The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Siriwimon Damchan, 2020-10-29 10:51:50

กบฎบวรเดช

กบฎบวรเดช

การเมืองการปกครอง ปการศึ กษาที

กบฎ 3652/2
บวรเดช

เชนลนัาขยมทสัธี ืบ1ย4สมกศุลึกษโากปศทัยี 6/2

ECAFERP หนงั สอื เล่มนจี ดั ขนึ เพอื ใหผ้ อู้ ่าน
ไดค้ วามรเู้ กียวกับความเปนมา
การเตรยี มการ ผลลัพธข์ องกบฎ
บวรเดช

นายสืบสกุล โกศัย

CONTENTS P.01 เหตุแหง่ กบฎ
P.03 การเตรยี มการของกบฎ
P.04 เหตุการกบฎ
P.05 ผลลัพธ์

POLITICS

THAILAND

เหตแุ หง่ กบฎ

รฐั บาลคณะราษฎรไม่ได้ไว้วางใจในตัวพระองค์เจ้าบวรเดช
ผู้มีอิทธพิ ลในสายทหารบกมากเท่าไหร่ รฐั บาลชอบส่งสายไป
แย้มพรายใหพ้ ระองค์วางตัวอยู่เฉยๆ แล้วจะทรงได้ดิบได้ดีเองใน
ภายหลัง พระองค์เจ้าบวรเดชก็ทราบดีว่าตัวเองตกอยู่ในฐานะไม่
เปนทีไว้วางใจ ความไม่พอใจเหล่านีทับถมอยู่ในใจของพระองค์เจ้า
บวรเดชเรอื ยมา

DROWYE การก่อการกบฏของพระองค์เจ้าบวรเดชในครงั นี
เกิดจากความมุ่งหวงั อํานาจทางการเมืองมากกวา่ อย่างอืน
นับตังแต่สมัยทีทรงลาออกจากเสนาบดีกลาโหมก่อนการ
เปลียนแปลงการปกครองแล้ว เมือทรงพลาดพลังจาก
ตําแหน่งนายกรฐั มนตรที ีทรงมุ่งหวงั การถูกกีดกันจาก
อํานาจทางการเมือง เปนเหตุทีกระตุ้นใหพ้ ระองค์ก่อการยึด
อํานาจจากคณะราษฎร

พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าบวรเดช อดีต
เสนาบดีกลาโหม ผู้นาํ การ
กบฏ

POLITICS

THAILAND

การเตรยี มการของกบฎ

คณะผู้ก่อการเรมิ ชกั ชวนหาพรรคพวกทังในหมู่ทหารนอกและในประจาํ การ การ

ประชุมของคณะผู้ก่อการครงั แรกเกิดขึนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2476 โดยมีพันเอก

พระยาศรสี ิทธสิ งคราม พันโทหลวงพลหาญสงคราม และรอ้ ยโทจงกล ไกรฤกษ์ การ
ประชุมครงั ทีสองเกิดขึนในเดือนสิงหาคมทีบ้านหลวงพลหาญสงคราม เปนการประชุม
ระหว่างผู้แทนทหารหวั เมืองต่างๆ การประชุมครงั ทีสามเกิดขึนในต้นเดือนตุลาคมที
บ้านพันเอกพระยาไชเยนทรฤ์ ทธริ งค์ในจังหวัดนครราชสีมา ซงึ ทีประชุมตกลงใหใ้ ชช้ อื

แผนว่า "แผนล้อมกวาง" และตกลงใชเ้ มืองโคราชเปนกองบัญชาการใหญ่

TIMELINE

เหตกุ ารณก์ บฎ กาล
เวลา

"กบฏย11ดึ ทต่งุ ลุดาอคนมเมอื ง" "กร1งุ 2เทตพลุ ตาอคบมโต้" "ก1บฏ3อต่อลนุ ากคํามลัง"

2476 2476 2476

"ร1ฐั4บาตลลุ ราุกคไมล่" "1ก5บ–ฏ24แตตกลุพาา่ คยม"

2476 2476

THAILAND

ผลลัพธ์ ข้อ
สรุป

พระบาทสมเด็จประปกเกล้าฯมี รฐั บาลจดั ตังศาลพเิ ศษขนึ
พระราชกระแสจากพระตําหนักเขาน้อย พจิ ารณาพพิ ากษาคดีเกียวกับการ
จงั หวดั สงขลา แนะนําใหร้ ฐั บาลประกาศ กบฏและจลาจล คําพพิ ากษาถือเปน
อภัยโทษใหแ้ ก่ผรู้ ว่ มก่อการจลาจลตลอด เด็ดขาดไมม่ อี ุทธรณ์ฎีกา มผี ถู้ กู
จนนายทหารและบุคคลทีไมใ่ ชห่ วั หน้าหรอื
คนสาํ คัญในการกระทําครงั นีเสยี โดยเรว็ จ3บั 1ก8มุ กควาน่ หใกชรเ้ วอ้ ลยาคพนจิ ามรกี ณาราสคง่ วฟามอง

นานนับป

25 ตลุ าคม 29 ตลุ าคม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MEMORY YOU
Next Book
Hechicera Diario 29/10/2020