The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by PENERBITAN PELANGI SDN BHD, 2021-03-01 02:51:32

Perfect PBD Tahun 5 - Matematik

Perfect PBD Tahun 5 - Matematik

Perfect PELANGI
PBDPentaksiran Bilik Darjah
5Tahun
Fokus PBD KSSR

• Memenuhi keperluan

Pentaksiran Bilik Darjah
• Berdasarkan DSKP
• Merujuk Buku Teks
• Mengintegrasikan PAK-21

& PdPc

Fokus UPSR Matematik

100% Praktis
berformat UPSR

INFO KBAT Leow Yong Wei

RESOS GURU Mesra guru dengan Strategi PdPc dan Jawapan Lengkap

PerfectPBDPentaksiran Bilik Darjah
Tahun
5Matematik
KSSR

Leow Yong Wei

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 2021
Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh
diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran, atau ditukarkan dalam
apa-apa bentuk atau dengan alat apa jua pun, sama ada dengan cara
elektronik, sawat, gambar, rakaman atau sebagainya, tanpa kebenaran
daripada Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. terlebih dahulu.

ISBN: 978-967-2930-27-3
Cetakan Pertama 2021

Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. (89120-H)

Lot 8, Jalan P10/10, Kawasan Perusahaan Bangi,
Bandar Baru Bangi, 43650 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel: 03-8922 3993 Faks: 03-8926 1223 / 8920 2366 E-mel: [email protected]
Pertanyaan: [email protected]

Dicetak di Malaysia oleh The Commercial Press Sdn. Bhd.
Lot 8, Jalan P10/10, Kawasan Perusahaan Bangi, Bandar Baru Bangi, 43650 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Sila layari www.ePelangi.com/errata untuk mendapatkan pengemaskinian bagi buku ini (sekiranya ada).

KANDUNGAN

Rekod Pencapaian Pentaksiran Murid (iii) - (iv)

UNIT 1 Nombor Bulat dan Operasi 1
UNIT 2 Pecahan, Perpuluhan dan Peratus Online Quick Quiz Kod QR 25
UNIT 3 Wang
UNIT 4 Masa dan Waktu 27
UNIT 5 Panjang, Jisim dan Isi Padu Cecair Online Quick Quiz Kod QR 41
UNIT 6 Ruang
UNIT 7 Koordinat, Nisbah dan Kadaran 43
UNIT 8 Pengurusan Data Online Quick Quiz Kod QR 56

58
Online Quick Quiz Kod QR 71

73
Online Quick Quiz Kod QR 90

92
Online Quick Quiz Kod QR 104

106
Online Quick Quiz Kod QR 119

121
Online Quick Quiz Kod QR 131

Kertas Model Pra-UPSR 133 – 148

Jawapan J1 - J8

BONUS Strategi PdPc

untuk Guru Panduan RPH eksklusif untuk guru
http://www.epelangi.com/PerfectPBD/Matematik/Tahun5/
StrategiPdPc.pdf

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. ii

STRATEGI PdPc

UNIT 1 Nombor Bulat dan Operasi

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan Penguasaan (TP)

(SK)

1.1 Nilai nombor 1.1.1 Menyatakan nombor hingga 1 000 000: S1 –
1.1.2 (i) Membaca sebarang nombor dalam perkataan. S2 –
Buku Teks (ii) Menyebut sebarang nombor dalam bentuk angka. S3 –
m.s 1 – 9 (iii) Menulis nombor dalam angka dan perkataan. S4 –
S5 TP 3
Menentukan nilai nombor hingga 1 000 000: S6 TP 3 3–7
(i) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang S7 TP 3
S8 TP 3
nombor. S9 TP 3
(ii) Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat S10 TP 3
S11 TP 3
dan nilai digit. S12 TP 3
(iii) Membandingkan nilai dua nombor. S13 TP 3
(iv) Menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib S14 TP 3
S15 TP 3
menurun. S16 TP 3
(v) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib S17 TP 3
KBAT
menaik dan menurun. Mengaplikasi
Nilai Murni
BBM PAK-21 Amanah
Kad imbasan Gallery Walk

EMK i-THINK
Bahasa
Cadangan PdPc Peta Dakap

1. Murid membaca nombor yang terdapat pada paparan komputer dan kad imbasan.
2. Murid menyebut nombor secara rawak menggunakan kad nombor secara berkumpulan.
3. Wakil murid sebut dan murid lain menulis nombor dalam angka di atas kertas berlaminat.
4. Murid hafal nilai tempat dengan cara “sa pu ra ri puri rari”.
5. Murid menggunakan peta dakap untuk mencerakinkan nombor.
6. Murid menggunakan garis nombor untuk membandingkan nilai dua nombor.
7. Murid menjalankan aktiviti Gallery Walk untuk menyusun nombor secara berkumpulan terhadap beberapa keping kad

nombor yang diberi di setiap stesyen.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Penguasaan (TP)

Kandungan (SK)

1.2 Nombor perdana 1.2.1 Mengenal pasti nombor perdana dalam lingkungan 100. S18 TP 2 8

Buku Teks S19 TP 2
m.s 10 – 11
S20 TP 2
BBM PAK-21 KBAT
Paparan LCD, TMK Think-Pair-Share
Mengaplikasi
EMK i-THINK Nilai Murni

Sains dan Teknologi – Baik hati

Cadangan PdPc

1. Murid menggunakan kad nombor untuk mengenal pasti nombor perdana.
2. Murid warna dan senaraikan 25 nombor perdana dalam lingkungan 100.
3. Murid menjawab kuiz nombor perdana secara individu dan berpasangan.

EG 1 –1

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Penguasaan (TP)
1.3.1 Menganggar suatu kuantiti berdasarkan set rujukan yang
Kandungan (SK) diberi dan menentukan kewajaran jawapan. S24 TP 3 10
S25 TP 3
1.3 Penganggaran

Buku Teks
m.s 14 – 15

BBM PAK-21 KBAT
Buku Aktiviti, lembaran kerja Project-Based Learning Mengaplikasi

EMK i-THINK Nilai Murni

Patriotisme – Belas kasihan
Cadangan PdPc

1. Murid menjalankan aktiviti simulasi untuk menganggar menggunakan situasi harian.
2. Murid menjalankan aktiviti meneka bilangan manik di dalam bekas berpandukan set rujukan yang diberi.
3. Murid menggunakan istilah menganggar seperti lebih kurang, hampir penuh.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Penguasaan (TP)

Kandungan (SK)

1.4 Pembundaran 1.4.1 Membundarkan nombor bulat hingga ratus ribu terdekat. S26 TP 3
1.4.2 Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu
Buku Teks 10 – 11
m.s 16 – 18 nombor yang telah dibundarkan hingga ratus ribu terdekat.
S27 TP 3

BBM PAK-21 KBAT
Kad nombor Hot Seat Menganalisis

EMK i-THINK Nilai Murni

Kelestarian Alam Sekitar Peta Titi Bertanggungjawab
Cadangan PdPc

1. Murid menjawab kuiz secara Hot Seat iaitu seorang murid dilantik secara bergilir-gilir untuk memberi soalan kepada
rakan dan latih tubi pembundaran.

2. Murid berbincang nombor-nombor yang boleh dibundarkan sehingga ratus ribu terdekat dalam kumpulan dengan
kaedah peta bulatan, peta titi atau peta buih.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Penguasaan (TP)

Kandungan (SK)

1.5 Pola nombor 1.5.1 Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi secara S21 TP 3 9
1.5.2 tertib menaik dan menurun satu-satu hingga sepuluh- S22 TP 3
Buku Teks sepuluh, seratus-seratus, seribu-seribu, sepuluh ribu-sepuluh S23 TP 3
m.s 12 – 13 ribu dan seratus ribu-seratus ribu.
Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi secara
tertib menaik dan menurun.

BBM PAK-21 KBAT

Kad imbasan Round Table Menganalisis

EMK i-THINK Nilai Murni

Keusahawanan Peta Titi Berani kerana benar

Cadangan PdPc

1. Murid bincangkan siri nombor dan mengenal pasti pola.
2. Murid melengkapkan pelbagai pola nombor mengikut tertib menaik atau menurun secara Round Table.

3. Murid memberi jawapan secara berlisan.

EG 1 –2

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Penguasaan (TP)

Kandungan (SK)

1.6 Operasi asas 1.6.1 Menyelesaikan ayat matematik tambah hingga lima nombor S28 TP 3
1.6.2 melibatkan nombor hingga enam digit dan hasil tambahnya S29 TP 3
Buku Teks 1.6.3 dalam lingkungan 1 000 000. S30 TP 3
m.s 19 – 37 1.6.4 Menyelesaikan ayat matematik tolak melibatkan hingga tiga S31 TP 3
nombor dalam lingkungan 1 000 000. S32 TP 3
Menyelesaikan ayat matematik darab bagi sebarang nombor S33 TP 3 11 – 15
hingga enam digit dengan nombor hingga dua digit, 100 dan S34 TP 3
1 000, hasil darabnya hingga 1 000 000. S35 TP 3
Menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan sebarang
nombor dalam lingkungan 1 000 000 dengan nombor hingga
dua digit, 100 dan 1 000.

S36 TP 3

S37 TP 3

BBM PAK-21 KBAT
TMK Self-Presentation Mengaplikasi

EMK i-THINK Nilai Murni

Kelestarian Global – Berdedikasi
Cadangan PdPc

1. Murid menganggarkan jawapan sebelum mencari jawapan sebenar.
2. Murid menjalankan operasi asas dengan pelbagai kaedah dalam buku teks.
3. Murid belajar cara mudah bagi mendarab dan membahagi nombor ganda 10, 100 dan 1 000.
4. Murid membuat semakan kewajaran jawapan dengan operasi songsangan.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Penguasaan (TP)

Kandungan (SK)

1.7 Operasi 1.7.1 Mengira operasi bergabung, dalam lingkungan 1 000 000, TP 2
bergabung tanpa dan dengan tanda kurung: S40
(i) Tambah dan darab 17 – 18
Buku Teks (ii) Tolak dan darab TP 3
m.s 40 – 49 (iii) Tambah dan bahagi TP 2
(iv) Tolak dan bahagi S41
TP 3
BBM PAK-21 KBAT
Buku aktiviti Self-Presentation Mengaplikasi
Nilai Murni
EMK i-THINK Berhati-hati

Alat tayang –
Cadangan PdPc

1. Murid terangkan langkah-langkah untuk mengira operasi bergabung secara berlisan.
2. Murid belajar kaedah BODMAS dan membuat latihan dalam kad imbasan.

EG 1 –3

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Penguasaan (TP)

Kandungan (SK)

1.8 Penggunaan anu 1.8.1 Menentukan nilai satu anu bagi ayat matematik darab TP 1 16
1.8.2 melibatkan satu kali pendaraban dengan hasil darabnya S38
Buku Teks hingga 1 000 000.
m.s 38 – 39 TP 3
Menentukan nilai satu anu bagi ayat matematik bahagi TP 1
melibatkan sebarang nombor dengan nombor hingga dua S39
digit, 100 dan 1 000 dalam lingkungan 1 000 000. TP 3

BBM PAK-21 KBAT
Kad imbasan Self-Presentation Menganalisis

EMK i-THINK Nilai Murni

Pendidikan kesihatan – Hemah tinggi
Cadangan PdPc

1. Murid menjalankan simulasi untuk mencari nilai anu dengan cara songsangan.
2. Murid membina soalan melibatkan anu dengan kad manila dan tukar dengan kawan.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Penguasaan (TP)

Kandungan (SK)

1.9 Penyelesaian 1.9.1 Menyelesaikan masalah melibatkan nombor bulat hingga S42 TP 4
masalah 1.9.2 1 000 000 dalam situasi harian. TP 4
1.9.3
Buku Teks Menyelesaikan masalah harian bagi operasi asas dan S43
m.s 50 – 59 operasi bergabung, hasilnya dalam lingkungan 1 000 000.
TP 5 19 – 22
Menyelesaikan masalah operasi darab dan bahagi dalam
situasi harian melibatkan satu anu. S44 TP 5
TP 5

S45
TP 6

BBM PAK-21 KBAT
Buku aktiviti Problem-Based Learning Mengaplikasi, menganalisis

EMK i-THINK Nilai Murni

Kemahiran berfikir – Kasih sayang

Cadangan PdPc

1. Bimbing murid untuk mencari kata kunci dalam masalah yang diberi dengan menggariskan maklumat penting.

2. Bimbing murid untuk membina ayat matematik secara individu dan berpasangan berpandukan masalah yang diberi.

3. Murid menjalankan aktiviti Problem-Based Learning menggunakan pelbagai strategi seperti melukis rajah (Thinking
Blocks), bekerja ke belakang dan menaakul secara mantik.

4. Murid terangkan langkah-langkah penyelesaian masalah secara berlisan.

5. Murid selesaikan masalah secara berpasangan.

EG 1 –4

unit Tarikh: ......................................
Tema: Nombor dan Operasi
1
Nombor Bulat dan Operasi

NotaP Pintar

1. Nombor ribu
Angka 326 451
Perkataan
Tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu

2. Setiap digit bagi suatu nombor mempunyai nilai tempat dan nilai digit masing-masing.

Digit 3 2 6 4 5 1
sa
Nilai tempat ratus ribu puluh ribu ribu ratus puluh 1

Nilai digit 300 000 20 000 6 000 400 50

3. Cerakinkan 306 452 mengikut nilai tempat dan nilai digit.

Nilai tempat 3 ratus ribu + 0 puluh ribu + 6 ribu + 4 ratus + 5 puluh + 2 sa

Nilai digit 300 000 + 6 000 + 400 + 50 + 2

4. Membandingkan nombor

Kes 1: 62 753 5 digit Nombor 6 digit lebih besar daripada nombor 5 digit
162 753 → 162 753 lebih besar daripada 62 753

6 digit → 162 753 > 62 753 atau 62 753 < 162 753

Kes 2: 821 409 60 000 > 20 000 → 861 409 lebih besar daripada 821 409
861 409

5. Susunan nombor
Menyusun 361 094, 361 940, 316 094, 316 940 mengikut tertib tertentu.
Tertib menaik → menyusun nombor dari terkecil hingga terbesar dari kiri ke kanan
→ 316 094, 316 940, 361 094, 361 940
Tertib menurun → menyusun nombor dari terbesar hingga terkecil dari kiri ke kanan
→ 361 940, 361 094, 316 940, 316 094

6. Rangkaian nombor

207 916 , m , 412 335 , n , 927 008

(a) Untuk nilai m, terima sebarang nombor di antara 207 916 dan 412 335.

Contoh: 345 678

(b) Untuk nilai n, terima sebarang nombor di antara 412 335 dan 927 008.
TandatanganCGounruto: h: 765 432 Tarikh:

1 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Matematik Tahun 5 Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

7. Mengenal pasti pola dan melengkapkan pola nombor.
Contoh:

318 402 , 418 402 , 518 402 , n , 718 402

‫ ܨ‬Kenal pasti pola +100 000 +100 000

318 402 , 418 402 , 518 402 , n , 718 402
Pola nombor tertib menaik seratus ribu-seratus ribu.

‫ ܨ‬n = 518 402 + 100 000 = 618 402

8. Nombor perdana ialah nombor yang mesti: Nombor perdana dalam lingkungan 100.
(i) lebih daripada nombor 1. 2 3 5 7 11
(ii) hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47
Terdapat 25 nombor perdana dalam lingkungan 100. 53 59 61 67 71
73 79 83 89 97
9. Anggarkan bilangan guli dalam bekas P berdasarkan
kuantiti guli dalam bekas Q sebagai set rujukan. Bekas P Bekas Q
Kuantiti guli dalam bekas P adalah lebih kurang separuh 400 biji
daripada kuantiti guli dalam bekas Q.
Maka, bilangan guli dalam bekas P adalah lebih kurang
200 biji.

10. +1 pada digit yang berada pada nilai tempat yang

dibundarkan (digaris) jika digit yang dibulatkan (digit di

sebelah kanan) = 5, 6, 7, 8, 9

+0 pada digit yang dibundarkan (digaris) jika digit yang dibulatkan = 0, 1, 2, 3, 4

Contoh 1: 6 +80 3 5 4 2 (bundarkan kepada puluh ribu yang terdekat)

680000 semua digit di sebelah kanan nombor

yang bergaris ditukarkan kepada sifar

Contoh 2: 4+1 7 1 0 3 5 (bundarkan kepada ratus ribu yang terdekat)

500000 semua digit di sebelah kanan nombor
yang bergaris ditukarkan kepada sifar

11. Operasi bergabung
Kes 1: Tanpa tanda kurung
(a) Tambah dan darab: Selesaikan operasi darab dahulu, diikuti operasi tambah
(b) Tolak dan darab: Selesaikan operasi darab dahulu, diikuti operasi tolak
(c) Tambah dan bahagi: Selesaikan operasi bahagi dahulu, diikuti operasi tambah
(d) Tolak dan bahagi: Selesaikan operasi bahagi dahulu, diikuti operasi tolak

Kes 2: Dengan tanda kurung
Selesaikan operasi dengan tanda kurung dahulu, diikuti operasi yang seterusnya.

12. Penggunaan anu
Kes 1: Menentukan nilai anu bagi ayat matematik darab

4 × a = 20 b × 6 = 18
a = 20 ÷ 4 b = 18 ÷ 6
a =5 b =3

Kes 2: Menentukan nilai anu bagi ayat matematik bahagi

56 ÷ c = 8 d ÷ 9 = 10 INFO
c = 56 ÷ 8 d = 10 × 9
d = 90 Tarikh:
Tandatangan Gcu=ru7:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 2

Matematik Tahun 5 Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

Modul PBD Praktis DSKP

1.1 Nilai nombor Halaman Buku Teks: 1 – 9

1. Baca dan tandakan (✓) pada nombor yang betul. 302 458 S.P. 1.1.1(i)
(a) Tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh lapan
312 458


(b) Sembilan ratus empat ribu tujuh ratus lapan puluh empat 904 784 940 784


(c) Tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus enam 730 606 730 660


(d) Dua ratus empat puluh lima ribu lapan ratus sebelas 245 801 245 811


2. Sebut dan padankan nombor dengan perkataan. S.P. 1.1.1(ii)

(a) 402 305 • • Empat ratus dua ribu tiga puluh lima

(b) 420 350 • • Empat ratus dua ribu tiga ratus lima

(c) 402 035 • • Empat ratus dua puluh ribu lima ratus tiga

(d) 420 503 • • Empat ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh

3. Tulis nombor berikut dalam bentuk angka. S.P. 1.1.1(iii)

(a) 135 629 Seratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan

(b) 316 007 Tiga ratus enam belas ribu tujuh

(c) 571 803 Lima ratus tujuh puluh satu ribu lapan ratus tiga

(d) 835 414 Lapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat belas

4. Tulis nombor berikut dalam perkataan. S.P. 1.1.1(iii)

(a) 281 364 Dua ratus lapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat

(b) 416 263 Empat ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh tiga

(c) 708 164 Tujuh ratus lapan ribu seratus enam puluh empat

(d) 919 080 Sembilan ratus sembilan belas ribu lapan puluh

Tandatangan Guru: Tarikh:

3 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Matematik  Tahun 5  Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

Tahap Penguasaan (TP) Menguasai Belum Menguasai

TP 3: Menentukan nilai nombor termasuk menganggar, membundar dan
melengkapkan pola nombor hingga 1 000 000.

5. Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. S.P. 1.1.2(i) TP 3

Nombor (a) 139 425 (b) 280 716 (c) 403 691 (d) 623 517 (e) 900 863
puluh ratus
Nilai tempat puluh ribu ribu ratus ribu 10 800

Nilai digit 30 000 0 400 000

6. Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang paling besar. S.P. 1.1.2(i) TP 3

Nombor Nilai tempat Nilai digit
(a) 218 063 ribu 8 000
(b) 345 172 puluh 70
(c) 460 321
(d) 503 014 puluh ribu 60 000
(e) 813 945 ratus ribu 500 000

ratus 900

7. Isi tempat kosong dengan menulis nombor yang memenuhi pernyataan yang berikut.

S.P. 1.1.2(i) TP 3

605 194 , 340 921 , 721 359 , 465 032

(a) Nilai tempat bagi digit 0 dalam nombor ini ialah ribu. 340 921

(b) Nilai tempat bagi digit 4 dalam nombot ini ialah ratus ribu. 465 032

(c) Nilai digit bagi digit 9 dalam nombor ini ialah 90. 605 194

(d) Nilai digit bagi digit 2 dalam nombor ini ialah 20 000. 721 359

8. Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai tempat. S.P. 1.1.2(ii) TP 3

(a) 219 367 = 2 ratus ribu + 1 puluh ribu + 9 ribu + 3 ratus + 6 puluh + 7 sa

(b) 5 ratus ribu (c) 6 ratus ribu

7 puluh ribu 0 puluh ribu

572 413 2 ribu 608 192 8 ribu
4 ratus 1 ratus

1 puluh 9 puluh

3 sa 2 sa

Tandatangan Guru: Tarikh:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 4

Matematik  Tahun 5  Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi   

Tahap Penguasaan (TP) Menguasai Belum Menguasai

TP 3: Menentukan nilai nombor termasuk menganggar, membundar dan S.P. 1.1.2(ii) TP 3
melengkapkan pola nombor hingga 1 000 000.
300 000
9. Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai digit. 70 000

(a) 439 815 = 400 000 + 30 000 + 9 000 + 800 + 10 + 5 0
500
(b) 100 000 (c) 10

60 000 4

167 238 7 000 370 514
200

30

8

10. Banding dan warnakan biru bagi nombor yang bernilai lebih kecil. S.P. 1.1.2(iii) TP 3

(a) 51 672 315 024 (b) 219 650 96 520

(c) 461 320 416 203 (d) 630 419 630 941

11. Banding dan warnakan ungu bagi nombor yang bernilai lebih besar. S.P. 1.1.2(iii) TP 3

(a) 14 326 164 023 (b) 731 028 37 802

(c) 800 416 800 164 (d) 268 031 268 310


12. Bandingkan dua nombor berikut dan isikan “lebih kecil daripada” atau “lebih besar daripada”.

S.P. 1.1.2(iii) TP 3

(a) 537 461   lebih besar daripada   537 164

(b) 301 295   lebih kecil daripada   310 952

Tandatangan Guru: Tarikh:

5 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Matematik  Tahun 5  Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

Tahap Penguasaan (TP) Menguasai Belum Menguasai

TP 3: Menentukan nilai nombor termasuk menganggar, membundar dan
melengkapkan pola nombor hingga 1 000 000.

13. Bentuk nombor terkecil dan nombor terbesar enam digit dengan menggunakan semua kad

angka berikut. S.P. 1.1.2(iii) TP 3

5   0   4   7   0   1

(a) Nombor terbesar : 754 100 (b) Nombor terkecil : 100 457

14. Susun nombor-nombor yang berikut mengikut tertib tertentu. S.P. 1.1.2(iv) TP 3

(a) 132 156   123 651   132 615   123 156   132 165 132 615


Tertib menaik : 123 156 , 123 651 , 132 156 , 132 165 ,

(b) 476 013   467 103   476 310   467 130   476 301 467 103
467 130 ,

Tertib menurun : 476 310 , 476 301 , 476 013 ,

(c) 915 321   591 312   591 213   915 132   591 123 915 321
591 312 , 915 132 ,

Tertib menaik : 591 123 , 591 213 ,

(d) 681 304   681 043   681 034   681 403   681 430 681 034
681 043 ,

Tertib menurun : 681 430 , 681 403 , 681 304 ,

(e) 209 614   209 146   209 461   209 164   209 416 209 614


Tertib menaik : 209 146 , 209 164 , 209 416 , 209 461 ,

(f) 516 423   516 243   516 342   516 432   516 234 516 234
516 243 ,

Tertib menurun : 516 432 , 516 423 , 516 342 ,

Tandatangan Guru: Tarikh:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 6

Matematik Tahun 5 Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

Tahap Penguasaan (TP) Menguasai Belum Menguasai

TP 3: Menentukan nilai nombor termasuk menganggar, membundar dan
melengkapkan pola nombor hingga 1 000 000.

15. Berdasarkan rangkaian nombor yang berikut, tentukan nilai yang mungkin bagi h dan nilai

k dalam tertib menaik. S.P. 1.1.2(v) TP 3

(a) h 205 631 372 146 668 007 k

h = 164 325 k = 741 936

(b) 123 456 h 125 456 k 129 654
h = 124 456
k = 126 456

(c) 309 542 309 815 hk 350 000
h = 340 579 k = 340 712

16. Berdasarkan rangkaian nombor yang berikut, tentukan nilai yang mungkin bagi m dan nilai

n dalam tertib menurun. S.P. 1.1.2(v) TP 3

(a) 741 026 m 552 961 n 132 460

m = 654 132 n = 249 615

(b) 809 421 412 960 mn 222 157
n = 287 610
m = 390 621

(c) m 710 056 701 650 701 065 n

m = 710 506 n = 700 000

17. Lengkapkan rangkaian nombor yang berikut. S.P. 1.1.2(v) TP 3

(a) 123 456 195 432 308 765 352 941 416 287

(b) 609 754 594 637 524 672 502 341 278 001

(c) 396 032 765 325 803 310 910 243 937 416

(d) 832 165 831 652 825 163 823 615 810 001

Tandatangan Guru: Tarikh:

7 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Matematik Tahun 5 Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

1.2 Nombor perdana Halaman Buku Teks: 10 – 11

Tahap Penguasaan (TP) Menguasai Belum Menguasai

TP 2: Mengenal pasti nombor perdana.

18. Nyatakan ciri-ciri nombor perdana. S.P. 1.2.1 TP 2
(a) lebih daripada nombor 1

(b) hanya boleh dibahagi dengan 1 dan diri sendiri

19. Senaraikan semua nombor perdana di antara nombor-nombor berikut. S.P. 1.2.1 TP 2
(a) 10 hingga 20 11, 13, 17, 19

(b) 42 hingga 62 43, 47, 53, 59

20. Tentukan sama ada nombor di bawah ialah nombor perdana. S.P. 1.2.1 TP 2

(a) Nombor Ciri-ciri ✓/✗ (b) Nombor Ciri-ciri ✓/✗

27 Lebih daripada ✓ 37 Lebih daripada ✓
nombor 1 ✗ nombor 1 ✓
Boleh dibahagi Boleh dibahagi
oleh sendiri sahaja oleh sendiri sahaja

Boleh dibahagi ✓ Boleh dibahagi ✗
oleh nombor lain oleh nombor lain

Rumusan: Adakah 27 ialah ✗ Rumusan: Adakah 37 ialah ✓
nombor perdana? nombor perdana?

(c) Nombor Ciri-ciri ✓/✗ (d) Nombor Ciri-ciri ✓/✗

47 Lebih daripada ✓ 57 Lebih daripada ✓
nombor 1 ✓ nombor 1 ✗
Boleh dibahagi Boleh dibahagi
oleh sendiri sahaja oleh sendiri sahaja

Boleh dibahagi ✗ Boleh dibahagi ✓
oleh nombor lain oleh nombor lain

Rumusan: Adakah 47 ialah ✓ Rumusan: Adakah 57 ialah ✗
nombor perdana? nombor perdana?

(e) Nombor Ciri-ciri ✓/✗ (f) Nombor Ciri-ciri ✓/✗

61 Lebih daripada ✓ 15 Lebih daripada ✓
nombor 1 ✓ nombor 1 ✗
Boleh dibahagi Boleh dibahagi
oleh sendiri sahaja oleh sendiri sahaja

Boleh dibahagi ✗ Boleh dibahagi ✓
oleh nombor lain oleh nombor lain

Rumusan: Adakah 61 ialah ✓ Rumusan: Adakah 15 ialah ✗
nombor perdana? nombor perdana?

Tandatangan Guru: Tarikh:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 8

Matematik Tahun 5 Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

1.5 Pola nombor Halaman Buku Teks: 12 – 13

Tahap Penguasaan (TP) Menguasai Belum Menguasai

TP 3: Menentukan nilai nombor termasuk menganggar, membundar dan
melengkapkan pola nombor hingga 1 000 000.

21. Kenal pasti pola bagi siri nombor yang berikut. S.P. 1.5.1 TP 3

(a) 260 419 , 260 409 , 260 399 , 260 389 , 260 379

menurun sepuluh-puluh

(b) 437 290 , 437 295 , 437 300 , 437 305 , 437 310
menaik lima-lima

22. Lengkapkan rangkaian nombor berikut berdasarkan pola tertentu. S.P. 1.5.2 TP 3

(a) 641 200 , 641 100 , 641 000 , 640 900 , 640 800

(b) 385 910 , 385 914 , 385 918 , 385 922 , 385 926

23. Lengkapkan garis nombor yang berikut. Nyatakan polanya. S.P. 1.5.2 TP 3
(a)

523 165 523 175 523 185 523 195 523 205 523 215
680 364
Pola : menaik sepuluh-sepuluh 295 164

(b)

720 364 710 364 700 364 690 364 670 364

Pola : menurun sepuluh ribu-sepuluh ribu

(c)

295 132 295 140 295 148 295 156 295 172

Pola : menaik lapan-lapan

(d)

800 913 800 910 800 907 800 904 800 901 800 898

Pola : menurun tiga-tiga Tarikh:

Tandatangan Guru:

9 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Matematik Tahun 5 Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

1.3 Penganggaran Halaman Buku Teks: 14 – 15

Tahap Penguasaan (TP) Menguasai Belum Menguasai

TP 3: Menentukan nilai nombor termasuk menganggar, membundar dan S.P. 1.3.1 TP 3
melengkapkan pola nombor hingga 1 000 000.
M
24. Tulis anggaran kuantiti berdasarkan set rujukan L.

KL

(a) Balang K : 900 biji 600 biji gula-gula 300 biji

(b) Balang M :

25. Berdasarkan rajah-rajah yang berikut, tandakan (✓) atau (✗) bagi pernyataan yang

menentukan kewajaran jawapan berdasarkan set rujukan F. S.P. 1.3.1 TP 3

E FG

1 000 biji manik ✓

(a) Manik-manik dalam balang E adalah lebih kurang 800 biji.
(b) Manik-manik dalam balang G adalah lebih daripada 500 biji.

1.4 Pembundaran Halaman Buku Teks: 16 – 18

Tahap Penguasaan (TP) Menguasai Belum Menguasai

TP 3: Menentukan nilai nombor termasuk menganggar, membundar dan
melengkapkan pola nombor hingga 1 000 000.

26. Bundarkan nombor-nombor yang berikut. S.P. 1.4.1 TP 3

Nombor ratus terdekat ribu terdekat puluh ribu ratus ribu
terdekat terdekat
(a) 326 185 326 200 326 000 330 000 300 000
(b) 486 307 486 300 486 000 490 000 500 000
(c) 572 618 572 600 573 000 570 000 600 000
(d) 709 535 709 500 710 000 710 000 700 000
(e) 841 352 841 400 841 000 840 000 800 000

Tandatangan Guru: Tarikh:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 10

Matematik Tahun 5 Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

Tahap Penguasaan (TP) Menguasai Belum Menguasai

TP 3: Menentukan nilai nombor termasuk menganggar, membundar dan
melengkapkan pola nombor hingga 1 000 000.

27. Isi nombor-nombor yang betul di tempat kosong. Peta bulatan S.P. 1.4.2 TP 3
(a) (b)

525 123 527 094 750 694 771 425

534 184 nombor 529 114 847 329 nombor 793 854
yang apabila yang apabila
dibundarkan dibundarkan
kepada puluh kepada ratus
ribu terdekat ribu terdekat

menjadi menjadi
530 000 800 000

532 368 530 826 824 118 800 932

1.6 Operasi asas Halaman Buku Teks: 19 – 37

Tahap Penguasaan (TP) Menguasai Belum Menguasai

TP 3: Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat matematik
yang melibatkan operasi asas dan operasi bergabung tanpa dan
dengan tanda kurung.

28. Selesaikan ayat matematik tambah berikut. S.P. 1.6.1 TP 3

(a) 64 231 + 5 648 (b) 26 509 + 153 475 (c) 598 047 + 302 615
= 69 879 = 179 984 = 900 662

64 231 1 1
+ 5 648
26 509 598 047
69 879 + 153 475 + 302 615

1 79 984 900 662

(d) 394 165 + 6 132 + 78 648 (e) 472 851 + 196 024 + 132 429
= 478 945 = 801 304

11 1

394 165 472 851
+ 6 132 + 196 024

400 297 668 875

400 297 111 11
+ 78 648
668 875
478 945 + 132 429

801 304

Tandatangan Guru: Tarikh:

11 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Matematik  Tahun 5  Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

Tahap Penguasaan (TP) Menguasai Belum Menguasai

TP 3: Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat matematik S.P. 1.6.1 TP 3
yang melibatkan operasi asas dan operasi bergabung tanpa dan
dengan tanda kurung.

29. Selesaikan ayat matematik tambah berikut.

(a) 7 812 + 18 435 + 291 875 + 43 029 (b) 52 306 + 684 021 + 225 963 + 37 705
= 361 151 = 999 995

122 12 122 12

7 812 52 306
18 435 684 021
291 875 225 963
+ 43 029 + 37 705

361 151 999 995

(c) 103 740 + 2 482 + 531 828 + 314 + (d) 46 073 + 84 257 + 3 824 + 5 736 +
92 716 = 731 080 847 764 = 987 654

122 12 122 22

103 740 46 073
2 482 84 257

531 828 3 824
314 5 736
+ 847 764
+ 92 7 16
987 654
731 080

3 0. Selesaikan ayat matematik tolak berikut. S.P. 1.6.2 TP 3

(a) 8 729 – 513 (b) 6 120 – 1 358 (c) 46 132 – 7 863
= 8 216 = 4 762 = 38 269

8 729 10 11 15 10 12
– 513 3 5 0 2 12
5 0 1 10
8 216 46 132
6 120 – 7 863
– 1 358
38 269
4 762
(f) 800 100 – 564 382
(d) 72 140 – 23 651 (e) 319 207 – 94 575 = 235 718
= 48 489 = 224 632
10
11 10 13 11 7 9 9 0 9 10

6 1 0 3 10 2 11 8 1 10 800 100
– 564 382
72 140 319 207
– 23 651 – 94 575 235 7 18

48 489 224 632

Tandatangan Guru: Tarikh:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 12

Matematik  Tahun 5  Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi   

Tahap Penguasaan (TP) Menguasai Belum Menguasai

TP 3: Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat matematik
yang melibatkan operasi asas dan operasi bergabung tanpa dan
dengan tanda kurung.

31. Selesaikan ayat matematik tolak berikut. S.P. 1.6.2 TP 3

(a) 58 620 – 3 721 – 4 936 (b) 60 741 – 9 872 – 16 385
= 49 963 = 34 484

7 5 1 10 1

58 620 60 741
– 3 721 – 9 872

54 899 50 869

13 18 4 10 7 16
43
899 50 869
54 – 16 385

– 4 936 34 484

49 963

(c) 476 123 – 85 905 – 99 541 (d) 900 000 – 178 234 – 289 758
= 290 677 = 432 008

3 17 5 11 1 13 8 9 9 9 9 10

476 123 900 000
– 85 905 – 1 78 234

390 218 721 766

18 11 11 5 16
289 1 11 6 1 11
766
390 218 72 1

– 99 541 – 289 758

290 677 432 008

32. Selesaikan ayat matematik darab berikut. S.P. 1.6.3 TP 3

(a) 2 × 4 213 (b) 3 × 7 685 21 (c) 4 × 58 625 12
= 8 426 = 23 055 = 234 500
685 625
4 213 22 3 232 4
×2
7 055 58 500
8 426 × ×

23 234

(d) 5 × 29 016 3 (e) 139 618 × 7 15 (f) 93 416 × 9 15
= 145 080 = 977 326 = 840 744
016 618 416
14 5 264 7 833 9

29 080 1 39 326 93 744
× × ×

1 45 977 840

Tandatangan Guru: Tarikh:

13 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Matematik Tahun 5 Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

Tahap Penguasaan (TP) Menguasai Belum Menguasai

TP 3: Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat matematik S.P. 1.6.3 TP 3
yang melibatkan operasi asas dan operasi bergabung tanpa dan
dengan tanda kurung. (c) 25 × 8 750
= 218 750
33. Selesaikan ayat matematik darab berikut.

(a) 12 × 6 636 (b) 15 × 9 763
= 79 632 = 146 445

6 636 9 763 8 750
× 12 × 15 × 25

13 272 48 815 43 750
+ 66 360 + 97 630 + 1 75 000

79 632 146 445 218 750

(d) 36 × 25 987 (e) 20 976 × 41 (f) 17 234 × 54
= 935 532 = 860 016 = 930 636

25 987 20 976 1 7 234
× 36 × 41 × 54

155 922 20 976 68 936
+ 779 610 + 839 040 + 861 700

935 532 860 016 930 636

34. Selesaikan ayat matematik darab berikut. Peta titi S.P. 1.6.3 TP 3

sama dengan 10 × 46 245 seperti 100 × 3 917 seperti 1 000 × 804
(a) 462 450
Faktor (b) 391 700 (c) 804 000
penghubung

sama dengan (d) 100 × 643 (e) 10 × 42 755 (f) 1 000 × 150

Faktor seperti seperti
penghubung
64 300 427 550 150 000

Tandatangan Guru: Tarikh:
14
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Matematik Tahun 5 Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

Tahap Penguasaan (TP) Menguasai Belum Menguasai

TP 3: Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat matematik
yang melibatkan operasi asas dan operasi bergabung tanpa dan
dengan tanda kurung.

35. Selesaikan ayat matematik bahagi yang berikut. S.P. 1.6.4 TP 3

(a) 64 082 ÷ 2 (b) 523 404 ÷ 9 (c) 906 015 ÷ 11
= 32 041 = 58 156 = 82 365

32 041 58 156 82 365

2 64 082 9 523 404 11 9 0 6 0 1 5
–6 –4 5 –8 8
04 73 26
–4 –72 –22
00 14 40
–0 –9 –3 3
08 50 71
–8 –4 5 –6 6
2 54 55
–2 –54 –55
0 0 0

36. Selesaikan ayat matematik bahagi yang berikut. S.P. 1.6.4 TP 3

(a) 429 615 ÷ 6 (b) 707 070 ÷ 24 (c) 846 260 ÷ 49
= 71 602 baki 3 = 29 461 baki 6 = 17 270 baki 30

7 1 602 29 46 1 17 270
070 260
6 429 615 24 7 0 7 49 8 4 6
–42 –4 8 0 –4 9 2
09 227 6 356 8
–6 –2 1 6 47 –3 4 3 46
36 11 44 13 43
–3 6 –9 –9
01 1 30 3 30
–0 –1 –24 –3 –0
15
–12 6 30
3

37. Selesaikan ayat matematik bahagi berikut. Peta titi S.P. 1.6.4 TP 3

sama dengan 436 820 ÷ 10 219 500 ÷ 100 715 060 ÷ 1 000
(a) 43 682
Faktor seperti seperti
penghubung
(b) 2 195 (c) 715 baki 60

Tandatangan Guru: Tarikh:
15 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Matematik Tahun 5 Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

1.8 Penggunaan anu Halaman Buku Teks: 38 – 39

Tahap Penguasaan (TP) Menguasai Belum Menguasai

TP 1: Membaca ayat matematik yang melibatkan operasi asas dan operasi S.P. 1.8.1 TP 1 TP 3
bergabung tanpa dan dengan tanda kurung.
(d) 5 × h = 35
TP 3: Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat matematik h = 35 ÷ 5
yang melibatkan operasi asas dan operasi bergabung tanpa dan h=7
dengan tanda kurung.

38. Tentukan nilai anu bagi ayat matematik yang berikut.

(a) e × 2 = 8 (b) 3 × f = 6 (c) g × 4 = 24
e=8÷2 f=6÷3 g = 24 ÷ 4
e=4 f=2 g=6

(e) 10 × k = 70 (f) m × 11 = 132 (g) 12 × n = 108 (h) p × 15 = 90
k = 70 ÷ 10 m = 132 ÷ 11 n = 108 ÷ 12 p = 90 ÷ 15

k=7 m = 12 n=9 p=6

39. Tentukan nilai anu bagi ayat matematik yang berikut. S.P. 1.8.2 TP 1 TP 3

(a) 6 ÷ r = 2 (b) s ÷ 4 = 9 (c) 40 ÷ t = 8 (d) u ÷ 7 = 7
r=6÷2 s=9×4 t = 40 ÷ 8 u=7×7
r=3 s = 36
t=5 u = 49

(e) v ÷ 5 = 12 (f) 80 ÷ w = 10 (g) x ÷ 11 = 13 (h) 144 ÷ y = 12
v = 12 × 5 w = 80 ÷ 10 x = 13 × 11 y = 144 ÷ 12
v = 60 y = 12
w=8 x = 143

Tandatangan Guru: Tarikh:
16
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Matematik Tahun 5 Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

1.7 Operasi bergabung Halaman Buku Teks: 40 – 49

Tahap Penguasaan (TP) Menguasai Belum Menguasai

TP 2: Menerangkan prosedur bagi operasi asas dan operasi bergabung
tanpa dan dengan tanda kurung.

TP 3: Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat
matematik yang melibatkan operasi asas dan operasi bergabung
tanpa dan dengan tanda kurung.

40. Tentukan urutan operasi bergabung berikut. Kemudian, selesaikan. S.P. 1.7.1(i), (ii) TP 2 TP 3

(a) 198 716 + 14 × 3 721 = 250 810 (b) 5 327 × 6 + 34 981 = 66 943
Lakukan operasi darab terlebih dahulu Lakukan operasi darab terlebih dahulu
diikuti dengan operasi tambah. diikuti dengan operasi tambah.

3 721 5 327
× 14 ×6

14 884 31 962
+ 37 210
11
52 094
31 962
198 7 16
+ 34 981
+ 52 094
66 943
250 810

(c) (74 706 + 6 129) × 7 = 565 845 (d) 12 × 69 456 – 108 426 = 725 046
Lakukan operasi di dalam kurungan Lakukan operasi darab terlebih dahulu
terlebih dahulu diikuti dengan operasi
dari kiri ke kanan. diikuti dengan operasi tolak.

11 69 456

74 706 × 12
+ 6 129 138 912

80 835 + 694 560
833 472

5 5 23 2 13 6 12
833 472
80 835
– 108 426
×7
56 5 8 4 5 725 046

(e) 591 000 – 16 × 14 832 = 353 688 (f) 13 × (253 914 – 184 356) = 904 254
Lakukan operasi di dalam kurungan
Lakukan operasi darab terlebih dahulu terlebih dahulu diikuti dengan operasi
dari kiri ke kanan.
diikuti dengan operasi tolak.
14 10
14 832 1 4 13 8 0 14

× 16 253 914
88 992 – 184 356

+ 148 320 69 559

237 312 69 559
× 13
10 9 9 10
80 208 677
000 + 695 590
59 1
904 267
– 237 312

353 688

Tandatangan Guru: Tarikh:

17 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Matematik  Tahun 5  Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

Tahap Penguasaan (TP) Menguasai Belum Menguasai

TP 2: Menerangkan prosedur bagi operasi asas dan operasi bergabung
tanpa dan dengan tanda kurung.

TP 3: Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat matematik
yang melibatkan operasi asas dan operasi bergabung tanpa dan
dengan tanda kurung.

41. Tentukan urutan operasi bergabung berikut. Kemudian, selesaikan. S.P. 1.7.1(iii), (iv) TP 2 TP 3

(a) 9 852 ÷ 2 + 316 942 = 321 868 (b) (260 491 + 494 140) ÷ 8 = 94 328 baki 7

Lakukan operasi bahagi terlebih dahulu Lakukan operasi di dalam kurungan
diikuti dengan operasi tambah. terlebih dahulu diikuti dengan operasi
dari kiri ke kanan.
4 926
11
2 9 852 260 491

–8 + 4 9 4 1 4 0
18 754 63 1

–18 94 328
05 63 1
8 754
–4 6
12 –7 2
34
–1 2
0 –32
2

1 1 9 9 10 –2 4
23
4 926
+ 316 942 –1 6
71
321 868

–64

7

(c) 410 520 – 369 538 ÷ 13 = 382 094 (d) 653 950 ÷ (100 – 75) = 26 158

Lakukan operasi bahagi terlebih dahulu Lakukan operasi di dalam kurungan
diikuti dengan operasi tambah. terlebih dahulu diikuti dengan operasi
dari kiri ke kanan.
28 426 10 11
100 – 75 = 25
13 3 6 9 5 3 8 3 0 10 4 1 10
26 158
–2 6 – 410 520 25 6 5 3 9 5 0
1 09 28 426
094 –5 0
–1 04 382 1 53

55 –1 50
39
–5 2
–2 5
33 1 45

–2 6 – 1 25
200
78
–2 0 0
–78 0

0

Tandatangan Guru: Tarikh:

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 18

Matematik Tahun 5 Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

1.9 Penyelesaian masalah Menguasai Halaman Buku Teks: 50 – 59

Tahap Penguasaan (TP) Belum Menguasai

TP 4: Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan nombor bulat, operasi
asas dan operasi bergabung tanpa dan dengan tanda kurung hingga
1 000 000.

42. Selesaikan setiap masalah yang berikut. S.P. 1.9.1 S.P. 1.9.2
(a) Rajah yang berikut menunjukkan sekeping kad nombor.

476 320

Hamid memerlukan lima keping kad nombor lagi. Nilai nombor di setiap kad perlu

ditambahkan 10 000 daripada nombor yang sebelumnya. Susunkan semua kad

nombor mengikut tertib menurun. TP 4

526 320, 516 320, 506 320, 496 320, 486 320, 476 320

(b) Jadual yang berikut menunjukkan bilangan penduduk di empat buah bandar.

Bandar E F G H
Bilangan penduduk 351 682 276 340 249 865 360 918

Antara bandar tersebut, yang manakah mempunyai 300 000 orang penduduk apabila

bilangan penduduk dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat? TP 4

276 340 → 300 000

(Bandar F)

(c) Rajah yang berikut menunjukkan perbualan antara dua orang rakan sekerja.

Kilang kami telah Bilangan baju kurung yang
menjual 54 090 dijual pada tahun 2020
pasang baju kurung adalah 3 840 lebih banyak
pada tahun 2019. daripada tahun 2019.

Encik Muthu Encik Goh

Hitung jumlah baju kurung yang dijual dalam dua tahun tersebut. TP 4

2020 : 54 090 + 3 840 = 57 930

2019 + 2020 = 54 090 + 57 930
= 112 020 (pasang)

Tandatangan Guru: Tarikh:
19 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Matematik Tahun 5 Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi Menguasai Belum Menguasai

Tahap Penguasaan (TP)

TP 4: Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan nombor bulat, operasi
asas dan operasi bergabung tanpa dan dengan tanda kurung hingga
1 000 000.

TP 5: Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan nombor bulat, operasi
asas dan operasi bergabung tanpa dan dengan tanda kurung hingga
1 000 000 dengan pelbagai strategi.

43. Selesaikan setiap masalah yang berikut. Harian S.P. 1.9.2

(a) Syarikat MK menerima tempahan kad kahwin sebanyak 65 700 keping. Bilangan

tempahan kad kahwin yang diterima oleh Syarikat PT ialah 4 kali bilangan Syarikat MK.

Berapakah bilangan tempahan kad kahwin yang diterima oleh Syarikat PT? TP 4

Bilangan tempahan kad kahwin yang diterima oleh Syarikat PT
= 4 × 65 700
= 262 800

(b) Jadual yang berikut menunjukkan bilangan murid negeri P yang mengaktifkan
pengenal pasti pengguna di google classroom dalam tempoh tiga bulan.

Bulan Bilangan murid
Januari 86 942
Februari
5 374 kurang daripada Januari
Mac 200 140

Beza bilangan murid yang mengaktifkan pengenal pasti pengguna di google classroom

pada bulan Februari dengan Mac ialah 118 572. Buktikan. TP 5

Bilangan murid yang mengaktifkan pengenal pasti pengguna di google classroom
pada bulan Februari
= 86 942 – 5 374
= 81 568

Beza bilangan murid yang mengaktifkan pengenal pasti pengguna di google classroom
pada bulan Februari dan Mac
= 200 140 – 81 568
= 118 572 (Terbukti)

(c) Sebanyak 124 562 bungkus sampel coklat akan diedarkan di sebuah pameran

makanan. Setiap pengunjung akan mendapat 3 bungkus sampel coklat. Berapakah

jumlah pengunjung yang dapat sampel coklat itu? Adakah terdapat lebihan sampel

coklat? Jika ada, berapa? TP 5

Jumlah pengunjung yang dapat sampel coklat = 124 562 ÷ 3
= 41 520 baki 2

41 520 orang pengunjung yang dapat sampel coklat itu.
Terdapat lebihan sampel coklat sebanyak 2 bungkus.

Tandatangan Guru: Tarikh:
20
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Matematik Tahun 5 Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

Tahap Penguasaan (TP) Menguasai Belum Menguasai

TP 5: Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan nombor bulat, operasi
asas dan operasi bergabung tanpa dan dengan tanda kurung hingga
1 000 000 dengan pelbagai strategi.

44. Selesaikan setiap masalah yang berikut. Harian S.P. 1.9.2

(a) Jadual yang berikut menunjukkan bilangan cecair pensanitasi tangan yang dijual
dalam dua minggu.

Minggu Bilangan botol
1 16 450
2
7 kali bilangan pada minggu pertama

Hitung jumlah pembersih tangan yang telah dijual dalam dua minggu. TP 5

Jumlah pembersih tangan yang telah dijual dalam dua minggu
= 16 450 + 7 × 16 450
= 16 450 + 115 150
= 131 600

(b) Terdapat 249 150 buah komik di dalam stor. Sebanyak 100 kotak buku komik di mana

setiap kotak buku terdapat 50 buah komik telah dihantar ke kedai buku. Hitung baki

komik yang masih ada di dalam stor. TP 5

Baki komik yang masih ada di dalam stor
= 249 150 – 100 × 50
= 249 150 – 5 000
= 244 150

(c) Jadual yang berikut menunjukkan bilangan murid di SK Batu Lima.

Murid Lelaki Perempuan
Bilangan 785 630

Bilangan murid di SK Batu Empat adalah 5 kali jumlah bilangan murid di SK Batu Lima.

Hitung bilangan murid di SK Batu Empat. TP 5

Bilangan murid di SK Batu Empat
= 5 × (785 + 630)
= 5 × 1 415
= 7 075

Tandatangan Guru: Tarikh:
21 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Matematik Tahun 5 Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

Tahap Penguasaan (TP) Menguasai Belum Menguasai

TP 5: Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan nombor bulat, operasi
asas dan operasi bergabung tanpa dan dengan tanda kurung hingga
1 000 000 dengan pelbagai strategi.

TP 6: Menyelesaikan masalah harian bukan rutin melibatkan nombor bulat,
operasi asas dan operasi bergabung tanpa dan dengan tanda kurung
hingga 1 000 000 secara kreatif dan inovatif.

45. Selesaikan setiap masalah yang berikut. Aplikasi S.P. 1.9.2 S.P. 1.9.3 TP 5 TP 6

Harian

(a) Rajah yang berikut menunjukkan bilangan botol jus oren yang dikeluarkan oleh dua
buah kilang.

Kilang APEX

Kilang FINAX

18 650 botol jus oren

Hitung jumlah jus oren yang telah dikeluarkan oleh dua buah kilang tersebut. TP 5

Jumlah jus oren yang telah dikeluarkan
= 18 650 ÷ 5 + 18 650
= 3 730 + 18 650
= 22 380

(b) Seramai 320 516 orang murid bakal mengambil Ujian Kemasukan Sekolah Berasrama
Penuh. Calon murid lelaki adalah 17 840 orang kurang daripada bilangan calon murid
perempuan. Hitung bilangan calon murid lelaki yang bakal mengambil ujian tersebut.

TP 5

Bilangan calon murid lelaki
= (320 516 – 17 840) ÷ 2
= 302 676 ÷ 2
= 151 338

(c) Sebanyak 100 000 buah buku cerita akan diedarkan kepada h buah sekolah secara

sama rata. Setiap sekolah menerima 100 buah buku cerita. Apakah nilai h? TP 6

100 000 ÷ h = 100 KBAT Mengaplikasi
h = 100 000 ÷ 100
h = 1 000

Tandatangan Guru: Tarikh:
22
© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Matematik Tahun 4 Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi
Tarikh: ......................................

Modul PBD Praktis UPSR 1
Kertas 1

1. Antara yang berikut, yang manakah 8. ÷ 15 = 42 347 baki 5

UPSR bukan nombor perdana? UPSR A 635 200 C 635 210
2017 A 3 2017 B 635 205 D 635 215
C 14

B7 D 19

2. Antara yang berikut, yang manakah akan 9. 194 280 ÷ 6 = C 32 380
A 3 238 D 32 830
UPSR menjadi 80 000 apabila dibundarkan B 3 328
2019 kepada puluh ribu yang terdekat?

A 74 238 C 85 042 10. 53 + 630 ÷ 14 =
A 45
B 76 195 D 87 360 B 54 C 67
D 98
3. Rajah di bawah menunjukkan dua keping

UPSR kad nombor. 11. 42 × = 84 ribu
2018 UPSR A 2 C 200
2017 B 20 D 2 000
215 630 70

Apakah simbol operasi matematik yang 12. Jadual di bawah menunjukkan bilangan
UPSR pengunjung yang mengunjung pameran
perlu digunakan untuk mendapat jumlah 2018 robotik dalam masa tiga bulan.

bagi dua nombor tersebut?

A+ C× Bulan Bilangan pengunjung
April 24 160
B– D÷ Mei
Jun 3 kali bilangan April
4. 80 000 – 534 – 6 217 = 2 kali bilangan Mei

A 73 249 C 79 249
79 466
B 73 466 D

5. 49 × 7502 = Hitung bilangan pengunjung pada bulan
A 357 498
B 357 598 C 367 498 Jun.
D 367 598
A 72 480 C 144 960

B 96 640 D 169 120

6. ÷ (513 – 506) = 130 410 13. Rajah di bawah menunjukkan perbualan
UPSR antara Isma dan Tan.
UPSR Apakah nombor dalam kotak kosong?
2019 2018
A 18 360 C 912 780
Tan, awak sudah beli tiket
B 18 630 D 912 870 bola sepak minggu depan?

7. Pak Mat ada 7 bakul. Setiap bakul Isma Ya, saya sudah beli 12 keping tiket
mempunyai 12 biji mangga. Dia memetik pagi tadi. Pihak stadium menyediakan
100 biji mangga lagi. 36 000 keping tiket. Sebanyak 17 891
Antara yang berikut, yang manakah keping tiket telah dijual sehingga
menunjukkan pengiraan jumlah mangga semalam.
itu?
A 100 – 7 × 12 C (100 – 7) × 12
B 100 + 7 × 12 D (100 + 7) × 12

Tan

23 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Matematik Tahun 4 Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

Berapakah bilangan tiket yang masih Hitung bilangan guli yang perlu

ada selepas Tan membelinya? dikeluarkan dari bekas Q dan dimasukkan

A 17 879 C 18 097 ke dalam bekas P supaya kedua-dua

B 17 903 D 35 988 bekas mempunyai bilangan guli yang

14. 28 × (4 215 + 863) = sama banyak.

A 142 184 C 145 078 A 1 450 C 3 450

B 142 284 D 145 178 B 1 725 D 3 725

15. Jadual di bawah menunjukkan bilangan 17. Sebuah kilang telah menghasilkan
polis di tiga buah negeri. Bilangan polis
bagi negeri L tidak ditunjukkan. 310 430 kotak pelitup muka. Kilang

tersebut telah mengedarkan 185 765 kotak

pelitup muka kepada hospital kerajaan.

Negeri Bilangan polis Berapakah bilangan kotak pelitup muka
K 56 311
L yang masih ada di kilang itu?
M 32 574
A 124 335 C 275 335

B 124 665 D 275 665

Bilangan polis di negeri L adalah 10 988 18. Hamid membekalkan 3 250 bungkus

kurang daripada bilangan polis di negeri nasi lemak kepada beberapa buah

K. Hitung jumlah bilangan polis di ketiga- gerai makanan setiap hari. Dia tidak

tiga buah negeri itu. membekalkan nasi lemak selama 4 hari

A 101 634 C 134 208 pada bulan April. Hitung bilangan nasi

B 128 885 D 145 323 lemak yang dibekalkan olehnya dalam

bulan April.

16. Rajah di bawah menunjukkan bilangan A 84 500 C 91 000
guli yang terdapat di dalam bekas P dan
bekas Q. B 87 750 D 97 500

19. Sebuah syarikat telah mengagihkan

5 200 8 650 UPSR sebanyak 250 buah buku cerita kepada
2019 65 buah sekolah. Syarikat itu masih ada

1 300 buah buku cerita dalam stor. Hitung

jumlah buku cerita yang dimiliki oleh

syarikat itu sebelum pengagihan dibuat.

PQ A 14 950 C 16 250

B 15 350 D 17 550

Kertas 2

1. (a) Rajah di bawah menunjukkan kad-kad angka. 3 1
527
UPSR
2017

Tulis nombor lima digit terbesar daripada semua kad angka yang diberi. [1 markah]

75 321

(b) Bundarkan 270 614 kepada ratus ribu yang terdekat. [1 markah]

300 000

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 24

Matematik Tahun 4 Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

2. Jadual di bawah menunjukkan bilangan pengunjung ke suatu taman tema bagi tiga bulan.

UPSR Bulan Mei Jun Julai
2018

Bilangan pengunjung 24 095 16 703 21 846

(a) Sofea membentuk satu nombor lima digit dengan menggunakan semua nilai digit

yang bergaris pada Jadual 1. Apakah nombor itu? [1 markah]

20 706

(b) Bayaran masuk bagi setiap pengunjung ialah RM5. Hitung jumlah bayaran masuk

bagi ketiga-tiga bulan itu. [3 markah]

Jumlah pengunjung Jumlah bayaran masuk

= 24 095 + 16 703 + 21 846 = 62 644 × RM5

= 62 644 = RM313 220

3. Kamu diberi tiga keping kad nombor.

UPSR 100 25 634 000
2016

Nombor terbesar dibahagi dengan nombor tiga digit. Hasil bahaginya ditolak dengan

nombor terkecil. Apakah jawapannya? [3 markah]

Nombor terbesar – 634 000
Nombor terkecil – 25
634 000 ÷ 100 – 25
= 6 340 – 25
= 6 315

Praktis KBAT

KBAT Mengaplikasi

Jumlah murid SK Kampong Gajah ialah 1 240 orang. Bilangan murid lelaki ialah 350 orang

lebih daripada bilangan murid perempuan. Hitung [3 markah]

(a) bilangan murid perempuan,

(b) bilangan murid lelaki. Kaedah Alternatif

Lelaki 350 1 240 Bilangan murid lelaki
Perempuan = 1 240 – 445
= 795

(a) Bilangan murid perempuan (b) Bilangan murid lelaki
= (1 240 – 350) ÷ 2 = 445 + 350
= 890 ÷ 2 = 795
= 445
KBAT

25 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Matematik Tahun 4 Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

AKTIVITI

Pembelajaran Abad Ke-21

Unit 1 Nombor Bulat dan Operasi

Fun-and-Pick

Guru menyediakan satu atau dua set kad angka digit 0 hingga 9 dan dimasukkan ke dalam
sebuah kotak seperti rajah di bawah.

30 19 46

27 5

Arahan:
‫ ܨ‬Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
‫ ܩ‬Kotak diagihkan kepada setiap kumpulan dan setiap kumpulan cabut 6 keping kad angka.
‫ ܪ‬Setiap kumpulan mereka dan membentuk soalan berdasarkan apa yang telah dipelajari

dalam Unit 1.
‫ ܫ‬Hasil kerja boleh ditulis dalam kertas A3 ataupun dalam bentuk Slide MS PowerPoint.
‫ ܬ‬Setiap kumpulan akan membentangkan hasil aktiviti.

Contoh hasil aktiviti:

1. Contoh nombor yang dipilih. 4 9 6 0 3 1

2. Nombor 6 digit terbesar : 964 310
Nombor 5 digit terkecil : 10 346

3. 964 310 ditulis dalam perkataan : Sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sepuluh
4. Cerakinkan 964 310 mengikut nilai digit : 900 000 + 60 000 + 4 000 + 300 + 10
5. Nilai tempat bagi digit 9 ialah ratus ribu.
6. Digit nombor perdana : 3
7. 964 310 dibundarkan kepada puluh ribu terdekat : 970 000
8. 964 310 + 10 346 = 974 656
9. 964 310 – 10 346 = 953 964

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 26

Matematik Tahun 5 Jawapan

JAWAPAN

UNIT 1 Nombor Bulat dan Operasi 10. (a) 51 672 (b) 96 520
(c) 416 203 (d) 630 419
Modul PBD Praktis DSKP 11. (a) 164 023 (b) 731 028
(c) 800 416 (d) 268 310
1. (a) 312 458 (b) 904 784
(c) 730 606 (d) 245 811 12. (a) lebih besar daripada
(b) lebih kecil daripada
2. (a)

(b) 13. (a) 754 100
(b) 100 457
(c)
14. (a) 123 156, 123 651, 132 156,
(d) 132 165, 132 615
(b) 476 310, 476 301, 476 013,
3. (a) 135 629 (b) 316 007 467 130, 467 103
(c) 571 803 (d) 835 414 (c) 591 123, 591 213, 591 312,
915 132, 915 321
4. (a) Dua ratus lapan puluh satu ribu tiga ratus (d) 681 430, 681 403, 681 304,
enam puluh empat 681 043, 681 034
(e) 209 146, 209 164, 209 416,
(b) Empat ratus enam belas ribu dua ratus 209 461, 209 614
enam puluh tiga (f) 516 432, 516 423, 516 342,
516 243, 516 234,
(c) Tujuh ratus lapan ribu seratus enam puluh
empat 15. (a) h = 164 325 ; k = 741 936
(b) h = 124 456 ; k = 126 456
(d) Sembilan ratus sembilan belas ribu lapan (c) h = 340 579 ; k = 340 712
puluh ( Sebarang jawapan yang betul adalah

5. (a) puluh ribu, 30 000 diterima.)
(b) ribu, 0
(c) ratus ribu, 400 000 16. (a) m = 654 132 ; n = 249 615
(d) puluh, 10 (b) m = 390 621 ; n = 287 610
(e) ratus, 800 (c) m = 710 506 ; n = 700 000
( Sebarang jawapan yang betul adalah
6. (a) ribu, 8 000
(b) puluh, 70 diterima.)
(c) puluh ribu, 60 000
(d) ratus ribu, 500 000 17. (a) 123 456 ; 352 941
(e) ratus, 900 (b) 594 637 ; 524 672
(c) 803 310 ; 937 416
7. (a) 340 921 (b) 465 032 (d) 831 652 ; 823 615
(c) 605 194 (d) 721 359 ( Sebarang jawapan yang betul adalah

8. (a) 2 ratus ribu + 1 puluh ribu + 9 ribu + 3 ratus + diterima.)
6 puluh + 7 sa
18. (a) lebih besar daripada 1
(b) 5 ratus ribu + 7 puluh ribu + 2 ribu + (b) hanya boleh dibahagi dengan 1 dan diri
4 ratus + 1 puluh + 3 sa
sendiri
(c) 6 ratus ribu + 0 puluh ribu + 8 ribu + 1 ratus +
9 puluh + 2 sa

9. (a) 400 000 + 30 000 + 9 000 + 800 + 10 + 5 19. (a) 11, 13, 17, 19
(b) 100 000 + 60 000 + 7 000 + 200 + 30 + 8 (b) 43, 47, 53, 59
(c) 300 000 + 70 000 + 0 + 500 + 10 + 4

J1 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Matematik  Tahun 5  Jawapan

20. (a) ✓ (b) ✓ (e) 224 632 (f) 235 718

✗✓ 31. (a) 49 963 (b) 34 484
(c) 290 677 (d) 432 008
✓7
3 2. (a) 8 426 (b) 23 055
✗✓ (c) 234 500 (d) 145 080
(e) 977 326 (f) 840 744
(c) ✓ (d) ✓
33. (a) 79 632 (b) 146 445
3✗ (c) 218 750 (d) 935 532
(e) 860 016 (f) 930 636
7✓

3✗ 3 4. (a) 462 450 (b) 391 700
(c) 804 000 (d) 100
(e) ✓ (f) ✓ (e) 42 755 (f) 150

3✗ 35. (a) 32 041 (b) 58 156
(c) 82 365
7✓

3✗ 36. (a) 71 602 baki 3 (b) 29 461 baki 6
(c) 17 270 baki 30
21. (a) menurun sepuluh-sepuluh
(b) menaik lima-lima 37. (a) 43 682 (b) 2 195
(c) 715 baki 60
22. (a) 641 100, 641 000, 640 900
(b) 385 918 ; 385 922 3 8. (a) 4 (b) 2
(c) 6 (d) 7
23. (a) 523 185 ; 523 205 (e) 7 (f) 12
menaik sepuluh-sepuluh (g) 9 (h) 6
(b) 710 364 ; 670 364
menurun sepuluh ribu-sepuluh ribu 39. (a) 3 (b) 36
(c) 295 148 ; 295 156 (c) 5 (d) 49
menaik lapan-lapan (e) 60 (f) 8
(d) 800 913 ; 800 898 (g) 143 (h) 12
menurun tiga-tiga
4 0. (a) 250 810 (b) 66 943
24. (a) 900 biji (b) 300 biji (c) 565 845 (d) 725 046
(e) 353 688 (f) 904 254
(sebarang jawapan yang betul adalah
41. (a) 321 868 (b) 94 328 baki 7
diterima.) (c) 382 094 (d) 26 158

2 5. (a) ✓ (b) ✗ 4 2. (a) 526 320, 516 320, 506 320, 496 320,
486 320, 476 320
2 6. (a) 326 200 ; 326 000 ; 330 000 ; 300 000
(b) 486 300 ; 486 000 ; 490 000 ; 500 000 (b) Bandar F
(c) 572 600 ; 573 000 ; 570 000 ; 600 000 (c) 112 020
(d) 709 500 ; 710 000 ; 710 000 ; 700 000
(e) 841 400 ; 841 000 ; 840 000 ; 800 000 4 3. (a) 262 800
(b) Bilangan murid yang mengaktifkan
27. (a) Terima nombor-nombor di antara 525 000
hingga 534 999. pengenal pasti pengguna di google
classroom pada bulan Februari
(b) Terima nombor-nombor di antara 750 000 = 86 942 – 5 374
hingga 849 999. = 81 568
Beza bilangan murid yang mengaktifkan
28. (a) 69 879 (b) 179 984 pengenal pasti pengguna di google
(c) 900 662 (d) 478 945 classroom pada bulan Februari dan Mac
(e) 801 304 = 200 140 – 81 568
= 118 572 (Terbukti)
29. (a) 361 151 (b) 999 995 (c) 41 520 baki 2
(c) 731 080 (d) 987 654

30. (a) 8 216 (b) 4 762 4 4. (a) 131 600 (b) 244 150
(c) 38 269 (d) 48 489

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. J2

PerfectPBDPentaksiran Bilik Darjah Perfect PBD WRC495031S Perfect PBD
5Tahun
KSSR Subjek / Tahun 4 5

Matematik Bahasa Melayu ✔ ✔
English ✔ ✔

Matematik* ✔ ✔
Sains* ✔ ✔
Sejarah ✔ ✔

Pendidikan Islam ✔ ✔

Pelajaran Jawi ✔

Pendidikan Jasmani & ✔
Pendidikan Kesihatan

* Edisi Bahasa Inggeris juga

Siri Perfect PBD ini diterbitkan khusus untuk membantu murid cemerlang dalam Pentaksiran Matematik
Bilik Darjah (PBD) dan Pentaksiran Pusat (PP). Oleh itu, kandungan siri ini menerapkan
latihan dan penilaian yang berkualiti serta menepati keperluan pentaksiran seperti yang Tahun 5
digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kandungan siri ini direka dan ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan
Pentaksiran (DSKP), buku teks, serta format kertas UPSR terbaharu. Semua latihan dalam
siri ini disusun secara sistematik dan disertakan pelbagai ciri ekstra bagi membantu murid
membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan.

Elemen-elemen seperti Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), Pembelajaran Abad Ke-21
(PAK-21) dan i-THINK diintegrasikan bagi menambahkan kefahaman murid tentang silibus
serta elemen-elemen tersebut.

Inisiatif digital seperti Online Quick Quiz, Info dan KBAT turut dimuatkan bagi mempermudah
pengajaran dan pembelajaran secara interaktif dan menarik.

www.PelangiBooks.com W.M: RM9.35 / E.M: RM9.65

• Kedai Buku Online • Perpustakaan Online • WRC495031S
ISBN: 978-967-2930-27-3
PELANGI Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. (89120-H)


Click to View FlipBook Version