The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by flipforpathumwan, 2018-12-25 09:34:50

test pathumwan 3

ฉบับท่ี 3 เดือนมกราคม 2562
สวัสดีครับ...
พี่น้องสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ช่างกลปทุมวัน) ทุกท่าน
“ปทุมวัน Today” ฉบับท่ี 3 ในรูปแบบ e-magazine ที่ทางสมาคมฯ จัดทําาขึ้น มาพบกันในเดือนแรก ของปี 2562
ข่าวดีสําาหรับสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ และ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกล ไทย เปิดสัมมนาแนะนําาการขอใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม (ใบ กว. แบบพิเศษ) สําาหรับผู้ที่ไม่ได้จบคณะ วิศวกรรม แต่ได้ทําางานและมีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมควบคุม เช่น ไฟฟ้า เครื่องกล และส่ิงแวดล้อม จากสภาวิศวกรได้ โดยผู้บรรยายท่ีมาจากสภาวิศวกร ในวันที่ ..... กุมภาพันธ์ 2562 น้ี ที่ ชั้น 7 อาคาร เฉลิมพระเกียรติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (วันเวลาชัดเจนจะแจ้งอีกครั้งครับ)
สามารถติดต่อสอบถามและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โทร 02-215-3232 ในวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อัตราค่าสัมมนา 1,000 บาท สําาหรับบุคคลทั่วไป พร้อมอาหารกลางวันและคอฟฟี่เบรค สําาหรับสมาชิกสมาคมฯ อบรม ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในคร้ังน้ี
เพื่อนพ้องน้องพี่มีข้อเสนอแนะ ข่าวกิจกรรมหรือเรื่องราวความรู้ที่ก่อประโยชน์กับชาวศิษย์เก่าช่างกล
ปทุมวันเชิญส่งมาได้นะครับ.....ที่ Email: [email protected] สารบัญ
ด้วยความเคารพอย่างสูง
“บก.ปทุมวันทูเดย์”
2 บท.บรรณาธิการ 7 ในรั้วเฟืองทอง 9 โลก...เทคโนโลยี 11 ดวง 12 ราศี 3 แวดวง ช.ก. 8 คนเด่นคนดัง 10 เท่ียวชิมริมทาง 12 ปฏิทินกิจกรรม


นายกสมาคมฯ
ว่าที่ ร.ต.พงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ
(พี่เพชร ช.ก. 40)
กองบรรณาธิการ ปทุมวัน today
บรรณาธิการ  ประเสริฐ แซ่อึ๊ง (อ๊ึง 50) คณะกรรมการที่ปรึกษา  ว่าที่ ร.ต.พงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ กองบรรณาธิการ  เอนก อ่อนศรี, ณกร จังอินทร์ ออกแบบจัดรูปเล่ม  โชติอนันต์ ปานเขียน ฝ่ายประสานงานและจัดหารายได้  นฤมล แย้มสกุลณา โทร. 085-356-2453, สาลินี เลี้ยงถนอม โทร. 0-2215-3232 ที่ตั้งสมาคมฯ  833 ช้ัน 1 ตึกสิทธิผล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330 โทร 0-2215-3232 เปิดทําาการ วันอังคาร - วันเสาร์ (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 9.30 - 17.30 น.
2
ทักทายสมาชิก
สวัสดีครับ...พ่ีน้องสมาชิกและศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ช่างกลปทุมวัน) พบกันอีกคร้ังในวารสาร “ปทุมวันทูเดย์” ฉบับท่ี 3 ฉบับต้อนรับปีใหม่ 2562
ในไตรมาสแรกของปีหน้าทางสมาคม ฯ มีเป้าหมายดําาเนินการ 3 เร่ือง
1. การจัดทําาระบบสมาชิกท่ีสามารถรับสมาชิกใหม่หรือการต่ออายุ สมัครแบบออนไลน์ โดยสมาชิกไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง อีกท้ัง สิทธิประโยชน์อีกมากมายท่ีจะส่งตรงไปถึงทุกๆ คน ซ่ึงสมาชิกสามารถใช้โทรศัพท์ แบบสมาร์ทโฟนดําาเนินการได้ตลอดเวลา
2. การจัดสัมมนาแนะนําาการขึ้นทะเบียนเป็นภาคีวิศวกรกับสภาวิศวกรแบบพิเศษ (กว.พิเศษ) ของสภาวิศวกร โดยสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
3. การจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันประจําาปี2562
และเรื่องท่ีกําาลังดําาเนินการอยู่ขณะนี้คือ การปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับของสมาคมศิษย์ เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันให้เป็นสากลและรูปธรรมย่ิงขึ้น เพ่ือให้เป็นประโยชน์กับพี่น้อง และสําาหรับวารสาร “ปทุมวันทูเดย์” ของสมาคมฯ พี่น้องที่มีข้อคิดเห็นและข้อแนะนําา ส่งมาได้ท่ี Email: [email protected]
หรือหากต้องการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ในวารสาร “ปทุมวันทูเดย์” ติดต่อได้ที่ ฝ่ายประสานงานและจัดหารายได้ คุณสาลินี เล้ียงถนอม โทร. 02-215-3232 และมิติใหม่ของสมาคมฯ ที่พร้อมจะให้บริการแก่ชมรมต่างๆ สามารถใช้ห้องประชุมของ สมาคมฯ เพ่ือจัดประชุม จัดเล้ียง ซึ่งห้องสามารถรองรับได้ถึง 50-100 ท่าน สนใจแจ้งความจําานงมาได้ที่
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณสาลินี เล้ียงถนอม โทร. 02-215-3232
สุดท้ายนี้... เน่ืองในวาระขึ้นปีใหม่ 2562 ผมในนามศิษย์เก่าและนายกสมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขออาราธนาคุณพระศรีพระรัตนตรัยและองค์พระวิษณุกรรม โปรดประทานพรและปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องและเพ่ือนๆ ทุกท่าน จงมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง ขอให้มีความสุข
ความเจริญ ในชีวิตและหน้าท่ีการงาน ตลอดปี พ.ศ. 2562 ด้วยเทอญ....
เคารพพี่ รักเพ่ือน ดูแลน้อง
ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ ช.ก. 40


เดือนนี้ ต้องบอกลาคิมหันต์ฤดู เคลื่อนเข้าสู่เหมันต์ฤดู ซึ่ง หลักแล้วทรงเย่ียมชมผลงานนักศึกษาช่างกล โดยทรงสน เร่ิมเดือนธันวาอย่างเป็นทางการ... พระทัยเป็นพิเศษในหุ่นยนต์ชงกาแฟของน้องๆ อย่างยิ่ง  วันที่ 1 ธันวามหามงคลของคนช่างกลปทุมวัน ด้วย เราพ่ีๆ รุ่นเก๋าเก่าต่างก็ได้ปลื้มแล้วปลื้มกันอีกมิรู้ลืม... พระบารมีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อชาวเราอย่าง
หาท่ีสุดมิได้กับการที่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยาม บรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดําาเนินมาพระราชทาน ปริญญาบัตรทั้งบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต แก่ น้องๆ ช่างกลปทุมวันรวมกว่าสามร้อยบัณฑิต ณ ผืนดินใน รั้วของเราเป็นครั้งท่ี 3 แล้วในรอบสิบปีนี้ ท้ังยังทรงเมตตา วางศิลาฤกษ์อาคารนวัตกรรม ยํา้าชัดความมั่นคงกับชาว ช่างกลปทุมวันให้อุ่นใจยิ่งข้ึนกับผืนดินถ่ินน้ี เสร็จภารกิจ
 ฉลอง25ปีเมคคาทรอนิกส์ปทุมวัน...วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ปทุมวันได้จัดงานฉลองครบรอบ25ปีพร้อมกับทําาพิธีส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับเชิญเป็นเกียรติไปอนุโมทนาบุญกับ น้องๆ ด้วย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องจัดเลี้ยง 203 ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
โดยวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เป็นศาสตร์ทางวิศวกรรมแขนงหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ JICA ประเทศญี่ปุ่น และได้เปิดทําาการเรียนการสอนเป็น แห่งแรกของประเทศไทย ณ วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน เมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อผลิตวิศวกรปฏิบัติ (Practical Engineer) ออกไปรับใช้ภาคอุตสาหกรรม สังคมและ ประเทศชาติ รองรับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ปัจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ เปิดทําาการเรียนการสอน ผลิตวิศวกรเมคคาทรอนิกส์ มาแล้วเป็นเวลา 25 ปี ชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ปทุมวัน ในฐานะที่เป็นผลิตผลทางการศึกษา ของหลักสูตรนี้ จึงได้มีมติจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 25 ปี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ปทุมวันขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระพิเศษนี้พวกเราชาวช่างกลปทุมวัน ทุกหมู่เหล่า ตลอดจนเพื่อน พ้อง น้อง พี่ และกัลยาณมิตรได้มารวมใจกันทําาความดีตอบแทนบุญคุณสังคม สถาบันฯ และประเทศชาติร่วมกันสมทบทุนในการจัดซื้อ รถพยาบาลฉุกเฉินมอบให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อยังประโยชน์ในงานทางการสาธารสุขและดูแลรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินต่อไป
3


 เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวเหลืองเลือดหมูที่รักทุกท่าน... ประสาพ่ีน้องข้ามวันข้ามเวลามาหกวันเข้าวันเสาร์ที่8ธันวา เดือนน้ีแบบเบียดๆ กับสามงานซ้อนๆ ของชมรมภาคตะวัน ก็ได้เวลาตามนัดกับ งานพี่ๆ ช.ก. 49 ที่สโมสรชาวปักษ์ใต้ ตกที่โรงแรมเวลนครปฐมกับพ่ีช.ก.35และพี่ๆช.ก.42ท่ี ที่กว้างใหญ่แลดูเล็กไปเลยกับความยิ่งใหญ่ของพี่น้องเราที่ ตลิ่งชัน..อุ่นไอรักอบอวลคลายหนาวแบบอบอุ่นกันถ้วนหน้า รวมตัวไปให้กําาลังใจพี่ๆ ช.ก. 49 กันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง...
ตดิ กนั ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวา ไดเ้ วลามารว่ มแสดงมทุ ติ าจติ กบั นอ้ งๆ เมคคาทรอนกิ ส์ ที่ฝ่าฟันกันมาครบเวลา 25 ปี ที่มีมติร่วมทําาบุญกุศลร่วมกันโดยบริจาครถพยาบาลให้ ร.พ.ธรรมศาสตรร์ งั สติ ราคา 1,000,000 บาทเปน็ ตวั เลขกลมๆ ทอ่ี มยม้ิ กนั ไดท้ ง้ั ผใู้ หแ้ ละผรู้ บั ซง่ึ งานนจ้ี ดั ขน้ึ ทศ่ี นู ยน์ ทิ รรศการ และการประชุมไบเทค ถ.บางนา-ตราด พ่ีๆ ช่างกลถึงกับ อึ้ง!ที่งานนี้ไม่มีพริ๊ตตี้ แต่มีสาระที่น่าติดตามกับการสัมมนา เชิงวิชาการจากท่าน อ.สงวน อ.ปราโมทย์ อ.พงษ์พันธ์ โดยมี โอ๋ เมคคา 03 เป็นพิธีกรจําาเป็น พี่น้อง ช่างกล ร่วม อนุโมทนากันถ้วนหน้า...555...
 เพื่อนกันวันสังสรรค์...ช.ก.45งานสังสรรค์ช่างกลปทุมวันรุ่น45เพื่อนกัน ตลอดกาล ณ สุรพล รีสอร์ท อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และตอนเเช้าได้ทําาบุญ ร่วมกัน และพูดคุยตามประสาพี่น้องพ้องเพื่อนที่ห่างหายกันไปนานให้หาย คิดถึง เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
 พบปะสังสรรค์...ช่างกลปทุมวันจัดงานพบปะสังสรรค์ครั้งแรกของจังหวัด มหาสารคาม ณ สวนอาหารอาโก จ.มหาสารคาม พี่น้องผองเพื่อนที่ทราบพากัน มาอย่างเนืองแน่นในบรรยากาศแสนอบอุ่น
 เลี้ยงรุ่นครบ33ปี...ช่างยนต์รุ่น53ได้จัดเลี้ยงรุ่นในโอกาสครบรอบ33ปีณ เมืองทองธานี งานนี้บรรยากาศสนุกสุดเหวี่ยงถึงใจถึงอารมณ์กันถ้วนหน้า
 สื่อสารสัมพันธ์...พี่น้องสาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมร่วมกันจัดงาน สื่อสารสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ณ สโมสรกองทัพบท ถ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ วัน เสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
 ชุมนุมศิษย์เก่า...ช.ก.42จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าช่างกลปทุมวันรุ่น42ครั้งที่3 ณ สวนอาหารตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เวลา 11.00 น. เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม ที่ ผ่านมา
4


 GearGunsMeeting...คณะกรรมการสมาคมฯได้ไปร่วมงานGearGuns Meeting 2018 ณ สนามยิงปืนภูมิไพลิน คลองสี่ ในการนี้ต้องขอขอบคุณ พล.อ.ต.ผจญ การเที่ยง (พี่จู๊ด ช.ก. 31) ประธานชมรมกีฬายิงปืนช่างกล ปทุมวัน และ คณะกรรมการทุกๆ ท่าน สําาหรับการต้อนรับเป็นอย่างดี เป็นงาน ที่เปี่ยมไปด้วยความสุข สนุกสนาน เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 อาลยันอ้งเก๋ช.ก.53....พพ่ีงศกรแกว้สรุยิาภรณ์(พส่ีง่ช.ก.47)อปุนายกคนท่ี1 นอ้ งธรี วฒั น์ เกษร (พจ่ี า่ ช.ก.51) กรรมการสมาคมฯ ไปรว่ มฟงั สวดพระอภธิ รรม ศพ น้องนที พุ่มถาวร (น้องเก๋ ช.ก.’53) ทางสมาคม ฯ ขอแสดงความเสียใจกับ ครอบครัวพุ่มถาวร ที่สูญเสียน้องเก๋ อันเป็นรักยิ่ง ขอให้น้องเก๋หลับให้สบาย และขอให้ดวงวิญญาณของพี่เก๋ไปสู่สุคติ ในสัมปรายภพด้วยเถิด ณ วัดนาง นอน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
 รวมพลคนช.ก...คณะกรรมการสมาคมฯไดไ้ปรว่มงานรวมพลชา่งกลปทมุวนั ภาคตะวันตก ครั้งที่ 22 ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 รวมพลรับลมหนาว...สมาชิกช.ก.35ร่วมงานสังสรรค์กันอย่างมีความสุข สนุกสนานในบรรยากาศที่เย็นสบายในปลายปี ณ ภูกลางไพร Cowboy’s อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ถ้าสมาชิก ช.ก. ท่านใดสนใจรับลมหนาวที่ ภูกลางไพร รีสอร์ท ปากช่อง โคราช ติดต่อพี่ธีระ (เอ๋) 35 ได้ที่ โทร. 081-285-9523
 ทส่ี ดุ แหง่ ป.ี ..มาสง่ ทา้ ยปที องของพน่ี อ้ งชา่ งกลปทมุ วนั
กันกับชมรมโคราชในงานโคราชา #4 วันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. ที่ ทั้งพี่หลง 54 คอยช่วยเหลือดูแลแบบไม่ทิ้งกันไปไหน เพื่อ คลองทรายรีสอร์ท ก่อนขึ้นเขาใหญ่ จัดโดยประธานคนใหม่ ต้อนรับพ่ีน้องชาวเหลืองเลือดหมูจากท่ัวทุกสารทิศท้ังนายก เอี่ยมๆ น้องต้น 55 มีพี่เลี้ยงหลายคนทั้งพี่อุ๊ 50 พี่ดม 50 สมาคมฯ และประธานชมรมต่างๆ มากันแบบเต็มใจระบาย
 สังสรรค์ ช.ก.49...งานสงั สรรคช์ า่ งกลปทมุ วนั รนุ่ 49 ครง้ั ท่ี 7 ณ สมาคม ชาวปกั ษใ์ ต้ ถ.กาญจนาภเิ ษก เขตทววี ฒั นา กรงุ เทพฯ เมอ่ื วนั เสารท์ ่ี 8 ธนั วาคม 2 5 1 6 ท ผ่ ี า่ น ม า
 สังสรรค์ช.ก.ชาวกาญจน์...พี่น้องร่วมงานสังสรรค์กับชมรมช่างกลปทุมวัน กาญจนบุรี ณ ร่มไม้ชายนํา้า รีสอร์ท อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมอ่ื วนั เสารท์ ่ี 8 ธนั วาคม 2516 ทผ่ี า่ นมา
5


 บญุ ใหญถ่ วายรถ...ขอรว่ มอนโุ มทนาบญุ กบั พช่ี นิ วฒั น์ และพน่ี วลจนั ทร์ (ช.ก. 36) ชินะนาวิน ที่ได้ถวายรถยนต์รถปาเจโร่ แด่พระอธิการประจักร (ช.ก. 50) เจ้า อาวาสวัดเวียง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในศาสนกิจของวัดโดย การประสานงานของพข่ีีสขุกนั (ช.ก.36)โดยมีพช่ีาลี(ช.ก.35)คณุ อา่วช.ก.50 และคณุ ปณวชั ช.ก. 50 รว่ มเปน็ สกั ขพี ยาน เมอ่ื วนั จนั ทรท์ ่ี 10 ธนั วาคม ทผ่ี า่ นมา
 รวมพลย่อมๆ...คน ปทส. และ ช.ก. ช่างกลปทุมวัน ในการแข่งขันทักษะ วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน (สังกัดอาชีวะศึกษา) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 29 ช่วง เย็นวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา
 สังสรรค์อย่างยิ่งใหญ่...งานสังสรรค์ช่างกลปทุมวัน โคราช โคราชา ครั้งที่ 4 ณ คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
อุ่นไอรักต่อกันร่วมสามร้อยท่านต่างอ่ิมเอมเกษมสันต์ทุกๆ ชมรมฯ ทง้ั นกั ปน่ั นกั วง่ิ นกั กอลฟ์ แมก้ ระทง่ั นกั ลว้ งในตาํา นาน กไ็ มผ่ ดิ หวงั กบั งานนท้ี น่ี อ้ งตน้ 55 จดั นอ้ งๆ บก๊ิ ไซสม์ าตอ้ นรบั พี่น้องทุกๆ สไตล์ได้สนุกกันแบบสุดสวิงริงโก้ไปตามๆ กัน
 และนับจากนี้ไปอีกไม่ก่ีวันก็จะเข้าสู่เทศกาลส่งท้าย ปีเก่า มาร่วมกันต้อนรับปีใหม่ ที่มีความหวังอันอําาไพรอ ชาวเราอยู่ กระผมลูกพระวิษณุกรรม ขออําานาจคุณพระศรี รัตนตรัยและสง่ิ ศกั ดส์ิ ทิ ธใ์ิ นสากลพภิ พ ตลอดจนบารมแี หง่ องค์พระวิษณุกรรมบิดาอันเป็นท่ีเคารพสักการะแห่งชาว
ชา่ งกลปทมุ วนั เราทา่ นทกุ คนจงดลบนั ดาลใหม้ คี วามสขุ กาย สบายใจผ่านพ้นปีน้ีไปได้ด้วยดีและร่วมกันสู่ปีใหม่ท่ีสดใส กวา่ ไปดว้ ยกนั ด้วยความรัก และสามัคคีอันดีต่อกันสมด่ัง เจตนารมณ์ของท่านอาจารย์สิทธิผล ท่ีกล่าวไว้เป็นอมตะ วาจาว่า...“พวกเราช่างกลปทุมวันจะต้องรักกันเหมือน เฟืองที่ขบกันหน้าโรงเรียน เฟืองอันใหญ่คือรุ่นพ่ี ที่ต้อง ช่วยประคับประคองเฟืองอันเล็กที่เหมือนรุ่นน้อง”
ด้วยรักและสวัสดีครับพี่น้องทุกท่าน
‘ลูกพระวิษณุกรรม’
6


ในรั้วเฟืองทอง
ประมวลภาพ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําาเร็จการศึกษา ประจําาปี 2559-2561 ซึ่งครั้งนี้มีบัณฑิต ในระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) จําานวน 8 นาย และระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) จําานวน 7 นาย เข้า พระราชทานปริญญาบัตรเป็นรุ่นแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อ รําาลึกถึงพระเมตตาคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ และร่วมทําาบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ว่าที่ร้อยตรีพงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ช่างกลปทุมวัน) พร้อมคณะ กรรมการสมาคมฯ ได้รับเกียรติเชิญร่วมงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เฝ้ารับเสด็จฯ
ทรงทอดพระเนตรผลงานต่าง ๆ ของนักศึกษา
หุ่นยนต์ชงกาแฟ อีกผลงานหนึ่งของนักศึกษา
ทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร “ศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ”
7


ศิ ษ ย์ เ ก่ า
ช.ก. คนเด่น
ฉบับนี้ถือเป็นเกียรติที่จะแนะพี่ถาวร ชลัษเฐียร ช.ก. 40 แผนกช่างยนต์ เลขประจําาตัว 10870 ผู้ครํา่าหวอดอยู่ในวงการ ชิ้นส่วนยานยนต์ มีผลงานโดดเด่นมากมาย
คุณถาวร ชลัษเฐียร
อดีต รองประธานอาวุโส
(HR, GA, Corporate Communication, CSR) บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด
ปัจจุบัน
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานคลัสเตอร์ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกิตติมศักด์ิกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
รองประธานคณะกรรมการโครงการไทยแลนด์ 4.0 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธานอาวุโสสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย รองประธานสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
รองประธานสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) คณะกรรมการสถาบันไทย-เยอรมัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) กรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี กระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพ่ือพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพ ยานยนต์ช้ินส่วน (กรอ. อศ.) กระทรวงศึกษาธิการ กรรมการในคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการบริหารนโยบายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ ยานยนต์ (AHRDA) กระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการบริหารนโยบายสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีอัตโนมัติและ หุ่นยนต์ (MARA) กระทรวงแรงงาน
กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ (เทคนิคกรุงเทพ ฯ)
และท่านไม่คิดลืมสถาบันที่สร้างท่านขึ้นมา ช่างกลปทุมวัน (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) ท่านจึงกลับมาช่วยพัฒนาช่างกล
กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประธานคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สุดท้ายนี้ท่านได้มอบพร ปีใหม่ แด่พี่น้องช่างกลทุกท่าน...
   
        


 

 
(ช.ก. 40)
สวัสดีพี่น้องเพื่อนศิษย์เก่า นักศึกษาและครูอาจารย์รวม ถึงเจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ
ในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้พวกเราน่าจะช่วยกันทําาให้เป็น ปีท่ีทําาให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันของเราเจริญรุ่งเรือง ข้ึนโดยเร่ิมจากปรับปรุงส่งเสริมในด้านเครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยทันกับเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ยกระดับครู อาจารย์ ให้มีมาตรฐาน
สูงขึ้นๆ ไปในระดับชาติโดยร่วมมือกับภาคเอกชนท้ังด้าน วิชาการและนวัตกรรม
ส่วนของนักศึกษาต้องพัฒนาด้านจิตใจของตนเอง ให้เป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมจะเติบโตก้าวต่อไปในอนาคต เป็น ทรัพยากรมนุษย์ของชาติที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อ ตนเองและสังคมเราในฐานะศิษย์เก่าต้องร่วมมือกันช่วย พัฒนาสถาบันฯปทุมวันให้ดีขึ้น
“ถา้ ไมใ่ ชพ่ วกเราชว่ ยกนั แลว้ จะใหใ้ ครมาทาํา ใหส้ ถาบนั นี้ดีขึ้น สถาบันของเรามีเกียรติคุณ มีฝีมือ มีความสามารถ เปน็ ทน่ี า่ เชอ่ื ถอื ดา้ นงานชา่ ง เปน็ สว่ นหนง่ึ ของสงั คม ทย่ี อม รับอย่างมากในอดีต มาช่วยกันให้เกียรติยศ ศักดิ์ศรีของ เราคงอยู่สืบต่อไป”
ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 กระผมในนามประธาน กรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอให้ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก องค์พระ
วิษณุกรรมและสิงศักดิ์สิทธ์ในรั้วช่างกลปทุมวันของเรา ปกป้องดูแลรักษานักศึกษาและศิษย์เก่าให้แคล้วคลาด ปลอดภัย มีความเจริญรุ่งเรืองเติบโตทางธุรกิจ ฐานะ และ หน้าที่การงาน การดําาเนินชีวิตราบรื่นมีความสุข สุขภาพแข็งแรง
ตลอดไปในปี 2562 ที่จะมาถึงนี้ ครับ...
นายถาวร ชลัษเฐียร ช.ก. 40
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 
8


โลก..
เทคโนโลยี
ฉบับนี้เราจะมาดูระบบ AI ที่เป็นหัวใจในการทําางานของ รถกวาดทําความสะอาดไร้คนบังคับและรถส่งของไร้คนขับ ของ บริษัทจือสิงเจอ (ZhiXingZhe) ที่ได้เล่าไปในฉบับที่แล้ว
ในรถใช้ ระบบ LiDAR (Light Detection and Ranging) ขนาด 16
ช่องจําานวน 2 ตัว กล้องอีก 1 ตัว พร้อมทั้งโมดูล GPS/GNSS ระบบ LiDAR ใช้
ของบริษัท Velodyne แต่ก็มีอีกหลายยี่ห้อที่ผลิตในจีน ก่อนที่จะวางตําาแหน่งรถส่งของไร้คนขับ บริษัท จือสิงเจอ (ZhiXingZhe) จะต้องทําาแผนที่ความละเอียดสูงของสนาม เพื่อนําาทางรถส่งของไร้คนขับ ใน การเคลื่อนไปข้างหน้าจากนั้น ระบบ LiDAR และกล้องจะทําาการควบคุมรอบๆคันเพื่อหลบหลีกไม่ให้เกิด การชน กล้องจะใช้ชุดสําาเร็จของ Mobileye ในส่วนตัวประมวลผลใช้ NVIDIA GPU + ARM Core CPU + Single Chip ใช้ทําา diagnosis (ตรวจสอบต่างๆ) ทําาการส่ง-รับข้อมูล NVIDIA GPU + ARM Core CPU ทําาการประมวลผลร่วมกับข้อมูลจาก ระบบ LiDAR และข้อมูลแผนที่ในคลาวนด์ (Cloud) รวมทั้ง ตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับ เพื่อคําานวนเส้นทางเดิน บริษัทจือสิงเจอ (ZhiXingZhe) ได้ออกแบบสร้างฮาร์ดแวร์
โมดูล NVIDIA GPU + ARM Core CPU เอง ต้นทุน
รูปแสดงให้เห็นกล่องสีเงินซึ่งคือฮาร์ดแวร์โมดูลประมวลผล เส้นทางเดินของรถส่งของไร้คนขับ
รูปแสดงบอร์ด NVIDIA Drive PX2
ประมาณ 1 พันหยวน (ประมาณ 5 พันบาท) กิน พลังงาน 20วัตต์
คุณ จางเต๋อเจ้า บอกว่า แม้ว่ามีตัวเซ็นเซอร์มาก มาย โดยความสามารถของเซ็นเซอร์อาจจะมอง ว่าไม่เป็น AI แต่ในฮาร์ดแวร์โมดูลส่วนการคําานวน ตัดสินเส้นทางเดินใช้ Reinforcement Learning (RL) ซึ่งเป็น Algorithm ของสมองของ AI แม้ว่าใน เวลานี้ มีความนิยมมากใน NVIDIA Drive PX2 และ INTEL GO ในการใช้คําานวนตัดสินเส้นทาง เดิน
ข้อมูลจาก
http://tech.hexun.com/2018-02-01/192370016.html http://zhidx.com/p/131750.html
9
โดย...สุชาติ ศักด์ิชัยกุล ช.ก. 50


เที่ยว ชิม ริมทาง
หากพูดถึงเมืองริมชายฝั่ง 3 สมุทร ทั้งสมุทรสงคราม สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร ในแง่มุมของการท่องเที่ยว เชื่อว่าหลายคนคงน่าจะ รู้จัก 2 จังหวัดแรกมากกว่า สมุทรสาคร นั้นน่าจะเป็นเมืองที่ถูกลืม หรือ ถูกมองข้าม จริงแล้วจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่ติดกรุงเทพฯ ที่มี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปเยี่ยมชมหลายรูปแบบ “ปทุมวัน today” ฉบับนี้จะ แนะนําาแหล่งท่องเที่ยวเด่นๆ และร้านของกินอร่อยๆ ให้ชมและชิมกัน ตาม มาเลยครับ...
ถ้าออกจากบ้านแต่เช้ายังไม่รับประทาน อาหาร ขอแนะนําาให้ ไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือ ร้านของน้องโยธิน เพ็งอ้น โย ช.ก.’58 ก๋วยเตี๋ยวเรือเอ้ียมจุ๊น สาขา 2 สาขานเ้ี ปน็ สาขาบนบก มเี รอื เปน็ สญั ลกั ษณเ์ หมอื นเดมิ ต้ังอยู่บนถนนพุทธสาคร มีท่ีจอดรถกว้าง ขวาง โทร.081-331-4948 เม่ืออ่ิมท้องแล้ว มาเที่ยวกันเลยครับ
ตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์ ตลาดนี้ มีของให้ชม ชิม ช็อป ตลาดน้ี ติดกับศาลพัน ท้ายนรสิงห์ พ้ืนท่ีของตลาดตั้งอยู่ริมคลอง และมีต้นโกงกางของป่าชายเลนปกคลุม ตลาดตกแต่งบรรยากาศสไตล์พ้ืนบ้านเป็น ด้วยกระท่อมไม้ไผ่มุงจาก มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน จําาหน่ายอาหาร ขนมไทย อาหาร พื้นเมือง ของใช้ และผลิตภัณฑ์ OTOP
ตลาดนํา้าพันท้ายนรสิงห์ เป็นตลาดอีก ตลาดในบริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์ ท่ีจะได้ ช๊อป ชิม ชิว กับบรรยากาศสบาย เป็นตลาด นํา้าแห่งใหม่ที่เพิ่งตัวได้ไม่นานโดยสร้างเป็น
จําาลองบรรยากาศแบบตลาดโบราณ สัมผัส กับอาหารทะเล ของกินพ้ืนบ้าน สินค้า OTOP ของกินโบราณที่หากินได้ยาก ล่อง เรือ ให้อาหารลิง ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ชม หิ่งห้อย และนกนาๆ ชนิด
ศาลพันท้ายนรสิงห์ หลังจากอ่ิมอร่อยจาก ตลาดริมคลอง ก็เดินข้ามไปยังศาลพันท้าย นรสิงห์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าตลาด ซึ่งถือเป็น สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ ท่ีชาวสมุทรสาครให้ความ เคารพนับถือ ศาลพันท้ายนรสิงห์ สร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความซื่อสัตย์แก่พัน ท้ายนรสิงห์ผู้ซึ่งเป็นนายท้ายเรือท่ีจงรัก ภักดีผู้ที่ยอมรับโทษประหารชีวิตเพื่อรักษา ระเบียบแบบแผนราชประเพณีตามกฏ มณเฑียรบาลในสมัยอยุธยา
ปา่ ชายเลนพนั ทา้ ยนรสงิ ห์ดา้ นหลงั ของศาล พันท้ายนรสิงห์คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลนพันท้ายนรสิงห์ เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติชายฝ่ังทะเล และ เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลน โดยจัดทําาเป็นทางเดินสะพานปูนเป็นเส้น ทางศกึ ษาธรรมชาตบิ รรยากาศรม่ รน่ื โดยใน เส้นทางศึกษาธรรมชาติจะเป็นสะพานปูนท่ี ทอดยาว มีต้นโกงกางข้ีนอยู่โดยรอบตลอด แนวชายคลอง
วัดพันท้ายนรสิงห์ ก่อนกลับแวะไปทําาบุญ ที่ วัดพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งต้ังอยู่ในบริเวณ เดียวกัน เป็นวัดที่มีอายุไม่นาน มีพระเจดีย์ จุฬามณีเช่นเดียวกับที่วัดท่าซุง
สะพานแดง จุดชมวิวปลาโลมา ตั้งอยู่ใกล้ กับศาลเจ้าพ่อมัจฉานุ เป็นจุดชมวิว บรรยา- กาศริมชายฝั่งทะเล และชมพระอาทิตย์ตก ชมป่าชายเลนและไม้ไผ่ชะลอคลื่น แต่ก่อน ในช่วงเดือน พ.ย.-ม.ค. ลมหนาว เข้าสู่อ่าว ไทย สายลมและน้ําาเค็มได้พัดพาเอาฝูงปลา โลมาเข้ามาเป็นจําานวนมาก จุดน้ีจึงเป็นจุด ชมปลาโลมา จนเป็นท่ีมาของช่ือ แต่ปัจจุบัน โอกาสท่ีจะได้เห็นปลาโลมามีน้อยลงหรือ อาจจะไม่เห็นเลย แต่จุดชมวิวก็ยังเป็นท่ี นิยมของนักท่องเท่ียว เพราะมีสะพานไม้ สแี ดงทท่ี อดยาวขนานไปกบั ชายทะเลความ ยาว 700 เมตร มองเห็นวิวทิวทัศน์ของชาย ฝง่ั ทส่ี วยงาม มลี มทะเลพดั เยน็ สบายสามารถ ชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ข้ึนและตกได้ บริเวณทางเข้า มีร้านอาหารทะเลให้บริการ หลายร้าน
ศาลาพระกลางนํา้า หรือ พระกลางน้ําา ที่ เที่ยวอีกแห่งของจังหวัดสมุทรสาครท่ีน่า สนใจศาลาพระกลางนํา้าแห่งน้ีสร้างข้ึนเมื่อ ปี 2541 เดิมทีเป็นศาลาไม้ไผ่ที่ชาวบ้านเอา ไวใ้ ชเ้ ฝา้ หอยแมลงภู่ และสงั เกตคณุ ภาพนา้ํา แต่ภายหลังเกิดภัยธรรมชาติ ทําาให้ศาลาพัง ทลายลงมา จึงได้มีการบูรณะใหม่ให้เป็น
สถานท่ีท่องเที่ยว ภายในเป็นที่ประดิษฐาน ของ พระพุทธมหาสมุทร แต่ปัจจุบันโบสถ์ ทางข้ึนขาดไม่สามารถขึ้นได้ซึ่งทางจังหวัด กําาลังอยู่ในช่วงสร้างสะพานใหม่เช่ือมต่อ ไปยังโบสถ์ใหม่ แต่นักท่องเท่ียวสามารถ นั่งเรือไปชมวิวทะเลและศาลาพระกลางนํา้า ได้แบบใกล้ชิด จบทริปเที่ยวสมุทรสาครวันเดียวกับ หาก พูดถึงจังหวัดน้ีอย่าเพิ่งมองข้าม ลองแวะ มาเท่ียวกันซักนิด แล้วจะรู้ว่า สมุทรสาคร น่ัน อาจไม่ใช่เมืองทางผ่านอีกต่อไป
อีกจุดทานข้าวหน่ึงของจังหวัดน้ีท่ีเป็นของ
นอ้ งเพม่ิ เกยี รติ โพธเิ พยี รทอง เลก็ ช.ก.’52 พอรโ์ ต้ ชโิ น่ (Porto Chino) เปน็ ไลฟส์ ไตล์ มอลล์แห่งแรกและแห่งเดียวบนถนน พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร เป็นศูนย์รวม ของอาหารระดับเซลล์ชวนชิม ภายใต้ชื่อ “ฟู้ด พอร์ต (FoodPort)” แหล่งรวมร้าน อาหารดัง ท่ีคัดสรร ร้านอาหารดั้งเดิมท่ีมี รสชาติท่ีคุ้นเคย ถูกปากและเป็นที่รู้จักของ ชาวมหาชัย ผ่านทางไปอย่าลืมเข้าแวะชิม นะครับ...
ชมรมศิษย์เก่า ช่างกลปทุมวัน ส มุ ท ร ส า ค ร
จัดตั้งขึ้นเมื่อ 20 ก.ค. 2557 เพ่ือรวมพี่ รวมน้องที่ทําางานและอาศัยในจังหวัด สมุทรสาคร ได้พบปะสังสรรค์ ช่วยเหลือ เกอ้ื กลู กนั และกนั สรา้ งความสามคั คแี ละ เพ่ิมเครือข่ายเฟืองทอง มีสมาชิก 100 ท่าน โดยมีน้องนรินทร์ พจน์สมพงษ์ (ต้ัม) ช.ก. 73 เป็นประธานชมรม ท้ายน้ี ทางชมรมพร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของพี่น้องและสถาบันเทคโนโลยี ปทุมวัน และยินดีต้อนรับพี่น้องท่ีแวะมา จังหวัดสมุทรสาครทุกท่านครับ...
10

ี่่ีจัดเต็ม 12 ราศี ปี 2562
ราศีมังกร (15 ม.ค. - 12 ก.พ.)
การงาน : ดี ถึงต้องเปลี่ยนงานก็ดี
การเงิน : กลางๆ
ราศีน้ีเป็นราศีท่ีอยู่กับอดีต ตราบใดอดีตที่มี ความทุกข์ยังไม่ถูกแก้ไข ก็มีผลต่อสุขภาพ
การงาน : ดีเป็นช่วงๆ คือ มี.ค.-พ.ค. แต่ผ่าน จุดนี้แล้ว มิ.ย.-ก.ย. จะตกลงมาค่อยไปดี อีกปลายปีตั้งแต่ ต.ค.เป็นต้นไป
การเงิน : จะเจอรายจ่ายใหม่ๆ เข้ามา ให้ ต้องเสียเงิน
ความรัก : จะมีโอกาสแต่งงาน ราศีกรกฎ
(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)
การงาน : จะมีธุรกิจหรือได้ทําางานท่ีรัก แต่ ความสําาเร็จรออีกนิด
การเงิน : กลางๆ ส่วนความรักและ สุขภาพ ถือว่าดี
ราศีตุลย์ (18 ต.ค. - 16 พ.ย.)
การเงิน : ดีมาก แต่ก็มีเรื่องต้องใช้เงินเยอะ การงาน ความรัก สุขภาพ : ถือว่าดี โชคดีมี
เงินมาให้ใช้ หมุนเงินคล่อง ได้ผลจากการ ลงทุน งอกเงย ความรักดี คนโสดจะพบรัก
ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. - 14 มี.ค.)
การงาน : มีเกณฑ์เปลี่ยนงานสูง หรือ เปลี่ยนเจ้านาย
การเงิน : ดี ทั้งปี
ความรัก : กลางๆ สุขภาพดี
ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)
การเงิน : ไม่ดีมีแต่เรื่องเสียเงิน แบบควบคุม ไม่ได้
การงาน : ถือว่าดี มีงานมีรายได้ดี แต่มีเหตุ ต้องเสียทรัพย์ แก้เคล็ดโดยหมั่นบริจาค เงินเป็นประจําาทุกเดือน เรื่องทรัพย์ร่ัวจะได้ ไม่เกิด
ความรัก : มีโอกาสสละโสด ราศีสิงห์
(16 ส.ค. - 17 ก.ย.)
การงาน : ดีมีโอกาสได้เล่ือนยศ
การเงิน : ไม่ค่อยดี
ความรัก : ให้ระวัง แนะนําาให้ไปทําาบุญกับ
แฟนบ้าง สุขภาพ ถือว่าดี
ราศีพิจิก (17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)
การงาน : การเงิน : ดีมาก
ความรัก : ราศีน้ีมีคู่ยาก แต่บุพเพสันนิวาส
ทําาให้มีโอกาสพบเน้ือคู่ในปี 62
ราศีมีน
(15 มี.ค. - 13 เม.ย.)
ราศีนี้มีเกณฑ์สร้างครอบครัว
การเงิน : จะดีกว่าปี 61 เยอะ การงาน : ได้รับการสนับสนุน ได้เลื่อน
ตําาแหน่งใหญ่ข้ึน ถือเป็นปีแห่งความก้าว
หน้าสําาเร็จ
ด้านสุขภาพ : จะ มีโรครําาคาญ จุกจิก เช่น
ภมู แิ พ้ แตไ่ มใ่ ชโ่ รครนุ แรง ไมม่ เี คราะหใ์ หญ่
ราศีเมถุน (15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)
การงาน : เป็นปีท่ีธุรกิจจะขยับขยายใหญ่โต มีรายได้พิเศษเข้ามา
ความรัก : ต้องดูแลกันมากเป็นพิเศษ เป็นปี เปราะบาง เร่ืองสุขภาพก็ต้องระวัง เพราะ เป็นผลจากการทําางานหนัก
ราศีกันย์ (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)
การงาน : มีเกณฑ์เปลี่ยนงานกะทันหัน การเงิน : ดีมาก
ความรัก : คนโสดไม่ต้องรีบ ส่วนคนมีคู่ไม่ได้
มีอะไรแย่ สุขภาพ ถือว่าดี
ราศีธนู
(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)
การงาน การเงิน : ดี ราศีนี้ดวงผันผวนมาก ดวงแรงมาก ถ้าเจอบวกจะย่ิงบวกมาก ถ้าไม่ใช่จะน่ากลัว
ความรัก กับ สุขภาพ : ไม่ดีเลยให้ หมั่น สวดมนต์ให้มีสติเยอะๆ ออกกําาลังกาย
ราศีเมษ
(14 เม.ย. - 14 พ.ค.)
11


ปฏิทินกิจกรรม ช.ก.
อา จ อ พ พฤ ศ เสาร์ท่ี 12
อาทิตย์ท่ี 13
เสาร์ท่ี 19
กจิ กรรมเดอื นมกราคม2562
จ อ พ พฤ ศ
จ อ พ พฤ ศ อา
 ช.ก. รุ่น 35 พบกันที่ ห้องระเบียงดาว กรมยุทธโยธา ทบ. เวลา. 8.30 - 15.00 น. เริ่ม ด้วยการทําาบุญอุทิศกุศลให้ อาจารย์และเพื่อนๆ ที่ล่วงลับไปแล้ว เสร็จพิธีสงฆ์ เริ่มงาน สังสรรค์ เช่นเดิม จนถึง 15.00 น
 ชมรม Gold Gear Club มิตรภาพแห่งการสัญจร จัดเลี้ยงอาหารและแจกของแก่เด็ก เนื่องในงานวันเด็ก ณ โรงเรียน ตชด. บ้านหมันขาว ต.กดสะท้อน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
 งานพบปะสังสรรค์ รวมพลคน 51 ณ ร้านอาหารเรือนเพชรสุกี้ 2 ถ.ศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เริ่ม เวลา 18.00 น.
12


Click to View FlipBook Version