The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Update - ใบนัดหมายเบตง 5-8 JULY 65

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bangpainkg49, 2022-07-12 22:36:06

Update - ใบนัดหมายเบตง 5-8 JULY 65

Update - ใบนัดหมายเบตง 5-8 JULY 65

Keywords: trip

ทัวร์เบตง 5-8 ก.ค. 65 (DD) 1

บนิ ตรงเบตง 4 วนั 3 คนื

คณะเดนิ ทาง 5 – 8 กรกฎาคม 2565
นดั พบ วนั องั คาร ท่ี 5 ก.ค. 65 เวลา 07.00 น.

ขอเชญิ ทกุ ทา่ นพบกันที่ สนามบนิ ดอนเมอื ง

อาคารผโู้ ดยสารขาออกภายในประเทศ
อาคาร 2 ชนั้ 3 (แถว 15)
สายการบนิ นกแอร์ NOK AIR (DD)
ขอใหส้ งั เกตป้ ายรบั บ.เมอรร์ แ่ี ลนด์ ทส่ี นามบนิ

รายละเอยี ดเทย่ี วบนิ

วนั ท่ี / เมอื ง เทยี่ วบนิ เวลาออก เวลาถงึ
5 ก.ค. 65 ดอนเมอื ง (DMK) 09.10 น. 11.20 น.
DD 622
8 ก.ค. 65 เบตง (BTZ) 11.50 น. 14.00 น.
DD 623

นากระเป๋ าของทา่ นมาพบเจา้ หนา้ ท่ี

โปรดทราบ กระเป๋ าเดนิ ทางโหลดใตเ้ ครอ่ื งนา้ หนกั ไมเ่ กนิ ทา่ นละ 10 กก. และสมั ภาระถอื ขน้ึ เครอื่ ง

ไมเ่ กนิ 7กก.
*กระเป๋ าทส่ี ง่ ขน้ึ เครอ่ื งควรมกี ญุ แจลอ๊ คทุกใบ ตอ้ งไมใ่ สแ่ บตเตอรสี่ ารอง เจลแอลกอฮอล์ และผูกป้ าย

ชอื่ กระเป๋ าของทา่ นใหเ้ รยี บรอ้ ย

อยา่ ลมื กรณุ านาบตั รประชาชนตดิ ตวั ตลอดการเดนิ ทาง และโชวห์ ลกั ฐานการฉดี

วคั ซนี เป็ นเอกสารหรอื หมอพรอ้ ม(ตอนเช็ดอนิ ทท์ ส่ี นามบนิ ดอนเมอื ง)

โรงแรมทพี่ กั

5 – 8 ก.ค. 65 (เบตง) GRAND VIEW LANDMARK HOTEL โทร. 073-234 888

เจา้ หนา้ ทสี่ ง่ คณุ เจฟ เบอรโ์ ทร 082-453-9198
ไกดท์ อ้ งถนิ่ คณุ ฐสิ นั ต์ เบอรโ์ ทร 098-269-3641

ทัวร์เบตง 5-8 ก.ค. 65 (DD) 2

อณุ หภมู ิ เบตง 23 - 32 องศาเซลเซยี ส / มฝี นตก 50 เปอรเ์ ซนตข์ องพนิ้ ที่

สงิ่ ทต่ี อ้ งตดิ ตวั ไป หนา้ กาก / เจลแอลกอฮอล์ / เสอื้ กนั ลม / หมวก / รองเทา้ ผา้ ใบ
สวมสบาย / ยาประจาตวั / กลอ้ งถา่ ยรปู / แบตตารี่ / โลชน่ั บารุงผวิ
/ แวน่ กนั แดด / รม่

ไฟฟ้ า ระบบ 220 V. ปลก๊ั เสยี บสองขา

สอบถามเทยี่ วบนิ สนามบนิ ดอนเมอื ง 0-2535-1123, 0-2535-2111, 1722

คา่ ทปิ ไกดแ์ ละทปิ คนขบั รถ ทา่ นละ่ 400 บาท

เน่ืองด้วยสถานณ์โควิด19 ทางบริษทั ฯขออนุญาตรับลูกค้าท่ไี ด้รับวัคซนิ ตามเกณฑ์ท่รี ัฐบาล

หรือสาธารณะสุขกาหนด/รับรอง พร้อมทงั้ แสดงเอกสารท่ไี ด้รับวคั ซนี หรือ ผลตรวจโควดิ 19

ท่ไี ด้รับการรับรองจากสถานพยาบาลเท่านนั้

7 ทสี่ ุดเบตง (ข้อมลู วกิ ิพีเดีย https://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอเบตง)

1. พระพทุ ธรปู ทองสมั ฤทธอ์ งคใ์ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทย พระพุทธธรรมกาย
มงคลประยรู เกศานนทส์ พุ ธิ าน ขนาดหนา้ ตกั กวา้ ง 9.99 เมตร สงู 14.29 เมตร
น้าหนักประมาณ 40 ตนั ตงั้ อยู่ทว่ี ดั พุทธาธวิ าส
2. ตกึ ทส่ี งู ทส่ี ดุ ในสามจังหวดั ชายแดนภาคใต ้ โรงแรมแกรนดแ์ มนดารนิ เบตง
มคี วามสงู 25 ชัน้
3. ตน้ ไมใ้ หญ่ทสี่ ดุ ในภาคใต ้ ตน้ สมพงษ์ ตงั้ อยู่บรเิ วณหมบู่ า้ นจฬุ าภรณ์พฒั นา
10
4. ตไู ้ ปรษณียท์ ใ่ี หญท่ ส่ี ดุ ในโลก เป็ นรูปกลมทรงกระบอกแยกไดเ้ ป็ น 2 สว่ น คอื สว่ นฐานและสว่ นตวั ตู ้ สว่ นสงู
ของตวั ตู ้ คอื 2.9 เมตร นับจากฐานขน้ึ ไปรวมความสงู ของตดู ้ ว้ ย วัดได ้ 3.2 เมตร
5. เสาธงชาตไิ ทยทสี่ งู ทสี่ ดุ ในประเทศไทย ตงั้ อยู่ทก่ี องบังคับการกองรอ้ ยตารวจตระเวนชายแดนท่ี 445 มีความ
สงู รวม 65 เมตร ธงยาว 18 เมตร กวา้ ง 9.2 เมตร
6. อุโมงคร์ ถยนตล์ อดภเู ขาแห่งแรกของประเทศไทย อุโมงคเ์ บตงมงคลฤทธิ์ ตงั้ อยู่ ณ บรเิ วณถนนอมรฤทธต์ิ ดั
กบั ถนนภกั ดดี ารง กอ่ สรา้ งดว้ ยคอนกรตี เสรมิ เหล็ก มรี ะยะทางยาว 273 เมตร กวา้ ง 9 เมตร สงู 7 เมตร ผวิ
การจราจรคกู่ วา้ ง 7 เมตร
7. สวนดอกไมเ้ มอื งหนาวแหง่ เดยี วในภาคใต ้ ตงั้ อยใู่ นบรเิ วณหม่บู า้ นปิยะมติ ร 2 เป็ นโครงการตามพระราช ดาริ
สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี

- ลักษณะผงั รถตู ้ ทน่ี ั่งสามแถวตามเลขทนี่ ่ัง 1-9 แถวละสามที่
น่ัง
**เพอ่ื ไมเ่ ป็ นการเอาเปรยี บสมาชกิ ในคณะเดนิ ทางพรอ้ มกนั
บรษิ ัทฯจะใหล้ กู คา้ นั่งเลอ่ื นแถวโดย วันแรกท่านทนี่ ่ังแถวที่ 1
เลขท่ี 1-3 วนั ทสี่ องท่านทน่ี ่ังแถวที่ 1 จะตอ้ งสลบั ไปน่ังแถวที่
2 ตามลาดับทกุ แถวทุกวนั ของการเดนิ

ทัวร์เบตง 5-8 ก.ค. 65 (DD) 3

บินตรง...เบตง 4 วัน 3 คนื

**ไม่ตอ้ งเสยี เวลานง่ั รถนาน ไมเ่ หนอื่ ยเดินทาง เทยี่ วเต็มอ่มิ **
“ทะเลหมอก อยั เยอร์เวง” ชมวิว 360 องศา บนสกายวอล์ค

ลม้ิ ลองอาหารท้องถน่ิ เบตง ความอรอ่ ยในระดบั ตำนานทตี่ ้องมาลมิ้ ลอง
ลองมาสกั ครั้งสิ แล้วคุณจะตกหลมุ รัก...เบตง

โปรแกรมการเดนิ ทาง

กรงุ เทพฯ (สนามบนิ ดอนเมอื ง) - สนามบนิ เบตง – วดั กวนอมิ - ป้ ายใตส้ ุดแดนสยาม - ป้ าย OK
BETONG - สตรที อารต์ เบตง - ตไู้ ปรษณยี เ์ บตงใหญท่ ส่ี ุดในโลก - หอนาฬกิ าเบตง - ผา่ นชม
อโุ มงคเ์ บตงมงคลฤทธิ์

07.00 น. คณะพรอ้ มกนั ที่ ทา่ อากาศยานดอนเมอื ง ณ อาคารผโู ้ ดยสาร 2 ขาออกภายใน
09.10 น. ประเทศ ชนั้ 3 เคาน์เตอรเ์ ชค็ อนิ สายการบนิ นกแอร์ โดยมเี จา้ หนา้ ทข่ี องบรษิ ัทฯ
คอยใหก้ ารตอ้ นรบั และอานวยความสะดวกในการเชค็ อนิ และโหลดสัมภาระกอ่ นขนึ้
เครอ่ื ง
ออกเดนิ ทางสู่ เบตง จงั หวดั ยะลา โดยสายการบนิ นกแอร์ เทย่ี วบนิ ที่ DD622

ทวั ร์เบตง 5-8 ก.ค. 65 (DD) 4

11.20 น. ถงึ สนามบนิ เบตง จงั หวดั ยะลา รบั สัมภาระเรยี บรอ้ ยแลว้ ไกดท์ อ้ งถน่ิ (ชานาญ
13.00 น. เสน้ ทางเบตง) คอยใหก้ ารตอ้ นรับ นาทา่ นออกเดนิ ทางโดยรถตวู ้ ไี อพปี รบั อากาศ
แบบ 9 ทนี่ ่ัง เดนิ ทางสรู่ า้ นอาหาร
รบั ประทานอาหารกลางวนั ณ รา้ นอาหารครวั สมยุ (มอื้ ที่ 1) รา้ นนข้ี น้ึ ชอ่ื
เมนไู กส่ บั เบตง
นาท่านเดนิ ทางสู่ วดั กวนอมิ สถานทแี่ หง่ ศรัทธาทผ่ี ูค้ นไปสักการะขอพรเรอ่ื งโชค
ลาภและการมีบุตร ตัง้ อยู่บนเนินเขาสูงของสวนสุดสยาม บรเิ วณถนนพงษ์ศักด์ิ
อาเภอเบตง มีจุดเด่นคอื สถาปัตยกรรมเจดยี ์ 7 ชัน้ ทอ่ี อกแบบกอ่ สรา้ งอย่างดงาม
และยังเป็ นสถานทศ่ี ักดสิ์ ทิ ธอิ์ ันเป็ นทตี่ ัง้ ของศาลเจา้ ซงึ่ เป็ นทปี่ ระดษิ ฐานองคเ์ ทพ
หลายองค์ เชน่ เจา้ แมก่ วนอมิ , ทา่ นแป๊ ะกง, ท่านกวงกง และเจา้ แมจ่ วิ หวังเหย่ เป็ น
ตน้ ใกล ้ ๆ กันมศี าลเจา้ พ่อกวนอใู หไ้ ดก้ ราบไหวข้ อพรเพอ่ื ความเป็ นสริ มิ งคลอกี ดว้ ย
จากนัน้ นาทา่ น ถา่ ยรูปคปู่ ้ ายใตส้ ุดแดนสยาม เป็ นทร่ี ะลกึ ตงั้ อยู่บรเิ วณชายแดน

ปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 หา่ งจากตัวเมอื งประมาณ 7 กโิ ลเมตร เป็ น
แนวเขตแดนระหวา่ งอาเภอเบตง กับรฐั เปรคั ประเทศมาเลเซยี มเี อกลกั ษณล์ ายเสน้
แผนท่ีประเทศไทยสที องโดดเด่นสลักบนป้ ายหนิ อ่อน รายลอ้ มไปดว้ ยธรรมชาติ
และไมด้ อกไมป้ ระดับอันงดงาม

นาท่านเทยี่ วชมจุดทน่ี ่าสนใจของเมอื งเบตง อาทิ ถ่ายรูปคู่กับป้ าย OK BETONG
ถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นไก่เบตง ชมและถ่ายรูปกับ สตรที อารต์ เบตง (Street Art
Betong ) แลนด์มาร์กใหม่ของเบตง เป็ นผลงานที่ถูกสรา้ งขึ้น เพ่ือดึงดูด
นักท่องเทยี่ วใหป้ ระทับใจและไดถ้ ่ายภาพเป็ นทรี่ ะลกึ ภาพทเ่ี ขยี นสว่ นใหญ่ จะเป็ น
ภาพทบี่ อกเล่าเร่อื งราววถิ ีชวี ติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง รวม
ไปถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่จริงใน อ.เบตง เช่น ตูไ้ ปรษณีย์ที่ใหญ่ท่ีสุดใน
โลก ซงึ่ ภาพถูกวาดทัง้ หมด 11 จุด ทัง้ บนผนัง กาแพง ใตส้ ะพาน และตัวอาคาร
หลายจดุ รอบเมอื งเบตง
เย็น  รบั ประทานอาหารเย็น ณ รา้ นอาหารตา้ เหยนิ รา้ นอาหารจนี ชอ่ื
ดงั ของเบตง (มอ้ื ที่ 2)

ทวั ร์เบตง 5-8 ก.ค. 65 (DD) 5

หลังอาหารนาท่านเดนิ ย่อยอาหารชมบรรยากาศตอนค่าของเบตง ถ่ายรูป ตู้
ไปรษณยี เ์ บตงใหญท่ ส่ี ดุ ในโลก ตงั้ อยทู่ บ่ี รเิ วณสแ่ี ยกหอนาฬกิ าใจกลางเมอื งเบ
ตง สรา้ งขน้ึ เม่ือปี พ.ศ. 2467 ตัง้ แต่ก่อนสมัยสงครามโลกครัง้ ทส่ี อง ลักษณะเป็ น
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเสน้ วงรอบของตูป้ ระมาณ 140 เซนตเิ มตร มีความสูง 290
เซนตเิ มตร ดา้ นบนของตูไ้ ดบ้ รรจุลาโพงไวข้ า้ งในและเจาะรูกลมๆไวร้ อบๆ เพื่อ
กระจายเสยี งรายงานขา่ วสารของทางราชการ มอี ายรุ วม 86 ปี จดุ ประสงคท์ ส่ี รา้ งไว ้
ในครัง้ แรกก็เพ่อื ใชเ้ ป็ นทก่ี ระจายข่าวสารบา้ นเมืองใหช้ าวเมืองเบตงไดร้ ับฟัง จาก
วทิ ยุท่ีฝังอยู่ส่วนบนของตู ้ และใชเ้ ป็ นตูไ้ ปรษณีย์มาจนทุกวันนี้ ใกลก้ ันเป็ น หอ
นาฬกิ าเบตง ซงึ่ เป็ นสง่ิ ก่อสรา้ งเก่าแก่อยู่เคยี งคูก่ ับเมืองเบตงมาชา้ นาน เปรียบ
เหมอื นสัญลักษณ์ทต่ี ัง้ อยจู่ ดุ ศนู ยก์ ลางของเมอื ง สรา้ งดว้ ยหนิ ออ่ นขาวนวลอันเลอื่ ง
ชอ่ื จากยะลาทไี่ ดร้ ับการยอมรบั ในเรอ่ื งของความแข็งแรง สวยงามและคงทนนาเดนิ
ขน้ึ เนนิ ทป่ี ากทางเขา้ อโุ มงเบตงกอ่ นขน้ึ รถ ผา่ นชมอุโมงคเ์ บตงมงคลฤทธิ์ ตัง้ อยู่
บรเิ วณถนนอมรฤทธ์ิ ตัดกับถนนภักดดี ารง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน บริเวณ
หนา้ สวนนก เป็ นอโุ มงคร์ ถยนตล์ อดภเู ขาแห่งแรกของเมืองไทย ทข่ี ดุ ทอดโคง้ ให ้
รถวงิ่ ไปมา ความยาวตลอดอโุ มงค์ ประมาณ 268 เมตร และทาเป็ นทางเดนิ ตลอด
สองขา้ งทาง
นาคณะเดนิ ทางเขา้  ทพี่ ัก ณ โรงแรม Grand View Landmark Hotel ซง่ึ
เป็ นโรงแรมทใ่ี หมแ่ ละดที สี่ ดุ ในเมอื งเบตง

วดั พทุ ธาธวิ าส -รา้ นวนุ้ ดา กม.4 - สวนหมน่ื บปุ ผา - อุโมงคป์ ิ ยะมติ ร – ตน้ ไทรใหญพ่ นั ปี –
บอ่ นา้ พุรอ้ น

เชา้  รบั ประทานอาหารเชา้ ณ หอ้ งอาหารของโรงแรม (มอื้ ที่ 3)
จากนัน้ นาท่านเดนิ ทางสู่ วดั พุทธาธวิ าส หรอื วดั เบตง เป็ นวัดพุทธขนาดใหญ่ท่ี
ตัง้ อยู่บนเนนิ ในสงู ในเขตเทศบาลเมอื งเบตง มเี จดยี ท์ มี่ คี วามสูง 39.9 เมตรตัง้ อยู่
บนเนนิ เขาภายในบรเิ วณวัด ภายในเจดยี บ์ รรจพุ ระบรมสารรี กิ ธาตุ ถกู สรา้ งขน้ึ ถวาย
สมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนิ ีนาถในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา
นอกจากน้ีท่านยังสามารถสักการะองคพ์ ระพุทธรูปทองสมั ฤทธปิ์ างมาร
วชิ ยั องคใ์ หญ่ทสี่ ดุ ในภาคใตท้ ต่ี ัง้ ประดษิ ฐานภายในบรเิ วณวดั อกี ดว้ ย.....

จากนัน้ นาท่านสู่ รา้ นวุน้ ดา กม.4 ตน้ ตาหรับอร่อยระดับตานาน เฉาก๊วยใชว้ ธิ ที า
แบบดงั้ เดมิ ตม้ เคยี่ วหญา้ เฉาก๊วยดว้ ยเตาฟืน ซง่ึ จะทาใหม้ กี ลน่ิ หอมและมากไปดว้ ย
สรรพคณุ ทางยา ใหท้ ่านไดส้ ่ังจองลว่ งหนา้ เป็ นของฝาก
นาท่านเทยี่ วชม สวนหมนื่ บุปผา หรอื สวนไมด้ อกเมอื งหนาวเบตง เป็ นสวน
ดอกไมเ้ มอื งหนาวแหง่ เดยี วใน ภาคใต ้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศทเ่ี หมาะสม

ทัวร์เบตง 5-8 ก.ค. 65 (DD) 6

เทยี่ ง ดว้ ยสภาพภูมปิ ระเทศทอ่ี ยู่สงู จากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มอี ากาศเย็น
เย็น สบายตลอดปี ระบบน้าเพยี งพอ จงึ มีความเหมาะสมกับการปลกู ไมด้ อกเมอื งหนาว
นานาชนดิ ทา่ มกลางภเู ขาในโครงการตามพระราชดารสิ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไมน้ านาพันธุบ์ านสะพรั่ง เชญิ ชมความสวยงามของ
ดอกไมท้ ปี่ ลกู เรียงรายเป็ นทวิ แถวและสมั ผสั กับสภาพภมู อิ ากาศทมี่ อี ณุ หภมู ติ ่ากวา่
พนื้ ทอี่ น่ื ของภาคใต ้
รบั ประทานอาหารกลางวนั ณ รา้ นอาหารบ่อปลานลิ สายนา้ ไหล (โกหงว่ิ )
(มอ้ื ที่ 4)
จากนั้นนาท่านเท่ียวชม อุโมงคป์ ิ ยะมติ ร ในอดีตเคยเป็ นฐานทีม่ ั่นของโจรจีน
คอมมวิ นิสตม์ าลายา โดยอุโมงค์น้ีถูกสรา้ งขนึ้ เพอ่ื เป็ นหลุมหลบภัยจากการโรมตี
ของระเบดิ และการโจมตีทางอากาศ ตัวอุโมงค์มคี วามยาวประมาณ 1 กโิ ลเมตร
ภายในอโุ มงคม์ หี อ้ งพัก หอ้ งพยาบาล หอ้ งประชมุ และหอ้ งอาหาร สามารถจุคนได ้
300-400 คน ใชเ้ วลาขดุ อโุ มงคร์ าวสามเดอื น ดว้ ยกาลังพล 30 คน ชมพพิ ธิ ภณั ฑ์
ทจ่ี ดั แสดงภาพถ่าย และยทุ ธปัจจยั ของโจรจนี คอมมวิ นิสตใ์ นอดตี ทจ่ี ัดแสดงอยู่ใน
พพิ ธิ ภัณฑ์ เพอ่ื บอกเลา่ เร่อื งราวในอดตี ของพวกเขา....เมอ่ื เสร็จจากการเที่ยวชม
อุโมงคป์ ิยะมติ ร ชมตน้ ไทรใหญพ่ นั ปี ตน้ ไทรทมี่ ีอายุกว่าพันปี นับเป็ นหนงึ่ ใน
ตน้ ไมย้ ักษ์ทมี่ อี ายเุ กา่ แกท่ ส่ี ดุ ทางภาคใตข้ องไทย....
จากนัน้ นาท่านเดนิ ทาสู่ บอ่ นา้ รอ้ นเบตง บอ่ น้ารอ้ นธรรมชาตขิ นาดใหญ่ มขี นาด
พ้ืนท่ปี ระมาณ 3 ไร่โดยจะมีน้ารอ้ นผุดขนึ้ มาจากใตด้ นิ ประกอบดว้ ยแร่ธาตุต่างๆ
มากมาย อุณหภมู ขิ องน้าอยู่ทปี่ ระมาณ 80 องศาเซลเซยี ส ซงึ่ ตรงจุดทมี่ นี ้าเดอื ดน้ี
สามารถตม้ ไขไ่ กไ่ ดจ้ นสกุ ภายใน 10 นาที ซงึ่ แตล่ ะโซนออกแบบอย่างไดม้ าตรฐาน
ถกู สขุ ลักษณะ ทัง้ บอ่ น้ารอ้ นบ่อใหญ่ บอ่ แชน่ ้ารอ้ นใหม่ และอาคารธาราบาบัด โดย
เชอ่ื กันว่าน้าแร่แหง่ นี้ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยตา่ งๆ ไดเ้ ป็ นอย่างดี อาทิ โรค
ปวดเมอ่ื ย โรคเหน็บชา โรคผวิ หนัง เป็ นตน้ นาทา่ นกลับเขา้ เมอื ง
 รบั ประทานอาหารเย็น ณ ภตั ตาคารเชยี งการลี า่ (มอ้ื ท่ี 5)
หลงั อาหารนาคณะเดนิ ทางเขา้ ทพี่ กั โรงแรม Grand View Landmark Hotel

ทะเลหมอกอยั เยอรเ์ วง Sky-Walk - ลอ่ งเรอื ทะเลสาบฮาลาบาลา – บา้ นจุฬาภรณ์ฯ 10
(วนั นเ้ี ดนิ ทางไกล สวมรองเทา้ ผา้ ใบเดนิ สบาย) – รา้ นของฝากของทร่ี ะลกึ เบตง - สนามกฬี า -
ไกเ่ บตง

04.00 น. นาทา่ นเดนิ ทางสู่ จดุ ชมววิ ทะเลหมอกอยั เยอรเ์ วง เป็ นจดุ ชมววิ ทะเลหมอกยอด
ฮติ ของเบตง อยู่ในพ้ืนทขี่ องเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน้าทะเล 2,038
เมตร เป็ นทะเลหมอกท่ีใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเชา้ จุดชมวิวแห่งน้ีจะ
กลายเป็ นสวรรคบ์ นดนิ เปิดใหน้ ักท่องเทยี่ วเต็มอม่ิ กับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอัน
บริสุทธิ์และทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ข้นึ อยู่กบั สภาพ
ภูมอิ ากาศ) จากนั้นเดนิ ทางสู่ จุดชมววิ SKY WALK ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
ระเบยี งทางเดนิ ทย่ี นื่ ออกไปจากฐานมคี วามยาวรวม 63 เมตร สว่ นปลายเป็ นระเบยี ง
ชมวิวพ้ืนกระจกใสท่ีสามารถมองทะลุลงไปไดถ้ ึงพ้ืนเบื้องล่าง สามารถชมวิว
ทวิ ทัศน์ไดร้ อบทศิ ทาง และววิ พระอาทติ ยข์ นึ้ และทวิ ทัศน์ของทะเลหมอกอัยเยอร์
เวงอันสวยงามสดุ อลังการ (คา่ ทวั รร์ วมคา่ รถมอเตอรไ์ ซดข์ นึ้ จุดชมววิ และคา่
ถงุ ผา้ สวมรองเทา้ เดนิ บนสกายวอรค์ )

ทัวร์เบตง 5-8 ก.ค. 65 (DD) 7

เชา้  รบั ประทานอาหารเชา้ บะหมเี่ บตงเจา้ ดงั ในยา่ นอาเภอธารโต (มอื้ ท6่ี )
จากนัน้ นาท่านสู่ วดั ชา้ งให้ หรอื วดั ราษฎรบ์ ูรณาราม วดั สวย ปัตตานี ทม่ี ีอายุ
เกา่ แกก่ วา่ 300 ปี อกี ทงั้ ยังเป็ น ทเี่ ทยี่ วปตั ตานี ทเี่ ป็ นเหมอื นศนู ยร์ วมจติ ใจของชาว
ใต ้ ไม่ว่าใครทม่ี าถงึ ปัตตานี ตอ้ งแวะมาเท่ียวชมความสวยงาม และกราบสักการะ
หลวงป่ ทู วด องคจ์ าลอง

บา่ ย  รบั ประทานอาหารเทยี่ ง ณ รา้ นอาหารสก่ี กั (มอ้ื ท7่ี )
จากนัน้ นาท่านเดนิ ทางไปยงั ศาลเจา้ แมล่ ม้ิ กอเหนย่ี ว หรอื ศาลเจา้ เลง่ จู
เกยี ง เป็ นศาลศักดส์ิ ทิ ธทิ์ อ่ี ยู่คเู่ มอื งปัตตานมี าตงั้ แตส่ มัยโบราณ ชาวบา้ นต่างให ้
ความเคารพนับถอื เดนิ ทางมาสักการะบูชาเพอ่ื ขอใหป้ ระสบความสาเร็จในดา้ นตา่ งๆ
หรอื แมแ้ ตม่ เี รอื่ งเดอื ดรอ้ นก็ไปบนบานใหเ้ จา้ แมช่ ว่ ยเหลอื ซง่ึ กไ็ ดส้ มดังหวงั กนั ไป
หลายราย เป็ นสงิ่ ยดึ เหน่ียวจติ ใจ และศนู ยร์ วมศรัทธาเสมอมา

ขนั้ ตอนการไหวศ้ าลเจา้ แมล่ มิ้ กอเหนย่ี ว

1. ซอื้ ชดุ ไหว ้ มธี ปู เทยี นแลกระดาษสาหรบั ใหเ้ ราเผาในตอนไหวเ้ สรจ็
2. ไหวฟ้ ้าดนิ กอ่ นโดยใชธ้ ูป 7 ดอกและเทยี น 2 เลม่ จะมกี ระถางอันใหญ่อยู่

หนา้ ศาล
3. เรมิ่ ไหวข้ า้ งในศาล โดยเรมิ่ จากไหวพ้ ระจนี
4. ไหวโ้ ตะ๊ ที่ 3 ซง่ึ เป็ นทปี่ ระดษิ ฐานของเจา้ แม่ลม้ิ กอเหนยี่ ว
5. ไหวโ้ ตะ๊ ที่ 4 ซง่ึ อยู่อกี ฝ่ังใกลก้ บั เจา้ แม่ลมิ้ กอเหนยี่ ว
6. เดนิ ไปทางประตขู วา ไหวร้ ูปปั้นองคเ์ ทพเจา้ ตา่ งๆ จนครบ
7. นาขวดน้ามันไปเตมิ ตามจุดตา่ งๆ จากนัน้ นากระดาษไปเผาในอโุ มงคท์ ่ี

ตงั้ อยู่ฝ่ังตรงขา้ ม เพอ่ื เป็ นการขจดั สงิ่ ไมด่ อี อกไป
8. กลบั เขา้ มาทศี่ าลเพอ่ื ตรี ะฆัง 3 ครงั้

จากนัน้ นาท่านกลับสู่อาเภอเบตง

เขา้ สโู่ รงแรมทพี่ กั รบั ประทานอาหารคา่ ทโี่ รงแรม(มอื้ ท่ี 8)
หลงั อาหารเขา้ ทพี่ กั โรงแรม Grand View Landmark Hotel

สนามบนิ เบตง - กรงุ เทพฯ (สนามบนิ ดอนเมอื ง)

เชา้  รบั ประทานอาหารเชา้ ดว้ ยเมนูตมิ่ ซาสตู รกวางไส ณ รา้ นไทซฮี ี้ (มอื้ ท่ี 9)
10.00 น. นาท่านเดนิ ทางสู่ สนามบนิ เบตง จงั หวดั ยะลา
11.50 น. นาทา่ นเดนิ ทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ นกแอร์ เทย่ี วบนิ ที่ DD623
14.00 น. เดนิ ทางกลบั ถงึ กรุงเทพฯ (สนามบนิ ดอนเมอื ง) โดยสวสั ดภิ าพพรอ้ มความ
ประทับใจ

ทวั ร์เบตง 5-8 ก.ค. 65 (DD) 8

********ขอบคณุ ทกุ ทา่ นทใ่ี ชบ้ รกิ าร********

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลยี่ นแปลงไดต้ ามความเหมาะสมโดยไม่
ตอ้ งแจง้ ใหท้ ราบลว่ งหนา้ ทางบรษิ ทั จะถอื ผลประโยชนข์ องลูกคา้ เป็ นสาคญั


Click to View FlipBook Version