07-0430-01-01

Tbuctr

'nGG

SALINAN DIAKUI SAH

___,_K,,_ _ .

KARUNAMURTHI AIL SUBRAMANIAM
Guru Bosar
SJK (T) Kulim

09000 Kulim, Kedah

FOLIO CALON NILAM 02
ANUGERAH NILAM PERINGKAT

KEBANGSAAN 2022

NEGERI KEDAH

KATEGORI PENCALONAN: Tandakan di ruang yang berkenaan

BAHASA MELAYU BAHASA
INGGERIS

SEKOLAH
RENDAH

SEKOLAH
MENENGAH

A : BUTIRAN CALON DEEPTI A/P ARASU
1. Nama 6

2. Tahun / Tin9katan 100330-07-0430
SJKT KULIM, JALAN TUNKU BENDAHARA,
3. No Sijil Kelahiran / Kad 09000 KULIM, KEDAH
Pengenalan

4. Alamat Sekolah

5. Alamat Rumah 351, JALAN BAYAM INDAH 2,
TAMAN BAYAM INDAH, 09600 LUNAS, KEDAH/

SALINAN DIAKUI SAH

1/2 )-<-A-R··U··N·A-·M··-U·~RTHI AIL---S···U·--B··R···A···M···A···N···I·A···M···

Guru Besar
SJK (T) Kulim
09000 Kulim, Kedah

NILAM 02

FOLIO CALON
ANUGERAH NILAM PERINGKAT

KEBANGSAAN 2022

6. Jantina : Lelaki Perempuan /

7. No. Tel. Sekolah : 04-4905055 Faks :-

8. No. Tel. Rumah : 012-4776084 E-mel Murid : [email protected]

B. MAKLUMAT NILAM Peringkat negeri
Pertandingan Anugerah NILAM yang pernah disertai : /
Peringkat sekolah Peringkat daerah/bahagian

C. REKOD BACAAN PROGRAM NILAM

Jumlah bahan dibaca : 812 65 623
BI
BM

Pengesahan jumlah bahan dibaca, disahkan:

……………………………………………. /
Tandatangan dan cop Guru Besar/Pengetua
/
D. DOKUMEN SOKONGAN (KURIKULUM & KO-KURIKULUM)
1. Salinan keputusan peperiksaan terkini (SM 2021)
2. Salinan keputusan peperiksaan terkini (SR 2021)
3. Salinan sijil penyertaan/kemenangan aktiviti ko-kurikulum

2/2

NILAM 02

FOLIO CALON
ANUGERAH NILAM PERINGKAT

KEBANGSAAN 2022

E. AKTIVITI GALAKAN MEMBACA
(Senaraikan semua aktiviti galakan membaca yang disertai oleh calon. Sila buat lampiran
jika ruang tidak mencukupi. Sertakan salinan dokumen yang telah disahkan)

Bil Aktiviti Jawatan / Peringkat Tahun
Persatuan / Pertandingan Kedudukan
(Sekolah / Daerah /
Negeri / Kebangsaan

1.

2. - dilampirkan dalam e-folio -

3.

4.

3/2NILAM 03

MAKLUMAT PERIBADI
PEGAWAI PENGIRING
ANUGERAH NILAM PERINGKAT
KEBANGSAAN 2022

BUTIRAN PERIBADI GURU/ PEGAWAI PENGIRING

1. Nama Pegawai KIRAN A/P DHRUVKUMAR

2. No. Kad Pengenalan : 820526-07-5394

3. Jantina PEREMPUAN 4. Keturunan : INDIA

5. Nama dan Alamat SJKT KULIM, JALAN TUNKU BENDAHARA, 09000 KULIM,
KEDAH
Sekolah/PPD/JPN

PPD KULIM BANDAR BAHARU

6. Telefon (P) JPN KEDAH 7. Fax : [email protected]
8. Telefon (HP) 04=4905055 9. Emel :
012-4942844

10. Gred Jawatan DG44

11 . Alamat Rumah 254, PERSIARAN PERDANA 12, KULIM PERDANA,
KULIM HITECH PARK,
09000 KULIM, KEDAH

12. Kategori lndividu Kumpulan I
13. Sekolah Menengah
14. Kategori Bahasa Rendah Bahasa lnggeris

Bahasa
Melayu

PERAKUAN
Dengan ini disahkan bahawa maklumat di atas adalah betul

Tandatangan:

··· ···· ~ - · - ··· ··· ········· ···· ··· ····· ······ ·· Tan.kh: ....1.,..I.·. 5....·.. ...2..0....:>...:.2..... .

(Cap Ketua Jabatan)

~ i l i l r t l ~ ~ " l i \ N I A M•

@.!!tu~

§~(T:)~.11li111
'®Jlll~li!I!,~

NILAM04

BORANG KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA
ANUGERAH NILAM PERINGKAT KEBANGSAAN 2021

"ILSaya AP-As U PE/lU l\11rl.- *-ieY-1 bapo / r:ioRja!la kepada murid yang bernama

DbE°PT I lr(p M.Ag ll daripada Sekolah :j"t..n 1~ .Kebangsaan

k(TalYl'il) u) i'm 8ersetuju untuk *membenarkan / tidak membenarkan anak saya

atau murid di bawah jagaan saya ini menyertai program dan aktiviti Anugerah NILAM

Peringkat Kebangsaan 2021 yang akan diadakan pada 13 - 16 Jun 2022 di

..........~$. .'!-~....<!.r.N..................

2. Saya fa ham bahawa pihak penganjur telah mengambil langkah-langkah yang perlu
untuk menjamin keselamatan anak / anak jagaan saya, oleh yang demikian saya
tidak akan mengambil sebarang tindakan mahkamah kepada pihak penganjur atau
pegawai yang berkaitan sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini semasa dia
mengikuti program tersebut.

ANama: f!...t,.--SV\.

Tarikh:

• potong mana tidak berkenaan

SALINAN DIAKUI SAH

_,,._,,.,,. ___,.&<.................

KARUNAMURTHI AJL SUBRAMANIAM
Guru Besar

SJK (T) Kulim
09000 Kulim. Kedah
Click to View FlipBook Version