The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน POP UP เรื่องการทำกล้วยทอด

นวัตกรรม กล้วยทอด

เร่ืองของกลว้ ยทอด

สตู รทากล้วยทอด มันทอด กลว้ ยแขก

สว่ นผสม กลว้ ยทอด กลว้ ยแขก
- กลว้ ยน้าว้าสกุ ห่ามๆ (สเี หลอื งปนเขียว) 1 หวี
- แปง้ ทอดกรอบ 100 กรัม
- นา้ ตาลทราย 100 กรมั
- หัวกะทิ 140 กรมั (ค้ันโดยผสมน้านดิ หน่อย)
- เนอ้ื มะพรา้ วขูด(เหลือจากค้นั กะทิ) 50 กรัม
- งาขาว (ดิบ) 25 กรมั
- น้าปนู ใส 1 ชอ้ นโต๊ะ
- เกลอื 1/4 ช้อนชา
- ใบเตย (ใสต่ อนทอด)

วธิ ที า กล้วยทอด กล้วยแขก

1. น้าแป้งทอดกรอบ และหัวกะทิ ใส่ลงในโถผสม แล้วใช้ตะกร้อคนพอเข้ากัน จากนั้นใส่น้า
ปนู ใส แลว้ คนใหส้ ว่ นผสมเข้ากันดี จนแปง้ เนนี ยเป็นเนอื้ เดยี วกัน (ถา้ ไม่มีตะกร้อมือ ใช้มือคน
แทนได้)
2. ใสน่ ้าตาลทรายและเกลอื ตามลงไป จากน้ันคนให้นา้ ตาลทรายละลาย
3. จากนัน้ ใสเ่ นื้อมะพรา้ วขูด และงาขาวลงไป แล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากันดี และน้าตาลทราย
ละลายจนหมด
4. น้ากล้วยน้าว้ามาปอกเปลือกและห่ันเป็นแนวยาว ความหนาต่อช้ินประมาณ 0.5 - 1
เซนติเมตร
5. ตั้งกระทะใส่น้ามันให้ท่วม ใช้ไฟกลาง น้ากล้วยมาชุบแป้ง แล้วน้าลงไปทอดในน้าท่ีร้อน
โดยใส่กระทะทีละชิ้น เมื่อใส่กล้วยเรียบร้อย ให้ใส่ใบเตยตามลงไป เพื่อเพ่ิมความหอมให้
กลว้ ย
6. คอยคนเปน็ ระยะ เพอื่ ให้กล้วยเป็นสเี สมอกนั และไม่ใหก้ ล้วยไหม้
7. พอกล้วยเร่ิมเป็นสีเหลืองตามต้องการ ให้น้าขึ้นจากกระทะ มาพักสะเด็ดน้ามัน จนกล้วย
เรมิ่ เย็นลง จะค่อยๆกรอบขน้ึ เองประเภทของกล้วย

หากสามารถรวบรวมพนั ธก์ุ ลว้ ยทัว่ โลกมาปลูกไวใ้ นท่เี ดยี วกนั สวนกลว้ ยแปลงนั้น
คงต้องใช้เน้ือท่ีมาก เพราะกล้วยมีสายพันธ์ุหลายร้อยพันธ์ุ เฉพาะในประเทศไทยก็มีถึง 323
สายพนั ธ์ ทดลองปลูกได้แล้ว 59 สายพันธุ์ ท้ังที่เป็นกล้วยป่า กล้วยในท้องถิ่น พันธุ์ท่ีน้ามา
จากตา่ งประเทศ พันธุ์กลว้ ยที่รูจ้ ักกนั ท่วั ไปมมี ากมาย แต่กลว้ ยทีส่ ามารถน้ามาแปรรปู ได้อร่อย
และเปน็ ทีน่ ิยม ยกตวั อยา่ ง เช่น

กลว้ ยน้ำวำ้

กล้วยน้ำว้ำ เป็นกล้วยพันธ์ุหน่ึง พัฒนามาจากลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับ
กล้วยตานี บรโิ ภคกนั อยา่ งแพร่หลาย ปลูกง่าย รสชาติดี ส้าหรับกล้วยน้าว้าแบ่งออกเป็น
3 ชนิด ตามสีของเนื้อ คือ น้าว้าแดง น้าว้าขาว และน้าว้าเหลือง คนไทยรับประทานกล้วย
นา้ วา้ ท้งั ผลสด ต้ม ป้ิง และนา้ มาประกอบอาหาร นอกจากนย้ี ังมกี ล้วยนา้ ว้าดา้ ซ่ึงเปลือกมีสี
ครั่งปนด้า แต่เนื้อมีสีขาว รสชาติอร่อยคล้ายกล้วยน้าว้าขาว ส้าหรับกล้วยตีบเหมาะท่ีจะ
รบั ประทานผลสด เพราะเมอื่ น้าไปยา่ ง หรือตม้ จะมรี สฝาด

ขอบคณุ ที่มาชนิดของกล้วย สแกนเลย

กลว้ ยตานี

เป็นกล้วยชนิดหนึ่งซ่ึงมีถ่ินก้าเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้นตระกูลของ
กลว้ ยที่รบั ประทานไดใ้ นปัจจบุ ัน รว่ มกบั กล้วยป่า (Musa acuminata) มีลา้ ต้นสงู ประมาณ 3.5 -
4 เมตร ผลเครอื หนง่ึ มปี ระมาณ 8 หวี หวหี นึ่งมี 10 - 14 ผล ผลป้อมขนาดใหญ่มีเหลี่ยมชัดเจน
ปลายทู่ ก้านผลยาว ผลอ่อนมีท้ังสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม ผลสุกมีสีเหลือง เนื้อมีรสหวาน เมล็ด
มีจา้ นวนมาก สดี ้า ผนังหนา

กลว้ ยหักมุก

มลี ้าต้นสงู 2.5-3.5เมตร ล้าตน้ แขง็ แรง กาบล้าต้นด้านนอกมีประด้าบ้างเล็กน้อย
มีนวลมาก ด้านในสีเขียวอ่อน ก้านใบมีร่องค่อนข้างแคบและมีปีก เส้นกลางใบสีเขียวมีนวลทาง
ด้านล่าง ก้านช่อดอกไม่มีขน ใบประดับรูปไข่ค่อนข้างป้อมม้วนงอข้ึน ปลายป้าน ด้านบนมีนวล
หนา ด้านล่างสีแดงเข้ม เครือหนึ่งมีประมาณ 7 หวี หวีละ 10-16ผล ผลขนาดใหญ่กว้าง 4-5
ซม. ยาว 11-12ซม. ก้านผลยาว ลักษณะคล้ายกล้วยน้าว้า แต่ปลายผลลีบลงมากกว่าและเห็น
เหลี่ยมชดั เจน เปลอื กหนา เมอ่ื สุกมีสเี หลอื ง อมนา้ ตาล มนี วลหนา เนือ้ สีสม้ หยาบ กล้วยหักมุก มี
2 ชนิดคือ หักมุกมีนวล และ หักมุกเขียว (ไม่มีนวล) ชนิดมีนวลกลายมาจากหักมุกเขียว แต่มี
ลักษณะที่ดีกว่าตามรปู จึงถกู คัดเลือกไวเ้ ปน็ พนั ธ์ปุ ลูก ส่วนหกั มุกเขยี ว ผิวเปลือกมีสดี า้ ประปราย
เน้ือไมค่ ่อยแน่น บางคร้ังพบการกลายในเครอื เดยี วกันมที ัง้ 2 ชนดิ

กลว้ ยหกั มมุ
Click to View FlipBook Version
Previous Book
นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน POP UP เรื่องการทำสลัดโรล
Next Book
Cryptocurrency eBay clone Script