The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jamjijibi, 2019-01-20 12:25:05

โอกาสและความก้าวหน้าของพนักงานขาย

โอกาสและความก้าวหน้าของ

พนักงานขาย

ค าน ารายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลักการขาย มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพของการขาย รายงานเล่มนี้

ท าขึ้นเพื่อสื่อให้เห็นถึงความส าคัญของอาชีพการขาย องค์ประกอบที่สร้างความส าเร็จให้กับอาชีพการขาย


คุณสมบัติของพนักงานขายในฐานะผู้บริหารงานขาย คุณสมบัติพนักงานที่ประสบความส าเร็จในอาชีพการ

ขาย รายได้และผลประโยชน์เกื้อกูลของผู้ประกอบอาชีพการขาย ต าแหน่งของผู้ประกอบอาชีพการขาย


โอกาสก้าหน้าของผู้ที่ประกอบอาชีพการขาย เทคนิคการสร้างความส าเร็จในอาชีพการขาย หากรายงานเล่ม

นี้มีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาไว้ ณ ที่นี้ด้วย

สารบัญความส าคัญของอาชีพการขายองค์ประกอบที่สร้างความส าเร็จให้กับอาชีพการขาย


ความส าคัญของอาชีพการขาย


องค์ประกอบที่สร้างความส าเร็จให้กับอาชีพการขายคุณสมบัติของพนักงานขายในฐานะผู้บริหารงานขาย


คุณสมบัติของพนักงานขายทีประสบความส าเร็จในอาชีพการขาย


รายได้และผลประโยชน์เกือกูลของผู้ประกอบอาชีพการขายต าแหน่งของผู้ประกอบอาชีพการขาย


อาชีพการโอกาสก้าวหน้าของผู้ประกอบขายเทคนิคการสร้างความส าเร็จในอาชีพการขาย

อาชีการขาย เป็นอาชีพที่มียบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับธุรกิจทุกประเเภท ไม่ว่าจะ

เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรือเล็ก และไม่ว่ากิจการเหล่านั้นจะเป็นกิจการประเภทใดก็

ตามรายได้หรือผลก าไรที่จะท าให้ธุรกิจนั้นๆ อยู่ได้ก็จะมาจากการขาย อาจจะเป้นการขายสินค้า

ที่เราสามารถจับต้องได้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น

สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ฯลฯ

1. การขายเป็นงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์

2. การขายช่วยให้ธุรกิจต่างๆเกิดขึ้น และด าเนินไปได้อย่างเจริญรุ่งเรือง

3. การรขายมีความส าคัญต่อสังคมแม้ว่าจะมีบุคคลที่มีคุณสมบัติของพนักงานขายตามที่ได้กล่าวไปแล้วครบถ้วน แต่ก็


ไม่ได้หมายคตวามว่าบุคคลเหล่านั้นจะบรรลุผลส าเร็จในการเป็นพนักงานที่ดีได้กันทุกคน ทั้งนี้

เพราะการจะประกอบอาชีพการขายยังต้องอาสัยองค์ประกอบอีกหลายประการ คือ
1. ความรักในอาชีพ


2. ความตั้งใจในกการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

3. ความตั้งใจที่จะเอาชนะ

4. มีความพยายามและความ

5. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

6. การเลือกองค์กรที่จะท างาน

อาชีพการขาย เป็นอาชีพที่มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับธุรกิจทุกประเภท

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก และไม่ว่ากิจการเหล่านั้นจะเป็น

กิจการประเภทใดก็ตามรายได้หรือผลก าไรที่จะท าให้ธุรกิจนั้นๆ อยู่ได้ก็จะมาจากการ

ขาย อาจจะเป็นการขายสินค้าที่เราสามารถจับต้องได้(Visible Goods)เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า

อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ฯลฯ หรือเป็น


สินค้าที่เราจับต้องไม่ได้ (Invisible Goods)เช่น โรงพยาบาล เป็นการขายบริการทาง
การแพทย์ ส านักงานบัญชีและทนายความขายบริการจัดท าบัญชีและว่าความ ฯลฯ

1.การขายเป็นงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์


เนื่องจากสินค้าไม่สามารถที่จะผลิตได้ในแหล่งที่ผู้บริโภคอาศัยอยู่ในทุกประเภทจึงต้องอาศัยผู้

จ าหน่ายเป็นตัวกลางน าสินค้าจากผู้ผลิตไปยังมือของผู้บริโภค และต้องอาศัยพนักงานขายช่วย

กระจายสินค้าและบริการไปยังผู้บริโภค


2.การขายช่วยให้ธุรกิจต่างๆเกิดขึ้น และด าเนินไปได้อย่างเจริญรุ่งเรือง


พนักงานขายถือว่าเป็นผู้มีหน้าที่ส าคัญในองค์กรธุรกิจ ที่ท าให้เศรษฐกิจการผลิตอุตสาหกรรม

เกิดขึ้นและด าเนินไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น พนักงานขายจึงเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่าง

ผู้ผลิตกับผู้บริโภคให้มีการติดต่อกันได้3.การขายมีความส าคัญต่อสังคม

การขายมีส่วนให้สังคมมีสินค้าและบริการตอบสนองให้กับคนทั่วไปในตลาดเพื่อได้รับความ

สะดวกสบาย เนื่องจากนักขายเป็นผู้สร้างความต้องการแก่ประชาชนที่ต้องขวนขวายในการหา

สินค้าต่างๆมาใช้ในการอุปโภคและบริโภค

แม้ว่าจะมีบุคคลที่มีคุณสมบัติของพนักงานขายตามที่ได้กล่าวไปแล้วครบถ้วน แต่ก็

ไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นจะบรรลุผลส าเร็จในการเป็นพนักงานที่ดีได้กันทุกคน ทั้งนี้

เพราะการจะประกอบอาชีพการขายยังต้องอาศัยองค์ประกอบอีกหลายประการ คือ

1.ความรักในอาชีพ ความรักในอาชีพการขาย จะท าให้พนักงานขายสามารถท างานได้อย่างมี


ความสุข ท าได้เต็มความสามารถและเต็มก าลัง2.ความตั้งใจในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ความตั้งใจพัฒนาตนเอง ได้แก่ การศึกษาหาความรู้

การฝึกฝนให้เกิดความช านาญในอาชีพ เช่น การฝึกอบรม การเรียนรู้จากประสบการณ์ ฯลฯ3.ความตั้งใจที่จะเอาชนะ หมายถึง การใช้ความพยายามเพื่อขายสินค้าให้ได้ด้วยการสร้างความ

พอใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่กับอาชีพการขาย มีความตื่นตัวอยู่เสมอ และหาวิธีการต่างๆจน

สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ ลูกค้าพอใจในสินค้าที่เสนอขายให้และตัดสินใจซื้อในที่สุด4.มีความพยายามและความอดทน ความพยายามและความอดทนของผู้ประกอบอาชีพการขาย

นั้นจะต้องมีอยู่ตลอดไป ปัจจัยต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวของพนักงานขายจะเป็นแรงผลักดันให้มี

ความพยายามและอดทนในสิ่งต่อไปนี้5.มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ จรรยาบรรณในวิชาชีพเป็นสิ่งที่คอยควบคุมมิให้บุคคลคิดหรือท าใน

สิ่งที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น ให้กระท าแต่สิ่งที่สุจริตชนพึงกระท า6.การเลือกองค์กรที่จะท างาน องค์กรหรือบริษัทที่มีความพร้อมและความมั่นคงทั้งด้านชื่อเสียง

และฐานะการเงิน จะช่วยให้พนักงานขายได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกอบรมด้านวิชาชีพอย่าง

เพียงพอ สามารถน าไปใช้ได้อย่างดี ท าให้มีรายได้และสวัสดิการเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าองค์กร

และบริษัทที่มีชื่อเสียงจึงเป็นที่ต้องการของพนักงานขายผู้หวังความก้าวหน้าในวิชาชีพทุกคน

การบริหารงานเป็นงานที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้กิจการประสบผลส าเร็จผู้

บริหารงานขายควรมีคุณสมบัติดังนี้


1.มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ การแต่งกายสะอาด รสนิยมในการแต่งกายดีเหมาะสม

กับงานอาชีพ

2.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และเป็นบุคคลที่ชอบติดต่อกับบุคคลทั่วไป

3.มีความเชี่ยวชาญในการขาย พนักงานขายที่ดีมีความเชี่ยวชาญในการขายแต่ละประเภทจะมี

ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานกับลูกค้าสามารถก าหนดเขตการขายกร

เยี่ยมเยือนลูกค้า สามารถให้ค าปรึกษาแก่พนักงานเกี่ยวกับวิธีการขายตามกระบวนการขายได้

4.มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ประเภทของสินค้าและบริการเป็นตัวก าหนดพื้นฐาน

ความรู้ความสามารถในการขาย เช่น สินค้าที่ออกใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ผู้บริหารงานขาย

จะต้องมีพื้นฐานการศึกษาที่ดีพอ

5.มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสินค้าทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความเชื่อมั่น

ในตัวสินค้าและบริการที่ตนเองเสนอขาย

6.มีความขยันหมั่นเพียรและความอดทนในการท างาน มีความทะเยอทะยานในความก้าวหน้า

ของงานเพื่อจะส่งผลต่อรายได้ พนักงานขายต้องอดทนเพราะงานต้องเหนื่อยทั้งกายทั้งใจและ

ความคิด จึงจะน ามาซึ่งความส าเร็จของพนักงาน

7.มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกิจการ รักษาผลประโยชน์ให้แก่กิจการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของ


กิจการ
8.ผู้บริหารงานขายสามารถวิเคราะห์งาน(Job Analysis) และก าหนดรายละเอียดของงาน(Job


Specification)

9.มีความรู้สึกที่ดีต่องานขาย(Sales Sense) รวมทั้งมีความรู้สึกที่ดีต่อกิจการ ลูกค้าและคู่แข่งขัน

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคุณสมบัติของพนักงานขายที่ประสบความส าเร็จในอาชีพขายของ

บริษัทค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้


1.คุณสมบัติของพนักงานขายภาคสนาม

2.ความรู้เรื่องงานการขาย

3.ความรู้ในการปฎิบัติงานขาย

4.คุณสมบัติที่ช่วยเสริมสร้างในงานอาชีพขาย
รายได้(Income)ของผู้ประกอบอาชีพการขาย หมายถึง ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการ

ประกอบอาชีพเป็นพนักงานขาย ซึ่งอาจเป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้ผลประโยชน์เกื้อกูล

(Fringe Benefits) หมายถึง ค่าตอบแทนในรูปสวัสดิการต่างๆ เช่น ที่พักอาศัย การรักษาพยาบาล


การประกันชีวิต และอื่นๆ

วิธีการให้ค่าตอบแทนผลงานของพนักงานขาย ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้


1. สินค้าหรือบริการนั้นหายากหรือง่าย ใหญ่หรือเล็ก ยุ่งยากซับซ้อน2.การปฏิบัติงาน ยากล าบากหรือสะดวกสบาย ต้องเดินทางไกล


3.ความรู้ความสามารถของพนักงานขายแต่ละคน


4.ประสบการณ์ในการท างานด้านการขายของแต่ละบุคคล


5.ลักษณะของกิจการค้า เช่น ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่วัตถุประสงค์ของการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานขาย


1.เพื่อสร้างความพอใจ ขวัญก าลังใจในการท างาน

2.เพื่อจูงใจให้พนักงานขายได้ใช้ความสามารถในการท างานได้อย่างเต็มที่และดีขึ้น

3.เพื่อสร้างความยุติธรรม ความแน่นอน และความมีเหตุผลในการจ่ายค่าตอบแทน

4.เพื่อควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ


ลักษณะค่าตอบแทนของพนักงานขาย มีดังนี้1.เงินประจ าเดือน

2.ผลตอบแทนเป็นค่านายหน้า

3.เงินเดือน ค่านายหน้าบวกโบนัส

4.แบ่งผลก าไร

5.เบิกค่าใช้จ่าย

6.ให้ผลประโยชน์เกื้อกูล

7.ส่วนลดส าหรับพนักงานขาย

ผู้ที่เป็นพนักงานขายสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญๆ ในธุรกิจได้

หากแต่ต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเองและส่วนรวมเป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลต่ออาชีพ

ทางการขายท าให้พนักงานขายมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งต่างๆ ได้โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ

คือ


1.ระดับบริหาร (Executive Level) มีต าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.1 ผู้จัดการฝ่ายขายหรือผู้จัดการขาย (Sales Manager)โดยทั่วไปกิจการจะระบุต าแหน่ง

ทางการขายไว้ว่าอยู่ในระดับใด ต้องมีความรับผิดชอบอะไรบบ้าง เช่น ผู้อ านวยการขาย

ผู้จัดการขายทั่วไป ความรับผิดชอบคือ พยายามบริหารงงานเพื่อให้ได้ยอดขายมากที่สุด

1.2 ผู้จัดการขายภาค(Regional or District Sales Manager) ผู้จัดการขายภาครับผิดชอบในการ

ขาย และรักษาสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีภายในอาณาเขตตลาดที่ได้รับมอบหมาย ภารกิจส่วนใหญ่

คล้ายกับผู้จัดการทั่วไป

1.3 ผู้จัดการแผนกขาย (Divisional Sales Manager)กิจการขนาดปานกลางและขนาดใหญ่

ส่วนมากแบ่งเบาภาระการควบคุมดูแลให้แก่ผู้อื่น พนักงานขายจ านวนมากต้องรายงานติดต่อ

โดยตรงกับผู้บริหารงาน

1.4 หัวหน้าหน่วยงาน(Sales Supervisors) ต าแหน่ง”ซุป” หรือหัวหน้าฝ่ายขาย นับว่าเป็น

ต าแหน่งบริหารชั้นล่างสุด คือ เป็นนายระดับแรกของพนักงานขาย ซึ่งงานส่วนเป็นจะเกี่ยวข้อง

กับความสามารถในการควบคุมดูแลบุคลากรและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2. ระดับปฎิบัติงาน (Practitioner Level)มีต าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1 พนักงานฝึกหัดขาย(Trainee)เป็นบุคคลที่ทางบริษัทหรือองค์กรรับเข้ามาในฐานะพนักงาน

ฝึกหัดขาย โดยจะให้เวลาในการฝึกหัดงานที่เกี่ยวกับการขาย หรือบางแห่งจะให้พนักงานเหล่านี้

รับการอบรมระยะสั้นๆ

2.2 พนักงานขาย(Salesman)เมื่อผ่านขั้นพนักงานฝึกหัดขายแล้ว ทางบริษัทหรือองค์กรจะ

พิจารณาให้ไปท าหน้าที่พนักงานขายในแผนกต่างๆ ตามความเหมาะสม จึงเป็นโอกาสของ

พนักงานขายเองว่าจะพยายามใช้ความรู้

2.3ผู้จัดการแผนก เมื่อพนักงานมีผลงานดดีเด่น สามารถท ายอดขายได้ตามเป้าหมายก็อาจจะ

ได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นผู้จัดการแผนก ซึ่งคอยควบคุมงานทุกอย่างในแผนกของตน

2.4 ผู้ช่วยผู้จัดซื้อ หากความดีความชอบนั้นเป็นผลปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์อยู่สม ่าเสมอ

ความก้าวหน้าย่อมดีตลอดเวลา จากต าแหน่งผู้จัดการแผนกก็จะได้เป็นผู้ช่วยผู้จัดซื้อโดย

รับผิดชอบเกี่ยวกับดูแลสินค้าในคลังสินค้า


2.5 ผู้จัดผู้ซื้อ เป็นล าดับความก้าวหน้าที่สูงขึ้น โดยจะท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าทุกชนิด
ทุกประเภทของบริษัท หรือองค์กรเพื่อน ามาจ าหน่าย และต้องรับผิดชอบในการวางแผนเกี่ยวกับ


การคัดเลือก ก าหนดราคาขาย จัดส่งสินค้าไปยังที่ต่างๆ

2.6ผู้จัดการฝ่ายสินค้า เป็นผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับสินค้าทั้งหมด โดยจะต้องคอยควบคุมการ

ปฎิบัติงานด้านสินค้าให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อหรือขายซึ่งสินค้า

นั้นอาจจะมีการแบ่งชนิด ประเภท ออกเป็นแผนกหรือฝ่ายขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการผู้จัดการ

ฝ่ายสินค้าก็จะต้องดูแลการท างานของแผนกต่างๆ

2.7 ผู้จัดการร้าน เป็นต าแหน่งสูงสุดของธุรกิจการขายปลีก ซึ่งต้องมีหน้าที่รับผิดชอบการ

ด าเนินงานขององค์กรทั้งหมด

ในบรรดาอาชีพทั้งหลาย อาชีพการขาย ไม่ว่างานขายอุตสาหกรรม การขายส่งหรืองาน

ขายปลีกจะเป็นผู้มีโอกาสก้าวหน้าสูงกว่าอาชีพอื่นๆ บางคนอาจจะมีความก้าวหน้าสูงสุดโดยใช้

เวลาอันสั้นการที่จะประสบความส าเร็จในอาชีพขายขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ3ประการ คือ ความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน

โอกาสก้าวหน้าส าหรับผู้ประกอบอาชีพการขายมีอยู่หลายประการ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

1.มีอัตรารายได้สูง ในหน่วยงานด้วยกัน ผู้ท างานด้านการขายจะมีรายได้สูงกว่าผู้ท างานด้านอื่น

เช่น ด้านการผลิต ด้านบัญชี หรือด้านบุคคล หรือแม้เปรียบเทียบอาชีพขายกับอาชีพอื่นๆใน

ระดับเดียวกัน

2.มีโอกาสเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นเร็วกว่า ในบรรดาอาชีพทั้งหลาย กการเลื่อนต าแหน่งอาจมีการ

พิจารณาเงื่อนไขหลายประการ เช่น วุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

นอกจากนี้ การเลื่อนต าแหน่งจะต้องเป็นไปตามล าดับขั้น

3.มีอิสระในการท างาน ผู้ที่ท างานส านักงานจะต้องไปกลับตามเวลา คร ่าเคร่งท างานตลอดวัน

และต้องปฎิบัติงานตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด แต่นักขาย (ยกเว้นงานขายประจ าห้างหรือนัก

ขายประจ าตู้สินค้า)จะออกไปท างานนอกสถานที่

4.งานท้าทายและน่าตื่นเต้น งานส านักงานมักเป็นงานประจ า จะท างานจ าเจซ ้าซากน่าเบื่อหน่าย

ส่วนงานขายจะพบปะลูกค้ามากหน้า ต่างเวลา ต่างสถานที่ การค้าขายมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่

ตลอกเวลาท าให้ตื่นเต้นเร้าใจ

5.มีโอกาสในการเข้าสังคมและการท่องเที่ยว อาชีพขายท าให้พบปะลูกค้ามากหน้าหลายตา ทุก

ระดับและทุกอาชีพ ท าให้นักขายมีสังคมกว้าง บุคคลที่พบปะอาจจะกลายเป็นเพื่อนผู้เคารพนับ

ถือ หรือผู้ที่ช่วยเหลือเราในโอกาสต่อไป

6.สังคมยอมรับ ในสมัยก่อน อาชีพค้าขายเป็นอาชีพไม่มีเกียรติ ถึงกับมีค าพูดเปรียบเทียบไว้ว่า”

สิบพ่อค้าไมเท่าหนึ่งพระยาเลี้ยง” แต่ในสมัยปัจจุบันทัศนคตินี้เปลี่ยนไป อาชีพขายมีบทบาท

มากขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

7.เปลี่ยนงานได้ง่าย ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังก้าวไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่

หรือ NICS. (Newly Industrialized Countries)เมื่อมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมก็จะต้องมีผู้น า

ผลิตถัณฑ์ ไปจ าหน่ายซึ่งได้แก่นักขายนั่นเองสรุปอาชีพการขายเป็นอาชีพที่มีบทบาทส าหรับทุกประเภท อาชีพการขายสร้างปประโยชน์ทั้งแก่
ผู้ขายและผู้ซื้อ กล่าวคือท าให้ผู้ขายมีรายได้จากการด าเนินกิจการ และท าให้ผู้ซื้อมีสินค้าส าหรับ


สนองความต้องการของตนเอง ซึ่งอาชีพขายถือเป็นอาชีพที่ส าคัญอาชีพหนึ่ง ผู้ประกอบอาชีพ

การขายจะต้องเป็นผู้ที่มีใจรัก มีความตั้งใจ และที่ส าคัญจะต้องปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองให้

เหหมาะสม ให้เป็นที่ต้องการของนายจ้าง และลูกค้า


การประกอบอาชีพการขายจะได้รับทั้งรายได้ในรูปของเงินเดือน ค่านายหน้า โบนัส และ

ผลประโยชน์เกื้อกูล หมายถึงค่าตอบแทนในรูปสวัสดิการต่างๆ อีกด้วย ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจการ

นอกจากนี้การเป็นพนักงานขายยังมีโอกาสก้าวหน้าขึ้นสู่ต าแหน่งต่างๆ จนถึงผู้บริหารระดับสูง

อ้างอิงhttps://sites.google.com/site/karkhaybeuxngt/hnwy?fbclid=IwAR3QH1mnx


M8rQEjFKvC24CyHoMRlWSqJj5ouz8IPpj2zFC5IB8Gk-d4u8sI

เสนอ อาจารย์ วงเดือน พูลสวัสดิ์

จัดท าโดย


1.นางสาว ยศวรรณ โฆษณา ชั้น ปวส.1/5 เลขที่ 29 แผนกการบัญชี2.นางสาว ปุณยนุช สุขส าราญ ชั้น ปวส.1/5 เลขที่ 27 แผนกการบัญชี


3.นางสาว ศรวณีย์ บุญจันทร์ ชั้น ปวส.1/5 เลขที่ 35 แผนการบัญชี


Click to View FlipBook Version