The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปกิจกรรมบัณฑิต

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sudarut Homklin, 2019-05-23 07:49:52

สรุปกิจกรรมบัณฑิต

สรุปกิจกรรมบัณฑิต

สรุปกจิ กรรมในระดับบณั ฑิตศกึ ษำ ประจำปีงบประมำณ 2562 ทผี่ ่ำนกำรอนุมตั ิ

ลำ ชอื่ โครงกำร หนว่ ยงำน วตั ถปุ ระสงค์ รปู แบบ เนือ้ หำกิจกรรมท่ีปฏบิ ัติ เป้ำหมำย ช่วงเวลำ สถำนท่ีจัด งบประ- เป็นไป ไม่
ดบั ผู้เขำ้ รว่ ม ปฏิบัตงิ ำน มำณทข่ี อ ตำม เป็นไป
เกณฑ์ ตำม
เกณฑ์
98,050
1 โครงการ ทันต- 1. เพ่ือพฒั นานิสิตตาม การปฏิบัตกิ ิจกรรม 1. การส่งเสริม พัฒนาสขุ ภาพ 1. คณาจารย์ 12 เดอื น โรงเรยี นวัดนา 98,050
สานสัมพันธ์ แพทยศาสตร์ องค์ประกอบของคณุ ลกั ษณะ ภาคสนาม พลานามยั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คน ธันวาคม ไคร้นันทชยั 85,100
นิสติ บณั ฑิต บณั ฑติ พึงประสงคแ์ ละเสริมสร้าง สขุ ภาพฟันใหแ้ กพ่ ระภกิ ษุ 2. นิสติ 2561 ศึกษา อ.ท่า
จติ ศึกษา ความสัมพันธร์ ะหว่างคณาจารย์ ใช้วธิ ี Activity สามเณร และประชาชน ผู้ปฏบิ ตั งิ าน 4 วังผา จ.น่าน
(รนุ่ ที่ 5) นสิ ติ ระดับบัณฑิตศึกษาและ Process ท่เี ป็น 2. สง่ เสริมการทางานเป็นทีม และ คน
บคุ ลากรของคณะฯ กจิ กรรมทางการ เสรมิ สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี 3. นิสติ ผู้เข้ารว่ ม สนามกฬี าใน
2. เพ่ือเสรมิ สร้างใหน้ ิสิตมีความรกั กีฬาและสง่ เสรมิ โครงการ (จฬุ า ร่ม
ในวชิ าชีพด้านทันตกรรม มีความ สขุ ภาพ ตามที่จฬุ าลงกรณม์ หาวิทยาลัย มี จุฬาลงกรณ์
เสยี สละ และเหน็ ความสาคัญของ นโยบายท่ีจะส่งเสริมคณุ ลกั ษณะ ฯ) 30 คน มหาวิทยาลัย
การสง่ เสริม พฒั นาสขุ ภาพ อันพงึ ประสงค์ 9 ด้าน ทางชมรม 4. เจ้าหนา้ ท่ี 10
พลานามัยโดยเฉพาะอย่างยง่ิ บัณฑิตศกึ ษา คณะ คน
สขุ ภาพฟันให้แกพ่ ระภกิ ษุ วศิ วกรรมศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์ 5. ผเู้ ขา้ ร่วม
สามเณร และประชาชน มหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของ 500 คน
ฝา่ ยวิจัยและฝ่ายกิจการนสิ ิตจึงจะ
2 โครงการ วศิ วกรรม- 1. เพื่อใหน้ ิสิตระดับบณั ฑติ ศกึ ษา จดั โครงการ "แข่งขนั กีฬาภายใน 1. คณาจารย์ 12 85,100
แข่งขนั กีฬา ศาสตร์ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ไดม้ ี ระดับบณั ฑิตศกึ ษา คณะ และเจา้ หนา้ ที่ 5 มกราคม
ภายในระดบั ปฏสิ ัมพันธ์กบั นิสิตท่านอื่น ทังจาก วศิ วกรรมศาสตร์ ครังที่ 8" เพอื่ ให้ คน 2561
ภาควิชาเดียวกนั และต่างภาควชิ า สอดคล้องกบั คณุ ลกั ษณะอันพงึ
บัณฑิตศึก- มากยงิ่ ขนึ ประสงค์ดา้ นการเสริมสร้าง 2. นสิ ิต
ษา คณะ 2. เพ่ือใหเ้ ป็นการกระตุ้นนสิ ิต ความสัมพันธร์ ะหว่างนิสิตระดับ ผู้ปฏบิ ัตงิ าน 35
วิศวกรรม- ระดับบัณฑติ ศึกษาในคณะ บัณฑิตศกึ ษาทกุ ภาควิชา คณะ คน
ศาสตร์ ครัง วิศวกรรมศาสตรไ์ ดเ้ ห็น วิศวกรรมศาสตร์ และนสิ ิต 3. นิสิตผเู้ ข้ารว่ ม
ที่ 8 ความสาคญั ของการออกกาลังกาย ต่างชาติทีเ่ ข้ามาศกึ ษาใน 200 คน
ซง่ึ ทาให้สุขภาพแขง็ แรง จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. เพอื่ ให้นิสิตระดบั บณั ฑติ ศึกษา
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ผ่อน
คลายความเครียดจากการเรียน
โดยมาทากิจกรรมรว่ มกัน สง่ ผลให้
เกิดความสามัคคี และมสี ขุ ภาพจิต
ดีขนึ

สรปุ กจิ กรรมในระดับบณั ฑติ ศกึ ษำ ประจำปงี บประมำณ 2562 ท่ผี ำ่ นกำรอนุมตั ิ

ลำ ชือ่ โครงกำร หนว่ ยงำน วตั ถุประสงค์ รูปแบบ เนอ้ื หำกิจกรรมทีป่ ฏิบัติ เปำ้ หมำย ช่วงเวลำ สถำนที่จัด งบประ- เปน็ ไป ไม่
ดับ ผ้เู ข้ำรว่ ม ปฏบิ ตั งิ ำน มำณท่ขี อ ตำม เป็นไป
เกณฑ์ ตำม
เกณฑ์
67,340
3 โครงการการ สัตว- 1. เพอื่ บรู ณาการการสัมมนา 1. นสิ ติ แจ้งหัวข้อ เนื่องจากการจัดสัมมนาปัญหา 1. คณาจารย์ 10 ทกุ วนั ห้องประชุม 67,340
สมั มนา แพทยศาสตร์ ปญั หาพเิ ศษแบบองคร์ วมของนิสิต กรณศี กึ ษาก่อน พิเศษทผี่ ่านมาถกู จัดแยกตามแต่ คน พฤหัสบดที ี่ ชนั 10 10,300
ปญั หาพิเศษ ระดบั บณั ฑิตศกึ ษาของคณะ ล่วงหน้าอยา่ งนอ้ ย ละสาขาวิชาอันส่งผลใหน้ ิสติ 2. นสิ ิตผู้เข้ารว่ ม 2 และ 4 อาคารสตั ว
แบบบรู ณา สัตวแพทยศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์ 1 สัปดาห์ บณั ฑิตศึกษามองเหน็ ปัญหาเพียง โครงการ (จุฬา ในช่วง วทิ ยวจิ กั ษ์
การของนิสิต มหาวิทยาลัย ในทุกสาขาวชิ าและ 2. นิสิตนาเสนอใน ด้านใดดา้ นหนง่ึ หรอื มองเฉพาะ ฯ) 25 คน เดือน คณะสตั ว
บณั ฑติ ทุกแขนงวิชา รปู แบบ ดา้ นท่ตี นเองมคี วามถนัด ทาใหไ้ ม่ 3. ผู้เข้ารว่ ม 15 มกราคม - แพทยศาสตร์
ศึกษา 2. เพอ่ื สร้างบรรยากาศการเรยี นรู้ Powerpoint คน เกดิ การบูรณาการของศาสตร์ คน มิถุนายน จฬุ าลงกรณ์
ละไม่เกิน 20 นาที หลาย ๆ แขนง ดงั นนั ทางหนว่ ย 2562 มหาวิทยาลัย
อย่างสร้างสรรคร์ ะหว่างนสิ ิตทกุ ซักถามหรอื แสดง บณั ฑิตศึกษาเล็งเห็นเป็นโอกาสอัน 1. คณาจารย์/
หลักสูตร ฯนายสัตวแพทย์ท่ี ความคิดเห็น 10 ดีทจี่ ะจัดใหม้ กี ารสมั มนาปัญหา บุคลากร 3 คน ระหวา่ ง เขตรักษาพันธุ์
ปฏิบัตงิ านประจาในโรงพยาบาล นาที พิเศษรวมทกุ สาขาวิชาและรวมทกุ 2. นสิ ิต เดอื น สตั วป์ ่าแมน่ า
สตั วเ์ ล็ก และคณาจารยจ์ าก แขนง เพอ่ื ใหเ้ กดิ การบรู ณาการ ผู้ปฏบิ ตั ิงาน 5 มกราคม - ภาชี อาเภอ
ภาควชิ าต่าง ๆ กิจกรรมนอก ทกั ษะการคดิ วเิ คราะห์ทางคลินิก คน กมุ ภาพนั ธ์ บา้ นคา
ห้องเรยี นและจดั ทา อยา่ งเปน็ ระบบ และมีโอกาสได้รับ 3. นิสิตผู้เขา้ รว่ ม 2562 (1 ราชบุรี
4 โครงการ นเิ ทศศาสตร์ รายงานประมวลผล ฟงั ขอ้ คดิ เห็น เสนอแนะจาก โครงการ (จฬุ า) วนั ) 10,300
ปลกู ป่า กิจกรรม ความรู้ที่ คณาจารย์ภาควิชาตา่ ง ๆ อาจารย์ 25 คน
สรา้ งโป่ง คืน นสิ ติ ไดร้ บั จากการ พิเศษชาวตา่ งประเทศ
พืนท่สี เี ขยี ว ไปทากิจกรรม นายสตั วแพทยช์ านาญการและ
ใหส้ ตั ว์ปา่ นิสติ สัตวแพทย์ โดยเน้นการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและองค์
รวม

1. เรยี นร้แู ละช่วยกนั สรา้ งโปง่
เทียม เพ่ือฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สรา้ งแหล่ง
อาหารให้กบั สัตว์ป่า ซ่งึ เปน็ อกี วธิ ี
หนึ่งในการอนรุ กั ษธ์ รรมชาติ ที่จะ
ช่วยสรา้ งระบบห่วงโซอ่ าหารให้
อุดมสมบูรณ์
2. เรียนร้แู ละชว่ ยกันปลูกปา่ โดย
ใช้หนังสตกิ๊ ยิงเมล็ดพันธุ์พืชลงไป
บนดินใหข้ ึนเองตามธรรมชาติ เพ่ือ
ซอ่ มแซมและฟ้นื ฟทู รัพยากรปา่ ไม้

สรุปกิจกรรมในระดับบัณฑติ ศึกษำ ประจำปงี บประมำณ 2562 ท่ผี ำ่ นกำรอนมุ ตั ิ

ลำ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน วตั ถปุ ระสงค์ รูปแบบ เนื้อหำกิจกรรมที่ปฏบิ ตั ิ เป้ำหมำย ชว่ งเวลำ สถำนที่จดั งบประ- เป็นไป ไม่
ดบั ผเู้ ขำ้ ร่วม ปฏบิ ัติงำน มำณท่ีขอ ตำม เปน็ ไป
เกณฑ์ ตำม
60,100 เกณฑ์
60,100
5 โครงการ สถาปัตยกรร เพ่อื ใหน้ ิสติ มีความรูค้ วามเข้าใจ จดั อบรมแบบ 1. รับฟังการอบรมเป็นการ 1. ภาควิชา 16 คณะ
อบรมเชงิ มศาสตร์ ตลอดจนมรเทคนิคการเขยี น สถาปตั ยกรรม มกราคม สถาปัตยกรร
ปฏิบัตกิ าร บทคัดยอ่ วิทยานิพนธ์ บทความ บรรยายเชงิ ปฏิบัติ บรรยายเชิงปฏบิ ัติงาน ศาสตร์ 43 คน 2562 มศาสตร์
เรอื่ ง เทคนคิ วิจยั การเขียนเคา้ โครงการวจิ ยั 2. ภาควชิ าการ จฬุ าลงกรณ์
การเขยี น และวิทยานพิ นธ์ท่ีดี เพ่ือใหก้ าร 2. มีการทา workshop วางแผนภาค มหาวิทยาลัย
บทคดั ยอ่ เผยแพร่ผลงานทางวชิ าการของ และเมือง 12
วิทยานิพนธ์ นสิ ิต ระดบั บัณฑิตศึกษา มี คน

บทความ มาตรฐาน และมคี ณุ ภาพเปน็ ที่ 3. ภาควิชาภมู ิ
วิจัย และ ยอมรับ สถาปตั ยกรรม
การเขยี น 10 คน
วิทยานิพนธ์ 4. ภาควชิ า
สาหรบั นสิ ิต เคหะการ 34
ระดับบณั ฑิต คน
ศกึ ษา

6 โครงการ พยาบาล 1. เพ่อื สร้างความสามัคคีความ กิจกรรมพฒั นา การแขง่ ขนั กีฬาสานสมั พันธ์ 1. คณาจารย์ 25 คณะพยาบาล 5,000 5,000
กีฬาสาน ศาสตร์
สมั พันธ์ เป็นนาหนงึ่ ใจเดยี วกันระหวา่ ง สขุ ภาพ พลานามยั พยาบาลศาสตร์ ชกั คะเย่อ 28 คน ธนั วาคม ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์ นสิ ติ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ ไดม้ กี ารทากิจกรรม วง่ิ สามขา ปดิ ตาตีหมอ้ และว่ิง 2. เจา้ หน้าท่ี 22 2562 จุฬาลงกรณ์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกนั กระสอบ คน มหาวิทยาลยั

2. เพือ่ สง่ เสรมิ การมีสขุ ภาพท่ีดี 3. นิสิต

จากการออกกาลงั กายและเล่น ผปู้ ฏบิ ตั ิงาน 10

กีฬา สาหรับนสิ ิต คณาจารยแ์ ละ คน

เจ้าหน้าที่ ของคณะพยาบาล 4. นสิ ิตผ้เู ข้าร่วม

ศาสตร์ โครงการ (จุฬา)

40 คน

7 โครงการ พยาบาล 1.เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ การซ้อมและการ 1. วนั ซ้อมดนตรีไทย 4 วนั 1. คณาจารย์ 2 - 27 อาคารบรม 6,230 6,230
พฒั นา ศาสตร์
ทกั ษะดา้ น ทางดา้ นดนตรีไทยของนสิ ิตและ จัดแสดงดนตรไี ทย 2. วันจัดแสดงดนตรไี ทย ในโอกาส คน กุมภาพันธ์ ราชชนนีศต
ดนตรีไทย
บุคลากร วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 2. นสิ ติ 2562 พรรษ ชัน 9

2. เพือ่ เตรยี มความพรอ้ มในการ วันรดนาขอพร วันไหว้ครู ผู้ปฏบิ ัตงิ าน 3 - 27 และ 10 คณะ

บรรเลงดนตรีไทย ในวาระและ คน 3. มีนาคม พยาบาล

นิสติ ผู้เข้าร่วม 2562 ศาสตร์

สรุปกจิ กรรมในระดบั บณั ฑติ ศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2562 ทีผ่ ่ำนกำรอนุมัติ

ลำ ช่อื โครงกำร หนว่ ยงำน วตั ถุประสงค์ รปู แบบ เนื้อหำกิจกรรมท่ีปฏิบัติ เป้ำหมำย ช่วงเวลำ สถำนที่จดั งบประ- เปน็ ไป ไม่
ดบั ผเู้ ขำ้ ร่วม ปฏิบตั ิงำน มำณที่ขอ ตำม เป็นไป
เกณฑ์ ตำม
เกณฑ์

โอกาสตา่ งๆของคณะพยาบาล โครงการ 10 คน - 24 จุฬาลงกรณ์
ศาสตร์ 4. ผ้เู ข้าร่วม เมษายน มหาวิทยาลัย
3. เพอ่ื ตระหนักถึงความสาคัญ (วทิ ยากร) 1 คน 2562
ของการดารงความเป็นไทยใน - 29
กระแสโลกาภิวัฒน์ พฤษภาคม
4. เพื่อเป็นการสง่ เสรมิ การอนุรักษ์ 2562
ศลิ ปวัฒนธรรมไทย
8 โครงการ พยาบาล 5. เพ่อื เป็นการใชเ้ วลาวา่ งของ - จัดกจิ กรรมในวัน 1. กจิ กรรมเชิงปฏบิ ตั กิ าร เช่น 1. คณาจารย์ 5 - วนั ที่ 1, ห้องเรยี นรู้ 25,000 25,000
Research ศาสตร์ นิสิตใหเ้ ป็นประโยชน์ พธุ ช่วงบ่าย 2 การให้นิสิตนาข้อมลู ที่ไดจ้ ากการ คน 15 ทางไกล ชัน
Clinic สปั ดาห์/ครงั เก็บข้อมลู มาวเิ คราะห์ทางสถิติ 2. นสิ ิต พฤษภาคม 11 คณะ
1. เพื่อเพ่ิมทกั ษะ จานวน 8 ครงั ทบทวนเนอื หา ไขขอ้ ขอ้ งใจเรอื่ ง ผู้ปฏบิ ตั งิ าน 3 - วันที่ 5, พยาบาล
กระบวนการวิจัยใหแ้ กน่ สิ ิตคณะ - เรียนในหอ้ งเรียน การวเิ คราะหข์ อ้ มูลเชงิ ปริมาณ คน 12, 19, 26 ศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ 6 ครัง และให้ แล้วสรุปบทเรยี นท่ีไดเ้ รยี นรู้ 3. นิสิตผ้เู ขา้ รว่ ม มถิ ุนายน
2. เพื่อพัฒนาความรแู้ ละแก้ไข คาปรกึ ษาออนไลน์ โครงการ 10 คน - วันท่ี 3,
ปญั หาเก่ียวกับการวิเคราะห์ขอ้ มลู 2 ครงั 17
วจิ ยั ทังเชิงคุณภาพและเชงิ ปริมาณ 4. ผเู้ ขา้ ร่วม กรกฎาคม
3. เพือ่ ทบทวนความรู้ให้แกน่ ิสิต รวม (วิทยากร) 2 คน 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ ในการ
เลือกใช้สถิตเพือ่ การวเิ คราะห์
ขอ้ มลู ทีถ่ ูกตอ้ ง

357,120 357,120


Click to View FlipBook Version